Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  Emisja obligacji komunalnych Gminy Polanica-Zdrój
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 20.11.2014 r.

  DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  NIP 883-16-78-080, REGON 890717941
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, tel. 074 8680 600, fax 74 8681 046, email: um@polanica.pl, adres strony internetowej: bip.polanica.pl


  WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanica-Zdrój.

  (Czytaj więcej... | 904 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-11-2014 o godz. 10:22:17


  Zaproszenie do składania ofert - radio Termomodernizacja Gminazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 19.11.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój
  UE.271.30.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 5950 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-11-2014 o godz. 15:53:17


  Informacja o unieważnieniu postępowanie - radio term.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 19.11.2014 r.

  UE.271.29.2014.MŁK

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD
     

  (Czytaj więcej... | 2048 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-11-2014 o godz. 15:13:57


  Informacja o wyborze oferty - artykuł - Termomodernizacja Gimnazjum
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 17.11.2014 r.

  UE.271.28.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Dwukrotna publikacja artykułu w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy AGORA SA Warszawa O/Wrocław,
  Pl. Solny 2/3, 50–060 Wrocław.

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 18-11-2014 o godz. 11:31:54


  Informacja o wyniku naboru
  Administracja

  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim
  w Polanicy-Zdroju:
  ds. Działalności Gospodarczej
  i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów


  Informuję, że w wyniku zakończenia w dniu 13 listopada 2014 roku procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko wybrana została:

  Pani Agnieszka Wybraniec zamieszkała w Polanicy -Zdroju

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  (Czytaj więcej... | 997 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 14-11-2014 o godz. 13:46:21


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 130/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1025 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-11-2014 o godz. 15:28:06


  Komisje - ogłoszenia: ogłoszenie o LIX sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.59.2014

  Polanica – Zdrój, dnia 12.11.2014 r.

   

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 14 LISTOPADA 2014 R. O GODZ. 15.00.,
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LIX SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 861 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 12-11-2014 o godz. 12:56:36


  Zaproszenie do składania ofert - audycja radiowa - Gimnazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 10.11.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.29.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój
  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 5491 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 10-11-2014 o godz. 14:49:29


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7515 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-11-2014 o godz. 15:09:48


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8, 162, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 9119 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-11-2014 o godz. 14:50:42


  Ogłoszenie o wynku przetargu: samochód osobowy marki FIAT ULYSSE JTD
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 4.11.2014 r.

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdrój

  ogłasza informacje o wyniku

  ustnego przetargu (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego

  marki FIAT ULYSSE JTD

  pełna treść ogłoszenia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 05-11-2014 o godz. 09:20:03


  ogloszene o LVIII sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.58.2014
  Polanica–Zdrój, dnia 03.11.2014 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 7 LISTOPADA 2014 R. O GODZ. 14.30.,
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LVIII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 984 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 03-11-2014 o godz. 15:39:46


  Zapytanie ofertowe: emisja obligacji komunalnych Gminy Polanica-Zdrój
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 12.11.2014 r.

  DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  NIP 8883-16-78-080, REGON 890717941
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, tel. 074 8680 600, fax. 74 8681 046 email: um@polanica.pl , adres strony internetowej: bip.polanica.pl


  WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanicy-Zdrój.

  W zawiązku z zapytaniem jednego z Wykonawców w dniu 10.11.2014  załączamy dodatkowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia.

  pełna treść pytań i odpowiedzi 12.11.2014  >>>>  
  pełna treść pytań i odpowiedzi 13.11.2014 >>>>  
  uzupełnienia z dnia 13.11.2014 >>>> 

  Polanica-Zdrój, dnia 7.11.2014 r.

  DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  NIP 8883-16-78-080, REGON 890717941
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, tel. 074 8680 600, fax. 74 8681 046 email: um@polanica.pl , adres strony internetowej: bip.polanica.pl

  WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

  w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanicy-Zdrój.

  pełna treść informacji przedłużenia terminu składania ofert >>>>  
   

  Polanica-Zdrój, dnia 5.11.2014 r.

  DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  NIP 8883-16-78-080, REGON 890717941
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, tel. 074 8680 600, fax. 74 8681 046 email: um@polanica.pl , adres strony internetowej: bip.polanica.pl

  WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanicy-Zdrój.

  W zawiązku z zapytaniem jednego z Wykonawców w dniu 5.11.2014  załączamy dodatkowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia.

  pełna treść zapytania >>>>  
  tabelaryczne zestawienie danych >>>>  

  AM-ZP.271.27.2014.JZM         

  Polanica-Zdrój, dnia 31.10.2014 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
  zaprasza do składania ofert
  w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanicy-Zdrój.


  I.DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  NIP 8883-16-78-080, REGON 890717941
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, tel. 074 8680 600, fax. 74 8681 046 email: um@polanica.pl , adres strony internetowej: bip.polanica.pl

  pełna treść zapytania ofertowego + załącznik nr 1 formularz ofertowy  >>>>  
  uchwała nr LVII/352/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>  
                                                      

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 03-11-2014 o godz. 14:51:30


  OGŁOSZENIE
  Administracja

  OGŁOSZENIE O NABORZE
  na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze
  ds. Działalności Gospodarczej 
  i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.

  (Czytaj więcej... | 779 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 28-10-2014 o godz. 13:26:41


  ogłoszenie o LVII sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w dniu 28.10.2014
  Administracja

  RM.0002.57.2014
  Polanica–Zdrój, dnia 24.10.2014 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O GODZ. 14.30.,
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LVII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3434 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 24-10-2014 o godz. 12:04:43


  OGŁOSZENIE ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dn. 20.10.2014 r.

      OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Polanicy Zdrój
  ogłasza
  ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego

  Przedmiot sprzedaży:
  Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy marki FIAT ULYSSE JTD, stanowiący mienie Gminy Polanica-Zdrój.
  Dane identyfikacyjne pojazdu:
  Rok produkcji 2000, numer rejestracyjny DKL 74N9
  Przebieg 257 213 km
  Pojemność 1997
  Diesel
  Numer fabryczny ZFA22000012749685 
  zarządzenie nr 121/2014  >>>> 
  załącznik nr 1 - regulamin >>>>  
  załącznik nr 2 >>>>  
  pełna treść ogłoszenia >>>>    

  Dodano w dniu 31.10.2014:
  - dodatkowy telefon kontatkowy 607 990 304
  - zdjęcia pojazdu (ZIP) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 20-10-2014 o godz. 09:42:49


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.20.10.2014
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 17.10.2014 r.
  RM.0012.50.2014.K1-63

   

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 20.10.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.11.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1481 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 17-10-2014 o godz. 14:31:37


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 7095 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-10-2014 o godz. 13:56:40


  OBWIESZCZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2014-10-17

  SN.604.3.2014

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o przystąpieniu do opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju 
  gospodarki energetycznej Gminy Polanica-Zdrój 
  pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  W związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej Gminy pod nazwą:

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój.

  (Czytaj więcej... | 3489 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 17-10-2014 o godz. 13:12:04


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 119/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1343 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-10-2014 o godz. 12:23:18


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3223508
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  17-10-2014
  · OBWIESZCZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój.
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 119/2014)
  16-10-2014
  · Ogłoszenie o spotkaniach z mieszkańcami obwodów wyborczych
  15-10-2014
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 117/2014)
  10-10-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  · posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych WSPÓLNE z Komisjami Stałymi R
  09-10-2014
  · posiedz. Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (październik 2014)
  08-10-2014
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej (pażdziernik 2014)
  07-10-2014
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (październik 2014)
  · posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej (pażdziernik 2014

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·