Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XIV/91/2003 - XIV/100/2003
     UCHWAŁA Nr XIV/ 91 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy pkt. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć  dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     6.325,00
  w dziale 758  - Różne rozliczenia     -     6.325,00
  rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin     -     6.325,00
  § 292 -  Subwencje ogólne z budżetu państwa     -     6.325,00

  § 2.

  Zmniejszyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     6.325,00
  w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej     -     6.325,00
  rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     -     6.325,00
  § 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych     -     6.325,00 

  § 3.

  Zaktualizowany plan przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju w układzie klasyfikacji budżetowej, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały. 

  § 4.

  Wykonanie Uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 92 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy pkt. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zmniejszyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     145 052,00
  w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     145 052,00
  rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     -     65 052,00
  § 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     -     65 052,00

  rozdz. 90095 - Pozostała działalność     -     80 000,00
  § 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     -     80 000,00

  § 2.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     80 000,00
  w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     80 000,00
  rozdz. 90004 - Pozostała działalność     -     80 000,00
  § 097 - Wpływy z różnych dochodów     -     80 000,00 

  § 3.

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     65 052,00
  w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     65 052,00
  rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     -     65 052,00
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     65 052,00 

  § 4.

  Wykonanie Uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 93 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


       Na podstawie art. 40 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591- z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach  lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.- Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003r Nr 96, poz.874), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 51, poz.804 z dnia 12 listopada 2003r.).

  § 1.

  Uchwala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości:

  1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,

  b)  pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  -  3,41 zł od 1 ha powierzchni,
             
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni;

  2. Od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
       
  b) związanych  z   prowadzeniem   działalności   gospodarczej   oraz   od            budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich, a położonych w obrębie ulic wymienionych w załączniku  Nr 1 niniejszej uchwały  -  13,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

  e) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

  f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
                              
  - 5,82 zł. od 1 m2  powierzchni  użytkowej - od  osób  prawnych,  jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

  - 5,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na garaże wolno stojące i domki letniskowe - od osób fizycznych,

  - 2,91 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej -  od wszystkich pozostałych budynków  lub ich części - od osób fizycznych;
   
  3. Od budowli - 2 % ich wartości.

  § 2.

  Zobowiązani do należności, o których mowa w § 1 pkt 2 otrzymują zwolnienie od należnego podatku w wysokości:

  a)   5 % - osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej   oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - w części obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - zgodnie ze złożoną deklaracją / informacją podatkową, tytułem zachowań ekologicznych tj. stosowania ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego jak również posiadania zrzutu ścieków do kolektora sanitarnego, tam gdzie to jest możliwe w poszczególnych obiektach,

  b)  50 % - osoby fizyczne od powierzchni mieszkalnych przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkalne, tytułem zachowań ekologicznych tj. posiadania wyłącznie ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego jak również zrzutu ścieków do kolektora sanitarnego, tam gdzie to jest możliwe w poszczególnych obiektach,

  c)  25 % - osoby fizyczne od powierzchni mieszkalnych przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkalne z tytułu zachowań ekologicznych w przypadku posiadania ogrzewania olejowego, gazowego lub elektrycznego oraz równolegle podłączonego ogrzewania tradycyjnego, jak również zrzutu ścieków do kolektora sanitarnego, tam gdzie jest to możliwe w poszczególnych obiektach.

  d)   całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2004 roku, o których mowa w § 1 pkt. 2   - uzyskują osoby fizyczne, które zainstalują w roku 2004 ogrzewanie ekologiczne w budynkach przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkalne- zwolnienie nie dotyczy budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ( do tych budynków mają zastosowanie zwolnienia zawarte w pkt a, b i c ).

  § 3.

  Zwalnia się od podatku od nieruchomości w roku 2004 budowle wykorzystywane do celów wodociągowo-kanalizacyjnych, stanowiące własność gminy Polanica Zdrój w wysokości 50%.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju. 

  § 5.

  Traci moc uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.
    

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  **********

  Załącznik Nr 1
  do Uchwały  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  Nr XIV/93/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku


  W y k a z  u l i c
  (Obręb Nowy Wielisław i Sokołówka)

  1. Kasprowicza
  2. Wybickiego
  3. Kilińskiego
  4. B. Prusa
  5. Graniczna
  6. M. Dąbrowskiej
  7. Orkana
  8. Staffa
  9. Głowackiego
  10. Baczyńskiego
  11. Reja
  12. Bema
  13. Czarnieckiego
  14. Stachury
  15. Hłaski
  16. Kruczkowskiego
  17. Żeromskiego
  18. Sienkiewicza
  19. Broniewskiego
  20. Rejmonta
  21. K. C. Norwida
  22. Wyspiańskiego
  23. Nałkowskiej
  24. E. Orzeszkowej
  25. A. Fredry
  26. Gałczyńskiego
  27. Tuwima

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 94 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.


