Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA



  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XIII/84/2003 - XIII/90/2003









  UCHWAŁA Nr XIII/ 84 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.


              w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 37 - działka nr 329/1. obręb Stary Zdrój


                      Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), art.7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z dnia 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz. 1804),oraz w związku z uchwałą Nr: XLIV/244/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  10 października 2002 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przy ul. Zdrojowej 37  -  Rada Miejska uchwala co następuje:
   


  § 1.


  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zdrojowej 37 - dz. nr 329/1.


  2 . Ustalenia planu stanowią:
       1) niniejsza uchwała,
       2) rysunek  planu w   skali 1:500 stanowiący załącznik  do  niniejszej uchwały


  Oznaczenia  graficzne  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami   planu.


  Rozdział 1


  Przepisy ogólne


  § 2.


  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego   w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zdrojowej 37 - działka nr.329/1,  jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.


  2. Dla obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem określonego w § 4, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 105/XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 roku.


   § 3.


  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:


  1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,


  2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej w Polanicy Zdroju wraz z niezbędnymi urządzeniami obsługi technicznej


  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,


  4)  rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,


  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu,


  6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu,


  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne


  8) urządzeniu obsługi technicznej - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii elektrycznej, itp.


  § 4.


  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony
  w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zdrojowej 37, działka nr 329/1.  Teren ten określa rysunek planu.


  § 5.


  1. Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się  następujące funkcje
  zagospodarowania dla poszczególnych terenów:


  1.1 Teren  zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej wraz z urządzeniami    
          obsługi technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem MWN.


  § 6.


   Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 
  1)  granice opracowania planu,
  2)  przeznaczenie  terenów,
  3)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania  zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,  gabaryty obiektów
  6)  zasady kształtowania zieleni,
  7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
  8)  ustalenia w zakresie ochrony  środowiska przyrodniczego i kulturowego.


  Rozdział  II


  Przepisy szczegółowe


  § 7.


  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe  dla poszczególnych terenów i działek:


  MWN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej wraz z urządzeniami obsługi technicznej.


  § 8.


  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy


  1. Teren MWN: 
  1.1. Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  niską. 
  1.2.Istniejący obiekt przeznacza się na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiego.
  1.3. Zakazuje się wszelkiej rozbudowy i nadbudowy obiektu. Dopuszcza się jedynie remonty bieżące i kapitalne.
  Obiekt winien być zachowany w historycznej formie a sposób zagospodarowania terenu winien gwarantować ekspozycję obiektu na tle całego zabytkowego Zespołu Zdrojowego
  1.4. Dojazd i dojście do budynku od ulicy Zdrojowej.
  1.5. Działka przypisana do obiektu winna być jedynie zagospodarowana zielenią ozdobną. Elementy malej architektury należy bezwzględnie zachować - dojścia do obiektu, murki, schodki.
  Zakazuje się na działce budowy technicznych obiektów gospodarczych.
  1.6. Pozostawić bezwzględnie na działce istniejącą zieleń ozdobną niską i średnio wysoką.
  1.7. Na działce przewidzieć zbiorniki kontenerowe na odpady bytowe.


  § 9.


  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu. Dojazdy i dojścia do działki od ulicy Zdrojowej będącej częścią pasażu spacerowego - KX. Dojazd do obiektu jedynie w celach administracyjno - gospodarczych.


  § 10.


  Ustalenia  w zakresie uzbrojenia terenu


  1. Zaopatrzenie projektowanego zespołu zabudowy z istniejących sieci miejskich:


  w wodę z istniejącego wodociągu w ulicy Zdrojowej
  w energię elektryczną z istniejącej sieci miejskiej
  odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji miejskiej w ulicy Zdrojowej
  odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego kolektora w ulicy
  Zdrojowej
  - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w ulicy Zdrojowej
  - przyłącza telekomunikacyjnego z istniejącej sieci w ulicy Zdrojowej


  2. Ogrzewanie budynków w oparciu o proekologiczne systemy ogrzewania (olej, gaz, energia elektryczna). Zakaz uruchamiania kotłowni węglowych.


  3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


  § 11.


  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego


  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
  - strefy ochrony konserwatorskiej miasta Polanica Zdrój
  - strefy "A" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój
  - strefy ochrony górniczej złóż wód leczniczych Polanica Zdrój,
  - chronionej zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej,
  - niecki wewnątrz-sudeckiej Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka /ONO/ zbiornika wód podziemnych nr 341 o statusie najwyższej ochrony.


  1.1 Zmiana przeznaczenia funkcji budynku nie może naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogorszyć stanu środowiska lub uszczuplać jego zasobów i walorów.
  1.2 Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
  - drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone
  - gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10        
  - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10
  - bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew  oznaczony na rysunku planu        
  - na odpady stałe  przewidzieć  kontenerowe zbiorniki odpadów,  wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.
  1.3. Teren na którym zlokalizowany jest budynek leży w granicach Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytków. Budynek figuruje w ewidencji zabytków miasta i podlega ochronie konserwatorskiej.


