Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół II/2002


  PROTOKÓŁ  NR II/2002
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  4 grudnia 2002 r.


  Sesję
  rozpoczęto o godz.  16.00
  zakończono o godz. 18.30

  Miejsce Sesji - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych

  Ponadto  udział wzięłi :
  1. Pani Janina Cicha - Sekretarz Gminy
  2. Pani Anna Surowiec - Skarbnik  Gminy
  3. Pan Jacek Tyniec - Dyrektor MZK
  4. Pan Dariusz Kłonowski - Radny Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor  Szk.Pods. Nr 2
  5. Pan Leszek Włodarczyk - Przedstawiciel ZUK S.A w Polanicy Zdroju
  6. Pani  Jolanta Kowalczyk - Prezes Hotelu "Sana"
  7. Pan Adam Talik - Z-za Prezesa Polanickiej Izby Gospodarczej
  8. Pan Tadeusz Winiarski - Administrator Spółdzielni Mieszkaniowej  w Polanicy Zdr. oraz kilkunastu mieszkańców miasta.

  Obsługę prawną Sesji sprawował Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy

  Prasę lokalną  reprezentowali:
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz - "Gazeta Gmin"
  2. Pan Konstanty Goleń - Gazeta TMP " Nieregularnik"

  Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Zbigniew Puchniak  przywitał  uczestników Sesji . Przechodząc do  proceduralnej  części obrad  Pan Przewodniczący  dokonał otwarcia II Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju , informując jednocześnie  że liczba obecnych radnych stanowi  quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
  Następnie Pan  Zbigniew Puchniak  zapoznał uczestników Sesji z ustalonym porządkiem obrad  jn.:
  1. Otwarcie Sesji .
  2. Podjęcie uchwał w sprawach :
       a) ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.
       b) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.
       c) określenia  wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.
       d) ustalenia wzorów formularzy do podatku rolnego.
       e) ustalenia wzorów formularzy do podatku leśnego . 
        f) ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
       g) ustalenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 rok zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.
        h) określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczania podatku  rolnego na 2003 rok.
        i) ustalenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2003 rok.
       j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
       k) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Polanica Zdrój.
  7. Zapytania, wolne wnioski .
  8. Zamknięcie obrad .

  Pan Przewodniczący skierował  zapytanie , czy radni mają uwagi i wnioski do ustalonego porządku obrad.

  Radni nie  wnieśli  uwag  do  w/w  porządku  Sesji . 

  Pan Przewodniczący  zwrócił uwagę ,że  głównym tematem Sesji będzie  uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2003 rok , wyjaśniając jednocześnie, że  uchwały Rady Miejskiej, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Prawny Wojewody, podlegają opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzą  z życie po  14 dniach od chwili ich opublikowania. Bardzo istotne jest, by Rada Miejska podjęła uchwały w odpowiednio wcześniejszym terminie co pozwoli na stosowanie  podatków i opłat lokalnych od 1 stycznia  2003 r.

  Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji, że  przygotowane  przez  służby finansowe gminy  projekty uchwał  były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Wniesione na tym posiedzeniu  zmiany i poprawki zostały uwzględnione i są odzwierciedlone w  projektach uchwał, które dostarczono Radnym.

  Pan  Przewodniczący zarządził  przejście do  pkt. 2  porządku obrad  tj.  podjęcia uchwał , wnioskując przy tym by projekty uchwał  dotyczące podatków i opłat lokalnych  przedstawiła Pani Skarbnik Anna Surowiec.

  Pkt.2a  -Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok  przedstawiła  Pani Anna Surowiec  skarbnik gminy  , informując , że zgodnie z wnioskiem Komisji zastosowano  stawkę  w wysokości , jaka obowiązywała w roku  2002.

  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały .

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego głosowaniu
  Rada Miejska podjęła UCHWAŁĘ NR II/6 / 2002  w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok  -   jednogłośnie   (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi załącznik Nr 1 do  protokołu . 

  Pkt.2b- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok  przedstawiła Pani  Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy

  W tym miejscu Pan Przewodniczący  odczytał treść pisma Zarządu ZUK S.A.
  w Polanicy Zdroju  -  wniosek o niestosowanie maksymalnych stawek opłaty miejscowej.

  Pismo stanowi załącznik Nr ......do protokołu.

  Po odczytaniu  treści w/w pisma Pan Przewodniczący zarządził dyskusję  w temacie przedstawionego projektu uchwały .

