Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XVI/105/2003 - XVI/113/2003

  UCHWAŁA Nr XVI/ 105 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.


  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy pkt. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:


  § 1.


  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na 2003 r. o kwotę:     -     255 752,00


  w dziale 020  Leśnictwo     -     8 305,00
  rozdział 02001  Gospodarka Leśna     -     8 305,00
  § 084  Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych     -     8 305,00


  w dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa     -     20 129,00
  rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami     -     20 129,00  
  § 075  Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze     -     20 129,00


  w dziale 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej     -     114 971,00
  rozdział 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     -     5 317,00
  § 244  Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     -     5 317,00


  rozdział 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     -    80 932,00
  § 031  Podatek od nieruchomości     -    58 696,00
  § 032  Podatek rolny     -     6 519,00
  § 033  Podatek leśny     -     125,00
  § 034  Podatek od środków transportu     -     7 912,00
  § 043  Wpływy z opłaty targowej     -     7 680,00


  rozdział 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw     -     28 722,00
  § 046  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej     -     4 559,00
  § 048  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     -     23 263,00
  § 059  Wpływy z opłat za koncesje i licencje     -     900,00


  w dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     58 847,00
  rozdział 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg     -     58 847,00
  § 631  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     -     58 847,00


  w dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictw narodowego     -     53 500,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     -     53 500,00
  § 244  Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     -     53 500,00 


  § 2


  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2003 r. o kwotę     -     610.090,00    


  w dziale  600  Transport i łączność     -     10 000,00
  rozdział 60016  Drogi publiczne gminne     -     10 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     10 000,00


  w dziale  630  Turystyka     -     5 800,00
  rozdział 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     -     5 800,00
  § 4430  Różne opłaty i składki     -     5 800,00


  w dziale  700  Gospodarka mieszkaniowa     -     108 000,00
  rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami     -     108 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     35 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     73 000,00


  w dziale  710  Działalność usługowa     -     80 000,00
  rozdział 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego     -     60 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     60 000,00
  rozdział 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne     -     20 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     20 000,00


  w dziale  750  Administracja publiczna     -     10 000,00
  rozdział 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     -     10 000,00
  § 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     -     10 000,00


  w dziale  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     -     56 390,00
  rozdział 75405  Komendy powiatowe policji     -     4 000,00
  § 4210  Zakup materiałów wyposażenia     -     4 000,00


  rozdział 75412  Ochotnicze straże pożarne     -     36 900,00
  § 3020  Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     -     3 000,00
  § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia     -     8 000,00
  § 4260  Zakup energii     -     2 000,00
  § 4270  Zakup usług remontowych     -     20 000,00
  § 4410  Krajowe podróże służbowe     -     1 900,00
  § 4430  Różne opłaty i składki     -     2 000,00


  rozdział 75416  Straż Miejska     -     15 490,00
  § 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne     -     2 700,00
  § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne     -     5 000,00
  § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia     -     7 000,00
  § 4440  Odpisy na ZFSS     -     790,00


  w dziale  801  Oświata i wychowanie     -     4 000,00
  rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół     -     4 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     4 000,00


  w dziale  851  Ochrona zdrowia     -     2 900,00
  rozdział 85454  Przeciwdziałanie alkoholizmowi     -     2 900,00
  § 4220  Zakup środków żywności     -     1 000,00
  § 4260  Zakup energii     -     500,00
  § 4410  Podróże służbowe krajowe     -     900,00
  § 4430  Różne opłaty i składki     -     500,00


  w dziale  854  Edukacyjna opieka wychowawcza     -     37 500,00
  rozdział 85417  Szkolne schroniska młodzieżowe     -     37 500,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     37 500,00


  w dziale  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     40 000,00
  rozdział 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     -     40 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     40 000,00


  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     -     241 500,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     -     34 500,00
  § 2820  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     -     34 500,00


  rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     -     120 000,00
  § 2550  Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury     -     120 000,00


  rozdział 92116  Biblioteki     -     15 000,00
  § 2550  Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury     -     15 000,00


  rozdział 92195  Pozostała działalność     -     72 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     35 000,00
  § 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     -     37 000,00


  w dziale  926  Kultura fizyczna i sport     -     14 000,00
  rozdział 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     -     14 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     14 000,00


