Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Dochody i wydatki w roku 2002
  Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres od 01 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002


  Plan dochodów i wydatków budżetu miasta został uchwalony dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XLVI/265/2001 w wysokości:


  DOCHODY     - 14.278.620,00 zł
  WYDATKI  
    - 12.711.046,00 zł


  Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.567.574,00 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzych (rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja kotłowni) oraz kredytu w PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju.
  W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta w ciągu roku 2002 spowodowanych otrzymaniem dodatkowych środków z różnych źródeł, budżet miasta kształtuje się następująco:


  DOCHODY     - 15.117.578,00 zł
  WYDATKI 
      - 16.421.779,00 zł


  Deficyt budżetowy w wysokości 1.304.201,00 zł powstał w wyniku wprowadzenia deficytu 2.871.775,00 zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 1.567.574,00 zł.
  W ciągu roku spłacono 984.292,00 zł z tego:


  - Z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu zaciągniętej na modernizację kotłowni (zmiana systemu grzewczego) spłacono kwotę 16.400,00 zł


  - Z Kredytu długoterminowego dla powodzian zaciągniętego w BGK we Wrocławiu spłacono kwotę 251.074,00 zł


  - Kredytu długoterminowego zaciągniętego w BISE w Wałbrzychu w wysokości 400.000,00 zł


  - Kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP w Polanicy Zdroju  (MZK) w wysokości 300.000,00 zł


  Ogółem wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 13.751.878,00 zł przy planie 16.421.779,00 zł co stanowi 83,74 %. W wyniku zrealizowania planu dochodów w wysokości 13.768.358,00 zł przy planie 15.117.578,00 zł co stanowi 91,08 %.


  Ogólny stan zobowiązań gminy za rok 2002 wynosi 9.107.748,00 zł.


  Kwota 9.107.748,00 zł składa się z następujących tytułów:


  - z kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK we Wrocławiu na elewacje popowodziowe na kwotę     - 16.719,00 zł


  - kredyty długoterminowe     - 6.035.673,00 zł


  - pożyczki z Woj. Fund. Ochr. Środ.     - 312.300,00 zł
  - wymagalne zobowiązania jedn. budżet.     - 1.807.746,00 zł


  w tym:


  - z tytułu dostaw tow. i usług     - 1.030.176,00 zł


  - z tytułu ubezp. Społecznych     - 563.260,00 zł


  Kredyty długoterminowe w wysokości 7.300.002,00 zł dotyczą kredytu zaciągniętego w wysokości 1.757.516,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na preferencyjnych warunkach przeznaczonego na zakup bloku mieszkalnego dla powodzian, kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.100.000,00 zł i 1.500.000,00 zł zaciągniętych w BISE w Wałbrzychu, kredytu długoterminowego obrotowego w wysokości 400.000,00 zł (na potrzeby MZK), kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 952.029,00 zł, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gosp. Kraj. we Wrocławiu na elewacje popowodziowe w wysokości 278.157,00 zł
  Pożyczka w wysokości 312.300,00 zł dotyczy zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu zaciągniętej pożyczki na modernizację Oczyszczalni Ścieków, oraz zakup samochodu na selektywna zbiórkę odpadów.


  Realizacja planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:


  DOCHODY


  Plan     - 15.117.578,00 zł
  Wykonanie     - 13.768.353,00 zł     - 91,08 %


  W tym:


  Dział 020  Leśnictwo


  Rozdział 02001 Gospodarka leśna


  Plan     - 15.340,00 zł
  Wykonanie     - 14.844,00 zł     - 96,77 %


  Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych a przeznaczonego jako drewno opałowe.


  Dział 600  Transport i łączność


  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne


  Plan     -121.212,00 zł
  Wykonanie     -121.212,00 zł     - 100 %     


  Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą  "Droga dojazdowa do gruntów rolnych".


  Dział 630  Turystyka


  Rozdział 63095  Pozostała działalność


  Plan     - 30,00 zł
  Wykonanie     - 24,00 zł     - 80 % 


  Są to wpływy z usług dotyczące wpływów za ksero w promocji miasta.


  Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa


  Plan     - 4.683.987,00 zł
  Wykonanie     - 4.545.365,00 zł     - 97,04 %


  W tym:


  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami


  Plan     - 4.683.987,00 zł
  Wykonanie     - 4.545.365,00 zł     - 97,04 %


  W tym:


  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
  użytkowanie wieczyste nieruchomościami     - 156.453,00 zł     - 105,71 %


  - wpływy z różnych opłat     - 1.615,00 zł     - 45.62 %


  - dochody z najmu i dzierżawy składników
  majątkowych Skarbu Państwa lub
  jednostek samorządowych     - 142.758,00 zł     - 69,64 %


  - wpływy z przekształceń prawa użytkowego
  w prawo własności     - 21.677,00 zł     - 57,18 %


  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
  prawa własności nieruchomości     - 4.208.806,00 zł     - 98,81 %


  - wpływy z odsetek za nieterminowe
  zapłaty     - 2.781,00 zł     - 29,46 %


  - wpływy z odsetek     - 11.275,00 zł     - 45,10 %


  Saldo zaległości na koniec roku wynosi     - 192.663,00 zł
  Saldo nadpłat na koniec roku wynosi     - 84.530,00 zł


  Dział 710 Działalność usługowa


  Plan     - 17.250,00 zł
  Wykonanie     - 6.640,00 zł      - 38,49 %


  Rozdział 71035 Cmentarze


  Plan     - 17.250,00 zł
  Wykonanie     - 14.100,00 zł     - 81,74 %


  Środki zgromadzone w tym rozdziale to wpływy za usługi cmentarne.