  W dyskusji udział wzięli:

  1. Radna Krystyna Kuncewicz   zaznaczyła, że na  posiedzeniu komisji była przecina zastosowaniu maksymalnych stawek opłaty miejscowej .
  W ocenie Pani Kuncewicz  argumentacja Zarządu ZUK S.A.  jest podobna do tej którą przedstawiała na posiedzeniu Komisji   w związku z czym Rada Miejska  powinna zastanowić się  czy  zastosowanie  maksymalnych stawek jest właściwą polityką dla gminy.

  2. Radny Andrzej Sidorowicz  przypomniał, że na posiedzeniu Komisji  analizowano różne aspekty wynikające z zastosowania  maksymalnych stawek opłaty miejscowej.  Analizowano również sytuację ZUK S.A. gdzie po raz pierwszy od kuracjuszy będzie pobierana tego typu opłata .  W dyskusji zwrócono uwagę, że ZUK  w roku 2003 będzie płacić znacznie niższe stawki z tytułu podatku od nieruchomości, co w konsekwencji powinno pomniejszyć ceny  za świadczone usługi. W ocenie Pana Andrzeja Sidorowicza  Radni muszą zdawać sobie sprawę ,że  obniżone ustawowo stawki  od nieruchomości dla obiektów ZUK , spowodują znaczny uszczerbek w dochodach własnych gminy.

  3. Radna Krystyna Gowsz zwróciła uwagę ,że na posiedzeniu Komisji  dyskutowano nad możliwością  obniżenia stawek opłaty klimatycznej dla kuracjuszy ze skierowaniami ZUS.  W ocenie Pani K. Gowsz  ludzie przyjeżdżający z tego typu skierowaniami mogą niespodziewać się  dodatkowych opłat .
  Z wystąpienia ZUK  wynika, że w 2003 roku pomniejszy się liczba tego typu skierowań , stąd też  warto zastanowić się nad całkowitym zwolnieniem lub  zminimalizowaniem stawki opłaty klimatycznej  dla osób  ze skierowaniami ZUS. 

  Radca Prawny Gminy Pan Leszek Woźniak  poinformował  uczestników Sesji, że nowe przepisy podatkowe nakładają obowiązek na organ podatkowy  pobierania podatku  w wysokości nie mniejszej niż stawka minimalna jaka wyznaczona jest Rozporządzeniem Ministra Finansów.  W takiej sytuacji prawnej Rada Miejska nie ma delegacji do całkowitego zwolnienia z  ustalonego ustawowo podatku. 

  4. Radna Magdalena Ptaszek stwierdziła , że  5-ciokrotne obniżenie stawek podatku od nieruchomości  za obiekty sanatoryjne  wpłynie ujemnie na dochody własne gminny w roku 2003 .  Ustalenie  wysokości opłaty miejscowej  jest w ocenie Pani Magdaleny Ptaszek , jednym ze sposobów na uzupełnienie  znacznego niedoboru w budżecie miasta, który pojawi się w dochodach z podatku od nieruchomości.
        Radna M.Ptaszek skierowała do Rady Miejskiej apel o rozwagę  w  podejmowaniu decyzji  o wysokości stawek opłaty klimatycznej.

  5. Radna Halina Kostyra  zaproponowała , by Rada Miejska  zastanowiła się nad możliwością  obniżenia stawki opłaty miejscowej dla  osób  ze skierowaniami ZUS. Ludzie z takimi skierowaniami nie korzystają z lecznictwa sanatoryjnego z własnego wyboru - jest to leczenie obowiązkowe , bezpłatne. Bardzo często ze skierowaniami ZUS przyjeżdżają  osoby biedne , które mogą być nieprzygotowane na dodatkowe koszty.

  6. Radny Roman Szymański w swym wystąpieniu poparł swoich przedmówców w kwestii potrzeby zastanowienia się nad skutkami zastosowania  maksymalnej stawki opłaty miejscowej dla budżetu miasta. W ocenie Pana Szymańskiego  trzeba mieć też na uwadze, że duża część gości przyjeżdżających do Polanicy o  opłacie miejscowej dowiaduje się na miejscu i na tym tle  bardzo często zdarzają się różnego rodzaju nieporozumienia.  Do naszego uzdrowiska przyjeżdżają  ludzie o nienajwyższym  statusie materialnym  , stąd w ocenie Pana  Szymańskiego  należy rozważyć wysokość stawki opłaty miejscowej , która będzie możliwa do udźwignięcia dla każdej grupy gości.

