Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XI/69/2003 - XI/74/2003


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 69 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

   

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę 382.000,00 ,-

  W dziale 020     Leśnictwo     30.000,00

  Rozdz. 02001     Gospodarka leśna     30.000,00

  § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 30.000,00

  W dziale 700     Gospodarka mieszkaniowa     170.000,00

  Rozdz. 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170.000,00

  § 069     Wpływy z różnych opłat     70.000,00
  § 076     Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000,00

  W dziale 756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej     100.000,00

  Rozdz. 75616     Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 100.000,00

  § 031     Podatek od nieruchomości     100.000,00

  W dziale 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     80.000,00

  Rozdz. 90095     Pozostała działalność     80.000,00

  § 629     Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł     80.000,00

  W dziale 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     2.000,00

  Rozdz. 92105     Pozostałe zadania w zakresie kultury     2.000,00

  § 270     Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł     2.000,00

  § 2.

  Zmniejszyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę 380.000,00

  W dziale 700     Gospodarka mieszkaniowa     200.000,00

  Rozdz. 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami     200.000,00

  § 077     Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości     200.000,00

  W dziale 756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej    180.000,00

  Rozdz. 75621     Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     180.000,00

  § 001     Podatek dochodowy od osób fizycznych     180.000,00

  § 3.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę 62.000,00

  W dziale 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     62.000,00

  Rozdz. 92105     Pozostałe zadania z zakresie kultury                      62.000,00

  § 2830     Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym
  do sektora finansów publicznych     62.000,00

  § 4.

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     60.000,00

  W dziele 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     60.000,00

  Rozdz. 92105     Pozostałe zadania w zakresie kultury     60.000,00
  § 2810     Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom     60.000,00

  § 5.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Plan dochodów po zmianach     16.012.187,00
  Plan wydatków po zmianach     14.390.788,00

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 70 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

   

  W sprawie:  wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 32, art. 37 ust. 2 pkt 5 i art.  68 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 i art.  70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 46,  poz. 543 ) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe, na rzecz wieczystego użytkownika, pod warunkiem jednorazowej zapłaty.

  § 2.

  Rada Miejska  wyraża zgodę na rozłożenia ustalonej  ceny sprzedaży nieruchomości na raty, nie dłużej niż 10 lat. W takim przypadku bonifikata wynosi 60 %  ceny ustalonej. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

                                                       § 3.

  Koszt opracowania wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz wieczystych użytkowników ponoszą wnioskodawcy - nabywcy własności nieruchomości.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 71 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

   

  W sprawie: odwołania Skarbnika Gminy.

  Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  - o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591  z  2001 r )  Rada Miejska w Polanicy Zdroju UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  Odwołuje się Panią Annę SUROWIEC  ze  stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 30 września 2003 r.

  § 2 .

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 72 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie:  powołania Skarbnika Gminy.

  Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r
  - o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591  z  2001 r )  Rada Miejska w Polanicy Zdroju   UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  Powołuje się Panią Wiolettę KSIĄŻKIEWICZ na stanowisko Skarbnika Gminy  z dniem 1 października  2003 r. 

   § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 73 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

   

  W sprawie: zmian w uchwale nr X/60/2003 z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie  Statutu  Miasta Polanicy Zdroju.

  Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1    ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591  z  2001 r )  Rada Miejska w Polanicy Zdroju   UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  W § 95  Statutu Miasta Polanicy Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

  1.  Skreśla się  numer porządkowy  ustępu 1.

  2.  Skreśla się w całości ustęp 2.

   § 2.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 74 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 27 sierpnia 2003 roku

   

  W sprawie: opinii  o sposobie restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim. 

  Na podstawie atr. 7 ust.1 pkt.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591  z  2001 r. oraz art.  43 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  o zakładach  opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz. 408 z późn.zm.) Rada Miejska  w Polanicy Zdroju  U C H W A L A, co następuje:

  § 1. 

  1.  Akceptuje się  działania Rady i Starostwa Powiatu   Kłodzkiego  dotyczące sposobu restrukturyzacji  ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim. 

  2. Popiera się inicjatywę Rady i Starostwa Powiatu Kłodzkiego  zmierzającą do  przejęcia nowego Szpitala  w  Polanicy Zdroju.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój .  

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-08-29 (1120 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·