  Wszelkie poczynania dotyczące remontów i modernizacji obiektu oraz zagospodarowania terenu w obrębie działki związanej z budynkiem winny być
  obowiązkowo zgłaszane właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.


  1.4. Zamierzenia inwestycyjne na obszarze  strefy "A" ochrony uzdrowiskowej wymagające  uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.


  Rozdział  III.


  Przepisy końcowe


  § 12.


  Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości


  Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości ( o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze  10 %.


  § 13.


  Ustalenia końcowe.


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
  i na tablicach ogłoszeń.


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak









  UCHWAŁA Nr XIII/ 85 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.


   


  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 16 i 18 - działki nr:  340/3  i  340/4, obręb Stary Zdrój.



  Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
  o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717), art.7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 z dnia 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804), Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 
  10 października 2002 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przy ul. Zdrojowej 16
  i 18, działki nr: 340/3 i 340/4 - Rada Miejska uchwala co następuje:


  § 1.


  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zdrojowej 16 i 18.
   
  2. Ustalenia planu stanowią:
  1) niniejsza uchwała,
  2) rysunek  planu w skali 1:500 stanowiący załącznik  do  niniejszej uchwały


  Oznaczenia  graficzne  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami   planu.


  Rozdział 1


  Przepisy ogólne


  § 2.


  1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego   w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zdrojowej 16 i 18, działki nr: 340/3 i 340/4 jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.


  2. Dla obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem określonego w § 4, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój zatwierdzonego uchwałą Nr 105/XVIII/92 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 kwietnia 1992 roku.


  § 3.


  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:


  1)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,


  2)  planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania  terenu            zabudowy usługowej związanej z funkcją uzdrowiskową i zabudową mieszkaniową w  Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 16 i 18 wraz z niezbędnymi urządzeniami obsługi technicznej


  3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,


  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,


  5) terenie - należy przez to rozumieć teren w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu,


  6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku  planu,


  7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części  terenu określonego w punkcie 5, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne
        
  8) urządzeniu obsługi technicznej - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczanie ciepła, energii  elektrycznej, itp.


  § 4.


  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren położony
  w  Polanicy Zdroju, przy ul. Zdrojowej 16 i 18, działki nr: 340/3 i 340/4.  Teren ten określa rysunek planu.


  § 5.


  1. Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się  następujące funkcje
  zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
  1.1 Teren  zabudowy  usługowej związanej z funkcją uzdrowiskową i mieszkaniową oznaczony  na rysunku planu   symbolem  UZ/M.


  § 6.


  Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 


  1) granice opracowania planu,
  2) przeznaczenie  terenów,
  3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania ,
  4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu i powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania  zabudowy oraz urządzenia terenu, nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,  gabaryty obiektów,
  6) zasady kształtowania zieleni,
  7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
  8) ustalenia w zakresie ochrony  środowiska przyrodniczego i kulturowego.


  Rozdział  II


  Przepisy szczegółowe.


  § 7.


  Dla obszaru objętego miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie podstawowe  dla poszczególnych terenów i działek: UZ/M - teren zabudowy usługowej związanej z funkcją uzdrowiskową i mieszkaniową.


  § 8.


  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy


  1. Teren UZ/M: 
  1.1. Ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę usługową związaną
  z  funkcją uzdrowiska i zabudowę mieszkaniową.
  1.2. Istniejący obiekt przeznacza się na cele związane z funkcją uzdrowiska i funkcję mieszkaniową.
  1.3. Zakazuje się wszelkiej nadbudowy i rozbudowy obiektu, dopuszcza się jedynie jego modernizację, remonty bieżące i kapitalne, przy czym obiekt winien być bezwzględnie zachowany w jego historycznej formie i bryle. Sposób zainwestowania terenu winien gwarantować spójność z zabytkowym zespołem Parku Zdrojowego z bezwzględnym zachowaniem istniejących terenów zielonych,  starodrzewu i małej architektury z dopuszczeniem niskiej zieleni ozdobnej.
  1.4. Dojazd i dojścia do budynku od pasażu spacerowego - ul. Zdrojowej
  1.5. Na działce przewidzieć zbiorniki kontenerowe na odpady bytowe.
  1.6. Zakazuje się wprowadzania do obiektu jakiejkolwiek funkcji nie związanej
  z funkcją uzdrowiskową.


  § 9.


  Zasady obsługi komunikacyjnej terenu


  Dojazdy i dojścia do działki od ulicy Zdrojowej  będącej częścią pasażu spacerowego. Dojazd do obiektu jedynie w celach administracyjno - gospodarczych.


