Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Plan dochodów i wydatków od 01.01. do 30.06 2003 r.

  Informacja
  Z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres
  od 01.01.2003 r. - 30.06.2003 r.


  Plan dochodów i wydatków budżetu miasta został uchwalony dnia 25 marca 2003 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr VI/42/2003 w wysokości:


  Dochody     14.747.109,-
  Wydatki     13.033.610,-


  Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.713.499,-przeznaczona jest na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzych (rozbudowa oczyszczalni ścieków) oraz kredytu w PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju (w rachunku bieżącym), Banku BiSE
  w Wałbrzychu (inwestycje) oraz w BGK Wrocław (zakup bloku dla powodzian i elewacje budynków mieszkalnych)
  W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta w ciągu I półrocza 2003 r. spowodowanych otrzymaniem dodatkowych środków z różnych źródeł, budżet miasta kształtuje się następująco:


  Dochody     16.010.187,-
  Wydatki     14.368.788,-  Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.641.399,- powstała w wyniku wprowadzenia deficytu 72.100,- i nadwyżki budżetowej w wysokości 1.713.499,-.


  W ciągu I półrocza 2003 r. spłacono 1.156.908,- z tego:

  - Z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu spłacono kwotę 99.600,-.

  - Z Kredytu długoterminowego dla powodzian zaciągniętego w BGK we Wrocławiu spłacono kwotę 125.537,-

  - Z kredytu długoterminowego zaciągniętego w BISE w Wałbrzychu w wysokości 330.208,-

  - Z kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP w Polanicy Zdroju  (MZK) w wysokości 181.501,-

  - Z kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK we Wrocławiu spłacono kwotę 20.062 (elewacje)


  Ogółem wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 6.631.660,- przy planie 14.368.788,- co stanowi 46,15 %. W wyniku zrealizowania planu dochodów w wysokości 7.501.843,- przy planie 16.010.187,- co stanowi 46,85 %.


  Ogólny stan zobowiązań gminy za I półrocze 2003 r. wynosi 9.434.686,-.


  Kwota 9.434.686 składa się z następujących tytułów:


  - kredyty długoterminowe     5.930.394,-

  - pożyczki z Woj. Fund. Ochr. Środ.     249.200,-

  - wymagalne zobowiązania jedn. budżet.     3.255.092,-

       w tym:

  - z tytułu dostaw tow. i usług     1.826.275,-

  - z tytułu ubezp. Społecznych     1.082.904,-


  Kredyty długoterminowe w wysokości 5.930.394,- dotyczą kredytu zaciągniętego w wysokości 1.631.979,- w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na preferencyjnych warunkach przeznaczonego na zakup bloku mieszkalnego dla powodzian, kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.899.792,- i 1.370.000,- zaciągniętych w BISE w Wałbrzychu, kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 770.528,- , oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gosp. Kraj. we Wrocławiu na elewacje popowodziowe w wysokości 258.095,-
  Pożyczka w wysokości 249.200,- dotyczy zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu zaciągniętej pożyczki na modernizację Oczyszczalni Ścieków, oraz zakup samochodu na selektywna zbiórkę odpadów.
  Zobowiązania jednostek budżetowych w  wysokości  3.255.092,-

  - zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych     1.082.904,-


  - zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług     1.826.275,-


  - zobowiązania wobec funduszy celowych     254.545,-


  - zobowiązania wobec jednostek samorządowych     54.646,-


  - zobowiązania różne     36.722,- 


  Realizacja planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
   
  Dochody


  Plan     16.010.187,-
  Wykonanie     7.501.843,-     46,85 %


  W tym:


  Dział 020  Leśnictwo


  Rozdział 02001 Gospodarka leśna


  Plan     17.200,-
  Wykonanie     23.210,-     134.90 %


  Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych a przeznaczonego jako drewno opałowe.
  W II półroczu br. zostanie zwiększony plan dochodów budżetowych.


  Dział 600  Transport i łączność


  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne


  Plan     35.600,-
  Wykonanie     ---                        
      
  Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki we Wrocławiu na zadanie związane z "Budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, ul. Staffa, ul. Stachury i ul. Hłaski w Polanicy Zdroju. Realizacja nastąpi w II półroczu.


  Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa


  Plan     3.968.420,-
  Wykonanie    1.211.563,-     30,53 %


  W tym:


  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami


  Plan     3.968.420,-
  Wykonanie    1.211.563,-     30,53 %


  W tym:


  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami      97.238,-     57,19 %


  - wpływy z różnych opłat         38.298,-     825.38 %


  - dochody z najmu i dzierżawy składników
  majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych         27.422,-      17,13 %


  - wpływy z przekształceń prawa użytkowego w prawo własności          99.667,-     415,27 %


  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
  prawa własności nieruchomości      933.051,-      26,20 %


  - wpływy z odsetek za nieterminowe zapłaty     1.417,-     15,26 %


  - wpływy z odsetek       14.470,-     35,72 %


  Saldo zaległości za I półrocze 2003 r. wyniosło    192.663,-
  Saldo nadpłat za I półrocze wyniosło          ---


  Dział 710 Działalność usługowa

  Plan          19.720,-
  Wykonanie           5.820,-     29,51 %
  Rozdział 71035 Cmentarze

  Plan          19.720,-
  Wykonanie           5.820,-     29,51 %

  Środki zgromadzone w tym rozdziale to wpływy za usługi cmentarne.

  Dział 750  Administracja publiczna

  Plan          87.724,-
  Wykonanie         57.947 ,-     66,05 %

  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

  Plan          61.764,-
  Wykonanie         33.128,-     53,63 %

  Jest to dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna - tj. 3,5 etatu).

  Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  Plan          25.960,-
  Wykonanie         24.819,-    

  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz przekazanych środków jako dotacje celowe na zorganizowanie imprezy "Dolnośląska Majówka Europejska w mieście Polanica Zdrój".


  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

  Plan        18.074,-
  Wykonanie       17.520,-      96,93 %

  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

  Plan          1.112,-
  Wykonanie            558,-      50,17 %

  Przekazana kwota dotyczy dotacji celowej przyznanej na aktualizację spisu wyborców.

  Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

  Plan           9.865,-
  Wykonanie          9.865,-     100 %

  Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

  Plan          7.097,-
  Wykonanie         7.097,-     100 %

  Dział 752 Obrona narodowa

  Plan               950,-
  Wykonanie              500,-     52,63 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Plan          14.500,-
  Wykonanie           1.120,-     7,72 %

  Rozdział 75414 Obrona cywilna

  Plan               500,-
  Wykonanie    500,-     100 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną

  Rozdział 75416 Straż Miejska

  Plan          14.000,-
  Wykonanie              620,-      4.42 %

  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą wpłat z tytułu grzywien, kar, mandatów wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

  Plan     8.015.904,-
  Wykonanie    4.028.439,-     50,25 %

  W tym:

  Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Plan         59.800,-
  Wykonanie        27.425,-     45,86 %

  W tym:

  - podatek od działalności gospodarczej
  w formie karty podatkowej   26.782,-     47,86 %

  - odsetki od nieterminowych wpłat       643,-     22,17 %

  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą wpłat realizowanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kłodzku, Wałbrzychu, Wrocławiu, Warszawy itd.

  Saldo zaległości na koniec okresu wynosi        40.031,-
  Saldo nadpłat          592,-

  Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

  Plan     4.059.750,-
  Wykonanie    2.539.041,-     62,54 %

  W tym największe pozycje to:

  - podatek od nieruchomości  2.057.850,-  59,28 %

  Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 942.115,-. Część zaległości zapłacono w m-cu lipcu. W stosunku do podatników, którzy zalegają z dużymi kwotami i dłuższy okres czasu wystawione są tytuły wykonawcze i za pośrednictwem Urzędu Skarbowego pobierane są należności.

  Saldo nadpłat na koniec okresu wynosi 335.291,- i dotyczy podatników, którzy zapłacili podatek do końca roku.

  - podatek od środków transportowych

  Plan   28.560,-
  Wykonanie        10.437,-       36,54 %

  - podatek od czynności cywilnoprawnych

  Plan   29.000,-
  Wykonanie    6.306,-      21,74 %

  Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

  Plan     1.523.120,-
  Wykonanie       714.159,-     46,88 %

  W tym największe pozycje to:

  - podatek od nieruchomości  376.143,-      63,16 %

  Saldo zaległości na koniec okresu wynosi 198.402,- i dotyczy 397 podatników. W większości dotyczy to zaległości 1 lub 2 miesięcznych w kwotach do 1.000,-. W stosunku do najbardziej opornych dłużników wystawione są tytuły wykonawcze i wpływy realizowane są za pośrednictwem Komornika Urzędu Skarbowego w Kłodzku.

