Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół V/2003  PROTOKÓŁ Nr V/2003
  z dwudniowej Sesji Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju
  odbytej w dniach 06.02.2003r.  i  20.02.2003 r.


  I część sesji w dniu 6.02.2003 r
  rozpoczęto o godz.  16.00
  zakończono o godz. 18.00


  W Sesji uczestniczyło 14  Radnych
  - nieobecny  - Radny Andrzej Sidorowicz


  W Sesji udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki  - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy
  4. Pan Jacek Tyniec - Dyrektor MZK
  5. Pan Andrzej Jellin  - Kierownik OPS
  6. Pan Jerzy Kozakiewicz - Komendant Straży Miejskiej


  Obsługę prawną  sprawowali  Radcowie Prawni Gminy
  - Pani Jadwiga Skobało
  - Pan Leszek Woźniak


  Prasę lokalną  reprezentował  Pan Bolesław Jaśkiewicz -  Redaktor "Gazety Gmin"


   Otwarcia I części dwudniowej Sesji  dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak .
  Pan Przewodniczący stwierdził ,że liczba obecnych radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i następnie  przedstawił  ustalony porządek obrad j.n.:
  1.  Otwarcie Sesji.
  2.  Podjęcie uchwał w sprawach :
  a)  określenia wysokości  kwoty do której  Burmistrz Miasta Polanica Zdrój może   
        samodzielnie  zaciągać zobowiązania,
  b)   uchwalenia Planów Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2003 rok
  c)   uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2003 rok
  3.  Zapytania wolne wnioski
  4. Zamknięcie  I części dwudniowej Sesji Rady Miejskiej


  Radni nie zgłosili uwag do  ustalonego porządku obrad .


  Pan Przewodniczący zarządził  przejście do pkt. 2  tj.  podejmowania uchwał.


     Pkt. 2 a  -Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  kwoty do której 
  Burmistrz Miasta Polanica Zdrój może samodzielnie  zaciągać
  zobowiązania wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do  projektu uchwały  przedstawił Pan  Burmistrz Jerzy Terlecki .


  W dyskusji głos zabrali:


  1. Radny Marek Kornacki - zwrócił uwagę ,że gmina nie ma takiego długu , który przekraczałby  kwotę 500.000 zł .
       Ponadto Pan  Kornacki  poprosił  o  informację na jakich zasadach  będzie wykupiony dług gminy.
   
   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił , że  kwota 1.500.000 zł  jest suma długów
       których wierzytelność przejdzie na firmę Pana  Zbigniewa Skórskiego .  W tej sprawie będzie podpisana jedna  zasadnicza umowa na wierzytelności gminy na  kwotę 1.500.000 zł ,pod która będą przedstawione umowy , które nie  zostały  sfinansowane przez gminę.   Obsługa wierzytelności będzie obsługą wekslową. Ponadto Pan Burmistrz  wyjaśnił, że w roku 2002 gmina stworzyła  pewne zobowiązania  podpisując umowy. Roboty zostały wykonane, zafakturowane,  potwierdzono  ich wykonanie , natomiast nie było płatności .  Niepłacąc w dalszym ciągu wykonawcom, w niektórych przypadkach, istnieje zagrożenie bankructwa  firm. 
  Odnosząc się do drugiej części pytania Radnego M.Kornackiego Pan Burmistrz wyjaśnił , że oprócz odsetek bankowych doliczane będzie wartość wykupu weksla , która waha się w granicach 3 % . Termin wykupu weksli przez gminę ustalono na okres dwóch lat.


  - Radna Jolanta Bachry  poddała pod rozwagę możliwość uzupełnienia  zapisów w  projekcie uchwały , że zobowiązanie w wys. 1.500.000 zł dotyczy jednorazowej operacji  finansowej Burmistrza .


  - Pan Leszek Woźniak Radca Prawny Gminy , że w uchwale Rada Miejska określa wysokość sumy  do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.
  Przedłożony projekt uchwały  powiązany jest z  uchwała budżetową. W aktualnie  obowiązującym prowizorium budżetowym jest mowa ,że jednorazowa czynność Burmistrza  nie może przekraczać kwoty 500.000 zł.
  W ocenie Pana Leszka Woźniaka  proponowany przez Radną Jolantę Bachry zapis ograniczy możliwości Burmistrza Miasta do prowadzenia negocjacji z osobą , która  zamierza wykupić  długi. Negocjacje w tej sprawie nie zostały zamknięte , być może będzie potrzeba zawarcia dwóch umów, stąd  bardziej korzystne jest  pozostawienie  zapisów  w uchwale w przedstawionym brzmieniu.
  Zapis  w projekcie uchwały  jest zgodny z treścią  art. 18ust. 2  pkt. 10 ustawy
  o samorządzie gminnym  i  nie  należy tego zmieniać.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki zwrócił uwagę, że  określona w  uchwale budżetowej jednorazowość zaciągnięcia zobowiązania finansowego nie ogranicza możliwości zaciągnięcia kilku  zobowiązań na określoną w uchwale kwotę.  Ponadto Pan Burmistrz zaznaczył  , że  działalność Burmistrza Miasta kontrolowana jest  przez Radę Miejską i Skarbnika Gminy , który strzeże finansów gminy.  W uzasadnieniu  jasno powiedziano na co środki będą wykorzystane .
  Zdaniem  Pana Burmistrza Rada Miejska ma prawo ograniczyć w uchwale budżetowej wysokość kwoty do której Burmistrz  może  samodzielnie zaciągać zobowiązania .  Omawiany przypadek jest potrzebą chwili  a działania  wynikające
  z  przyjętej uchwały mogą podlegać stosownej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.


  - Pani Jolanta Bachry  w swym kolejnym wystąpieniu  wyjaśniła ,że jej propozycja nie wynikała z braku zaufania do  Burmistrza Miasta  jako wykonawcy uchwały.
  Ponadto Pani  Bachry skierowała zapytanie do Burmistrza Miasta  - jaka jest możliwość ,że przedstawi  Radzie Miejskiej  informację , że  zobowiązania na kwotę 1.500.000 zł  znalazły swój finał i co w ramach tej kwoty  zostało zapłacone. 


        - Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak w swym wystąpieniu wyjaśnił że  zgodnie z prowizorium budżetowym  Burmistrz miasta może  zawierać umowy do kwoty 1.000.000 zł  bez dodatkowej zgody Rady Miejskiej  .
       Biorąc  pod uwagę  szczególną sytuację  Burmistrz  chce mieć aprobatę Rady Miejskiej na sposób  spłaty  zobowiązań  jakie ciążą na gminie z roku 2002.
  Na dzień  6.02.2003 r. wierzytelności gminy opiewają na kwotę ok. 3.000.000 zł.
   i dobrze byłoby aby kwota 1.500.000 zł zabezpieczyła na tyle funkcjonowanie gminy , że po częściowej zapłacie należności,  wierzyciele zgodzą się poczekać na  pełną zapłatę, że komornik zadowoli się częściową zapłatą i zgodzi się  na prolongatę  spłaty pozostałych  należności .
   Należy mieć nadzieję, że  podejmowane działania na rzecz pozyskania środków będą na tyle efektywne ,że gmina  sama podoła w  dalszych  spłatach zobowiązań.
   Pan Przewodniczący  zaznaczył ,że  Burmistrz Miasta  w  określonym czasie winien poinformował Radę Miejska , że  spłata  wierzytelności na kwotę 1.500.000 zł  została  zrealizowana, a być może będzie konieczność  ponownego wystąpienia do Rady Miejskiej o kolejne upoważnienie finansowe  dotyczące spłaty  wymagalnych zobowiązań.
   W ocenie Pana Przewodniczącego , w aktualnej sytuacji finansowej gminy , jedyną możliwością  pozyskania  kwoty 1.500.000 zł  jest trójstronna umowa zawarta pomiędzy gmina , Firmą Obrotu Opałem  i BGŻ. 


   Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.


   Pan Przewodniczący  Zarządził głosowanie  w sprawie  przyjęcia przedstawionego   projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  kwoty do której  Burmistrz Miasta Polanica Zdrój może samodzielnie  zaciągać
  zobowiązania


   Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR V/31/2003 
        -  stosunkiem głosów  14 "za"
                                                 Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK Nr 1 do protokołu .
      
  Odnosząc się do  wcześniejszej dyskusji  Pan Przewodniczący  stwierdził,
  że  przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w powyższej  sprawie  związane jest ze zobowiązaniem  Burmistrza Miasta do przedłożenia rozliczenia kwoty 1.500.000 zł .


  Pkt. 2- Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Planów Pracy stałych Komisji
           Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  na rok 2003  przedstawił Pan 
           Przewodniczący  Zbigniew Puchniak.             


  Radni nie zgłosili uwag do  opracowanych  planów pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej .


  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR V/32/2003 
  -  stosunkiem głosów  14 "za"
                                                 Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK Nr 2 do protokołu   
  Pkt. 3  - Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Plan Pracy Rady Miejskiej na 
             2003 rok przedstawił   Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak.             


  W dyskusji udział wzięli :


  - Radny Mariusz Winiarz zwrócił uwagę, że w planie Pracy Rady Miejskiej nie uwzględniono tematyki  dot. bezrobocia.  Sprawą tą w miesiącu marcu będzie zajmować się właściwa Komisja Rady Miejskiej .  W ocenie Pana Winiarza  sprawa  bezrobocia jest  bardzo istotnym problemem gminy i  powinna być  omawiana na Sesji.


  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyjaśnił, że  nie uwzględnił  tego zagadnienia w Planie Pracy Rady,  jednakże  sprawę bezrobocia  zamierza połączyć
  z  tematem dot. uruchomienia nowego szpitala  , co jest  ujęte w planie .


  - Radny Zbigniew  Bilan  stwierdził, że temat dotyczący  funkcjonowania MZK   zaplanowany na  listopad  winien być przeniesiony  na pierwsze półrocze bieżącego roku.
  Zdaniem Pana Bilana  sprawa  zmian struktury organizacyjnej   MZK powinna  być  rozwiązana jak najszybciej . Działanie w tym zakresie jest  bardzo ważne dla zakładu , gminy i mieszkańców miasta . W ocenie Pana Bilana  Rada Miejska w I półroczu b.r. powinna podjąć decyzję o formie przekształceń MZK . Przykładem takiej  potrzeby jest konieczność rozwiązania  sytuacji zarządu wspólnotami mieszkaniowymi. Brak odpowiednich unormowań prawnych w tym zakresie powoduje odejście wspólnot od zarządu MZK  co jest  dużą stratą dla gminy.


  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  poinformował uczestników Sesji , że sprawa  przekształceń MZK przez  długi czas przewijała się w  Komisji Budżetowej minionej kadencji .
  Działania  dot.  w/w  problemu muszą być  podejmowane w uzgodnieniu
  z Burmistrzem Miasta  a ponadto musi być  jednoznacznie określona wola co do kierunku przekształceń .  Rozwiązań może być kilka  np.  przekształcenie całego zakładu , wydzielenie  dwóch  spółek  jak  również możliwość powołania spółki wodociągów
  i kanalizacji dla trzech miast  które obsługuje oczyszczalnia ścieków.
  Pan Przewodniczący zapewnił, że w momencie kiedy  zostaną przygotowane  odpowiednie materiały , trafią one do Komisji Rady Miejskiej  a następnie  na Sesję,  niezależnie od tego  czy  temat ten znajduje się  w Planie Pracy Rady  .
  Ponadto Pan Zbigniew  Puchniak   wyjaśnił , że zarówno plany Pracy Komisji  jak
  i Plan Pracy Rady Miejskiej  są  otwarte , zawsze kiedy zaistnieje potrzeba będzie możliwość wprowadzenia do tych planów  nowych  tematów .


  Innych uwag do Planu Pracy Rady Miejskiej nie  zgłoszono.


  Pan Przewodniczący  zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia  projektu uchwały
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2003 .


  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR V/33/2003 
  -  stosunkiem głosów  14 "za"
                                                 Uchwała stanowi  ZAŁĄCZNIK Nr 3 do protokołu  Pkt. 4  -  Zapytania, wolne wnioski .


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak poinformował Radę Miejską , że w godzinach przedpołudniowych miało miejsce spotkanie   Przedstawicieli zarządu ZUK z reprezen-  tantami gminy .  Z ramienia Zarządu ZUK w spotkaniu uczestniczyli Pan Prezes Szymańczyk, Pan dr  Abczyński , Pan Dyr. Palmowski , Pan Dyr. Włodarczyk. Gminę reprezentowali - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak , Pan Burmistrz Jerzy Terlecki, Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki  oraz  Przewodniczący Komisji - Pani  Magdalena Ptaszek , Pani Halina Kostyra .
  Pan  Przewodniczący  zaproponował by informację ze spotkania przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki.


   Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  poinformował  uczestników Sesji, że kanwą spotkania była kwestia opłaty klimatycznej .  W dyskusji dotyczącej tegoż zagadnienia strony poinformowały się  o kondycji finansowej .  Sytuacja finansowa ZUK  nie jest najkorzystniejsza a powodem tego jest mniejsze o połowę  obłożenie miejsc. Ilość skierowań sanatoryjnych wynika z umów 
  z awartych z Kasami Chorych . Na sytuację ZUK ujemnie wypływa unieważnienie przetargów na  rehabilitacje  ZUS.
  Powyższe czynniki spowodowały konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji  i idących za tym zwolnień  pracowników.   Planowane jest zwolnienie 200 osób  w zakładach położonych
  w Polanicy , Dusznikach i Kudowie.  Zarząd ZUK  podjął  działania by zmniejszyć zatrudnienie poprzez nieprzedłużanie umów  zawartych na czas określony  a także skierowania  osób na  wcześniejsze emerytury i zasiłki przedemerytalne.
  Kontynuując Pan Burmistrz wyjaśnił, że strona samorządowa poinformowała  przedstawicieli ZUK o kondycji finansowej gminy , a szczególnie o  relacjach zobowiązań  do  planowanych dochodów na rok 2003 .
  Ponadto poruszono kwestie  dotyczące promocji  miasta jako uzdrowiska . Uzyskano wstępną deklarację ZUK  na  współudział  finansowy w organizacji ważniejszych imprez .
  Analizowano problem odstąpienia od organizacji Targów Natura - Sanat  w roku  2003 
  i   przeniesienie terminu tej imprezy na kwiecień 2004 r.  Uzasadnieniem  dla takiej propozycji   jest  konieczność uściślenia tematyki Targów  np.  w  kierunku  pozyskania  dla uzdrowiska  klientów z Europy.
  Kontynuując Pan Burmistrz  wyjaśnił, że dotychczas współorganizatorem Targów było zlikwidowane w ostatnim czasie Stowarzyszenie  "Turystyczna Szóstka". Podejmowane są próby  pozyskania  Starostwa Powiatowego  jako patrona  tej imprezy.
  Kolejnym zagadnienie,  jakie omówiono na spotkaniu , dotyczyło umowy  rozliczenia  zobowiązań podatkowych ZUK  .  W  dostarczonym projekcie umowy  stwierdzono pewne nieścisłości  np.  sposób rozliczenia  nakładów za dzierżawione w obiekcie  Teatru lokale
  użytkowe i kilka innych detali . Do uściślenia warunków umowy wyznaczono  ze strony ZUK Panią  Bobowską,  a ze strony gminy Panią Jadwigę Skobało.
  Ponadto poruszono problem opłaty klimatycznej .  Zdaniem   ZUK opłata klimatyczne jest zbyt wysoka .  Strona  gminy zwróciła uwagę, że na fakt obciążania przez ZUK ,  różnymi drobnymi opłatami  kuracjuszy - np. opłatą za wypożyczenie telewizora , czajnika  . Skargi w  tej sprawie kuracjusze zgłaszają na dyżurach Przewodniczącego i Burmistrza.   
  W dyskusji ,  strona  samorządowa,  przedstawiała argumenty na to, że gmina uzdrowiskowa wymaga  większych nakładów na utrzymanie   miasta , że  jej dochody są ograniczane  chociażby poprzez obowiązki gminy wobec uzdrowiska , ochrony wód podziemnych czy też  ekologii.
  W ocenie Pana  Burmistrza  obie  strony,  muszą mieć świadomość, że degradacja gminy uzdrowiskowej to również degradacja przedsiębiorstwa uzdrowiskowego działającego na terenie tej gminy.
  Zdaniem Pana Burmistrza renoma Polanicy  jako miasta uzdrowiskowego uzależniona jest od tego czy gmina będzie mieć  pieniądze na odpowiednie utrzymanie  miasta .


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  uzupełniając  informację Pana Burmistrza  stwierdził, że  nieprawidłowością był fakt  prowadzenia dyskusji z Zarządem ZUK S.A. na łamach prasy lokalnej ,czy  też  zbędnej  korespondencji  , która w ostatnim czasie  odbywała się nagminnie.  Spotkanie  odbyło się z inicjatywy strony samorządowej i  powinno przyczynić się do oczyszczenia atmosfery   pomiędzy  obiema stronami. 
  Poinformowano Przedstawicieli ZUK S.A. , że miastu zależy na dobrej współpracy i uzyskano  deklarację, że  Firma włączy się do przedsięwzięć  gminy , szczególnie do  współfinansowania  imprez  kulturalnych . 
  Na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu ZUK S.A. , strona samorządowa zadeklarowała  ponowne przedyskutowanie sprawy  opłaty pobytowej. 
  Pan Przewodniczący  zaproponował , by Rada Miejska  odniosła się w dyskusji do tego tematu,  a ewentualna decyzja w tej sprawie mogłaby być podjęta  na Sesji w dniu 20 lutego br.
  Pan Zbigniew Puchniak poinformował Radę Miejską, że  na terenie Polski ok. 10 gmin uchwaliło opłaty pobytowe w  podobnej wysokości co Polanica . Niektóre z tych gmin  już dokonały obniżenia  wcześniej uchwalonych stawek   .
  W roku 2002 gmina z tytułu  opłaty klimatycznej uzyskała dochód w wys.  85.000 zł  przy stawce 1.55 zł.   W  nowej ustawie obowiązującej w 2003 roku  opłaty pobytowe będą wnoszone nie tylko przez  gości hotelowych i wczasowiczów , ale również przez  kuracjuszy  a także przez  osoby  biorące udział w szkoleniach i konferencjach, stąd dochody z tego tytułu , nawet przy obniżonej stawce będą  wyższe .
   W/g przeprowadzonej symulacji  przy stawce 3,20 zł  z ZUK-u   gmina  mogłaby uzyskać  270.000 zł  , z sanatorium "Malwa"  38.000 zł  i pozostałych podmiotów  ok. 170.000 zł . Łączny dochód to  ok. 478.000 zł.
  Pan Przewodniczący stwierdził, że biorąc  pod uwagę  głosy kuracjuszy , którzy  przychodzą na  dyżury ,  uwagi  zgłaszane  przez Członków Polanickiej Izby Gospodarczej  oraz  właścicieli  pensjonatów   warto  jeszcze raz zastanowić się nad  wysokością stawki opłaty pobytowej .


  Pan Przewodniczący zarządził dyskusje w  w/w  sprawie , w której głos zabrali :


  - Radny Marek Kornacki  skierował zapytanie do Przewodniczącego  Rady Miejskiej dlaczego  poddaje  pod ponowną dyskusję  sprawę opłaty klimatycznej , która nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców miasta , a nie  zajmie się  tym, że mieszkańcy gminy obciążenie są  maksymalnymi stawkami  podatków - np. od nieruchomości.
  W ocenie Pana Marka Kornackiego  opłata klimatyczne nie jest  tak dużym wydatkiem ,  który  ma wpływ na liczbę przyjeżdżających do Polanicy gości.
  Pan Marek Kornacki zgłosił  w n i o s e k   formalny  by Rada Miejska  przeprowadziła debatę na temat  obniżenia stawek  podatku od nieruchomości.


  - Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak odnosząc się  do wystąpienia Radnego Marka Kornackiego  zauważył, że w wystąpieniu tym  brak jest troski o mieszkańców miasta.  
  O obniżenie stawki opłaty klimatycznej  występują   hotelarze , gastronomicy , osoby  prowadzące pensjonaty i kwatery.   To właśnie   ci ludzie wyrażają obawę , że w związku
  z tak wysoką opłatą klimatyczną przyjedzie mniej gości co wpłynie ujemnie na ich sytuację finansową.


  -  Radny  Roman Szymański  w swym wystąpieniu   stwierdził, że  jako pracownik Biura Turystycznego  na co dzień spotyka się z  krytyką i uwagami  dotyczącymi wysokości opłaty klimatycznej .
  W ocenie Pana Romana Szymańskiego  zastosowanie opłaty klimatycznej w wys. 2.00 zł znajdzie  akceptację  przyjeżdżających  do Polanicy gości, a stawka w tej wysokości  zapewni  godziwe wpływy dla gminy . 


  - Radna  Magdalena Ptaszek  przypomniała, że osobiście była za tym by Rada Miejska uchwaliła maksymalną stawkę opłaty klimatycznej.  Rozumiejąc jednak  sytuację materialną  niektórych  osób  np. emerytów i rencistów odwiedzających  Polanicę,   może przychylić się od  obniżenia   tej opłaty do  2,50 zł.   Ustalona na tym poziomie stawka pozwoli naszemu miastu utrzymać się w grupie innych  renomowanych  miejscowości uzdrowiskowych.
  W ocenie Pani Magdaleny Ptaszek , każda ustalona  wysokość opłaty  będzie krytykowana przez kuracjuszy  gdyż  do tej pory  osoby przebywające w sanatoriach  takiej opłaty nie uiszczały .


