Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 6


  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2003 roku

   

  I. W ramach ustawowych kompetencji na bieżąco:

  1. określałem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej ( z Sesji w dniu 26.06) oraz  wniosków z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

  2. wydawałem decyzje administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz wykonywaniem bieżących zadań gminy (  w okresie objętym sprawozdaniem było ich 179),

  3. podpisywałem  akty notarialne dotyczące zbywania nieruchomości ( lokal mieszkalny, działki budowlane przy ul.Polnej, uregulowanie stanu prawnego terenów pod stacjami trafo ZE ).

  II. Wydałem z a r z ą d z e n i a  w następujących sprawach  związanych z realizacją zadań gminy  i  dotyczące:

  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r  ( wprowadzenie dotacji zewnętrznych oraz częściowe rozdysponowanie  rezerwy budżetowej ) - 24.06

  2. ogłoszenia na 21 dni  wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia( działka  nr 173/3 przy ul.Tuwima) - 24.06.

  3. wytypowania do zbycia  nieruchomości ( lokale mieszkalne nr 3 przy Zdrojowej 24 i nr 2 przy ul.Wojska Polskiego 1) - 30.06.

  4. przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy na cele rolne cz.działki nr 51/2 przy ul.Polnej-30.06.

  5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 ( dotacje zewnętrzne dla oświaty - ZFŚS) - 30.06.

  6. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- 01.07.

  7.określenia warunków przetargowych na zbycie działki nr 305/8 przy ul.Piastowskiej- 01.07.

  8. przeznaczenia do zbycia nieruchomości - lokal mieszkalny nr 1 przy ul.Kościuszki nr 5 - 04.07.

  9. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 - wprowadzenie dotacji dla OPS - 10.07.

  10. określenia założeń oraz powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - 15.07.

  11. ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( działki nr 130/2 i 130/5 przy ul.Złotej  oraz  nr 130/3, 130/4, 130/6, 130/7 przy ul.Opalowej)- 17.07.

  12. ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( 19 działek w obrębie Nowy Zdrój w rejonie ulic:Polna-Słoneczna, Zdrojowa-Mickiewicza)-18.07.

  13. określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  ( dz.173/3 przy ul.Tuwima) - 18.07.

  14. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań ( negocjacji) dot.robót zamiennych na zadaniu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego" - 18.07.

  15. określenia trybu załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych podczas wtorkowych przyjęć interesantów - 23.07.

  16. uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania  " Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój" oraz powołania Komisji Przetargowej - 05.08.

  17. ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia - lokale mieszkalne przy Zdrojowej 24/3 i Wojska Polskiego 1/2- 11.08.

  18. wyłączenia członka Komisji Przetargowej z prac komisji w dniu 13.08.- (dot.p.A.Bembnika) - 12.08.

  19. określenia warunków przetargowego zbycia  w dniach 5, 12 i 19.09.nieruchomości przy ul.Złotej i Opalowej( jak w pkt.11) - 12.08.

  20. przeznaczenia do zbycia nieruchomości - lokal mieszkalny położony w budynku przy  ul.Dębowej 16 - 19.08.

  III. Podpisałem w imieniu gminy oświadczenia woli o charakterze cywilno - prawnym:

  1. umowę o dzieło na obsługę fontanny kolorowej w Parku Zdrojowym -do 31.10.2003,

  2. umowę z Firmą TADBUD na wykonanie zadania pn." Budowa parkingu samochodowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 ",

  3. umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ." Programu finansowania obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych" - dot. zadania MCK,

  4. umowę pożyczki i dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania : "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Orkana,Hłaski,Staffa i Stachury",

  5. umowę z Miejskim Centrum Kultury  dotyczącą  dzierżawy  budynku Teatru Zdrojowego,

  6. umowę z Firmą K2 na ochronę i monitorowanie  obiektu Urzędu Miejskiego,

  7. porozumienie z Zakładem Energetycznym w sprawie spłaty zadłużenia,

  8. aneksy  do umów z Burmistrzami Dusznik i Szczytnej w sprawie zasad odbioru ścieków,

  9. aneks do umowy z  MZK w  sprawie zmiany terminu  zakończenia prac  realizowanych na oczyszczalni ścieków w ramach wykonawstwa zastępczego ( do 31.12.2003),

  10. dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na: odbycie stażu i na zatrudnienie absolwenta.

  Inne informacje: w okresie od 18-22.08. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

  W okresie od 09 lipca do 08 sierpnia br. miała miejsce kontrola NIK w przedmiocie stosowania procedur i trybu udzielania  przez gminę dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
  W dniu 22 sierpnia br. odbył się uroczysty odbiór zadania przebudowy ul.Matuszewskiego w obrębie Parku Zdrojowego.

  Innych szczegółowych informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-09-01 (1721 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·