Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  Zapytanie ofertowe na zadanie: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności Gmin
  Administracja
  AM-ZP.271.25.2014.JZM

  Polanica-Zdrój 19.09.2014


  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO MA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 52/2014 R. BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ Z DNIA 15.04.2014 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ DO 30.000,00 EURO.
      
  ZAMÓWIENIA

  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

  treść zapytania ofertowego + zał. 1,2,3,4 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 19-09-2014 o godz. 11:21:34


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 18.09.2014 r.
  RM.0012.41.2014.K1-60


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 22.09.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.13.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1030 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 18-09-2014 o godz. 17:12:55


  Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 18.09.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.24.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla projektu pn.  „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  (Czytaj więcej... | 6638 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 18-09-2014 o godz. 10:43:53


  ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.56.2014
  Polanica – Zdrój, dnia 16.09.2014 r.

   

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 R. O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LVI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad

  (Czytaj więcej... | 1482 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 16-09-2014 o godz. 16:11:21


  Wybór oferty na:pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizac
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 12.09.2014 r.

  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”

  WYBÓR OFERTY

  niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na:  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”
  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTORSKICH „INWEST-PROJEKT”, Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 18A, 58-306 Wałbrzych, za kwotę 18.919,17 brutto PLN.

  Oferta firmy Usługi w zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju po terminie czasowym, nie była brana pod uwagę w kwestii oceny ofert, godzina złożenia 10.45.


  BURMISTRZ MIASTA
  /-/ Jerzy Terlecki/-/

  (Czytaj więcej... | 1933 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 12-09-2014 o godz. 11:02:54


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesiń 2014)
  Administracja

  RM.0012.40.2014.K6-42
  Polanica-Zdrój, dnia 11.09.2014 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA
  PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014

  Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w dniu 22.09.2014 r., które odbędzie się o godz. 14.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1296 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 11-09-2014 o godz. 16:38:47


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 10.09.2014 r.
  RM.0012.39.2014.K5-31  


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

   

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, na dzień 16.09.2014 r. godz. 13.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1127 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 10-09-2014 o godz. 15:34:48


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Budzetu i Finansów Publicznych (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 10.09.2014 r.
  RM.0012.38.2014.K2-44

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołuje posiedzenie Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w dniu 18.09.2014 r. o godz.15.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1050 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 10-09-2014 o godz. 14:46:54


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 08.09.2014 r.
  RM.0012.37.2014.K2-39

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.


  W dniu 17.09.2014 r. o godz.14.30., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju na parterze), odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1104 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 08-09-2014 o godz. 15:29:05


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 100/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1327 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2014 o godz. 14:57:52


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 99/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1223 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-09-2014 o godz. 15:29:48


  Nadzór inwestorski - zadanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum...


  Polanica-Zdrój, dnia 01.09.2014 r.
     

  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  pełna treść zapytania ofertowego >>>> 
  formularz ofertowy >>>>  
  wzór umowy >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 02-09-2014 o godz. 10:16:32


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom. Bezpieczeństwa Publicznego - wrzesień 2014
  Administracja

  RM.0012.36.2014.K5-31 
  Polanica – Zdrój, dnia 02.09.2014 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R. 

  Zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 16.09.2014 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze).

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1050 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 02-09-2014 o godz. 09:44:57


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 6973 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 16:07:57


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego, ul. Rubinowej i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7750 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 15:58:45


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7336 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 15:47:12


  Rozstrzygnięcie przetargu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 26.08.2014 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.21.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”

  OGŁOSZENIE

  INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z póź.zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę –  KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Barbackiego 15,33-300 Nowy Sącz, otrzymując 100 pkt .

   pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 26-08-2014 o godz. 11:22:18


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej 27.08.2014 r.
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 25.08.2014 r.
  RM.0012.35.2014.K1-59


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 27.08.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.09.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 837 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 25-08-2014 o godz. 10:18:07


  ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.55.2014       
  Polanica–Zdrój, dnia 21.08.2014 r.

   

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 26 SIERPNIA 2014 R. O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LV SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 1685 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 21-08-2014 o godz. 13:56:29


  Ogłoszenie o przetargu na:Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazj
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 20.06.2014

  AM-ZP.271.21.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl   

  Wyjaśnienia do Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie:

  „Wykonanie  termomodernizacji  budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”.
  Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców zadał następujące pytanie:
  pełna treść pytania i odpowiedzi >>>>   

  AM-ZP.271.21.2014.JZM
     
  Polanica-Zdrój, dnia 18.08.2014 r.
  Gmina Miejska Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie,
  tel. 074 8680600, fax. 0-74 86 810 46.


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”

  pełna treść ogłoszenia >>>>  
  załącznik nr 1 >>>>  
  załącznik nr 10 projekt umowy  >>>>   
     


  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 266428-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Polanica-Zdrój
  Zakres prac: BUDYNEK A Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m]. Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do...

  Termin składania ofert: 2014-08-25
  ________________________________________
  Numer ogłoszenia: 266476 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 266428 - 2014 data 08.08.2014 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Miejska Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, fax. 0-74 86 810 46.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  •Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
  W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2014.
  W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu 2014-08-08 o godzinie 15:10 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-08 o godzinie 15:10 (numer ogłoszenia 266476-2014).

  AM-ZP.271.21.2014.JZM

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju
  Numer ogłoszenia: 266428 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  •    Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  (Czytaj więcej... | 8418 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 08-08-2014 o godz. 16:21:57


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3108168
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  19-08-2014
  · Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa
  · Informacja o wyborze oferty - tablice informacyjne w języku Braille'a
  08-08-2014
  · Ogłoszenie o przetargu na:Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazj
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dnia 21.08.2014
  · ogłoszenie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w dniu 12.08.2014 r.
  06-08-2014
  · Zaproszenie do składania ofert - tablice pamiątkowe - trasa spacerowa
  · Zaproszenie do składania ofert - tabl. inf. w języku Braill'a
  · Unieważnienie postępowania - tabl. Braill'a
  05-08-2014
  · posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego 12.08.2014
  · Rozstrzygnięcie przetargu:„Przebudowa ulicy Dębowej w Polanicy-Zdroju̶

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·