Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół III/2002  PROTOKÓŁ Nr III/2002
  z dwudniowej  Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  odbytej w dniach  18 grudnia 2002 r.
  i  30 grudnia 2002 r.


  Sesję w dniu 18.12.2002 r. 
  rozpoczęto o godz. 16.00
  zakończono  o godz. 18.45


  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych


  Ponadto udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki - Z-ca Burmistrza Miasta
  3. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  4. Pani  Anna Surowiec - Skarbnik Gminy


  Zaproszeni goście :
  - Pan Jerzy Szymańczyk   - Prezes Zarządu ZUK S.A. w Polanicy Zdroju
  - Pan Michał Punda   - Prezes Zarządu Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla  Stworzenia wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim  .
  -  Pan Jacek Tyniec - p.o.  Dyr. MZK
  -  Pani Teresa Pituła - Dyrektor  Gimnazjum w Polanicy Zdroju
  - Pan Dariusz Kłonowski  - Dyrektor Szkoły Podst. Nr 2 oraz Radny Powiatu Kłodzkiego
  - Pan Andrzej Jellin - Kierownik OPS
  oraz kilku mieszkańców miasta . 
   
  Otwarcia  I części dwudniowej Sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak .
  Pan Przewodniczący stwierdził, że  liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i następnie  zapoznał uczestników Sesji z  ustalonym porządkiem  I części obrad  III Sesji Rady Miejskiej  jn.:
  1.Otwarcie Sesji .
  2.Rozpatrzenie wniosku  Zarządu Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich  w sprawie zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej  z dnia 29 sierpnia 2002 r.
  Nr XLIV/247/2002  w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie nazwy miasta 
     - podjęcie  uchwały  w w/w sprawie .
  3. Informacja  Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego  Związku Celowego Powołanego  
  dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim na temat funkcjonowania  Związku .
  - Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela gminy Polanica Zdrój
        w skład Zgromadzenia  Związku
  4. Informacja  o działalności  Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
  - referuje  Pan Roman Szymański  Członek Zarządu DOT
  5. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) aneksu do umowy kredytowej w rachunku bieżącym PKO S.A. w Polanicy Zdroju
  b) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2002 rok
  c) szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom gimnazjalnym.
  6. Zapytania, wolne wnioski .
  7. Zamknięcie  I części  dwudniowej Sesji Rady Miejskiej.


  Radni nie zgłosili uwag do  ustalonego  przez Przewodniczącego porządku obrad.


          Pan Przewodniczący wyjaśnił, że pierwszym, merytorycznym punktem  obrad Sesji będzie rozpatrzenie wniosku Zarządu Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.  w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia Wojewody Dolnośląskiego  , w którym  stwierdzono  nieważność uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  Nr XLIV/247/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r.  dotyczącej  wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie nazwy miasta.
   W związku z tym, że  Radni nowej kadencji mogą być  niezorientowani w omawianym temacie,   gdyż  Uchwałę  podejmowała Rada minionej kadencji , Pan Przewodniczący zaproponował  by Pani Janina Cicha , Sekretarz Gminy  omówiła   tok  postępowania  administracyjnego  w sprawie wydania zgody na używanie nazwy miasta .


   Głos zabrała Pani Janina Cicha -  Sekretarz Gminy, informując uczestników Sesji ,że pierwszy  wniosek  w sprawie  komercyjnego używania nazwy miasta wpłynął do gminy w roku 1997. Z tym wnioskiem  wystąpiła Wrocławska Firma "EDO" , która  uruchomiła  wytwórnię wody mineralnej w Starym Wielisławiu. 
  Radca Prawny Gminy Pani Jadwiga Skobało  wydała  opinię, że  nie ma przeszkód by firma  użyła nazwy geograficznej miasta  do celów komercyjnych , prowadzonej działalności gospodarczej.
   W sierpniu  1998 roku  Wesół  Uzdrowisk Kłodzkich skierował do gminy zapytanie , czy  gmina udzieliła zgody na używanie nazwy miasta  dla  Firmy EDO.
  W odpowiedzi poinformowano ZUK ,że  gmina nie  wydawała  oficjalnej zgody , gdyż  taka zgoda nie jest potrzebna przy używaniu nazw geograficznych , jak również ,że  nazwa geograficzna miasta nie podlega ochronie prawnej.
   Temat komercyjnego wykorzystania nazwy nie pozostał bez echa . W uchwalanym Statucie miasta  w roku 1999 r. znalazł się zapis , że na komercyjne używanie nazwy miasta jest niezbędna zgoda Rady Miejskiej.   Zapis ten nie został zakwestionowany przez nadzór prawny .
  W czerwcu 2000 r. Rada Miejska upoważniła Zarząd Miejski do  prowadzenia rokowań z podmiotami zainteresowanymi  używaniem nazwy miasta -  na ten czas były to dwie firmy  ZUK S.A i  EDO
  Sp.z o.o.  Temat używania nazwy miasta  przez cały 2001 rok  był wielokrotnie  analizowany przez  Zarząd Miejski  , aż we wrześniu 2001 roku obydwa podmioty zostały wezwane do przedstawienia  własnych propozycji  , które mogłyby być  wykorzystane  w  umowie dotyczącej  korzystania z nazwy miasta .
   Zgodnie z wolą Zarządu Miejskiego  obie firmy  złożyły  projekty umów , które Zarząd 
  17 stycznia 2002 r przekazał do  Komisji Rady Miejskiej .   Sprawę  rozpatrywała Komisja  ds. Budżetu  w obecności Przedstawicieli ZUK S.A.  i Prezesa Firmy EDO , która to Komisja uznała ,że  przedstawione  warunki w obu projektach umów są niekorzystne dla gminy.
  To spowodowało , że  Zarząd przystąpił do  ponownych negocjacji , w wyniku których  przedstawił  w październiku 2002 roku   projekt  uchwały   w sprawie  wydania zgody na używanie nazwy miasta dla ZUK S.A  w Polanicy Zdroju .
  Wojewoda Dolnośląski, w ramach nadzoru   uznał , że uchwała  jest    niezgodna z prawem i stwierdził  jej nieważność  podając w uzasadnieniu , że  Rada Miejska nie ma  kompetencji do  wydawania zgody na używanie nazwy geograficznej miasta .


   Powyższe wyjaśnienia uzupełniła Pani Jadwiga Skobało - Radca Prawny Gminy informując ,że Rada Miejska  minionej kadencji w dniu 10 października 2002 roku podjęła uchwałę , w której  wyrażono zgodę  na  komercyjne wykorzystanie nazwy miasta  przez ZUK S.A.  tj do oznaczenia  wody mineralnej  produkowanej przez w/w przedsiębiorstwo.
  Nadzór Prawny Wojewody Dolnośląskiego stwierdził jednoznacznie ,że  uchwała  jest sprzeczna z prawem , uzasadniając swoje stanowisko tym , że nazwy geograficzne mogą być  używane bez ograniczeń  i  nie jest  w tym względzie  wymagana  zgoda  Rady Miejskiej.  
   W związku z  zamiarem zaskarżenia  rozstrzygnięcia  Wojewody do Naczelnego Sądu Administracyjnego  Pani Jadwiga Skobało napisała  uzasadnienie  do skargi , w którym  stwierdza się, że zdaniem gminy brak jest podstaw prawnych do  postawienia zarzutu  o naruszeniu  art. 131 ust. 1 pkt. 2 - ustawy o własności przemysłowej .  W  w/w akcie prawnym istnieje zapis mówiący o tym ,że przy rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę miasta niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej.
   W ocenie Pani Jadwigi Skobało  trudno jest ocenić jakie stanowisko zajmie Naczelny Sąd Administracyjny  gdyż  problem  używania nazwy miasta  do oznaczenia produktów  występuje
  w całym kraju  i  napotyka się na różne stanowiska  Naczelnych Sądów Administracyjnych  w tej materii.


   Głos zabrał Pan Jerzy Szymańczyk - Prezes Zarządu ZUK S. A.  stwierdzając , że   tocząca się od 1997 roku sprawa  używania nazwy miasta Polanica Zdrój  do nazewnictwa  wody mineralnej nie tylko wiąże się z przepisami ustawy o własności przemysłowej  ale  dotyka również nieuczciwej konkurencji  .   Woda oznaczona nazwą "Polanica Zdrój"  produkowana jest  na innym terenie niż Polanica Zdrój , poza obszarem  górniczym  tutejszych złóż wody mineralnej . Nazwa wody mineralnej " Polanica Zdrój"    kojarzy się z  wodą mineralna " Staroplonaka", produkowaną na terenie  tegoż miasta  przez   ZUK S.A  i w ten sposób konsumenci wprowadzani są w błąd.
  ZUK  występując do gminy o wydanie zgody na używanie nazwy miasta  do oznaczenia  wody mineralnej  chce  za używanie tej nazwy płacić  zadeklarowaną kwotę oraz deklaruje wspóldziałanie na rzecz promocji naszego uzdrowiskowego miasta .   Wrocławska Firma EDO mimo , że używa nazwy miasta od 1997 roku nie przekazała do gminy żadnych pieniędzy.
   Pan Prezes Jerzy Szymańczyk podziękował  władzom samorządowym miasta za  uwzględnienie wniosku ZUK  i skierowanie skargi do NSA  na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody .
  Ponadto Pan Jerzy Szymańczyk   wyraził nadzieje ,że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia skargi  przez  NSA,  władze gminy  wspólnie z Zarządem ZUK S.A  zastanowią się  nad  dalszym postępowaniem w sprawie komercyjnego wykorzystania nazwy miasta do oznaczenia  wody mineralnej  produkowanej  faktycznie na terenie  Polanicy Zdroju .
  W ocenie Zarządu ZUK  absurdem jest oznaczanie nazwą miasta produktów  wytwarzanych poza miastem. Dowolność  używania nazwy miasta jako nazwy geograficznej  jest naruszeniem ustawy o nieuczciwej konkurencji .


  Pan Przewodniczący otworzył  dyskusję w omawianej sprawie  .


  - Radny Marek Kornacki wyjaśnił, że  jako członek Komisji Budżetowej  minionej kadencji Rady  uczestnicząc w posiedzeniu na które zaproszono  przedstawicieli ZUK S.A. i Firmy EDO  , na tymże posiedzeniu  uzyskał   wyjaśnienie od Prezesa Firmy EDO , że  firma ta  posiada zgodę na używanie  nazwy miasta.
  Pan Kornacki  skierował zapytanie  do  Burmistrza Miasta czy  takowa zgoda była wydana w roku 1997.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił , że Firma EDO nie   uzyskała oficjalnej zgody na używanie nazwy miasta,  ale też nikt nie zabronił by  w/w firma używała  tej nazwy  do oznaczenia  produkowanej wody mineralnej .  Stanowisko gminy w  tym okresie oparto o wyrok Sądu Apelacyjnego  w Gdańsku , z którego  wynikało , że  gmina  nie może zabronić stosowania  nazwy geograficznej , jaka to nazwą jest nazwa miasta.  


