Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół I/2002


  PROTOKÓŁ Nr  I/2002
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2002 r.

  Sesję
  rozpoczęto o godz. 16.00,
  zakończono o godz.18.30 

  Miejsce sesji - sala  posiedzeń  Urzędu Miejskiego .

  W Sesji uczestniczyło 15  Radnych .

  Ponadto w Sesji udział wzięli.
  1.
  Pan Jerzy Terlecki - Burmistrz Miasta 
  2. Pani Janina Cicha - Sekretarz Gminy
  3. Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy 

       oraz zaproszeni goście:

  1. Pani Magdalena Banaś - Poseł na Sejm RP
  2. Pan Czesław Pogoda - Poseł na Sejm RP
  3. Pan Dariusz Kłonowski - Radny Powiatu Kłodzkiego
  4. Pan Tomasz Lipiński - Przewodniczący ustępującej Rady Miejskiej
  5. Pan Grzegorz Jung - ustępujący Burmistrz Miasta
  6. Pan Tomasz Koczot - ustępujący Wiceburmistrz Miasta
  7. Pan Wiesław Malka  - Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  8. Ks. Prałat Antoni Kopacz - Proboszcz Parafii WNMP w Polanicy Zdr.
  8. Pan Dariusz Strug - Komendant Policji w Polanicy Zdroju
  9. Kierownicy  zakładów  i jednostek budżetowych gminy 
  10. Bardzo liczna  grupa mieszkańców  miasta.

  Otwarcia I Sesji, zgodnie z art. 20 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym, dokonał Pan Tomasz Lipiński  - Przewodniczący ustępującej Rady Miejskiej.
  Pan Tomasz Lipiński przywitał  gości  przybyłych na  I Sesje Rady Miejskiej, nowo wybranych radnych, Burmistrza Miasta oraz licznie przybyłych mieszkańców miasta.
  Ponadto Pan Tomasz Lipiński  złożył gratulacje  Radnym, którym w  wyborach  mieszkańcy miasta  powierzyli  mandat   a także Panu Jerzemu Terleckiemu, który w bezpośrednich wyborach  został  wybrany na  stanowisko Burmistrza Miasta.
  Pan Lipiński  wyraził nadzieję, że aktualna Rada Miejska  oraz Burmistrz Miasta będą kontynuować zadania , które  przyczynią się  do  rozwoju  miasta Polanica Zdrój.
  Pan Tomasz Lipiński, zgodnie z art.. 20 ust. 2c - ustawy o samorządzie gminnym przekazał dalsze prowadzenie Sesji  Radnej Seniorce  Pani Krystynie Kuncewicz. 

  Głos zabrała Pani Krystyna Kuncewicz, która na wstępie w imieniu Rady Miejskiej  przywitała przybyłych na Sesję gości,  kierując  szczególne powitanie do
  Posłów na Sejm RP  z  terenu  Ziemi Kłodzkiej  - Pani Posłanki  Magdaleny Banaś
  i  Pana Posła Czesława Pogody, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili swą obecnością  Radę  Miejską  w Polanicy Zdroju .

  Pani  Krystyna Kuncewicz realizując obowiązki  prowadzącej  obrady, zapoznała uczestników  Sesji  z  ustalonym  porządkiem obrad  jn.:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Ślubowanie Radnych. 
  3. Ślubowanie Burmistrza.
  4. Wybór  Przewodniczącego Rady Miejskiej .
      - podjęcie uchwały  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  5. Przekazanie prowadzenia Sesji  Przewodniczącemu  Rady Miejskiej .
  6. Podjęcie uchwał w sprawach :
       a)  powołania  Komisji  Rewizyjnej oraz  wyboru Przewodniczącego tej Komisji
       b)  powołania  stałych  Komisji Rady Miejskiej , ustalania  składu  osobowego oraz  wyboru  Przewodniczących tych  Komisji
       c) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr  XIV/80/99 z dnia 30 sierpnia  1999 r. w sprawie uchwalenia  statutu  miasta Polanica Zdrój .
       d) powołanie  Komisji Statutowej , ustalenia składu osobowego i  wyboru Przewodniczącego tej Komisji .
       e)  przyjęcia dotacji na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Polanica Zdrój     
  7. Zamknięcie obrad .