  Reasumując swoje wystąpienie Pan Roman Szymański zgłosił  w n i o s e k 
  o ustalenie stawki opłaty miejscowej w wys. 2,00 zł  za dzień pobytu.
     
  7. Radna Krystyna Gowsz zgłosiła wniosek o zastosowanie stawki opłaty miejscowej w wysokości  3,00 zł. W ocenie Pani Gowsz  obniżenie  opłaty do 2,00 zł  będzie niekorzystne dla dochodów gminy.

  8. Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  na wstępie wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji były dyskutowane różne warianty związane ze stawka pobytową .  Propozycja zastosowania stawki maksymalnej w wys. 3,20 zł  wynika z opinii wyrażonej w  formie głosowania.
  Kontynuując Pan Przewodniczący  podkreślił, że Zespół Uzdrowisk Kłodzkich jak również inne obiekty sanatoryjne w Polanicy Zdroju  do roku 2002 nie pobierały żadnej opłaty  pobytowej. Przyjeżdżający   kuracjusze na pobyty 24 dniowe  płacili z własnej kieszeni różnicę kosztów  wynikające ze standardu  zajmowanych pokoi.  W ocenie Pana Przewodniczącego  problem wynika niewątpliwie z faktu, że inni turyści i goście, z mniejszymi czy większymi oporami ,  taką opłatę wnosili.

  Pan Przewodniczący zwrócił uwagę , że gmina z tytułu obniżenia stawek podatku od nieruchomości  tylko  za obiekty ZUK  utraci dochody  w wys. 200.000 zł. Ogólne wpływy od obiektów związanych z lecznictwem  będą w 2003 roku 5-ciokrotnie mniejsze niż w 2002 r.  Analizując na posiedzeniu Komisji  problem wysokości stawki opłaty miejscowej , która będzie obowiązywać również  kuracjuszy  zwrócono uwagę ,że kontraktowe skierowania wg umowy z Kasami Chorych będą wynosiły 21 dni. Przy stawce  opłaty pobytowej  w wys. 3.00 zł  stawka  za 21 dni wyniesie 63,00 zł.  Krótszy o  trzy dni  pobyt w sanatorium obniży  koszt dla każdego kuracjusza o ok. 40 zł . Bilansując te dwie kwoty każdy kuracjusz będzie dodatkowo obciążony  sumą 23 zł.  Od wielu lat opłatę klimatyczną od gości przybywających do Polanicy pobierały wszystkie inne podmioty gospodarcze branży hotelowej  i nikt  nie pytał  jakie koszty  mają te obiekty.

  W ocenie Pana Przewodniczącego rok budżetowy 2003  zapowiada się nie najlepiej pod względem finansów gminy . W roku  2003   gmina będzie musiała  spłacić ok. 2 mil zł z tytułu  kredytów , przejdą też  do zapłaty w  roku 2003   zadłużenia bieżące wobec 123 podmiotów , które na  dzień dzisiejszy wynoszą ok. 3.mil zł.
  Opłata pobytowa i podatek od nieruchomości  , podkreślił Pan Przewodniczący , jest źródłem dochodów własnych gminy, stąd Rada Miejska w trosce o dobro gminy nie może rezygnować z  tychże dochodów.
  Być może , dodał Pan Zbigniew Puchniak, ZUK  będzie mógł wkalkulować opłatę klimatyczną w koszty, biorąc pod uwagę, że będzie płacić mniejszy podatek od nieruchomości.

  9. Radny Andrzej Sidorowicz odnosząc się do stwierdzenia  w piśmie ZUK, że wysokość opłaty klimatycznej wpłynie  negatywnie na ilości przyjeżdżających gości  , uznał , że podany argument nie jest do końca zasadny , gdyż opłata klimatyczna nie jest decydującym czynnikiem  czy do Polanicy będą chcieli przyjeżdżać goście.
  W ocenie Pana A.Sidorowicza Rada Miejska powinna dołożyć maksimum starań by podnosić atrakcyjność naszego uzdrowiska gdyż  to właśnie ten czynnik jest decyduje o ilości osób chcących  odwiedzić nasze miasto. Radny Andrzej Sidorowicz uznał, że gmina nie może zrezygnować z dochodów pochodzących z opłaty klimatycznej   i zgłosił  w n i o s e k   o utrzymanie stawki  zaproponowanej w projekcie uchwały   tj. 3,20 zł.

