Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi  Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.

  Drugą formą zawarcia małżeństwa, które jest uznawane przez państwo ze wszystkimi skutkami cywilnoprawnymi, jest małżeństwo zawierane przed duchownym pod warunkiem, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

  Wymagane dokumenty: Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przedkłada się takie same dokumenty jak do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Na podstawie przedłożonych dokumentów kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4` k. r. o.). Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia jego wystawienia.

  Opłaty:
  1. Za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł.
  2. Wniosek 5 zł.
  3. Wniosek o wydanie zaświadczenia konkordatowego w 3 egz. 5 zł.
  4. Z
  a każdy załącznik 0,50 zł.


  Tryb odwoławczy – nie przysługuje


  Uwagi: Możliwość zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim mają:
  Kościół Katolicki (Konkordat z 28 lipca 1993 r.)


  Inne kościoły i związki wyznaniowe, które ustawowo uregulowały stosunki z państwem i których ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 59 z 1998 r. poz. 375) takie możliwości dała.

  Są to:

  1.
  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

  2.
  Kościół Ewangelicko-Augsuburski w RP.

  3.
  Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.

  4.
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

  5.
  Kościół Chrześcijan Baptystów w RP.

  6.
  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

  7.
  Kościół Polskokatolicki w RP.

  8.
  Kościół starokatolicki Mariawitów w RP.

  9.
  Kościół Zielonoświątkowy w RP.

  10.
  Gminy wyznaniowe żydowskie.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-07 (425 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·