  Dział 750  Administracja publiczna


  Plan     - 80.922,00 zł
  Wykonanie     - 101.198 ,00 zł     - 55,29 %


  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie


  Plan     - 54.436,00 zł
  Wykonanie     - 54.436,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna).


  Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


  Plan     - 3.000,00 zł
  Wykonanie     - 23.276,00 zł    


  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą dopisu odsetek od środków na rachunkach bankowych.


  Rozdział 75056 Spis powszechny i inne


  Plan     - 22.000,00 zł
  Wykonanie     - 22.000,00 zł     - 100 %


  Są to środki finansowe przyznane przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu a przyznane na prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r.


  Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


  Plan     - 1.486,00 zł
  Wykonanie     - 1.486,00 zł      -100 %


  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli
    i sądownictwa


  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa


  Plan     - 1.094,00 zł
  Wykonanie     - 1.094,00 zł     - 100 %


  Przekazana kwota dotyczy dotacji celowej przyznanej na aktualizację spisu wyborców.


  Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie


  Plan     - 16.675,00 zł
  Wykonanie     - 16.675,00 zł     - 100 %


  Dział 752 Obrona narodowa


  Plan     - 375,00 zł
  Wykonanie     - 375,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.


  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


  Plan     - 13.205,00 zł
  Wykonanie     - 6.605,00 zł     - 45,48 %  Rozdział 75414 Obrona cywilna


  Plan     - 325,00 zł
  Wykonanie     - 325,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną


  Rozdział 75416 Straż Miejska


  Plan     - 12.880,00 zł
  Wykonanie     - 5.680,00 zł     - 44.10 %


  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą wpłat z tytułu grzywien, kar, mandatów wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju.


  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.


  Plan     - 6.180.869,00 zł
  Wykonanie     - 4.986.999,00 zł     - 80,68 %


  W tym:


  Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.


  Plan     - 67.060,00 zł
  Wykonanie     - 51.529,00 zł     - 76,84 %


  W tym:


  - podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej     - 49.984,00 zł     - 78,71 %


  - odsetki od nieterminowych wpłat     - 1.545,00 zł     - 43,40 %


  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą wpłat realizowanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kłodzku, Wałbrzychu, Wrocławiu, Warszawy itd.
  Saldo zaległości za koniec okresu wynosi     - 61.074,00 zł
  Saldo nadpłat     - 518,00 zł


  Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.


  Plan     - 3.199.351,00 zł
  Wykonanie     - 2.120.990,00 zł     - 66,29 %


  W tym największe pozycje to:


  - podatek od nieruchomości     - 2.062.975,00 zł     67,48 %
  Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.649.300,00 zł Dotyczy to 52 podatników. Część zaległości zapłacono w m-cu styczniu-lutym. W stosunku do podatników, którzy zalegają z dużymi kwotami i dłuższy okres czasu wystawione są tytuły wykonawcze i za pośrednictwem Urzędu Skarbowego pobierane są należności.
  Saldo nadpłat na koniec okresu wynosi 818,00 zł i dotyczy podatników, którzy zapłacili podatek do końca roku.


  - podatek od środków transportowych


  Plan     - 21.280,00 zł
  Wykonanie     - 14.163,00 zł     - 66,56 %


  - podatek od czynności cywilnoprawnych


  Plan     - 41.440,00 zł
  Wykonanie     - 18.850,00 zł     - 45,49 %


  Rozdział 76516 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych


  Plan     - 941.510,00 zł
  Wykonanie     - 887.353,00 zł     - 94,25 %


  W tym największe pozycje to:


  - podatek od nieruchomości     - 483.138,00 zł     - 98,78 %
  Saldo zaległości na koniec okresu wynosi 149.237,00 zł i dotyczy 397 podatników. W większości dotyczy to zaległości 1 lub 2 miesięcznych w kwotach do 1.000,00 zł. W stosunku do najbardziej opornych dłużników wystawione są tytuły wykonawcze i wpływy realizowane są za pośrednictwem Komornika Urzędu Skarbowego w Kłodzku.
  Saldo nadpłat na koniec okresu wynosi 4.283,00 zł i dotyczy grupy podatników, którzy zapłacili swoje należności do końca roku.


  - podatek od środków transportowych     - 7.423,00 zł     - 44,18 %


  - podatek od spadku i darowizn     - 66.727,00 zł     - 49,60 %


  Są to wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
  Saldo zaległości na koniec okresu wynosin     - 957,00 zł


  - wpływy z opłaty miejscowej     - 85.928,00 zł     - 95,31 %


  Są to wpływy z opłaty pobytowej (tzn. klimatycznej).
  - wpływy z opłaty targowej     - 8.325,00 zł     - 83,25 %


  Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej


  Plan     - 312.625,00 zł
  Wykonanie     - 319.443,00 zł     - 75,51%


  W tym największe pozycje to:


  - wpływy z opłaty skarbowej     - 46.054,00 zł     - 88,57 %
  Wpływy z opłaty skarbowej realizowane bezpośrednio przez gminę.