  § 10.


  Ustalenia  w zakresie uzbrojenia terenu


  1. Zaopatrzenie budynku z istniejących sieci miejskich:


  - w wodę z istniejącego wodociągu w ulicy Zdrojowej
  - w energię elektryczną z istniejącej sieci miejskiej
  - odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji miejskiej w ulicy Zdrojowej
  - odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego kolektora w ul.
  Zdrojowej
  - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w ulicy Zdrojowej
  - przyłącza telekomunikacyjnego z istniejącej sieci w ulicy Zdrojowej


  2. Ogrzewanie budynku w oparciu o proekologiczne systemy ogrzewania (olej, gaz, energia elektryczna). Zakaz uruchamiania kotłowni węglowych. 


  3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.


  § 11.


  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego


  1. Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:
  - strefy ochrony konserwatorskiej miasta Polanica Zdrój
  - strefy "A" ochrony uzdrowiska Polanica Zdrój,
  - strefy ochrony górniczej złóż wód leczniczych Polanica Zdrój,
  - chronionej zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej,
  - niecki wewnątrz-sudeckiej Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka /ONO/ zbiornika wód  podziemnych  nr 341 o statusie  najwyższej  ochrony.


  1.1. Zmiana przeznaczenia funkcji terenu nie może naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego obowiązujących dla tych chronionych obszarów, ani pogorszyć stanu środowiska lub uszczuplać jego zasobów i walorów.


  1.2. Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:
  -  drogi dojazdowe i chodniki wykonać jako utwardzone
   -  gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w § 10        
  - gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w § 10
  -  bezwzględnie zachować istniejący na działkach starodrzew  oznaczony na rysunku planu        
  -  na odpady stałe  przewidzieć  kontenerowe zbiorniki odpadów,  wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną.


  1.3. Teren na którym zlokalizowany jest budynek leży w granicach Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie poczynania inwestycyjne dotyczące remontów i modernizacji obiektu oraz zagospodarowania terenu w obrębie działki związanej z budynkiem winny być zgłaszane właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.


  1.4. Zamierzenia inwestycyjne na obszarze strefy "A" ochrony uzdrowiskowej wymagające uzgodnienia z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska regulują przepisy szczególne.


  Rozdział  III.


  Przepisy końcowe
   
  § 12.


  Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości.
  Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości ( o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30 %.


  § 13.


  Ustalenia końcowe.


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanicy Zdroju.


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
  i na tablicach ogłoszeń. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak










  UCHWAŁA Nr XIII/ 86 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.



   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój.


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala:


  § 1.


  Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój w granicach administracyjnych, zwany dalej MPZP MIASTA POLANICA ZDRÓJ.


  § 2.


  1. MPZP MIASTA POLANICA ZDRÓJ obejmie obszar określony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


  2. Przedmiot ustaleń planu:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
  w tym zakaz zabudowy;
  10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
  11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


  § 3.


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój


  § 4.


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak







   


  UCHWAŁA Nr XIII/ 87 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

  Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  §1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę  62 000,00 zł

  W dziale 758  Różne rozliczenia     62 000,00 zł
  Rozdz. 75809  Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-62 000,00 zł
  § 271  Wpływy z tytułu pomocy finansowej
  udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-62 000,00 zł

  § 2.

  Zmniejszyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę-62 000,00 zł

  W dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-62 000,00 zł

  Rozdz. 92105  Pozostałe zadania z zakresu kultury-62 000,00 zł

  § 270  Środki na dofinansowanie własnych
  zadań bieżących gmin (związków gmin),
  powiatów (związków powiatów), samorządów
  województw, pozyskane z innych źródeł  62 000,00 zł

  §3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIII/ 88 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.


   w sprawie określenia trybu i warunków przeprowadzania postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  Określa się tryb i warunki przeprowadzenia wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetów:

  1. Gminy Polanica Zdrój, w tym: Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju
  2. Ośrodka Pomocy Społecznej
  3. Szkoły Podstawowej Nr 2
  4. Gimnazjum
  5. Przedszkola Publicznego Nr 1
  6. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Grupą Żłobkową
  7. Miejskiego Zakładu Komunalnego.

  § 2.

  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przeprowadzenia postępowania
  w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu miasta w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

  § 3.

  Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
  1. Otwarcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych.
  2. Prowadzenie rachunków bankowych.
  3. Wykonywania przelewów na rachunki w banku obsługującym.
  4. Wykonywania przelewów na rachunki w innych banków.
  5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  6. Dokonywanie wypłat gotówkowych.
  7. Zakup blankietów czekowych.
  8. Sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień, gdy wystąpiły obroty.

  § 4.