  Po przedstawieniu  w/w  porządku obrad Pani Krystyna Kuncewicz poinformowała Radę Miejską , że w związku z uzyskaną opinią prawną  występuje konieczność wycofania z porządku  obrad pkt. 6 c , który dotyczy uchylenia  Uchwały Rady Miejskiej w  sprawie uchwalenia Statutu Miasta Polanica Zdrój .
  Pani Krystyna Kuncewicz skierowała wniosek do Radcy Prawnego Gminy - p. Leszka Woźniaka by wyjaśnił  zaistniały problem .

  Głos zabrał Pan Leszek Woźniak, informując Radę Miejską ,że uchylenie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Miasta  wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Procedura  ogłoszenia aktów prawa miejscowego  jest długotrwała  i  do czasu wejścia w życie  podjętej  przez Radę uchwały  Statut będzie  nadal obowiązywać - może to być okres  1- 2 miesięcy.
  Ponadto Pan Woźniak wyjaśnił , że w aktualnym Statucie Miasta  , znajdują się unormowania  prawne, które nie są uregulowane w przepisach wyższego rzędu , przez co powstałaby luka prawna.
  Uzasadnieniem  do uchylenia Statutu jest fakt częściowej niezgodności jego ustaleń  ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym .
  W takim przypadku  niezgodne unormowania prawne Statutu z obowiązującymi przepisami   są nieważne z mocy prawa  i  podejmowanie czynności muszą być oparte o przepisy  ustawowe. 
  W ocenie Pana  Woźniaka  najlepszym wyjściem  jest  jak najszybsze  opracowanie
  i uchwalenie nowego Statutu Miasta. 

  Pani Krystyna Kuncewicz  poinformowała Radę Miejską ,że zmiana
  w porządku obrad musi  być przyjęta przez Radę Miejską  w głosowaniu, bezwzględną większością głosów.
  Ustalono, że  głosowanie  w w/w sprawie nastąpi po złożeniu ślubowania przez Radnych . 

  Pkt. 2 porządku obrad  -  Ślubowanie Radnych.

  Pani Krystyna Kuncewicz  poinformowała  uczestników Sesji , że zgodnie
  z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu zobowiązani są złożyć ślubowanie .
  Ponadto Pani Kuncewicz wyjaśniła, że odczyta  rotę ślubowania  a wywołani przez nią Radni , w kolejności alfabetycznej,   powstając wypowiadają słowo "ślubuję"
  z możliwością dodania  zdania " Tak mi dopomóż Bóg".

  Radna Seniorka  odczytała  rotę  ślubowania w brzmieniu:
  "Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście  obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. "
  Wywołani  w/g niżej  wyszczególnionej  kolejności  Radni  wypowiedzieli  słowo ślubuję  -  niektórzy z nich  dodali zdanie "Tak mi dopomóż Bóg".
       1. Bachry Jolanta 
       2. Bembnik Andrzej
       3. Bilan Zbigniew
       4. Gowsz Krystyna
       5. Jellin Mateusz
       6. Kornacki Marek
       7. Kostyra Halina
       8. Kuncewicz Krystyna
       9. Puchniak Zbigniew
       10. Ptaszek Magdalena
       11. Sidorowicz Andrzej
       12. Stępek Andrzej
       13. Szwed Józef
       14. Szymański Roman
       15. Winiarz Mariusz

  Pkt.  3 porządku obrad - Ślubowanie Burmistrza Miasta.

       Pani Krystyna Kuncewicz  wyjaśniła, że zgodnie z  art. 29a ustawy
  o samorządzie  gminnym  objęcie obowiązków przez Burmistrza Miasta następuje z chwilą  złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.

  Pani Krystyna Kuncewicz  poprosiła Burmistrza   Pana Jerzego Terleckiego
  o  złożenie Ślubowania.

  Pan Jerzy Terlecki  osobiście wypowiedział rotę ślubowania  w brzmieniu:

  "Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę  tylko dla dobra 
  i pomyślności mieszkańców miasta Polanicy Zdroju.  Tak mi dopomóż Bóg."