  - Radny Mateusz Jellin  zaproponował by obniżyć stawkę  do kwoty  1,50 zł  i  odstąpić od stosowania 50% zniżki dla dzieci do lat 16.


  - Radna  Halina Kostyra   zgłosiła propozycję  by zastosować  opłatę klimatyczną w wys. 2,20 zł


  - Radna Krystyna Kuncewicz poparła propozycję   Pana Romana Szymańskiego mówiącą
  o stawce  2.00 zł. 


  - Radny Zbigniew Bilan  podziękował Panu Przewodniczącemu , że zainicjował ponowną dyskusję nad wysokością opłaty pobytowej .  W ocenie Pana Zbigniewa Bilana  zmniejszenie  stawki  jest  być może niekorzystne dla gminy  ale wychodzi na przeciw  mieszkańcom zajmującym się działalnością gospodarczą  związaną z  turystyką .
  Zdaniem Pana Zbigniewa Bilana  należy poprzeć propozycję Radnego R.Szymańskiego , mówiącą o stawce 2.00 zł.
  Ponadto Pan Z. Bilan stwierdził , że podobnie jak  w innych miastach  , konieczne jest podjęcie odpowiednich działań eliminujących tzw. "szarą strefę"  w  zakresie  kwater  prywatnych.


   -  Radny Marek Kornacki  w swym kolejnym wystąpieniu  zadał pytanie  - dlaczego  ZUK
  i kwaterodawcy  nie  wkalkulują  opłaty klimatycznej w koszty własne  i  zabiegając o  gości  nie informują  , że  pokrywają opłat we własnym zakresie.


  -  Pan Przewodniczący  odnosząc się do  wystąpienia Radnego Marka Kornackiego  stwierdził, że jego propozycja jest  dobra  ale też jest zbyt idealistyczna. Przykładem na to może być  podana na posiedzeniu Rady Promocji Miasta  propozycja samoopodatkowania się podmiotów gospodarczych  branży handlowej , gastronomicznej , turystycznej na rzecz  organizacji imprez.
  Zaproponowano  wpłaty 1 zł dziennie  dałoby dałoby  360 zł rocznie od każego podmiotu. Pomysł ten nie znalazł aprobaty .  
  Zdaniem Pana Przewodniczącego  ludzie nie  rozumieją jeszcze , że  warto ponieść określone nakłady by  wróciły się    w postaci  zwiększonych obrotów wynikających z większej ilości przyjezdnych.
  Ponadto Pan Przewodniczący  poddał pod rozwagę  czy nie ma możliwości  wprowadzenia  stawek zróżnicowanych  w pełnym i martwym sezonie turystycznym.  Propozycja ta wymaga interpretacji prawnej .


  -  Radna Krystyna Gowsz  w swym wystąpieniu zaznaczyła , że  przysłuchując się motywacjom Radnych  w sprawie obniżenia stawki opłaty klimatycznej  odczuwa  swego rodzaju egoizm  gdyż podawane uzasadnienia wiążą się z  interesem własnym  lub interesem  danej firmy.
  W ocenie Radnej Krystyny Gowsz  należy  wziąć pod uwagę  dobro wszystkich  mieszkańców miasta .  Aktualna sytuacja finansowa gminy ,  przy jej zadłużeniach , nie pozwala na  zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb mieszkańców miasta . Rezygnując z dochodów własnych   ta sytuacja nie ulegnie poprawie.
  W ocenie Pani Gowsz  nie  można obniżyć stawni więcej  niż do 2,50 zł.


  - Radna Jolanta Bachry uznała ,że na  problem obniżenia  opłaty klimatycznej należy  patrzeć pod kątem zwiększenia ilości przyjezdnych .   Większa liczba gości to większe dochody w gastronomii , większe dochody w sklepach i może  zwiększenie zatrudnienia.
  W ocenie Pani Jolanty Bachry propozycja Pana Przewodniczącego dot.  zastosowania  zróżnicowanych  stawek w sezonie letnim i zimowym nie  jest prawnie możliwa.


  - Pani Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy poinformowała uczestników Sesji, że  w/g  nowych zasad naliczania podatku od nieruchomości gmina utraci znaczne dochody
  z tytułu  klasyfikacji gruntów.   W/g  przeprowadzonej analizy  wiele osób  będzie płacić o wiele niższy podatek gruntowy niż do tej pory.
  Pani Skarbnik zaapelowała do Radnych by w tresce o dochody własne gminy  nie  zmniejszyli w drastyczny sposób  stawki opłaty klimatycznej .
   
  - Radny Józef Szwed  poruszył problem pobierania  prowizji od  zbierania opłaty klimatycznej.  W ocenie Pana Józefa Szweda w trosce o  obniżenie stawki  opłaty pobytowej ,  instytucje gdzie  opłata jest  pobierana , powinny odstąpić od prowizji .


  - Pani Skarbnik Anna Surowiec wyjaśniła, że  nie ma możliwości odstąpienia od wynagrodzenia dla inkasentów.  Pobór opłaty klimatycznej odbywa się na zasadzie umowy zlecenia  i nikt w imieniu gminy nie będzie  chciał wykonywać tej czynności bez wynagrodzenia.


  Na tym zakończono dyskusję  .


  Pan Przewodniczący  zaproponował by Rada Miejska  wypowiedziała się, w formie głosowania,  na temat  zgłoszonych wniosków  o wysokości stawki opłaty pobytowej .
  Stanowisko Rady Miejskiej pozwoli ocenić , czy  jest wola obniżenia omawianej opłaty , a jeśli tak to do jakiej wysokości .


  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie :


  1) nad  wnioskiem  o  zmniejszenie  stawki opłaty  klimatycznej do  kwoty 2,50 zł
     
      -  Rada Miejska stosunkiem głosów  :   3"za" , 8 "przeciwnych" 3 "wstrzymujące się"
         nie zaakceptowała   takiej propozycji.


  2) nad  wnioskiem  o  zmniejszenie  stawki opłaty  klimatycznej do  kwoty 2,00 zł
     
       - Rada Miejska stosunkiem głosów  :   7"za" , 3 "przeciwne " 4 "wstrzymujące się"
          zaakceptowała   taką propozycję


  3) nad  wnioskiem  o  zmniejszenie  stawki opłaty  klimatycznej do  kwoty 2,20 zł
   
        - Rada Miejska stosunkiem głosów  :   3"za" , 5 "przeciwnych " 6 "wstrzymujących
           się"  nie zaakceptowała   takiej  propozycji .


  Pan Przewodniczący stwierdził , że  wynik głosowania świadczy o woli Rady Miejskiej
  by  obniżyć stawkę opłaty pobytowej .
  Ostateczną  decyzje w tej sprawie  , w formie uchwały , Rada podejmie na Sesji w dniu 20.02.2003 r.  Pan Przewodniczący przypomniał, że w trakcie dyskusji   Radny Marek Kornacki zgłosił wniosek formalny o  podjęcie dyskusji w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości .


  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zajęcia stanowiska  przez Radę Miejską  w sprawie  zgłoszonego wniosku .


  - Rada Miejska , stosunkiem głosów :  1"za" , 9 przeciwnych ", 4 wstrzymujące się "
    zdecydowała o odrzuceniu  w/w wniosku.


