Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XII/75/2003 - XII/83/2003
  UCHWAŁA Nr XII/ 75 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  16 października 2003 r.


  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku.  Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju    u c h w a l a  , co następuje:


  § 1.


  Stwierdza się , że w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego
  w Kłodzku Wydział Pracy  wybrano  niżej wyszczególnione osoby:


            1. Bernacka Zofia Maria 
            2. Błaszczyk Jolanta  
            3. Holwek Aurelia Janina
            4. Lebiedziejewska Renata Jadwiga
            5. Maślak Tadeusz
            6. Orzoł Krystyna Maria
            7. Skowronek Elżbieta
            8. Wiśniewska Irena  Grażyna


  § 2.


  Stwierdza się , że w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego
  w Kłodzku Wydział Karny i Rodzinny  wybrano  niżej wyszczególnione osoby:

            1. Bachry Józef Władysław
            2. Bumaj Kazimierz
            3. Futoma Edward
            4. Grodzicka Anna Barbara
            5. Grodzicka- Jellin Barbara Irena
            6. Karaśkiewicz Małgorzata Joanna
            7. Sawaryn -Winiarz Edyta 


  § 3.


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


  § 4.


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak
  UCHWAŁA   NR XII/ 76 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 16 października 2003 r.
   


  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Leśnej 10 - działki nr: 228/1,  231,   308/1.


           Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), art.7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z dnia 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz. 1804), oraz w związku z uchwałą Nr: XLIV/245/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z  dnia  10 października 2002 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przy ul. Leśnej 10, działki nr: 228/1, 231, 308/1 - Rada Miejska uchwala co następuje:


  § 1.


  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego w  Polanicy Zdroju, przy ul. Leśnej 10, działki nr: 228/1, 231, 308/1.


  2. Ustalenia planu stanowią:
       1)  niniejsza uchwała
       2) rysunek  planu w skali 1:500 stanowiący załącznik  do  niniejszej uchwały


  Oznaczenia  graficzne  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami   planu.


  Rozdział 1


  Przepisy ogólne


  § 2.


  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego   w  Polanicy Zdroju, przy ul. Leśnej 10, działki nr: 228/1, 231, 308/1, jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.


  2. Dla obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem określonego w § 4, tracą  moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 101/XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 roku.


  § 3.


  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:


  1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
  2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenu  usług  uzdrowiskowo - wypoczynkowych z funkcją mieszkaniową w Polanicy Zdroju wraz z niezbędnymi urządzeniami obsługi technicznej
  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu,
  6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu,
  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne
  8) urządzeniu obsługi technicznej - należy przez to rozumieć wszelkiem zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii elektrycznej, itp.


  § 4.


  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony
  w  Polanicy Zdroju, przy ul. Leśnej 10, działki nr: 228/1, 231, 308/1. Teren ten określa rysunek planu.


  § 5.


  1. Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się  następujące funkcje
  zagospodarowania dla poszczególnych terenów:


  1.1 Teren zabudowy usług uzdrowiskowo-wypoczynkowych z funkcją mieszkaniową wielorodzinną niską i jednorodzinną  wraz z urządzeniami obsługi technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem UZ/M.     


  § 6.


  Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 


  1)  granice opracowania planu
  2)  przeznaczenie  terenów
  3)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach
       zagospodarowania
  4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem
       komunikacyjnym
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania  zabudowy oraz urządzenia
       terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,  gabaryty obiektów
  6)  zasady kształtowania zieleni
  7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
  8)  ustalenia w zakresie ochrony  środowiska przyrodniczego i kulturowego.


  Rozdział  II

  Przepisy szczegółowe


  § 7.


  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe  dla poszczególnych terenów i działek:


  UZ/M - teren zabudowy usług uzdrowiskowo - wypoczynkowych z funkcją mieszkaniową i urządzeniami obsługi technicznej.


  § 8.