  - wpływy z eksploatacji     - 56,789,00 zł     - 139,86 %
  Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie wody mineralnej


  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     - 216.480,00 zł     - 98,40 %


  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.


  Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


  Plan     - 1.660.323,00 zł
  Wykonanie     - 1.607.684,00 zł     - 96,83 %


  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należą do dochodów, których realizacja na rzecz budżetów gmin prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.


  - podatek dochodowy od osób fizycznych     - 1.440.933,00 zł     - 93,24 %


  - podatek dochodowy od osób prawnych     - 166.751,00 zł     - 145,13 %


  Zaległości na koniec okresu w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 0,00 zł a nadpłaty wynoszą 615,00 zł.


  Dział 758 Różne rozliczenia


  Plan     - 2.341.344,00 zł
  Wykonanie     - 2.340.162,00 zł      - 99,90 %


  W tym:


  Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
  jednostek samorządu terytorialnego


  Plan     - 2.023.623,00 zł
  Wykonanie     - 2.023.623,00 zł     - 100 %


  Jest to subwencja oświatowa przekazana decyzją Ministra Finansów w Warszawie


  Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin


  Plan     - 3.525,00 zł
  Wykonanie     - 3.525,00 zł     - 100 %


  Jest to subwencja ogólna przekazana na podstawie decyzji Ministra Finansów w Warszawie


  Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin


  Plan     - 313.696,00 zł
  Wykonanie     - 317.398,00 zł     - 101,18 %


  Jest to subwencja drogowa i rekompensująca utracone dochody gmin przyznane decyzjami Ministra Finansów w Warszawie. Wykonanie jest większe od planu o kwotę 3.702,- Nie została dokonana zmiana zwiększająca plan dochodów


  Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe


  Plan     - 0,00 zł
  Wykonanie     - 4.384,00 zł
  Kwota 4.384,00 zł dotyczy rozliczeń z Urzędem Skarbowym.


  Dział 801 Oświata i wychowanie


  Plan     - 57.637,00 zł
  Wykonanie     - 57.637,00 zł     - 100 %


  Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe


  Plan     - 15.731,00 zł
  Wykonanie     - 15.731,00 zł     - 100%


  Jest to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia dla emerytów i rencistów szkół.


  Rozdział 80100 Gimnazjum


  Plan     - 19.807,00 zł
  Wykonanie     - 19.807,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na świadczenia dla emerytów i rencistów gimnazjum.


  Dział 853 Opieka Społeczna


  Plan     - 633.577,00 zł
  Wykonanie     - 625.260,00 zł     - 98,69 %


  Rozdział 80195 Pozostała działalność


  Plan     - 22.099,00 zł
  Wykonanie     - 22.099,00 zł     - 100 %


  W tym:


  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.


  Plan     - 18.500,00 zł
  Wykonanie     - 18.500,00 zł     - 100 %


  Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.


  Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.


  Plan     - 344.000,00 zł
  Wykonanie     - 344.000,00 zł     - 100 %


  Są to przyznane i przekazane dotacji na zasiłki dla osób korzystających z opieki OPS.


  Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe


  Plan     - 75.757,00 zł
  Wykonanie     - 75.757,00 zł     - 100%


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe.


  Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze


  Plan     - 30.200,00 zł
  Wykonanie     - 30.200,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.


  Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej


  Plan     - 103.000,00 zł
  Wykonanie     - 103.000,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.


  Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze.


  Plan     - 21.000,00 zł
  Wykonanie     - 11.873,00 zł     - 56,54 %


  Są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


  Rozdział 85395 Pozostała działalność.


  Plan     - 41.120,00 zł
  Wykonanie     - 41.930,00 zł     - 101,97 %


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na dopłaty do obiadów dla dzieci w szkołach z rodzin najuboższych.


  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza


  Plan     - 224.597,00 zł
  Wykonanie     - 217.390,00 zł     - 96,79 %


  W tym:


  Rozdział 85404 Przedszkola


  Plan     - 217.900,00 zł
  Wykonanie     - 210.693,00 zł     - 96,69 %


  Środki zgromadzone w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.


  Rozdział 85495 Pozostała działalność


  Plan     - 6.697,00 zł
  Wykonanie     - 6.697,00 zł     - 100 %


  Jest to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przyznanej na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli.


  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


  Plan     - 669.464,00 zł
  Wykonanie     - 660.013,00 zł     - 67,62%


  W tym:


  Rozdział 90002 Gospodarka odpadami


  Plan     - 76.900,00 zł
  Wykonanie     - 76.900,00 zł


  Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i przeznaczono na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.


  Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


  Plan     - 175.000,00 zł
  Wykonanie     - 175.000,00 zł     - 100 %
  Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i przeznaczono na waloryzację zabytkowego Parku.


  Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg


  Plan     - 107.000,00 zł
  Wykonanie     - 107.000,00 zł     - 100%


  Jest to dotacja celowa przekazana na refundację kosztów oświetlenia na drogach nie będących w zarządzie Gminy.


  Rozdział 90095 Pozostała działalność


  Plan     - 310.564,00 zł
  Wykonanie     - 301.113,00 zł     - 96.96 %


  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


  Plan     - 60.000,00 zł
  Wykonanie     - 60.000,00 zł     - 100%


  Wpływy w tym dziale dotyczą środków przekazanych z PZU w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Międzynarodowym Centrum Konferencyjno - Kulturalnym w Polanicy Zdroju.


