Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół IV/2003


  PROTOKÓŁ NR IV/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  6.01.2003 roku

  Sesję
  rozpoczęto o godz.  16.00
  zakończono o godz. 19.30

  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych .

  Ponadto w Sesji udział wzięli:
  1. Pan Jerzy Terlecki - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  4. Pani Anna Surowiec- - Skarbnik Gminy
  5. Pan  Jacek Tyniec - p.o Dyrektora MZK
  6. Pan  Ryszard Lis - Z-ca Dyrektora MZK
  7. Pani Anna Nurzyńska - Główna Księgowa MZK
  oraz kilku mieszkańców miasta.
  Obsługę Prawna Sesji sprawowali  Radcowie Prawni Gminy  - Pani Jadwiga Skobało
                                                                                                   - Pan Leszek Woźniak

  Lokalną prasę reprezentowali :  - Pan Bolesław Jaśkiewicz  - "Gazeta Gmin"
                                                     - Pani Magdalena Hudziak   - "Gazeta Prowincjonalna"

            Otwarcia  IV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju dokonał Pan Zbigniew Puchniak
  - Przewodniczący Rady Miejskiej .
  Pan Przewodniczący stwierdził, że liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do  podejmowania prawomocnych uchwał i następnie zapoznał  uczestników Sesji z  porządkiem obrad jn.
  1.Otwarcie  Sesji.
  2.Dyskusja dotycząca spraw  wynikających z Raportu o Stanie Gminy Polanica Zdrój.
  3.Informacja w sprawie przebiegu i stanu realizacji zadania inwestycyjnego  pn.
     "Popowodziowa odbudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
     ścieków w Polanicy Zdroju".
  4.Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego  w sprawie  taryf dla zbiorowego
     zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ;
  - podjęcie  uchwał:
        a)  zmiany Uchwały Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 4.12.2002 r.             w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
       b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego 
             odprowadzenia ścieków .  
  5.Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ;
    - podjęcie  uchwały sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
        i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Polanica Zdrój do  Rady
      Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłodzku .
  7. Zapytania, wolne wnioski .
  8. Zamknięcie  obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .

  Pan Przewodniczący zgłosił  wniosek formalny o  wykreślenie z  porządku obrad  pkt. 5
  dot. rozpatrzenie wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ;
  - podjęcie  uchwały sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  informując Radę Miejską , że na ostatnim posiedzeniu Komisja ds. Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu zdecydowała, że  sprawa może być przesunięta w czasie  gdyż  koszty inwestycji nie są uwzględnione w kalkulacjach taryf za wodę i ścieki.
  Powyższa sprawa powróci  w późniejszym terminie na posiedzenia Komisji problemowych
   i następnie  do uchwalenia  przez Radę Miejską .

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska  stosunkiem głosów 14 "za" ,
  1 "wstrzymujący się"  przyjęła wniosek Pana Przewodniczącego.


  Pkt. 2   porządku obrad - dyskusja dotycząca spraw  wynikających z Raportu o Stanie Gminy Polanica Zdrój.
   
  Pan  Przewodniczący  przypomniał , że na Sesji w dniu 30.12.2002 r  został przedstawiony przez Pana Burmistrza  Raport o Stanie Gminy . Ze względu na wiele wątków  poruszonych w treści raportu zdecydowano  o przeniesienie dyskusji na   kolejna sesję.

  Pan Przewodniczący otworzył  dyskusję  dotycząca Raportu.

  - Pan  Jerzy Terlecki  wniósł  uzupełnienie do Raportu 
  Z  treści  na str. 4 dotyczącej   sprawy ZUK   niezbyt precyzyjnie wynika ,że  gmina  dokonała częściowego  umorzenia zaległości podatkowej  a  pozostała  należność zamieniono na  inne nieruchomości  tj. obiekt Teatru i  teren na przy ul. Bystrzyckiej na którym zlokalizowany jest parking.   Kwota zaległości podatkowych  ZUK  rozkłada się na  trzy elementy  tj.  częściowe umorzenie , przejęcie  teatru i parkingu.   Umowa  w tej  sprawie nie jest  sfinalizowana i  nie  można na dzień dzisiejszy określić wartości dla tych elementów.  Ogólna wartość wyszególniona w porozumieniu   opiewa na kwotę  1.15,441 zł .
  Kolejna poprawka   dotyczy  zobowiązań  wobec jednostek budżetowych  - podana kwota może mieć większą wartość . Aktualnie Pani Skarbnik  spotyka się z Dyrektorem MZK i  uzgadniany jest  protokół  wzajemnych zobowiązań i  protokół rozbieżności . Sprawa rozbieżności  dotyczy  kwoty 700.000 zł   gdzie nie ma jednoznacznego stanowiska  czy  jest  to  pożyczka dla MZK , czy dotacja na opłacenie ZUS-u .Kolejna sprawa dotyczy  opłaty za korzystanie ze środowiska i podatku od nieruchomości.
  W budżecie miasta na 2002 rok nie zaplanowano wydatków na pokrycie opłaty za korzystanie ze środowiska.  Natomiast  MZK nie widzi możliwości poniesienia tych kosztów  ze względu na to, że Zarząd nie wyraził zgody na wkalkulowanie  tej  opłaty  i  podatku  w ceny za wodę
  i ścieki na 2002 rok.

  W dyskusji   udział wzięli :

  - Radny Andrzej Sidorowicz - stwierdził, że  spłata wykazanego  w Raporcie  zadłużenia gminy w wys. 7.300.000  rozłożona jest na lata  - czy  jest możliwość  wynegocjowania
  z Bankami mniejszych  kwot spłaty  na 2003 rok. 
  Ponadto Pan Sidorowicz  poprosił o  podanie informacji   w układzie  kwotowym i rzeczowym  wykorzystania  środków z zaciągniętych kredytów.

  W odpowiedzi na pytanie Radnego Andrzeja Sidorowicza Pani Skarbnik Anna Surowiec  podała  informację na temat  wysokości  zaciągniętych  zobowiązań .

                             Zestawienie stanowi załącznik nr  1 do niniejszego protokołu .