  § 3


  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na 2003 r. o kwotę     -     865.842,00


  w dziale  010  Rolnictwo i łowiectwo     -     109,00
  rozdział 01030  Izby Rolnicze     -     109,00
  § 2850  Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego     -     109,00


  w dziale  020  Leśnictwo     -     4 100,00
  rozdział 02001  Gospodarka leśna     -     4 100,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     4 100,00


  w dziale  600  Transport i łączność     -     92 423,00
  rozdział 60016  Drogi publiczne gminne     -     92 423,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     72 134,00
  § 4580  Pozostałe odsetki     -     20 289,00


  w dziale  700  Gospodarka mieszkaniowa     -     22 000,00
  rozdział 70095  Pozostała działalność     -     22 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     22 000,00


  w dziale  750  Administracja publiczna     -     79 900,00
  rozdział 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     -     8 900,00
  § 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     -     8 900,00


  rozdział 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     -     43 000,00
  § 4530  Podatek od towarów i usług VAT     -     35 000,00
  § 4580  Pozostałe odsetki     -     7 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     1 000,00


  rozdział 75047  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych     -     28 000,00
  § 4100  Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne     -     28 000,00


  w dziale  851  Ochrona zdrowia     -     26 163,00
  rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi     -     26 163,00
  § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne     -     2 300,00
  § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia     -     17 663,00
  § 4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     -     200,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     6 000,00


  w dziale  854  Edukacyjna opieka wychowawcza     -     8 000,00
  rozdział 85404  Przedszkola     -     8 000,00
  § 4580  Pozostałe odsetki     -     8 000,00


  w dziale  801  Oświata i wychowanie     -     14 700,00
  rozdział 80101  Szkoły podstawowe     -     14 700,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     14 700,00


  w dziale  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     520 747,00
  rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód     -     73 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     73 000,00


  rozdział 90003  Gospodarka odpadami     -     183 500,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     183 500,00


  rozdział 90015  Oświetlenie placów i dróg     -     264 247,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     30 000,00
  § 4260  Zakup energii     -     170 000,00
  § 4580  Pozostałe odsetki     -     5 400,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     58 847,00


  w dziale  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     -     97 700,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     -     97 700,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     97 700,00


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak  UCHWAŁA Nr XVI/ 106 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.


  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy pkt. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:


  § 1


  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2003 r. o kwotę     -     268 000,00


  w dziale 600   Transport     -     85 000,00
  rozdział 60016  Drogi publiczne gminne     -     85 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     85 000,00
       - ul. Dąbrowskiego     -     75 000,00
       - ul. Stachury     -     10 000,00


  w dziale 700   Gospodarka mieszkaniowa     -     40 000,00
  rozdział 70095  Pozostała działalność     -     40 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     40 000,00
       - budynek socjalny     -     40 000,00


  w dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     69 400,00
  rozdział 90003  Oczyszczanie miasta i wsi     -     16 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     16 000,00
       - rowy melioracyjne     -     10 000,00
       - kosze śmieciowe zakup i montaż     -     6 000,00


  rozdział 90004  Utrzymanie zieleni w miastach     -     53 400,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     53 400,00
       - nasadzenia trwałe     -     15 000,00
       - likwidacja barszczu Sosnowskiego      -     3 000,00
       - utrzymanie drzewostanu w ciągach ulic     -     35 000,00
       - "Sprzątanie Świata"     -     400 ,00


  w dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     -     73 600,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     -     73 600,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     73 600,00
       - Spotkanie Tradycji Wielkanocnej Ziemi Kłodzkiej     -     8 000,00
       - promocja miasta     -     65 600,00


