Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na :Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzial
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 29.09.2014 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.25.2014.JZM


  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl


  dot.:zapytania ofertowego na zamówienie pn.:
  „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.


  INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Polanica Zdrój mającego siedzibę w Polanicy Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie p.n. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój, wybrano jako ofertę nr  1 złożoną przez Wykonawcę –  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „ WARTA” S.A., ul. Powstańców 28/30, 53-333 Wrocław
  Zestawienie:
  - dla części nr 1 (A) – kwota 57.000,00 PLN za okres 2 lat

  - dla części nr 2 (B) – kwota  60.000,00 PLN     za okres 2 lat


   

  Z-ca Burmistrza
  /-/ Dariusz Kupiec/-/

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 29-09-2014 o godz. 12:43:31


  Informacja o wyborze oferty - Tablice inf. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 29.09.2014 r.

  UE.271.24.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju” realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy KMK GROUP, ul. Kuków 123,
  42-160 Krzepice.
  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  (–) Dariusz Kupiec

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 29-09-2014 o godz. 12:30:18


  INFORMACJA - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  uprzejmie informuje, że zarządzone zostały konsultacje nad projektem  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

  W ramach konsultacji  organizuje się spotkanie robocze, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji  prowadzą-cych działalność na terenie Gminy Polanica-Zdrój – w dniu 14 października  2014  roku o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Miejskiego  (I piętro, pokój nr 14)

  W celu zgłaszania wniosków i uwag  - projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  WWW.polanica.pl, zakładka: Dialog społeczny oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 1133 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 25-09-2014 o godz. 16:44:02


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 15.09.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-09-2014 o godz. 12:51:57


  Zapytanie ofertowe na zadanie: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności Gmin
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia  25.09.2014

  AM-ZP.271.25.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl   
   

  Zmiana w treści   Zapytania ofertowego na zadanie:

  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

  Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert:

  Jest   

  1.Ofertę należy złożyć w Gminie Polanica-Zdrój; z/s 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 16 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2014 r. o godzinie 10:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2014 r. o godzinie 11.00 w Gminie Polanica-Zdrój; z/s 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 14 (sala narad).
  .   
   Winno być:

  1.Ofertę należy złożyć w Gminie Polanica-Zdrój; z/s 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 pok. 16 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2014 r. o godzinie 10:00.

  2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2014 r. o godzinie 11.00 w Gminie Polanica-Zdrój; z/s 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

  AM-ZP.271.25.2014.JZM

  Polanica-Zdrój 19.09.2014


  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO MA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 52/2014 R. BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ Z DNIA 15.04.2014 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ DO 30.000,00 EURO.
      
  ZAMÓWIENIA

  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

  treść zapytania ofertowego + zał. 1,2,3,4 >>>>

  pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego >>>>  

  zmiana treści zapytania ofertowego >>>>   

  poprawione umowy załącznik nr 4 do zapytania ofertowego >>>>  

  wykaz sprzętu >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 19-09-2014 o godz. 11:21:34


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 18.09.2014 r.
  RM.0012.41.2014.K1-60


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 22.09.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.13.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1030 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 18-09-2014 o godz. 17:12:55


  Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 18.09.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.24.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla projektu pn.  „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  (Czytaj więcej... | 6638 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 18-09-2014 o godz. 10:43:53


  ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.56.2014
  Polanica – Zdrój, dnia 16.09.2014 r.

   

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 R. O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LVI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad

  (Czytaj więcej... | 1482 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 16-09-2014 o godz. 16:11:21


  Wybór oferty na:pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizac
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 12.09.2014 r.

  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”

  WYBÓR OFERTY

  niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na:  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”
  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTORSKICH „INWEST-PROJEKT”, Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 18A, 58-306 Wałbrzych, za kwotę 18.919,17 brutto PLN.

  Oferta firmy Usługi w zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju po terminie czasowym, nie była brana pod uwagę w kwestii oceny ofert, godzina złożenia 10.45.


  BURMISTRZ MIASTA
  /-/ Jerzy Terlecki/-/

  (Czytaj więcej... | 1933 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 12-09-2014 o godz. 11:02:54


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (wrzesiń 2014)
  Administracja

  RM.0012.40.2014.K6-42
  Polanica-Zdrój, dnia 11.09.2014 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA
  PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014

  Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w dniu 22.09.2014 r., które odbędzie się o godz. 14.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1296 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 11-09-2014 o godz. 16:38:47


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 10.09.2014 r.
  RM.0012.39.2014.K5-31  


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

   

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, na dzień 16.09.2014 r. godz. 13.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1127 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 10-09-2014 o godz. 15:34:48


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Budzetu i Finansów Publicznych (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 10.09.2014 r.
  RM.0012.38.2014.K2-44

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołuje posiedzenie Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w dniu 18.09.2014 r. o godz.15.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1050 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 10-09-2014 o godz. 14:46:54


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (wrzesień 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 08.09.2014 r.
  RM.0012.37.2014.K2-39

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R.


  W dniu 17.09.2014 r. o godz.14.30., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju na parterze), odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1104 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 08-09-2014 o godz. 15:29:05


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 100/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1327 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2014 o godz. 14:57:52


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 99/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1223 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-09-2014 o godz. 15:29:48


  Nadzór inwestorski - zadanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum...


  Polanica-Zdrój, dnia 01.09.2014 r.
     

  Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  pełna treść zapytania ofertowego >>>> 
  formularz ofertowy >>>>  
  wzór umowy >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 02-09-2014 o godz. 10:16:32


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom. Bezpieczeństwa Publicznego - wrzesień 2014
  Administracja

  RM.0012.36.2014.K5-31 
  Polanica – Zdrój, dnia 02.09.2014 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R. 

  Zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 16.09.2014 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze).

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1050 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 02-09-2014 o godz. 09:44:57


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 6973 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 16:07:57


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego, ul. Rubinowej i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7750 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 15:58:45


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7336 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 15:47:12


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3124083
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  26-08-2014
  · Rozstrzygnięcie przetargu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych
  25-08-2014
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej 27.08.2014 r.
  21-08-2014
  · ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  19-08-2014
  · Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa
  · Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa
  · Informacja o wyborze oferty - tablice informacyjne w języku Braille'a
  08-08-2014
  · Ogłoszenie o przetargu na:Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazj
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dnia 21.08.2014
  · ogłoszenie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w dniu 12.08.2014 r.
  06-08-2014
  · Zaproszenie do składania ofert - tablice pamiątkowe - trasa spacerowa

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·