  10. Pan  Leszek Włodarczyk - Przedstawiciel Zarządu ZUK S.A w Polanicy na wstępie swojego wystąpienia  wyjaśnił , że  zastosowanie przed trzema laty takiej samej  wysokości stawek podatku od nieruchomości  dla obiektów ZUK i obiektów służby zdrowia jak dla pozostałych podmiotów gospodarczych  doprowadziło przedsiębiorstwa uzdrowiskowe  do bardzo trudnej sytuacji finansowej . W  ocenie Pana Leszka Włodarczyka nie można porównywać służby zdrowia z przedsiębiorstwami , które  wypracowują  zyski i dobrze się stało, że Minister Finansów zauważył tę nieprawidłowość, decydując o obniżeniu podatku od nieruchomości. Kontynuując Pan Dyrektor Włodarczyk  wyraził obawę, że zastosowanie maksymalnej stawki  opłaty klimatycznej może być czynnikiem zaporowym jeżeli chodzi o liczbę przyjeżdżających do uzdrowiska kuracjuszy.     

  W ocenie Pana Włodarczyka  należałoby zastanowić się co opłaca się bardziej - czy  wyższa opłata klimatyczna i mniej gości,  czy  niższa opłata i większa liczba odwiedzających Polanicę.
  Odnosząc się do  niższych stawek podatku od nieruchomości  Pan Dyrektor wyjaśnił, że pozwoliło to na zastosowanie niższych stawek w konkursach . Mimo obniżenia stawek  w roku 2003 w  ZUK  będzie  brakować ok. 40 %  do pełnego obłożenia  miejsc . Pan Dyrektor Włodarczyk reasumując swoje wystąpienie wyraził nadzieję, że Rada Miejska weźmie pod uwagę  argumentację Zarządu ZUK  S.A  w Polanicy Zdroju i zastosuje  taką stawkę , która nie będzie odstraszać kuracjuszy  a będzie  wręcz magnesem  przyciągającym  ludzi do naszego uzdrowiska.  W tym miejscu Pan Włodaczyk zaznaczył, że ZUK  dla podniesienia atrakcyjności  naszego uzdrowiska, bezpłatnie udostępnia wodę mineralną dla wszystkich przyjezdnych gości i dla mieszkańców miasta , ponosząc z tego tytułu  określone koszty.

  11. Radny Marek Kornacki  w swym wystąpieniu stwierdził, że  ZUK nie  wkalkulowuje opłaty klimatycznej w cenę  swoich usług , stąd opłata  ta nie ma wpływu na liczbę zakontraktowanych skierowań.  Ponadto Pan Marek Kornacki zwrócił uwagę ,że ZUK oprócz  skierowań  finansowanych przez Kasy Chorych świadczy  usługi na zasadach komercyjnych . Za  obiekty  gdzie prowadzona jest działalność komercyjna będzie naliczany  obniżony podatek od nieruchomości. 
  W ocenie Pana Kornackiego będzie  to czysty zysk dla  ZUK.

  12. Radna  Magdalena Ptaszek  odnosząc się do wystąpienia Pana Dyrektora Leszka Włodarczyka  zauważyła ,że  problemy finansowe mają  wszystkie podmioty gospodarcze branży turystycznej, nie tylko ZUK.  W ocenie Pani  M. Ptaszek  obniżenie stawki podatkowej  np. o 1 zł  nie będzie żadnym argumentem  na przyciągnięcie gości do Polanicy.
   Radna  Magdalena Ptaszek poparła wcześniejszy wniosek o  utrzymanie stawki opłaty klimatycznej w  wysokości 3,20 zł.
  Na tym zakończono dyskusję.

  Pan Przewodniczący  zarządził  głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej  w wys. 3,20 zł , co pokrywa się z najdalej idącym wnioskiem  o utrzymanie tejże stawki .

  Kolejne wnioski to:
  - Wniosek Radnego R. Szymaśkiego o zastosowanie stawki w wys. 2 zł
  - Wniosek Radnej Krystyny Gowsz  o zastosowanie stawki w wys. 3 zł.

  Rada  Miejska  , stosunkiem głosów ,  8"za" ,  5"przeciwnych" , 2 "wstrzymujące się"   podjęła UCHWAŁĘ Nr  II/ 7 /2002   w sprawie  ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 2 do protokołu.

  Pkt. 2 c - Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok  przedstawiła Anna Surowiec -Skarbnik Gminy

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego Rada Miejska w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  II/8/2002   -  jednogłośnie  (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 3 do protokołu.

