Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Gospodarka Nieruchomościami


  § 27.

  Do stanowiska do spraw Gospodarki  Nieruchomościami należy kompleksowe prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem gminy, w zakresie określonym ustawą.

  Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań oraz ścisła współpraca z  organami Gminy w zakresie tworzenia i zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości:

       - prowadzenie procedury przeznaczania do zagospodarowania  nieruchomości w formach określonych ustawą , wnioskowanie w tej sprawie do Burmistrza Miasta

       - przygotowywanie pełnej dokumentacji dot.nieruchomości wytypowanych do zbycia (zlecenie wycen, podziałów, obwieszczanie wykazu, przygotowanie materiałów do  przetargów ewentualnie do zbycia bezprzetargowego - w przypadkach określonych  przepisami,przygotowywanie protokołu z rokowań )

       - prowadzenie spraw związanych z  ustanawianiem na rzecz jednostek organizacyjnych  trwałego zarządu (przygotowywanie projektu decyzji,przekazanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz innych form cywilno-prawnych zagospodaro
  wania nieruchomości

       - współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie udostępniania bazy danych ewidencji gruntów i budynków

       - współpraca z organami Gminy,Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska,służbami geodezyjnymi,biegłymi majątkowymi,kancelarią notarialną oraz wydziałem ksiąg wieczystych - w zakresie realizacji zadań przypisanych do  stanowiska

  2. Ustalanie opłat z tytułu zagospodarowania gruntów oraz dokonywanie weryfikacji tych opłat w oparciu o zaktualizowane ceny gruntów gminy.

  3. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi ustawami.

  4. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i nadawaniem numerów porządkowych  nieruchomościom.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-20 (1921 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·