  Ogółem plan dochodów po zmianach w ciągu roku wynosi 15.117.578,00 zł wykonany został w wysokości 13.768.353,00 zł (tj.91,08 %).
  Saldo zaległości na koniec okresu wynosi 2.070.087,00 zł a saldo nadpłat 90.766,00 zł


  WYDATKI


  Plan     - 16.421.779,00 zł
  Wykonanie     - 13.751.878,00 zł     - 83,74%


  W tym:


  - wydatki bieżące     - 10.793.539,00 zł     - 84,24 %


  - wydatki inwestycyjne     - 2.958.339,00 zł     - 81,88 %


  Realizacja zadań bieżących przedstawia się następująco:


  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo


  Plan     - 110,00 zł
  Wykonanie     - 76,00 zł     - 69,08 %


  Jest to 2% udział w podatku rolnym przekazywany na rzecz Izby Rolniczej jako obowiązkowy odpis.


  Dział 020 Leśnictwo


  Plan     - 18.000,00 zł
  Wykonanie     - 17.858,00 zł     - 99,21 %


  Środki przeznaczone na porządkowanie lasów - trzebież sanitarną i nowe zalesienia.  Dział 600 Transport i łączność


  Plan     - 1.337.366,00 zł
  Wykonanie     - 1.121.318,00 zł     - 51,72 %


  Realizowane były następujące zadania:


  Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne


  Plan     - 1.337.366,00 zł
  Wykonanie     - 1.121.318,00 zł     - 83,85 %


  W tym:


  - utrzymanie bieżące dróg i chodników     - 174.839,00 zł     - 83,85 %


  - znaki drogowe, oznakowanie dróg     - 26.106,00 zł     - 87,02 %
  wydatki inwestycyjne z tego przeznaczono na:


  - ul. Bystrzycka - odbudowa     - 428.076,00 zł     - 83,45 %
  Jest to inwestycja kontynuowana z roku 2001.


  - Mały Rynek     - 76.550,00 zł     - 76,55 %
  Jest to nowe zadanie, rozpoczęcie nastąpi po przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca.


  - ul. Lipowa     - 271.841,00 zł     - 100%
  Zadanie zakończone w 2002 roku.


  - ul. Polna     - 113.836,00 zł     - 40,31 %


  - ul. Kilińskiego     - 50,00 zł     - 0,17 %


  - ul. Orkana, Staffa     - 20,00 zł      - 0,20 %


  - odsetki za nieterminowe zapłaty     - 30.000,00 zł     - 100    %


  Dział 630 Turystyka


  Plan     - 40.500,00 zł
  Wykonanie     - 40.500,00 zł     - 100 %


  W tym:


  Rozdział 63095 Pozostała działalność


  Działalność Biura Promocji Miasta     - 15.000,00 zł     - 100%


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi     - 10.700,00 zł     - 100%


  - pozostałe wydatki rzeczowe     - 4.300,00 zł     - 100%


  Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki


  Plan     - 25.500,00 zł
  Wykonanie     - 25.500,00 zł


  - wpłaty na rzecz Konsorcjum "T-6"      - 25.500,00 zł     - 100 %


  Jest to udział gminy w finansowaniu Konsorcjum T-6


  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa


  Plan     - 1.032.875,00 zł
  Wykonanie     - 838.319,00 zł     - 81,16 %


  W tym:


  Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


  Plan     - 210.000,00 zł
  Wykonanie     - 127.334,00 zł     - 60,64 %


  W tym:


  - zakupy usług pozostałych /wycena nieruchomości, opracowania proj-urbanistyczne itp.     - 69.993,00 zł     - 50 %


  - wykup gruntów ul,Kilińskiego     - 57.341,00 zł     - 81,92 %


  Rozdział 70095 - Pozostała działalność


  Plan     - 822.875,00 zł
  Wykonanie     - 710.985,00 zł     - 86,40 %


  W tym:


  - elewacje budynków komunalnych      - 623.928,00 zł     - 67,22%
  Jest to zadanie inwestycyjne dotyczące remontu elewacji budynków mieszkalnych zniszczonych podczas powodzi w 1998 roku.


  - budynek socjalny     - 12.916,00 zł
  Zadanie zostanie rozpoczęte po przetargu, w którym wyłoniony będzie wykonawca.


  - oczyszczalnia i restrukturyzacja MZK - koszty remontu     - 62.526,00 zł    - 99.25 %


  Dział 710 Działalność usługowa


  Plan     - 151.600,00 zł
  Wykonanie     - 117.524,00 zł     - 77,52 %


   W tym:


  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


  Plan     - 80.000,00 zł
  Wykonanie     - 60.460,00 zł     - 75.58 %


  Wydatki realizowane są w ramach tego rozdziału dotyczą Planów zagospodarowania przestrzennego.


  Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne


  Plan     - 30.000,00 zł
  Wykonanie     - 27.696,00 zł     92,32 %


  Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy różnego rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych.


  Rozdział 71035 Cmentarze


  Plan     - 41.600,00 zł
  Wykonanie     - 29.368,00 zł     - 53,77%


  W tym:


  - wydatki związane z bieżącą działalnością     - 11.800,00 zł     - 54,63 %


  - przebudowa ciągów komunikacyjnych     - 17.568,00 zł     - 87,84 %


  Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą usług cmentarnych oraz przebudowy ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Polanicy Zdroju.


