Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - grudzień 2014
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 19.12.2014 r.
  RM.0012.8.014.K1-3

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 22.12.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.14.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:  Notatka: 22.12.2014(g.8.40) sprostowano błąd pisarski w dacie zwołania posiedzenia z dnia 21 na 22.12.2014

  (Czytaj więcej... | 974 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 19-12-2014 o godz. 12:55:17


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 144/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1197 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-12-2014 o godz. 12:50:58


  OBWIESZCZENIE
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2014-12-19

  SN.6164.12.2014

  OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

   

  Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, tj. od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia 19 lutego 2015 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych będących własnością Gminy Polanica-Zdrój.

  Z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, pokój nr 25, w godzinach urzędowania.

  (Czytaj więcej... | 2019 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 19-12-2014 o godz. 11:20:42


  Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez org. pozarządowe
  Administracja

  Polanica-Zdrój,  18 grudnia 2014r.

  OGŁOSZENIE

  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity z dnia 27 października 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  przez organizacje pozarządowe w 2015 roku, z zakresu
  :

  I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  (Czytaj więcej... | 881 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 18-12-2014 o godz. 16:43:45


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - grudzień 2014
  Administracja

  olanica - Zdrój, dnia 17.12.2014 r.
  RM.0012.7.2014.K1-2

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 18.12.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.15.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:

  (Czytaj więcej... | 915 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 17-12-2014 o godz. 19:03:36


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego

  RM.0012.6.2014.K5--1                                                           
  Polanica-Zdrój, dnia 15.12.2014 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA
  PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014

  Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w dniu 16.12.2014 r., które odbędzie się o godz. 16.00., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1457 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 15-12-2014 o godz. 16:06:00


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Administracja

  RM.0012.5.2014.3-1     
  Polanica–Zdrój, dnia 15.12.2014 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R. 

  Zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 19.12.2014 r. o godz. 15.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze),przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 927 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 15-12-2014 o godz. 15:58:06


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - grudzień 2014
  Administracja

  RM.0012.4.2014.4-1  
  Polanica – Zdrój, dnia 15.12.2014 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 19.12.2014 r. o godz. 15.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze),przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 954 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 15-12-2014 o godz. 09:51:04


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi R
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 12.12.2014 r.
  RM.0012.3.2014.K2-2

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WSPÓLNYM Z KOMISJIAMI STAŁYMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  W dniu 17.12.2014 r. o godz.15.00., odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.
  Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń (p.nr3) Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1429 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 12-12-2014 o godz. 16:11:01


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej
  Administracja

  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój 
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze
   w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju: ds. Obsługi Rady Miejskiej

  Informuję, że w wyniku zakończenia w dniu 12 grudnia 2014 roku procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko wybrany został:

  Pan Przemysław Leś  zamieszkały w Polanicy -Zdroju

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  (Czytaj więcej... | 958 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 12-12-2014 o godz. 15:33:54


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 10.12.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-12-2014 o godz. 15:58:35


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 09.12.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-12-2014 o godz. 16:38:12


  Komisje - ogłoszenia: poseidzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi R
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 09.12.2014 r.
  RM.0012.1.2014.K2-1

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WSPÓLNYM Z KOMISJIAMI STAŁYMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  W dniu 11.12.2014 r. o godz.15.00., odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju.
  Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń (p.nr3) Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1116 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 09-12-2014 o godz. 10:04:12


  Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe Termomodernizacja Gimnazjum
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 08.12.2014 r.

  UE.271.33.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju” realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy KMK GROUP, ul. Kuków 123,
  42-160 Krzepice.

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 08-12-2014 o godz. 14:59:06


  Informacja o wyborze oferty-spot radiowy Termomodernizacja Gimnazjum
  Administracja
   

  Polanica–Zdrój, 08.12.2014 r.

  UE.271.32.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy Time S. A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Filia we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

  (Czytaj więcej... | 1532 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 08-12-2014 o godz. 14:48:49


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn. 12.12.2014 r.
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 08.12.2014 r.
  RM.0012.1.2014.K1-1

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 12.12.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.13.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).

  Tematyka:

  (Czytaj więcej... | 843 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 08-12-2014 o godz. 14:11:33


  Informacja o II Sesji
  Administracja

  RM.0052.2.2014    
  Polanica-Zdrój, dnia 04.12.2014 r.


  Informacja o II Sesji
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Kadencji 2014-2018

  (Czytaj więcej... | 842 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 05-12-2014 o godz. 15:33:25


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 138 i 139/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1610 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-12-2014 o godz. 15:03:18


  Zwołanie sesji rad gmin w gminach bioracych udział w ponownym głosowaniu
  Administracja

  Postanowienie Nr 17/14 
  Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
  z dnia 3 grudnia 2014 r.

  w sprawie zwołania sesji rad gmin w gminach biorących udział w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  Pełna treść postanowienia  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 04-12-2014 o godz. 10:24:05


  Informacja kierownika OPS
  Administracja

  Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia dyżuru w dniach 06.12.2014, 13.12.2014 i 20.12.2014 (soboty) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach 10.00-13.00.

  W ramach realizacji programu osłonowego MPiPS pn. „Wspólna Moc! – Polanica Pokona Przemoc!”  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju pełniony będzie osobisty dyżur przez certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i psychologa.

  (Czytaj więcej... | 1016 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 04-12-2014 o godz. 09:20:34


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3266356
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  01-12-2014
  · Zaproszenie do składania ofert - tablice pamiątkowe Termomodernizacja
  · Zaproszenie do składania ofert - spot radiowy Termomodernizacja
  28-11-2014
  · Informacja o unieważnieniu postępowanie - emisja radiowa Termomodernizacja
  · Wspólna Moc! - Polanica Pokona Przemoc !
  27-11-2014
  · NABÓR na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej
  26-11-2014
  · Zwołanie I-szej sesji nowowybranych rad gmin
  · Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Emisja obligacji komunalnych Gminy Polanic
  20-11-2014
  · Emisja obligacji komunalnych Gminy Polanica-Zdrój
  19-11-2014
  · Zaproszenie do składania ofert - radio Termomodernizacja Gminazjum
  · Informacja o unieważnieniu postępowanie - radio term.

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·