  Pkt. 2 d -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku rolnego przedstawiła Anna Surowiec -Skarbnik Gminy

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego Rada Miejska w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  II/9/2002   -  jednogłośnie  (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 4 do protokołu.

  Pkt. 2 e -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku leśnego  przedstawiła Anna Surowiec -Skarbnik Gminy

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego Rada Miejska w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  II/10/2002   -  jednogłośnie  (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 5 do protokołu.

  Pkt. 2 f -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości przedstawiła Anna Surowiec -Skarbnik Gminy

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego Rada Miejska w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  II/11/2002   -  jednogłośnie  (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 6 do protokołu.

  Pkt. 2 g -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2003 rok przedstawiła Anna Surowiec -  Skarbnik Gminy

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego Rada Miejska w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  II/12/2002   -  jednogłośnie  (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 7 do protokołu.

  Pkt. 2 h -  Projekt uchwały w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczania podatku  rolnego na 2003 rok przedstawiła Anna Surowiec -  Skarbnik Gminy

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego Rada Miejska w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  II/13/2002   -  jednogłośnie  (15 głosów "za")

  Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK  Nr 8 do protokołu.

  Pkt. 2 i -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2003 rok przedstawiła Anna Surowiec -  Skarbnik Gminy.

  W dyskusji dotyczącej w/w projektu uchwały udział wzięli :

  1. Radny Zbigniew Bilan,  odnosząc się do  ustaleń zawartych w  §1 pkt 2 p.pkt c,  gdzie zastosowano niższą o 20 % stawkę podatku od nieruchomości dla obiektów hotelowych w rejonie Sokołówki i Nowego Wielisławia, stwierdził, że gmina poprzez  taką obniżkę utraci pewną część subwencji .
  Ponadto  Pan Z.Bilan uznał, że nie ma różnicy  pod względem atrakcyjności terenów gdzie proponuje się obniżyć stawki podatkowe a terenami przy ul. Widok, Słoneczna, Okrzei  oraz dalekich części ulic Sikorskiego , Dębowej Cichej  , gdzie również znajdują się  obiekty hotelowe - np. Hotel "Sara"  i kwatery prywatne .
  Ponadto Pan Zbigniew Bilan zaznaczył , że w okresie  minionej kadencji  w rejonie Sokołówki  zrobiono  o wiele więcej niż w innych latach , a za utracone dochody   z tytułu  obniżonych stawek  można byłoby  wykonać w tym rejonie  kolejne zadania inwestycyjne.

  Radny Zbigniew Bilan zgłosił  w n i o s e k  o  odstąpienie od różnicowania stawek podatku od nieruchomości  i  pozostawienie jednej stawki dla wszystkich budynków związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej w wys. 17,31 zł.  

  2. Radny Mateusz Jellin  nie zgodził się ze swoim przedmówcą , stwierdzając, że  20 % obniżenie podatku dla obiektów hotelowych w rejonie Sokołówki i Nowego Wielisławia  nie  spowoduje  zbyt dużego ubytku w dochodach  gminy,  a będzie dużą ulgą  dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych na działalność hotelowa.

  3. Radny Marek Kornacki  donosząc się do argumentów  Radnego Z. Bilana , uznał ,że nie ma  żadnego porównania dla atrakcyjności  rejonu Sokołówki i  rejonu Górnej Polanicy .  Zastosowanie  niższych stawek podatku od nieruchomości w rejonie Sokołówki  pozwoli podmiotom branży hotelowej  podnieść się z  bardzo trudnej sytuacji finansowej.  W ocenie Pana Kornackiego  przyjęta przez Radę Miejską  polityka dla tego rejonu miasta  jest  właściwa , gdyż w ten sposób można uchronić niektóre  obiekty  hotelowe  w rejonie Sokołówki przed  likwidacją.

  4. Radny Roman Szymański  podkreślił , że prawie wszystkie podmioty gospodarcze  branży  hotelowo -turystycznej borykają się z trudnościami finansowymi. W ocenie Pana Szymańskiego należy przeanalizować , czy zasadne jest obniżanie stawek  uchwałą Rady Miejskiej  dla określonego rejonu miasta. Niewszystkie podmioty gospodarcze branży  hotelarskiej w rejonie Sokołówki znajdują się w bardzo złej sytuacji  finansowej  dlatego bardziej właściwe  byłoby stosowanie indywidualnych zwolnień . Zwolnień indywidualnych udziela Burmistrz  Miasta po  udokumentowaniu sytuacji materialnej przez podatnika.