       Na podstawie art. 40  ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 874) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Przyjmuje się do stosowania w Gminie Polanicy Zdroju następujące wzory  formularzy dotyczące podatku od nieruchomości:

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości - dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości  lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części  albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami  organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości  prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

   2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  -  dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości  lub obiektów budowlanych, posiadaczami  samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych , użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  § 2.

  Wzory  formularzy stanowią integralną część niniejszej uchwały - załącznik  Nr 1 i załącznik Nr 2. 

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 4.

  Traci moc uchwała Nr II/11/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2


  UCHWAŁA Nr XIV/ 95 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego.                

       Na podstawie art.40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.z 2001r.  Nr 142, poz.1591 - z późn. zm. ) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 1993r.  Nr 94,  poz. 431 - z późn.zm.), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r.( Monitor Polski z 2003r. Nr 49, poz. 771) Rada Miejska w Polanicy Zdroju   u c h w a l a:

  § 1.

  Ustala się cenę skupu  1q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 34,57 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 57/100).

  § 2.

  Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2004 roku.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 4.

  Traci moc uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 roku w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 96 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m3 drewna  jako podstawy obliczenia podatku leśnego.

  Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 5  ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200, poz. 1682/, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003r. (Monitor Polski z 2003r Nr 50, poz. 787) Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala  co następuje:

  § 1.

  Ustala się cenę sprzedaży 1 m3 drewna  jako podstawę obliczenia podatku leśnego na kwotę  107,70 zł.

  § 2.

  Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku leśnego w 2004 roku.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 4.

  Traci moc uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 roku w sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2003.

  § 5. 

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.  

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 97 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

        Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 - z późn. zmianami) , art. 8 - 10 ust. 1 i 2 do art. 12b. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zmianami ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. (Monitor Polski z 2003r. Nr 51, poz. 804), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października (Monitor Polski z dnia 24 października 2003r. Nr 15, poz. 83)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala  co następuje:

  § 1.

  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
       a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     -     496,40 zł.
       b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     -     827,30 zł.
       c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton     -     992,80 zł.

  2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
       a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1398,20 zł.
           - o liczbie osi - trzy - 1315,40 zł.
       b)
  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
           - o liczbie osi - trzy - 1563,60 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej - 1480,90 zł.
       c)
  równej lub wyższej niż 26 ton:
           - o liczbie osi - cztery i więcej - 1729,10 zł.

  3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
       a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1563,60 zł.
           - o liczbie osi - trzy - 1480,90 zł.
       b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
           - o liczbie osi - trzy -1729,10 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej - 1646,40 zł.
       c)
  równej lub wyższej niż 26 ton:
           - o liczbie osi - cztery i więcej - 2136,70 zł.

  4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 741,30 zł.
       b)
  od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 926,60 zł.
       c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1158,30 zł.

  5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1216,20 zł.
       b)
  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi - dwie - 1464,40 zł.
       c) powyżej 36 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1646,40 zł.
           - o liczbie osi - trzy - 1894,60 zł.

  6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1298,90 zł.
       b)
  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi - dwie - 1678,00 zł.
       c) powyżej 36 ton:
          - o liczbie osi - dwie - 1937,76 zł.
          - o liczbie osi - trzy - 2220,20 zł.

  7. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
           - od 7 ton i poniżej 12 ton - 992,80 zł.

  8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
           - o liczbie osi - jedna - 992,80 zł.
       b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi - jedna - 1075,50 zł.
           - o liczbie osi - dwie - 1116,90 zł.
       c)
  powyżej 36 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1381,60 zł.
           - o liczbie osi - trzy - 1298,90 zł.

  9. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
           - o liczbie osi - jedna - 1034,20 zł.
       b)
  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi - jedna - 1116,90 zł.
           - o liczbie osi - dwie - 1291,07 zł.
       c)
  powyżej 36 ton:
           - o liczbie osi - dwie - 1699,87 zł.
           - o liczbie osi - trzy - 1381,60 zł.