  Ponadto Pan Jerzy Terlecki złożył  własnoręczny podpis  pod  rotą ślubowania .

  Dokument ten stanowi Załącznik Nr  1 do  protokołu.

  Pkt. 4  porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
   
  Pani Krystyna Kuncewicz, wyjaśniła, że zgodnie z  art. 19 ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym  Rada Miejska, ze swojego grona wybiera Przewodniczącego  bezwzględną większością głosów , w obecności co najmniej  połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

  Pani  K. Kuncewicz zarządziła czas na zgłaszanie  kandydatów  na stanowisko  Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju .

  - Radny Mateusz Jellin  zgłosił  kandydaturę Pana  Zbigniewa Puchniaka.
  W uzasadnieniu Pan Mateusz Jellin stwierdził, że Pan Zbigniew Puchniak jest
  w naszym mieście osobą powszechnie znaną i szanowaną.  Od  wielu lat  działa
  w Polanicy nie tylko w zakresie działalności zawodowej, ale również znany jest ze swej działalności społecznej. Pełni  aktualnie funkcję Wiceprezesa  TMP, jest Członkiem Polanickiej Izby Gospodarczej.  
  Pan Zbigniew Puchniak jest cenionym menedżerem. Od lat pełni funkcję Dyrektora najwięszego polanickiego  Hotelu  "Nasz Dom", który to Hotel  jest laureatem  wielu prestiżowych nagród i wyróżnień .
  Pan Mateusz Jellin podkreśłił, że zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej jest doświadczonym samorządowcem.  Aktualna kadencja rady będzie jego czwarta kadencją  w  działalności  organów  gminy. W latach 1994 - 1998 był  Członkiem Zarządu Miejskiego  i  pracował w  znaczących Komisjach Rady  Miejskiej . Był również  w latach minionych Radnym Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego.
       Radny Mateusz Jellin  stwierdził, że  Pan Zbigniew Puchniak  jest  osobą godną do  objęcia  zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji   Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

  - Radni  nie zgłosili innych kandydatur.

  - Pan Zbigniew Puchniak wyraził zgodę na kandydowanie w wyborze.

  Mając na względzie tajną formę głosowania, Pani  K. Kuncewicz zarządziła  powołanie Komisji Skrutacyjnej.

  Z sali obrad  zgłoszono  kandydatury  do Komisji Skrutacyjnej   tj.
  1. Radnego  Marka Kornackiego
  2. Radnego Zbigniewa Bilana
  3. Radnej Magdaleny Ptaszek
  Rada  Miejska, jednogłośnie, zatwierdziła  w/w  skład Komisji Skrutacyjnej.


  - Pani K.Kuncewicz zarządziła czas na przygotowanie kart do tajnego głosowania .
  - Komisja Skrutacyjna na przewodniczącego wybrała Pana Marka Kornackiego.
  - Po rozdaniu kart  nastąpił akt tajnego głosowania.
  - Przewodnicząca obrad  ogłosiła przerwę na obliczenie głosów.

  Po wznowieniu obrad  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Radny Marek Kornacki odczytał  Protokół  z wynikami tajnego głosowania  w którym  stwierdzono, że na Przewodniczącego Rady Miejskiej  został wybrany  Pan Zbigniew Puchniak    14 głosami "za" .  1  głos  był "przeciwny".

  Pani Krystyna Kuncewicz  odczytała  UCHWAŁĘ  Nr I /1/2002  w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,  będącą  wynikiem tajnego głosowania, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .

  Uchwała  oraz Protokół Komisji Skrutacyjnej  stanowią z a ł ą c z n i k  Nr  2 do niniejszego protokołu.

  W tym miejscu  Pani Krystyna Kuncewicz  przekazała prowadzenie Sesji  nowo wybranemu Przewodniczącemu  Rady Miejskiej , składając Panu Zbigniewowi Puchniakowi  gratulacje w związku  z  uzyskanym wynikiem  wyboru.

  Prowadzenie  obrad Sesji przejął  Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak .

  Głos zabrał Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak .
  Na wstępie swojego wystąpienia Pan  Zbigniew Puchniak podziękował Radnym za dokonany wybór.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pan Przewodniczący  złożył zapewnienie, że w IV kadencji  Rada Miejska w Polanicy Zdroju dołoży maksimum starań , aby przede wszystkim mieszkańcy  miasta  byli zadowoleni z osób , które przez najbliższe cztery lata  będą sprawować władzę  .  Pan Przewodniczący  poinformował uczestników Sesji, że  zależy mu na tym, by kontakt  władz samorządowych z mieszkańcami  był ustawiczny .  Aktualnie funkcjonująca Rada zamierza  dokonać  pewnych zmian ,które   powinny  podnieść efektywność funkcjonowania  Komisji Rady  . Istotnym elementem będzie  dopracowanie  się takich form , które spowodują bardzo bliski kontakt Przewodniczących Komisji ze społecznością lokalną.  Planowane jest organizowania tzw. wyjazdowych posiedzeń  tj . organizowanie ich bezpośrednio w  zakładach pracy, instytucjach, organizacjach  funkcjonujących na terenie gminy , z którymi Rada Miejska będzie współpracować.  Celem  zwiększenia efektywności pracy Rady Miejskiej  będzie powołane Prezydium Rady, w skład którego wejdą Przewodniczący Komisji, które w trybie roboczym  będzie  omawiało najistotniejsze problemy naszego miasta.
   Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji , że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym daje możliwość  społeczności lokalnej uczestniczenia  w pracach Rady   i  Komisji .   Ponadto Pan Przewodniczący podkreślił ,że  społeczność lokalna jest  suwerenem  wybranych radnych , którzy powinni systematycznie realizować zadania które,  były deklarowane społeczności lokalnej w kampanii  wyborczej. 

  Pan Przewodniczący zaapelował  do  mieszkańców i  zaproszonych na sesję gości by swoją mądrością , swymi radami wzmacniały władzę  tego miasta  dla dobra wspólnej  Małej Ojczyzny - Polanicy Zdroju.

  Pan Przewodniczący oddał głos  dla Pana Czesława Pogody -Posła na Sejm RP.

  Pan Poseł Czesław Pogoda na wstępie swojego wystąpienia złożył w imieniu własnym i  pozostałych parlamentarzystów okręgu wyborczego  gratulacje Radnym
  w związku z ich  wyborem , pogratulował również Panu Zbigniewowi Puchniakowi wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej .
  Szczególne gratulacje Pan Poseł pogoda skierował do  Pana Jerzego Terleckiego, który  został wybrany w wyborach bezpośrednich przez społeczeństwo  na stanowisko Burmistrza Miasta , życząc mu by mógł skutecznie ubiegać się o ponowny wybór  za cztery lata.
  Kontynuując  Pan  Poseł Czesław Pogoda stwierdził, że Polanica Zdrój  jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski . W nowym roku  będzie oddany do użytku  nowo budowany  Szpital Chirurgii Plastycznej , który będzie mieć szerszy zasięg co nie jest bagatelne przy  planowanej restrukturyzacji służby zdrowia w  powiecie kłodzkim .  Władze  Polanicy Zdroju będą mieć w tej sprawie  ogromną rolę
  - chociażby  w kwestii  komunikacji, umożliwienie  zatrudnienia  w tej placówce najlepszych fachowców , którzy przyjdą do Polanicy z zewnątrz. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych czterech lat zapadną ważne decyzje dotyczące funkcjonowania uzdrowisk polskich  gdzie w momencie przekształceń  przewiduje się duży udział gmin uzdrowiskowych .
   Pan Poseł Pogoda  skierował do  władz  samorządowych Polanicy Zdroju życzenia , by spełniły się ich zamierzenia  a mieszkańcom  życzył by byli zadowoleni  z pracy Rady Miejskiej  i działalności  Burmistrza Miasta .

   Pan Przewodniczący odczytał  treść  pisemnych życzeń, które wpłynęły do  Rady Miejskiej i Burmistrza  Miasta na okoliczność inauguracyjnej Sesji  w  kadencji  2002 - 2006 
  -  od  Pana Prof.  Zbigniewa  Horbowego  Rektora Akademii Sztuk Pięknych  we
      Wrocławiu
  -  od  Pana Prof. dr hab. dr h.c.  Kazimierza Kobusa   Dyrektora Szpitala Chirurgii
      Plastycznej w Polanicy Zdroju ,
  -  od Pana Henryka Gołębiewskiego  Senatora  RP
  -  od Pani   Prezes  Holelu "Sana" w Polanicy Zdroju

  W/w pisma  stanowią załączniki  do protokołu.