  Określa się usługi dodatkowe, które powinny być wykonane przez bank:
  1. Przyjmowanie lokat:
  · dziennych O/N,
  · weekendowych,
  · tygodniowych,
  · dwutygodniowych,
  · miesięcznych.
  2. Prowadzenie skrytek bankowych.
  3. Dokonywanie operacji za pomocą sieci teleinformatycznej, tzw. homebankingu w czasie rzeczywistym w zakresie wglądu.
  4. Potwierdzanie czeków.
  5. Ręczne rozksięgowania papierowych list zbiorczych:
  · przelewów w ramach banku,
  · przelewów do innego banku.
  6. Dokonywanie odpisów i potwierdzeń wyciągów bankowych lub dowodów do wyciągów bankowych.
  7. Przyjmowanie i przechowywanie w depozycie banku przedmiotów
  i dokumentów.
  8. Wydawanie opinii bankowych.

  § 5.

  Określa się warunek dodatkowy, który powinien być spełniony przez bank obsługujący w taki sposób, aby siedziba banku, oddziału lub filii mieściła się w Polanicy Zdroju.

  § 6.

  Określa się termin realizacji zamówienia na okres 3 lat.

  § 7.

  Wskazuje się zastosowanie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako przetargu nieograniczonego.

  § 8.

   Określa się kryteria oceny ofert:
  1. Cena opłat i prowizji - 70 %.
  2. Oprocentowanie rachunków i lokat - 20 %.
  3. Doświadczenie w obsłudze bankowej podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych - 10 %.

  § 9.

  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
  1. Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na bankową obsługę budżetu Gminy Polanica Zdrój.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.
  3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Polanica Zdrój wraz z dokumentacją postępowania i projektem umowy o bankową obsługę budżetu.  

  § 10.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 11.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIII/ 89 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.


  W sprawie zmiany Uchwały nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003.

  Na podstawie § 11 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju Nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. Z dnia 4 kwietnia 2003 roku Nr 34 poz. 880 Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje

  § 1.

  W uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr VIII/54/2003 z dnia 9 maja 2003 roku i nr X/67/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003, w znaczniku nr 1 stanowiącym integralną część do niniejszych uchwał, dopisuje się kolejne pozycje:

  Lp.   POŁOŻENIE          Nr Działki        Powierzchnia
  60.     ul. Bystrzycka          322                  593 m2
  61.     ul. Bystrzycka          113                  93 m2
  62.     ul. Bystrzycka          114/1              172 m2

  § 2.

  Uchwala się plan oddawania gruntów gminnych w wieczyste użytkowanie na rok 2003, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XII/89/2003 z dnia 18 listopada 2003 rok

  PLAN oddawnia w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, na rok 2003

  Lp.       Położenie            Nr Działki                         Powierzchnia
  1.         ul. Zdrojowa         48,7% z dz. Nr 118/7         29 m2

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIII/ 90 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  18 listopada 2003 r.


   w sprawie: przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz.27) i art. 32 oraz 37 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn.zm) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Polanica Zdrój do przeniesienia, za wynagrodzeniem, prawa własności gruntów na terenie m. Polanica Zdrój, na rzecz użytkownika wieczystego, jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku, wg załącznika nr 1 stanowiącego integralną część do niniejszej uchwały.

  § 2.

  1.  Ustala się, że przy realizacji § 1 zastosowanie ma uchwała Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XI/70/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, sprzedawanej na rzecz użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe.
  2.  Udzielenie bonifikaty uzależnia się od nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Polanica Zdrój  działek  Nr 265/35, 265/42, 473/3, 467/7 będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Załącznik nr 1 do uchwały Rady  Miejskiej
  w Polanicy Zdroju nr 13/90/2003
  z dnia 18 listopada 2003 roku

   

  W Y K A Z

  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZENIESIENIA NA WŁASNOŚĆ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO, JAKIM JEST SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁODZKU.

   

  L.P.   POŁOŻENIE                          DZIAŁKA   NR        POWIERZCHNIA

   1.      Wojska Polskiego 5-13                 265/1                           1622 m2
   2.      Łąkowa                                        265/37                             88 m2
   3.      Łąkowa 23                                   265/41                         1251 m2
   4.      Łąkowa 13, 15, 17, 19, 21, 25     265/43                        15349 m2
   5.      Łąkowa 3, 5                                 265/36                         2155 m2
   6.      Łąkowa 7,9                                  265/6                           2119 m2
   7.      Fabryczna                                     467/8                               73 m2
   8.      Fabryczna                                     467/9                             169 m2
   9.      Fabryczna                                     467/10                           312 m2
  10.     Fabryczna                                     467/4                             164 m2
  11.     Fabryczna 3/I-V                           467/3                            3789 m2
  12.     Spółdzielców 2-8, 10-20              574/2                            7143 m2

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

   










  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-19 (4741 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·