Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Regulamin rozdział I


  Rozdział  I.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju zwany dalej Regulaminem, określa :

  1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego zwanego dalej Urzędem

  2) organizację Urzędu

  3) zasady funkcjonowania Urzędu

  4)  zakres działania kierownictwa Urzędu , Referatu Finansowego , Straży Miejskiej oraz samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

  § 2.

  Ilekroć w Regulaminie mowa o :

  1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę POLANICA ZDRÓJ

  2) Organach gminy - należy przez to rozumieć odpowiednio  Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta .

  § 3.

  1. Urząd jest jednostką budżetową gminy.

  2. Burmistrz Miasta jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników samorządowych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Czynności prawne z zakresu prawa pracy  zgodnie z art.4 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmuje Burmistrz jako kierownik Urzędu.

  3. Organizację i porządek  w procesie pracy, oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników, rozkład czasu pracy oraz inne kwestie wynikające z Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych- określa Regulamin pracy ustalony przez Burmistrza.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-18 (1803 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·