  - Radny  Andrzej Sidorowicz  w swym wystąpieniu  podkreślił , że  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nazwy geograficzne nie podlegają ochronie prawnej.  W  przypadku stosowania przymiotnikowej nazwy  miasta  do oznaczenia produktów   gmina  jest bez szans  - przykładem jest  działanie miasta Krakowa   dot. nazwy produktu - kiełbasa krakowska  .
  W ocenie Pana Andrzeja Sidorowicza  gmina powinna zrobić wszystko by chronić nazwę własną miasta w formie mianownikowej . Stworzenie możliwości ochrony tej nazwy zapobiegnie  przypadkom  wykorzystania nazwy  miasta w nieuczciwy  sposób.
  Zdaniem Radnego Andrzeja Sidorowicza na wizerunek  miasta  Polanica Zdrój pracowały  tutejsze pokolenia   , dlatego też  gmina powinna zastrzec nazwę miasta   w Urzędzie Patentowym .


  -   Radna Jolanta Bachry  stwierdziła na wstępie, że    nie ulega wątpliwości  fakt, że nazwa miasta Polanica Zdrój  jest nazwą geograficzną . Wojewoda Dolnośląski powołuje się w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym na art. 131 ust. 2 pkt. 2  ustawy , twierdząc ,że  nazwa  miasta nie może  otrzymać  przyznanych praw ochronnych. W ocenie Pani Bachry   interpretacją ta jest zawężającą. 
  W tym samym art. w ust. 5 jest  Ustawodawca mówi, że nie można udzielić praw ochronnych  na znaki zawierające elementy graficzne , prawdziwe w sensie dosłownym   co do terytorium , regionu lub miejsca z którego  towar  pochodzi  ,  które mogłyby wprowadzić nabywców  w błąd.
  Pani Jolanta Bachry uznała, że złożenie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego  do NSA  jest  zasadnym działaniem   gdyż problem  nie jest  obojętny dla  gminy .
  Ponadto orzeczenie NSA  jednoznacznie  określi , czy Rada Miejska  w Statucie może  zastrzec  sobie prawo do  wydawania zgody na używanie nazwy miasta.


  -  Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny Gminy  w swym wystąpieniu wyjaśniła, że  nazwa geograficzna  geograficzna miasta  nie jest nazwą zastrzeżoną , jest to nazwa publiczna  ogólnie dostępna w kraju i za granicą. Nazwa ta może być używana przez podmioty gospodarcze .  Nie można mylić  kwestii używania nazwy  z rejestracją nazwy . 
  ZUK S.A w Polanicy Zdroju zamierza  zarejestrować  znak  towarowy  zawierający nazwę miasta Polanica Zdrój  i  w tym przypadku   sprawa ma zupełnie inny wymiar prawny i  inna ochrona nazwy miasta Polanica Zdrój.
  Ponadto Pani Jadwiga Skobało wyjaśniła ,że w umowie  jaką ZUK zawarł z gmina na używanie nazwy  jest  wada prawna w § 8 ptk. 2  gdyż w świetle obowiązujących przepisów  podmiot , który używał  nazwy wcześniej , może tej nazwy używać  nadal  jednak nie dłużej niż rok począwszy  od dnia udzielenia prawa rejestracji . W przytoczonym  ustaleniu umowy jest mowa o  wezwani do zaprzestania  używania nazwy miasta w terminie 14 dni .


  - Pan Marek Kornacki  skierował zapytanie ile gminę będzie kosztować wniesienie Skargi do NSA.
   
  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak wyjaśnił , że tego typu procedury są bezpłatne.


  - Pan Jerzy Szymańczyk  Prezes Zarządu ZUK S.A odnosząc się do pytania Radnego Marka Kornackiego  stwierdził,  że  na koszty  w omawianej sprawie   trzeba patrzeć w wymiarze  miasta .  Miasto Polanica Zdrój  jest dobrem ogólnym . Na wizerunek tego miasta pracowały pokolenia  i nie można dopuścić do  zepsucia  marki tej miejscowości poprzez produkt  wytwarzany  poza tym miastem.   


  Na tym zakończono dyskusję  .


  Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego .


  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła w tej sprawie  UCHWAŁĘ Nr III/17/2003
                                                                                                    -   jednogłośnie  ( 15 głosów "za" )                      Uchwała  stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1  do niniejszego protokołu .  Pkt 3 porządku obrad :
      Informacja  Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego  Związku Celowego Powołanego  
  dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim na temat funkcjonowania  Związku .
  - Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela gminy Polanica Zdrój
        w skład Zgromadzenia  Związku .


   W tej sprawie głos zabrał  Przewodniczący Zarządu  W/w Związku Pan Michał Punda.


  Na wstępie Pan Michał  Punda wyjaśnił ,że Związek przesłał do  gmin  stosowne wystąpienia , w których zawarta jest cała wiedza na temat działalności Związku  do obecnej chwili stąd ograniczy  swoją informację do trzech spraw , które w istotny sposób dotyczą miasta Polanica Zdrój .
  Najistotniejszym zagadnieniem  dla miasta Polanica Zdrój jest problem rekultywacji wysypiska .
  W związku z tym w  najbliższych dniach  odbędzie się  rozprawa wodno-prawna dotycząca  , której efektem będzie uzyskanie pozwolenia  na budowę  pt. "Rekultywacja wysypiska w Polanicy Zdroju" .  Władze Związku  czynią starania  by wszystkie formalności dot. uzyskania pozwolenia na budowę  były załatwione do końca 2002 roku.
  Związek w swoim programie ma   przewidziane do rekultywacji  4 składowiska odpadów  komunalnych .  Polanica Zdrój , jest  w tym harmonogramie pierwszą gminą od której  będzie rozpoczęte omawiane zadanie.
  Mimo, że pozwolenie na rekultywację wysypiska będzie wydane w roku 2002  gmina będzie mogła przez około  rok  korzystać z tego obiektu .   Zarząd Związku  w pierwszych dniach roku 2003 podejmie działania  polegające na stworzeniu  programu finansowania tego zadania.  Na podstawie wstępnego szacunku  , koszt rekultywacji 1ha  wysypiska  opiewa na ok.  1mln zł.  Powierzchnia wysypiska w Polanicy  wynosi  1,7 h  w związku z tym szacunkowy koszt  rekultywacji  będzie oscylował  w granicach 1,7 mln zł.  W ocenie Pana Michała Pundy   poddanie zadania procesowi ustawy o zamówieniach publicznych  spowoduje znaczne pomniejszenie  wartości robót.
  Kontynuując Pan  Michał Punda  zapewnił, że zadanie  będzie zrealizowane  w granicach 70% z zagranicznych i polskich  funduszy pomocowych .   Ostatnio na łamach "Rzeczpospolitej"  podano informację , że na tego typu zadania jest szansa pozyskania  nawet 85 % wartości  inwestycji.
  Pomimo możliwości pozyskania środków z zewnątrz w planie finansowania  inwestycji  trzeba będzie założyć   środki własne w  granicach 20-30 %  wartości zadania.
  Pan  Michał  Punda  poinformował  uczestników Sesji , że skierował wystąpienie do gminy  o upoważnienie  Związku do użytkowania  terenu składowiska  na cele związane z budową pt.
  "Rekultywacja  wysypiska" .   Taka decyzja gminy jest niezbędna by Związek mógł  uzyskać pozwolenie na budowę . W chwili  uzyskania takiego pozwolenia  Związek  będzie starać się stworzyć taką  formę zlecenia , by fizyczne wykonania robót przekazać  gminie .
  W dalszej części wystąpienia Pan Michał  Punda wyjaśnił ,że od  roku 2002  gminy zobowiązane są odprowadzać opłatę za składowanie , za korzystanie ze środowiska .  Od każdej składowanej tony gmina zobowiązana jest  odprowadzać kwotę 13,80 zł.  Zgodnie z  ustawą z tej koty  6,90  zł wraca na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  . Wg . szacunku  Związku do Gminy Polanica powinna wrócić ok. 25-30 tyś. zł. rocznie . Z pozyskanych informacji wiadomo ,że gmina Polanica w 2002 roku nie  zapłaciła do Urzędu Marszałkowskiego należnych opłat  - sprawa ta wymaga wyjaśnienia.
  W przypadku gdyby  gmina otrzymywała   zwrot  opłat na konto GFOŚ , tymi środkami można byłoby sfinansować brakujące potrzeby związana z montażem  budżetowym  rekultywacji . Innym  rozwiązaniem  zapewnienia własnych środków może być  kredyt  zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska  przy  spłacie raty na poziomie ok. 30.000 zł.
     Kolejnym zagadnienie jakie omówiła Pan Michał Punda dotyczyło budowy  powiatowego składowiska odpadów .  Związek posiada opracowaną dokumentację  pn. "Założenia techniczno -ekonomiczne  lokalizacji  Zakładu Utylizacji Odpadów".  Skierowano wystąpienie do gmin  , czy na ich obszarze znajdują się tereny , które nadawałyby się na tego typu działalność.   Na dzień dzisiejszy  Związek ma propozycję na 5 lokalizacji . Ze środków  Unijnych  dokonano oceny  tychże lokalizacji  w wyniku czego  okazało się ,że jedna z nich  spełnia najlepsze warunki  . Związek  w dalszym ciągu zamierza  prowadzić  dalsze procedury  dotyczące lokalizacji ZUO na terenie Gminy Kłodzko i Gminy Radków .  Po ostatecznym wyborze lokalizacji  Związek będzie zobowiązany zlecić  opracowanie dokumentacji  oddziaływania  obiektu na środowisko . Dokument taki  będzie kosztować ok. 30.000 zł i jest niezbędny na uzyskanie  decyzji o warunkach zabudowy.
  Po uzyskaniu  takiej decyzji będzie można przystąpić  do projektowania .
  Z przeprowadzonych  badań wiadomo , że eksploatacja  Zakładu Utylizacji  może być  opłacalna pod warunkiem  partycypowania  w utrzymanie obiekt nie mniej niż 150.000 osób .   Obecnie  należące do Związku gminy dają  120.000 osób  , ale jest szansa na pozyskanie  innych gmin 
  z powiatu noworudzkiego .
  Celem obniżenia kosztów  dowozu odpadów rozważana jest   budowa  stacji przeładunkowych .
  Reasumują  swoje wystąpienie Pan Michał Punda poinformował uczestników Sesji ,że przygotowany jest projekt  budżetu Związku na rok 2003,  w którym zaplanowano wydatki na rekultywację wysypisk w Polanicy i Lądku Zdroju.  Pan Punda zaapelował  do władz miasta o uwzględnienie w budżecie 2003 r.  dotacji własnej na rekultywację wysypiska , co pozwoli na montaż  finansowania  tegoż zadania , a szczególnie  pozwoli Związkowi tworzyć wnioski o środki zewnętrzne.
  W budżecie  Związku na 2003 r. , zgodnie z porozumieniem  ze Starostwem Powiatu,   uwzględniono   80 %  dochodów  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  - jest to kwota ok. 700.000 zł.  Nie są  natomiast realizowane wpłaty  gmin .  Sytuacja ta może doprowadzić do zerwania umowy  przez  Starostwo Powiatowe co byłoby ogromną strata  dla  powziętego zamierzenia . Pan Punda zaapelował by  Gmina Polanica Zdrój by  przekazano jak najszybciej należne udziały  do Związku.


  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  zarządził dyskusję  w temacie  informacji przekazanej przez pana Prezesa Michała Pundę. 