  Zasady zagospodarowania terenu i  kształtowania zabudowy


  1.      Teren UZ/M
  1.1. Istniejący obiekt przeznacza się na cele usług uzdrowiskowo - wypoczynkowych z funkcją mieszkaniową.
  1.2 Zakazuje się wszelkiej rozbudowy i nadbudowy obiektu. Dopuszcza się jedynie modernizację wewnątrz obiektu, remonty bieżące i kapitalne. Obiekt winien być zachowany w istniejącej formie i bryle a sposób zagospodarowania terenu winien być jednolity z otoczeniem i sąsiednimi działkami położonymi w strefie historycznego układu urbanistycznego.
  1.3 Dojazd i dojście do budynku od ulicy Leśnej i Elsterskiej.
  1.4 Działka przypisana do obiektu winna być jedynie zagospodarowana  zielenią ozdobną.  Elementy małej architektury należy bezwzględnie zachować  - dojścia do obiektu, murki, schodki.  Zakazuje się na działce budowy technicznych obiektów gospodarczych.
  1.5 Pozostawić na działce istniejącą zieleń ozdobną niską i  średnio - wysoką.
  1.6 Na działce przewidzieć zbiorniki kontenerowe na odpady bytowe.
  1.7 W obrębie działki przewidzieć miejsca parkingowe na samochody osobowe.
  1.8 Ogrodzenie w formie zieleni żywopłotowej. Dopuszcza się również pozostałe formy ogrodzenia występujące przy ulicy Leśnej.


  § 9.


  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej będzie obsługiwany z ulicy Leśnej i Elsterskiej o liniach rozgraniczających 12 m i szerokości jezdni - 6 m. Dojazdy i dojścia do działki oznaczono na rysunku planu.


  § 10.


  Ustalenia  w zakresie uzbrojenia terenu


  1. Zaopatrzenie budynku z istniejących sieci miejskich:
       - w wodę z istniejącego wodociągu w ulicy Elsterskiej
       - w energię elektryczną z istniejącej sieci
       - odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji miejskiej w ulicy Leśnej
       - odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego kolektora w ul. Leśnej
       - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci miejskiej w ulicy Elsterskiej
       - przyłącza telekomunikacyjnego  z istniejącej sieci  miejskiej


  2. Ogrzewanie budynku w oparciu o proekologiczne systemy ogrzewania (olej, gaz, energia elektryczna). Zakaz uruchamiania kotłowni węglowych. 


  3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


  § 11.


  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego


  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
       - strefy "A" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój,
       - strefy ochrony górniczej złóż wód leczniczych Polanica Zdrój,
       - chronionej zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej,
       - otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych
       - zasięgu obszaru najwyższej ochrony ONO/ głównego zbiornika wód podziemnych  GZWP 341/
       - strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego  
  1.1 Zmiana przeznaczenia funkcji terenu i obiektu nie może naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogorszyć stanu środowiska lub uszczuplać jego zasobów i walorów.
  1.2  Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
       - drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone
       - gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10        
       - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10
       - bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew  oznaczony na rysunku planu        
       - na odpady stałe  przewidzieć  kontenerowe zbiorniki odpadów,  wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.


  1.3  Zamierzenia inwestycyjne na obszarze  strefy "A" ochrony uzdrowiskowej wymagające  uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.
  1.4  Wszelkie poczynania dotyczące remontów i modernizacji obiektu oraz zagospodarowania terenu w obrębie działki związanej z budynkiem winny być obowiązkowo zgłaszane właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.


  Rozdział  III


  Przepisy końcowe


  § 12.


  Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości.


  Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości ( o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze  10 %. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych  na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.


  § 13.


  Ustalenia końcowe


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
  i na tablicach ogłoszeń.


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Załącznik do uchwały nr XII/ 76 /2003
  UCHWAŁA   NR XII/ 77 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 16 października 2003 r
  .


  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej 1.


       Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), art.7 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z dnia 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804), oraz w związku z uchwałą Nr: XLIV/241/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  10 października 2002 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przy ul. Zakopiańskiej 1, działki nr: 124/1 i 124/3 - Rada Miejska uchwala co następuje:


  § 1.


  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zakopiańskiej 1.
   
  2. Ustalenia planu stanowią:
     1) niniejsza uchwała,
     2) rysunek  planu w skali 1:500 stanowiący załącznik  do  niniejszej uchwały


  Oznaczenia  graficzne  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami   planu.


  Rozdział 1


  Przepisy ogólne


  § 2.


  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego   w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zakopiańskiej 1, działki nr: 124/1 i 124/3 jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.


  2. Dla obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem określonego w § 4, tracą
  moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 101/XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 roku.


  § 3.


  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:


  1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
  2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej w Polanicy Zdroju wraz z niezbędnymi  urządzeniami obsługi technicznej
  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu,
  6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe
  funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku  planu,
  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie
  inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części  terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne
  8) urządzeniu obsługi technicznej - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii  elektrycznej, itp.


  § 4.


  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony
  w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zakopiańskiej 1, działki nr: 124/1 i 124/3.  Teren ten określa rysunek planu.


  § 5.


  1. Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się  następujące funkcje
  zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
  1.1 Teren  zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej  wraz z urządzeniami   
  obsługi technicznej oznaczony  na rysunku planu   symbolem  MWN.


