Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr X/65/2003-X/68/2003


  U C H W A Ł A   Nr X/ 65 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

   W sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

  Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  W statucie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2001 roku Nr 77 poz. 1003 przyjmuje się następujące zmiany:

  1. W § 2 Statutu Związku po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 - 10 w następującym brzmieniu:

       "6. Bystrzyca Kłodzka
        7. Lewin Kłodzki
        8. Kłodzko (gmina wiejska)
        9. Kłodzko (gmina miejska)
        10. Radków"

  2. W § 9 ust. 2  Statutu Związku po dwukropku wykreśla się pozostałą część zdania, a w jego miejsce wprowadza się zapis o brzmieniu: "po jednej osobie z każdej Gminy, a z gmin powyżej dwudziestu tysięcy po dwie osoby wyznaczone przez Radę danej gminy".

  3. § 17 ust. 4 Statutu Związku wykreśla się.

  4. W § 49 ust. 1 wykreśla się treść dotychczasową objętą nawiasami, a wjej miejsce wprowadza się zapis o brzmieniu: "DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami".

  § 2.

  Traci moc uchwała Nr XLII/236/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 66 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: powołania zespołu do  przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników sądowych.


   Na podstawie art. 163 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r  -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju  UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  Powołuje się zespół do  przedstawienia  opinii Radzie Miejskiej  o zgłoszonych kandydatach  na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku w składzie:

       1. Elżbieta Rytel-Czerwenka
       2. Janina Cicha
       3. Krystyna Kuncewicz
       4. Magdalena Ptaszek
       5. Andrzej Sidorowicz

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 67 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju z dnia 24.04.2003 
                  
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 (z późn. zm.) , w związku z § 11 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego  2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz.Urz.Woj.Doln.z dnia 04.04.2003. Nr 34, poz.880)  RADA MIEJSKA  w  POLANICY ZDROJU  u c h w a l a  co, następuje:

  § 1.

  W uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr VII/50/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003, w załączniku stanowiącym integralną część uchwały

   I. w pozycji 53  dopisuje się:

  - ul. Zdrojowa 22  (sklep chemiczny)

  - ul. Zdrojowa 22 (biuro PTTK)

  - ul. Zdrojowa 22 (zakład szewski)

  II. dopisuje się  kolejne pozycje:

  54. ul. Opalowa 1     - 130/3     - 749 m2
  55. ul. Opalowa 3     - 130/4     - 773 m2
  56. ul. Opalowa 5     - 130/6     - 996 m2
  57. ul. Opalowa 7     - 130/7     - 812 m2
  58. ul. Złota 7     - 130/5     - 723 m2
  59. ul. Piastowska     - 305/8     - 1177 m2                                          

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr X/ 68 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

   

  w sprawie: rozpatrzenia skargi  Pani Heleny  Gazdy  na bezczynność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój w sprawie nabycia gruntu.  

       Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 98, poz.1071)     Rada Miejska w Polanicy Zdroju  UCHWALA , co następuje:

  § 1.

  Uznaje się , że skarga Pani Heleny Gazdy  w sprawie dotyczącej nabycia działki Nr 113 przy ul. Bystrzyckiej w Polanicy Zdroju  jest  bezzasadna.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej .

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-30 (1095 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·