Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Administracja

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworem wiertnicznym „P-300a” w obszarze górniczym „Polanica-Staropolanka”

  (Czytaj więcej... | 3978 bajtów więcej | Decyzje środowiskowe | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 27-11-2015 o godz. 11:51:46


  Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
  Administracja

  Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia nr 135/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 27.11.2015 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworem wiertnicznym „P-300a” w obszarze górniczym „Polanica-Staropolanka”

  (Czytaj więcej... | 3260 bajtów więcej | Decyzje środowiskowe | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 27-11-2015 o godz. 11:48:22


  Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytu
  Administracja Polanica-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych Gminy Polanicy-Zdrój.
  Numer ogłoszenia: 321306 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych Gminy Polanicy-Zdrój.

  SIWZ + załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 >>>>
  pełna treść ogłoszenia >>>>   

  projekt budżetu 2016 oraz projekt WPF na lata 2016-2020 bip>zakładka GOSPODARKA> Budżet>Budżet na 2016  
  uchwała nr XVI/96/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy Polanica-Zdrój >>>>      
  uchwała nr XVI/97/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>  
  realizacja budżetu za I półrocze 2015 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej bip>zakładka GOSPODARKA> Budżet Gminy Polanica Zdrój na końcu strony.
  sprawozdania:
  Wykonanie budżetu Gminy za I, II, III kwartał 2015  - informacje bip> zakładka GOSPODARKA>
  INFORMATOR BUDŻETOWY
  SPRAWOZDANIA: Rb-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-z za I kwartał 2015 informacje bip> zakładka GOSPODARKA> INFORMATOR BUDŻETOWY
  Rb-27S od początku roku do 30 września 2015  >>>>   
  Rb-28S od początku roku do 30 września 2015  >>>>   
  Rb-N za III kwartał 2015 >>>>    
  Rb-NDS od początku roku do 30 września 2015 >>>>   
  Rb-Z za III kwartał 2015 >>>> 
  informacja o zobowiązaniach finansowych >>>> 
  Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój; uchwała o powołaniu Skarbnika >>>>    
  nadanie nr NIP >>>>  
   zaświadczenie REGON >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 26-11-2015 o godz. 15:33:20


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - POSIEDZENIE 30.11.2015r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 26.11.2015r.
  RM.0012.1.2015.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 30.11.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1221 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 26-11-2015 o godz. 10:10:52


  XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25.11.2015r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 19.11.2015r.
  RM.0002.16.2015  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 25 LISTOPADA 2015R. O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XVI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2014-2018


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2735 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 19-11-2015 o godz. 12:52:12


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - POSIEDZENIE W DNIU 23.11.2015r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 17.11.2015r.
  RM.0012.1.2015.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 23.11.2015r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1167 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 19-11-2015 o godz. 08:14:58


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 116/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1591 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-11-2015 o godz. 15:02:52


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 16.11.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-11-2015 o godz. 13:33:35


  Nobór na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka
  Administracja BURMISTRZ MIASTA  POLANICA-ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R

  na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczki
  od dnia 01 stycznia 2016 roku

  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a :

  I. Niezbędne stanowią posiadanie:
  1. obywatelstwa polskiego,
  2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
  3. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nieposzlakowanej opinii,
  4. wykształcenia średniego, zawodowego
  6. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

  (Czytaj więcej... | 6748 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-11-2015 o godz. 15:24:38


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie w dniu 16.11.2015r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 13.11.2015r.
  RM.0012.1.2015.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 16.11.2015r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1160 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 13-11-2015 o godz. 09:45:20


  Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie o przekazaniu do zaopiniowania dokumentacji
  Administracja

  Obwieszczenie o przekazaniu do zaopiniowania dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworem wiertnicznym „P-300a” w obszarze górniczym „Polanica-Staropolanka”

  (Czytaj więcej... | 3148 bajtów więcej | Decyzje środowiskowe | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 12-11-2015 o godz. 12:09:50


  Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Administracja

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworem wiertnicznym „P-300a”  w obszarze górniczym „Polanica-Staropolanka”

  (Czytaj więcej... | 3388 bajtów więcej | Decyzje środowiskowe | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 12-11-2015 o godz. 12:01:38


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 03.11.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-11-2015 o godz. 10:50:51


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 113/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1192 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 15:31:58


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7731 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 14:48:18


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Polnej, T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7769 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 14:12:37


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9451 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 13:31:24


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -Wykonanie remontu alejek parkowych .
  Administracja IT.271.7.2015

  Polanica-Zdrój, dnia 2015-11-02

  Adres Zamawiającego: 
  Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju,
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój.

  Dane Gminy Polanica-Zdrój; NIP 883-16-78-080; REGON  890 717 941
  http://polanica.pl ; email: um@polanica.pl , tel. (+48-74) 868-06-00,
  fax.(+48-74) 868-10-46 ,  Godziny urzędowania :  pn.÷pt. 7:30÷15:30  

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku Szachowego i Parku Różaneczników w Polanicy-Zdroju” zostało  unieważnione.

  (Czytaj więcej... | 1303 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 05-11-2015 o godz. 16:27:13


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 05.11.2015r.
  RM.0012.5.2015.BJ  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 10.11.2015r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1518 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 05-11-2015 o godz. 14:58:31


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 12.11.2015r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 05.11.2015r.
  RM.0012.1.2015.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 12.11.2015 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1138 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 05-11-2015 o godz. 11:45:15


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3790828
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  04-11-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  03-11-2015
  · WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI - 18.11.2015r.
  29-10-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  27-10-2015
  · XV SESJA RADY MIEJSKEIJ
  20-10-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  · Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac remontowych alejek parkowych
  16-10-2015
  · Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - posiedzenie
  14-10-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  12-10-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  08-10-2015
  · KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI - 20.10.2015r.

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·