  -  Radna Krystyna Kuncewicz  w swym wystąpieniu  stwierdziła , że  w Raporcie poruszonych jest wiele  spraw , które związane są z funkcjonowaniem gminy  . W ocenie Pani Krystyny Kuncewicz  należy wspólnie zastanowić się jak poprawić  zastaną sytuację. 
  Kontynuując Pani K. Kuncewicz zwróciła  uwagę na  informację dotycząca demografii , z której wynika, że miasto starzeje się .  Konieczne jest  by  znaleźć  odpowiednie mechanizmy , które będą  zatrzymywać ludzi młodych w mieście.  Może gmina powinna  ufundować  stypendia dla  młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich  po to by  po ukończeniu studiów zatrzymać w mieście  wykwalifikowane osoby.
  Aktualnie tworzy się młodzieżowy samorząd  i może to będzie jednym ze sposobów włączenia  młodzieży do problemów  miasta .
  Ponadto Pani Krystyna Kuncewicz podkreśliła, że specyfika miasta nie daje możliwości  na rozwijanie różnego typu działalności gospodarczej. Miasto  musi żyć z  działalności uzdrowiskowo - turystycznej  i  polityka  gminy powinna  zmierzać do stworzenia takich warunków by  zwiększyła się masowość  gości .  W ocenie Pani Kuncewicz jednym
  z elementów  mających wpływ na  liczbę gości są ceny usług hotelowych . Polanica na dzień dzisiejszy nie ma z czym wychodzić do ludzi bardzo bogatych  dlatego też trzeba tworzyć warunki tym , którzy  mają średni status materialny.
  W ocenie Pani Kuncewicz  żadne działania promocyjne nie przyniosą efektów gdy  ceny usług nie będą dostosowane do możliwości potencjalnych klientów.
  Odnosząc się do problemu  zadłużenia gminy  Pani  Kuncewicz stwierdziła , że  przez najbliższe lata  gmina będzie musiała  żyć oszczędnie na każdym odcinku działania . Trzeba będzie  zastanawiać się nad   każdym nowym zadaniem   i  przystępować do tych , które będą  uznane za niezbędne.

  -  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak - odnosząc się do spraw poruszonych przez Radną Krystynę  Kuncewicz   wyjaśnił, że  w miesiącu grudniu  ZUK S.A przeprowadził kampanię promocyjno-reklamową,  dotycząca sprzedaży miejsc noclegowych w swojej bazie na terenie Polanicy , Dusznik i Kudowy -  gdzie cena za jeden nocleg w pokoju z węzłem sanitarnym wynosi 32 zł .   
  W innych obiektach branży hotelarskiej , ceny  od 2 lub 3 lat nie  zostały podwyższone nawet
  o  jedną złotówkę i mimo to borykają się  z problemem  ilości przyjmowanych gości. 
  Biorąc pod uwagę , że  działania podmiotów branży  hotelarskiej, dotyczące minimalizowania kosztów i utrzymywania cen na maksymalnie obniżonym poziomie,  nie przynoszą efektów na problem liczby  przybywających gości należy  patrzeć w szerszym aspekcie - jest to najprawdopodobniej problem wypływający  z recesji gospodarczej całego kraju .
  W ocenie Pana Przewodniczącego  gmina nie może zaniechać  prowadzenia działań promocyjnych  bo wówczas   tych klientów  będzie jeszcze mniej.
  W roku 2002 w naszym mieście  prawie zaniechano działań promocyjnych - dotyczy to  nie tylko zawieszenia  działalności Rady Promocji Miasta , która miała być ciałem doradczym dla Burmistrza , ale również likwidacja  Biura Promocji Miasta . 
  Te dwa elementy  działające na rzecz promocji miasta trzeba jak najszybciej odbudować .
  Kontynuując Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji ,że w ostatnich dniach Polanica gościła delegację z Białorusi, która zainteresowana jest pobytami sanatoryjnymi  dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych  jak również wypoczynkiem w naszym mieście.
  W tym miejscu Pan Przewodniczący podał przykłady  gdzie  miasta  w Czechach  i Polsce otworzył się na klientów ze wschodu i z tego tytułu czerpią  korzyści  - Karlove Vary , Zakopane.
  W związku z tym gmina musi wyjść naprzeciw  zapotrzebowaniom klienta ze wschodu 
  i w związku z tym  trzeba położyć maksymalny nacisk na odtworzenie Biura Promocji Miasta
  a także wesprzeć działania mające na celu przekształcenie Rady Promocji Miasta w Lokalną Organizację Turystyczną. Działalność tych  dwóch instytucji powinna się przyczynić do  prowadzenia szeroko pojętej promocji  naszego miasta w kraju i  zagranicą .
  Odnosząc się do  danych z Raportu  Pan Przewodniczący  zwrócił uwagę ,że w ciągu trzech lat na terenie gminy  zmniejszyła się ilość podmiotów gospodarczych o 11, 7 %  jest to 100 podmiotów . Ta sytuacja przekłada się  na liczbę bezrobotnych  gdzie w  roku 99 było 650 osób bezrobotnych , a w roku 2002  już 885.
  Po ostatniej Sesji Rady Miejskiej  odbyła się  rozmowa z  Prezesem PIG   , by  instytucja ta w sposób bardziej aktywny włączyła się  w przeciwdziałanie bezrobociu.  
  W ocenie Pana Przewodniczącego  Rada Miejska  i Burmistrz Miasta muszą  podjąć takie działania,  które będą tworzyć klimat   do  uruchamiania działalności gospodarczej.
  Proces taki nie może być  uruchomiony z dnia na dzień , na to potrzeba czasu ,  środków
  i wiedzy ludzi  którzy będą chcieli tą działalność uruchamiać. W procesie tym trzeba będzie wykorzystać mechanizmy , które daje ustawodawca w zakresie uruchamiania działalności małych i średnich  przedsiębiorstw  oraz  inne przepisy dotyczące uruchamiania działalności gospodarczej   w tym też  zaangażowanie   Powiatowego Urzędu Pracy.
  Aktualnie gmina jest w trakcie rozmów z Powiatowym Urzędem Pracy  by kontynuować  działalność w ramach robót publicznych . Jest nadzieja na  zatrudnienia w roku 2003  10  osób  w ramach  robót publicznych w MZK.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pan Przewodniczący  podkreślił ,że  w tej trudnej sytuacji finansowej gminy  jedyną szansą będzie pozyskiwanie środków  pozabudżetowych .
  Na koniec stycznia  br. Rada  Miejska powinna dysponować  informacją  o możliwości renegocjacji spłat kredytów, co pozwoli przyjąć urealniony budżet  na roku 2003  .
  Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji, że wspólnie z Burmistrz Miasta  odbędzie spotkanie z Marszałkiem Województwa Panem Pezdą  na temat  kontraktu wojewódzkiego. Na spotkaniu tym poruszone będą inne tematy by w maksymalny sposób przysporzyć gminie środków z zewnątrz, co pozwoli uruchomić  najbardziej potrzebne zadania inwestycyjne  .
  Reasumując  swoje wystąpienie Pan Przewodniczący stwierdził, że przedstawiony przez Burmistrza Raport nie wyczerpuje wszystkich  spraw, o których  Rada  Miejska powinna wiedzieć . 
  Od  wspólnego zaangażowania , dobrej woli i chęci  Radnych i Burmistrzów zależeć  będzie dalszy rozwój miasta  .  
  W toku działalności  samorządowej mogą się  pojawić  bardzo przykre przypadki , przykładem czego jest nie wypłacenie w terminie poborów dla pracowników szkół , co spowodowane  jest brakiem pieniędzy .
  Sytuacja finansów gminy stawia Burmistrza w bardzo trudnej sytuacji -  bo przychodzi  komornik z wyciągniętym wekslem lub innymi mocowaniami prawnymi , przychodzą wierzyciele , wpływają płatnicze nakazy sądowe  z natychmiastową  wykonalnością   i  potrzeba zagwarantowania środków na zadania własne gminy, w tym  zabezpieczenie wypłat dla nauczycieli.  
  Pan Przewodniczący  wyraził nadzieję, że  nauczyciele otrzymają swoje wynagrodzenie najpóźniej w dniu 8 stycznia br. i będzie to ostatni przypadek kiedy nie będzie możliwości zrealizowania podstawowej sprawy jaką jest wynagrodzenie za pracę.
  Kontynuując Pan Przewodniczący  wyjaśnił, że każdy początek roku budżetowego jest bardzo trudny , gdyż do kasy miasta nie spływają  na czas środki z Urzędu Skarbowego ,
  z opóźnieniem realizowane są należne gminie  subwencje jak również nie ma wpływów
  z podatków i opłat lokalnych.
  Wiedza radnych o sytuacji  finansowej gminy jest  o tyle istotna, że przy podejmowaniu  decyzji  finansowych  muszą  kierować się wyborem   mniejszego zła.

