Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwała Nr X/60/2003 - Statut Miasta


  UCHWAŁA Nr III/18/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju >>>>     
  UCHWAŁA Nr LVII/346/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju. >>>>       
  Uchwała  Nr XXXIX /234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie Statutu Miasta Polanicy - Zdroju. >>>>
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - nieważność § 19 ust. 2 i 3 oraz § 92 uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy - Zdroju >>>>
   

  STATUT  MIASTA

  POLANICY   ZDROJU 

    

  UCHWAŁA  Nr X/ 60 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 r.

   

   w sprawie:  Statutu Miasta Polanicy Zdroju.

  Na podstawie art.3 ust.1, art.22 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

   


  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Uchwała określa:
  1. ustrój gminy Polanicy Zdroju,
  2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady,
  3. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji oraz korzystania z nich.

  § 2.

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1. Mieście - należy przez to rozumieć gminę Polanica Zdrój,
  2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską 
  3. Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej
  4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej,
  5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju,
  6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut gminy Polanicy Zdroju.

   

  ROZDZIAŁ II

  GMINA
                                                                           
  § 3.

  1. Miasto Polanica  Zdrój jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
  2. Wszystkie osoby, które zamieszkują obszar Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

  § 4.

  1. Miasto położone jest w Powiecie Kłodzkim w Województwie Dolnośląskim.
  2. Miasto jest gminą uzdrowiskową.
  3. Granice terytorialne Miasta określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

  § 5.

  1. Herbem Miasta jest znak graficzny stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.
  2. Herb i nazwa miasta podlegają ochronie prawnej.


  ROZDZIAŁ III
  ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY
   
  § 6.

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

  § 7.

  1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza, który wykonuje jej uchwały.
  2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

  § 8.

  Do wewnętrznych organów Rady należą:
  1. Przewodniczący.
  2. Wiceprzewodniczący.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Komisje stałe, wymienione w Statucie.
  5. Doraźne Komisje do określonych zadań.

  § 9.

  1. Rada powołuje następujące stałe Komisje i wybiera ich składy osobowe: 
       1) Komisję Rewizyjną,
       2) Budżetu i Integracji Europejskiej,
       3) Edukacji, Kultury i Turystyki,
       4) Uzdrowiskową, Ekologii i Opieki Społecznej,
       5) Bezpieczeństwa Publicznego,
       6) Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego
  2. Radny może być członkiem najwyżej 3 Komisji stałych.
  3. Zakres działania Komisji określa Rada w odrębnych uchwałach.
  4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne Komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

  § 10. 

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują :
       1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
       2) przygotowanie projektu porządku obrad,
       3) dokonanie otwarcia sesji,
       4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
  3. Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust.2 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

  § 11.

  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
       - zwołuje sesję Rady,
       - przewodniczy obradom,
       - sprawuje policję sesyjną,
       - kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
       - zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
       - podpisuje uchwały rady,
       - czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

  § 12.

  W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada przed upływem kadencji, na swojej najbliższej sesji, dokona wyboru na wakujące stanowisko.

  § 13.

  Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 11 Statutu, jest upoważniony do  reprezentowania Rady na zewnątrz.

  § 14.

  Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisko Przewodniczącego.

  § 15.

  Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

  § 16.

  1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
  2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodniczący Rady.

   

  ROZDZIAŁ IV
  TRYB PRACY RADY


  1. Sesje Rady

  § 17.

  1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
  2. Oprócz uchwał Rada może podejmować :
       1) postanowienia proceduralne,
       2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
       3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
       4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
  3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

  § 18.

  1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością niezbędną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
  3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

  2. Przygotowanie sesji

  § 19.

  1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
  2. Przygotowanie sesji obejmuje: 
       1) ustalenie porządku obrad,
       2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
       3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
  3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub Wiceprzewodniczący.
  4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad.
  5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.
  6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
  7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 20.

  1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
  2. W sesji Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Sekretarz i Skarbnik Gminy.
  3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

  § 21.

  Burmistrz zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

  § 22.

  Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

  § 23.

  Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

  § 24.

  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
  2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
  3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę  uzyskania  dodatkowych  materiałów  lub  inne  nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
  4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.


   § 25.

  Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

  § 26.

  1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
  2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

  § 27.

  1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
  2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust.1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

  § 28.

  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram sesję Rady Miejskiej w Polanicy  Zdroju."
  2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust.2.

  § 29.

  Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 

  § 30.

  Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  2) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  3) sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
  4) sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac w okresie międzysesyjnym,
  5) interpelacje i zapytania radnych,
  6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
  7) wolne wnioski, informacje i zapytania.

  § 31.

  1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 31 pkt.3 składa Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
  2. Sprawozdania z prac Komisji Rady składa Przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni  przez Komisje.

   § 32.

  1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
  2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
  3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
  4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
  5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
  6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
  7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

  § 33.

  1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji  o konkretnym stanie faktycznym.
  2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 33 ust.5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

  § 34.

  1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
  2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
  3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
  4. Przewodniczący Rady może zabrać głos w każdym momencie obrad.
  5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
  6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu burmistrzowi na jego wniosek poza porządkiem dziennym i poza kolejnością mówców zgłoszonych do zabrania głosu.

  § 35.

  1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
  2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

  3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
  4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
  5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź  naruszają powagę sesji. 

  § 36.

  Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

  § 37.

  1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: 
       - stwierdzenia quorum
       - zmiany porządku obrad
       - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów
       - zamknięcia listy mówców lub kandydatów
       - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały
       - zarządzenia przerwy
       - odesłania projektu uchwały do komisji
       - przeliczenia głosów
       - przestrzegania regulaminu obrad
  2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie

  § 38.

  1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
  2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji. 

  § 39.

  1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
  2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
  3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

  § 40.

  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju".
  2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
  3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

  § 41.

  1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
  3. Postanowienia ust.2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

  § 42.

  Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

  § 43.

  Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia
  uchwały o jakiej mowa w § 31 pkt.1.

  § 44.

  1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
  2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać :
       a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
       b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
       c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
       d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
       e) ustalony porządek obrad,
       f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
       g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów : "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
       h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
       i) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

  § 45.

  1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
  2. Jeżeli wniosek wskazany w ust.1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
  3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust.2.

  § 46.

  1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
  2. Odpis protokółu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.
  3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

  3. Uchwały

  § 47.

  1. Uchwały, o jakich mowa w § 18 ust.1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w §18 ust.2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
  2. Przepis ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

  § 48.

  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  2. Projekty uchwał powinny określać w szczególności :
       1) tytuł uchwały,
       2) podstawę prawną,
       3) postanowienia merytoryczne,
       4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 
       5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
       6) ustalenia terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
  3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
  4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez innego prawnika.

  § 49.

  Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

  § 50.

  1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uwzględnieniu lub porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
  2. Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

  § 51.

  1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
  2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

  § 52.

  Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

  § 53.

  1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
  2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

  4. Procedura głosowania

  § 54.

  W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

  § 55.

  1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
  2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowaniam w protokole sesji.
  3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
  4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

  § 56.

  1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
  2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
  3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
  5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

  § 57.

  1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie poprawną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do interpretacji wnioskodawcy.                                                                   2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
  3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
  4. Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

  § 58.

  1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
  2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
  3. W przypadku podjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
  4. W przypadku zgłoszenia do samego projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 59 ust.2.
  5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
  6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
  7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

  § 59.

  1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
  2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów na pozostałe.

  § 60.

  1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
  2. Głosowanie bezwzględne większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połową ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
  3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
  4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych  ważnie oddanych głosów.                                                                                                  5. Reasumpcja głosowania tzn. wniosek o powtórne głosowanie, kiedy głosy "za" i "przeciw" rozkładają się nierówno. O przyjęciu wniosku rozstrzyga Rad na posiedzeniu , na którym odbyło się głosowanie .

  5. Komisje Rady.

  § 61.

  1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
  2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie w planie pracy stosowanych zmian.

  § 62.