  Saldo nadpłat na koniec okresu wynosi 62.565,- i dotyczy grupy podatników, którzy zapłacili swoje należności do końca roku.

  - podatek od środków transportowych  16.654,-  58,23 %

  - podatek od spadku i darowizn   32.130,-  44,68 %
  Są to wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
  Saldo zaległości na koniec okresu wynosi    668,-
  Saldo nadpłat na koniec okresu wynosi    252,-

  - wpływy z opłaty miejscowej  179.107,-  44,77 %

  Są to wpływy z opłaty pobytowej (tzn. klimatycznej).
  - wpływy z opłaty targowej   6.256,-  65,16 %


  Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

  Plan        534.000,-
  Wykonanie       162.939,-     30,51%

  W tym największe pozycje to:

  - wpływy z opłaty skarbowej  19.644,-  33,29 %
  Wpływy z opłaty skarbowej realizowane bezpośrednio przez gminę.

  - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  22,520,-  34,64 %
  Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie wody mineralnej

  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  117.070,- 78,04 %
  Wpływy zgromadzone w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

  Plan     1.839.234,-
  Wykonanie       584.875,-     31,79 %

  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należą do dochodów, których realizacja na rzecz budżetów gmin prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.

  - podatek dochodowy od osób fizycznych         554.538,-   35 %
  - podatek dochodowy od osób prawnych   30.337,-   11,89 %

  Dział 758 Różne rozliczenia

  Plan     2.264.062,-
  Wykonanie    1.393.272,-     61,53 %

  W tym:

  Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
  jednostek samorządu terytorialnego

  Plan     2.264.062,-
  Wykonanie    1.393.272,-       61,53 %

  Jest to subwencja oświatowa przekazana decyzją Ministra Finansów w Warszawie

  Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

  Plan            4.370,-
  Wykonanie           2.370,-       54,23 %

  Jest to subwencja ogólna przekazana na podstawie decyzji Ministra Finansów w Warszawie

  Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

  Plan        308.741,-
  Wykonanie       171.017,-      55,39 %

  Jest to subwencja drogowa i rekompensująca utracone dochody gmin przyznane decyzjami Ministra Finansów w Warszawie.

  Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

  Plan          ------
  Wykonanie       686,-

  Kwota 686,- dotyczy rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

  Dział 801 Oświata i wychowanie

  Plan       18.676,-
  Wykonanie       13.083,-   70,05 %


  Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

  Plan         1.063,-
  Wykonanie        993,-      93,41%

  Jest to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawek szkolnych.

  Rozdział 80195 Pozostała działalność

  Plan          17.613,-
  Wykonanie         12.090,-     68,64 %

  Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na świadczenia dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych.

  Dział 853 Opieka Społeczna

  Plan        588.735,-
  Wykonanie       342.439,-    58,16 %

  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

  Plan          21.000,-
  Wykonanie       9.600,-     45,71 %

  Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

  Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Plan        317.000,-
  Wykonanie       180.500,-     56,94 %

  Są to przyznane i przekazane dotacje na zasiłki dla osób korzystających z opieki OPS.

  Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

  Plan          59.535,-
  Wykonanie         59.535,-      100 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe.

  Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

  Plan          35.000,-
  Wykonanie         16.604,-     47,44 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

  Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

  Plan        106.000,-
  Wykonanie         57.100,-      53,86 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze.

  Plan          24.000,-
  Wykonanie      -----     

  Są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Rozdział 85395 Pozostała działalność.

  Plan          25.800,-
  Wykonanie         19.100,-     74,03 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na dopłaty do obiadów dla dzieci w szkołach z rodzin najuboższych.

  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan        257.337,-
  Wykonanie         98,386,-     38,23 %

  W tym:

  Rozdział 85404 Przedszkola

  Plan        252.000,-
  Wykonanie         97.236,-     38,58 %

  Środki zgromadzone w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

  Rozdział 85495 Pozostała działalność

  Plan        5.337,-
  Wykonanie     1.150,-     21,54 %

  Jest to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przyznanej na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli.


  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Plan        389.810,-
  Wykonanie       135.845,-     67,62%

  W tym:

  Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

  Plan          36.500,-
  Wykonanie           36.500,-

  Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono na budowę obiektu odzysku surowców wtórnych.

  Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

  Plan        263.310,-
  Wykonanie          -----   
  Jest to dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona na waloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego.

  Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

  Plan       90.000,-
  Wykonanie      19.343,-    21,49%

  Jest to dotacja celowa przekazana na refundację kosztów oświetlenia na drogach nie będących w zarządzie Gminy.

  Rozdział 90095 Pozostała działalność

  Plan            -----
  Wykonanie         80.000,-    
  Są to przekazane środki z Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu na realizację III etapu gazyfikacji miasta.

  Ogółem plan dochodów po zmianach w ciągu roku wynosi 16.010.187,- - wykonany został w wysokości 7.501.843,- (tj. 46,85 %).
  Saldo zaległości na koniec okresu wynosi 1.349.489,- a saldo nadpłat 436.583,-

  Wydatki

  Plan       14.368.788,-
  Wykonanie         6.631.660,-  46,15 %

  W tym:
  - wydatki bieżące        4.747.660,-   71,59 %
  - wydatki inwestycyjne       1.884.000,-   28,40 %

  Realizacja zadań bieżących przedstawia się następująco:

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

  Plan               124,-
  Wykonanie                64,-     51,61 %

  Jest to 2% udział w podatku rolnym przekazywany na rzecz Izby Rolniczej jako obowiązkowy odpis.

  Dział 020 Leśnictwo

  Plan          25.000,-
  Wykonanie         15.293,-     61,17 %

  Środki przeznaczone na porządkowanie lasów - trzebież sanitarną i nowe zalesienia.

  Dział 600 Transport i łączność

  Plan        640.520,-
  Wykonanie       427.186,-     66,69 %

  Realizowane były następujące zadania:

  Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

  Plan        640.520,-
  Wykonanie       427.186,-     66.74 %

  W tym:

  - utrzymanie bieżące dróg i chodników      57.350,-      31,86 %

  - znaki drogowe, oznakowanie dróg      25.680,-      87,58 %
  wydatki inwestycyjne z tego przeznaczono na:

  - ul. Bystrzycka - odbudowa   145.000,-         100 %
  Jest to inwestycja kontynuowana z roku 2001.

  - ul. Dąbrowskiego       75.000,-      100 %

  - ul. Orkana, Staffa, Stachury, Hłaski    90.014,-      47,07 %

  - odsetki (koszty komornicze)     17.071,-      85,35 %

  Dział 630 Turystyka

  Plan     12.000,-
  Wykonanie      4.000,-     33,33 %

  Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

  Plan         12.000,-
  Wykonanie          4.000,-

  - wpłaty na rzecz Konsorcjum "T-6"  4.000,-  33,33 %

  Jest to udział gminy w finansowaniu Konsorcjum "T-6" (koszty związane z likwidacją "T-6")

  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

  Plan           515.000,-
  Wykonanie          210.212,-     40,81 %
  W tym:

  Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

  Plan        392.000,-
  Wykonanie       163.926,-     41,81 %

  W tym:
  - zakupy usług pozostałych (wycena nieruchomości,
    opracowania proj-urbanistyczne itp.)    29.139,-     19,42 %

  - wykup gruntów pod drogi    134.787,-      55,63 %

  Rozdział 70095 - Pozostała działalność

  Plan        123.000,-
  Wykonanie         46.280,-     37,63 %

  W tym:
  - elewacje budynków komunalnych      46.286,- 
  Jest to zadanie inwestycyjne dotyczące remontu elewacji budynków mieszkalnych zniszczonych podczas powodzi w 1998 roku.


  Dział 710 Działalność usługowa

  Plan        144.000,-
  Wykonanie         15.562,-     10,81 %

   W tym:

  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

  Plan      100.000,-
  Wykonanie         6.000,-       6 %

  Wydatki realizowane są w ramach tego rozdziału dotyczą Planów zagospodarowania przestrzennego.

  Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

  Plan          30.000,-
  Wykonanie           5.636,-     18.78 %

  Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy różnego rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych.

  Rozdział 71035 Cmentarze

  Plan          14.000,-
  Wykonanie           3.926,-     28.04 %

  W tym:
  - wydatki związane z bieżącą działalnością   3.926,-     28.04 %

  Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą usług cmentarnych.


  Dział 750 Administracja publiczna

  Plan     2.111.751,-
  Wykonanie       860.692,-     40.75 %

  W tym:

  Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

  Plan          61.764,-
  Wykonanie         30.882,-      50 %

  W tym:

  - wynagrodzenia osobowe i pochodne  28.682,-   50 %

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne    2.200,-   50 %

  W ramach tego rozdziału prowadzone są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz sprawy wojskowe, Obrona cywilna).

  Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  Plan        107.400,-
  Wykonanie         63.702,-     59,31 %

  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju (diety radnych, członków spoza rady za udział w sesjach i pracach komisji, świadczenia należne zgodnie z Uchwałą Rady dla Przewodniczącego Rady Miejskiej) oraz wydatki rzeczowe.

  Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  Plan     1.911.587,-
  Wykonanie       750.200,-     39,24 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi     404.969,-      33,64 %
  - wydatki rzeczowe         328.231,-      47,70 %
  - wydatki inwestycyjne (zatoka parkingowa)       17.000,-      85 %

  W ramach tego rozdziału realizowane są zadania w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Polanicy Zdroju.

  Rozdział 75047 - Pobór podatków

  Plan          16.000,-
  Wykonanie         15.908,-     99,42 %

  Są to środki przeznaczone na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych.

  Rozdział 75095 - Pozostała działalność

  Plan          15.000,-
  Wykonanie            -----     

  Środki finansowe przeznaczone jako składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Kłodzkich.

  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa.

  Plan          18.074,-
  Wykonanie         16.221,-     89,74 %

  Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

  Plan            1.112,- 
  Wykonanie              360,-     32,37 %
   
  W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące aktualizacji rejestru wyborców.

  Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

  Plan          7.097-
  Wykonanie         5.996,-     84,48 %

  Jest to dotacja celowa przyznana na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu

  Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

  Plan          9.865-
  Wykonanie         9.865,-     100 %

  Dział 752 Obrona narodowa

  Plan        950,-
  Wykonanie     -----     

  Są to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia jako pozostałe wydatki obronne i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, będą realizowane w II półroczu br.


  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Plan        274.500,-
  Wykonanie       104.765,-     38,16 %

  W tym:

  Rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji

  Plan            5.000,-
  Wykonanie          782,-     15,64 %

  Są to wydatki rzeczowe związane z bezpieczeństwem publicznym.

  Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

  Plan          89.000,-
  Wykonanie         28.105,-     31,57 %

  Są to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju zarejestrowanej jako Stowarzyszenie.

  Rozdział 75414 - Obrona cywilna

  Plan        500,-
  Wykonanie     -----    

  Są to środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

  Rozdział 75416 - Straż Miejska

  Plan        180.000,-
  Wykonanie         75.878,-     42,15 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi    65.044,- 
  - wydatki rzeczowe        10.834,- 

  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  Dział 757 Obsługa długu publicznego

  Plan        429.436,-
  Wykonanie       237.955,-     55,41 %

  Są to wydatki dotyczące odsetek bankowych związanych z kredytem bankowym w PKO BP S.A., w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, BISE Wałbrzych oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Dział 801 Oświata i wychowanie

  Plan     2.985.649,-
  Wykonanie    1.200.489,-     40,20 %
  W tym:

  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

  Plan     1.548.836-
  Wykonanie       688.879,-     44,46 %

  Z tego przeznaczono na:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami 402.423,-     43,88 %
  - wydatki rzeczowe     109.995,-     39,26 %
  - wydatki inwestycyjne - Szkoła Podst.nr.2   24.361,-     24,36 %
  - dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej "EDUKATOR"   151.900,-      60,37 %

  Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 Szkół Podstawowych oraz wydatki związane z kontynuacją rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z Internatem i dotacja podmiotowa na niepubliczną szkołę "EDUKATOR".

  Rozdział 80110 Gimnazjum

  Plan     1.404.900,-
  Wykonanie       509.588,-     36,27 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami       416.501,-  40,12 %
  - wydatki rzeczowe      78.587,-  29,49 %
  - dotacje na niepubliczne Gimnazjum "EDUKATOR"     14.500,-  14,55%     

  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Polanicy Zdroju.

  Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół

  Plan       9.000,-
  Wykonanie      2.222,-     24,68 %

  Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz zwrot za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół.

  Rozdział 80195 Pozostała działalność

  Plan          17.613,-
  Wykonanie        -----     

  Środki przekazane jako dotacja celowa na wypłatę  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów Szkół.

  Rozdział 80146 - Dokształcenia i doskonalenia

  Plan        5.300,-
  Wykonanie         -----     

  Są to środki przeznaczone na dokształcenia nauczycieli.