  Pkt. 3  - Zamknięcie obrad I Części V Sesji Rady Miejskiej .


   Pan Zbigniew Puchniak stwierdził , że zrealizowano  wszystkie punkty porządku obrad i  ogłosił zamknięcie I części V Sesji Rady Miejskiej  , zapraszając  uczestników na II część obrad  na dzień 20.02.2003 r.


  Protokołowała Anna Błoch    


  *****  II część   dwudniowej Sesji
  odbyta dnia 20.02.2003 r.

  Sesje
  rozpoczęto o godz. 15.00
  zakończono o godz. 19.45

  W Sesji uczestniczyło  15  Radnych
  Ponadto udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki       - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki     - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha      - Sekretarz Gminy
  4. Pani Anna Surowiec     - Skarbnik Gminy
  5. Pan Wiesław Malka     - Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  6. Pan Jacek Tyniec      - Dyrektor MZK
  7. Pan Dariusz Kłonowski     - Radny Pow. Kłodzkiego , Dyr. Sz.Podst. nr 2
  8. Pani Teresa Pituła     - Dyrektor Gimnazjum
  9. Pan Andrzej  Jellin     - Kierownik OPS
  10. Pani Maria Zwierzyńska  - Dyrektor MBP
  11. Pan Dariusz Strug    -  Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdr.
  12. Pan Jerzy Kozakiewicz    -  Komendant Straży Miejskiej
  13. Pani Ewa Ludwisiak    -  Dyrektor Oddziału FWP w Polanicy Zdroju
  14. Pani Grażyna Chłoń        -  Przedstawiciel ZUK Polanica  Zdr.
  15. Pan Wiktor Toczyński     - Przew. Rady Miejskiej SLD
  16. Pan Henryk Czaja    -  Prezes PIG
        oraz kilkunastu mieszkańców miasta .

  Obsługę prawną Sesji sprawowali Radcowie Prawni Gminy  :
  1. Pani Jadwiga Skobało
  2. Pan Leszek Woźniak

  Lokalną prasę reprezentowali :
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz  - "Gazeta Gmin"
  2. Pan Konstanty Goleń        - Gazeta TMP  "Nieregularni"

    Otwarcia  II  części dwudniowej Sesji dokonał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .
  Pan  Przewodniczący stwierdził ,że liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i następnie zapoznał uczestników Sesji 
  z ustalonym porządkiem obrad j.n.:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2.  Wybór  Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
       - podjęcie uchwały w tej  sprawie .
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
  4. Sprawozdanie   z działalności stałych Komisji Rady  Miejskiej.
  5. Informacja   na temat  zakupu budynku od Spółdzielni Mieszkaniowej  dla powodzian .
  6. Informacja na temat stanu  bezpieczeństwa  w mieście w roku 2002
  7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a)  zmiany uchwały  Nr II//2002 z dnia 4.12.2002 r w sprawie ustalenia dziennych 
  stawek   opłaty miejscowej ,
  b)  określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
  wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  c)  ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza 
  Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu .
  d)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Polanica Zdrój ,      
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok ,
  f)  wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  g) powierzenia  Przewodniczącemu Rady Miejskiej uprawnień  pracodawcy samorządowego.
  8. Rozpatrzenie skargi na Uchwałę Rady Miejskiej  z dnia  6.01.2003 r   Nr IV/29/2003 
    w sprawie  zatwierdzenia taryf za usługi  wodno-kanalizacyjne .
  9.  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora MZK - zgodnie z art. 229 ust. 3 k.p.a.
   10.  Zapytania, wolne wnioski .
   11.  Zamknięcie  obrad II części  V Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

         Radni nie zgłosili uwag do  ustalonego  porządku obrad .

  Pkt. 2. Wybór  Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
       - podjęcie uchwały w tej  sprawie .

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak wyjaśnił , że zgodnie z § 3  Statutu Miasta  Rada Miejska w Polanicy Zdroju ze swego grona wybiera 1  Wiceprzewodniczącego.
  Na pierwszej Sesji Rady Miejskiej  została przedstawiona propozycja by  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrać z grona Przewodniczących stałych Komisji.  Uzasadnieniem dla tej propozycji było to, że zaoszczędzi się kilka tysięcy złotych na  wypłacie diet , a także  trudność  wyłaniania kolejnego samodzielnego stanowiska z grona 15 osobowej Rady.
  Pan  Przewodniczący poinformował Radę Miejska , że  w jego ocenie współpraca  
  z Zastępcą powinna układać się na zasadach wspólnego przygotowywania i realizowania zadań wynikających z planu pracy Rady . Zastępca  powinien  brać udział i koordynować pracę stałych Komisji  Rady . Ponadto powinien być on odpowiedzialnym za przygotowanie do referendum unijnego, a później za realizację działań  przygotowujących gminę do wejścia do Unii Europejskiej - w tym możliwość organizacji szkoleń , seminariów , współpraca z przyszłym Biurem Promocji Miasta oraz instytucjami i  organizacjami pozarządowymi  w zakresie integracji europejskiej.
  Wiceprzewodniczący powinien uczestniczyć w  przygotowaniach  do  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej ,  brać udział i reprezentować samorząd  lokalny
  w spotkaniach okolicznościowych organizacji i stowarzyszeń i innych uroczystościach odbywających się na terenie gminy . Ponadto  Wiceprzewodniczący powinien wykonywać inne zadania  zlecone mu przez Przewodniczącego.
  Zdaniem Pana Przewodniczącego  zadaniom tym może sprostać osoba energiczna, komunikatywna , mająca wiedze na temat powierzonych jej zadań , znać  język lub języki obce.
  W tym Miejscu Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  przedstawił   kandydaturę Radnej Magdaleny Ptaszek na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
  informując  Radę Miejską , że Pani Magdalena Ptaszek ukończyła Akademie Ekonomiczną we Wrocławiu , kierunek zarządzenie i marketing  uzyskując tytuł mgr ekonomii. W międzyczasie Pani Magdalena Ptaszek uzupełniła swoje wykształcenie kończąc studia podyplomowe w zakresie szkoły kontaktów interpersonalnych na Uniwersytecie Wrocławskim a także ukończyła kurs z tytułem specjalisty d/s opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich i jest również specjalistą d/s doradztwa pedagogiczno- psychologicznego  i posiada uprawnienia pedagogiczne.
  Pani Magda Ptaszek zawodowo związana była z Hotelem "Sana" , Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich oraz Kongresem Centrum Rutkowski w Kudowie Zdroju gdzie pracowała na stanowiskach  menedżera oraz specjalisty d/s marketingu , kadr , eksploatacji.
  Kandydatka zna język niemiecki i francuski .

  Pan  Przewodniczący skierował zapytanie do Pani Magdaleny Ptaszek czy wyraża zgodę na objecie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

  - Radna Magdalena Ptaszek  wyraziła zgodę .

  Pan Przewodniczący zarządził czas na zgłoszenie innych kandydatów.

  Radni nie  zgłosili  innej kandydatury.