  Pan Przewodniczący  oddał głos dla ustępującego Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  Pana Grzegorza Junga.

  Pan  Grzegrz Jung w imieniu  ustępującej kadencji Zarządu Miejskiego oraz w imieniu własnym  złożył gratulacje  Radnym  w związku z wyborem  do Rady Miejskiej.  Do nowo wybranego  Przewodniczącego skierował życzenia , by mógł sprawnie kierować pracami Rady Miejskiej .  Ponadto Pan Grzegorz Jung  złożył gratulacje  Panu Jerzemu Terleckiemu , który  został wybrany na  Burmistrza Miasta - życząc mu powodzenia i trafnych decyzji na zajmowanym stanowisku.
   Pan Grzegorz Jung  wyraził  nadzieje, że pod kierownictwem  wybranego Przewodniczącego nowa Rada  będzie w dalszym ciągu  kontynuować  , rozpoczętą przed 10 -latami  politykę  rozwoju miasta , co  spowoduje  systematyczna poprawę życia mieszkańców, jak również  coraz bardziej atrakcyjne warunki  dla odwiedzających  to miasto gości.

  Pan Przewodniczący  oddał głos dla Pana Mariana Pieniądza - Prezesa Miejskiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polanicy Zdroju

  Pan  Marian Pieniądz  w imieniu  Członków  ZERiI  serdecznie podziękował ustępującemu Burmistrzowi  Miasta Panu Grzegorzowi Jungowi za 4-letnią  współpracę ze Związkiem  zrzeszającym  najstarszych  mieszkańców miasta . 
  Nowo wybranym Radnym i Panu Burmistrzowi Jerzemu Terleckiemu   życzył  zdrowia i owocnej pracy na rzecz naszego miasta.

  Pan Przewodniczący  oddał głos  Burmistrzowi Miasta Panu Jerzemu Terleckiemu.

  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  na  wstępie  swego wystąpienia  podziękował  mieszkańcom miasta, podkreślając, że to z ich wyboru  został Burmistrzem  Miasta Polanicy Zdroju. 
  Ponadto Pan Burmistrz  zauważył, że  wyższa niż krajowa frekwencja  w czasie wyborów, świadczy o zaangażowaniu  społeczności lokalnej  w decydowaniu o tym  kto będzie ich reprezentować  we władzach samorządowych .
   Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki zapewnił , że  przy takim wyborze  Rady Miejskiej i takim wyborze Burmistrza musi być zagwarantowana współpraca pomiędzy tymi  organami . Nie może być  w takiej sytuacji mowy o tym kto jest  dla kogo ważniejszy . 
          Ponadto Pan Burmistrz  zapewnił uczestników Sesji , że  złożone w kampanii wyborczej deklarację  przez Komitet Wyborczy Wyborców  Razem dla Polanicy  nie będą  czczą obietnicą  wyborczą  gdyż złożone obietnice  będą systematycznie realizowane . 
  Pan  Burmistrz  zapewnił uczestników Sesji , że Urząd Miejski nie będzie dla mieszkańców "niezdobytą twierdzą"  . Będzie on  pełnić służebną role dla  mieszkańców miasta  a decyzje jakie będą zapadać w Urzędzie będą decyzjami jasnymi, klarownymi  tak dla Rady Miejskiej jak i mieszkańców miasta Polanica Zdrój.
  Pan Burmistrz zapewnił uczestników Sesji, że pod  hasłem "Razem dla Polanicy" kryje się również deklaracja współpracy z instytucjami  funkcjonującymi na terenie miasta,
  z organizacjami  społecznymi jak również ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasta.
        Reasumując swoje wystąpienie  Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki podziękował ustępującej Radzie Miejskiej , Członkom  ustępującego Zarządu Miejskiego za czteroletnią pracę na rzecz miasta , a  do obecnej Rady Miejskiej  skierował  apel o jak najszybsze przystąpienie do pracy  na rzecz miasta .