  1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
  2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
  3. Komisje formułują opinie i wnioski, które przekazują  Radzie i Burmistrzowi.
  4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę Komisji Rady mogą zwołać posiedzenie Komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

  § 63.

  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji, wybrany przez członków danej Komisji.

  § 64.

  1. Komisje pracują na posiedzeniach.
  2. Do trybu pracy Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

  § 65.

  1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.
  2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do doraźnych Komisji i zespołów powołanych przez Radę.

  § 66.

  1. Opinie i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

  6. Radni

  § 67.

  1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.
  2. Radny przed odbyciem sesji lub posiedzenia Komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność.

  § 68.

  1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
  2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Miasta w siedzibie Urzędu Miasta w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców. 

  § 69.

  1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać Komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
  2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
  3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

  § 70.

  Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

  7. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego.

  § 71.

  1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
  2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

  § 72.

  1. Koszty wspólne sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
  2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


  ROZDZIAŁ V

  ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

  § 73.

  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób - Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członka.

  § 74.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca .

  § 75.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
  2. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz  członka decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
  4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

  2. Zasady kontroli.

  § 76.

  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem : 
     - legalności,
     - gospodarności,
     - rzetelności,
     - celowości, 
  oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
  2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 

  § 77.

  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

  § 78.

  Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
  2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

  § 79.

  1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
  2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.1.

  § 80.

  Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 21 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzające - dłużej niż 7 dni roboczych.

  § 81.

  1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
  2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
  3. Uchwały Rady, o których mowa w ust.2-3 wykonywane są niezwłocznie.
  4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

  § 82.

  1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 80 ust.1.
  2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności : dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

  3. Tryb kontroli.

  § 83.

  1. Kontroli kompleksowych dokonują   Komisja Rewizyjna   składające się  co najmniej z dwóch członków Komisji.
  2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
  3. Kontrole (z zastrzeżeniem ust.5) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres i termin kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzania kontroli.
  4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust.4 oraz dowody osobiste.
  5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust.4. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w 
  których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnieni przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
  6. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust.5, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
  7. W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

  § 84.

  1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
  2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

  § 85.

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
  2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
  3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust.1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolujący pisemnego wyjaśnienia.
  4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust.3.

  § 86.

  Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu przy zachowaniu przepisów o porządku, bezpieczeństwie i higienie pracy. 

  4. Protokoły kontroli.

  § 87.

  1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia -  protokół pokontrolny, obejmujący :
       1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
       2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
       3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
       4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
       5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
       6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działaniach kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
       7) datę i miejsce podpisania protokołu,
       8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
  2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

  § 88.

  1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
  2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  § 89.

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
  2. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

  § 90.

  Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują : Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu.

  5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

  § 91.

  1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.                                           

  2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
       1) terminy odbywania posiedzeń,
       2) terminy i wykazy jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
  3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

  § 92.

  1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
  2. Sprawozdanie powinno zawierać :
      1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
      2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,     

      3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
      4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
  3. Poza przypadkiem określonym w ust.1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
  4. Komisja Rewizyjna ocenia wykonanie budżetu Gminy  za rok ubiegły i przedstawia wniosek w sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi.

  6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

  § 93.

  1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
  2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
  3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust.2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
       1) Przewodniczącego Rady,
       2) nie mniej niż 8 radnych,
       3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
       1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 
       2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
  5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

  § 94.

  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. 

  § 95.

  1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
  2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem gminnym do zawarcia stosowanej umowy w imieniu gminy.

  § 96.

  1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosowanych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
  2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
  4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjna stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
  5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

  § 97.

  Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


  ROZDZIAŁ VI

  BURMISTRZ

  § 98.

  1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
  2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa.
  3. Zasady oraz tryb wyboru i odwołania Burmistrza  określają ustawy.
  4. Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w formie uchwały.

   

  ROZDZIAŁ VII

  PRACOWNICY URZĘDU

  § 99.