  - Radna Jolanta Bachry - odnosząc się  do Raportu , w którym zawarto informacje  dotyczące  spraw społecznych oraz  finansów gminy , stwierdziła , że należy  zastanowić się co  można  jeszcze ewentualnie uratować . Dlatego też w ocenie Pani Bachry  zasygnalizowane
  w Raporcie  sprawy powinny trafić do Komisji problemowych Rady Miejskiej , łącznie ze szczegółowymi dokumentami  danej sprawy , celem  dokonania dogłębnej analizy  jak można zmienić  niekorzystne dla gminy sytuacje.
  Kontynuując  swoje  wystąpienie  Pani Jolanta Bachry  skierowała  zapytanie czy  sposób wzajemnych rozliczeń gminy  i jednego z właścicieli nieruchomości  przy ul Kilińskiego  był poparty  opinią  Radców Prawnych Gminy , jeżeli tak  , to czy w opiniach tych zasygnalizowano, że  prowadzona transakcja jest ze szkodą dla gminy.
  W ocenie Pani Jolanty Bachry niezrozumiałym jest fakt, ze gmina w ramach  procesu zagospodarowania osiedla  przy ul. Kilińskiego poniosła straty.  Co było przyczyna ,że  gmina wypłaciła tak duże odszkodowanie  za  przejęte grunty pod infrastrukturę osiedla .
  Na stronie 4 Raportu mowa jest  o tym ,że  kilka jednostek  podejmowało decyzje , że szkodą dla  gminy . Zdaniem Pani Bachry trudno wytłumaczyć jest fakt dlaczego   jedną osobę zatrudniano w OSiR,  następnie w MCK  , później w Biurze Promocji Miasta i w końcu w Urzędzie Miejskim . Działanie takie  rozmazuje obraz  kompetencji  tegoż pracownika .
  Reasumując swoje wystąpienie  Pani Bachry zwróciła uwagę , że w raporcie brakuje  informacji dotyczących  wydatków  poniesionych przez gminę  na odbudowę substancji mieszkaniowej po powodzi. 

   Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki  odnosząc się do  uwag  Radnej Jolanty Bachry , wyjaśnił że osoba o której wspomina w swym wystąpieniu  już nie pracuje w Urzędzie Miejskim . Ponadto Pan Burmistrz zapewnił ,że  nic nie stoi na przeszkodzie by  dokumenty w każdej sprawie poruszonej w Raporcie trafiły  do Komisji RM. 
  Odnosząc się do  sprawy  osiedla przy ul. Kilińskiego Pan Burmistrz  wyjaśnił , że  Zarząd Miejski   zawarł porozumienie  dotyczące  wzajemnych rozliczeń  gminy i właściciela  jednej nieruchomości  , które oparto o  Uchwałę Rady Miejskiej oraz opinie  Komisji Budżetowej  z końca  okresu  funkcjonowania  organów gminy minionej kadencji.  Na podstawie tej dokonano zwolnienia  z opłaty adiacenckiej , deklarując  przy tym odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi.   W ocenie Pana Burmistrza  Jerzego Terleckiego  Rada Miejska minionej kadencji przy  opiniowaniu  tej sprawy mogła nie znać szczegółów  omawianego rozliczenia .
  Treść porozumienia  jest jawna i może być  przekazana do Komisji Rady Miejskiej.
  Odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej przez Pani Jolantę Bachry Pan Burmistrz  wyjaśnił, że  w najbliższym czasie  odbędzie się kontrola RIO  dotycząca  wydatkowania środków na odbudowę miasta  po powodzi  i należy mieć  nadzieję ,że gmina nie będzie musiała zwracać  przyznanych dotacji.
  Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że  w raporcie pokazane są sprawy  dotykające  sfery  finansów gminy jak również sfery  spraw społecznych .  Duże zaniepokojenie budzi fakt ubożenia społeczności lokalnej  oraz  ubywanie z mapy miasta ilości podmiotów gospodarczych.  Zdaniem Pana Burmistrza -  Rada Miejska  jak również  Urząd Miasta  musi  dokonać analizy dlaczego taka sytuacja ma miejsce.   Z wstępnej analizy wynika ,że  miasto nie jest odporna na kryzysy jakie występują w  gospodarce kraju.  Aby zapobiegać  tej sytuacji gmina najprawdopodobniej będzie  zmuszona zmienić filozofie  traktowania podmiotów gospodarczych  i ułatwiać  potencjalnym inwestorom  możliwości inwestowania .   Przedstawiony w Raporcie stan bezrobocia oparto o  statystykę.  Dane te nie są do końca  prawdziwe stąd faktyczne bezrobocie  najprawdopodobniej jest wyższe . 
  Zaniepokojenie budzi również fakt , że liczba  mieszkańców maleje  a rośnie liczba bezrobotnych.  Najbardziej bolesne są przykłady  strukturalnej biedy , która dotykanie nie tylko rodzin  patologicznych  oraz zwiększający się wskaźnik   bezdomności  - z problemami tymi coraz liczniej przychodzą ludzie na  wtorkowe dyżury .
  Rozwiązywanie tych  bardzo bolesnych problemów wymaga stworzenia przez OPS  odpowiednich programów  społecznych,   gdzie powinny być uwzględnione  np. wzajemna pomoc sąsiedzka, pośrednictwo w zakresie  świadczenia  różnego rodzaju odpłatnych prac na rzecz  innych mieszkańców oraz inne  działania które mogą  wpływać na  zwalczanie narastającej biedy.