  § 6.


  Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 
  1)  granice opracowania planu
  2)  przeznaczenie  terenów
  3)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
  4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania  zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,  gabaryty obiektów
  6)  zasady kształtowania zieleni
  7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
  8)  ustalenia w zakresie ochrony  środowiska przyrodniczego i kulturowego


  Rozdział  II


  Przepisy szczegółowe


  § 7.


  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe  dla poszczególnych terenów i działek:


  MWN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej


  § 8.


  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy


  1. Teren MWN: 
  1.1. Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  niską.
  1.2 Istniejący obiekt administracyjny przeznacza się na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiego.
  1.3 Dopuszcza się jedynie rozbudowę obiektu jako nadbudowę o jedną kondygnację . Nadbudowa winna mieć charakter dachu stromego o równych połaciach, krytych ceramicznie, w której należy umieścić funkcję podstawową obiektu.  Doświetlenie części dachowej winno nawiązywać do architektury  sąsiednich obiektów mieszkalnych.
  1.4 Dojazd i dojścia do budynku od ulicy Zakopiańskiej - KD
  1.5 Garaże należy lokalizować w części piwnicznej budynku.
  1.6 Zakazuje się lokalizacji obiektów gospodarczych na działce.
  1.7 Zachodnią część działki użytkowaną obecnie jako rekreacyjną pozostawić bezwzględnie w dotychczasowej funkcji z zachowaniem istniejącego starodrzewu.
  1.8 Wzdłuż granicy działki nasadzić zieleń izolacyjną średnio - wysoką zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
  1.9 Na działce przewidzieć zbiorniki kontenerowe na odpady bytowe.
  1.10 Działkę od frontu zagospodarować zielenią ozdobną.


  § 9.


  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu


  Dojazdy i dojścia do działki od ulicy Zakopiańskiej - KD   o szerokości jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem i liniami rozgraniczającymi ulicy - 15 m.


  § 10.


  Ustalenia  w zakresie uzbrojenia terenu


  1. Zaopatrzenie budynku z istniejących sieci miejskich:


       - w wodę z istniejącego wodociągu w ulicy Zakopiańskiej
       - w energię elektryczną z istniejącej sieci
       - odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji miejskiej w ulicy Zakopiańskiej
       - odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego kolektora w ul. Zakopiańskiej
       - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci miejskiej


  2. Ogrzewanie budynku w oparciu o proekologiczne systemy ogrzewania (olej,
             gaz, energia elektryczna). Zakaz uruchamiania kotłowni węglowych. 


  3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


  § 11.


  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
  i kulturowego.


  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów  chronionych:
       - strefy "B" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój,
       - strefy ochrony górniczej złóż wód leczniczych Polanica Zdrój,
       - chronionej zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej,
       - niecki wewnątrz-sudeckiej Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka /ONO/ zbiornika wód podziemnych nr 341 o statusie najwyższej ochrony.
  1.1 Zmiana przeznaczenia funkcji budynku nie może naruszać zasad ochrony
            środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów,
            ani pogorszyć stanu środowiska lub uszczuplać jego zasobów i walorów.
  1.2 Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
       - drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone
       - gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10        
       - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10
       - bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew  oznaczony na rysunku planu         
        - na odpady stałe  przewidzieć  kontenerowe zbiorniki odpadów,  wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.
  1.3 Zamierzenia inwestycyjne na obszarze  strefy "B" ochrony uzdrowiskowej wymagające  uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.


  Rozdział  III


  Przepisy końcowe


  § 12.


  Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości


  Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze  10 %. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych  na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.


  § 13.


  Ustalenia końcowe


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
  i na tablicach ogłoszeń.


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Załącznik do uchwały nr XII/ 77 /2003  UCHWAŁA   NR XII/ 78 /2003 
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 16 października 2003 r.


  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Z. Krasińskiego.


      Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), art.7 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
  o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z dnia 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804), oraz w związku z uchwałą Nr: XLIII/232/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  30 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przy ul. Z. Krasińskiego, działki nr: 125, 126  - Rada Miejska uchwala co następuje:


  § 1.


  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
  położonego w  Polanicy Zdroju, przy ul. Z. Krasińskiego, działki nr: 125, 126.


  2. Ustalenia planu stanowią:
  1) niniejsza uchwała,
  2) rysunek  planu w skali 1:500 stanowiący załącznik  do  niniejszej uchwały.
  Oznaczenia  graficzne  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami   planu.


  Rozdział 1


  Przepisy ogólne


  § 2.


