Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Ogł. o wyborze oferty-zadanie: Wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego...
  Administracja

  Polanica-Zdrój 2015-04-17

  IT.271.2.2015

  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.:
  „Wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w
  Polanicy-Zdroju”

  informuję, iż oferta firmy:

  (Czytaj więcej... | 881 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 20-04-2015 o godz. 09:11:20


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 16.04.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-04-2015 o godz. 15:48:22


  Ogłoszenie o przetargu:„Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju”
  Administracja Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju
  Numer ogłoszenia: 87462 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  Część formalno-prawna
  pełna treść ogłoszenia  >>>>   
  SIWZ + załączniki nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 >>>>  
  załącznik nr 2 harmonogram rzeczowo - finansowy >>>>  
  projekt umowy załącznik nr 11 >>>>   

  Część techniczna:
   załącznik nr 15 - kosztorysy ofertowe
   zakres prac drogowych

  - kosztorys ofertowy droga powiatowa >>>>   
  - kosztorys ofertowy roboty drogowe >>>>    
  - kosztorys ofertowy dojścia do budynków  >>>>   
  zakres prac elektrycznych
  - kosztorys nakładczy  ( oświetlenie uliczne) >>>>   
  - kosztorys ofertowy prac elektrycznych >>>>       
  Załącznik nr 16
  - projekt robót drogowych >>>>    
  - projekt oświetlenia ulicznego  >>>>  
  Załącznik nr 17
  -
  szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 17-04-2015 o godz. 10:32:20


  Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanica-Zdroju
  Administracja Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanicy-Zdroju
  Numer ogłoszenia: 86492 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  •    Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanicy-Zdroju.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  pełne ogłoszenie zamówienia >>>> 
  SIWZ + załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 >>>>  
  załącznik nr 10 projekt umowy >>>>   

  Część Techniczna
  załącznik nr 14
  - kosztorysy ofertowe  robót drogowych >>>>    
  - kosztorysy ofertowe oświetlenie ulicznego >>>>  
  - kosztorys nakładczy oświetlenia ulicznego  >>>>  
  załącznik nr 15
  - projekt robót drogowych >>>>  
  - projekt robót oświetlenia ulicznego >>>> 
  - specyfikacja techniczna branża drogowa >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 16-04-2015 o godz. 12:20:18


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - kwiecień 2015
  Administracja RM.0012.2.2015.PL                                                                         
  Polanica – Zdrój, dnia 09.04.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 22.04.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1958 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-04-2015 o godz. 11:36:16


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - kiweiceń 2015
  Administracja RM.0012.4.2015.PL                                                                           
  Polanica – Zdrój, dnia 09.04.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 16.04.2015 r. o godz. 14.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1833 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-04-2015 o godz. 11:33:42


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 29/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1158 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 08-04-2015 o godz. 15:24:36


  Wybór oferty na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z m
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 1.04.2015  r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.3.2015.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój„

  INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść informacji >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 03-04-2015 o godz. 11:43:11


  Wybór oferty - Corso
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 01.04.2015 r.

  SN.271.5.2015

   

  OGŁOSZENIE

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

  (Czytaj więcej... | 3308 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 02-04-2015 o godz. 15:05:57


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - kwiecień 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.PL
  Polanica - Zdrój, dnia 30.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 09.04.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1216 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-04-2015 o godz. 08:58:07


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - kwiecień 20
  Administracja RM.0012.5.2015.PL
  Polanica – Zdrój, dnia 30.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 08.04.2015 r.     o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1508 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-04-2015 o godz. 08:55:16


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7588 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 01-04-2015 o godz. 14:55:34


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8, 162, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 9191 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 01-04-2015 o godz. 14:47:55


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 416/18)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Dębowej, składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 416/18 (AM–3) o pow. 564 m², obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00097024/9.

  (Czytaj więcej... | 5995 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 01-04-2015 o godz. 14:35:39


  Wybór oferty-dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2015-03-30

  IT.271.1.5.2015

  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   
  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.:
  „dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju”

  informuję, iż oferta firmy:

  (Czytaj więcej... | 972 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 31-03-2015 o godz. 13:23:28


  Zapytanie ofertowe - Corso
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2015-03-26

   

  SN.271.5.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi pn. Konserwacja i utrzymanie zieleni w obrębie trasy spacerowej Corso w Polanicy-Zdroju w okresie od 02 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

  (Czytaj więcej... | 2221 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 27-03-2015 o godz. 11:19:19


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.PL                                                                             
  Polanica - Zdrój, dnia 26.03.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 30.03.2015 r. o godz. 8.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1452 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-03-2015 o godz. 07:24:58


  Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego-ul.Sportowa
  Administracja

  Polanica-Zdrój 2015-03-25

  IT.271.2.5.2015

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  na wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju

  Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych z drutu fi 5 mm z wzdłużnym przetłoczeniem wzmacniającym sztywność w rozstawie 250 cm i wysokości 150 cm na systemie podmurówek prefabrykowanych ( płyt betonowych oraz łączników płyt betonowych).
  Lokalizacja ogrodzenia: teren obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju – działka nr 112/3, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 1502 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 26-03-2015 o godz. 10:13:55


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 20.03.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-03-2015 o godz. 15:01:11


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 19.03.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-03-2015 o godz. 15:41:01


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3455417
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  20-03-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 18/2015)
  · VII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Kadencja 2014 - 2018
  19-03-2015
  · Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  · Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - marzec 2015
  · Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - marzec 2015
  17-03-2015
  · Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  12-03-2015
  · Ogłoszenie przetargu:„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ch
  10-03-2015
  · Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - marzec 2015
  04-03-2015
  · Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  · Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - marzec 2015

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·