  - Radny  Andrzej Sidorowicz  -  odnosząc się do  wystąpienia Pana Burmistrza stwierdził ,że docenia kierunki  Jego myślenia  dotyczące  zaktywizowania  ludzi  mogących udzielić pomocy  innym .  Takie działanie w dobie  sytuacji finansowej kraju i gminy jest dobrym rozwiązaniem .
  Odnosząc się do problemu malejącej liczby  podmiotów gospodarczych  Pan Andrzej Sidorowicz zwrócił uwagę na  problem  uciekania    podmiotów gospodarczych w tzw. szarą strefę .
  W ocenie  Pana Sidorowicza gmina  musi stworzyć  pakiet propozycji  , które będą zachęcać  ludzi do rozwijania działalności gospodarczej , które będą wspierać tych  co taką działalność prowadzą   i jednocześnie będą opłacalne na wychodzenia  z tzw. szarej strefy.  Zadanie to nie będzie łatwe , niemniej jednak  gmina  musi podjąć próbę  takiego działania  ze względu na własny interes . 

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  zaproponował  by zamknąć  dyskusję dotycząca  Raportu  i przenieść  dalszą dyskusję na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej , gdzie w bardziej szczegółowy sposób  można będzie analizować sposoby  wyjścia z sytuacji , które są niekorzystne dla gminy .


  Pkt. 3 porządku obrad  -  Informacja w sprawie przebiegu i stanu realizacji zadania     
                                                   inwestycyjnego pn. " Popowodziowa odbudowa i
                                                   modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
                                                   ścieków w Polanicy Zdroju .

  Informację w w/w sprawie  przedstawiła Pan Jacek Nowicki- Wiceburmistrz Miasta.  

                 Pisemne opracowanie złożonej informacji stanowi  załącznik nr 2 do protokołu.

  Przedstawione  w treści informacji zagadnienia, dotyczące toczących się procesów sądowych  uzupełnił  Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy   informując Radę Miejską  , że  gmina po uzyskaniu uzasadnienia do wyroku sądowego dotyczącego uznania  na rzecz WPRI -EKO należności z tytułu robót dodatkowych , wniosła apelację , która nie odniosła skutku.
  Wywód Sądu  uzasadniający wyrok  może być dostarczony radnym .
  Zgodnie z umową  zadanie  winno być zakończone  we wrześniu 1999 roku stąd gmina ma podstawy do  roszczeń z tytułu kar umownych.

  - Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki , stwierdził ,że ostatnim środkiem  jaki może wykorzystać gmina jest  kasacja wyroku sądowego  i w ocenie Pana Wiceburmistrza gmina powinna skorzystać z tej możliwości .  W ocenie Pana Wiceburmistrza sąd nie zważył na  art. 76 - ustawy o zamówieniach publicznych  gdzie  mowa jest , ze na dodatkowe roboty  wymagana jest umowa podpisana przez dwie strony  . W dokumentach dotyczących omawianej inwestycji nie ma  umowy dotyczącej robót dodatkowych  do których  wykonawca uzurpuje sobie prawo jednostronnie.
  Ponadto przy ryczałtowym rozliczaniu prac nie może być mowy o robotach dodatkowych , tym bardziej ,że wykonawca był jednocześnie autorem  projektu   .
  W oparciu o choćby te argumenty  gmina powinna  wystąpić o kasacje wyroku.
  Pan Wiceburmistrz  stwierdził ,że  mimo poniesionych kosztów , oczyszczalnia na dzień dzisiejszy nie jest w pełni sprawna . Gmina nie ma pozwolenia na użytkowanie obiektu i bezzasadne byłoby zgłaszanie obiektu  do odbioru końcowego  na  etapie aktualnej realizacji.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  stwierdził, że  podstawowym błędem dotyczącym realizacji  omawianej inwestycji  był brak  wyznaczenia  jednej osoby , która koordynowałaby z ramienia  gminy  proces inwestycyjny pod względem rzeczowym i finansowym . 
  Z  dokumentacji  wynika, że  popełniano błędy od samego początku  , co wykazane jest w  protokole  pokontrolnym RIO . Jednym z takich błędów  był wybór  wykonawcy  , na co zwraca uwagę  organ kontrolny . Powołany Zespół Ekspercki  wskazywał innego wykonawcę  , co nie zostało uwzględnione  . Drugim  elementem wskazanym  przez RIO  jest przyjęty sposób rozliczania .  Aneksem do umowy wstępnej  przyjęto sposób rozliczenia  wg.  procentowego zaangażowania danego elementu robót.
  Pan Burmistrz zaznaczył ,że  na dzień dzisiejszy oczyszczalnia wykonana jest w  ok. 90 %.
  W świetle przegranych spraw sądowych nie ma żadnej pewności jakie zapadną wyroki      
  w dalszych , toczących się procesach .  Przed budżetem miasta  stoi zagrożenie  w wys. 1.000.000 zł  .  Wykonawca , WPRI EKO ,  sprzedał zasądzone zobowiązania  gminy  dla innej firmy z terenu powiatu kłodzkiego .  Firma ta życzy sobie zamiany zobowiązania na weksle , które są w  100%  wymagalne.