  Dział 750 Administracja publiczna


  Plan     - 2.761.500,00 zł
  Wykonanie     - 2.578.240,00 zł     - 93,36 %


  W tym:


  Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie


  Plan     - 54.436,00 zł
  Wykonanie     - 54.436,00 zł     - 100 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe i pochodne     - 50.265,00 zł     - 100 %


  - dodatkowe wynagrodzenia roczne     - 4.171,00 zł     - 100 %


  W ramach tego rozdziału prowadzone są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz sprawy wojskowe, Obrona cywilna).


  Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)


  Plan     - 170.800,00 zł
  Wykonanie     - 165.107,00 zł     - 96,67 %


  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju ( diety radnych, członków spoza rady za udział w pracach sesji i komisji, świadczenia należne zgodnie z Uchwałą Rady dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Miasta) oraz wydatki rzeczowe.


  Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


  Plan     - 2.474.778,00 zł
  Wykonanie     - 2.306.111,00 zł     - 93,18 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi     - 1.090.984,00 zł     - 95,16 %


  - wydatki rzeczowe     - 739.999,00 zł     - 89,01 %


  - wydatki inwestycyjne     - 475.128,00 zł     - 95,60 %
  (dotyczą remontu adaptacyjnego budynku przeznaczonego na nową siedzibę Urzędu Miejskiego. Zadanie zakończone), oraz wydatki inwestycyjne dotyczące zakupów.


  W ramach tego rozdziału realizowane są zadania w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Polanicy Zdroju, adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 3.


  Rozdział 75047 - Pobór podatków


  Plan     - 18.000,00 zł
  Wykonanie     - 16.261,00 zł     - 90,34 %


  Są to środki przeznaczone na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych.


  Rozdział 75056 - spis powszechny i inne


  Plan     - 22.000,00 zł    
  Wykonanie     - 22.000,00 zł     - 100 %


  Są to środki przeznaczone jako dotacje celowe na Narodowy Spis Powszechny i Rolny, który został przeprowadzony w I półroczu 2002r. (wypłaty rachmistrzów spisowych i opiekunów, delegacje oraz obsługę biura spisowego).


  Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 


  Plan     - 1.486,00 zł
  Wykonanie     - 1.486,00 zł     - 100 %


  Są to środki przyznane jako dotacje celowe na uzupełnienie magazynu OSP


  Rozdział 75095 - Pozostała działalność


  Plan     - 20.000,00 zł
  Wykonanie     - 12.839,00 zł     - 64,20 %


  Środki finansowe przeznaczone jako składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Kłodzkich.


  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
    i ochrony prawa oraz sądownictwa.


  Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


  Plan     - 1.094,00 zł
  Wykonanie     - 1.094,00 zł     - 100 %


  W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące aktualizacji rejestru wyborców.


  Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów sejmików wojewódzkich oraz referenda


  Plan     - 16.675,00 zł
  Wykonanie     - 16.675,00 zł     - 100 %


  Jest to datacja celowa przyznana na wydatki  związane z wyborami do rad gmin


  Dział 752 Obrona narodowa


  Plan     - 375,00 zł
  Wykonanie     - 375,00 zł     - 100 %


  Są to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia jako pozostałe wydatki obronne i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.


  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


  Plan     - 275.025,00 zł
  Wykonanie     - 240.574,00 zł     - 44,49%


  W tym:


  Rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji


  Plan     - 5.000,00 zł
  Wykonanie     - 3.600,00 zł     - 72 %


  Są to wydatki rzeczowe związane z bezpieczeństwem publicznym.


  Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne


  Plan     - 70.000,00 zł
  Wykonanie     - 62.176,00 zł     - 82,821%


  Są to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju zarejestrowanej jako Stowarzyszenie.


  Rozdział 75414 - Obrona cywilna


  Plan     - 325,00 zł
  Wykonanie     - 325,00 zł     - 100 %


  Są to środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.


  Rozdział 75416 - Straż Miejska


  Plan     - 199.700,00 zł
  Wykonanie     - 174.473,00 zł     - 87,73 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi     - 137.661,00 zł     - 96,17 %


  - wydatki rzeczowe     - 36.812,00 zł     - 65,10 %


  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju.


  Dział 757 Obsługa długu publicznego


  Plan     - 487.860,00 zł
  Wykonanie     - 388.742,00 zł     - 79,68 %


  Są to wydatki dotyczące odsetek bankowych związanych z kredytem bankowym w PKO BP S.A., w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, BISE Wałbrzych oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Dział 801 Oświata i wychowanie


  Plan     - 2.992.400,00 zł
  Wykonanie     - 2.647.274,00 zł     - 44,33 %


  W tym:


  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe


  Plan     - 1.634.017,00 zł
  Wykonanie     - 1.487.474,00 zł     - 91,03 %


  Z tego przeznaczono na:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami     - 839.220,00 zł     - 95,84 %


  - wydatki rzeczowe     - 303.589,00 zł     - 82,46 %


  - wydatki inwestycyjne - Szkoła Podst.nr.2     - 59.189,00 zł     - 59,19 %


  - dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej "EDUKATOR"     - 285.476,00 zł     - 98,37 %


  Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 Szkół Podstawowych oraz wydatki związane z kontynuacją rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr. 2 wraz z Internatem (wymiana okien, remont ogrodzenia ,remont oświetlenia) i dotacja podmiotowa na niepubliczną szkołę "EDUKATOR".