  1. Pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni są na podstawie :
      1) Wyboru  - Burmistrz .
      2) Powołania - Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy .
      3) Mianowania  - osoby zajmujące  samodzielne stanowiska zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu .
      4) Umowy o pracę  - pozostali pracownicy Urzędu .


  ROZDZIAŁ VIII

  GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  § 100.

  1. W celu wykonania zadań społecznych lub gospodarczych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.
  2. Jednostki organizacyjne mogą być tworzone w formie jednostek posiadających osobowość prawną oraz w formie jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do Statutu.


  ROZDZIAŁ IX

  ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI
  Z DOKUMENTÓW RADY I KOMISJI

  § 101.

  1. Obywatelom udostępnia się w szczególności następujące rodzaj dokumentów :
       1) protokoły z sesji,
       2) protokoły z posiedzeń Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
       3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
       4) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady, 
       5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

  2. Dokumenty wymienione w ust.1 podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

  § 102.

  1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w biurze Sekretarza Gminy w dniach pracy Urzędu Miasta w godzinach przyjmowania interesantów.
  2. Dokumenty wymienione w § 102 ust.1 są również dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach danych. 

  § 103.

  1. Z dokumentów wymienionych § 103 ust.1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je oraz wypożyczać potwierdzone za zgodność z oryginałem  kopie w/w dokumentów celem wykonania ich kserokopii.
  2. Realizacja uprawnień określonych w ust.1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miasta i asyście pracownika Urzędu Miasta.

  § 104.

  Uprawnienia określone w § 101 - 103 nie znajdują zastosowania  do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż  art.73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


  ROZDZIAŁ X

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 105.

  Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju:
  1. Nr XVI/80/99 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Polanica Zdrój z późniejszymi zmianami.
  2. Nr VII/48/2003  z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie  Statutu Miasta Polanica Zdrój.

  § 106.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Załączniki do Statutu

   


  UCHWAŁA  Nr XI/ 73 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju 
  z dnia 27 sierpnia 2003 r.


  w sprawie: zmian w uchwale nr X/60/2003 z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie  Statutu  Miasta Polanicy Zdroju.

  Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1    ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591  z  2001 r )  Rada Miejska w Polanicy Zdroju   UCHWALA, co następuje:

  § 1. 

  W § 95  Statutu Miasta Polanicy Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

  1.  Skreśla się  numer porządkowy  ustępu 1.
  2.  Skreśla się w całości ustęp 2 .

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


   

  UCHWAŁA Nr XV/ 103 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  10 grudnia 2003 r.

  W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X/60/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r  w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój.


     Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 22 ust. 1 , art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju  UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  W uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r  w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 28 ust. 2 słowa   "§ 25 ust. 2"  otrzymują brzmienie " § 26 ust. 2".
  2. W § 31 ust. 1 słowa  "§ 31 pkt.3"   otrzymują brzmienie "§ 30 ust. 3".
  3. W § 33 ust. 2 słowa  "Paragraf 33 ust.5,6 i 7" otrzymują  brzmienie  " Paragraf 32 ust. 5, 6 i 7".
  4. W § 43  słowa "do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w  § 31 pkt. 1" zastępuje się słowami "  do czasu przyjęcia protokołu przez Radę na kolejnej sesji".
  5. W § 47 ust. 1 słowa "o jakich mowa w § 18 ust. 1"  otrzymują brzmienie "o jakich mowa w § 17 ust. 1" ,  a słowa " w § 18 ust. 2"  otrzymują brzmienie  "w § 17 ust. 2 "
  6. W § 58 pkt.4  słowa " zasadę określoną w § 59 ust. 2 "  otrzymują brzmienie "zasadę określoną jak w ust. 2".
  7. W § 82 ust. 1  słowa "w § 80 ust. 1"  otrzymują brzmienie "w § 76 ust. 1".
  8. W § 83 ust. 4  słowa  "w ust.4" otrzymują brzmienie "w ust. 3"   
  9. W § 83 ust.  5 słowa  "w ust.4" otrzymują brzmienie "w ust. 3"   
  10.  W § 95   skreśla się  w całości  ust.  2   oraz  numer  ustępu 1.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

   


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-30 (9245 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·