  Pani Skarbnik Anna  Surowiec  odnosząc się do  zgłaszanych w dyskusji uwag  wyjaśniła, że  autentycznie  w momencie  zastosowania zwolnień  podatkowych gmina  ma  pomniejszaną  subwencję ogólną.  Dane  o  wysokości pomniejszonych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych wynikają ze sprawozdań finansowych, które dostarcza się do Ministerstwa Finansów i na tej podstawie pomniejszana jest subwencja .

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  przypomniał , że podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji  , dotyczącej  zastosowania mniejszego podatku  dla obiektów hotelowych w rejonie Sokołówki ,  bardziej chodziło o gest w stronę podmiotów gospodarczych tychże branż , biorąc pod uwagę , że  infrastruktura   tego rejonu miasta jest dość mocno zaniedbana.  (chodziło o drogi , oświetlenie, gazu, kanalizacji  itp.).
  W ocenie Pana Przewodniczącego z punktu finansów gminy  jakiekolwiek obniżki nie powinny mieć miejsca jeżeli nie są w bardzo mocny sposób umotywowane.
  Proponując obniżenie podatków  dla Rejonu Sokołówki  bardziej chodziło o intencje i wyrażenie  dobrej woli , że Władze Miasta  dostrzegają problemy  tego  rejonu miasta.

  5. Radny Andrzej Bembnik nie zgodził się ze stanowiskiem Radnego Bilana , podkreślając , że Sokołówka od wielu lat jest zaniedbywana  przez władze miasta - nie ma tam porządnych dróg ,chodników,  nie ma oświetlenia .  Mieszkańcy tego rejonu miasta płacą  zawsze takie same podatki jak  w innych rejonach  i czują się pokrzywdzeni.
  Kontynuując Pan  A.Bembnik  stwierdził ,że  zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej gminy  ale uważa, że  obniżenie  podatku  dla  działalności hotelowej w rejonie Sokołówki  będzie sygnałem dla mieszkańców , że nowa władza samorządowa zechce traktować  ten rejon miasta na równi z pozostałą częścią Polanicy Zdroju , i że docenia ludzi , którzy  zdecydowali się  zrobić  coś dobrego w tej części miasta.
  Reasumując swoje wystąpienie  Radny Andrzej Bembnik zgłosił wniosek
  o poddanie pod głosowanie  projektu uchwały w wersji jaka została przedstawiona.

  6. Radna  Halina Kostyra poparła  stanowisko radnego A.Bembnika , wyjaśniając ,że mieszka  w rejonie Sokołówki od 50 lat  i może powiedzieć , że przez te wszystkie lata nie wiele  tam zrobiono , a jeżeli już zrobiono cokolwiek  to na bardzo małym odcinku - dotyczy  to terenów  gdzie  powstaje nowe budownictwo.

  7. Pan Jacek Tyniec  - p.o Dyrektora MZK  odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały  zwrócił  uwagę, że  Miejski Zakład Komunalny będzie zobowiązany uiszczać podatek od nieruchomości od  budynków mieszkalnych . Ponadto Pan J.Tyniec wyjaśnił ,że ustawa o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy ograniczyła  w radykalny sposób możliwość  podwyższania  stawek czynszowych za lokale mieszkalne.  W obowiązujących  aktualnie stawkach czynszowych nie skalkulowano podatku od nieruchomości .  Dochód uzyskiwany przez MZK z opłat czynszowych jest niewystarczający na utrzymanie  substancji mieszkaniowej, pozostającej z zarządzie MZK , w stanie takim jaki on jest . Brak środków powoduje systematyczną degradację  obiektów mieszkalnych .
  Z wyliczeń Urzędu Mieszkalnictwa  trzeba byłoby podnieść czterokrotnie stawkę czynszowa by móc utrzymać substancje mieszkaniową na tym samym poziomie, a  sześciokrotnie by móc robić jakie kolwiek modernizacje.
  Pan Jacek Tyniec skierował do Rady Miejskiej prośbę o rozważenie możliwość zwolnienia  MZK  z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych.
  W skali roku będzie to kwota ok. 30.000 zł.