  Dział 851 Ochrona Zdrowia

  Plan        150.000,-
  Wykonanie         91.013,-    60,67 %     

  W tym:

  Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  Plan        150.000,-
  Wykonanie         91.013,-     60,67 %

  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy Zdroju przedłożył sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja zadań objętych preliminarzem zrealizowano w 60.67 % w roku 2003.

  Dział 853 Opieka Społeczna

  Plan        1.184.335,-
  Wykonanie          578.900,-    48,87 %

  W tym:

  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

  Plan          21.000,-
  Wykonanie         10.332,-     49,20 %

  Są to środki otrzymane jako dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

  Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  Plan        517.000,-
  Wykonanie       219.236,-     42,40 %

  Są to wydatki związane z wypłaceniem zasiłków jednorazowych, stałych, okresowych osobom uprawnionym do otrzymania pomocy z opieki społecznej. Zasiłki udzielane są w formie gotówkowej i rzeczowej. W  ciągu I półrocza wypłacono zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki okresowe (ochrona macierzyńska), składki ZUS. Zasiłki gwarantowane, pozostałe świadczenia w naturze (opał) oraz na obiady.

  Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

  Plan        309.535,-
  Wykonanie       174.640,-     56,42 %

  W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2003 r. wydano 256 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 m-cy.

  Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

  Plan          35.000,-
  Wykonanie         15.863,-     45,32 %

  Są to wydatki wypłacane w formie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych
  i wychowawczych dla osób korzystających z opieki pomocy społecznej.

  Rozdział 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej

  Plan        212.000,-
  Wykonanie       112.109,-     52,88 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami   90.866,-     49,62 %
  - wydatki rzeczowe       21.243,-     73,50 %

  Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju.

  Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

  Plan          64.000,-
  Wykonanie         28.233,-     44,11 %

  Są to wydatki przeznaczone na zasiłki opiekuńcze dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy z opieki społecznej.

  Rozdział 85395 Pozostała działalność

  Plan          25.800,-
  Wykonanie         18.487,-    71,65 %

  W ramach tego rozdziału OPS zrealizował świadczenia (obiady).

  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

  Plan        1.063.437,-
  Wykonanie          419.508,-    39,44 %
  W tym:

  Rozdział 85404 - Przedszkola

  Plan        956.900,-
  Wykonanie       383.627,-     40,09 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  242.892,- 36,54 %
  - wydatki rzeczowe      140.735,- 48,14 %

  Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 2 Przedszkoli Miejskich w Polanicy Zdroju (w tym 1 z grupą żłobkową).

  Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

  Plan        100.000,-
  Wykonanie         35.881,-     35,88 %

  Są to wydatki inwestycyjne związane z Międzynarodowym Schroniskiem Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polanicy Zdroju.

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

  W tym:
  Plan     2.716.512,-
  Wykonanie    1.129.544,-     41,58 %

  Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  Plan       216.962,-
  Wykonanie      154.062,-     71 %

  Są to wydatki związane z oczyszczalnią ścieków - kontynuacja odbudowy popowodziowej oczyszczalni ścieków.

  Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

  Plan        293.000,-
  Wykonanie         80.400,-     27,44 %

  W tym:
  - wpłata gminy na Międzygminny Związek Celowy ds. gospodarki odpadami -1.000,-
  - budowa obiektu surowców wtórnych  - 73.000,-
  - gospodarka odpadami    -   6.400,-

  Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi.

  Plan        625.000,-
  Wykonanie       162.317,-     25,97 %

  W tym:
  - oczyszczanie miasta wg rachunków  158.379,-     26,39 %
  - kosze śmieciowe - zakupy i montaż      3.938,-     39,38 %


  Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
  Plan        715.400,-
  Wykonanie       146.533,-     20,48 %

  W tym:
  - utrzymanie terenów zielonych           105.430,-     45,83 %
  - sprzątanie "Świata"         500,-        50 %
  - wydatki inwestycyjne "Park Szachowy"    40.603,-   9,56 %
  (związane z rewaloryzacją Parku Szachowego o pow. 2,5 ha)

  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

  Plan        502.063,-
  Wykonanie       262.730,-     52,33 %

  W tym:
  - konserwacja oświetlenia z eksploatacją   43.100,-  33,45 %
  - remont oświetlenia        7.319,-   12,84 %
  - zakup energii     176.801,-     64,24 %
  - wydatki inwestycyjne        5.000,-      45,45 %    
  - muszla koncertowa i fontanna     30.510,-    101,70 %    

