Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XIV/89-99/2018
  grudzień
  XIV


  UCHWAŁA Nr XIV/89/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr XIV/90/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2019 >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/91/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/92/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego” >>>>         


  UCHWAŁA Nr XIV/93/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania >>>>

  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.110.1.2019.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie" z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r." uchwały Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju Nr XIV/93/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/94/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/95/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” >>>>        


  UCHWAŁA Nr XIV/96/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2019-2022 >>>>    


  UCHWAŁA Nr XIV/97/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2019 r. >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/98/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia rozwoju Sudety 2030”. >>>>    


  UCHWAŁA Nr XIV/99/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr XI/77/2018 z dna 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-01-08 (159 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·