  Kontynuując Pan Jacek Tyniec wyjaśnił ,że  MZK jest obciążane podatkiem od budowli - jest to 2%  od wartości budowli związanych z  dystrybucją wody
  i urządzeniami służącymi do oczyszczania ścieków.  Wysokość tego podatku wynosi ok. 160.000 zł w skali roku.  Podatek ten musi być wkalkulowany w ceny wody
  i ścieków  i rozkłada się  w m3 wody  wys. 17- 18 groszy  i  w m3 ścieków 24-28 groszy.

  Pan Przewodniczący odnosząc się do wystąpienia Dyrektora MZK  stwierdził, że  dotknął on bardzo istotnych tematów .
  W ocenie Pana Przewodniczącego Rada Miejska nie będzie w stanie ustosunkować się do zgłoszonych problemów podczas odbywanej sesji.
  Pan Przewodniczący zaproponował by  Dyrekcja MZK wystąpiła z oficjalnym pismem , popartym odpowiednimi argumentami .
  Zgłoszone przez Pana Dyrektora MZK wnioski trafią do odpowiednich Komisji Rady Miejskiej  i  w zależności od wypracowanego stanowiska Rada Miejska będzie mogła podjąć decyzje w miesiącu grudniu,  na kolejnej Sesji.

  Na tym zamknięto dyskusję  dotyczącą projektu uichwały w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Pan Przewodniczący   realizując proceduralne czynności Sesji  zarządził głosowanie
  w sprawie przyjęcia wniosku zgłoszonego przez radnego Zbigniewa Bilana  tj. skreślenia  w § 1 pkt 2  podpunktu "c" .

  Rada Miejska  stosunkiem głosów:
         4 "za"
         9 "przeciwnych"
         2 "wstrzymujące się "
  zdecydowała o odrzuceniu wniosku.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcia  Pan Przewodniczący zarządził  głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok w brzmieniu przedstawionym  na wstępie.

  Rada Miejska  podjęła UCHWAŁĘ NR II/ 14/2002  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok -  stosunkiem głosów : 9"za"
                                                                                                                      
  6 "wstrzymujących się"

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 9 do protokołu

  Pkt. 2 j  - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   przedstawiła Pani Anna Surowiec Skarbnik Gminy .

  Radni nie zgasili uwag do  ustaleń zawartych w projekcie uchwały .

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego  głosowaniu Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/15/2002 - stosunkiem głosów  15 "za" (jednogłośnie) 

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 10 do protokołu

  Pkt. 2 k- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Polanica Zdrój przedstawił Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak

  W komentarzu do  przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący wyjaśnił, że do tej pory  wynagrodzenia burmistrzów i wujtów i prezydentów miasta składało się z  czterech składników.   Czwartym  składnikiem wynagrodzenia był dodatek specjalny , przyznawany na rok czasu , pod  konkretnie ustalone zadania.
  W związku z tym , Wojewoda Dolnośląski uchyla wszystkie uchwały, gdzie uwzględniono w składnikach wynagrodzenia dodatek specjalny , uzasadniając to tym , że dodatek ten może być przyznawany  przez Burmistrza podległym mu pracownikom.
  W ocenie  Wojewody  Rada nie ma  kompetencji przyznawania takiego dodatku Burmistrzowi.
  Temat dodatków specjalnych  jest problemem całego kraju i sprawa ta miała być omawiana na posiedzeniu Rady Ministrów.  Należy spodziewać się, że problem w najbliższym czasie będzie uregulowany  prawnie i wówczas  Rada Miejska  powróci do  wynagrodzenia  Burmistrza. 

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały

  W zarządzonym przez Pana Przewodniczącego  głosowaniu Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/16/2002 - stosunkiem głosów  15 "za" (jednogłośnie)

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11  do protokołu .

  Pkt. 3   -  Zapytania, wolne wnioski .

  1. Radna Magdalena Ptaszek  -  skierowała zapytanie  czy jest możliwość  by przy publikacji Uchwał Rady Miejskiej   w "Gazecie Gmin " podać do wiadomości mieszkańcom  uzasadnienie o obniżeniu  stawek podatku od nieruchomości dla obiektów hotelowych w rejonie Sokołówki.

   Na posiedzeniu Komisji , gdzie zaproponowano  obniżenie stawki , jednym z argumentów  była potrzeba zaktywizowania  właścicieli  obiektów hotelowych  do włączenia się w działania promocyjne miasta.
  W związku z tym  warto byłoby, w lokalnych środkach przekazu,  wyrazić apel do  właścicieli  obiektów hotelowych z rejonu Sokołówki  by aktywnie włączyli się w działalność promocyjną  miasta.

