Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 7
  S P R A W O Z D A N I E


  z działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej
  w dniu 27 sierpnia 1003 r.


   


  I. W ramach ustawowych kompetencji, na bieżąco:


  1. Określałem sposób wykonania uchwał z Sesji w dniu 27.08 oraz wniosków z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,


  2. Wydawałem decyzje administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz ,
  wykonywaniem zadań gminy ( w okresie objętym sprawozdaniem było ich 106),


  3. Podpisywałem akty notarialne dotyczące zbywania nieruchomości (m.in. w sprawie zbycia lokalu użytkowego przy ul.Zdrojowej 27, 4 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców, 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe na os.Kilińskiego, 2 działki przy ul.Zdrojowej i działka rolna przy ul.Tuwima).  II. Wydałem  z a r z ą d z e n i a  w następujących sprawach związanych z realizacją zadań , dotyczące:


  1. Rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki nr 135/2 o pow.569 m2, w Obrębie Centrum- przy ul.Szmaragdowej 3 ( 26.08),


  2. Określenia warunków przetargowego zbycia nieruchomości położonych w Obrębie Nowy Zdrój- działki nr 145/3 ,145/4, 145/9 i 145/10 przy ul.Zdrojowej, działki nr 145/5 ,145/6, 145/11 i 145/12 przy ul.Mickiewicza ( 28.08),


  3. Opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2004,


  4. Trybu rozliczania zaliczek pobranych z kasy Urzędu ( 01.09),


  5. Zarządzenia ( i pełnomocnictw) do przeprowadzania kontroli podatkowych (02.09),


  6. przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Łąkowej 1( 10.09),


  7. Określenia warunków II przetargu na zbycie nieruchomości- dz.130/3 przy ul.Opalowej 1 ( 10.09),


  8. Ogłoszenia na 21 wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( działki nr 23 i 24 przy ul.Tranzytowej oraz dz.nr 115/6 przy ul.Zdrojowej) - 10.09.,


  9. Ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości - w odniesieniu do działki nr  566/1 przy ul.Złotej( dosprzedaż do sąsiedniej posesji przy ul.Złotej 1) - 11.09.,


  10. Przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 101 przy ul.Polnej ( 11.09),


  11. Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 - wprowadzenie środków zewnętrznych, przesunięcia między paragrafami na wniosek kierowników jednostek ( 15.09 oraz 18.09),


  12. Ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( lokale użytkowe: Zdrojowa 13/2, Zdrojowa 7/8, Zdrojowa 22/6,Zdrojowa 22/7 i Zdrojowa 22/8) - 19.09,


  13. Rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki 309/6 przy ul.Leśnej, w Obrębie Stary Zdrój ( 22.09),


  14. Zmiany swego zarządzenia z dnia 05 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej ( 23.09),


  15. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( lokal użytkowy przy Parkowej 9/14, działka 306/1 przy ul.Owczej pod stacją elektroenergetyczną)- 25.09.,


  16. wytypowania do zbycia  na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynkach przy: Fabrycznej 9 i Kilińskiego 19 ( 29.09),


  17. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 ( wprowadzenie dotacji dla OPS i na dodatki mieszkaniowe) - 30.09,


  18. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( 3 komunalne lokale mieszkalne w budynkach: Łąkowa 1, Dębowa 16, Żeromskiego 2) - 01.10,


  19. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia ( 3 działki przy ul.Wiejskiej i 5 przy ul.Wojska Polskiego ( Obręb Piekielna Góra) oraz  dz.339
  przy ul.Kasprowicza ( Obręb Nowy  Wielisław) - 06.10,


  III. Podpisałem w imieniu gminy oświadczenia woli o charakterze cywilno-prawnym:


  1. Aneksy do umów kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia
  29.12.1999 i 31.10.2000 roku ( kredyty z dopłatami na likwidację szkód powodziowych) dotyczące wprowadzenia dodatkowego zapisu dot.hipotek umownych wraz z cesją praw umów ubezpieczenia na nieruchomościach gminy,


  2. Aneks do umowy z Agencją Ochrony Mienia K2- włączenie do zakresu monitorowania od 06.09.br Muszli Koncertowej,


  3. Umowę zlecenia na przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z art.60 ust.4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku,


  4. Dwie umowy oraz aneks z Powiatowym Urzędem Pracy dot.zatrudnienia w ramach robót publicznych do dnia 30.11.br. 25 bezrobotnych ,  IV.W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w naradach, spotkaniach roboczych.Ważniejsze to:


  1. Spotkanie w ZUK S.A. ( z p.M.Pawłowskim) w sprawie organizacji w roku 2004 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej -  25.08,


  2. Zakończenie Memoriału Szachowego- 26-29.08,


  3. Spotkanie z Państwem Dzieduszyckimi ( p.W.Dzieduszycki - Honorowy Obywatel naszego miasta )-28.08,
    
  4. Spotkanie z przedstawicielami PFRON-u - 3.09,


  5. Spotkania w dniu 5.09. z: kierownikiem Zakładu Energetycznego w Kłodzku i Wicestarostą p.Surówką - w sprawie szpitala,


  6. Wizyty w WFOŚ  w SZczawniei Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie kredytów i dotacji dla gminy - 10.09,


  7. 13.09.uczestniczyłem w uroczystości 10-lecia  Narodowego Parku  Gór Stołowych,


  8. 15.09. przyjmowałem gości z Telgte przebywających w Polanicy Zdroju,


  9. Spotkanie z mieszkańcami rejonu ulic Dąbrowskiego i Bystrzyckiej, służbami porządkowymi oraz właścicielem lokalu "Underground " miało miejsce w dniu 16.09.,


  10. Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej- 18.09,


  11. Spotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta p.Georgem Wenzlem - 19.09.,


  12. Udział w imprezie " Polanicki Bieg Trzeźwości" - 20.09,


  13. Spotkanie z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego w sprawie gazyfikacji Sokołówki - 22.09,


  14. Spotkanie z wiodącymi podmiotami w sprawie sezonu turystycznego 2004- 22.09.


  15. W okresie 25 - 27.09. uczestnictwo w  Przeglądzie Filmów Amatorskich " POL- 8",


  16. Udział w uroczystości otwarcia nowej hali widowiskowej w Kłodzku- 27.09,


  17. Dział w posiedzeniu Zarządu i Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz  w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 29.09,


  18. Spotkanie z Proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w sprawie uporządkowania terenu byłego cmentarza ewangelickiego - 06.10,


  19. Spotkanie z przedstawicielami regionu West Midlanc ( partnerstwo z Dolnym Śląskiem) - 01.10,


  20. Udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska - 08.10,


  21. Uczestnictwo w uroczystości otwarcia nowej remizy w  Nowej Rudzie ( m.in. prowadzenie rozmów na temat nowego samochodu dla naszej jednostki OSP)- 11.10,


  22. Udział w konferencji organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji  poświęconej tematowi bezpieczeństwa w gminach (15-16.10)


  W sprawach szczegółowych interesujących radnych informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej.  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-19 (1771 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·