Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zakres zadań - Burmistrz
   
  Do zakresu  zadań Burmistrza należy:

   


  Ustawowe zadania Burmistrza określa art. 30 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności do zadań Burmistrza należy:


  1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.


  2. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.


  3. Podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania  mieniem gminy

  w  trybie określonym w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.


  4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.


  5. Wydawanie zarządzeń  porządkowych w przypadkach określonych w art.41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.


  6. Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu oraz Burmistrza jako organu wykonawczego gminy


  7. Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz chyba,że do ich podpisywania upoważnione są inne osoby.


  Szczegółowe zasady podpisywania pism, decyzji i zarządzeń przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.


  8. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.


  9. Udzielanie upoważnień szczegółowych dla podległych pracowników  do załatwienia w imieniu Burmistrza sprawy(spraw) i wydawania decyzji administracyjnych - zgodnie z art.39 ustawy o samorządzie gminnym.


  10. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych(nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów gminy).


  11. Zatwierdzanie dla w/w zakresów czynności  oraz pełnomocnictw szczegółowych.


  12. Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - w oparciu o obowiązujące przepisy


  13) Nadzorowanie pracy Straży Miejskiej.


  14. Przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w trybie określonym ustawą.


  15. Ogłaszanie uchwał stanowiących prawo miejscowe (publikacja w dzienniku urzędowym województwa).


  16. Składanie Radzie okresowych sprawozdań ze swojej działalności - na zasadach określonych przez Radę Miejską.


  17) Składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz zgodnie z art.46 ustawy o samorządzie gminnym.


  18. Podejmowanie czynności  w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia mieszkańców oraz mienia gminy.


  19. Ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w sytuacjach kryzysowych.


  20. Przewodniczenie akcjom ratowniczym w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.


  21. Wykonywanie zadań wyjątkowych  wynikających z obowiązujących przepisów:


  - powoływanie  gminnego zespołu reagowania kryzysowego


  - opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią


  - ogłaszanie i odwoływanie  pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego


  - ewentualne zarządzanie ewakuacji z obszarów zagrożonych


  22. Wykonywanie z mocy ustaw funkcji:


  - organu wykonawczego Gminy


  - Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego


  - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


  23. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa:


  - egzekwowanie  do 30 kwietnia każdego roku oświadczeń majątkowych, o których mowa w art.24 h ustawy o samorządzie gminnym  (analiza oświadczeń, współdziałanie z Urzędem Skarbowym, podejmowanie środków dyscyplinujących w sytuacji naruszenia przepisów antykorupcyjnych)


  - egzekwowanie  oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w trybie określonym w  ustawie o pracownikach samorządowych.

        

  24. Nadzorowanie funkcjonującego w Urzędzie systemu kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej, ustalenie regulaminu kontroli i realizacja jego postanowień przez podległe służby gminne).
   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-18 (3377 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·