  Rozdział 90095 - Pozostała działalność

  Plan        364.087,-
  Wykonanie       323.502,-     88,85 %
  W tym:
  - ławki parkowe, uliczne i inne wydatki    13.219,-     88,12 %
  - Kary i odszkodowania SM     74.301,-     82,47 %
  - Kary i odszkodowania osób fizycznych    24.836,-     88,70 %
  - Pozostałe odsetki SM    211.146,-     91,40 %

  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  Plan     1.918.370,-
  Wykonanie    1.275.779,-     66,50 %
  W tym

  Rozdział 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury

  Plan        205.700,-
  Wykonanie         30.644,-     14,89 %
  W tym:
  - lato i zima w mieście        -----             -----
  - imprezy kulturalne organizowane przez UM
   (promocja miasta)       30.644,-     34,66 %
  - dotacja - Turniej Szachowy       -----   -----
  - dotacja - TMP              -----   -----

  Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
   
  Plan        440.000,-
  Wykonanie       149.400,-     33,95 %

  Jest to dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury na działalność bieżącą (MCK) oraz na imprezy kulturalne organizowane przez MCK.

  Rozdział 92116 - Biblioteki

  Plan        160.000,-
  Wykonanie         69.800,-     43,62 %
  Jest to dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury na działalność bieżącą (Miejskiej Biblioteki Publicznej).

  Rozdział 92195 - Pozostała działalność

  Plan     1.112.670,-
  Wykonanie    1.025.935,-     62,20 %

  W tym:
  - zakupy inwestycyjne - Teatr  1.025.106,- 96,46 %
  - wydatki inwestycyjne - Teatr           829,-   1,65 %

  Dział 926 Kultura fizyczna i Sport

  Plan          115.700,-
  Wykonanie           44.477,-    38,44 %

  W tym:
  - dofinansowanie LOK    -----               -----
  - Kluby Sportowe   31.000,-     51,66 %
  - LANG - kolarstwo górskie   9.803,-     49,01 %
  - kolarstwo szosowe    3.674,-     24,49 %

  Zakłady budżetowe

  Miejski Zakład Komunalny

  Dochody

  Plan     5.401.900,-
  Wykonanie    2.635.635,-    48,79 %

  W tym:

  - wpływy z różnych opłat     31.251,-     -----
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        3.272,-    46,74 %
  - wpływy z usług      1.902.223,-            42,85 %
  - pozostałe odsetki           23.641,-    94,56 %
  - wpływy z różnych dochodów         25.492,-    -----
  - dochody z najmu, dzierżawy składników
    majątkowych         460.949,-  49,56 % 

  Największe zrealizowane wpływy dotyczą takich pozycji jak:
  - dostawa wody i odbiór ścieków    1.155.892,-
  - oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości     459.240,-
  - zarządzanie nieruchomościami, co i cw     285.553,-
  - czynsze z lokali stanowiących dochody gminy    460.949,-
  - inne wpływy (otrzymane odszkodowanie z PZU,
    refundacja wynagrodzeń, wynagrodzenia dla
    płatników składek i podatków, itp.)        25.492,-
  - odsetki od nieterminowych zapłat należności       23.641,-
  - pozostałe przychody (umorzenie
    zaległości podatkowej)        188.257,-

  Wydatki

  Plan   5.321.800,-
  Wykonanie  2.676.191,-                50,28 %

  W tym:

  - wynagrodzenia osobowe i pochodne   1.133.780,-      46,86 %
  - wydatki rzeczowe      1.530.785,-            52,73 %
  - inne zmniejszenie           11.626,-                 -----

  Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.959.573,- (wzrost w stosunku do B.O. o 14,9 % ).
  Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.890.221,- (wzrost w stosunku do B.O. o 15,8 % ).
  Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 141.916,- (zmniejszenie w stosunku do B.O. o 22,2 % ).

  Zadania zlecone

  Dochody

  Plan     652.701,-
  Wykonanie    337.588,-   51,72 %

  W tym:

  Dział 750 Administracja publiczna

  Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

  Plan     61.764,-
  Wykonanie    33.128,-     53,63 %

  Jest to dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

  Plan       18.074,-
  Wykonanie      17.520,-    96,93 %

  Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony prawa

  Plan         1.112,-
  Wykonanie           558,-

  Jest to dotacja celowa przyznana na aktualizację spisów wyborców.

  Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

  Plan         7.097,-
  Wykonanie        7.097,-    100 %

  Jest to dotacja celowa przyznana na uzupełniające wybory do Senatu.

  Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

  Plan         9.865,-
  Wykonanie        9.865,-    100 %


  Dział 752 Obrona narodowa

  Plan            500,-
  Wykonanie           500,-    100 %

  Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

  Plan            500,-
  Wykonanie           500,-    100 %

  Jest to dotacja celowa przyznana na pozostałe wydatki obronne.

  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Rozdział 75414 - Obrona cywilna

  Plan               500,-
  Wykonanie              500,-       100 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną.

  Dział 801 Oświata i Wychowanie

  Plan   1.063,-
  Wykonanie     993,-      93,41 %

  Jest to dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci w szkołach.

  Dział 853 Opieka Społeczna

  Plan   480.800,-
  Wykonanie  265.604,-     55,24 %

  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

  Plan     21.000,-
  Wykonanie      9.600,-     45,94 %

  Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Plan        317.000,-
  Wykonanie       180.500,-     56,94 %

  Są to przyznane i przekazane dotacji na zasiłki dla osób korzystających z opieki OPS.

  Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

  Plan          35.000,-
  Wykonanie         16.604,-     47,44 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

  Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej

  Plan        106.000,-
  Wykonanie         57.100,-     53,86 %

  Jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Rozdział 85395 - Pozostała działalność

  Plan          1.800,-
  Wykonanie         1.800,-     100 %

  Jest to dotacja celowa przyznana dla rodzin objętych opieka społeczną jako wyprawka szkolna.

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

  Plan            90.000,-
  Wykonanie           19.343,-     22,15 %

  Jest to dotacja celowa przekazana na refundację kosztów oświetlenia na drogach nie będących w Zarządzie Gminy

  Wydatki

  Plan      652.701,-
  Wykonanie     304.135,-     46,59 %

  Dział 750 Administracja publiczna

  Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

  Plan          61.764,-
  Wykonanie         30.882,-       50 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne  28.682,-   50 %
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne    2.200,-   50 %
  Są to środki przeznaczone na sfinansowanie 3,5 etatów a przekazane jako dotacja celowa.

  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

  Plan   18.074,-
  Wykonanie          16.221,-      

  W tym:

  Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony prawa

  Plan         1.112,-
  Wykonanie           360,-

  Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców .

  Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

  Plan         7.097,-
  Wykonanie        5.996,-

  Są to wydatki związane z wyborami do Senatu.

  Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

  Plan         9.865,-
  Wykonanie        9.865,-    100 %

  Są to wydatki związane z przeprowadzonym referendum w m-cu czerwcu br. (Unia Europejska).

  Dział 752 Obrona narodowa

  Plan               500,-
  Wykonanie     -----    

  Są to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia jako pozostałe wydatki obronne.

  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Rozdział 75414 - Obrona cywilna

  Plan       500,-
  Wykonanie     -----   

  Są to środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

  Dział 801 Oświata i wychowanie

  Plan   1.063,-
  Wykonanie    -----

  Są to środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla dzieci w szkołach.

  Dział 853 Opieka Społeczna

  Plan   480.800,-
  Wykonanie  237.689,-     49,43 %

  Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

  Plan     21.000,-
  Wykonanie    10.332,-     49,20 %

  Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  Plan        317.000,-
  Wykonanie       156.045,-     49,22 %

  Są to wydatki związane z wypłaceniem zasiłków jednorazowych, stałych, okresowych osobom uprawnionym do otrzymania pomocy z opieki społecznej. Zasiłki udzielane są w formie gotówkowej i rzeczowej. Na zasiłki przeznaczono kwotę 142.506,-
  Na składki ZUS kwotę 13.539,-

  Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

  Plan        35.000,-
  Wykonanie         15.863,-     45,32 %

  Są to wydatki wypłacane w formie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób korzystających z opieki pomocy społecznej.

  Rozdział 85319 - Ośrodek Pomocy Społecznej

  Plan        106.000,-
  Wykonanie         53.649,-     50,61 %

  W tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami -----
  - wydatki rzeczowe     -----    

  Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju.

  Rozdział 85395 - Pozostała działalność

  Plan          1.800,-
  Wykonanie         1.800,-     100 %
  Są to środki przyznane jako dotacje celowe z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci objętych opieką społeczną.

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

  Plan          90.000,-
  Wykonanie           19.343,-    21,49 %

  W tym:
  - zakup energii          19.343,-    21,49 %

  Refundacje kosztów oświetlenia na drogach nie będących w zarządzie Gminy.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-09-01 (2502 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·