Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawy Obywatelskie


  WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH


  Podstawa prawna:
  art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110).

  Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony "wniosek o wydanie dowodu osobistego" (wzór wniosku).
  2. Załączniki:
  • dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
  • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (jeżeli został sporządzony poza Polanicą)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli został sporządzony poza Polanicą),
  • poświadczenia obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby - na żądanie organu.

  Opłata skarbowa:

  1. Opłata za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł (opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego
  2. Nie pobiera się opłaty od osób:
  • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
  • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
  • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
  1. Opłatę skarbową za wniosek w wysokości - 5,00 zł pobiera się od małoletnich w wieku od 13 do 15 lat.

  Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni.

  Uwagi:

  1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
  2. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  3. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
  • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę),
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniające usta- lenie tożsamości osoby,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego.
  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów osoba ubiegająca się o dowód osobisty zostanie wezwana do ich uzupełnienia.

  Miejsce realizacji:
  Referat ds. Obywatelskich, pok. nr 10, tel. (074) 868-06-34 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-09-16 (2252 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·