  Pan Przewodniczący zarządził  przystąpienie do  realizacji   tematyki obrad
  wynikającej z  ustalonego porządku obrad tj :

  6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

       a) powołania  Komisji  Rewizyjnej oraz  wyboru Przewodniczącego tej Komisji .
       b) powołania  stałych  Komisji Rady Miejskiej , ustalania  składu osobowego   oraz  wyboru  Przewodniczących tych  Komisji .
       c) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr  XIV/80/99 z dnia 30 sierpnia 1999r.  w sprawie uchwalenia  statutu  miasta Polanica Zdrój .
       d)  powołanie  Komisji Statutowej , ustalenia składu osobowego i  wyboru Przewodniczącego tej Komisji .
       e)  przyjęcia dotacji na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Polanica Zdrój.  

       Zgodnie z ustaleniami podjętymi na początku obrad , Pan Przewodniczący powrócił do wniosku  w sprawie  wycofania z porządku obrad   pkt. 6 c  dotyczącego uchylenia uchwały Rady Miejskiej  Nr XIV/80/99  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Polanica Zdrój.  

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego głosowaniu , Rada Miejska  jednogłośnie  zdecydowała o  wycofaniu  pkt. 6 c  z  ustalonego porządku obrad .

  Pkt.  6 b  -  Powołanie Komisji Rewizyjnej  oraz wybór  Przewodniczącego tej Komisji.

     Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  poinformował uczestników Sesji, że w dniu 14.11.2002 r.  odbyło się  spotkanie  nowo wybranych radnych , na którym  Radni zadeklarowali   swoją przynależność do stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej  oraz  wytypowano  kandydatury  na  Przewodniczących  tych Komisji .
  Ponadto na spotkaniu tym   zaproponowano kandydatury  na członków  Komisji Rewizyjnej oraz  wytypowano  kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  Pan Przewodniczący wyjaśnił, żę zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  do kompetencji  Rady Miejskiej należy powołanie  Komisji  oraz ustalenie  składów  osobowych  tych Komisji .
  Na spotkaniu Radni  ustalili, że  w przypadkach gdzie  zaproponowane są dwie kandydatury na Przewodniczących Komisji  wybór nastąpił w głosowaniu tajnym
  a tam gdzie jest jedna kandydatura w głosowaniu jawnym . 
  Wnioski  ze spotkania  Radnych  będą przedstawione do akceptacji Rady Miejskiej .

  Pan Przewodniczący  poinformował Radę Miejską , że na spotkaniu  zaproponowano trzy kandydatury na Członków  Komisji Rewizyjnej  tj.
       1. Pan Andrzej Bembnik
       2. Pan Andrzej Sidorowicz
       3. Pan Andrzej Stępek

  Pan Przewodniczący  skierował  do w/w  Radnych zapytanie  czy  wyrażają zgodę
  na kandydowanie w skład Komisji Rewizyjnej .

  W/w Radni wyrazili   zgodę.
  Pan Przewodniczący  skierował kolejne pytanie do radnych czy chcieliby zgłosić  jeszcze inne kandydatury.

  - Radni  nie zaproponowali   innych kandydatów do Komisji Rewizyjnej .

  -  Pan Przewodniczący poinformował , że  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
      wytypowano 2 kandydatury:
       1. Pana  Andrzeja Bembnika
       2. Pana Andrzeja Sidorowicza
   
  Radni nie zgłosili innych  kandydatur.

  W/w Radni  wyrazili zgodę  na  kandydowanie .
   
  Pan Zbigniew Puchniak zgłosił  w n i o s e k  o  przeprowadzenie  tajnego głosowania  w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród 2 zgłoszonych kandydatów .

  W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska  wniosek przyjęła jednogłośnie .

  Pan Przewodniczący zarządził  głosowanie w  sprawie zatwierdzenia składu  Komisji Rewizyjnej  .

  Rada Miejska  , stosunkiem głosów   13 "za " ,  2 wstrzymujące się " zatwierdziła skład osobowy Komisji Rewizyjnej

  Pan Przewodniczący zarządził by czynności  dotyczące procedury tajnego głosowania
  w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  przeprowadziła  wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna.

  - Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania , rozdała je , nastąpił akt
    tajnego głosowania  .

  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał protokół z wynikami tajnego głosowania  w którym stwierdzono , że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany  Pan  Andrzej Sidorowicz .

  Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  oraz wyboru Przewodniczącego Komisji .

  Rada Miejska w tej sprawie  podjęła UCHWAŁĘ Nr I/2/2002  - stosunkiem głosów 15 "za"

  Uchwała  wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik Nr  3 do protokołu .

  Pkt.6b- Podjęcie uchwały w sprawie  powołania  stałych Komisji Rady Miejskiej ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczących tej Komisji.

  Pan Przewodniczący zaproponował by Rada Miejska  w formie głosowania  jawnego
  wyraziła  akceptację  dotyczącą  powołania składu osobowego  powoływanych Komisji Rady, które odzwierciedla  § 1  projektu  uchwały    i  dokonała  wyboru przewodniczących  w tajnym głosowaniu w przypadku dwóch kandydatur,
  a przypadku jednej kandydatury  w głosowaniu jawnym.

  W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska , jednogłośnie, zaakceptowała zaproponowaną przez Przewodniczącego procedurę powołania Komisji oraz wyboru Przewodnczących tych Komisji.

  Zgodnie z  przyjętą zasadą   Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  składów  poszczególnych Komisji Rady Miejskiej  oraz wyboru Przewodniczących tych  Komisji  w/g  przedstawionej  kolejności :

  1. Komisja d/s Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu w składzie:
       1. Gowsz Krystyna
       2.  Kornacki Marek
       3.  Ptaszek Magdalena
       4.  Puchniak Zbigniew
       5.  Sidorowicz Andrzej
       6.  Stępek Andrzej
       7.  Szymański Roman

  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  zatwierdziła jednogłośnie  w/w skład
  Komisji d/s Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu  .

  Pan Przewodniczący poinformował , że na  Przewodniczących w/w Komisji zgłoszono
  kandydatury: 
       1. Pani Magdaleny Ptaszek 
       2. Pana Romana Szymańskiego

  Rada Miejska  dokonała zmiany w składzie  Komisji Skrutacyjnej , powołując w miejsce Pani  Magdaleny Ptaszek   Pana Zbigniewa Bilana .

  - Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania , rozdała je , nastąpił akt
    tajnego głosowania  .

  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał protokół z wynikami tajnego głosowania  w którym stwierdzono , że na Przewodniczącego Komisji  d/s Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu  została wybrana Pani Magdalena Ptaszek .

  2. Komisja d/s Uzdrowiskowych, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w składzie:
       1. Bachry Jolanta 
       2. Bilan Zbigniew
       3. Gowsz Krystyna
       4. Kostyra Halina
       5. Stępek Andrzej
       6. Szwed Józef
       7. Winiarz Mariusz
    
  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  zatwierdziła jednogłośnie  w/w skład Komisji d/s Uzdrowiskowych, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.
   
  Pan Przewodniczący poinformował , że na  Przewodniczących w/w Komisji zgłoszono
  kandydatury:
       1. Pani Haliny Kostyra 
       2. Pana  Mariusza Winiarza 

  - Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania , rozdała je , nastąpił akt
    tajnego głosowania.

  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał protokół z wynikami tajnego głosowania  w którym stwierdzono , że na Przewodniczącego Komisji /s Uzdrowiskowych, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej została wybrana  Pani Halina Kostyra  . 
   
  3. Komisja d/s Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w składzie: 
       1. Bachry Jolanta
       2. Bilan Zbigniew
       3. Gowsz Krystyna
       4. Jellin Mateusz
       5. Kornacki Marek
       6. Kuncewicz Krystyna
       7. Ptaszek Magdalena
       8. Szymański Roman

  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  zatwierdziła jednogłośnie  w/w skład
  Komisji d/s Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki 

  Pan Przewodniczący poinformował, że na  Przewodniczących w/w Komisji zgłoszono
  kandydatur: 
       1. Pani  Krystyna Kuncewicz 

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie  wyboru Pani Krystyny Kuncewicz na stanowisko  Przewodniczącej  Komisji d/s Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.