  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
  położonego   w  Polanicy Zdroju, przy ul. Z. Krasińskiego, działki nr: 125, 126 jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania  i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.


  2. Dla obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem określonego w § 4, tracą
  moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 101/XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 roku.


  § 3.


  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:


  1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
  2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z niezbędnymi urządzeniami obsługi technicznej
  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami
  rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu
  6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe
  funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku  planu,
  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć
  przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części
  terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne
  8) urządzeniu obsługi technicznej - należy przez to rozumieć wszelkie
  zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii elektrycznej, itp.


  § 4.


  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony
  w  Polanicy Zdroju, przy ul. Z. Krasińskiego, działki nr: 125, 126.   Teren ten określa rysunek planu.


  § 5.


  1. Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się  następujące funkcje
  zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
  1.1 Teren  zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej  wraz z urządzeniami obsługi technicznej oznaczony  na rysunku planu   symbolem  MWN.
  1.2  Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z urządzeniami obsługi technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem MN.


  § 6.


  Przedmiot ustaleń planu obejmuje:
  1) granice opracowania planu
  2) przeznaczenie  terenów oraz  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub  
  różnych zasadach zagospodarowania,
  3) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz  z urządzeniami publicznymi, 
  4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa - nia  terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne   
  minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
  7) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środwiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów ornych i leśnych.     


  Rozdział  II


  Przepisy szczegółowe


  § 7


  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe  dla poszczególnych terenów i działek:


  1. MWN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.


  2. MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej


  § 8.


  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy


  1. Teren 1 MWN:
  1.1 Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  niską.
  1.2 Istniejący obiekt przeznacza się na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiego.
  Dopuszcza się jedynie rozbudowę obiektu jako nadbudowę o jedną kondygnację    
  Nadbudowa winna mieć charakter dachu stromego o równych połaciach, krytych
  ceramicznie, w której należy umieścić funkcję podstawową obiektu. Nowe obiekty garażowe należy realizować jako dobudowane do istniejącego garażu tak, aby tworzyły jednolity zespół.
  1.3 Dojazd i dojścia do budynku od ulicy Z. Krasińskiego - KD.
  1.4 Zakazuje się lokalizacji obiektów gospodarczych na działce.
  1.5 Wzdłuż granicy działki nasadzić zieleń izolacyjną średnio - wysoką zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
  1.6 Na działce przewidzieć zbiorniki kontenerowe na odpady bytowe.
  1.7 Działkę od frontu zagospodarować zielenią ozdobną.
  1.8 Ogrodzenie działki w formie żywopłotu.


  2. Teren 2 MN:
  2.1 Ustala się jako przeznaczenie  podstawowe  zabudowę  mieszkaniową jednoro -
  dzinną wolnostojącą.
  2.2 Granice działki określa rysunek planu.
  2.3 Obowiązujące linie zabudowy określa rysunek planu - 7 m od granicy działki. Nieprzekraczalną linię zabudowy określa rysunek planu.
  2.4 Orientacyjne usytuowanie obiektu określa rysunek planu.
  2.5 Ustala się wysokość zabudowy do 2 pełnych kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym.
  2.6 Dachy strome dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci pod takim samym kątem 35° -45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną. Podstawowy układ kalenicowy określa rysunek planu.
  2.7 Architektura obiektów winna być inspirowana  zabudową charakterystyczną dla budownictwa miasta Polanicy Zdroju lub dobrą architekturą współczesną.
  Projektowane obiekty gabarytami, charakterem i detalem architektury winny nawiązywać do architektury regionalnej.
  2.8 Garaże należy projektować jako wbudowane w budynkach.
  2.9 Powierzchnia zabudowy działki do 25%.
  2.10 Na działkach przewidzieć pojemniki na odpady bytowe.
  2.11 Dojazd i dojścia do budynku od ulicy Z. Krasińskiego - KD.
  2.12 Działkę wzbogacić dodatkowo przez nasadzenia zieleni ozdobnej nisko i średnio wysokiej.
  2.13 Wzdłuż granic działki nasadzić zieleń izolacyjną.


  § 9.


  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu


  Dojazdy i dojścia do działki od ulicy Z. Krasińskiego - KD   o szerokości jezdni 5 m
  z obustronnym chodnikiem i liniami rozgraniczającymi ulicy - 10 m.


  § 10.