  - Radny Marek Kornacki   podkreślił, że  w procesie przetargowym gmina zamawiała coś ,nie wiedząc  co zamawia. W ocenie Pana Kornackiego błędem było to, że wyboru wykonawcy  dokonano przed opracowaniem projektu technicznego.   Mając  taki projekt  nie byłoby problemu z robotami dodatkowymi  i  wartość  zamówienia mogłaby być o wiele niższa.
  Zdaniem Pana Marka Kornackiego gmina przepłaciła  omawiana inwestycję  .
  Radny Marek Kornacki zaapelował  by w przyszłości nie było takiego błędu , że projekt i wykonawstwo zleca się  tej samej firmie.
  Ponadto Pan M.Kornacki  skierował zapytanie , dlaczego nie podjęto  negocjacji z wykonawcą  co do skompensowania wartości  prac  dodatkowych z należnymi karami z tytułu nieterminowego zakończenia robót.   Taka forma rozliczenia zapobiegłaby możliwości sprzedaży zobowiązań gminy   innej firmie.
  Reasumując , Pan  Marek Kornacki wyraził  obawę ,że gmina może  wygrać proces o kary umowne ale nie będzie z kogo tej kary ściągnąć.

  - Pan Wiceburmistrz  Jacek Nowicki  wyraził  poparcie dla   stanowiska Radnego Marka Kornackiego , że  wiedza inwestora  dotycząca zakresu rzeczowo-finansowego  jest bardzo ważnym elementem w procesie przetargowym . 
  W pewnym sensie można usprawiedliwiać poprzednie władze jeżeli chodzi o pośpiech  w realizacji tej inwestycji .  Na początku  posiłkowani się  ogólną koncepcja odbudowy oczyszczalni, opracowana przez  Instytut Ochrony Środowiska .
  Kontynuując Pan Wiceburmistrz  wyjaśnił, że w  § 5 umowy  unormowane zasady  rozliczania  robót dodatkowych  natomiast o wynagrodzeniu  mowa jest w  § 4  i przyjęte jest wynagrodzenie ryczałtowe  i  to ustalenie powinno zamykać sprawę .  W ocenie Pana Wiceburmistrza Sąd nad interpretuje zapis § 5 gdyż przy tego typu rozliczeniu  roboty dodatkowe są  ryzykiem  wykonawcy.
  Ponadto Pan Wiceburmistrz zwrócił uwagę ,że nie jest zrozumiałe dlaczego Sąd posiłkował się jednostronnym oświadczeniem Prezesa Firmy WPRI - EKO  wyrażanymi na posiedzeniach  Rady Technicznej  w której uczestniczył inspektor nadzoru.
  W myśl przepisów prawnych  inspektor nadzoru nie ma prawa do zaakceptowania  dodatkowych  prac oprócz  dwóch przypadków tj . zagrożenia życia ludzi  i zagrożenia mienia. Sąd tego unormowania prawnego nie wziął pod uwagę. 

  - Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy    wyjaśnił ,że  podczas procesu inwestycyjnego  odbywało się szereg narad koordynacyjnych .  Prowadzącym te narady była Firma WPRI-EKO .
  W naradach tych brali udział inspektorzy nadzoru  i ich obecność Sąd uznał jako przyzwolenie na  realizacje robót dodatkowych , które były  na tychże naradach omawiane .  Obecność  inspektorów nadzoru potwierdzona jest na listach obecności .   Pan  Leszek Wożniak  stwierdził, że  największym problemem   występującym w toku procesu jest to, że Sąd  odwołuje się do narad koordynacyjnych  , uznając je jako wstęp woli inwestora co do  finansowania  prac , które uznawane są za roboty dodatkowe.  
  Zarząd Miejski  formalnie uznał trzy elementy robót dodatkowych - są to  : kraty łukowe, gospodarka osadowa  oraz ściany betonowe  reaktora Nr 1 i Nr 2.   Wykonawca nie podpisał umowy na te trzy elementy , których wartość określono na kwotę  183.000 zł  . W wytoczonym  przeciwko gminie procesie domaga się kwoty 1mln. zł  za  wykonanie robót , których  gmina nie uznała,  a które w rozumieniu wykonawcy były robotami dodatkowymi.
  W  roku 2000 Zarząd Miejski podjął próbę ugodowego załatwienia  sporu, jednakże  do tej ugody nie doszło .
  Na uwagę zasługuje sposób  układania spraw procesowych przez WPRI -EKO  - w pierwszej kolejności  występuje o zapłatę za roboty uznane przez ZM  a w drugiej kolejności występuje z dalszymi roszeniami.  Zarząd Miasta był poinformowany ,że nie ma szans na wygranie procesu w części uznanych  robót dodatkowych . Firma która wykupiła  zobowiązania gminy   występowała o zawarcie ugody  z gminą  . Taka ugoda byłaby o tyle korzystna  ,że nie trzeba byłoby  kierować  sprawy do II instancji Sądu.
  Wykonawca Pan  Szewczyk nie wykazuje  w dalszym ciągu  woli  do zawarcia ugody. Pragnie wyegzekwować  od gminy kwotę 1 mln zł , nie bacząc na to ,że gmina  części tych robót nie uznała.
  Całkowite roszczenie procesowe gminy opiewa  na 1.420.000 zł ,   Roszczenie wykonawcy 
   z odsetkami jest wyższe , sąd  nie ma możliwości potracenia  należności gminy z tytułu kar umownych.
  Pan Leszek Woźniak  podkreślił, że stan prawny  dotyczący omawianej sprawy jest bardzo złożony i trudny  . Do zakończenia  inwestycji nie pozostało zbyt wiele  prac . 
  Wykonawstwo zastępcze będzie obciążać  generalnego wykonawcę  i najprawdopodobniej gminę  w tej mierze czekać będzie kolejny proces. 
  Zdaniem Pana Wożniak przy realizacji tak dużej inwestycji niezbędne jest tempo działania  . Upływ czasu  powoduje ,że zamontowane i nie uruchomione urządzenia ulegają degradacji  co  jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem dla  inwestycji.
  W aktualnym stanie rzeczy , zdaniem Pana Leszka Woźniaka,  zlecenie wykonawstwa zastępczego  jest uzasadnionym działaniem gminy.

  Pan Marek Kornacki skierował zapytanie do  radcy Prawnego  - jaką szansę ma gmina na ściągnięcie należności z tytułu kar umownych .