  Głos zabrali :


  - Pan Jacek Tyniec p.o. Dyrektora MZK  wyraził  zadowolenie ,że  władze Związku  rozważają możliwość  zlecenia  robót związanych z rekultywacja wysypiska dla gminy .  jest  to bardzo korzystne  rozwiązanie, które  pozwoli  zatrzymać  pieniądze  przeznaczone na rekultywacje w gminie  a  poza tym  da zatrudnienie  tutejszym mieszkańcom.


  - Radna Jolanta Bachry  w swym wystąpieniu pokreśliła jak ważne i konieczne dla miasta Polanica Zdrój  jest działanie Związku w zakresie rekultywacji wysypiska, gdyż gmina oficjalnie  nie może  już korzystać z tego obiektu.


               Pan  Michał Punda  odnosząc się do uwagi Radnej Jolanty Bachry wyjaśnił , że wysypisko w Polanicy Zdroju , jak  siedem innych w powiecie kłodzkim jest  użytkowane nielegalnie . W chwili złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę  Związek  wystąpił jednocześnie o  zamkniecie  wysypiska . W chwili uzyskania przedmiotowego pozwolenia zostanie otwarty na wysypisku plac  budowy  i w tym momencie zostanie zatrudniony kierownik budowy  zamiast kierownika wysypiska .
  Dokumentacja techniczna przewiduje , że  rekultywacja  wysypiska następuje przez jego dopełnienie , stąd będzie możliwość, przez około  jednego roku  dalszego  składowania odpadów.
  Takie postępowanie chroni gminę przed ewentualnym zamknięciem wysypiska  przez Woj. Inspektora Ochrony Środowiska.
  Ponadto Pan Michał Punda poinformował , że prowadzi postępowanie wyjaśniające , czy w chwili rozpoczęcia budowy  wywożone  na wysypisko odpady należy traktować jako  śmieci , czy jako materiał budowlany  i czy w takim przypadku  obowiązuje  opłata za korzystanie ze środowiska .
  Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze  gmina mogłaby przeznaczyć np. na spłatę zaciągniętego kredytu na  własny wkład finansowy związany z rekultywacją.


  - Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta  w swym wystąpieniu  stwierdził ,że procedura  dotycząca wydania pozwolenia na budowę oraz  procedura  przetargowa na wykonawstwo  może trwać nawet kilka lat . Co się stanie   gdy za  rok gmina nie będzie mogła  korzystać z  wysypiska.


  - Pan Michał Punda wyjaśnił , że w takim przypadku , w ramach  gmin członkowskich Związku  , będzie  konieczność wykorzystania  innych  składowisk  i tam wywozić odpady komunalne.
  Na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć , że nowy zakład  powstanie wcześniej  niż za trzy lata .
  W procesie  rekultywacji , gmina będzie mogła  przez ok. rok  nadal wywozić nieczystości  , co jest  bardzo korzystne w  sytuacji  prawnej  polanickiego  wysypiska , które mogłoby być  wcześniej zamknięte .


  - Pan Jerzy Terlecki  - Burmistrz Miasta  zwrócił uwagę, że dobrze byłoby aby Związek opracował harmonogram działania .  Przyjmując, że  za rok wysypisko w Polanicy przestanie funkcjonować  może się okazać, że śmieci staną się bardzo drogie dla Polanicy .i koszty te dotkną bezpośrednio mieszkańców miasta.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pan Burmistrz stwierdził, że w sprawie lokalizacji  ZUO Związek  winien wykazać większą determinację  i oczekuje , że  decyzja w tej  sprawie powinna zapaść najpóźniej do końca czerwca 3003 r.
  W ocenie Pana Burmistrza nie może być takiej sytuacji, że Związek poniesie  ogromne koszty opracowania dokumentacji oddziaływania na środowisko , że tworzenie tej dokumentacji zajmie  dużo czasu   a potem okaże się , że  za rok  dalej nie będzie  wyznaczonej lokalizacji  składowiska odpadów dla gmin Ziemi Kłodzkiej .
  Ustalenie  lokalizacji pozwoli na  stworzenie  dalszego programu inwestycyjnego . 
  Zdaniem Pana Burmistrza termin wskazania lokalizacji  nowego wysypiska  jest sprawą podstawową
  i bardziej korzystne byłoby uzyskanie pozwolenia na rekultywacje wysypiska za rok, a pozwolenie na nowe wysypiska  np. za trzy miesiące.


  - Pan Michał Punda w odpowiedzi na  wystąpienia Pana Burmistrza Jerzego Terleckiego złożył deklarację, że do końca czerwca 2003 roku Związek  ostatecznie wskaże  lokalizację nowego wysypiska  i podejmie takie działania , że w lipcu  2003 przystąpi do  działań projektowych  ZUO.
  Ponadto Pan Michał Punda  wyjaśnił, że  uzyskanie pozwolenia na rekultywacje wysypiska jest dlatego ważne dla Związku , bo takie pozwolenie otwiera możliwość występowania z wnioskami
  o środki z zewnątrz .


  - Radny Andrzej Sidorowicz  zwrócił uwagę, że Pan Michał Punda w swym wystąpieniu stwierdził , że gmina Polanica  nie zapłaciła  w roku 2002  swojej składki członkowskiej do Związku , kierując jednocześnie zapytanie jakie to są pieniądze w skali roku .


  - Pan Punda wyjaśnił , że  na 2002 r.  ustalono składkę w wysokości 17 groszy od mieszkańca  i jest to 14.500 zł . Na rok 2003 Związek  proponuje  by  opłata ta wynosiła 18 groszy  co da kwotę 15.500 zł.


   Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  poinformował uczestników Sesji, że zapraszając Pana Prezesa  Michała Pundę na Sesję Rady Miejskiej miał na uwadze potrzebę zapoznania Radnych z tak bardzo ważnym problemem jaki  będzie w najbliższych latach  dotykać gminy .  W związku z omawianym zagadnieniem w porządku  obrad  znalazł się projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela  naszego miasta do prac w organach Związku .


  Pan Przewodniczący w tym miejscu odczytał treść projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela  gminy Polanica Zdrój w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim
  Ponadto Pan Przewodniczący poinformował Radę Miejską, że  wspólnie z Panem Burmistrzem chciałby zarekomendować kandydaturę  Pani Grażyny Tomaszewskiej , która reprezentowała gminę w związku w latach minionych i z racji zajmowanego stanowiska jest osobą kompetentną  gdyż w gminie zajmuje się sprawami ochrony środowiska.


  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu podjęła w  tej sprawie UCHWAŁĘ Nr III/18/2002
                                                                                                        - jednogłośnie  ( 15 głosami "za)      Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 2 do niniejszego protokołu  Pkt.  4  porządku obrad  :
  Informacja o działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej .


  Pan  Przewodniczący  poinformowął Radę Miejska , że w dniu  29 grudnia 1999 roku Rada Miejska w Polanicy Zdroju  podjęła uchwałę  o  utworzeniu i przystąpieniu do Dolnośląskiej Organizacji  Turystycznej .  Do reprezentowania gminy Polanica Zdrój wyznaczono Pana Romana Szymańskiego , który przedstawi informacje o działalności  tejże  Organizacji.
  Głos zabrał Pan Roman Szymański  informując  uczestników Sesji ,że po likwidacji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki  została powołana Polska Organizacja Turystyczna  i w ślad za tym  poszło zalecenie tworzenia  Regionalnych ( Wojewódzkich)  Organizacji Turystycznych.
  Pierwszą Regionalna Organizację Turystyczna utworzono w Województwie Dolnośląskim gdzie wśród założycieli znalazła się gmina Polanica Zdrój.
  Pan Szymański wyjaśnił ,że na zebraniu założycielskim do Zarządu DOT wybrano z powiatu kłodzkiego dwie osoby  tj .  Pana Dariusza Mikosę Starostę Powiatu Kłodzkiego i  Jego osobę .
  Do  tworzenia DOT przystąpiło 21 gmin   w tym z Ziemi Kodzkiej  - Polanica , Duszniki , Kudowa , Kłodzko  oraz Międzylesie .
  Kontynuując swoje wystąpienia Pan Roman Szymański  poinformował uczestników Sesji ,że generalnym celem  DOT jest wspieranie  turystyki  oraz promocja Dolnego Śląska jako atrakcyjnego regionu turystycznego  w kraju , szeroko rozumiane prowadzenia informacji  turystycznej o Dolnym Śląski , inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz kwestie doskonalenia kadr , prowadzenia badań marketingowych  w zakresie turystyki oraz współdziałanie i pomoc w tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych.
  Pierwszy okres działania DOT był bardzo trudny gdyż nie było żadnych środków na prowadzenie działalności Statutowej .  dalszej działalności  opierano się wyłącznie o pieniądze ze składek członkowskich gmin.
  DOT swoje cele  realizuje poprzez  prowadzenie  Dolnośląskiego Centrum Informacji Turystycznej  i  powołanych Oddziałów  w Jeleniej Górze  i Polkowicach.  Podejmowano również działania by utworzyć kolejny Oddział w Kłodzku  ale sprawa ta nie została jeszcze sfinalizowana. Być może decyzja w tej sprawie zapadnie na Walnym Zebraniu DOT  w styczniu 2003 r.
  Bardzo ważnym elementem  zadań DOT jest działalność edukacyjna i wydawnicza . W okresie od powstania Organizacji  przeprowadzono szereg szkoleń dla gestorów bazy  hotelarskiej i gastronomicznej , pracowników  punktów informacji turystycznej  .  Prowadzono również szkolenia w zakresie marketingu turystycznego  oraz  pozyskiwania środków na turystykę.
  Kolejnym bardzo ważnym elementem działalności DOT  jest udział w  różnego rodzaju Targach Turystycznych  w kraju i zagranicą .  Wzięto udział w wielu imprezach targowych w  Polsce i  innych krajach Europy .
  DOT położył duży nacisk na wydawnictwa , których po podpisaniu umowy z  Polską Organizacją Turystyczną  ukazało się dość sporo.  Wydawano rokrocznie informatory turystyczne o Dolnym Śląsku  oraz wiele innych materiałów reklamowych  , które kolportowane są na imprezach targowych .
  ( Pan  Szymański przekazał Radnym niektóre  egzemplarze  tych wydawnictw).
  Kontynuują swoje wystąpienie Pan Roman Szymański wyjaśnił ,że DOT położył duży nacisk na rozwijanie współpracy  trans granicznej . Organizowane są działania na rzecz współpracy z innymi krajami i podobnymi organizacjami z Niemiec i Czech , Rosji , Białorusi i Ukrainy.
   Reasumując Pan Roman Szymański poinformował Radę Miejska, że szersza informacja
  o działalności  oraz możliwościach  wykorzystania DOT do większej promocji naszego miasta oraz  Ziemi Kłodzkiej   powinny być tematem  posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki  .


  -  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zarządził  dyskusję  , informując przedtem uczestników Sesji.  że 14 grudnia  reaktywowano  Radę  Promocji Miasta  z udziałem ok. 20 podmiotów branży hotelarsko-turystycznej .  Na  spotkaniu tym padła koncepcja by przekształcić radę Promocji Miasta w Lokalną Organizację Turystyczną .  Sprawa ta będzie omawiana na kolejnym spotkaniu jakie zaplanowano na styczeń 2003 r.
  Ponadto Pan Przewodniczący wyjaśnił , że najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 3003 roku,  będzie reaktywowana działalność  Biura Promocji Miasta .
  Pan Przewodniczący  skierował wniosek do  Pani Krystyny Kuncewicz  , by w programie posiedzeń Komisji zaplanowała   tematykę  związaną  z  promocją miasta  celem szczegółowego omówienia.  tejże  problematyki.


