Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Urząd Stanu Cywilnego
  Strona: 1/2


  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, zmiana Dz. U. z 1988 t. Nr 19 poz. 132, z 1989 r. nr 29 poz. 154, z 1990 r. nr 34 poz. 198, z 1995 r. nr 83 poz. 417, z 1998 r. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. nr 52 poz. 532 i z 2001 r. nr 43 poz. 476.) oraz Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz.U. nr 9 poz. 59, zmiana :Dz.U z 1975 r. nr 45 poz. 234, z 1986 r. nr 36 poz. 180, z 1990 r. nr 34 poz. 198, z 1995 r. nr 83 poz. 417, z 1998 r. nr 117 poz 757 i z 1999 r. nr 52 poz. 532 i z 2000 r. nr 122, poz. 1322.).
   


  ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA I JEGO REJESTRACJA
  (art.art. 1 – 25, 59 i 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

  Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego:
  Wymagane dokumenty:


  • dla osób o stanie cywilnym kawaler i panna – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz dowody osobiste

  • dla osób o stanie cywilnym rozwiedziony/na – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem sądu o jego rozwiązaniu i dowody osobiste.

  • dla osób o stanie cywilnym wdowiec/wdowa – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów zgonu małżonka i dowody osobiste.


  Termin załatwienia:
  1 miesiąc

  Opłaty:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł

  • za wniosek 5 zł

  • za każdy załącznik 0,50 zł


  Uwagi:
  Nupturienci tj. mężczyzna i kobieta muszą mieć ukończone 18 lat. Jednakże z ważnych powodów Sąd Opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małzeństwa kobiecie, która ukoczyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej
  rodziny. Dla mężczyzny dolna granica wieku wynosi 18 lat.


  Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

  Drugą formą zawarcia małżeństwa, które jest uznawane przez państwo ze wszystkimi skutkami cywilnoprawnymi, jest małżeństwo zawierane przed duchownym pod warunkiem, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

  Wymagane dokumenty: Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przedkłada się takie same dokumenty jak do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Na podstawie przedłożonych dokumentów kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4` k. r. o.). Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia jego wystawienia.

  Opłaty:
  jak wyżej
  Tryb odwoławczy – nie przysługuje

  Uwagi:
  Możliwość zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim mają:
  Kościół Katolicki (Konkordat z 28 lipca 1993 r.)

  Inne kościoły i związki wyznaniowe, które ustawowo uregulowały stosunki z państwem i których ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 59 z 1998 r. poz. 375) takie możliwości dała.

  Są to:

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

  • Kościół Ewangelicko-Augsuburski w RP

  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

  • Kościół Polskokatolicki w RP

  • Kościół starokatolicki Mariawitów w RP

  • Kościół Zielonoświątkowy w RP

  • Gminy wyznaniowe żydowskie  Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 
  (art. 59 p. a. s. c.)


  Wymagane dokumenty – jak do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wniosek z uzasadnieniem konieczności zawarcia małżeństwa poza lokalem usc.

  Opłaty:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł

  • za wniosek 5 zł

  • za każdy załącznik 0,50 zł

  • za sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC 10 zł   Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

  • wniosek

  • zapewnienie (jednej strony)

  • dowód osobisty

   Opłata: wniosek-5zł, zaświadczenie-30 zł, załączniki-0,50 zł

  SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA 
  (art. 38 p. a. s. c.)  Urodzenie się dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia.


  Wymagane dokumenty:  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia /dla dzieci urodzonych w zakładach służby zdrowia zaświadczenia przesyłane są bezpośrednio do USC miejsca urodzenia/
  • odpis aktu małżeństwa a w przypadku matek niezamężnych odpis aktu urodzenia matki,
  • dowody osobiste rodziców dziecka

  Opłaty: 
  nie pobiera się


  Uwagi:
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania rodziców może sporządzi protokół zgłoszenia urodzenia dziecka i przesłać do właściwego USC opłata wynosi 10 zł.


  W sytuacji, kiedy zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzice dziecka powinna przedłożyć Kierownikowi USC pisemne upoważnienie rodziców do dokonania czynności, w którym rodzice wymieniają imiona jakie maja być nadane dziecku, oraz dowody osobiste rodziców swój dowód osobisty.

  Następna strona (2/2) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·