Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  ogłoszenie o LVII sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w dniu 28.10.2014
  Administracja

  RM.0002.57.2014
  Polanica–Zdrój, dnia 24.10.2014 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O GODZ. 14.30.,
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ LVII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3434 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 24-10-2014 o godz. 12:04:43


  OGŁOSZENIE ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dn. 20.10.2014 r.


      OGŁOSZENIE


  Burmistrza Miasta Polanicy Zdrój

  ogłasza

  ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego


  Przedmiot sprzedaży:
  Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy marki FIAT ULYSSE JTD, stanowiący mienie Gminy Polanica-Zdrój.
  Dane identyfikacyjne pojazdu:
  Rok produkcji 2000, numer rejestracyjny DKL 74N9
  Przebieg 257 213 km
  Pojemność 1997
  Diesel
  Numer fabryczny ZFA22000012749685
   
  zarządzenie nr 121/2014  >>>> 
  załącznik nr 1 - regulamin >>>>  
  załącznik nr 2 >>>>  
  pełna treść ogłoszenia >>>>   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 20-10-2014 o godz. 09:42:49


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn.20.10.2014
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 17.10.2014 r.
  RM.0012.50.2014.K1-63

   

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 20.10.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.11.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1481 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 17-10-2014 o godz. 14:31:37


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 7095 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-10-2014 o godz. 13:56:40


  OBWIESZCZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2014-10-17

  SN.604.3.2014

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o przystąpieniu do opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju 
  gospodarki energetycznej Gminy Polanica-Zdrój 
  pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  W związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej Gminy pod nazwą:

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica-Zdrój.

  (Czytaj więcej... | 3489 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 17-10-2014 o godz. 13:12:04


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 119/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1343 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-10-2014 o godz. 12:23:18


  Ogłoszenie o spotkaniach z mieszkańcami obwodów wyborczych
  Administracja

  RM.0005.8.2014                                                   
  Polanica - Zdrój, dnia 16.10.2014 r.

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z późn. zm. z 2014 r. poz. 379, 1072.),

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju ogłasza, że:

  • W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2014 r., O GODZ. 17:00
  ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
  W POLANICY–ZDROJU I BURMISTRZA MIASTA
  Z MIESZKAŃCAMI OBWODU WYBORCZEGO NR 1
  MIEJSCE SPOTKANIA:
  SZKOŁA STOWARZYSZENIA „EDUKATOR”,
  UL.KOŚCIUSZKI 15,
  POLANICA – ZDRÓJ

  • W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2014 r., O GODZ. 17:00
  ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU I BURMISTRZA MIASTA
  Z MIESZKAŃCAMI OBWODU WYBORCZEGO NR 2
  MIEJSCE SPOTKANIA:
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
  IM.ŻOŁNIERZY Z MONTE CASSINO,
  AL.WOJSKA POLSKIEGO 23, POLANICA–ZDRÓJ

  • W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2014 r., O GODZ. 17:00
  ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU I BURMISTRZA MIASTA
  Z MIESZKAŃCAMI OBWODU WYBORCZEGO NR 3
  MIEJSCE SPOTKANIA:
  GIMNAZJUM IM. DR. JÓZEFA MATUSZEWSKIEGO,
  UL.ZDROJOWA 34, POLANICA–ZDRÓJ

  KONSULTACJE SPOŁECZNE W TEMATACH:
  1.BUDOWA BASENU OTWARTEGO W POLANICY-ZDROJU,
  2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU TZW. MAŁEGO RYNKU,
  ODBĘDĄ SIĘ RÓWNIEŻ W RAMACH W/W SPOTKAŃ.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  /-/ Zbigniew Puchniak

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 16-10-2014 o godz. 11:59:20


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 117/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1277 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 15-10-2014 o godz. 15:43:13


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 02.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-10-2014 o godz. 14:10:32


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych WSPÓLNE z Komisjami Stałymi R
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 10.10.2014 r.
  RM.0012.47.2014.K2-45

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WSPÓLNYM Z KOMISJIAMI STAŁYMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.


  W ramach posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołanego na dzień 27.10.2014 r. o godz.15.00., odbędzie się WSPÓLNE POSIEDZENIE Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.
  Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1184 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 10-10-2014 o godz. 13:26:54


  Komisje - ogłoszenia: posiedz. Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (październik 2014)
  Administracja

  RM.0012.49.2014.K6-43            
  Polanica-Zdrój, dnia 09.10.2014 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA
  PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014

  Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w dniu 15.10.2014 r., które odbędzie się o godz. 14.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1463 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 09-10-2014 o godz. 11:53:18


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej (pażdziernik 2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 08.10.2014 r.
  RM.0012.48.2014.K1-62

   

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 09.10.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.14.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 831 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 08-10-2014 o godz. 16:09:11


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (październik 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 07.10.2014 r.
  RM.0012.47.2014.K2-45

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.


  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołuje posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w dniu 27.10.2014 r. o godz.15.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:  Notatka:  W ramach posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołanego na dzień 27.10.2014 r. o godz.15.00., odbędzie się WSPÓLNE POSIEDZENIE Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju -zgodnie z ogłoszeniem z dnia 10.10.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 1032 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 07-10-2014 o godz. 15:03:02


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej,Ekologii i Opieki Społecznej (pażdziernik 2014
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 07.10.2014 r.
  RM.0012.46.2014.K5-32  

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.


  Zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 24.10.2014 r. godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1010 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 07-10-2014 o godz. 14:39:17


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (październik 2014)
  Administracja

  RM.0012.45.2014.K5-32                                           
  Polanica – Zdrój, dnia 07.10.2014 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.

  Zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 24.10.2014 r. o godz. 15.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1221 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 07-10-2014 o godz. 14:26:34


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej (październik 2014)
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 07.10.2014 r.
  RM.0012.44.2014.K1-61


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 08.10.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.14.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 937 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 07-10-2014 o godz. 11:22:41


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 03.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2014 o godz. 08:15:01


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Statutowej
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 06.10.2014 r.
  RM.0012.43.2014.KS

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
  STATUTOWEJ RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.


  Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju zwołuje posiedzenie tejże Komisji w dniu 07.10.2014 r., godz.15.00. (w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego).

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 804 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 06-10-2014 o godz. 15:42:27


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 02.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-10-2014 o godz. 14:40:08


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom.Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 02.10.2014 r.
  RM.0012.42.2014.K2-40

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014 R.

   

  W dniu 08.10.2014 r., o godz.14.30., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju na parterze), odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1113 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 02-10-2014 o godz. 15:44:57


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3168178
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  02-10-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  · OGŁOSZENIE o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
  29-09-2014
  · Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na :Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzial
  · Informacja o wyborze oferty - Tablice inf. Gimnazjum
  25-09-2014
  · INFORMACJA - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  23-09-2014
  · Informacja o wyniku przetargu
  19-09-2014
  · Zapytanie ofertowe na zadanie: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności Gmin
  18-09-2014
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej (wrzesień 2014)
  · Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Gimnazjum
  16-09-2014
  · ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·