   


   


  - Radna Magdalena Ptaszek skierowała do pana Romana Szymańskiego zapytanie jaka pozycje w działalności DOT ma  miasto Polanica Zdrój.


  - Pan Roman Szymański wyjaśnił ,że miasto nasze jest  dość dobrze zauważane. Przykładem tego są  wizyty organizacji zagranicznych w Polanicy  organizowane  w ramach działalności DOT , jak również  organizowane na terenie naszego miasta konferencje .
  W ocenie Pana  Szymańskiego pozycja Polanicy w DOT jest  znacząca .


  - Radna Jolanta Bachry poparła propozycję  szczegółowego zajęcia się  problematyką promocji miasta w  Komisjach Rady Miejskiej  gdyż w jej ocenie dotychczasowe  działania  prowadzone były metodą prób i błędów i nie przynosiły znaczących efektów mimo ponoszonych przez gminę kosztów.
  W ocenie Pani Jolanty Bachry temat jest bardzo ważny dla miasta gdy ż Polanica ma do zaoferowania bardzo piękne tereny krajobrazowe , które do tej pory są mniej zauważalne niż  centrum miasta .
  W ocenie Pani  Jolanty Bachry reaktywowanie całej infrastruktury miasta do celów  turystyczno
  -rekreacyjnych  wymaga  dokładnego omówienia  w Komisjach rady Miejskiej .


          Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  poinformował Radę Miejska , że w planie pracy Rady Miejskiej będzie  uwzględniona sesyjna debata poświęcona  tematowi  promocji miasta .
  Po szczegółowej analizie w Komisjach Rady Miejskiej  problem będzie przedmiotem obrad Sesji, gdzie powinny być wypracowane kierunki działania gminy w zakresie  szeroko pojętej promocji miasta .  Pkt. 5  porządku obrad :    Podjęcie uchwał .


  Pkt. 5a    - Projekt uchwały w sprawie aneksu do  umowy kredytowej w rachunku bieżącym
                         PKO BP w Polanicy Zdroju przedstawiła Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy.


  W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały  Pani Skarbnik wyjaśniła ,że jednym z kredytów jaki ciąży na gminie jest kredyt zaciągnięty w  Banku PKO BP w Polanicy Zdroju w wysokości 1 mln.  zł.  Wg umowy termin spłaty przypada na 31.XII.2002 r. .   Biorąc pod uwagę  aktualną sytuacje finansową gmina nie jest w stanie spłacić  tego kredytu w umownym terminie , stąd  wypływa wniosek o przesunięcie  spłaty  do 20 marca  2003.
  By móc aneksować  termin spłaty Rada musi  w formie uchwały upoważnić Burmistrza do podpisania aneksu do umowy.


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak , uzupełniając  wyjaśnienia Pani Skarbnik poinformował Radę Miejska ,że przedstawiony projekt budżetu na 2003 rok przez ustępujący Zarząd Miejski  jest  nierealny , którego  aktualnie funkcjonująca rada nie będzie mogła zrealizować  .  W związku z tą sytuacją  gmina  musi podjąć renegocjacje z bankami , z którymi podpisano umowy kredytowe  by  przypadające spłaty na 2003 rok  w  wys. ok. 2,5 mln zł   pomniejszyć  do kwoty 1,2 ml  góra 1,6 mln.
  Wynegocjowanie spłat kredytu do  w/w  kwot pozwoli urealnić budżet miasta do ok.13 mil zł .
  W ocenie Pana Przewodniczącego  nie można dopuść do tego ,że  budżet miasta będzie fikcją  dlatego też  termin  uchwalenia budżetu na 2003 rok  przesunie się  w czasie.
  Przedstawiony projekt uchwały  nie jest związany z renegocjowaniem   umów z bankami , dotyczy ona  kredytu w rachunku bieżącym dotyczącym roku 2002  , którego gmina nie jest w stanie spłacić  w terminie  do 31.XII.2002 r.  


  - Pani Skarbnik na wniosek Pana Przewodniczącego  wyjaśniła ,że na koniec roku  wykorzystanie  kredytu w rachunku bieżącym oscyluje w granicach 600.000 zł  i  taką kwotę  musiałaby  spłacić gmina do 31.XII.2002 r.


  Radni nie zgłosili uwag  do przedstawionego  projektu uchwały .


  Rada Miejska w zarządzonym  głosowaniu podjęła  UCHWAŁĘ Nr  III/19/2003 
                                                                                                         - jednogłośnie  (15 głosów "za")


   Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3 do niniejszego protokołu .


   Pani Jolanta Bachry   skierowała wniosek by  w protokole  z Sesji  znalazło się stwierdzenie ,
  Że  zgoda Rady Miejskiej na anektowanie  terminu spłaty  kredytu w rachunku bieżącym wynika z  sytuacji finansowej gminy  i potrzeby utrzymania  płynności finansowej  gminy .


  Pkt. 5b    -   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002 
                       przedstawiła   Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy .


  W uzasadnieniu do  projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła ,że w ślad za  przyjętą  wcześniej przez Radę Miejska  uchwałą  występuje konieczność wprowadzenia deficytu budżetowego na koniec roku w wysokości  1 mln zł. i rozdysponować tę kwotę na  konkretne zadania , co  odzwierciedlono
  w projekcie uchwały i załączonym do tego projektu   uzasadnieniu .
  Odnosząc się  do kwoty 500.000 zł  przeznaczoną  na modernizację oczyszczalni ścieków  Pani Skarbnik wyjaśniła ,że w poprzedniej kadencji wprowadzono deficyt budżetowy w wysokości 200.000 zł  jako środki z pożyczko -dotacji  z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska . Gmina  najprawdopodobniej  do końca roku 2002  nie otrzyma  tych środków     w związku z  tym istnieje konieczność wyprowadzenia z budżetu miasta kwoty 200.000 zł .  Gmina mając  umowę na  w/w  pożyczkę realizowała zadania na oczyszczalni ścieków , wydano  na ten cel środki  i w budżecie miasta nie ma pokrycia na poniesione wydatki . Najprawdopodobniej  kwota 500.000 zł nie będzie wykorzystana  w całości  niemniej jednak  istnieje potrzeba  rozdysponowania   w całości 1 mln zł   stąd  wynika  kwota 500.000 zł.
  Pozostałe wykazane  wydatki wynikające z rozdysponowania kwoty 1 mln zł  opisane są
  w uzasadnieniu do uchwały .


  W dyskusji udział wzięli  :


  Radna Jolanta Bachry  na wstępie  swojego wystąpienia  wyjaśniła, że grupa  Radnych minionej kadencji  była  zainteresowana przedstawieniem przez Urząd Miasta  konkretnych specyfikacji wydatków poniesionych na odbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków . Zainteresowani tym tematem radni  do końca kadencji takiej informacji  nie otrzymali .
  Okazuje się, że gmina nadal ponosi koszty z tego  tytułu co odzwierciedla przedstawiony projekt uchwały.
  Radna Jolanta Bachry zgłosiła  w n i o s e k   o  przygotowanie  informacji na temat  realizacji  w/w inwestycji , w układzie rzeczowo - finansowym począwszy od wyjściowej kwoty kosztorysowej tegoż zadania .
  Z informacji dotyczącej finansowania powinno wynikać ile środków zainwestowano w modernizację oczyszczalni , z jakich źródeł pochodziły środki finansowe, jakie kwoty i zadania wynikały  z anektowania umowy wstępnej oraz jaka kwota potrzebna jest na  zakończenie tego  zadania. 


    - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  biorąc pod uwagę wniosek  Radnej Jolanty Bachry  skierował prośbę  do Burmistrza Miasta , by  raport o stanie gminy , który będzie przedstawiany w  drugiej części dwudniowej sesji  był uzupełniony o   informacje na temat  modernizacji oczyszczalni ścieków.
  Uzasadnieniem o konieczności  sporządzenia takiej informacji  są  kontrowersje  narastające wokół tej inwestycji   zarówno w  zakresie  poniesionych kosztów jak również  toczących się procesów sądowych  dotyczących  tegoż zadania. 


  - Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta   poinformował Radę Miejską , że  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  zlecił mu  wcześniej  zbadanie  dokumentacji  dotyczącej  modernizacji oczyszczalni  ścieków,  deklarując jednocześnie , że przedmiotowa  informacja będzie przedstawiona Radzie Miejskiej  na  kolejnej Sesji  .


   


  Innych uwag do  przedstawionego projektu uchwały nie głoszono .


  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002 .


  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ   Nr  III/20/2002  
                                                                      - stosunkiem głosów  :   13 "za"
                                                                                                                 1 "wstrzymujący się "
  (W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 Radnych - nieobecny Radny Sidorowicz).  Pkt. 5c - Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom gimnazjalnym  wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Hadała  - Inspektor ds. Oświaty .


  Ponadto Pani Anna Hadała  wyjaśniła ,że projekt uchwały był  omawiany na posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty , Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej , która to Komisja zaproponowała by  dotacja przypadająca na jednego ucznia w niepublicznym gimnazjum "Edukator" była taka sama  jaka przypada na  1 ucznia w gimnazjum publicznym.


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak uzupełniając  wystąpienie Pani Anny Hadały  poinformował Radę Miejską, że  stanowisko Komisji ds. Oświaty  o przyznaniu   dla niepublicznego gimnazjum  dotacji na 1 ucznia  w tej samej wysokości co dla gimnazjum publicznego jest  zasadne gdyż dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta , które  nieuczęszczając do gimnazjum  "Edukator " pobierałyby naukę w gimnazjum gminnym .


  Radni nie głosili uwag  do przedstawionego projektu uchwały .


  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu podjęła w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr  III/21/2002
                                                                                                   -  jednogłośnie   ( 15 głosami "za" )               Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK Nr  5 do niniejszego protokołu .  Pkt. 6   - Zapytania , wolne wnioski . 


  W tym punkcie obrad g łos zabrali  :


  1. Radna  Magdalena Ptaszek poinformowała  Radnych , że w lutym 2003 roku  , kończąc  odpowiednie szkolenie  otrzyma tytuł specjalisty ds. opracowywania wniosków o pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej .
   Wiadomym jest ,że będzie do pozyskania bardzo dużo pieniędzy  na różnego rodzaju zadania , a przede wszystkim na projekty dotyczące młodzieży, gdzie będzie można uzyskać 100 %  sfinansowanie  opracowanych  wniosków.
   Pani Magdalena Ptaszek skierowała apel do  Radnych o przemyślenia i propozycje  zadań , na które można byłoby  złożyć wnioski o środki unijne  , deklarując przy tym własną gotowość do pomocy w opracowaniu stosownych wniosków.  -   Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził  ,że przekazana przez Radną Magdalenę Ptaszek informacja  jest bardzo cenna  i warto byłoby wykorzystać wiedzę Pani Magdy  do opracowania stosownych wniosków  o dotacje unijne.
  Ponadto Pan Przewodniczący podał przykład Państwa Komornickich  z Wójtowic , którzy poprzez Fundacje  oraz  Stowarzyszenia  , kierując  różnego rodzaju  projekty pozyskali  dotacje  w wysokości  1,5 mil zł  szczególnie w obszarze dzieci i młodzieży.
  W ocenie Pana Przewodniczącego  sprawa powinna trafić na posiedzenia Komisji , gdzie poprzez tzw."burzę mózgów"  mogą powstać pomysły na projekty , na które można pozyskać dotacje  unijne.