  10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
       a) mniej niż 30 miejsc - 1158,30 zł.
       b)
  równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1464,40 zł.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 3.

  Traci moc Uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003r.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 98 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


       W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. 
                             

   Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zmianami/ oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 - z późn. zmianami/ i obwieszczenia ministra finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 31 października 2003 roku /Monitor Polski Nr 51, poz. 804/ - Rada  Miejska    w Polanicy Zdroju uchwala  co następuje:

  § 1.

  Ustala się wysokość rocznej stawki  podatku od posiadania psa na kwotę 39,00 zł.

  § 2.

  1. Podatek pobiera się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.
  2. Podatek jest płatny z góry  /bez wezwania/  do  końca  marca  każdego  roku  lub  w  ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

  § 3.

  Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa na następujących warunkach:
  1. Na inkasentów podatku od posiadania psów zobowiązanych do jego poboru wyznacza się osoby fizyczne  -  pracowników referatu  finansowego Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju, administracji budynków, Straży Miejskiej.

  2. Poboru podatku od posiadania psów dokonuje się na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze K-103 wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju lub bezpośrednio w kasie.

  3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się z budżetem miasta co najmniej raz w miesiącu.

  4. Za pobór podatku od posiadania psów przyznaje się inkasentom prowizję w wys. 10 % od zainkasowanej kwoty, która będzie wypłacana po zakończeniu każdego kwartału.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 5.

  Traci moc Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 99 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w  drodze inkasa  oraz  określenia  inkasentów i  ich wynagrodzenia.       

  Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm./ oraz art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm./ i obwieszczenia ministra finansów w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 31 października 2003 roku /Monitor Polski Nr 51, poz. 804/ -  Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala  co następuje:

  § 1.

  Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości  2,20 zł.  dziennie od osób dorosłych i 50% tej kwoty od dzieci i młodzieży do lat 16.

  § 2.

  Do poboru opłaty miejscowej zobowiązane są : zakłady uzdrowiskowe, sanatoria, administracje domów wczasowych, wypoczynkowych, hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk itp. obiektów usługowych  oraz właściciele budynków prywatnych prowadzących działalność gospodarczą typu wynajem kwater.

  § 3.

  Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa na następujących warunkach:

  1. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne posiadające upoważnienie imienne wystawione przez właścicieli lub administracje nieruchomości , na terenie których będzie prowadzony pobór opłaty - zatrudnione na podstawie umów cywilno-prwnych.

  2. Pobór opłaty miejscowej będzie dokonywany na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze K-103 wydawane i ewidencjonowane przez kasę Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju.

  3. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci zobowiązani są przekazywać za pośrednictwem  banku lub urzędu pocztowego na konto Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju raz w miesiącu w  terminie do 30-go dnia miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.

  4. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przyznaje się prowizję w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty, która będzie wypłacana 10-go każdego miesiąca w Kasie Urzędu.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 5.

  Traci moc Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XIV/ 100 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 listopada 2003 r.


  W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

       Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zm./ i obwieszczenia ministra finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 31 października 2003r.  /Monitor Polski  Nr 51, poz. 804/ - Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala  co następuje:

  § 1.

  1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów na targowisku miejskim w Polanicy Zdroju:
        a) za zajęcie stanowiska handlowego (zadaszonego stołu) - 8,00 zł.
        b)
  za zajęcie  metra kwadratowego powierzchni  targowej - 3,00 zł
        c)
  przy sprzedaży z samochodu płodów rolnych (przez rolników i ogrodników) w wyznaczonym na ten cel  miejscu - 12,00 zł
        d)
  przy sprzedaży runa leśnego (jagody, maliny, grzyby itp.), oraz warzyw i owoców z kosza, wiadra itp. - 3,00 zł                                

  2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów poza targowiskiem miejskim w wysokości 5,00 zł za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni.

  § 2.

  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na następujących warunkach:

  1. Do poboru opłaty targowej upoważnia się osoby fizyczne wyłonione w drodze konkursu ofert, działających na podstawie umowy cywilno prawnej zawartej z Burmistrzem Miasta Polanicy Zdroju oraz Straż Miejską.

  2. Pobór opłaty targowej będzie dokonywany na druki ścisłego zarachowania wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego.

  3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się co najmniej dwa razy w miesiącu w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego.

  4. Za pobór opłaty targowej inkasentom przyznaje się prowizję w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty, która będzie wypłacana 10-go każdego miesiąca w kasie Urzędu.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 4.

  Traci moc Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.
    

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-27 (1480 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·