  Rozdział 80110 Gimnazjum


  Plan     - 1.325.444,00 zł
  Wykonanie     - 1.129.303,00 zł     - 85,20 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami     - 898.963,00 zł     - 92,04 %


  - wydatki rzeczowe     - 217.354,00 zł     - 68,19 %


  - wydatki inwestycyjne boiska     - 12.986,00 zł     - 43,29 %     


  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Polanicy Zdroju.


  Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół


  Plan     - 8.000,00 zł
  Wykonanie     - 5.638,00 zł     - 70,48 %


  Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz zwrot za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół.


  Rozdział 80195 Pozostała działalność


  Plan     - 22.099,00 zł
  Wykonanie     - 22.099,00 zł     - 100 %


  Środki przekazane jako dotacja celowa na wypłatę  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów Szkół.


  Rozdział 80146 - Dokształcenia i doskonalenia


  Plan     - 2.873,00 zł
  Wykonanie     - 2.760,00 zł     - 96,07 %


  Są to środki przeznaczone na dokształcenia nauczycieli.


  Dział 851 Ochrona Zdrowia


  Plan     - 295.752,00 zł
  Wykonanie     - 245.248,00 zł     - 82,92 %


  W tym:


  Rozdział 85141 - Ratownictwo Medyczne


  Plan     - 40.000,00 zł
  Wykonanie     - 37.000,00 zł     - 92,50 %


  Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi


  Plan     - 255.752,00 zł
  Wykonanie     - 208.248,00 zł     - 81,43 %


  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy Zdroju przedłożył sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja zadań objętych preliminarzem zrealizowano w 81,43 % w roku 2002. Najważniejsze z nich to:


  - umowy zlecenia dla pracowników Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych


  - składki


  - wydatki rzeczowe na funkcjonowanie świetlic (organizacja wycieczek, zajęcia sportowe, basen)


  - wydatki na funkcjonowanie Polanickiej Grupy Wsparcia dla dzieci i młodzieży


  - Punkt Informacyjno-Konsultingowy ds. Uzależnień, "Niebieska i Pomarańczowa Linia"


  - zakup wszywek


  - imprezy , happeningi, spektakle


  Dział 853 Opieka Społeczna


  Plan     - 1.218.577,00 zł
  Wykonanie     - 1.135.355,00 zł     - 93,17 %


  W tym:


  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne


  Plan     - 18.500,00 zł
  Wykonanie     - 18.481,00 zł     - 99,95 %


  Są to środki otrzymane jako dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne w ilości 629 świadczeń.


  Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


  Plan     - 480.000,00 zł
  Wykonanie     - 480.000,00 zł     - 100 %


  Są to wydatki związane z wypłaceniem zasiłków jednorazowych, stałych, okresowych osobom uprawnionym do otrzymania pomocy z opieki społecznej. Zasiłki udzielane są w formie gotówkowej i rzeczowej. W  ciągu roku wypłacono zasiłków stałych, wyrównawczych - świadczeń 546, zasiłków okresowych 696 świadczeń, ochrona macierzyńska 67 świadczeń, składki ZUS 200 świadczenia. Zasiłki gwarantowane -
  -91 świadczeń, pozostałe świadczenia w naturze (opał) - 376 świadczeń oraz na obiady - 21.326 świadczeń.


  Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe


  Plan     - 361.757,00 zł
  Wykonanie     - 321.827,00 zł     - 88,96 %


  W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wydano 256 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. W tym samym czasie wydano 15 decyzji o odmowie przyznania dodatku z powodu niespełnienia jednego z warunków uprawniających do przyznania dodatku.
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 m-cy, i w tym okresie wydano decyzji obowiązujących w ilości 1525.


  Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze


  Plan     - 30.200,00 zł
  Wykonanie     - 29.981,00 zł     - 75,28 %


  Są to wydatki wypłacane w formie zasiłków rodzinnych (15 świadczeń), pielęgnacyjnych (236 świadczeń) i wychowawczych dla osób korzystających z opieki pomocy społecznej.


  Rozdział 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej


  Plan     - 221.500,00 zł
  Wykonanie     - 201.964,00 zł     - 91.18 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami     - 173.022,00 zł     - 95.,95 %


  - wydatki rzeczowe     - 28.942,00 zł     - 70,28 %


  Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju.


  Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne


  Plan     - 65.500,00 zł
  Wykonanie     - 41.972,00 zł     - 64,08 %


  Są to wydatki przeznaczone na zasiłki opiekuńcze dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy z opieki społecznej ilość świadczeń 10.237 dla 38 osób.


  Rozdział 85395 Pozostała działalność


  Plan     - 41.120,00 zł
  Wykonanie     - 41.120,00 zł     - 100 %


  W ramach tego rozdziału OPS zrealizował 5609 świadczeń (obiady).


  Dział 854 Edukacja. Opieka wychowawcza.


  Plan     - 1.031.807,00 zł
  Wykonanie     - 922.429,00 zł     - 89,40 %


  W tym:


  Rozdział 85404 - Przedszkola


  Plan     - 955.110,00 zł
  Wykonanie     - 845.758,00 zł     - 88,45 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi     - 584.224,00 zł     92.19 %


  - wydatki rzeczowe     - 261.534,00 zł     - 81,38 %


  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 2 Przedszkoli Miejskich w Polanicy Zdroju (w tym 1 z grupą żłobkową).


  Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe


  Plan     - 70.000,00 zł
  Wykonanie     - 69.794,00 zł     - 99,96 %


  Są to wydatki związane z odwodnieniem budynku, wykonaniem drogi dojazdowej oraz adaptacją przyziemia internatu RST w Polanicy Zdroju.
  Są to wydatki inwestycyjne związane z Międzynarodowym Schroniskiem Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polanicy Zdroju.


  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska


  W tym:


  Plan     - 3.584.199,00 zł
  Wykonanie     - 2.404.764,00 zł     - 67,09 %


  Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód


  Plan     - 500.000,00 zł
  Wykonanie     - 244.893,00 zł     - 48,98 %


  Są to wydatki związane z oczyszczalnia ścieków - kontynuacja odbudowy popowodziowej oczyszczalni ścieków.


  Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami


  Plan     - 284.555,00 zł
  Wykonanie     - 104.593,00 zł     - 36,76 %


  W tym:


  - wpłata gminy na Międzygminny Związek Celowy ds. gospodarki odpadami     - 7.278,00 zł 


  - monitoring wysypiska śmieci, prace projektowe na adaptacje szklarni -     7.315,00 zł


  - wydatki związane z zakupem pojemników śmieciowych, wózek widłowy -     90.000,00 zł


  Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi.


  Plan     - 529.000,00 zł
  Wykonanie     - 370.005,00 zł     - 69,94 %


  W tym:


  - oczyszczanie miasta wg rachunków     - 348.742,00 zł     - 69,89 %


  - rowy melioracyjne     - 7.958,00 zł     - 79,58 %


  - kosze śmieciowe - zakupy i montaż     - 8.370,00 zł     - 83,70 %


  - różne wydatki     - 4.935,00 zł     - 49,35 %


  Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach


  Plan     - 406.500,00 zł
  Wykonanie     - 293.089,00 zł     - 72,10 %


  W tym:


  - utrzymanie terenów zielonych     - 92.236,00 zł     - 59,51 %


  - nasadzenia trwałe     - 440,00 zł     - 2,93 %


  - likwidacja barszczu Sosnowskiego     - 5.000,00 zł     - 100 %


  - utrzymanie drzewostanu w ciągu ulic     - 4.948,00 zł     - 49,48 %


  - "Sprzątanie Świata"     - 1.239,00 zł     - 82,60 %


  - wydatki inwestycyjne "Park Szachowy" 189.226,- 86,01%
  (związane z rewaloryzacją Parku Szachowego o pow. 2,5 ha)
  Z uwagi na otrzymaną decyzję negatywną o przyznaniu środków z kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 400.000,00 zadanie będzie realizowane etapami, część dotycząca Parku Szachowego w tym roku, a pozostała część w roku przyszłym


  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg


  Plan     - 584.370,00 zł
  Wykonanie     - 456.553,00 zł     - 78,13 %


  W tym:


  - konserwacja oświetlenia z eksploatacją     - 140.362,00 zł     - 91,20 %


  - remont oświetlenia     - 41.172,00 zł     - 98,05 %


  - zakup energii     - 270.138,00 zł     - 70,63 %


  - odsetki od nieterminowej zapłaty     - 4.881,00 zł     - 81,35 %    


  Rozdział 90095 - Pozostała działalność


  Plan     - 1.218.564,00 zł
  Wykonanie     - 935.631,00 zł     - 76,78 %


  W tym:


  - ławki parkowe i uliczne     - 18.427,00 zł     - 11,07 %


  - Kary i odszkodowania SM     - 438.849,00 zł     - 44,72 %


  - Kary i odszkodowania osób fizycznych     - 32.212,00 zł     - 92,03 %


  - Pozostałe odsetki SM     - 261.182,00 zł      27,12 %


  - Gazyfikacja miasta     - 184.961,00 zł      - 61,54 %


  Są to wydatki związane z realizacją gazociągu średniego ciśnienia w ul. Zdrojowej, Tranzytowej, Lipowej i Kłodzkiej w ramach zadania pn. Gazyfikacja miasta Polanica Zdrój - etap III    


  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


  Plan     - 814.040,00 zł
  Wykonanie     - 796.677,00 zł     - 97,87 %


  W tym


  Rozdział 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury


  Plan     - 353.940,00 zł
  Wykonanie     - 342.379,00 zł     - 96,73 %


  W tym:


  - lato i zima w mieście     - 3.990,00 zł     - 44,83 %


  - imprezy kulturalne org. UM     - 74.540,00 zł     - 100 %


  - imprezy MCK Biuro Promocji Miasta     - 259.849,00 zł     - 97,50 %


  - dofinansowanie ZK i ZRE     - 4.000,00 zł     - 100 %


  Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
   
  Plan     - 200.000,00 zł
  Wykonanie     - 200.000,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury na działalność bieżącą (MCK).


  Rozdział 92116 - Biblioteki


  Plan     - 156.000,00 zł
  Wykonanie     - 156.000,00 zł     - 100 %
  Jest to dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury na działalność bieżącą (Miejskiej Biblioteki Publicznej).