  Ustalenia  w zakresie uzbrojenia terenu


  1. Zaopatrzenie budynków z istniejących sieci miejskich:
       - w wodę z istniejącego wodociągu w ulicy Z. Krasińskiego
       - w energię elektryczną z istniejącej sieci w ulicy Z. Krasińskiego
       - odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji miejskiej w ulicy Z. Krasińskiego
       - odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego kolektora w ulicy
  Z. Krasińskiego
       - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci miejskiej ulicy Z. Krasińskiego


  2. Ogrzewanie budynków w oparciu o proekologiczne systemy ogrzewania (olej, gaz, energia elektryczna). Zakaz uruchamiania kotłowni węglowych. 


  3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


  § 11.


  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego


  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
       - strefy "B" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój,
       - strefy ochrony górniczej złóż wód leczniczych Polanica Zdrój,
       - chronionej zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej,
       - niecki wewnątrz-sudeckiej Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka /ONO/ zbiornika wód podziemnych nr 341 o statusie najwyższej ochrony.
  1.1 Zmiana przeznaczenia funkcji budynków i realizacji nowych obiektów nie może   
  naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogorszyć stanu środowiska lub uszczuplać jego zasobów i walorów.
  1.2 Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
       - drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone
       - gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10        
       - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10
       - bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew  oznaczony na rysunku planu
       - na odpady stałe  przewidzieć  kontenerowe zbiorniki odpadów,  wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.
  1.3 Zamierzenia inwestycyjne na obszarze  strefy "B" ochrony uzdrowiskowej wymagające  uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.


  Rozdział  III


  Przepisy końcowe
   
  § 12


  Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości


  Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze  10 %. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych  na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.


  § 13.


  Ustalenia końcowe


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
  i na tablicach ogłoszeń.


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak    


  Załącznik do uchwały nr XII/ 78 /2003  UCHWAŁA NR XII/ 79 /2003
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU
  z dnia 16 października 2003 r.


  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej działki nr 11/1, 11/2 i 11/3.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r),art. 85   ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ), art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (   Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 ), oraz w związku z uchwałą Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Polanica Zdrój - Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:


  § 1.


  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej


  2. Ustalenia planu stanowią:
  1) niniejsza uchwała,
  2) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


  Oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.


  R o z d z i a ł  I


  Przepisy ogólne


  § 2.


  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.


  2. Dla terenu objętego uchwalonym miejscowym planem tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Polanicy Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 101/XVIII/92  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992r.


  § 3.


  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:


  1) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
  2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z pokojami gościnnymi związanymi z funkcją turystyczno - rekreacyjną i uzdrowiskową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej,
  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu.
  6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu,
  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne.
  8) infrastruktura towarzysząca - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii elektrycznej, itp.


  § 4.


  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej działki nr 11/1, 11/2 i 11/3. Teren określa rysunek planu.


  § 5.


  1. Dla obszaru objętego planem miejscowym ustala się następujące funkcje zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
  1.1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z pokojami gościnnymi związanymi z funkcją turystyczno - rekreacyjną i uzdrowiskową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oznaczony na rysunku planu symbolem MNUT,UZ
  1.2. Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KD,KX


  § 6.


  Przedmiot ustaleń planu obejmuje
  1) granice opracowania planu,
  2) przeznaczenie terenów,
  3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
  5) zasady podziału terenu działki na działki budowlane,
  6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy i gabaryty obiektów,
  7) zasady kształtowania zieleni,
  8) zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej,
  9) ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.


  R o z d z i a ł  II


  Przepisy szczegółowe


  § 7.


  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne dla poszczególnych terenów i działek:


  MNUT,UZ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z pokojami gościnnymi związanymi z funkcją turystyczno - rekreacyjną i uzdrowiskową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.


  KD, 1 KX - tereny komunikacji


  § 8.