  Pan Przewodniczący stwierdził , że jedynym kandydatem na stanowisko Wiceprzewod-niczącego Rady Miejskiej jest Radna Magdalena Ptaszek .
  Ponadto Pan Przewodniczący zaproponował by Wiceprzewodniczący Rady otrzymywał miesięczny ryczałt w wys. 400 zł  co  łącznie z  dietami za  udział w posiedzeniach  Komisji da zbliżoną kwotę  do  ryczałty jaki otrzymywał  Wiceprzewodniczący
  w minionej kadencji - była to kwota 760. zł. Stosowna uchwała  w tej sprawie będzie przygotowana na kolejną Sesję Rady i wówczas Radni będą mieć okazje zajęcia stanowiska w tej sprawie.

  Pan Zbigniew Puchniak mając na uwadze , że wybór Wiceprzewodniczącego następuje
  w głosowaniu tajnym zarządził  procedurę powołania Komisji Skrutacyjnej .

  - Radni na Członków Komisji Skrutacyjnej zgłosili :
  1. Pana Zbigniewa Bilana
  2. Panią Halinę Kostyra
  3. Pana Józefa Szweda
  - Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej 
    9 głosami "za"  i  4 głosami wstrzymującymi się .
                  ( W trakcie głosowania  w sesji uczestniczyło  13 Radnych )
                  (Po głosowaniu  doszli spóźnieni radni  -P.M.Kornacki, P. A.Sidorowicz)
  - Komisja  Skrutacyjna  przygotowała i rozdała karty do głosowania.
  - Nastąpił akt tajnego głosowania,  w  którym wzięło udział 14  Radnych - w głosowaniu 
    nie brała udziału kandydatka Magdalena Ptaszek .
  - Po przerwie ogłoszonej  na policzenie głosów  , Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  Pani Halina Kostyra odczytała Protokół z wynikami tajnego głosowania , w którym stwierdzono wybór Pani Magdaleny Ptaszek na stanowisko  Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej .
  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odczytał  Uchwałę Nr/V/34/2003
  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej - podjętej w wyniku tajnego głosowania

       Uchwała wraz z Protokołem Komisji Skrutacyjnej oraz  karty do
                           głosowania stanowią  załącznik Nr  1 do niniejszego protokołu.
   
    
   Głos zabrała Pani Magdalena Ptaszek .
  Pani Magdalena Ptaszek podziękowała Panu Przewodniczącemu za zgłoszenie jej kandydatury  oraz Radnym za wybór .  Ponadto  Pani M.Ptaszek  poinformowała Radę Miejska , że  dołoży wszelkich starań by  wypełnić nałożone na nią obowiązki
  w trakcie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady .

   

   

  Pkt. 3 -   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

                Sprawozdanie  przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki.

                                                Treść sprawozdania stanowi załącznik nr  2 do protokołu .

  O dodatkowe wyjaśnienie spraw objętych sprawozdaniem wystąpili :

  1. Radny Zbigniew Bilan  poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej spotkań
  z przedstawicielem  firmy ORLEN na temat budowy stacji paliw oraz  z  Zastępcą Dyr.  Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie budowy chodnika przy ul. Sikorskiego .
  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  poinformował, że spotkanie z Przedstawicielem PKN ORLEN  dotyczyło  sprzedanej  przed kilku laty działki tej Firmie działki pod budowę stacji paliw  - dot. terenu przy ul. Kłodzka - Tranzytowa. Do tej pory  inwestycja nie jest realizowana.  Efektem spotkania jest ustna deklaracja ,że  Firma przystąpi do budowy stacji paliw , która jest tak bardzo potrzebna dla miasta
  w bieżącym roku.  Ma to być stacja całodobowa połączona z punktem handlowym.
  Po uruchomieniu Stacji  znalazło by tam zatrudnienie ok. 15 osób.
  Pan Burmistrz  zaznaczył ,że bardzo istotnym   problemem będzie procedura  uzgodnień .  Przedstawiciele firmy uzyskali zapewnienie , że gmina  udzieli wszechstronnej pomocy przy realizacji  tej inwestycji.
  Spotkanie z  Przedstawicielem  Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad  dotyczyło ustaleń  z roku 2002 - gdzie zapisano środki na budowę chodnika w ul. Sikorskiego. Na ten cel przeznaczono kwotę w wys. 1,5 mil. zł. Projektem objęto przebudowę ul. Sikorskiego wraz z budową chodnika.  Pojawił się problem wykonania odwodnienia  tj. budowa kolektora o długości  2,4 km , którego koszt oszacowano na kwotę 2.300.000 zł. całe zadanie  wyceniono na kwotę 3.100.000 zł.  Sytuacja ta spowodowała ,że  zadanie nie zostało zaakceptowane do realizacji .
  W wyniku roboczych spotkań z projektantami poszukano tańszych rozwiązań  . Obniżono wartość kosztorysową  do 2.100.000 zł . Kwota ta również nie została zaakceptowana przez  inwestora.  W związku z tym przedstawiono kolejny wariant  polegający na odstąpieniu od budowy chodnika  i kolektora  na odcinku od ul. Zdrojowej  ( róg Sikorskiego - Zdrojowa do góry ) i jest nadzieja , że w tak okrojonym zakresie  zadanie będzie zrealizowane w 2003 r.

   2. Radna Jolanta Bachry  skierowała zapytanie czego dotyczyło spotkanie
  z Wiceprezesem WFOŚiGW  we Wrocławiu   oraz  jakie koszty poniesie gmina
  w związku z likwidacja  "Turystycznej Szóstki".
   
   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił , że na spotkaniu z  Wiceprezesem   WFOŚiGW  omawiano sprawy dotyczące  pozyskania  środków na realizację zadań własnych gminy  m.innymi na budowę kolektora sanitarnego w rejonie Sokołówki . Ponadto tematem spotkania była sprawa rozliczenia środków przyznanych na  odbudowę i modernizację oczyszczalni  ścieków a także przejęcia części udziałów
  w spółce prawa handlowego , która może być utworzona  w ramach  przekształceń MZK w wyniku czego może nastąpić zamiana pożyczek ciążących na gminie  na udziały  WFOŚiGW.
  Odnosząc się do  drugiej części pytania Pan Burmistrz wyjaśnił ,że "Turystyczna Szóstka" z dniem 1.01.2003 roku zaprzestała swojej działalność.  Całkowita likwidacja planowana jest na koniec marca 2003.  W ramach likwidacji  będą pozyskane środki  ze sprzedaży samochodu i  innego sprzętu .  Największe koszty likwidacji to odprawy pracownicze . Przewidywany koszt likwidacji  to 25.000 zł.

  - Radny Zbigniew Bilan skierował zapytanie czy WFOŚ i GW  jest zainteresowany wejściem w spółkę utworzonej na bazie całego MZK , czy tylko na bazie działalności wodno-kanalizacyjnej .
  - Pan Burmistrz wyjaśnił , że do tej pory  WFOŚiGW praktykował raczej  wejście 
  w spółki  związane wyłącznie z działalnością wodno kanalizacyjną . 
  O  tym czy  na bazie MZK  powstanie jedna czy dwie spółki zadecyduje Rada Miejska. Koncepcja  reorganizacji MZK powinna być  wybrana do końca kwietnia bieżącego roku.  Jedną z form przekształceń może być powołanie  spółki wodno kanalizacyjnej  z udziałem gmin Szczytna i Duszniki  i takim rozwiązaniem  WFOŚiGW  jest szczególnie zainteresowany.