  - Pan Leszek Woźniak wyraził obawę ,że kondycja  Firmy WPRI-EKO jest zła  mogą wystąpić trudności w ściągnięciu  tych należności.

  - Radna Jolanta Bachry   stwierdziła, że w związku z opóźnionym terminem dostarczenia dokumentacji nie było możliwości  określenia zakresu robót do istotnych warunków zamówienia publicznego. Zdaniem Pani Bachry z góry zakładano ,że  wystąpią roboty dodatkowe
  a świadczą o tym zapisy w umowie .
  Gmina  w  umowie  zaakceptowała  powołanie Rady Technicznej   i tym samym zaakceptowała  funkcjonowanie tej Rady w procesie inwestycyjnym  . Zaniepokojenie budzi fakt , że  ta Rada nie uchroniła inwestycji  przed niewykonaniem  wielu  robót , przed  wadami i usterkami .  Jakie  zatem zadanie miała  Rada Techniczna  i kto wchodził w jej skład.

  - Pan Leszek Woźniak  wyjaśnił , że  należy rozróżnić  działanie Rady Technicznej od  narad koordynacyjnych  . Radę Techniczną powołano do oceny procesów inwestycyjnych i nigdy obecność tej Rady nie przewijała się  w procesach  sądowych. 

  - Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki uznał, że powołana Rada Techniczna miała dopomóc  wykonawcy w terminowym zakończeniu inwestycji.   Zarząd Miasta  najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę ,że w procesie realizacyjnym tego zadania mogą pojawiać się problemy , które pomoże rozwiązywać  Rada Fachowców.
  Z umowy nie wynika, że Rada Techniczna miała prawo do  wypowiadanie się  co do uznania dodatkowych robót  czy  do wnioskowania  o przedłużenie terminu realizacji zadania . W ocenie  Pana Wiceburmistrza nie należy upatrywać błędu w powołaniu  tejże Rady.
  W tym miejscu Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki  poinformował Radę Miejską , że wspólnie z Burmistrzem będą  występować przed Sądem w dalszych procesach , stąd  wszystkie pytania i uwagi  wynikające z dyskusji mogą  być pomocne w  obronie interesów gminy.

  - Radny Andrzej Sidorowicz -  poinformował uczestników Sesji, że  dość szczegółowo przestudiował  tekst informacji  dostarczonej Radnym , a także zapoznał się z częścią  dokumentacji dotyczącej  odbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków.
  Po zapoznaniu się z tymi materiałami , osobiście, ma wiele wątpliwości  przykładem czego  jest fakt ,że w grudniu  1998 roku   wydano na inwestycję  aż  5 mil. zł.- jest to 70 %  wartości robót. Wątpliwości budzi również fakt ,że nikt oficjalnie nie chce powiedzieć  kto wchodził w skład  Rady Technicznej. 
  Pan  Andrzej Sidorowicz  poprosił o  jednoznaczną informację  odnośnie wartości  sporu.

  -  Radca Prawny Pan Leszek Woźniak wyjaśnił, że  nie czuje się w tym momencie upoważnionym  do podania informacji  o składzie osobowym Rady Technicznej. 
  Problemy  dotyczące oczyszczalni wystąpiły w momencie  kiedy  kwestią sporną stały się roboty dodatkowe.  Spór  pomiędzy wykonawcą a gminą zamknął się dwoma sprawami oddalonej apelacji .  Według przedłożonego przez WPRI-EKO aneksu  oszacowano roboty dodatkowe na kwotę 800.000 zł,  przy czym Gmina uznała  trzy  elementy robót  dodatkowych na kwotę  194.000 zł  .

  -  Radny Andrzej Sidorowicz   stwierdził ,że procesy sądowe  o wzajemne roszczenia gminy
  i WPRI-EKO mogą się toczyć kilka lat.   Sporna kwota za  roboty dodatkowe będzie rosnąć  z tytułu odsetek  do tego dojdą koszty procesów  sądowych . 
  W ocenie Pana Andrzeja Sidorowicza  koszty z  w/w tytułów mogą  okazać się większe aniżeli  wartość  sporu.  Zdaniem Pana  Sidorowicza może warto byłoby zastanowić się nad kolejna próbą przystąpienia do ugody z wykonawcą. 

  - Radna Krystyna Gowsz  poprosiła o podanie  informacji , kto  sprawował  funkcję inspektora nadzoru  i jaka była jego rola .

  - Pan Leszek Woźniak wyjaśnił ,że  funkcję inspektora nadzoru powierzono Panu Antoniemu Strzelbickiemu , który w ramach swojej umowy  zatrudniał dwóch  inspektorów towarzyszących (branżowych)  - do spraw elektrycznych Pana Marka Wietrzykowskiego  oraz do spraw  gospodarki wodnej pana Zilberta.

  - Pan Wiceburmistrz  Jacek Nowicki wyjaśnił ,że  inspektor nadzoru ma za zadanie sprawowanie pieczy nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.  Zakres obowiązków inspektora nadzoru określają przepisy prawa budowlanego.  W przypadku omawianej inwestycji  gmina dodatkowo  powierzyła inspektorowi nadzoru  inwestycyjnego  kontrolę  finansową .

  - Radny Marek Kornacki   postawił pytanie - czy  dotacja BOŚ została  wyczerpana w całości.

  - Pani Skarbnik Anna Surowiec wyjaśniła ,że gmina ma do wykorzystania w BOŚ  ponad 100.000 zł . Środki te mogą być uruchomione po przedłożeniu  harmonogramu  realizacyjnego robót.

    - Radny Marek Kornacki skierowała  kolejne pytanie do Pana Leszka Woźniaka  - czy w procesach sądowych  reprezentował on gminę jednoosobowo , czy brał w tych sprawach udział Wiceburmistrz Pan Tomasz Koczot.

  - Pan Leszek Wożniak  wyjaśnił, że Wiceburmistrz  Tomasz Koczot był przesłuchiwany przez Sąd jako strona w procesie  dotyczącym  robót dodatkowych . Na  inne wezwania Sądu Pan Wiceburmistrz nie stawiał się.
  Jeżeli chodzi o  proces dotyczący kar umownych  Pan T.Koczot brał udział w dwóch rozprawach sądowych.
  Ponadto Pan Leszek Wożniak  pozytywnie ocenił deklarację Wiceburmistrza Jacka Nowickiego mówiącą o tym, że wspólnie z Burmistrzem Miasta  będą uczestniczyć w  toczących się  procesach Sądowych .   Dla Sądu jest  ważne  gdy  w sprawie  występują osoby  reprezentujące  gminę  mocą swego autorytetu.

