Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Archiwum - przetarg 260/3, 514/3
   


  O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

  Zgodnie z art. 28 ust. 2, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 roku, nr 46 po, 543 )  oraz § 2 ust.  1, § 3, § 4, § 6 ust. 1, § 12 ,§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych  zasad
  i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy ( Dz.U.Nr 9 poz. 30)

  Burmistrz Miasta Polanica Zdrój ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Polanicy Zdroju przy ul. Łąkowej 12, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 ( segment ) do wykończenia pow. 135,50 m2 ( parter - 41,20 m2, poddasze użytkowe 39,70 m2 i garaż z piwnicami w przyziemiu 54,60 m2  wraz z udziałem 25/100 części we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, oznaczonego numerami geodezyjnymi 260/3 i 514/3 o pow. 978 m2 w obrębie Centrum AM-7.

  Dla nieruchomości urządzone jest księga wieczysta w Sadzie Rejonowym w Kłodzku  - KW nr 64171.
                
  CENA WYWOŁAWCZA    wynosi     92.000,00 zł, w tym :
                                              * 89.500,00 zł - cena lokalu
                                              * 2.500,00 zł - I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
                                                       
  Postąpienie   w cenie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Sprzedaż nieruchomości - za gotówkę, z terminem płatności 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

  I opłata za wieczyste użytkowanie wynosi 15 % ceny gruntu z terminem płatności, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Następne opłaty roczne wynoszą 1 % ceny gruntu i płatne są do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym została uiszczona I opłata.
  Wysokość  opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu może aktualizowana, nie częściej niż jeden raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI :  zabudowa mieszkaniowa.
  Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.

  Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. 18.400,00 zł

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
  - wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju   lub przelewem na konto PKO BP o/Polanica Zdrój   nr 10205167-811-360-203 do dnia 3 listopada 2003 roku.

  PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 LISTOPADA 2003 ROKU  O GODZ. 11.30 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY ZDROJU  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 - SALA POSIEDZEŃ NA I PIĘTRZE.


                                                                  
  Wadium zostanie zwrócone osobom, które przetargu nie wygrają niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.  Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

  Ponadto Nabywca nieruchomości ponosi koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia umowy notarialnej.
  Burmistrz  Miasta Polanica Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 27 Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju ( II piętro ) lub telefonicznie pod nr ( 074 ) 8680-600.

  Polanica Zdrój, 13 październik 2003 roku


  Sporządziła
  Jolanta Surmińska-Rudnicka

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-21 (2030 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·