  3.  Radny Andrzej Sidorowicz  skierował zapytanie  - czy porozumienie z  Burmistrzem Gminy  Szczytna , dot. spłaty zadłużenia z tytułu zrzutu ścieków zostało zrealizowane.
        Ponadto Pan  Sidorowicz  poprosił o wyjaśnienie  na jakim etapie jest ewolucja tzw. Rady Promocji Miasta  w kierunku stowarzyszenia.


       - Pan Jacek Tyniec Dyrektor MZK wyjaśnił, że zasądzona na rzecz gminy Polanica należność  z tytułu zrzutu ścieków za rok 2001 - dot. kwoty 37.000 zł  została zrealizowana  wraz z odsetkami i kosztami  sądowymi.  Problemem jest  zapłata  należności za  rok 2002 .  Sprawa ta jest na etapie porozumienia z gminą Szczytna .
   
      - Odnosząc się do  drugiej części pytania  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił, że do tej pory Rada  Promocji jest strukturą nieformalną  i są czynione kroki  by Rada Promocji Miasta przekształciła się w Lokalną Organizacje Turystyczną .  Sformalizowanie  działalności  RPM  pozwoli na traktowanie jej  po partnersku, podobnie jak   PIG.  Ponadto nieformalny  byt zrzeszonych podmiotów w RPM zamyka im możliwość uczestniczenia w  programach unijnych , które tworzone są dla organizacji pozarządowych. Utworzenie Lokalnej Organizacji  Turystycznej 
  w oparciu o istniejące już  struktury  Polskiej Organizacji Turystycznej  i na szczeblach  wojewódzkich,  przemawia za  tworzeniem  tej struktury  na niższych szczeblach  tj. powiatów i  poszczególnych miast.
  Na dzień dzisiejszy akces do utworzenia LOT  złożyło 16 podmiotów gospodarczych  i należy mieć nadzieje,  że  inne podmioty, w tym ZUK, przystąpią  do  tego  stowarzyszenia.

  5.  Pan Artur Dragon  Hotel "Sara"  - poprosił o  przybliżenie  sprawy pobytu w Polanicy Zdroju  Ambasadora Kuby.
    
       - Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki wyjaśnił , że  Ambasador Kuby  przyjechał do Polanicy w ramach działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Kubańskiej  działającego we Wrocławiu.  Podczas  tej wizyty  poza Polanicą odwiedził inne miasta na terenie Ziemi Kłodzkiej  . Głównym celem jego wizyty była chęć zapoznania się z funkcjonowaniem uzdrowisk i  zasadami lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. 

  Pkt. 4  Sprawozdanie   z działalności stałych Komisji Rady  Miejskiej.

  Sprawozdanie z działalności  Komisji złożyli :

  1.  Pan Andrzej Sidorowicz  -  Przedstawił informacje  na temat działalności Komisji Rewizyjnej , która w okresie od początku kadencji  Rady   odbyła  3  posiedzenia formalne .  Na pierwszym posiedzeniu   opracowano Regulamin Pracy Komisji oraz Plan Pracy Komisji na 2003 rok . Zgodnie z wnioskiem Radnego Marka Kornackiego przeprowadzono kontrolę  pod katem zasadności i celowości  wydatków  w  roku 2001 i 2002  poniesionych  przez gminę za  usługi  gastronomiczne i hotelowe. Protokół z tej kontroli będzie przedstawiony Radzie Miejskiej w najbliższym czasie.
  Ponadto  Komisja Rewizyjna  spotkała się kilkakrotnie  poza  formalnymi
  posiedzeniami  , na których m.innymi  dokonano analizy kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej , przeprowadzonej  w minionej kadencji Rady, co było spowodowane  wystąpieniem  pracownicy Biblioteki na jednej z poprzednich sesji.  Spostrzeżenia  Komisji w tym względzie zostały omówione na  spotkaniu Przewodniczących  stałych Komisji Rady.

  2. Pani Magdalena Ptaszek  przedstawiła informacje z działalności Komisji d/s Budżetu,
       Inicjatyw Gospodarczych i Handlu.

                            Pisemna informacja stanowi załącznik Nr  3 do protokołu .

  3. Pani Halina  Kostyra  przedstawiła  informację z działalności Komisji d/s Uzdrowiskowych ,
      Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej .
                         
                                                  Pisemna informacja stanowi załącznik Nr  4 do protokołu .

  4. Pani Krystyna Kuncewicz  przedstawiła informację z działalności Komisji d/s Kultury,
    Oświaty, Sportu i Turystyki .
                                                 
                                                 Pisemna informacja stanowi załącznik Nr  5 do protokołu .

  5. Pani Jolanta Bachry  przedstawiła informację z działalności Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz  Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej - informując uczestników Sesji , że  Komisja odbyła od początku kadencji trzy posiedzenia. Komisja na tych posiedzeniach opiniowała sprawy z zakresu  gospodarki mieszkaniowej  - rozpatrzono w tym względzie  18 spraw . Ponadto Komisja omawiała i  zaopiniowała  wnioski Miejskiego Zakładu Komunalnego  dotyczące  taryf na wodę i ścieki oraz   wieloletni plan inwestycyjny  w zakresie wodno-kanalizacyjnym . Bardzo istotnym zagadnieniem , które było przedmiotem  obrad Komisji  były sprawy dotyczące gospodarki  gminnym zasobem mieszkaniowym . Uzyskano w tej mierze odpowiednie  informację z Miejskiego Zakładu Komunalnego co pozwoliło Komisji  zapoznać się z aktualną strukturą własności  w mieszkaniowych zasobach gminy oraz  ze stanem technicznym budynków  pozostających w zarządzie  MZK . 
  W   skierowano w tej sprawie  stosowne wnioski do Burmistrza Miasta . Problematyka gospodarki lokalami mieszkaniowymi  gminy będzie przedmiotem dalszych posiedzeń Komisji,  aż do momentu wypracowania  odpowiednich form  dotyczących  stosunków własnościowych lokali  w budynkach mieszkalnych  oraz propozycji  związanych
  z  restrukturyzacją  MZK.

  6. Pan Józef Szwed przedstawił informacje  o działalności Komisji d/s Bezpieczeństwa
  i  Porządku Publicznego

                                                             Pisemna informacja stanowi załącznik Nr  6 do protokołu .


  Pkt.  5-  Informacja   na temat  zakupu budynku od Spółdzielni Mieszkaniowej  dla
                 powodzian .

