Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zasady podpisywania pism i decyzji

  Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 2
  do Regulaminu Organizacyjnego
  Urzędu Miejskiego


   


  ZASADY   PODPISYWANIA   PISM   I   DECYZJI


  § 1.


  Burmistrz podpisuje:


  1.  Zarządzenia. regulaminy i okólniki wewnętrzne.


  2.  Pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz.


  3.  Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności gminy.


  4.  Odpowiedzi na skargi i wnioski.


  5.  Decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu.


  6.  Zarządzenia wydawane w imieniu organu wykonawczego gminy.


  7.  Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu.


  8.  Pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy.


  9.  Pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji.


  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


  11. Pisma zawierające odpowiedzi na postulatyu mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych.


  12. Inne pisma, jesli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.


  § 2.


  1.  Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.


  2.  Inny pracownicy dokonują w/w czynności z wyraźnego upoważnienia członków kierownictwa.


  § 3.


  Wszystkie dokumenty przedstawione do podpisu winny być parafowane przez pracowników sporządzających dokument.


  Na polecenie Burmistrza przedstawiony do podpisu  dokument winien być:


       - zaopatrzony w opinię Radcy Prawnego


       - poparty całościową dokumentacją dotycząca konkretnej sprawy


  § 4.


  Pozostałe kwestie nieuregulowane w niniejszym dziale oraz zasady stosowania pieczęci urządowych określa instrukcja kancelaryjna.


    


  BURMISTRZ   MIASTA


  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-18 (2075 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·