Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  Zaproszenie do składania ofert - tablica inf. w języku Braill'a
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 29.07.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.18.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w języku Braill’a dla projektu pn.  „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD
     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 6076 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 29-07-2014 o godz. 10:55:24


  INFORMACJA
  Administracja
  Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Polanicy-Zdroju
   Gmina Polanica-Zdrój przystąpiła do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

  (Czytaj więcej... | 6090 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 21-07-2014 o godz. 14:15:34


  Ogłoszenie o przetargu: " Przebudowa ul. Dębowej w Polanicy-Zdroju"
  Administracja AM-ZP.271.17.2014.JZM

  Polanica-Zdrój: Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju Numer ogłoszenia:
  243286 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1)NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

  I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  (Czytaj więcej... | 2027 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-07-2014 o godz. 13:24:39


  ogłoszenie o unieważnieniu przetargu: Przebudowa ulicy Dębowej
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 21.07.2014

  AM-ZP.271.15.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -

  roboty budowlane

  pełna treść ogłoszenia >>>>    

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-07-2014 o godz. 09:35:53


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 90/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1981 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 09-07-2014 o godz. 14:09:54


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 323)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. J. Matuszewskiego 2, składającej się z działki gruntu nr 323 (AM–9) o pow. 1 284 m², obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00076677/8.

  (Czytaj więcej... | 7282 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-07-2014 o godz. 08:52:21


  Rozstrzygnięcie przetargu:„Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - u
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 30.06.2014 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.13.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - ul. Wojska Polskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój”

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z póź.zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - ul. Wojska Polskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę –  Firma Budmor Władysław Morąg, ul .A. Mickiewicza 16/17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, otrzymała 100 pkt .

  (Czytaj więcej... | 1829 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 30-06-2014 o godz. 14:57:54


  Rozstrzygnięcie przetargu:„Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach progr
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 30.06.2014 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.11.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej, działka nr 112/3, AM-6, obręb Nowy Zdrój”.


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z póź.zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej, działka nr 112/3, AM-6, obręb Nowy Zdrój”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę –PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, która w kryterium oceny oferty otrzymała   pkt.100,00.

  (Czytaj więcej... | 2211 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 30-06-2014 o godz. 14:36:14


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 30.06.2014

  AM-ZP.271.15.2014.JZM

  Polanica-Zdrój: Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju Numer ogłoszenia: 213894 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  •Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  (Czytaj więcej... | 2651 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 30-06-2014 o godz. 09:19:43


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 85/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1299 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-06-2014 o godz. 15:36:46


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 80/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1131 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-06-2014 o godz. 15:26:40


  ogłoszenie - LIII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja

  RM.0002.53.2014  
  Polanica – Zdrój, dnia 17.06.2014 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 24 CZERWCA 2014 R.O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LIII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2162 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 17-06-2014 o godz. 15:56:03


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej (18.06.2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 17.06.2014 r.
  RM.0012.32.2014.K1-58

   

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 18.06.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.13.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 904 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 17-06-2014 o godz. 14:58:33


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego (czerwiec 2014
  Administracja

  RM.0012.31.2014.K6-40                
  Polanica-Zdrój, dnia16.06.2014 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA
  PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2014

  Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w dniu 26.06.2014 r., godz. 14.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1625 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 16-06-2014 o godz. 15:36:00


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (czerwiec 2014)
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 13.06.2014 r.


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2014 R.


  Zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 25.06.2014 r. o godz. 15.15., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze).

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 910 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 13-06-2014 o godz. 13:40:36


  Zapytanie ofertowe: Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Polanica-Zdrój
  Administracja

  Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Polanica-Zdrój”.


  Szczegółowy zakres opracowania:
  zapytanie ofertowe >>>>
    
  formularz ofertowy  >>>>  
  wzór umowy  >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 13-06-2014 o godz. 10:05:35


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Edyuacji, Kultury., Sportu i Turystyki (czerwiec 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 09.06.2014 r.
  RM.0012.29.2014.K2-38

   

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWIEC 2014 R.


  Zwołuję na dzień 25.06.2014 r., posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju na parterze), o godz.14.30.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 870 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 09-06-2014 o godz. 15:46:24


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (czerwiec 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 09.06.2014 r.
  RM.0012.28.2014.K2-42

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2014 R.


  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołuje posiedzenie tejże Komisji, które odbędzie się w dniu 11.06.2014 r., godz.15.00. (w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 891 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 09-06-2014 o godz. 14:04:46


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 06.06.2014
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 05.06.2014 r.
  RM.0012.27.2014.K1-57

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 06.06.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.14.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka

  (Czytaj więcej... | 756 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 05-06-2014 o godz. 12:34:39


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 74 i 77/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 2458 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-06-2014 o godz. 16:20:56


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3025116
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  13-06-2014
  · Zapytanie ofertowe: Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Polanica-Zdrój
  09-06-2014
  · posiedzenie Komisji Edyuacji, Kultury., Sportu i Turystyki (czerwiec 2014)
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (czerwiec 2014)
  05-06-2014
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 06.06.2014
  04-06-2014
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 74 i 77/2014)
  03-06-2014
  · ogłoszenie o przetargu: Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką ul. Wojska P
  · Zaproszenie do składania ofert - artykuł ''Trasa spacerowa''
  30-05-2014
  · Ogłoszenie o przetargu: Budowa obiektu lekkoatletycznego.
  29-05-2014
  · Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2013 rok
  27-05-2014
  · Informacja o wyniku przetargów

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·