Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XV/101/2003 - XV/104/2003


  UCHWAŁA Nr XV/ 101 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  10 grudnia 2003 r.

   

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

            Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 - z późn. zmianami) , art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych   ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski z 2003r. Nr 51, poz. 804), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r.(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2003r. Nr 15, poz. 83)     Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala  co następuje:

  § 1.

  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

  I. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1.
   Od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie     -     496,00 zł
  2.
   Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     -     827,00 zł
  3.
   Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton     -     993,00 zł                          

  II. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton     -     załącznik nr 1.

  III. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. Od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie     -     741,00 zł
  2.
   Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     -     927,00 zł
  3.
   Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton     -     1158,00 zł

  IV. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton     -     załącznik nr 2.

  V. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego     -     993,00 zł

  VI. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego     -     załącznik nr 3

  VII. Autobusy
  1. Liczba miejsc siedzących mniej niż 30     -     1158,00 zł
  2. Liczba miejsc siedzących równa lub wyższa niż 30     -     1464,00 zł

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 3.

  Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju:
  1. Uchwała Nr XIV/97/2003 z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
  2. Uchwała Nr II/15/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003r.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do uchwały Nr XV/ 101 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  10 grudnia 2003 r.


  UCHWAŁA Nr XV/ 102 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  10 grudnia 2003 r.

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/100/2003  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek opłaty targowej zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i  ich wynagrodzenia.

            Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/   Rada  Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala  co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Nr XIV/100/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26.11.2003 r. w  sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 

  - w § 2  punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  "Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się: Panią Teresę Niedźwiedź,  pracowników Straży Miejskiej".

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
   

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XV/ 103 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  10 grudnia 2003 r.

  W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X/60/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r  w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój.


     Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 22 ust. 1 , art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju  UCHWALA, co następuje:

  § 1.

  W uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r  w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 28 ust. 2 słowa   "§ 25 ust. 2"  otrzymują brzmienie " § 26 ust. 2".
  2. W § 31 ust. 1 słowa  "§ 31 pkt.3"   otrzymują brzmienie "§ 30 ust. 3".
  3. W § 33 ust. 2 słowa  "Paragraf 33 ust.5,6 i 7" otrzymują  brzmienie  " Paragraf 32 ust. 5, 6 i 7".
  4. W § 43  słowa "do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w  § 31 pkt. 1" zastępuje się słowami "  do czasu przyjęcia protokołu przez Radę na kolejnej sesji".
  5. W § 47 ust. 1 słowa "o jakich mowa w § 18 ust. 1"  otrzymują brzmienie "o jakich mowa w § 17 ust. 1" ,  a słowa " w § 18 ust. 2"  otrzymują brzmienie  "w § 17 ust. 2 "
  6. W § 58 pkt.4  słowa " zasadę określoną w § 59 ust. 2 "  otrzymują brzmienie "zasadę określoną jak w ust. 2".
  7. W § 82 ust. 1  słowa "w § 80 ust. 1"  otrzymują brzmienie "w § 76 ust. 1".
  8. W § 83 ust. 4  słowa  "w ust.4" otrzymują brzmienie "w ust. 3"   
  9. W § 83 ust.  5 słowa  "w ust.4" otrzymują brzmienie "w ust. 3"   
  10.  W § 95   skreśla się  w całości  ust.  2   oraz  numer  ustępu 1.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XV/ 104 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  10 grudnia 2003 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy pkt. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zmniejszyć  dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     60.000,00
  w dziale 758  - Różne rozliczenia     -     60.000,00
  rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostakami samorządu terytorialnego     -     60.000,00
  § 271 -  Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących     -     60.000,00

  § 2.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę     -     60.000,00
  w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg     -     60.000,00
  rozdz. 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury     -     60.000,00
  § 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojewwództw,  pozyskane z innych źródeł     -     60.000,00

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-12-22 (1217 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·