Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zakres zadań - Sekretarz Gminy


  Do zadań Sekretarza Gminy należy, w szczególności:

  1. Zapewnianie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu.

  2. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przezposzczególne komórki organizacyjne.

  3. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz zapewnianie zgodności z prawem wydawanych decyzji administracyjnych.

  4. nadzorowanie realizacji zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw-zgodnie z procedurą administracyjną.

  5. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych.

  6 Opracowywanie projektów uchwał organów gminy,prowadzenie wykazu i aktualizacja uchwał stanowiących przepisy gminne.

  7. Zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji i obwieszczeń o charakterze publicznym ( realizacja prawa dostępu do informacji publicznej).

  8. Ścisła współpraca z Radcą Prawnym w zakresie zapewnienia obsługi prawnej Urzędu i organów Gminy.

  9. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu oraz zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, prowadzenie  pozostałych spraw kadrowych Urzędu.

  10. Ewidencja i przekazywanie do realizacji rozstrzygnięć organów gminy (uchwały Rady wnioski Komisji, zarządzenia Burmistrza).

  11. Organizowanie działalności kontrolnej komórek organizacyjnych Urzędu-zgodnie z zakresem przedmiotowym ustalonym przez  Burmistrza Miasta- zgodnie z ustalonym przez Burmistrza Miasta Regulaminem kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

  12. Koordynowanie spraw związanych z organizacją na terenie gminy- wyborów, spisów itp.wynikających z odrębnych ustaw (wykonywanie funkcji pełnomocnika do spraw wyborów).

  13. Nadzór nad  bieżącą pracą  zatrudnionych w Urzędzie pracowników w zakresie podległości służbowej.

  14. wykonywanie innych zadań z polecenia Burmistrza lub Zastępcy względnie z ich upoważnienia.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-18 (2282 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·