  - Pan  Przewodniczący poinformował , że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  wpłynęły życzenia  dla Rady Miejskiej  od  Pani Poseł Magdaleny Banaś oraz  Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego  Pana Jerzego Dziewieckiego jak również od Starosty Kłodzkiego jak również  całego składu Zarządu Powiatu . Życzenia takie  wpłynęły  również od  instytucji z terenu miasta.
  W tym miejscu  Pan Przewodniczący  złożył własne życzenia świateczne i noworoczne Radnym  , Burmistrzom Miasta , pracownikom urzędu miejskiego i mieszkańcom miasta .  Pk. 7    - Zamknięcie  obrad.


  Pan Przewodniczący stwierdził ,że zrealizowano  wszystkie  punkty porządku obrad  i ogłosił zamknięcie I części dwudniowej Sesji Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju , przypominając że II część sesji odbędzie się dnia 30 grudnia 0 godz. 16.00.


  Protokołowała Anna Błoch       


   


  Protokół Nr III/2002
  z dwudniowej  Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  odbytej w dniach  18 grudnia 2002 r. i  30 grudnia 2002 r.


  Sesję w dniu 30 .12.2002 r. 
  rozpoczęto o godz. 16.00
  zakończono  o godz. 19.30


  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych


  Ponadto udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki             - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki  - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  4. Pani  Anna Surowiec - Skarbnik Gminy
  5. Pani Alina Strzelbicka  - Inspektor ds. Budownictwa i Architektury
  6. Pan Wiesław Malka   - Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  7. Pan Jacek Tyniec  - p.o Dyrektora MZK
  8. Pan Andrzej Jellin  - Kierownik OPS
  9. Pani Maria Zwierzyńska - Dyrektor MBP
  10. Pan Dariusz Strug - Komendant  Policji w Polanicy Zdroju
  11. Pan Jerzy Kozakiewicz - Komendant Straży Miejskiej
  12. Pan Henryk Czaja  - Prezes Polanickiej Izby Gospodarczej
  13. Pan Włodzimierz Trojan   - Prezes Sanatorium "Malwa " w Polanicy Zdroju


  Obsługę prawną Sesji sprawowali :
  -Pani Jadwiga Skobało i Pan Leszek Woźniak 


  Prasę lokalna reprezentowali :
  - Pan Bolesław Jaśkiewicz  -   "Gazeta Gmin "
  - Pan Konstanty Goleń    - " Nieregularnik"  Gazeta TMP


  Otwarcia  II części dwudniowej Sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak.
  Pan Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał
  i następnie  przedstawił  porządek obrad  jn.:
  1.Otwarcie II części  dwudniowej Sesji Rady Miejskiej .
  2.Raport o stanie gminy
  3.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta
     b) przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta
  4. Zapytania Wolne wnioski
  5. Zamknięcie obrad  III  Sesji Rady Miejskiej .


  Pan Przewodniczący zgłosił wniosek by do porządku obrad  wprowadzić  trzy dodatkowe projekty uchwał , które  były omawiane i pozytywnie zaopiniowane  przez Komisję ds. Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu na posiedzeniu w dniu 27.XII.2002 r.  tj.
  1.  Projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/268/2002 Rady miejskiej w Polanicy zdroju z dnia 31 stycznia 2002 r  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój ,
  2.  Projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami W.Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką , Wojska Polskiego i granicą  obrębu Piekielna Dolina miasta Polanica Zdrój.


  Oraz  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.
  W uzasadnieniu do w/w projektu uchwały  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że do roku 2001  w gminie stosowano 50 % zniżkę opłaty klimatycznej dla dzieci i młodzieży do lat 15. W roku 2002 odstąpiono od  zastosowania tego typu zniżki .  Rada Miejska drastycznie podniosła stawkę opłaty pobytowej na rok 2003 -ze stawki 1.55zł do 3,20 zł. stąd propozycja by powrócić do tematu i  uchwalić 50% zniżkę dla dzieci i młodzieży  do lat 16.


  Pan Przewodniczący  zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad
  o  3 dodatkowe projekty uchwał  o których mowa wyżej .


  Rada Miejska  jednogłośnie  wyraziła akceptację  dla wniosku Przewodniczącego .  Pkt. 2 porządku obrad   - Raport o stanie gminy .


  Raport o stanie gminy przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki .     Treść Raportu stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do niniejszego protokołu.


  Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak biorąc pod uwagę fakt, że radni  otrzymali tekst Raportu  bezpośrednio przed odbywaną Sesją  ,  zaproponował by przenieść dyskusję    na kolejną Sesje Rady Miejskiej   , która odbędzie się dnia 6 stycznia 2003 r.
  Radni po  dokładnym zapoznaniu się z treścią  tego dokument  będą mogli  przygotować się do merytorycznej dyskusji na tematy poruszane w raporcie.
  W dniu dzisiejszym  można  skierować do Pana Burmistrza pytania , na które  będzie ona udzielał wyjaśnień . 


  - Radny Andrzej Stępek  skierował  prośbę   o komentarz do  sprawy wykazanej w Raporcie, a dotyczącej  wzajemnych rozliczeń gminy i ZUK  w ramach czego gmina przejęła obiekt Teatru.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił, że   w zamian za zaległości podatkowe ZUK w wys. 1 mln zł  za nieterminową zapłatę  gmina  przejmuje dzierżawiony przez siebie  obiekt Teatru na własność oraz przejmuje na własność część terenu przy ul. Bystrzyckiej, na którym zlokalizowany jest parking . Należność ZUK i wartość  przejmowanych nieruchomości mniej więcej kompensuje się .  Wykazanie   tej sprawy w raporcie  wiąże się  z tym ,że decyzja w tej sprawie została podjęta 12  listopada 2002   tj . już po drugiej turze wyborów samorządowych. 
  Na przedmiotową transakcje jest uchwała Rady Miejskiej i  porozumienie  ZUK i gminy - nie ma natomiast wymaganej umowy , dlatego  temat będzie musiał  trafić do aktualnie funkcjonującej Rady .
  Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że w raporcie zostały zasygnalizowane  istotne dla gminy tematy  i jeżeli będzie potrzeba  skieruje do Rady Miejskiej  szczegółowe dokumenty  w każdej  sprawie .
  W przedstawionym Raporcie nie  uwzględniono  wielu innych problemów jak np. sprawy zakupu budynku dla powodzian  gdzie  gmina zapłaciła za inflanty - kupiono w ramach uzbrojenia kable zasilania energetycznego , które prawdopodobnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową rok wcześniej zostały przekazane na dobro Zakładu Energetycznego. Sprawa ta jest aktualnie badana.


  - Pan Tadeusz Krężel  - Członek PIG na wstępie swego wystąpienia stwierdził ,że w związku z  tak wysokim zadłużeniem miasta przed Radą Miejską aktualnej kadencji stoją  niełatwe zadania.
   W ocenie Pana Tadeusza Krężla, w przedstawionym przez Pana Burmistrza Raporcie zabrakło  informacji jaką wartość dochodów osiągnęła gmina z tytułu sprzedaży  nieruchomości oraz ile kosztowała odbudowa miasta po powodzi , która przypadła na lata 1998-2002 .
  Taka informacja pozwoli  porównać jakie gmina  uzyskała  dochody ze sprzedaży majątku w latach 1998-2002 , ile zainwestowano  w odbudowę środków własnych i skąd powstało tak wysokie  zadłużenie.


  Pkt. 3 -  Podejmowanie uchwał


  Pkt. 3 a  -  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie miasta na rok
                     2002  przedstawiła  Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy.


  W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła ,że zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 155.934,00  wynika z wprowadzenia i rozdysponowania w budżecie  środków uzyskanych z zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu na III etap gazyfikacji miast. 
  Pozostałe zmiany wynikają z  konieczności zapisania  środków w budżecie 2002 roku na wypłatę tzw. "trzynastek"  dla pracowników sfery budżetowej . Należne za 2002 rok trzynastki wypłacane będą w roku 2003  , ale zgodnie z przepisami muszą być zaplanowane w budżecie  roku 2002.


  W dyskusji udział wzięli:


  - Radny Marek Kornacki skierował zapytanie  czy wypłaty trzynastek  zwiększą budżety jednostek budżetowych gminy.


     Pani Skarbnik wyjaśniła , że  budżet tych jednostek będą zwiększone w planie a fizyczna
     wypłata  nastąpi w roku 2003 .


  - Radna Jolanta Bachry poprosiła o wyjaśnienie  skąd bierze się zmniejszenie wydatków na   
     zakup śmieciarki na  co gmina zaciągnęła kredyt.


     Pani Skarbnik wyjaśniła, że gmina oprócz kredytu  miała na to zdanie zaplanowane środki własne. Ze względu na bark możliwości przekazania w  2002 roku całej należności  zdjęto z tego zadania kwotę  12.000 zł.


  Innych uwag do projektu nie zgłoszono .


  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w przedstawionej  przez Panią  Skarbnik treści .


  Rada Miejska  podjęła UCHWAŁĘ NR III/22/2003  w sprawie wprowadzenia zmian
  w budżecie miasta na 2002 rok   - stosunkiem głosów : 14 "za" 
  1 "wstrzymujący się"


   Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 2  do protokołu
   


  Pkt. 3 b  -  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie miasta na rok
                     2002  przedstawiła  Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy.


  W uzasadnieniu  do przedstawionego projektu uchwały  Pani  Skarbnik  wyjaśniła ,że wprowadzana zmiana dotyczy zmniejszenia deficytu w budżecie miasta na 2002 rok o kwotę 229.225,00 zł .
  Konieczność  wprowadzenia tej zmiany wynika z nie podpisania umowy pożyczko-dotacji
  z WFOŚIGW  w wys. 200.000 zł , różnicy w wys. 3.100,00 zł  dotyczącej  pożyczki na selektywną  zbiórkę odpadów komunalnych oraz   wykorzystania mniejszej kwoty kredytu   zaciągniętego na  elewacje budynków mieszkalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego .


  Radni nie  zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .


  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w przedstawionej  przez Panią  Skarbnik treści .


  Rada Miejska  podjęła UCHWAŁĘ NR III/23/2003  w sprawie wprowadzenia zmian
   w budżecie miasta na 2002 rok   - stosunkiem głosów : 15 "za" (jednogłośnie)
                                                                                               


  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3  do protokołu
   
   
  Pkt. 3 c  - Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla
                       Burmistrza Miasta  przedstawiła Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak .


  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że Rada Miejska uchwalając  wynagrodzenie dla Burmistrza  wstrzymała się  z możliwością  przyznania dodatku specjalnego. 
  Postanowiono wówczas poczekać na  nowelizację  przepisów dotyczących przyznawania dodatków s dla Burmistrzów, Wójtów  i Prezydentów Miast. Nowelizacja przepisów w tym względzie ukazała się w Rozporządzeniu Rady Ministrów  w Dz.U.Nr 210  w związku z czym Rada Miejska może powrócić do  tego tematu.
  Zgodnie z przepisami   Burmistrz może otrzymać dodatek specjalny  w wysokości  od 20  do 40 % wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem funkcyjnym .
  Pan Przewodniczący  zaproponował by dla Burmistrza Polanicy Zdroju przyznać  dodatek specjalny w minimalnej wysokości  20% .
  W uzasadnieniu Pan Przewodniczący wyjaśnił , że po rozmowie z Panem Burmistrzem  ustalony dodatek  specjalny w minimalnej wysokości będzie przykładem racjonalnego wydawania pieniędzy na każdym stanowisku .
  Różnica wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza  i Pana Burmistrza Jerzego Terleckiego wyniesie  ok. 530 zł na  Jego niekorzyść.
  Kontynuując Pan Przewodniczący  zaznaczył ,że w dobrze pojętym interesie gminy, wykonywanie służebnej roli wobec mieszkańców miasta nie może  być postrzegane<


  W tym miejscu  Pan Przewodniczący  złożył własne życzenia świateczne i noworoczne Radnym  , Burmistrzom Miasta , pracownikom urzędu miejskiego i mieszkańcom miasta .


  Pk. 7    - Zamknięcie  obrad.

  Pan Przewodniczący stwierdził ,że zrealizowano  wszystkie  punkty porządku obrad  i ogłosił zamknięcie I części dwudniowej Sesji Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju , przypominając że II część sesji odbędzie się dnia 30 grudnia 0 godz. 16.00.

  Protokołowała Anna Błoch       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                            PROTOKÓŁ Nr III/2002
                              z dwudniowej  Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
                                      odbytej w dniach  18 grudnia 2002 r.
                                                                  i  30 grudnia 2002 r.

  Sesję w dniu 30 .12.2002 r.  rozpoczęto o godz. 16.00
                                             zakończono  o godz. 19.30

  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych

  Ponadto udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki             - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki  - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  4. Pani  Anna Surowiec - Skarbnik Gminy
  5. Pani Alina Strzelbicka  - Inspektor ds. Budownictwa i Architektury
  6. Pan Wiesław Malka   - Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  7. Pan Jacek Tyniec  - p.o Dyrektora MZK
  8. Pan Andrzej Jellin  - Kierownik OPS
  9. Pani Maria Zwierzyńska - Dyrektor MBP
  10. Pan Dariusz Strug - Komendant  Policji w Polanicy Zdroju
  11. Pan Jerzy Kozakiewicz - Komendant Straży Miejskiej
  12. Pan Henryk Czaja  - Prezes Polanickiej Izby Gospodarczej
  13. Pan Włodzimierz Trojan   - Prezes Sanatorium "Malwa " w Polanicy Zdroju

  Obsługę prawną Sesji sprawowali :
  -Pani Jadwiga Skobało i Pan Leszek Woźniak 

  Prasę lokalna reprezentowali :
  - Pan Bolesław Jaśkiewicz  -   "Gazeta Gmin "
  - Pan Konstanty Goleń    - " Nieregularnik"  Gazeta TMP

   Otwarcia  II części dwudniowej Sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak.
  Pan Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał
  i następnie  przedstawił  porządek obrad  jn.:
  1.Otwarcie II części  dwudniowej Sesji Rady Miejskiej .
  2.Raport o stanie gminy
  3.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta
     b) przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta
  4. Zapytania Wolne wnioski
  5. Zamknięcie obrad  III  Sesji Rady Miejskiej .

  Pan Przewodniczący zgłosił wniosek by do porządku obrad  wprowadzić  trzy dodatkowe projekty uchwał , które  były omawiane i pozytywnie zaopiniowane  przez Komisję ds. Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu na posiedzeniu w dniu 27.XII.2002 r.  tj.
  1.  Projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/268/2002 Rady miejskiej w Polanicy zdroju z dnia 31 stycznia 2002 r  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój ,
  2.  Projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami W.Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką , Wojska Polskiego i granicą  obrębu Piekielna Dolina miasta Polanica Zdrój.

  Oraz  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.
  W uzasadnieniu do w/w projektu uchwały  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że do roku 2001  w gminie stosowano 50 % zniżkę opłaty klimatycznej dla dzieci i młodzieży do lat 15. W roku 2002 odstąpiono od  zastosowania tego typu zniżki .  Rada Miejska drastycznie podniosła stawkę opłaty pobytowej na rok 2003 -ze stawki 1.55zł do 3,20 zł. stąd propozycja by powrócić do tematu i  uchwalić 50% zniżkę dla dzieci i młodzieży  do lat 16.

  Pan Przewodniczący  zarządził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad
  o  3 dodatkowe projekty uchwał  o których mowa wyżej .

  Rada Miejska  jednogłośnie  wyraziła akceptację  dla wniosku Przewodniczącego .


  Pkt. 2 porządku obrad   - Raport o stanie gminy .

  Raport o stanie gminy przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki .


     Treść Raportu stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do niniejszego protokołu.

  Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak biorąc pod uwagę fakt, że radni  otrzymali tekst Raportu  bezpośrednio przed odbywaną Sesją  ,  zaproponował by przenieść dyskusję    na kolejną Sesje Rady Miejskiej   , która odbędzie się dnia 6 stycznia 2003 r.
  Radni po  dokładnym zapoznaniu się z treścią  tego dokument  będą mogli  przygotować się do merytorycznej dyskusji na tematy poruszane w raporcie.
  W dniu dzisiejszym  można  skierować do Pana Burmistrza pytania , na które  będzie ona udzielał wyjaśnień . 

  - Radny Andrzej Stępek  skierował  prośbę   o komentarz do  sprawy wykazanej w Raporcie, a dotyczącej  wzajemnych rozliczeń gminy i ZUK  w ramach czego gmina przejęła obiekt Teatru.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił, że   w zamian za zaległości podatkowe ZUK w wys. 1 mln zł  za nieterminową zapłatę  gmina  przejmuje dzierżawiony przez siebie  obiekt Teatru na własność oraz przejmuje na własność część terenu przy ul. Bystrzyckiej, na którym zlokalizowany jest parking . Należność ZUK i wartość  przejmowanych nieruchomości mniej więcej kompensuje się .  Wykazanie   tej sprawy w raporcie  wiąże się  z tym ,że decyzja w tej sprawie została podjęta 12  listopada 2002   tj . już po drugiej turze wyborów samorządowych. 
  Na przedmiotową transakcje jest uchwała Rady Miejskiej i  porozumienie  ZUK i gminy - nie ma natomiast wymaganej umowy , dlatego  temat będzie musiał  trafić do aktualnie funkcjonującej Rady .
  Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że w raporcie zostały zasygnalizowane  istotne dla gminy tematy  i jeżeli będzie potrzeba  skieruje do Rady Miejskiej  szczegółowe dokumenty  w każdej  sprawie .
  W przedstawionym Raporcie nie  uwzględniono  wielu innych problemów jak np. sprawy zakupu budynku dla powodzian  gdzie  gmina zapłaciła za inflanty - kupiono w ramach uzbrojenia kable zasilania energetycznego , które prawdopodobnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową rok wcześniej zostały przekazane na dobro Zakładu Energetycznego. Sprawa ta jest aktualnie badana.

  - Pan Tadeusz Krężel  - Członek PIG na wstępie swego wystąpienia stwierdził ,że w związku z  tak wysokim zadłużeniem miasta przed Radą Miejską aktualnej kadencji stoją  niełatwe zadania.
   W ocenie Pana Tadeusza Krężla, w przedstawionym przez Pana Burmistrza Raporcie zabrakło  informacji jaką wartość dochodów osiągnęła gmina z tytułu sprzedaży  nieruchomości oraz ile kosztowała odbudowa miasta po powodzi , która przypadła na lata 1998-2002 .
  Taka informacja pozwoli  porównać jakie gmina  uzyskała  dochody ze sprzedaży majątku w latach 1998-2002 , ile zainwestowano  w odbudowę środków własnych i skąd powstało tak wysokie  zadłużenie.

  Pkt. 3 -  Podejmowanie uchwał

  Pkt. 3 a  -  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie miasta na rok
                     2002  przedstawiła  Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy.

  W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła ,że zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 155.934,00  wynika z wprowadzenia i rozdysponowania w budżecie  środków uzyskanych z zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu na III etap gazyfikacji miast. 
  Pozostałe zmiany wynikają z  konieczności zapisania  środków w budżecie 2002 roku na wypłatę tzw. "trzynastek"  dla pracowników sfery budżetowej . Należne za 2002 rok trzynastki wypłacane będą w roku 2003  , ale zgodnie z przepisami muszą być zaplanowane w budżecie  roku 2002.

  W dyskusji udział wzięli:

  - Radny Marek Kornacki skierował zapytanie  czy wypłaty trzynastek  zwiększą budżety jednostek budżetowych gminy.

     Pani Skarbnik wyjaśniła , że  budżet tych jednostek będą zwiększone w planie a fizyczna
     wypłata  nastąpi w roku 2003 .

  - Radna Jolanta Bachry poprosiła o wyjaśnienie  skąd bierze się zmniejszenie wydatków na   
     zakup śmieciarki na  co gmina zaciągnęła kredyt.

     Pani Skarbnik wyjaśniła, że gmina oprócz kredytu  miała na to zdanie zaplanowane środki własne. Ze względu na bark możliwości przekazania w  2002 roku całej należności  zdjęto z tego zadania kwotę  12.000 zł.

  Innych uwag do projektu nie zgłoszono .

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w przedstawionej  przez Panią  Skarbnik treści .

  Rada Miejska  podjęła UCHWAŁĘ NR III/22/2003  w sprawie wprowadzenia zmian
  w budżecie miasta na 2002 rok   - stosunkiem głosów : 14 "za"
                                                                                               1 "wstrzymujący się"

                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 2  do protokołu
   

  Pkt. 3 b  -  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie miasta na rok
                     2002  przedstawiła  Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy.

  W uzasadnieniu  do przedstawionego projektu uchwały  Pani  Skarbnik  wyjaśniła ,że wprowadzana zmiana dotyczy zmniejszenia deficytu w budżecie miasta na 2002 rok o kwotę 229.225,00 zł .
  Konieczność  wprowadzenia tej zmiany wynika z nie podpisania umowy pożyczko-dotacji
  z WFOŚIGW  w wys. 200.000 zł , różnicy w wys. 3.100,00 zł  dotyczącej  pożyczki na selektywną  zbiórkę odpadów komunalnych oraz   wykorzystania mniejszej kwoty kredytu   zaciągniętego na  elewacje budynków mieszkalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego .

  Radni nie  zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w przedstawionej  przez Panią  Skarbnik treści .

  Rada Miejska  podjęła UCHWAŁĘ NR III/23/2003  w sprawie wprowadzenia zmian
   w budżecie miasta na 2002 rok   - stosunkiem głosów : 15 "za" (jednogłośnie)
                                                                                               

                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3  do protokołu
   
   
  Pkt. 3 c  - Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla
                       Burmistrza Miasta  przedstawiła Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak .

  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że Rada Miejska uchwalając  wynagrodzenie dla Burmistrza  wstrzymała się  z możliwością  przyznania dodatku specjalnego. 
  Postanowiono wówczas poczekać na  nowelizację  przepisów dotyczących przyznawania dodatków s dla Burmistrzów, Wójtów  i Prezydentów Miast. Nowelizacja przepisów w tym względzie ukazała się w Rozporządzeniu Rady Ministrów  w Dz.U.Nr 210  w związku z czym Rada Miejska może powrócić do  tego tematu.
  Zgodnie z przepisami   Burmistrz może otrzymać dodatek specjalny  w wysokości  od 20  do 40 % wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem funkcyjnym .
  Pan Przewodniczący  zaproponował by dla Burmistrza Polanicy Zdroju przyznać  dodatek specjalny w minimalnej wysokości  20% .
  W uzasadnieniu Pan Przewodniczący wyjaśnił , że po rozmowie z Panem Burmistrzem  ustalony dodatek  specjalny w minimalnej wysokości będzie przykładem racjonalnego wydawania pieniędzy na każdym stanowisku .
  Różnica wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza  i Pana Burmistrza Jerzego Terleckiego wyniesie  ok. 530 zł na  Jego niekorzyść.
  Kontynuując Pan Przewodniczący  zaznaczył ,że w dobrze pojętym interesie gminy, wykonywanie służebnej roli wobec mieszkańców miasta nie może  być postrzegane wyłącznie przez pryzmat  wysokości wynagrodzenia.
  Być może  uda się w istotny sposób wyjść z zadłużenia , jeżeli gmina  będzie rozwijać się tak jak sobie  tego wszyscy życzą  nic  nie będzie stało na przeszkodzie  aby Rada podwyższyła  Burmistrzowi  dodatek specjalny.
  Pan Przewodniczący  skierował apel do Radnych by  zaakceptowali wysokość dodatku specjalnego dla Burmistrza  zgodnie  z  przedstawionym projektem uchwały.
   
  Radni nie  podjęli dyskusji w przedmiotowym temacie. .

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w  sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta  w przedstawionym wcześniej brzmieniu  .

  Rada Miejska  podjęła w tej  sprawie  UCHWAŁĘ NR III/24/2003  - stosunkiem głosów : 15 "za" (jednogłośnie)
                                                                                               

                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 4 do protokołu .


  Pkt. 3 d  -  Projekt uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XLVII/268/2002 Rady Miejskiej
  w Polanicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój przedstawiła Pani Alina Strzelbicka - Inspektor ds. Budownictwa i Architektury .

  W uzasadnieniu do projektu uchwały Pani Alina Strzelbicka wyjaśniła, że  problem dotyczy terenu przy ul. Głowackiego .  W Miejscowym panie zagospodarowania teren ten stanowił rezerwę pod budowę  centralnej ciepłowni dla miasta Polanica Zdrój.  Od momentu uchwalania miejscowego planu zmieniły się  uwarunkowania  dotyczące ogrzewania . Większość obiektów przeszło na ogrzewanie gazowe  stąd  podjęto uchwałę dot. sporządzenia zmiany w miejscowym planie i zaproponowano przeznaczyć  teren pod zabudowę mieszkaniową niskiej i średniej intensywności  z usługami komercyjnymi.
  W trakcie prac  projektowych okazało się , że na terenie tym zlokalizowany jest otwór wód termalnych . W tym momencie przerwano prace projektowe  do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
  W związku z powyższym zaszła konieczność rozszerzenia funkcji terenu objętego granicami opracowania  i dokonania  zmiany  § 2  w wyżej  cytowanej uchwale Rady Miejskiej .

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Marek Kornacki stwierdził , że  zmieniony w uchwale zapis  wprowadzi niepotrzebne zamieszanie ,  gdyż  w ocenie  Pana Kornackiego lokalizacja odwiertu  nie ma żadnego wpływu na  poprzednio ustaloną funkcję terenu.
  Wprowadzenie pojęcia " nieuciążliwa działalność  produkcyjna"  może doprowadzić do konfliktu  pomiędzy  właścicielami  obiektów mieszkalnych i  ewentualnymi inwestorami  innej  wprowadzanej działalności .

  - Pani Alina Strzelbicka  wyjaśniła, że przepisy definiują co zalicza się do działalności uciążliwej, a co do działalności nieuciążliwej.  W ocenie Pani Strzelbickiej wiedząc ,że na terenie  znajduje się  odwiert wód geotermalnych musi ten fakt odzwierciedlić w planie miejscowym . Gdyby w przyszłości okazało się , że  faktycznie będzie możliwość wydobywania wód termalnych  to należy zabezpieczyć w miejscowym planie  funkcję , która pozwoli na eksploatację tych wód.

  - Radna Jolanta Bachry skierowała zapytanie czy nie ma takich przypadków , że działki na których mogą znaleźć się odwierty wód geotermalnych  w planie miejscowym mają inne przeznaczenie . O lokalizacji odwiertów było wiadomo od dawna  dlaczego sprawa pojawia się jakby o niej nie wiedziano.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  w swym wystąpieniu  stwierdził , że nieuwzględnienie  w uchwale Rady Miejskiej  ze stycznia 2002 roku   zlokalizowanego  tam odwiertu jest  niedopatrzeniem Urzędu , gdyż lokalizacje  odwiertów znane były od dawna. W ocenie Pana Burmistrza zmieniając plan ogólny nie można robić bezsensownego planu miejscowego . Wiedząc , że  na terenie jest  odwiert nie można pozostawić wyłącznie funkcji mieszkalnej .

  - Pan Wiesław Malka  - Naczelny Lekarz Uzdrowiska na wstępie  zasygnalizował , że decyzja o opracowaniu planu miejscowego dla omawianego terenu  wynikała przede wszystkim z tego, że   zaczęto na tym terenie inwestować niezgodnie z  planem ogólnym.  W ocenie Pana Wiesława Malki  teren na którym znajduje się odwiert musi być wydzielony i chroniony  stąd  zaproponowana zmiana jest jak najbardziej zasadna .
  Odwierty wód geotermalnych wykonywane są ze środków Ministerstwa Ochrony Środowiska - gmina nic  nie traci i  poszukiwania mogą trwać tak długo aż  znajdzie się odpowiednie źródło . Takie odkrycie byłoby  dla Polanicy  nowym elementem  rozwoju .

  Innych uwag do  projektu uchwały nie zgłoszono .
   
  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w brzmieniu przedstawionym przez Panią Aline Strzelbicką   .

  Rada Miejska  podjęła w tej  sprawie  UCHWAŁĘ NR III/25/2003  - stosunkiem głosów :                     
                                                                                                           13 "za "
                                                                                                             2 "wstrzymujące się "
                                                                                               

                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 5 do protokołu .


  Pkt. 3 e  - Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami W.Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką i granicą obrębu Piekielna Góra miasta Polanica Zdrój  przedstawiła Pani Alina Strzelbicka .

  W uzasadnieniu do  przedstawionego projektu uchwały  Pani A.Strzelbicka  wyjaśniła, że  plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój  traci swoją ważność z dniem 31.XII.2002 r.  W związku z tym gmina zobowiązana jest  przystąpić do opracowania nowego planu.   Koszt  opracowania przekracza możliwości  miasta dlatego też  zdecydowano o  sporządzaniu planów miejscowych  dla  określonych obszarów .  Tren   wymieniony w  projekcie uchwały  znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej miasta , w dużej części stanowi własność gminy .  Nowy plan stworzy  podstawy do lepszego porządkowania i wykorzystania terenów  zurbanizowanych  oraz terenów jeszcze  nieuporządkowanych .  

  W dyskusji głos zabrali:

  - Pan Wiesław Malka -Naczelny Lekarz Uzdrowiska  zwrócił uwagę, że  opracowanie planu  może potrwać do dwóch lat,  stąd  w pierwszym rzędzie powinna być opracowana dla omawianego  obszaru koncepcja zagospodarowania . Zaproponowane w koncepcji rozwiązania  powinny być przedłożone  Radzie Miejskiej do zaopiniowania .
  W ocenie NLU Rada  powinna znać założenia planu przed jego uchwaleniem .
   
  - Pani Klaudia Fraus  poinformowała Radę Miejska , że w minionej kadencji rada miejska  jednogłośnie podjęła wniosek w sprawie  przystąpienia do opracowania planu miejscowego dla części uzdrowiskowej miasta i wniosek ten przypadł do realizacji nowej Radzie .
  Ponadto Pani Fraus skierowała zapytanie  jakie tereny w granicach miasta będą wymagały  opracowań planistycznych.

  - Pani Alina Strzelbicka  w oparciu o rysunek  ogólnego planu zagospodarowania m. Polanica Zdrój  określiła tereny  , które posiadają opracowane plany miejscowe i tereny które tych planów nie mają.

  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały
  w brzmieniu przedstawionym przez Panią Aline Strzelbicką   .

  Rada Miejska  podjęła w tej  sprawie  UCHWAŁĘ NR III/26/2003  - stosunkiem głosów :                     
                                                                                                           13 "za "
                                                                                                             2 "wstrzymujące się "
                                                                                               

                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 6 do protokołu .


   Pkt. 3 f  - Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2.12.2002 r  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej , zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003  przedstawiła Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak .

  Pan Przewodniczący przypomniał ,że ustawowe zwolnienie z opłaty pobytowej  dotyczy  osób niewidomych i ich przewodników, pracowników placówek dyplomatycznych oraz zorganizowanych grup młodzieży.  Po  uchwaleniu  przez Rade Miejską stawek opłaty  pobytowej zrodziło się pytanie co z młodzieżą , która przyjedzie  z rodzicami lub opiekunami.
  Ponieważ stawka za jeden dzień pobytu jest dość wysoka, wynosi 3,20 zł , staje się zasadnym aby dla dzieci i młodzieży obniżyć stawkę o 50%  czyli do 1,60 zł.
  Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje granica wieku , do którego będzie stosowana  50 %  zniża opłaty pobytowej.
  Pan Przewodniczący przypomniał, że stosowana w poprzednich latach zniżka  dotyczyła dzieci i młodzieży do lat 15,  tj. do ukończenia szkoły podstawowej, wnosząc jednocześnie  by  aktualna zniżka dotyczyła  dzieci uczęszczających do gimnazjum   tj. do 16 lat.

  Uwagi w wioski zgłoszone do projektu uchwały :

  - Radna  Krystyna Kuncewicz   zgłosiła  w n i o s e k  aby zastosować  50 % zniżkę opłaty
    klimatycznej  dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich jak i na studiach dziennych .

  - Radna Krystyna  Gowsz   zgłosiła  w n i o s e k    o zastosowanie  30 % zniżki  i objęcie
    zniżką  młodzieży ze szkół średnich tj do lat 19.
    W uchwale  winien być  zawarty zapis  " na podstawie legitymacji szkolnej".

  - Radny  Andrzej Bembnik  zgłosił w n i o s e k  by zastosować 50 % zniżkę  dla  dzieci i
    młodzieży do lat  19  z  jednoczesnym  zapisaniem w uchwale  słów " legitymujących się 
    legitymacją uczniowska .

  - Pani Zofia Janiszewska  - mieszkanka Polanicy  w swym wystąpieniu skierowała  prośbę do Rady Miejskiej by rozważyła  możliwość  obniżenia stawki opłaty klimatycznej dla emerytów i rencistów.
  W ocenie Pani Janiszewskiej  emeryci i renciści stanowią   grupę o najniższych dochodach .
  Na terenie Polanicy  są  instytucje świadczące usługi hotelowe  po bardzo niskich cenach
   - przykładem tego są kwatery w  budynku Kina gdzie  doba kosztuje 8 zł.  naliczenie opłaty klimatycznej w wys.  3,20 zł  za dzień , będzie bardzo dużym obciążeniem dla osób korzystających z pobytu w Polanicy.

   Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  przypomniał , że  na Sesji  w dniu 4.12.2002 r  Rada Miejska   uchwalała podatki i opłaty lokalne na rok 2003 .  Dyskusja dotycząca  stawek  opłaty klimatycznej była  dość  gorąca , niemniej jednak rada zdecydowała  by zastosować   stawkę w wys. 3,20 zł dla wszystkich przyjeżdżając do Polanicy gości.  Argumentem  o  który Rada oparła swoja decyzje było to, że  ustawodawca obniżył prawie
  5-krotnie  wysokość  podatku od nieruchomości  dla instytucji pracujących na rzecz  ochrony zdrowia. W oparciu o te przepisy ZUK zamiast płacić  podatek w wys.18,31 zł/m2 będzie płacić  3,36 zł/m2.   Sytuacja ta spowodowała  bardzo duży ubytek  w planowanych dochodach własnych gminy,  stąd Rada Miejska zdecydowała o zastosowaniu najwyższej stawki opłaty pobytowej , by zrekompensować straty jakie poniesie budżet gminy.
  W trakcie dyskusji nad  projektem uchwały pominięto problem dzieci i młodzieży,  dlatego też zdecydowano powrócić do  tegoż problemu.

  Innych uwag i wniosków do  przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad  najdalej idącym wnioskiem  , który zgłosiła Radna  Krystyna Gowsz   tj. zastosowanie 30 %  zniżki  w opłacie pobytowej  dla dzieci i młodzieży  do lat 19  , legitymujących się  legitymacją szkolną. 

   

  Rada Miejska  , stosunkiem głosów   2 "za" , 7 "wstrzymujących się",  6"przeciwnych"
  nie przyjęła  w/w  wniosku.


  Wobec powyższego rozstrzygnięcia, Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad  wnioskiem  zgłoszonym przez Radnego Andrzeja Bembnika  tj. zastosowanie 50 %  zniżki  w opłacie pobytowej  dla dzieci i młodzieży  do lat 19  , legitymujących się  legitymacją szkolną. 

  Rada Miejska  , stosunkiem głosów   1 "za" , 4 "wstrzymujących się",  10"przeciwnych"
  nie przyjęła  w/w  wniosku.

  Ze względu na powyższe rozstrzygnięcie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie własną propozycję   tj. zastosowanie 50 %  zniżki  w opłacie pobytowej  dla dzieci
  i młodzieży  do lat 16 .

  Rada Miejska , stosunkiem głosów  8"za" , 4 "wstrzymujących się",  3 "przeciwne"
  przyjęła   w/w  wniosek .

  Pan Przewodniczący  odczytał treść projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2.12.2002 r  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej , zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003 ,  uwzględniający   przedział  wiekowy do lat 16.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/27/2003  - stosunkiem głosów :
                                                                                                                      - 8 "za
                                                                                                                      - 3"przeciwnne"
                                                                                                                      - 4 wstrzymujące się"

                                                          Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 7 do protokołu .


  Pkt.  4 - Zapytania , wolne wnioski.

  W tym punkcie obrad   głos zabrali :

  1. Pani Krystyna Dzieczkaniec -Misiura  - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej   zwróciła się do Rady Miejskiej  o  wyjaśnienie  czy rada Miejska podczas  Seshji podejmowała uchwałę, na podstawie której pracownicy będą mieć wypłacona tzw. "trzynastke za rok.2002 . 

  Pan Przewodniczący wyjaśnił ,że takiej uchwały Rada Miejska  w trakcie odbywanej Sesji nie podejmowała .

  Pani Krystyna  Dzieczkaniec - Misiura  skierował prośbę  do Rady Miejskiej o  wyjaśnienie  jak  to się stało ,że w budżecie Miejskiej Biblioteki Publicznej  na 2002 rok  nie przewidziano  wydatków  związanych z wypłata  "trzynastki", która przysługuje pracownikom  zgodnie z Regulaminem  Wynagradzania.
  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  stwierdził, że  wystąpienie Pani Krystyny Dzieczkaniec - Misiura należy potraktować  jako zapytanie  do Rady Miejskiej
  i Burmistrza Miasta  .  Należy spodziewać się, że po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  pracownicy tej jednostki otrzymają odpowiedź na jakiej zasadzie i kiedy  będzie wypłacona im trzynasta pensja.
  Pan Przewodniczący  zwrócił uwagę, że ani Rada Miejska  ani Burmistrz nie jest w stanie bez uprzedniego  przygotowania się  odpowiedzieć , czy w budżecie MBP były przewidziane  środki  na wypłatę  "trzynastki" i co jest powodem, że do dnia dzisiejszego  nie dokonano wypłaty.
  Problem jest bardzo istotny , wyjaśnienie którego   pozostaje w kompetencjach Burmistrza Miasta.

     2.  Pani Zofia Janiszewska  - mieszkanka miasta  skierowała zapytanie kiedy  zostaną sfinalizowane wnioski mieszkańców budynku przy ul. Zakopiańskiej 8 ,  dotyczące przekształcenia  wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności  i  jakie koszty poniosą  osoby  , które te wnioski złożyły . 
           
   - Pan  Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił, że termin składania wniosków kończy się
  z dniem 31.XII br. i będą rozpatrywane  w kolejności zgłoszeń .  Natomiast opłata za przekształcenie  jest różna w zależności od  wyceny nieruchomości oraz  terminu jej wykupu.    Przed wydaniem ostatecznej decyzji  zlecana jest   wycena nieruchomości dla biegłego i ten fakt  przeciąga całą procedurę  nie mniej jednak wszystkie wnioski złożone w terminie  będą  sukcesywnie rozpatrzone.

  Pani Zofia Janiszewska skierowała kolejne zapytanie - jak to się stało, że  w trakcie remontu nawierzchni ul. Zakopiańskiej  nie dokończono prac i pozostawiono część tej ulicy  niewyremontowaną .  Czy  wykonanie remontu  odbyło się z zachowaniem procedury przetargowej  .
  Ponadto Pani Janiszewska zaapelowała do Rady Miejskiej o zagwarantowanie w budżecie miasta na rok 2003  środków na zakończenie remontu w/w ulicy.

        - Pan Zbigniew Bilan  - Członek Zarządu minionej kadencji  wyjaśnił , że remont ulicy Zakopiańskiej zlecono bez procedury przetargowej - zlecenie nie opiewało na wyższą kwotę niż  3 tyś. ecu .   Całość zadania oszacowano na kwotę 400.000 zł  . Miasta nie było stać  na  realizację  tego zadania . W ramach  środków przewidzianych na remonty dróg   wykonano jedynie  tzw. latanie ubytków  asfaltowych   i być może  nie  starczyło środków na wyremontowanie całego odcinka tejże ulicy.
   
   Pani Zofia Janiszewska  skierowała kolejne zapytanie - czy miasto dopłacało do występu zespołu "Ich Troje" .
   
  - Pan Marek Mazurkiewicz - Dyrektor MCK wyjaśnił, że  pojęcie  czy miasto dopłaca do imprez czy nie jest pojęciem względnym .  Do  koncertu zespołu "Ich Troje" miasto dopłaciło  ok. 7 tyś. zł .  Przyjazd  tego zespołu do naszego miasta należy  rozumieć jako niebywałą okazję  , która przyciągnęła do miasta  kilka tysięcy osób z zewnętrz .
  Pan Mazurkiewicz  podkreślił ,że gospodarka finansowa MCK jest jawna i każdy mieszkaniec  może   zapoznać się ze szczegółowym rozliczeniem  imprez  jakie organizowano na terenie miasta.

  Pani Zofia Janiszewska   skierowała wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej by o terminach Sesji  informować mieszkańców na łamach "Gazety Gmin" .  Mieszkańcy nie zawsze   docierają do informacji jaka znajduje się w  gablotach .
  Ponadto  Pani Janiszewska skierowała zapytanie   do Redaktora  "Gazety Gmin " Pana Bolesława Jaśkiewicza   - jaki nakład  tej gazety przekazywany jest na teren Polanicy .

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyjaśnił ,że  "Gazeta Gmin" jest dwutygodnikiem i nie zawsze jest możliwość   opublikowania  terminów odbywanych  Sesji, które często zwoływane są w  trybie pilnym .
  W tym miejscu Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji , że kolejne  obrady Rady Miejskiej odbędą się w dniu 6.I.2002 r.

  - Kolejne zapytanie zgłoszone przez Pania Zofię Janiszewską  dotyczyło  Sylwestra na Deptaku -  czy  taka impreza  odbędzie się w dniu 31.XII.2002 r.

  - Dyrektor  MZCK Pan Marek Mazurkiewicz wyjaśnił, że w bieżącym roku  impreza będzie bardzo skromna . Zgodnie z  opinią Komisji Rady Miejskiej  nie będzie pokazów ogni sztucznych  a wiąże się to z trudną sytuacją finansową  gminy . Wiedząc, że w Noc Sylwestrową  przyjdą na deptak mieszkańcy i goście  będzie zagwarantowana muzyka .

  - Pani Zofia Janiszewska  poprosiła o podanie informacji  ile  zarabiają Radni Rady Miejskiej  w Polanicy i czy w związku z trudną sytuacją gminy Radni nie  powinni zmniejszyć swoich diet o  np. 50 %.

  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak wyjaśnił, że radni otrzymują dietę w wys. 114 zł za jedno posiedzenie w Komisji lub Sesji. Najczęściej  w miesiącu odbywa się jedna Sesja i jedno posiedzenie Komisji.  Przewodniczący Komisji  otrzymuje 152 zł.
  Wysokość diet w aktualnej kadencji nie została  zmieniona - obowiązują  te same stawki co w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej .
  Ponadto Pan Przewodniczący  poinformował uczestników Sesji, ze dieta jest ekwiwalentem za niezapłacone przez pracodawcę wynagrodzenie  z tytułu  zwolnień Radnego do pracy w organach gminy.

  3. Pan Leszek Jaśkiewicz - mieszkaniec miasta odnosząc się do  sprawy modernizacji kotłowni  , które przeprowadzała gmina od roku 1999.    Zmodermizowano  od tego czasu 11 kotłowni instalując w nich ogrzewanie gazowe.    W ostatnich dnach  jedna z kotłowni uległa awarii   i   przy sięgnięciu do  projektu okazało się , że  kotłownia ta jest wykonana niezgodnie z  projektem .
   Pan Leszek Jaśkiewicz  skierowął  w n i o s e k   by  gmina  sprawdziła jaki  zakres  prac  uwzględniały umowy  a co zostało w kotłowniach zrobione.
   W ocenie Pana Jaśkiewicza występuje w tym względzie bardzo dużo nieprawidłowości  - m.innymi  brak kafelek , nieprawidłowo  wykonane instalacje oraz inne  niezrealizowane prace  wynikające z projektu.
   Naprawa kotłowni kosztowała  wspólnotę mieszkaniową  2,5 tyś zł .
       Pan Jaskiewicz  jest w posiadaniu opinii fachowców  odnośnie stanu kotłowni  i
       dostarczy tę opinie Burmistrzowi Miasta.

  Pkt. 5  -  Zamknięcie  obrad.

  Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził ,że  zrealizowano wszystkie  punkty zawarte w porządku obrad  II części dwudniowej Sesji  i ogłosił  zamknięcie  III Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .


  Protokołowała  Anna Błoch


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-26 (5945 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·