  - Radny Andrzej Bembnik  - jako pracownik byłego ZWiK , później MZK  wyjaśnił , że  problem odbudowy oczyszczalni  jest bardzo trudny i złożony. Przystąpienie  do tej inwestycji było przymusem  spowodowanym przez powódź .   Krótko po powodzi  oceny zniszczeń w oczyszczalni  dokonali przedstawiciele  Instytutu Ochrony Środowiska . Również ten Instytut  opracował  założenia  do  projektowania.  Ze względu na  funkcję zniszczonego obiektu przeprowadzono procedurę przetargową w  przyspieszonym terminie , prace  zaczęły się dużo wcześniej  niż wykonanie projektu technicznego .  Przetarg wygrała Firma WPRI-EKO . Prezes tej Firmy Pan szewczyk  okazał się być bardzo trudnym partnerem . Podczas roboczych narad przyjmował pozycje dyktatorską , nie dopuszczał żadnych  uwag i propozycji  pracowników ZWiK , którzy mogli pomóc w rozwiązaniu  wielu problemów  na jakie napotkano w procesie inwestycyjnym.
  Pan Andrzej Bembnik  zaznaczył ,że roboty dodatkowe miały miejsce ale nie w takim zakresie jak sobie życzy pan  Prezes Szewczyk.   W ocenie Pana Bembnika ,  uznane  przez Zarząd Miejski  elementy  robót dodatkowych  były  niezbędne  i musiały być wykonane  by oczyszczalnia mogła prawidłowo funkcjonować.
  Zdaniem Pana  Andrzeja Bembnika  gmina  musi podjąć takie działania by  zakończyć proces inwestycyjny i  doprowadzić  do oficjalnego odbioru  robót.

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  - reasumując dyskusję, wypływającą z  przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji na temat  przebiegu  procesu  odbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, stwierdził ,że  problemami dotyczącymi  omawianej inwestycji  powinna zając się Rada Miejska minionej kadencji  . 
  Odbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków jest bardzo ważnym elementem  funkcjonowania  gminy  .  Do tej pory na to zadanie przeznaczono ogromne pieniądze
  i  najprawdopodobniej gmina  nadal będzie ponosić  koszty związane z tą inwestycją.
  W związku z tym ,że   sprawa  oczyszczalni ścieków  budzi wiele kontrowersji a także fakt ,że  zadanie jest nadal kontynuowane , zasadnym było to by  nowa Rada  zapoznała się  ze stanem
  faktycznym dotyczącym procesu realizacji  tej inwestycji.
  Pan Przewodniczący  zaproponował  by zamknąć  dalszą dyskusję  wynikająca z przedstawionej informacji . Do sprawy tej Rada będzie wracać  w momencie składania przez Burmistrza informacji o  wynikach toczących się procesów sądowych .

  Na tym zakończono  dyskusję  dot. pkt. 3 porządku obrad.

  Pkt. 4 porządku obrad :
         Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego  w sprawie  taryf dla zbiorowego
         zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ;
      -  podjęcie  uchwał:
        a)  zmiany Uchwały Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 4.12.2002 r.             w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
           b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego 
                 odprowadzenia ścieków.

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak poinformował  uczestników Sesji ,że  wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego  dotyczący taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzenia ścieków był szczegółowo analizowany  w wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Budżetu. Inicjatyw Gospodarczych i Handlu oraz Komisji ds.  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbyło się dnia 3 stycznia  br.
  Celem zmniejszenia kosztów  mających wpływ na wysokości  taryf  pozytywnie zaopiniowano  możliwość   zwolnienia MZK z podatku od nieruchomości .
  Ponadto  skierowano wniosek do  Burmistrza Miasta by w ramach  swych ustawowych kompetencji  zweryfikował  koszty  MZK, wynikające  z planowanego na rok 2003  wzrostu płac.

  Pan  Przewodniczący w tym miejscu odczytał    informację Burmistrza Miasta  dot.  Wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju   , skierowanego do Rady Miejskiej o zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
                                           
                  Wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego  stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3 do protokołu
                                                  Informacja  Burmistrza  stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  4 do protokołu .

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Andrzej Bembnik  zwrócił uwagę, że przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego taryf  nie wzięto pod uwagę możliwości wkalkulowania w  opały za wodę i ścieki  kosztów  związanych z niezbędnymi inwestycjami .
  W ocenie Pana Andrzeja Bembnika, potrzeby inwestycyjne  dotyczące  sieci wodno-kanalizacyjnych  oraz  urządzeń związanych z dystrybucją wody są  bardzo duże.    Zadania te były zaniedbywane przez wiele minionych lat,  stąd   istnieje potrzeba znalezienia środków na wykonanie najpilniejszych  prac .

  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  wyjaśnił, że  na posiedzeniu w dniu
  3 stycznia br.  uczestnicy wspólnego posiedzenia Komisji  , zapoznali się wstępnie z  planem inwestycyjnym   opracowanym przez MZK  na lata 2003-2007.   Rozpatrywano konieczność  zagwarantowania środków na rok 2003   na wykonanie zaleceń  Sanepidu  - dot. kwoty.  200.000 zł.
  Wszystkie inne elementy  programu inwestycyjnego  rozłożone były na lata  2004-2007  , w związku z tym   postanowiono , że  właściwe Komisje Rady Miejskiej  ponownie  zajmą się oceną tegoż planu   . Zobowiązano  Dyrekcję MZK  do  przedłożenia   szczegółowych  wyjaśnień  do  każdej  planowanej inwestycji.
  Zadanie  wynikające z zaleceń Sanepisu będzie musiało być wykonane w ramach  wypracowanych środków przez MZK .
  Stanowisko Komisji  dotyczące  odstąpienia od  uchwalania   planu inwestycyjnego na rok 2003  wiązało się  ściśle z tym  aby zejść  z wysokości  zaproponowanych przez MZK  cen za  wodę  i ścieki .  Z tego tez względu  zaproponowani  zwolnienie  MZK z podatku od nieruchomości  ,związanych z dystrybucja wody i oczyszczaniem ścieków.
  Pan  Przewodniczący zaznaczył , że  wysokość taryf uwzględniona w  projekcie uchwały  jest  trzecią wersją cen za wodę i ścieki  . Wcześniejsze propozycje były o wiele wyższe.  
  W ocenie  uczestników posiedzenia Komisji  drastyczne podwyższenie  cen  w jednym roku  byłoby  negatywnie ocenione przez  mieszkańców miasta  , stąd poszukiwano możliwości  zminimalizowania tej podwyżki  - czego przykładem jest propozycja  zwolnienia MZK z podatku oraz  nieuwzględnienie kosztów inwestycji.

