Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Założenia Biuletynu

  Strona główna BIP

  Projekt strony głównej BIP jest dostępny w sieci Internet pod adresem http://www.bip.gov.pl/ i jest posadowiony na serwerze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
  Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej będzie zawierała podstawowe informacje o urzędach i instytucjach publicznych oraz powiązania (tzw. "linki") do serwisów poszczególnych podmiotów. Informacje będą zorganizowane w układzie podmiotowym i tematycznym.
  Menu podmiotowe jest katalogiem grup podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ustawy o informacji publicznej. Praktycznie strona główna BIP umożliwia wywołanie biuletynów poszczególnych podmiotów: organów władzy ustawodawczej, organów administracji rządowej, urzędów administracji samorządowej itp.
  Menu tematyczne jest klasyfikacją spraw, które obywatel załatwia w urzędzie: edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, podatki, środowisko itp.
  Ustawa i rozporządzenie szczegółowo określają zasady działania biuletynów podmiotowych oraz zakres prezentowanych w nich informacji.

  Zakres informacji publikowanych w BIP

  Podmiotowa strona Biuletynu musi zawierać zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej:

  1. logo (znak graficzny) Biuletynu,
  2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
  3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  4. menu przedmiotowe,
  5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
  6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
  7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
  8. moduł wyszukujący.
  Podmiotowa strona Biuletynu nie może zawierać reklam
  i innych treści o charakterze komercyjnym
  Biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie o dostępie do informacji publicznej w art. 4 ust. 1 powinny publikować informacje publiczne zgodnie z art. 6 ustawy.
  Strony Biuletynu powinny zawierać między innymi
 • opis struktury i zasad działania podmiotu (urzędu)
 • informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw
 • informacje o osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach
 • określone dane z prowadzonych rejestrów i ewidencji, oraz opisy zasad z ich korzystania
 • dane o majątku
 • treści aktów administracyjnych

 • Wymagania techniczne i zasady działania BIP

  System publikowania informacji w Biuletynie musi posiadać szereg mechanizmów (narzędzi informatycznych), nie występujących w większości obecnych serwisów internetowych, np. funkcje wyszukujące informacje w serwisie oraz mechanizm budowania archiwum zmian wprowadzonych na poszczególnych stronach.
  Zgodnie z § 4 rozporządzenia:
  informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.
  Przytoczony powyżej zapis całkowicie eliminuje serwisy, które są zbiorem tzw. statycznych stron internetowych, w których do zmiany zawartości potrzebny jest zawsze informatyk.
  Oznacza to również, że sprzęt komputerowy (serwer) publikujący serwis oparty o bazy danych w standardzie SQL musi posiadać odpowiednio wysokie parametry.
  Dla zapewnienia ciągłości publikacji w przypadku awarii, zgodnie z § 21 rozporządzenia podmioty prowadzące BIP są zobowiązane do posiadania serwera zastępczego.
  Za stosowaniem wysokiej technologii baz danych SQL przemawia również perspektywa konieczności tworzenia wielu różnych zapisów o charakterze administracyjno-porządkowym i archiwalnym. Mówi o tym § 17 rozporządzenia.
  Moduł administratora aplikacji obsługującej BIP powinien realizować wiele funkcji narzędziowych. Jednocześnie konieczne jest zabezpieczenie danych poprzez program oraz rozwiązania sprzętowe (realizuje to tzw. firewall).
  Użytkownikom biuletynu aplikacja powinna zagwarantować wysoki komfort pracy, np. szybkie wyszukiwanie zadanych informacji na stronach biuletynu oraz dostęp do historii każdej strony. Zgodnie z art. 12 Biuletyn Informacji Publicznej Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
  1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

  Zaprezentowaliśmy jedynie wybrane wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
  Szerokie omówienie problemów można znaleźć w materiałach przekazywanych przez nas na seminariach poświęconych problematyce wdrażania BIP.