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził ,że nic nie stoi na przeszkodzie by przy publikacji  uchwał  podać uzasadnieni  , którym kierowali się radni wnioskując o zastosowanie  mniejszych stawek podatku od nieruchomości  dla obiektów hotelowych  w rejonie Sokołówki  i jednocześnie  skierować apel do hotelarzy by doceniając inicjatywę  Rady Miejskiej czynnie włączyli się w działania promocyjne  oraz  pomoc w organizacji imprez np. poprzez sponsorowanie zakwaterowani , wyżywienia .
  Taki sponsoring bardzo często świadczą hotele z centrum  uzdrowiska.

  2. Radna Jolanta Bachry  skierowała wniosek by  przy publikacji uchwał  o opłatach
  i podatkach lokalnych podać do publicznej wiadomości informację  o ustawowych zwolnieniach  dla poszczególnych rodzajów podatków i opłat .
   W ocenie Pani J.Bachry mieszkańcy mają prawo wiedzieć w jakich przypadkach przysługuje im ustawowe zwolnienie , a często nie mają  dostępu do przepisów.

  3. Radny Andrzej Sidorowicz -  odnosząc się do przekazanej  Radnym informacji o zobowiązaniach  gminy w tym też wobec  MZK , korzystając z obecności Dyrektora MZK Pana Jacka Tyńca skierował do niego zapytanie  czy w momencie gdyby tych zaległości nie było  zasadnym byłby wniosek o zwolnienie MZK z podatku od nieruchomości .

  - Pan Jacek Tyniec wyjaśnił ,że kilka dni temu odbył spotkanie z Burmistrzem Miasta i Panią Skarbnik Gminy w temacie  zobowiązań gminy wobec MZK.   Na spotkaniu tym ustalono ,że  zobowiązania gminy wobec MZK są wyższe niż  wykazano w informacji dostarczonej Radnym  - wynosi ono ok.480.000 zł.
  Odnosząc się do meritum  pytania Pan Tyniec  stwierdził ,  że  przy płynnym przepływie należności  MZK nie  występowałby z wnioskiem o zwolnienia z podatku od nieruchomości za obiekty mieszkalne .

  - Pani  Skarbnik Anna Surowiec wyjaśniła , że  od spotkania o którym wspomina Pan Jacek Tyniec zadłużenie gminy  zmniejszyło się  gdyż przelano dla MZK  część zobowiązań. Ponadto Pani Skarbnik uznała , że  sprawa wzajemnych rozliczeń MZK i Gminy wymaga  dogłębnej analizy  w obu kierunkach.

  4. Radny Marek Kornacki -  biorąc pod uwagę  wykaz  zobowiązań gminy  , który został dostarczony Radnym,  gdzie  uwzględnione są też zobowiązania wobec restauracji i hoteli  zgłosił w n i o s e k   formalny  o  zlecenie  dla Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej  przeprowadzenie kontroli  w zakresie zasadności  wydanych  środków z budżetu gminy  na usługi hotelowe i gastronomiczne
  z okres  2001 - 2002 r.

  Pan Przewodniczący  odnosząc się do wniosku Radnego Marka Kornackiego wyjaśnił, że w najbliższym czasie  spotka się z Komisją Rewizyjną  i trybie roboczym będą podjęte uzgodnienia dot.  prawnych możliwości i zakresu przeprowadzenia  kontroli .

  5. Pan Dariusz Kłonowski  -Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  skierował pytanie do Dyrektora MZK czy zakład przygotowany jest  do  akcji zima.

  - Pan Jacek Tyniec  wyjaśnił ,że MZK  dysponuje  tym samym sprzętem do akcji zimowej co w roku 2002 .  Zakupiono niezbędna ilość  szlaki i piasku do posypywania ulic i chodników.  Na dzień dzisiejszy  MZK ma zatrudnionych  10 osób w ramach prac interwencyjnych  i należy mieć nadzieję , że  umowa z Powiatowym Biurem Pracy będzie  przedłużona , co znacznie poprawiłoby  zadania  wykonywane przez MZK w czasie "Akcji Zima".

  Pkt. 4  - Zamknięcie obrad.

  Pan Przewodniczący stwierdził, że  zrealizowano wszystkie tematy  uwzględnione w porządku obrad i ogłosił zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.
  - Zamknięcie obrad.

  Protokołowała  Anna Błoch


   

   


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-21 (3928 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·