  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy


  1. Teren MNUT,UZ
  1.1. Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z pokojami gościnnymi związanymi z funkcją rekreacyjno - turystyczną i uzdrowiskową.
  1.2. Granice projektowanych działek określa rysunek planu. Dopuszcza się możliwość łączenia działek zgodnie z rysunkiem planu.
  1.3. Obowiązujące linie zabudowy określa rysunek planu - 7 m od granicy działki dla działek nr 1 i 2  - 10 m od granicy działki dla działki nr 3.
  Nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu, a w szczególności 10 m od  południowej granicy działek nr 5 i 6 i 8 m od zachodniej granicy działki nr 6,
  1.4. Orientacyjne usytuowanie zabudowy określa rysunek planu
  1.5. Ustala się wysokość zabudowy na 1 pełną kondygnację nadziemną                        z poddaszem użytkowym
  1.6. Dachy strome dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci pod takim samym kątem 35° - 45°. Główne połacie dachu w jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną. Podstawowy układ kalenicowy określa rysunek planu.
  1.7. Architektura obiektów winna być inspirowana zabudową charakterystyczną dla budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub dobrą architekturą współczesną wkomponowaną w otaczający krajobraz. Projektowane obiekty gabarytami, charakterem i detalem architektury winny nawiązywać do architektury regionalnej.
  1.8. Garaże należy projektować jako wbudowane w budynkach lub powiązane z nimi  kubaturowo.
  1.9. Powierzchnia zabudowy działki do 25%. Pozostałą część działki należy zaprojektować w formie zieleni urządzonej z zachowaniem co najmniej 50% powierzchni jako biologicznie czynnej.
  1.10. Na działkach przewidzieć pojemniki na odpady bytowe.
  1.11. Zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
  1.12. Dojazd i dojście do działek od dróg dojazdowych KD ( ul. Wiejskiej ) i ciągu pieszego 1KX.
  1.13. Działki wzbogacić dodatkowo przez nasadzenia zieleni ozdobnej nisko i średnio - wysokiej.
  1.14. Miejsca  postojowe dla samochodów osobowych należy realizować na terenie własnych działek w formie ekologicznych parkingów trawiastych o nawierzchni ażurowej.
  1.15. Na terenach działek wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących ujemnie oddziaływać na środowisko.
  1.16. Działka nr 1 stanowi powiększenie istniejącej działki nr 12 leżącej poza granicami opracowania planu i będzie stanowiła jedną całość.


  § 9.


  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu


  1. Projektowany zespół zabudowy obsługiwać będą drogi dojazdowe KD (ul. Wiejska). Dodatkowo wzdłuż działek nr 1 i 2 zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny 1 KX włączony do istniejącej drogi gospodarczej  KX.
  1.1. Drogi dojazdowe  KD
       - linie rozgraniczające drogi - 10 i 12 m
       - szerokość jezdni - 5 m
       - jednostronny chodnik o szerokości 1.5 m.
  1.2 Ciąg pieszo-jezdny 1 KX
       - szerokość ciągu  - 4 m.


  Tereny komunikacji muszą być oświetlone we właściwy sposób.


  § 10.


  Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu


  1. Wszelkie obiekty infrastruktury technicznej, a w szczególności wod-kan, elektryczne, ciepłownicze należy realizować zgodnie z opracowaniami rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej.


  2. Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę możliwości prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele publiczne - w liniach rozgraniczających drogi.


  3. W zakresie zaopatrzenia w wodę z istniejącego wodociągu miejskiego po uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikających z przepisów szczególnych.


  4. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się odprowadzanie ścieków do lokalnych ekologicznych oczyszczalni ścieków na działkach własnych. Docelowo do sanitarnego kolektora miejskiego


  5. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych do istniejących rowów melioracyjnych.


  6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej sieci napowietrznej na warunkach określonych przez właściciela sieci.


  7. W zakresie zaopatrzenia w gaz z istniejącej miejskiej sieci gazowej.


  8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z lokalnych kotłowni przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych takich jak: paliwa płynne lub elektryczne o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.


  9. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


   § 11.


  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego


  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
       - w strefie otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych
       - strefy "B" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój,
       - zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej,
       - w sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 341 "Niecka wewnątrz sudecka Kudowa Zdrój -Bystrzyca Kłodzka" o statusie najwyższej ochrony
  1.1 Realizacja projektowanego zespołu nie może naruszać zasad ochrony     środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogarszać stanu lub uszczuplać jego zasobów i walorów.
  1.2 Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych  i  wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
       -  drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone,
       - gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10,
       - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10,
       - na odpady stałe przewidzieć kontenerowe zbiorniki odpadów, wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.
       - bezwzględnie zachować istniejący na działkach  starodrzew.
       - wody opadowe z placów, parkingów i ulic odprowadzać do odbiornika poprzez separatory olejów, smarów i benzyn.   
  1.3. Zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony uzdrowiskowej wymagające uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.


   R o z d z i a ł III


  Przepisy  końcowe


  § 12


  Ustalenia  dotyczące wartości nieruchomości. Konsekwencją uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wzrost wartości nieruchomości w granicach opracowania planu. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %. Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Jednorazowa opłata pobierana będzie w przypadku zbywania nieruchomości przez właściciela.


  § 13. 


  Ustalenia  końcowe     


  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.


  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicach ogłoszeń.


  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.     


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak    


  Załącznik do uchwały nr XII/ 79 /2003        
  UCHWAŁA   NR XII/ 80 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 16 październik 2003 r.

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zwycięzców 2.

           Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), art.7 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
  o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z dnia 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804), oraz w związku z uchwałą Nr: XLIV/242/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  10 października 2002 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przy ul. Zwycięzców 2, działki nr: 496/1, 496/2 i 496/3 - Rada Miejska uchwala co następuje:

  § 1.

  1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zwycięzców 2.

  2.Ustalenia planu stanowią:
  1) niniejsza uchwała,
  2) rysunek  planu w skali 1:500 stanowiący załącznik  do  niniejszej uchwały. Oznaczenia  graficzne  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami   planu.

  Rozdział I

  Przepisy ogólne

  § 2.

  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego   w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zwycięzców 2, działki nr: 496/1, 496/2 i 496/3 jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie  kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.
  2. Dla obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem określonego w § 4, tracą
  moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 101/XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 roku. 

  § 3.

  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

  1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
  2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  działalności przemysłowej i składowania w Polanicy Zdroju wraz z niezbędnymi urządzeniami obsługi techniczne,
  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu, 6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe funkcje,  pod  które  przeznacza  się  ograniczony  liniami  rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu,
  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części  terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne,
  8) urządzeniu obsługi technicznej - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, oraz urządzenia służące do
  odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii elektrycznej, itp.

  § 4.

  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony
  w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zwycięzców 2, działki nr: 496/1, 496/2 i 496/3.  Teren ten określa rysunek planu.

  § 5.


  1. Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się  następujące funkcje
  zagospodarowania dla poszczególnych terenów:

  1.1 Teren  działalności przemysłowej i składowania - Rozlewnia Wody Mineralnej-oznaczony na rysunku planu symbolem PP/PS.

  § 6.

  Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 
  1)  granice opracowania planu
  2)  przeznaczenie  terenów
  3)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
  4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania  zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,  gabaryty obiektów
  6)  zasady kształtowania zieleni
  7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
  8)  ustalenia w zakresie ochrony  środowiska przyrodniczego i kulturowego.

  Rozdział  II

  Przepisy szczegółowe

  § 7.

  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe  dla poszczególnych terenów i działek:

  PP/PS - teren działalności przemysłowej i składowania wraz z urządzeniami obsługi technicznej.

  § 8.

  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

  1. Teren PP/PS
  1.1. Ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję działalności przemysłowej
  z terenami składowania.
  1.2 Istniejące budynki są obiektami produkcyjno - administracyjnymi.
  1.3 Istniejące budynki A, C - budynki produkcyjne
  - zakazuje się rozbudowy i nadbudowy części budynku A od strony ulicy Zwycięzców.  Budynek ten figuruje w ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Dopuszcza się jedynie remonty bieżące i kapitalne, przy czym obiekt winien być zachowany w jego historycznej formie i bryle. Pozostała część budynku A (produkcyjnego) może być rozbudowana zgodnie z kierunkiem określonym na planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Wysokość i gabaryty ewentualnej rozbudowy winny nawiązywać formą  i bryłą do istniejącej części budynku. Budynek C - pozostawia się do dalszego użytkowania produkcyjną funkcję obiektu i dopuszcza się jedynie modernizację i remonty. Budynek B - budynek produkcyjny - dopuszcza się jedynie remonty kapitalne i modernizacje. Budynki D -   budynki magazynów i składów
   -  dopuszcza się rozbudowę obiektów zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu
   -  pozostałą część terenu stanowią place manewrowe i parking zakładu - D z portiernią - E
  1.4 Wjazd dla samochodów osobowych od ulicy Warszawskiej a dla transportu
  ciężkiego od ulicy Dworcowej.
  1.5 W obrębie działki zachować istniejący starodrzew.
  1.6 Wzdłuż granicy działki zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu dokonać nasadzeń  zieleni izolacyjnej średnio wysokiej.     

  § 9.

  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu. Teren Rozlewni Wody Mineralnej będzie obsługiwany od ulicy Warszawskiej ( droga wojewódzka 03 KZT) dla samochodów osobowych a dla transportu ciężkiego od ulicy Dworcowej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
  Wejścia i wjazd do budynków od ulicy Warszawskiej na bazie wjazdu istniejącego.

  Droga  wojewódzka KZT:
  -  linie rozgraniczające drogi -  30 m
  -  szerokość jezdni drogi - 7 m
  -  obustronne chodniki o szerokości - 1, 5 m z pasem zieleni

  Wszelkie poczynania inwestycyjne  w pasie rozgraniczającym drogi wojewódzkiej
  nr 388 należy uzgodnić z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

  § 10.

