Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 9
  S P R A W O Z D A N I  E
  z działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej
  w dniu 16 listopada 2003 r. ( do 17 grudnia 2003 r.)

  Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności jako organu wykonawczego gminy
  przedstawiają się następująco (od 13.11.2003 ):  I. Czynności z zakresu bieżącej realizacji zadań:


  1. Określałem sposób wykonania uchwał podjętych na Sesjach Rady Miejskiej
  w dniach: 18 listopada, 26 listopada i 10 grudnia br. oraz wniosków z bieżących posiedzeń Komisji Rady,

  2. Wydałem 88 decyzji administracyjnych w ramach realizacji zadań publicznych gminy i Urzędu,

  3. Podpisałem akty notarialne w sprawie przetargowego zbycia nieruchomości:
  2 działki budowlane, 2 lokale użytkowe, 1 lokal mieszkalny, 1 dosprzedaż gruntu.
  Kolejne umowy notarialne wyznaczone są  na 18, 23, 29 i 30.12. br.


  II. Wydałem  z a r z ą d z e n i a  w  sprawach:


  1. Zmiany zarządzenia  z 07.11. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.( 13.11),

  2. Rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki nr 522 w Obrębie Centrum przy ul. Turkusowej 2 ( 14.11.),

  3. Powołania Komisji Przetargowej w związku z realizacją zadania: Budowa oświetlenia w drodze krajowej nr 8 - ul. Sikorskiego ( 14.11),

  4. Określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu ( przetargi wyznaczone na 05,12,19 i 30.12.br dotyczą:  4 działek przy ul. Słonecznej,
  4 działek przy ul. Polnej oraz  segmentu mieszkalnego przy ul. Łąkowej 12/1)- 19.11.,

  5. Podobne zarządzenie  w sprawie przetargów na 12,19 i 30.12.br w odniesieniu do nieruchomości: 3 działki przy ul. Wiejskiej, 5 działek przy ul. Wojska Polskiego
  i działka przy ul. Kasprowicza (20.11.) Szczegółowe ogłoszenia przetargowe publikowane są w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego.

  6. Wtypowania do zbycia na rzecz najemców  2 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i Piastowskiej 1 (20.11.),

  7. Ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia - 2 lokale położone w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i Dąbrowskiego 4 ( 25.11.),

  8. Wprowadzenia bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2003 (28.11 ),

  9. Powołania Komisji odbiorowej w celu przejęcia nieruchomości nabytych od ZUK S.A. (Parkowa 2 - Teatr Zdrojowy i działka 78 przy ul.Bystrzyckiej) - 01.12.

  10.  Wytypowania do bezprzetargowego zbycia na rzecz najemców  2 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Bystrzyckiej 31 i Parkowej 9 (03.12),

  11. Rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 118/7 w udziale 36,3 % o pow.29 m2  
  przy ul. Zdrojowej  ( 11.12.),

  12. Ogłoszenia na 21 wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia -  48,7 % w/w
  działki przy ul. Zdrojowej ( 11.12 ),

  13.Określenia warunków II przetargu ustnego, nieograniczonego w dn.16 i 23.01.2004, na zbycie nieruchomości:3 działki przy ul.Polnej, dz.nr 23 przy ul. Tranzytowej,lokal użytkowy przy ul. Zdrojowej 22/7 ( 11.12.).


  III. Podpisałem umowy o charakterze cywilno - prawnym:


  1. Umowę o dzieło z Panem Jerzym Młynarczykiem na demontaż i zabezpieczenie naokres zimy urządzeń fontanny w Parku Zdrojowym oraz jej montaż  i uruchomienie do 3.05.2004  ( 13.11 ),


  2. 41 umów o dzieło związanych z prezentacją twórczości autorskich na Festiwalu "Poeci bez  granic" ( 13.11),


  3. Umowę z Instalatorstwem Elektrycznym P. Ptaszka na wykonanie zadania budowy oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej NR 8 - ul. Sikorskiego (25.11),


  4. Aneks do umowy z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania objętego kontraktem wojewódzkim pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku Zdrojowego (30.11)                                                                    


  5. Aneks do wcześniejszej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie przedłużenia robót publicznych dla 8 bezrobotnych do 31.12.br. ( 30.11.)


  IV. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w wielu naradach i spotkaniach roboczych. Ważniejsze to:


  1. Narada w sprawie docelowej organizacji  Targów " Natura Sanat" (18.11)

  2. Ostatnie posiedzenie Zarządu likwidowanego Stowarzyszenia " Konsorcjum  Turystyczna Szóstka"- (24.11),

  3. 25 i 26.11 - udział w konferencji " Uzdrowiska polskie w UE ",

  4. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej- w sprawie funkcjonowania POZ- ów od 01.01.2004 (27.11),

  5. Udział w  Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego..., m.in. w sprawie lokalizacji wysypiska odpadów komunalnych (27.11),

  6. Spotkanie z przedstawicielami  PKO  BP S.A. w sprawie spłaty kredytów (28.11),

  7. Udział w uroczystej Sesji  w Szczytnej w związku z obchodami 30-lecia nadania praw miejskich (01.12),

  8. Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ( 2.12),

  9. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku  w sprawie wzajemnych rozliczeń ( 04.12),

  10. Konwent gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska ( 5.12),

  11.  Ostatnie Walne Zgromadzenie likwidowanej Turystycznej Szóstki ( 09.12),

  12.  Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, współorganizowanym  ze Starostą  Kłodzkim ( 12.12). Poruszane tematy to m.in. realizacja programu " Odra 2006" w odniesieniu do Ziemi Kłodzkiej oraz funkcjonowanie POZ-ów  od stycznia,

  13.Udział z Przewodniczącym Rady Miejskiej w rozmowach w czeskich Podebradach w sprawie nawiązania partnerstwa miast ( 15.12.).


  W kwestiach szczegółowych  interesujących radnych, w przedstawionych
  w sprawozdaniu tematach, informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-02 (1904 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·