  Rozdział 92195 - Pozostała działalność


  Plan     - 104.100,00 zł
  Wykonanie     - 98.298,00 zł     - 94,43 %


  W tym:


  - dotacje celowe na "Turniej Szachowy"     - 60.000,00 zł     - 100 %


  - dotacje celowe dla TMP w Polanicy Zdroju     - 10.000,00 zł     - 100    %


  - wydatki bieżące z działalnością Teatru    - 10.057,00 zł     - 99,57 %


  - zakupy inwestycyjne Teatr     - 18.241,00 zł     - 76 %


  Dział 926 Kultura fizyczna i Sport


  Plan     - 361.991,00 zł
  Wykonanie     - 238.836,00 zł     - 65,98 %


  W tym:


  - dofinansowanie LOK     - 494,00 zł     - 98,80 %


  - Kluby Sportowe     - 70.000,00 zł     - 100 %


  - Rajdy samochodowe     - 25.000,00 zł     - 100 %


  - LANG - kolarstwo górskie     - 37.491,00 zł     - 100 %


  - BIKE MARATON  (turystyka rowerowa )     - 10.000,00 zł     - 100 %


  Zakłady budżetowe


  Miejski Zakład Komunalny


  DOCHODY


  Plan     - 5.704.800,00 zł
  Wykonanie     - 5.788.316,00 zł     - 101,46 %


  W tym:


  - wpływy z różnych opłat
  (sprzedaz wyrobów i składników majątkowych)     - 6.754,00 zł     - 56,28 %


  - wpływy z usług     - 3.677.821,00 zł     - 101,24 %


  - pozostałe odsetki     - 27.704,00 zł     - 56,54 %


  - wpływy z różnych dochodów     - 10.295,00 zł     - 93,59 %


  - inne zwiększenia     - 95.778,00 zł                  


  - dochody z najmu i dzierżawy     -


  - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych     - 1.969.964,00 zł     - 98,50 % 


  WYDATKI


  Plan     - 5.881.400,00 zł
  Wykonanie     - 5.896.166,00 zł     - 100,25 %


  W tym:


  - wynagrodzenia osobowe i pochodne     - 2.463.083,00 zł     - 93,19 %
  - wydatki rzeczowe     - 3.433.083,00 zł     - 106,01 %
  - inne zmniejszenie     - 408.329,00 zł    


  Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.705.765,00 zł(wzrost w stosunku do B.O. ).
  Saldo zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.632.885,00 zł
  Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 182.471,00 zł  Ośrodek Sportu i Rekreacji


  Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


  DOCHODY


  Plan     - 35.000,00 zł
  Wykonanie     - 51.962,00 zł     - 148,46 %


  W tym:


  - wpływy przekazane przez Zarząd Woj. z tytułu opłat 51.962,00 zł


  WYDATKI


  Plan     - 35.000,00 zł
  Wykonanie     - 16.525,00 zł     - 47,21 %


  Zakupione ze środków Miejskiego funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.


  Zadania zlecone


  DOCHODY


  Plan     - 661.481,00 zł
  Wykonanie     - 661.252,00 zł     - 54,54 %


  W tym:


  Dział 750 Administracja publiczna


  Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie


  Plan     - 54.436,00 zł
  Wykonanie     - 54.436,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.


  Dział 752 Obrona narodowa


  Rozdział 75212 - Powstały wydatki obronne


  Plan     - 375,00 zł
  Wykonanie     - 375,00 zł


  Jest to dotacja celowa przyznana na pozostałe wydatki obronne.


  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


  Rozdział 75414 - Obrona cywilna


  Plan     - 325,00 zł
  Wykonanie     - 325,00 zł


  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną.


  Dział 801 Oświata i Wychowanie


  Plan     - 2.025,00 zł
  Wykonanie     - 2.025,00 zł     - 100 %


  Jest to dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci w szkołach.


  Dział 853 Opieka Społeczna

  Plan     - 497.320,00 zł
  Wykonanie     - 497.091,00 zł     - 99,95 %

  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

  Plan     - 18.500,00 zł
  Wykonanie     - 18.491,00 zł     - 99,95 %

  Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Plan     - 344.000,00 zł
  Wykonanie      - 344.000,00 zł     - 100 %

  Są to wydatki związane z wypłaceniem zasiłków jednorazowych, stałych, okresowych osobom uprawnionym do otrzymania pomocy z opieki społecznej. Zasiłki udzielane są w formie gotówkowej i rzeczowej. Na zasiłki przeznaczono kwotę 317.434,00 zł
  Na składki ZUS kwotę 26.566,00 zł

  Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

  Plan     - 30.200,00 zł
  Wykonanie     - 29.980,00 zł     - 99,27 %

  Są to wydatki wypłacane w formie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób korzystających z opieki pomocy społecznej.

  Rozdział 85319 - Ośrodek Pomocy Społecznej

  Plan     - 103.000,00 zł
  Wykonanie     - 103.000,00 zł     - 100 %

  W tym:

  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami     - 89.100,00 zł     - 100 %

  - wydatki rzeczowe     - 13.900,00 zł     - 100 %

  Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju.

  Rozdział 85395 - Pozostała działalność

  Plan     - 1.620,00 zł
  Wykonanie     - 1.620,00 zł     - 100 %

  Są to środki przyznane jako dotacje celowe z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci objętych opieką społeczną.

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

  Plan     - 107.000,00 zł
  Wykonanie     - 107.000,00 zł     - 100 %

  W tym:

  - zakup energii     - 107.000,00 zł     - 100 %

  Refundacje kosztów oświetlenia na drogach nie będących w zarządzie Gminy.   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-24 (1850 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·