  Rada Miejska stosunkiem głosów   15"za" , 1 "wstrzymujący się" dokonała wyboru
  Pani Krystyny Kuncewicz na stanowisko  Przewodniczącej  Komisji d/s Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki  .

  4. Komisja d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej w składzie:
       1. Bachry Jolanta
       2. Bembnik Andrzej
       3. Bilan Zbigniew
       4. Jellin Mateusz
       5. Kornacki Marek
       6. Kostyra Halina
       7. Kuncewicz Krystyna
       8. Winiarz Mariusz
      
  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  zatwierdziła jednogłośnie  w/w skład Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej

  Pan Przewodniczący poinformował , że na  Przewodniczących w/w Komisji zgłoszono
  kandydaturę: 
       1. Pani  Jolanty Bachry
       2. Pana  Zbigniewa Bilana

  Rada Miejska  dokonała zmiany w składzie  Komisji Skrutacyjnej, powołując w miejsce  Pana Zbigniewa Bilana  - Panią Magdalenę Ptaszek.

  - Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, rozdała je, nastąpił akt
    tajnego głosowania.

  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał protokół z wynikami tajnego głosowania  w którym stwierdzono , że na Przewodniczącego Komisji d/s   Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej została wybrana  Pani  Jolanta Bachry .

  5. Komisja d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego w składzie: 
       1. Bembnik Andrzej
       2. Jellin Mateusz
       3. Kostyra Halina
       4. Kuncewicz Krystyna
       5. Sidorowicz Andrzej
       6. Szwed Józef
       7. Szymański Roman

  Pan Przewodniczący poinformował , że na  Przewodniczących w/w Komisji zgłoszono
  kandydaturę: 
       1. Pan Józef Szwed 

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie  wyboru Pana Józefa Szweda  na stanowisko  Przewodniczącego  Komisji d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

  Rada Miejska stosunkiem głosów   15"za" , 1 "wstrzymujący się" dokonała wyboru
  Pana Józefa Szweda  na stanowisko Przewodniczącego  Komisji d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego.   

  Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  przedstawił projekt uchwały w  sprawie  powołania  stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczących  tych Komisji .

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła , jednogłośnie, UCHWAŁĘ Nr I/3/2002
   
  Uchwała oraz Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią  załącznik nr 4  do protokołu.

  Pkt. 5 d  -Podjęcie  uchwały  w sprawie powołanie Komisji Statutowej.

  Pan Przewodniczący poinformował, że na Członków Komisji  Statutowej  zgłoszono
  kandydatury:
       1. Pani Jolanty Bachry
       2. Pana Andrzeja Sidorowicza
       3. Pana Romana Szymańskiego

  Na stanowisko  Przewodniczącej tej Komisji zgłoszono Kandydaturę Pani Jolanty Bachry.

  W zarządzonym  głosowaniu  Rada Miejska  zatwierdziła skład Komisji Statutowej
  - stosunkiem głosów  - 12 "za "  , 3 "wstrzymujące się ".

  W kolejnym głosowaniu  Rada Miejska  wybrała  Panią Jolantę Bachry na stanowisko
  Przewodniczącej Komisji Statutowej  - stosunkiem głosów  14 "za", 1 "wstrzymujący się".

  Pan Przewodniczący  odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej  oraz wyboru Przewodniczącego

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła , jednogłośnie, UCHWAŁĘ Nr I/ 4/ 2002 

  Uchwała stanowi załącznik Nr  5 do protokołu.

  Pkt. 6 e -  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002.

  Projekt uchwały w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2002 rok
  wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani
  Anna Surowiec - Skarbnik Gminy.

  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego  projektu uchwały .

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła , jednogłośnie, UCHWAŁĘ Nr I/ 5/ 2002 

  Uchwała stanowi załącznik Nr  6  do protokołu. 

  Pkt.  7  - Zamknięcie obrad.

  Pan Przewodniczący  stwierdził, że zrealizowano wszystkie tematy uwzględnione
  w porządku obrad  i ogłosił zamknięcie  I Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  w kadencji  2002 - 2006 r.

  Protokołowała  Anna Błoch   Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-12 (3644 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·