Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 02.07.2015 r.
  RM.0012.2.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 06.07.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1352 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 03-07-2015 o godz. 09:19:54


  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 01.07.2015 r.
  RM.0012.1.2015.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 09.07.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1143 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 01-07-2015 o godz. 14:53:00


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 59/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 934 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 01-07-2015 o godz. 13:15:10


  XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 24.06.2015 r.
  RM.0002.12.2015

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 CZERWCA 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2894 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 25-06-2015 o godz. 12:43:36


  Wykonanie dokumenacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji (Edukator)
  Administracja

  Polanica-Zdrój 2015-06-22

  IT.271.4.2015

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku w Polanicy-Zdroju, ul. Kościuszki 13 - 15

  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert na:
  2. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
   1.„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie EDUKATOR, ul. T. Kościuszki 13 – 15, działka nr 138, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”
   2.Aktualizacja Audytu Energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku w Polanicy-Zdroju, ul. Kościuszki 13 - 15

  (Czytaj więcej... | 3728 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 23-06-2015 o godz. 12:26:12


  Kwalifikacja zespołów do II etapu Konkursu urb-arch. placu centralnego tzw. Mały
  Administracja
  Polanicy-Zdrój, dnia 22.06.2015

  Znak sprawy: AM-ZP.271.7.2015.JZM
      
  Dane Gminy Polanica-Zdrój;  NIP 883-16-78-080;  REGON  890 717 941
  http://polanica.pl ; e-mail:  um@polanica.pl , tel. (+48-74) 868-06-00,
  fax.(+48-74) 868-10-46 ,  Godziny urzędowania :  pn.÷pt. 7:30÷15:30    

  OGŁOSZENIE
  Dot. Konkursu urbanistyczno-architektonicznego
  na opracowania     
  „Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju
  tzw. Małego Rynku”.

  Szanowni Państwo,
  Do dnia 10 czerwca  2015 roku zostało nadesłanych 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po weryfikacji do konkursu zostało dopuszczonych 7 zespołów.

  pełna treść ogłoszenia >>>>    

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 22-06-2015 o godz. 14:34:42


  Wybór najkorzystniejszej oferty:„Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyj
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 22.06.2015 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.9.2015.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Polanicy-Zdroju – działka nr 138/2, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z póź.zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Polanicy-Zdroju – działka nr 138/2, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę: „DABRO – BAU”, FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA, A. Dąbrowska, P. Dąbrowski S.J., Opoczko 17A, 58-100 Świdnica.

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 22-06-2015 o godz. 14:28:47


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 18.06.2015 r.
  RM.0012.5.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

  Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju. Posiedzenie Komisji odbędzie się 23.06.2015 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, a nie jak podano w zawiadomieniu – 19.06.2015 r.
  Proponowany porządek posiedzenia pozostaje bez zmian.  Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Miejskiej
  i Zagospodarowania Przestrzennego
  Jolanta Bachry

  (Czytaj więcej... | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 18-06-2015 o godz. 12:51:39


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 54/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1257 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2015 o godz. 09:26:48


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegona na zadanie: "Bankowa i kasowa obsługa bud
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 15.06.2015 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.8.2015.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl


  dot.: zapytania ofertowego pn:
  " Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   pełna treść zawiadomienia >>>>    

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 15-06-2015 o godz. 13:31:51


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - posiedzenie
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dnia 11.06.2015 r.
  RM.0012.5.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 19.06.2015 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1569 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 15-06-2015 o godz. 07:31:35


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 52/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 848 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-06-2015 o godz. 12:52:31


  XI Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Kadencji 2014-2018
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 11.06.2015 r.
  RM.0002.11.2015

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 15 CZERWCA 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2014-2018


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 1590 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 11-06-2015 o godz. 11:03:22


  NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
  Administracja
  NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
  NA KADENCJĘ 2016 – 2019

  Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zmianami) w dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Polanicy – Zdroju kandydatów na ławników.

  Najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Miejska w Polanicy – Zdroju dokona wyboru
  4 ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku, w tym do:
  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2
  Wydziału Pracy – 2

  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy w Polanicy – Zdroju:

  (Czytaj więcej... | 6188 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 11-06-2015 o godz. 09:23:10


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - posiedzenie 17.06.2015 r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 10.06.2015 r.
  RM.0012.6.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 17.06.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1177 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 10-06-2015 o godz. 09:41:28


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 18.06.2015
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 08.06.2015 r.

  RM.0012.3.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
  i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 18.06.2015 r.
  o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
  w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1805 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 09-06-2015 o godz. 11:59:55


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - 08.06.2015
  Administracja RM.0012.1.2015.BJ
  Polanica - Zdrój, dnia 05.06.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy
  – Zdroju na dzień 08.06.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1095 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-06-2015 o godz. 08:01:41


  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyj
  Administracja AM-ZP.271.9.2015.JZM
  Polanica-Zdrój, dnia 2.06.2015

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Polanicy-Zdroju - działka nr 138.2, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju.
  Numer ogłoszenia: 131452 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Polanicy-Zdroju - działka nr 138/2, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  pełna treść ogłoszenia >>>>  
  SIWZ ( zał. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)  >>>>
  harmonogram rzeczowo- finansowy ( zał. 1a)  >>>> 
  projekt umowy ( zał. nr 10)  >>>>

  Część techniczna
   kosztorys ofertowy ( zał. nr 14)  >>>>

   projekt ( zał. nr 15)  >>>>
   specyfikacja Techniczna   >>>>

  zapytanie do przetargu z dnia 5.06.2015 odpowiedź z dnia 8.06.2015 >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 02-06-2015 o godz. 10:30:14


  X Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja RM.0002.10.2015.PL
  Polanica – Zdrój, dnia 01.06.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 5 CZERWCA 2015 R. GODZ. 17.00.
  W TEATRZE ZDROJOWYM W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. PARKOWEJ 2, ODBĘDZIE SIĘ X UROCZYSTA SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2041 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-06-2015 o godz. 07:15:52


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - czerwiec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.PL
  Polanica - Zdrój, dnia 27.05.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 02.06.2015 r. o godz. 14.45, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1040 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-06-2015 o godz. 08:02:30


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3554314
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  29-05-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 45 i 46/2015)
  · Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2014 rok
  28-05-2015
  · XX jubileuszowy Kongres ESPA (Europejski Związek Uzdrowisk)
  25-05-2015
  · Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji Urzędu Miejskiego
  · IX Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Kadencji 2014 - 2018
  21-05-2015
  · Zapytanie ofertowe na: Obsługę bankową i kasową budżetu Gminy Polanica-Zdrój
  · Konkurs architektoniczno-urbanistyczny - Mały Rynek
  19-05-2015
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej
  14-05-2015
  · Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - maj 2015
  · Informacja o wyniku przetargu

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·