  § 2


  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na 2003 r. o kwotę     -     268 000,00


  w dziale 600 Transport     -     85 000,00
  rozdział 60016  Drogi publiczne gminne     -     85 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     85 000,00
       - ul. Kilińskiego     -     12 800,00
       - ul. Bystrzycka     -     72 200,00


  w dziale 700   Gospodarka mieszkaniowa     -     40 000,00
  rozdział 70095  Pozostała działalność     -     40 000,00
  § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -     40 000,00
       - elewacje     -     40 000,00


  w dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -     69 400,00
  rozdział 90003  Oczyszczanie miasta i wsi     -     16 000,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     16 000,00
  - oczyszczanie miasta     -     16 000,00


  rozdział 90004  Utrzymanie zieleni w miastach     -     53 400,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     53 400,00
      - utrzymanie terenów zielonych     -     53 400,00


  w dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     -     73 600,00
  rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury     -     73 600,00
  § 4300  Zakup usług pozostałych     -     73 600,00
       - Związek Kombatantów Rencistów i Emerytów     -     4 000,00
       - imprezy organizowane przez Urząd Miejski     -     69 600,00


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak  UCHWAŁA Nr XVI/ 107 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.


  w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne.


            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn.zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju  u c h w a l a, co następuje:


  § 1


  Na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju  z a t w i e r d z a się  na okres od 01.02.2004 r. do 31.01.2005 r. opłaty taryfowe  wynoszące:


  I. Za pobór 1 m3 wody  przez:
       -  gospodarstwa domowe     -     2.52  zł + VAT ( brutto 2.70 zł)
       -  pozostałych odbiorców     -     2.52  zł +  VAT ( brutto 2.70 zł)


  II. Za odprowadzanie 1 m3  ścieków  przez:
      
  -  gospodarstwa domowe     -     2.34 zł + VAT ( brutto 2.50 zł)
       -  pozostałych odbiorców     -      2.34 zł + VAT ( brutto 2.50 zł)


  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


  § 3


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  2. Zatwierdzone taryfy podlegają opublikowaniu w prasie lokalnej oraz ogłoszeniu na gminnych tablicach informacyjnych w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak  UCHWAŁA Nr XVI/ 108 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjum w Polanicy Zdroju.

  Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:


  § 1


  Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjów w Polanicy Zdroju.


  § 2


  Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią
  w określonej dziedzinie nauki lub sztuki.


  § 3


  Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:


  - stypendium naukowe - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy,
  - stypendium artystyczne - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej
  z dziedzin sztuki.


  § 4


  Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów w Polanicy Zdroju w wyniku klasyfikacji rocznej.


  § 5


  Stypendium nie stanowi pomocy socjalnej.


  § 6


  Stypendium przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.


  § 7


  O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium i jego wysokości (maksymalnie do wysokości 200,- zł miesięcznie) decydować będzie Komisja Stypendialna, która obradować będzie raz w roku w celu rozpatrzenia wniosków.


  § 8


  Termin składania wniosku stypendialnego upływa dnia 30 czerwca każdego roku.


  § 9


  1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
  2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


  § 10


  Powołuje się Komisje Stypendialną w składzie:


  - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
  w Polanicy Zdroju,
  - Dyrektorzy Szkół, tj. Gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Edukator",
  - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
  - Inspektor ds. Oświaty.


  § 11


  Komisja Stypendialna przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium bierze pod uwagę osiągnięcia naukowe (laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim) lub artystyczne (laureaci lub finaliści konkursów albo przeglądów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim) potwierdzone odpowiednimi dokumentami.


  § 12


  Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego, tj. 10 miesięcy (od września do czerwca),  w ratach miesięcznych lub w uzasadnionych przypadkach jednorazowo.


  § 13


  Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół.


  § 14


  Komisja ma prawo podać listę stypendystów do publicznej wiadomości.


  § 15


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


  § 16


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
   


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2003 z 30 grudnia 2003 r.


  UCHWAŁA Nr XVI/ 109 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.


  w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.


