Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr X/61/2003-X/64/2003


  U C H W A Ł A   Nr X/ 61 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 128 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     - 33.287,00 zł

  W dziale 758  Różne rozliczenia     - 33.287,00 zł

  Rozdz. 75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin     - 33.287,00 zł

  § 292  Subwencja ogólna z budżetu państwa     - 33.287,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     - 33.287,00 zł

  W dziale 750  Administracja publiczna     - 13.287,00 zł

  Rozdz. 75023  Urzędy gmin     - 13.287,00 zł

  § 4300   Zakup usług pozostałych     - 13.287,00 zł

  W dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     - 20.000,00 zł

  Rozdz. 92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury     - 20.000,00 zł

  § 4300   Zakup usług pozostałych     - 20.000,00 zł

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Plan dochodów     - 16.000.407,00 zł

  Plan wydatków     - 14.359.008,00 zł

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 62 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku
   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku.

        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 128 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

                                                       § 1.

  Uchyla się § 1 pkt 1 w Uchwale Rady Miejskiej Nr VI/42/03 z dnia 25 marca 2003 roku i wprowadza się nową treść § 1 pkt 1 „1. Dochody budżetu gminy w wysokości     - 14.747.109,00 zł

  Z tego:

       a) dochody z podatków i opłat     - 5.056.740,00 zł

      w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     - 150.000,00 zł

       b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     - 1.839.234,00 zł

       c) dochody od jednostek organizacyjnych     - 296.120,00 zł

       d) dochody z majątku gminy     - 3.931.200,00 zł

       e) pozostałe dochody własne     - 126.840,00 zł

       f) dotacje celowe na zadania zlecone     - 609.876,00 zł

       g) subwencje ogólne     - 4.734,00 zł

       h) rekompensata dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych     - 275.454,00 zł

       i) subwencje oświatowe     - 2.264.062,00 zł

       j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł     - 263.310,00 zł

       k) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     - 450,00 zł

       l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących     - 43.489,00 zł

       ł) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych     - 35.600,00 zł

   Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały” § 2.

  Zmienia się treść załączników Nr 1,4,6,12 do Uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2003 roku, a załącznik Nr 7 pod nazwą „Plan dochodów budżetowych na 2003 rok” otrzymuje Nr 7a, załącznik Nr 8 pod nazwą „ Zadania rzeczowe” otrzymuje Nr 8a.

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   

  Załączniki do niniejszej uchwały są dostępne dla osób zainteresowanych w biurze Rady Miejskiej w pok. nr 1 na parterze w godzinach otwarcia Urzędu.
   


  U C H W A Ł A   Nr X/ 63 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polanica Zdrój.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) RADA MIEJSKA w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  Ustala się dla szkół i przeszkoli prowadzonych przez gminę Polanica Zdrój:

  1. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 570,00 zł.

  2. Wartość jednego punktu w kwocie 3,00 zł.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 64 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, a także określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 roku, poz. 357 z późn. zm.) , po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu RADA MIEJSKA w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polanica Zdrój, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 roku, poz. 357 z późn. zm.), o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnice między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć,  a wymiarem określonym poniżej:

  Lp - Stanowisko kierownicze - tygodniowy wymiar zajęć

  1      - Dyrektor przedszkola liczącego:3-4 oddziały     - 8

       - Dyrektor szkoły liczącej:
             10-17 oddziałów      - 5
             18 oddziałów i więcej      -3

  3      - Wicedyrektor szkoły liczącej:
             10-17 oddziałów      - 9
             18 oddziałów i więcej      -7

  § 2.

  Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca , w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

  § 3. 

  Wymiar czasu pracy pedagoga zatrudnionego w szkole lub w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 20 godzin tygodniowo.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-30 (892 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·