Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 8

  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej
  w dniu 16 października 2003 r. ( do 12 listopada 2003 r.)

   

  I. W ramach ustawowych kompetencji, na bieżąco:

  1. Określałem sposób wykonania : uchwał podjętych na Sesji w dniu 16.10.br oraz wniosków z bieżących posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

  2. Wydawałem decyzje administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz realizacją zadań publicznych gminy ( w okresie objętym sprawozdaniem było ich 80),

  3. Podpisywałem akty notarialne dotyczące zbycia w trybie przetargowym nieruchomości gminy ( 4 działki  w rejonie ulic Zdrojowa-Mickiewicza, działka przy ul.Opalowej).

  II. Wydałem  jako organ wykonawczy gminy z a r z ą d z e n i a dotyczące:

  1. Powierzenia obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości Skarbnikowi Gminy Pani W.Książkiewicz ( 06.10),

  2. Określenia szczegółowych warunków przetargowych na zbycie nieruchomości obejmujących 7 działek przy ul.Polnej ( nr 94/9 - 94/15), 4 działki przy ul.Słonecznej
  (nr 94/5-94/8 )oraz działkę nr 145/6 przy ul.Mickiewicza) - 07.10,

  3. Ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia - 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul.Chopina 3 ( 09.10.),

  4. Określenia warunków przetargowych zbycia nieruchomości stanowiących: działkę nr 23 i 24 przy ul.Tranzytowej oraz segment mieszkalny przy ul.Łąkowej 12/1 (13.10),

  5. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy ( dotacja dla OPS, zmiany między paragrafami w budżecie szkół - na wniosek dyrektorów ( 14.10),

  6. Ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości do zbycia - 2 lokale mieszkalne w budynkach: Kilińskiego 19 i  Fabryczna 9/I ( 22.10.),

  7. Określenia warunków przetargowych zbycia w trybie przetargowym lokali użytkowych położonych przy  ul.Parkowej 9/14 i Zdrojowej 22/8 ( 29.10),

  8. Wytypowania do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Dąbrowskiego 4 ( 29.10),

  9. Rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 253/1 położonej w Obrębie Centrum- przy ul.Wojska Polskiego ( 03.11),

  10. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy  - korekta klasyfikacji budżetowej w obrębie paragrafów ( 07.11.).

  III. W imieniu gminy podpisałem oświadczenia woli o charakterze cywilno-prawnym:

  1. Umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym " DENDRO-EKO" na opracowanie Uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność komunalną , na okres gospodarczy 2004-2013 ( 10.10.),

  2. Porozumienie z Gminami Miejską i Wiejską w Kłodzku w sprawie realizacji zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej Kłodzko-Stary Wielisław -Polanica Zdrój (17.10 ),

  3. Umowę z Przedsiębiorstwem Impresariat Artystyczny TEART s.c. na realizację spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pt. Osaczony  - finansowanie ze środków GKRPA ( 28.10),

  4. Umowę z Firmą DREWPOL PPHU  dot. sprzedaży drewna z lasów komunalnych ( 28.10),

  5. Umowę z  Pracownią "R.S. STUDIO"  Wrocław na opracowanie i sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - zgodnie z przetargiem ogłoszonym na realizację tego zadania ( 04.11),

  IV. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w naradach i spotkaniach  roboczych.

  Ważniejsze to:

  1. 21.10. spotkanie z architektami i fachowcami branży budowlanej w sprawie przyszłości budowli basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2,

  2. 28.10- spotkanie robocze w sprawie organizacji w Polanicy Zdroju  półfinału imprezy " Studentka Roku",

  3. 29.10.-  na zaproszenie Konsula czeskiego  - udział w uroczystych obchodach Święta Narodowego Czech,

  4. 30. 10.- udział w posiedzeniu zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,

  5. 31.10.- udział w Walnym Zebraniu Międzygminnego Związku Celowego ds. 
  Gospodarki Odpadami,

  6. 06.11. -udział w Konwencie Gmin Uzdrowiskowych Dolnego Śląska
   zorganizowanym w Dusznikach Zdroju,

  7. 12.11.-  spotkanie w sprawie organizacji w 2004 roku Memoriału Szachowego im.A.Rubinsteina,

  Spotkania planowane do dnia Sesji:

  8. 13.11.- udział w zebraniu organizowanym przez PIG w sprawie " Małego Rynku",

  9. 14.11.- uczestnictwo w uroczystym otwarciu imprezy " Poeci bez granic",

  10. 15.11. -uczestnictwo w finale imprezy " Studentka Roku" - we Wrocławiu.

  W kwestiach szczegółowych interesujących radnych , informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-19 (1664 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·