Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Stan finansów gminy - 31 lipiec 2003 r.


  Informacja o stanie finansów Gminy
  na dzień 31 lipca 2003 r.

  Zobowiązania Gminy na koniec roku 2002 wynosiły 9.107.748,-
  w tym:
  - kredyty i pożyczki     7.300.002,-
  - wymagalne zobowiązania   1.807.746,-

  Ad. 1
  Z tytułu kredytów i pożyczek do końca m-ca lipca br. spłacona została kwota 1.183.274,-
  Do spłaty pozostaje kwota 6.153.227,-
  w tym:

  - BGK W-w  - zakup bloku mieszkalnego  1.611.056,-

  - BGK W-w - elewacje        254.751,-

  - BiSE W-ch - inwestycje      1.899.792,-

  - BiSE W-ch - inwestycje     1.370.000,-

  - PKO BP P-ca Zdr. - w r-ku bieżącym      770.528,-

  - Woj. Fund. Ochr. Środ. W-ch - rozbudowa oczyszczalni     143.400,-

  - Woj. Fund. Ochr. Środ. W-ch - gospodarka odpadowa      67.200,-

  - Woj. Fund. Ochr. Środ. W-ch - gospodarka odpadowa      36.500,-

  Ad.2.
  Zobowiązania wymagalne, które na koniec roku wynosiły 1.807.746,- do końca m-ca lipca zmniejszyły się do kwoty 350.863,86 (spłacono kwotę 1.428.123,99,-), natomiast zwiększyły się o zobowiązanie tegoroczne i na koniec m-ca lipca wynosiły kwotę  2.005.290,-.
   Plan dochodów po wprowadzeniu wszystkich zmian wprowadzonych uchwałami Rady miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta (dotyczy wprowadzenia dodatkowych środków z zewnątrz) wynosi 16.010.187,-.
  Plan wydatków budżetu miasta po zmianach w I półroczu wynosi 14.368.788,-.

  Wynik finansowy planowany to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.641.399,- (tj. 1.713.499,- - 72.100,-)

  Natomiast wykonanie budżetu na koniec m-ca lipca przedstawia się następująco:

  - dochody      8.045.045,65,-
  w tym:

  - wpływy z gospodarki nieruchomościami   1.361.899,94,-
  w tym:

  - sprzedaż mienia komunalnego    1.047.390,24,-

  - podatek od nieruchomości prawnych    2.230.508,51,-

  - podatek od nieruchomości osób fizycznych     446.621,98,-

  - odsetki od osób prawnych        463.137,59,-

  - opłata miejscowa          206.652,53,-

  - opłata eksploatacyjna          49.443,64,-

  - opłata koncesyjna      130.371,54,-

  - wpływy ze sprzedaży składników
    majątkowych (sprzedaż drewna)      35.839,00,-

  Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do komunalnego do końca roku wpłynie dodatkowa kwota w wysokości 361.516,-.
  Kwota ta dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych lokali użytkowych i mieszkalnych, gdzie wpłaty należności rozłożone były na raty do końca br. roku.

  Wydatki:      7.040.398,77,-
  w tym: 

  wydatki bieżące      5.151.398,77,-
  inwestycyjne       1.889.000,00,-


  Ogółem zadłużenie Gminy na koniec m-ca lipca 2003 r. wynosi 8.158.517,12,-
  w tym:

  - kredyty i pożyczki     6.153.227,-

  - zobowiązania wymagalne    2.005.290,-

  co stanowi % zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych dochodów - 50,95 %.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-09-02 (1599 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·