  Współpraca BIP z innym systemami informatycznymi podmiotu

  Z niewielką przesadą można stwierdzić, że nie jest możliwe prowadzenie Biuletynu zgodnego z wymogami i zawierającego aktualne informacje oraz dane, bez współpracy z określonymi aplikacjami tworzącymi ogólny system informatyczny podmiotu.
  Organizacja obsługi Biuletyn na zasadzie, że do jego baz danych na bieżąco określone osoby będą wprowadzać i aktualizować dane, jest przedsięwzięciem niesłychanie pracochłonnym, a zatem również bardzo kosztownym.
  Podmiot prowadzący Biuletyn powinien w jak największym stopniu zastosować elektroniczne formy rejestracji danych na tych wszystkich stanowiskach, które będą w poszczególnych etapach wdrażania ustawy tworzyć zasoby BIP.
  W bardzo wielu przypadkach aplikacja obsługująca BIP będzie posadowiona na serwerach wyspecjalizowanej firmy świadczącej usługi informatyczno-internetowe gwarantujące odpowiedni poziom zabezpieczenia danych BIP. Oznacza to w praktyce, że programy działające w podmiocie powinny w łatwy sposób generować pliki transmisyjne z danymi do aplikacji obsługującej BIP, a posadowionej w innym lokalu. Aplikacje powinny również umożliwiać przesyłanie danych w drugą stronę. Wynika to z tego, że obywatel będzie miał możliwość przesyłania określonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez Internet. Tego typu dane będą zbierane na serwerze publikującym BIP, z którego zasadne jest ich przesyłanie do właściwych rejestrów spraw i dokumentów, obsługiwanych przez programy zainstalowane w podmiocie.
  Wdrażanie takiego systemu organizacji pracy w podmiocie jest procesem długotrwałym i trudnym. Już sam początek pracy powinien być dobrze przemyślany i dostosowany do możliwości organizacyjnych, personalnych i finansowych każdego podmiotu.

  Finansowe warunki realizacji przedsięwzięcia

  Podmioty utrzymujące Biuletyny Podmiotowe zobowiązane są do zapewnienia aktualności i bezpieczeństwa publikowanych zasobów informacyjnych. Muszą zastosować rozwiązania, które gwarantują spełnienie bardzo wysokich wymagań funkcjonalnych postawionych przed biuletynem. Biuletyny powinny zawierać zarówno informacje przeznaczone dla każdego obywatela, jak również dla specjalistów, mających określone, bardzo konkretne potrzeby.
  Ministerstwo odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie ustawy szacuje, że opracowanie stron internetowych Biuletynu Podmiotowego wg wymagań określonych w ustawie i rozporządzeniu będzie kosztować każdy z wyznaczonych podmiotów około 100 000 PLN. Roczne koszty utrzymania systemu są szacowane na poziomie nie niższym niż 20 000 PLN. Dodatkowo koszty wymaganego sprzętu to ok. 15 000 PLN, a koszty jego utrzymania to ok. 2 000 PLN / rok. Podmioty mają obowiązek pokryć te koszty ze swych środków własnych.
  Powyższe koszty wynikają i są usprawiedliwione koniecznością zastosowania odpowiedniej technologii jak również wykonania istotnych nakładów pracy i działań organizacyjnych.
  Zmniejszenie kosztów
  jest możliwe jedynie przez zastosowanie rozwiązań informatycznych opracowanych i wykorzystywanych przez wiele podmiotów.
  W ramach niskiej ceny
  aplikacja obsługująca biuletyn powinna być wyposażona w mechanizmy i funkcje pozwalające na daleko idące możliwości dostosowywania biuletynu do indywidualnych potrzeb i wymagań danego podmiotu.
  Cena powinna zagwarantować
  integrację stron biuletynu z pozostałymi działami serwisu internetowego każdego podmiotu. W tym samym interfejsie i przy pomocy tych samych mechanizmów powinny być prowadzone i rozwijane wszystkie strony serwisu i biuletynu.

  Prawne dylematy

  Wdrażanie ustawy jest wyzwaniem postrzeganym nie tylko w wymiarach organizacyjnych, technicznych i finansowych. Dają się zauważyć konflikty między dostępem do informacji publicznej a ochroną informacji prywatnych i danych osobowych. Trwają dyskusje prowadzące do stworzenia precyzyjnej definicji pojęcia "informacja publiczna".
  Należy określić jakie warunki zachowania standardów bezpieczeństwa powinny spełniać osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych oraz administratorzy zasobami BIP-u. Nie wiadomo, czy obowiązek podawania informacji o osobie pełniącej funkcje publiczne zmusza również do ujawnienia wysokości zarobków takiej osoby. Należy rozstrzygnąć, czy do tekstu decyzji o zwolnieniu danej osoby z określonego podatku można lub należy również dołączyć pełne dane takiej osoby.
  Przytoczone wyżej przykłady wskazują na konieczność rozwiązania bardzo wielu problemów o charakterze formalno-prawnym, dotyczących tworzenia zasobów BIP.
  Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie Biuletynu powinny uwzględnić w swoich przyszłych budżetach również zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na szkolenia osób związanych z tworzeniem i prowadzeniem BIP.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-01-19 (4331 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·