            Na podstawie art.18 ust.12 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 22 ust.4a  i 6 ustawy z dnia  18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 Nr 81 poz.889 z późn.zm.) RADA MIEJSKA  w POLANICY ZDROJU    u c h w a l a,
  co następuje:


  § 1


  1. Ze środków budżetu gminy mogą być przyznawane stypendia sportowe dla zawodników będących mieszkańcami gminy lub reprezentujący miejscowy klub sportowy, osiągających wysokie wyniki w określonej dyscyplinie sportowej, we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


  2. Warunkiem przyznania stypendium jest powołanie zawodnika do kadry narodowej
  lub zdobycie medalu rangi mistrzostwa Polski lub wyższej w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.


  3. Stypendium przyznawane jest na rok  kalendarzowy  i planowane jest w corocznym budżecie gminy.


  § 2


  1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium  sportowego dla zawodnika może zwrócić się klub sportowy zawodnika  lub związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym, w terminie do 30 września roku poprzedzającego okres przyznania stypendium.
  Wniosek powinien przedstawiać opis osiągnięć zawodnika  w danej dyscyplinie i kategorii.


  2. Zaopiniowany przez Burmistrza Miasta i Skarbnika Gminy wniosek przekazuje się do zajęcia stanowiska przez właściwą Komisję Rady Miejskiej.


  § 3


  1. Stypendium sportowe może być przyznane w maksymalnej wysokości - do 50 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.


  2. Kwotę stypendium  przekazuje się  do 10-go każdego miesiąca na konto osobiste zawodnika lub jego opiekuna prawnego.


  § 4


  1. Zawodnik,któremu przyznano stypendium zobowiązany jest do realizacji programu przygotowań  do zawodów, opracowanego przez klub sportowy lub związek sportowy oraz udziału  w  tych zawodach.


  2. Przyznanie stypendium może być związane z możliwością wykorzystania wizerunku stypendysty do celów promocji gminy,


  3. Niewykonywanie powyższego obowiązku, zgodnie ze stosowną umową, skutkuje wstrzymaniem stypendium


  4. W przypadku utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu potwierdzonej orzeczeniem lekarskim -  stypendium sportowe wypłacane jest  jeszcze przez 3 miesiące od dnia stwierdzonej utraty tej zdolności.


  § 5


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


  § 6


  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak
  UCHWAŁA Nr XVI/ 110 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

            Na podstawie art. 25 ust. 4 do 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz na podstawie § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61, poz.710 z 2000 r.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju U C H W A L A, co następuje:

  § 1

  1. Dla Przewodniczącego Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę  w wysokości     -     1.200,00 zł

  2. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej ustala się miesięczną dietę w wysokości     -     400,00 zł

  3. Dla Przewodniczących stałych i doraźnych  Komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Komisji ustala się dietę w wysokości     -     160,00 zł

  4. Dla Radnych za udział w Sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji  ustala się dietę  w wysokości     -     120 zł

  § 2

  Traci moc  uchwała Rady Miejskiej Nr VI/45/2004 z dnia 25 marca 2003 r  w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XVI/ 111 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z decyzją ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 20 lipca 1995 r. (akt powołania Naczelnego Lekarza Uzdrowiska) - Rada Miejska w Polanicy Zdroju u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  Ustala się dla Pana Wiesława MALKI, pełniącego funkcję Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 122 % minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ogłaszanego Rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok.

  § 2

  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Polanicy zdroju Nr 43/VIII/99 z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XVI/ 112 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczących  zmian organizacyjno - prawnych SP ZOZ.

            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 43 ust.3 ustawy
  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn.zm.) - Rada Miejska w Polanicy Zdroju  u c h w a l a , co następuje:

  § 1

  Uwzględniając argumenty merytoryczne zawarte w uzasadnieniach - pozytywnie opiniuje się  projekty uchwał  Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w: Kłodzku,Nowej Rudzie i Dusznikach Zdroju w celu utworzenia na ich bazie spółek prawa handlowego (centra medyczne).

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  UCHWAŁA Nr XVI/ 113 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  30 grudnia 2003 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka dotyczącej niewłaściwego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co nastepuje:

          § 1

  Rada Miejska po uwzględnieniu wyjaśnień Burmistrza Miasta stwierdza, że skarga Pana Włodzimierza Plebanka jest bezzasadna.

     § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

     § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-12-30 (1612 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·