  Pkt. 4 a   -    Pan Przewodniczący zapoznał Radę Miejską z projektem uchwały
  w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2002  rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04.12.2002 r  w spr. ustalenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości  na 2003 rok.

  Ponadto Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyjaśnił ,że  na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 3.01.2003 r.  skoncentrowano się nad możliwością zwolnienia MZK
  z podatku od nieruchomości związanych  bezpośrednio z  dystrybucją wody
  i oczyszczaniem ścieków. 
  Nie analizowano  wniosku MZK , który dotyczył  zwolnienia z podatku nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy , co uwzględnione jest w zapisie projektu uchwały   w § 1  - pkt.  2

  W związku z powyższym Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zgłosił
  w n i o s e k   formalny o   skreślenie w projekcie uchwały   punktu mówiącego o zwolnieniu z podatku od budynków mieszkalnych .
  Głos zabrał Pan Jacek  Tyniec  - p.o. Dyrektora MZK  informując Radę Miejską , że  MZK z tytułu podatku od budynków mieszkalnych winie odprowadzić do klasy miejskiej kwotę  rzędu 18-19 tys. w skali roku. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne  nie ma możliwości wkalkulowania podatku w  stawki czynszowe, stąd  podatek ten bezpośrednio obciąża MZK

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak, zwrócił uwagę , że ok. 50 % ogólnych
  kosztów MZK stanowią  wynagrodzenia .
  Zdaniem Pana Przewodniczącego  wysokość podatku  od  budynków mieszkalnych nie obciąży w znaczący sposób  budżetu MZK na 2003 rok .  Miejski Zakład  Komunalny  musi podjąć  działania na rzecz  obniżenia kosztów.
   
  - Radny Marek Kornacki  zgłosił  w n i o s e k   by  zwolnić Miejski Zakład Komunalny  z podatku od  budynków mieszkalnych  .
  W ocenie Pana Marka Kornackiego  kwota tego podatku  jest nie wielka .
  Ukłon Rady Miejskiej w stronę MZK  winien  skutkować w  chwili omawiania kolejnego projektu uchwały  .

  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia wniosku  o skreślenie w projekcie uchwały   punktu mówiącego o zwolnieniu z podatku od budynków mieszkalnych .

   Rada Miejska  stosunkiem głosów : 7 "za"  , 1"przeciwny"  7"wsytrzymujących się  "
   przyjęła   w/w wniosek .

  Tym samym wniosek Radnego Marka Kornackiego  stał się  bezprzedmiotowym.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2002  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04.12.2002 r  w spr. ustalenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości  na 2003 rok z wcześniej przyjętą zmianą.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr  IV/28/2002 -  15 głosami "za"

                                                                  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 5 do protokołu.

  Pkt.  4b   - Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf  za usługi wodno-kanalizacyjne
                    Przedstawił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .

   

  Radni nie podjęli  dyskusji  w temacie  przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska  w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr IV/29/2002
                                                                 - stosunkiem głosów :  - 10 "za"
                                                                                                          3 "przeciwne"
                                                                                                          2 "wstrzymujące się"
                                 
                                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 6 do protokołu.

  Głos zabrał Pan Jacek Tyniec  - po. Dyrektora MZK  .
  Pan Jacek Tyniec zwrócił uwagę, że  Miejski Zakład Komunalny  łącznie z wnioskiem
  o zatwierdzenie taryf  przedstawił wniosek o uchwalenie opłat za dodatkowe czynności związane z  dystrybucją wody i  odprowadzaniem ścieków - są to m. innymi opłaty za   odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącz kanalizacyjnego, sprawdzanie stanu technicznego wodomierzy  itp.
  Zatwierdzenie  tego typu opłat  uchwałą Rady  da umocowanie prawne  dla MZK do  ich stosowania  w określonych przypadkach.

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  stwierdził, że opłaty o których wspomina Pan  Dyrektor Jacek Tyniec nie  wynikają z przepisów ustawy  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   Zdaniem pana Przewodniczącego  Miejski zakład Komunalny  winien  wprowadzić  takie opłaty  w ramach wewnętrznego regulaminu .
  Opracowany przez MZK regulamin winien być  podany do wiadomości mieszkańców  .

  - Radna Jolanta Bachry  zwróciła uwagę ,że regulacje , o których mówi Dyrektor MZK winny stanowić element  wcześniej uchwalonego  przez Radę Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
  Pani Jolanta Bachry  zgłosiła  w n i o s e k  , by  sprawę   skierować do  właściwej Komisji Rady Miejskiej   celem  omówienia  i  opracowania wniosku o  wprowadzenie  opłat za czynności dodatkowe  w formie zmiany  do uchwały  dotyczącej  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

  Wniosek Radnej  Jolanty Bachry przyjęto do realizacji .


  Pkt.  4 c   -  Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela miasta Polanica Zdrój do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  przedstawił Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak  .
  Pan Przewodniczący zapoznał Radę Miejska z treścią pisma Starosty Kłodzkiego  w w/w sprawie, informując jednocześnie , że  sprawa wytypowania  przedstawiciela miasta Polanica Zdrój do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku   była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 3.01.2003 r. , na którym to posiedzeniu  zaproponowano  kandydaturę  Radnej Jolanty Bachry .

  Pani Jolanta Bachry wyraziła zgodę na  udział w  radzie Społecznej ZOZ Kłodzko.

  Pan Przewodniczący  zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wcześniej przedstawionego projektu uchwały.

  Rada Miejska w tej sprawie  podjęła UCHWAŁĘ Nr IV/30/2003 - stosunkiem głosów : 
                                                                                                             14 "za"
                                                                                                               1 "wstrzymujący się"
                                         
                                                                            Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 7 do protokołu                                .

  Pkt.  5  - Zapytania , wolne wnioski.

  W tym punkcie obrad nikt z uczestników  Sesji nie zabrał  głosu.


  Pkt. 6  - Zamknięcie obrad .

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził , że  porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.


    Protokołowała  Anna Błoch


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-27 (2985 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·