Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 45 i 46/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1853 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-05-2015 o godz. 15:04:52


  Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2014 rok
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. >>>>

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 29-05-2015 o godz. 10:58:42


  XX jubileuszowy Kongres ESPA (Europejski Związek Uzdrowisk)
  Administracja W dniach 19-22 Maja 2015 roku w Sopocie, po raz pierwszy w Polsce odbywał się XX Kongres Uzdrowisk Europejskich. 
  Kongres zgromadził około 120 osób, przedstawicieli europejskich organizacji uzdrowiskowych, miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, samorządów oraz przedstawicieli szeroko rozumianej turystyki. Głównym celem konferencji była wymiana dorobku naukowego i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami europejskich kurortów i uzdrowisk.

  (Czytaj więcej... | 5310 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 28-05-2015 o godz. 11:53:09


  Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji Urzędu Miejskiego
  Administracja

  Polanica-Zdrój 2015-05-25

  IT.271.3.5.2015

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  na wykonanie remontu elewacji ściany południowo wschodniej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju

  Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji ściany południowo wschodniej budynku (siedziby) Urzędu Miejskiego.
  Lokalizacja: budynek UM Polanica-Zdrój przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 2074 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 25-05-2015 o godz. 12:11:31


  IX Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Kadencji 2014 - 2018
  Administracja RM.0002.9.2015                                                                                
  Polanica – Zdrój, dnia 25.05.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 MAJA 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ IX SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3334 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-05-2015 o godz. 11:16:12


  Zapytanie ofertowe na: Obsługę bankową i kasową budżetu Gminy Polanica-Zdrój
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r.

      
  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
  „ Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018”.

  pełna treść zapytania ofertowego  >>>>   
  zaświadczenie o numerze REGON >>>>  
  dec. w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego >>>>
  zaświadczenie o powołaniu Burmistrza Miasta Polanicy-Zdr. , uchwała o powołaniu Skarbnika   >>>>
  Pytania z 22.05.2015 i odpowiedzi >>>> - dodano dnia 26.05.2015 r.
  Pytanie i odpowiedź >>>> - dodano dnia 27.05.2015 r.
  Pytania i odpowiedzi >>>> - dodano dnia 29.05.2015 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-05-2015 o godz. 17:33:12


  Konkurs architektoniczno-urbanistyczny - Mały Rynek
  Administracja
  Polanica-Zdrój: Konkurs urbanistyczno-architektonicznego na opracowania Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku
  Numer ogłoszenia: 120954 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
  II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczno-architektonicznego na opracowania Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku.

  Ogłoszenie pełna treść >>>>
  Regulamin konkursu >>>> 
  Załączniki formalno-prawne  >>>> 
  Materiały graficzne  >>>>
  załącznik B:6 materiały fotograficzne  >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-05-2015 o godz. 15:48:19


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej
  Administracja

  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim
  w Polanicy-Zdroju:
  ds. Obsługi Rady Miejskiej

  Informuję, że w wyniku zakończenia w dniu 18 maja 2015 roku procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko wybrana została:

  Pani Barbara Janoszek zamieszkała w Wojborzu

  (Czytaj więcej... | 881 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 19-05-2015 o godz. 15:03:49


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - maj 2015
  Administracja RM.0012.5.2015.PL                                                                           
  Polanica – Zdrój, dnia 14.05.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 18.05.2015 r.     o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2002 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-05-2015 o godz. 16:23:02


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 06.05.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-05-2015 o godz. 11:54:46


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - maj 2014
  Administracja RM.0012.1.2015.PL
  Polanica - Zdrój, dnia 11.05.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 14.05.2015 r. o godz. 8.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1078 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-05-2015 o godz. 15:52:42


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - maj 2015
  Administracja RM.0012.2.2015.PL                                                                           
  Polanica – Zdrój, dnia 07.05.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 20.05.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2804 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-05-2015 o godz. 15:34:19


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - maj 2015
  Administracja RM.0012.3.2015.PL
  Polanica – Zdrój, dnia 07.05.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu I Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 15.05.2015 r.  o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1566 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-05-2015 o godz. 15:30:34


  Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: Przebudowa ul. Łąkowej w polanicy-Zdr
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 6.05.2015 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.6.2015.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju”

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z póź.zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.
   
  Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. za cenę 399.462,98 PLN brutto, zadeklarowany okres gwarancji 72 miesiące. Zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu, przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny oraz spełnienia innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów 11,80. pkt.

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 07-05-2015 o godz. 15:28:05


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 06.05.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-05-2015 o godz. 13:03:46


  Zawiadomienie o wynikach przetargu na: Przebudowe ul. M. Dąbrowskiej
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 6.05.2015 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.5.2015.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanicy-Zdroju”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z póź.zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanicy-Zdroju” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD-BUD”, Ul. Kilińskiego 21a, 57-320 Polanica-Zdrój.
   
  Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. za cenę 318.689,61 PLN brutto, zadeklarowany okres gwarancji 72 miesiące. Zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu, przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny oraz spełnienia innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów 11,80.

  pełna treść zawiadomienia >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 07-05-2015 o godz. 09:22:13


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 05.05.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 06-05-2015 o godz. 15:34:58


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - maj 2015
  Administracja RM.0012.4.2015.PL                                                                          
  Polanica – Zdrój, dnia 04.05.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 14.05.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2092 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 04-05-2015 o godz. 14:28:32


  Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej
  Administracja
  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R

  na  samodzielne stanowisko urzędnicze
  do spraw Obsługi Rady Miejskiej

  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a :

  (Czytaj więcej... | 699 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 01-05-2015 o godz. 12:14:23


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 39/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1496 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-04-2015 o godz. 09:34:36


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3512080
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  29-04-2015
  · Komisja Rewizyjna - maj 2015
  24-04-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  · VIII Sesja Rady Miejskiej Kadencji 2014-2018
  20-04-2015
  · Ogł. o wyborze oferty-zadanie: Wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego...
  17-04-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  · Ogłoszenie o przetargu:„Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju”
  16-04-2015
  · Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanica-Zdroju
  13-04-2015
  · Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - kwiecień 2015
  · Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - kiweiceń 2015
  08-04-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 29/2015)

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·