  Ustalenia  w zakresie uzbrojenia terenu

  1. Zaopatrzenie budynku z istniejących sieci miejskich:
       - w wodę z istniejącego wodociągu w ulicy Zwycięzców i Warszawskiej
       - w energię elektryczną z istniejącej sieci miejskiej
       - odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji miejskiej w ulicy Warszawskiej
       - odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego kolektora w ul.
  Zwycięzców
       - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci miejskiej
       - przyłącze telekomunikacyjne z istniejącej sieci w ulicy Zwycięzców

  2. Ogrzewanie budynku w oparciu o proekologiczne systemy ogrzewania (olej, gaz, energia elektryczna). Zakaz uruchamiania kotłowni węglowych. 

  3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię
             elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń
             technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
             dysponentów sieci.

  § 11.

  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego

  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
       - strefy "B" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój,
       - strefy ochrony górniczej złóż wód leczniczych Polanica Zdrój,
       - chronionej zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej,
       - niecki wewnątrz-sudeckiej Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka /ONO/ zbiornika wód podziemnych nr 341 o statusie najwyższej ochrony.

  1.1 Zmiana przeznaczenia funkcji budynku nie może naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogorszyć stanu środowiska lub uszczuplać jego zasobów i walorów.

  1.2 Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
       - drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone
       - gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10        
       - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10
       - bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew  oznaczony na rysunku planu        
       - na odpady stałe  przewidzieć  kontenerowe zbiorniki odpadów,  wywóz
                  odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.

   1.3.  Obiekt A figuruje w ewidencji zabytków miasta i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie poczynania inwestycyjne dotyczące remontów i modernizacji obiektu winny być zgłaszane właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
  1.4.  Zamierzenia inwestycyjne na obszarze  strefy "B" ochrony uzdrowiskowej  
  wymagające  uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.
  1.5. Przyjęta w planie funkcja przemysłowa wymaga dostosowania rozwiązań tech-nologicznych i infrastrukturalnych chroniących przed emisją zanieczyszczeń
  w stopniu zapewniającym oddziaływanie inwestycji jedynie w granicach działki inwestora.
  1.6. W zakresie klimatu akustycznego należy dla zewnętrznych źródeł hałasu
  (wentylacja) przyjmować takie urządzenia, których parametry nie spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu równoważnego hałasu, tak dla pory nocnej jak i  dziennej, a uciążliwość akustyczna nie przekraczała poziomu hałasu na obszarze podlegającym ochronie przeciwhałasowej.
  1.7. W projekcie technologicznym należy przyjąć rozwiązania eliminujące powsta - wanie odpadów niebezpiecznych. 
  1.8. Wody opadowe z dróg utwardzonych, placów, parkingów odprowadzić do odbiornika poprzez separatory olejów, smarów i benzyn.

  Rozdział  III

  Przepisy końcowe

  § 12.

  Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości. Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości ( o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze  30 %. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywalnych  na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

  § 13.

  Ustalenia końcowe.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
  i na tablicach ogłoszeń.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załącznik do uchwały nr XII/ 80 /2003   


  U C H W A Ł A  Nr  XII/ 81 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  16 października 2003  r.

  w sprawie uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.21 ust.4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.Nr 72 poz.747 z późn.zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju   u c h w a l a , co następuje:

  § 1.

  1. Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2005 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju

  2. Plan, o którym mowa wyżej  stanowi integralny załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załącznik do uchwały nr XII/ 81 /2003   


  UCHWAŁA Nr  XII/ 82 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
   z dnia 16 października  2003 r.

  w sprawie wyrażenia opinii  dla projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego 
  w sprawie  przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Przychodni Rejonowej w Polanicy Zdroju.
   

       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  o zakładach opieki zdrowotnej ,(Dz.U.Nr 91, poz. 408 z późn.zm) Rada Miejska w  Polanicy Zdroju  UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  Opiniuje się pozytywnie  projekt uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XII/ 83 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 16 października 2003 r.


  w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr V/32/2003  z dnia 6 lutego 2003 r . w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej.

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju  UCHWALA, co następuje: 

  § 1.

  W Planie Pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/32/2003  z dnia 6 lutego 2003 r. wprowadza się  zmianę następujące zmiany:

  1. W pkt. 9 słowa "za lata 2001 - 2002"  zastępuje się słowami  "za pierwsze III
  kwartały  roku 2003".

  2. Punkt 11 otrzymuje brzmienie  " listopad 2003  - kompleksowa kontrola sposobu realizacji ustawowych i regulaminowych zadań Straży  Miejskiej".

  3. Dotychczasowy pkt. 11 otrzymuje nr 12.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-10-28 (3823 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·