  Głos  zabrał Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  informując uczestników Sesji , że po katastrofalnej powodzi , która nawiedziła nasze miasto w połowie 1998 r.,  gmina stanęła przed koniecznością rozwiązania problemu  dwudziestu kilku rodzin , które całkowicie utraciły swoje lokale mieszkalne.  Analizowano kilka wariantów rozwiązania  tej sytuacji, jak również możliwość pozyskania środków na  ten cel.  W  ocenie Pana  Burmistrza  decyzja o zaciągnięciu tzw. kredytu dla biznesmena  za 2 %  nie był  najlepszym wyborem .  Gmina Polanica Zdrój , podobnie jak miasto Kłodzko i Duszniki  mogła  ubiegać się o środki dotacyjne .  O możliwościach pozyskania tego typy  dotacji  , na spotkaniu w 1998 r   z przedstawicielami gmin  Ziemi Kłodzkiej  dotkniętych powodzią, mówił  ówczesny  Minister  d/s Mieszkalnictwa Pan Sławomir Neiniger .  Wnioski
  o dotacje powinny być złożone w listopadzie co dawało gwarancję uzyskania dotacji do końca  roku  1998.   Pan  Burmistrz podkreślił , że wniosek z Polanicy  nie został złożony w terminie  (  był złożony  w połowie stycznia 1999 r)  . Okazało się ,że po zamknięciu roku budżetowego 1998 zmieniły się  zasady  przyznawania środków  i  w styczniu 1999 nie było można już pozyskać  dotacji.
  W ocenie  Pana  Burmistrza w powyższym temacie rodzą się dwa pytania . Po pierwsze
  - dlaczego nie pozyskano dotacji , obsługę której przejąłby Bank Gospodarstwa Krajowego , a pozyskano kredyt . Po drugie - dlaczego nie wybudowano budynku mieszkalnego dla powodzian własnymi siłami .  Obiekt o pow.  1000 m2  można było wybudować własnymi siłami w okresie  8 miesięcy , a  przykładem na to  jest budynek  wybudowany  w Dusznikach  , którego koszt wyniósł ok. 1.600 zł/m2 .
  W okresie tym  przedsiębiorcy z terenu Polanicy  proponowali budowę  budynku dla powodzian  za kwotę 1.800 zł/m2, którą to stawne można było negocjować .
  Kontynuując Pan Burmistrz poinformował uczestników Sesji , że w  okresie popowodziowym jako Radny Sejmiku Wojewódzkiego  wraz z Radnymi Powiatu 
  - p. Barbarą Janowicz, Andrzejem Jellinem i  Wiesławem Lewickim, Dariuszem Kłonowskim  uczestniczyli w spotkaniu z ówczesnymi władzami miasta, na którym omawiano  propozycję  adaptacji budynku  przy ul. Dąbrowskiego 3  na mieszkania dla powodzian .  Kosztorys  tej adaptacji wykonywał Pan inż. H. Czaja  - przybliżony koszt
  z wymianą stropów  oszacowano na ok. 1.000.000 zł.  Zarząd Miejski  nie przyjął takiego rozwiązania .
  W ocenie Pana Burmistrza można wówczas było zachęcić powodzian do adaptacji  w/w budynku  sprzedażą  wykonanych lokali mieszkalnych, przy ustaleniu 99% bonifikaty.
  Być może  powodzianie  wyraziliby zgodę przystąpienia do adaptacji na tak korzystnych warunkach.
  Zdaniem Pana Burmistrza   decyzja o  zakupie budynku nie była wynikiem jedynie presji powodzian , bo również pod presją była Spółdzielnia Mieszkaniowa , która zaciągnęła kredyt  i nie była w stanie sprzedać  mieszkań w  nowo wybudowanych obiektach .  Sprzedaż mieszkań  w tych budynkach  trwała  przez  kolejne dwa lata i nie ma gwarancji, że w chwili obecnej  sprzedano już wszystkie  lokale mieszkalne.
  Powyższy fakt świadczy o tym , że  nie tylko gmina była zmuszona  zabezpieczyć mieszkania dla powodzian   ale również   o tym , że Spółdzielnia Mieszkaniowa była zobowiązana  do spłaty kredytu zaciągniętego na  wybudowanie  obiektów  mieszkalnych na terenie Polanicy  w  PKO BP S.A  .
  W związku z zamiarem zakupu budynku od Spółdzielni Mieszkaniowej zlecono  biegłemu wykonanie wyceny .  W sporządzonej  przez biegłego wycenie  są dwie wyceny
  - cena ogólna  oparta jest na cenie rynkowej  1m2  ,a druga cena oparta jest na kosztach odtworzeniowych,  tj.  faktycznych kosztach jakie poniosła Spółdzielnia na wybudowanie budynku. Koszty odtworzeniowe wyliczono na 2.593.000 z.  ,  a koszty rynkowe określono na  1.941.800,00 zł . W drodze rokowań ustalono kwotę o 53.000 mniejszą tj.
  2.540.000. Patrząc na  cenę  rynkową  1.941.800,00  różnica między dwoma kwotami wynosi  600.000 zł . Kupiono 1.022 m2 powierzchni użytkowej,  przy czym wykonane pomiary z grudnia 2002 r  wykazują , że  powierzchnia jest mniejsza i wynosi 996 m2.
  Przyjęta cena 2.540.000,00 zł  podzielona przez faktyczną powierzchnie użytkową  wskazuje , że 1m2  kosztował gminę 2.550,00 zł.  W wycenie , którą biegły wykonywał  w  trakcie realizacji budynku , mowa jest  o  kwocie 1.900,00  zł za 1m2.
  Ponadto Pan Burmistrz  poinformował  uczestników Sesji , że w wycenie biegłego do kosztów odtworzeniowych  przyjęto wartość prac związanych z uzbrojeniem
  i zagospodarowaniem terenu w/g projektu i  częściowo rzeczywistych kosztów poniesionych przez  inwestora tj. Spółdzielnię Mieszkaniową w Kłodzku  . Z tego wynika, że w/w koszty częściowo były rzeczywiste a częściowo zadeklarowane. Na  koszty te  składały się : instalacja wod-kan., sieci kablowe za 99.250,00 zł ,  drogi i place oszacowane na kwotę 120.163,00 zł .  
  Pan  Burmistrz zaznaczył , że posiada informację  , że w myśl prawa energetycznego, sieci kablowe za kwotę 99.250,00 zł  w dniu 31.12.1998 r Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała na własność Zakładom Energetycznym . Znaczy to , że gmina kupiła rzecz , której nie powinna kupować.  Na  okoliczność przekazania środka trwałego w postaci kabli energetycznych  o wartości  99.250,00 zł nie ma żadnego protokołu , bo takiego protokołu być nie może.
  Odnosząc się do sfinansowanego przez gminę  wykonania  drogi  na kwotę  120.163,00 zł  Pan Burmistrz w oparciu o  mapkę geodezyjną ,  wyjaśnił , że  roboty wykonano na
  194 m2 - przyjmując maksymalną cenę za 1m2  w wys. 100 zł  daje kwotę  ok.20.000 zł .
  W operacie szacunkowym  roboty te  wyceniono na 120.163,00 zł.
  Na tych dwóch elementach  tj.  sieci energetycznej i  wykonaniu drogi, po dokładnej  analizie wycenę biegłego , można było zaoszczędzić ok. 260.000 zł .
  Zdaniem Pana Burmistrza  nieprzyjęcie do rozliczenia wartości rynkowej 1m2 powierzchni użytkowej, na czym można było zaoszczędzić ok. 600.000 zł , nie zaakceptowanie tańszych rozwiązań oraz brak dogłębnej  analizy dokumentów dot. nabywanego obiektu było niekorzystnym działaniem dla gminy.
  Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że w trakcie prowadzonej  transakcji  z gminą Spółdzielnia Mieszkaniowa próbowała  sprzedawać  mieszkania w  pozostałych wybudowanych budynkach po 2.320,00 zł,  a  gminie sprzedała za 2.550,00 zł. Nie całe pół roku później   sprzedawano mieszkania  za ok. 1.600 zł/m2.
  Reasumując Pan Jerzy Terlecki stwierdził , że osobiście wolałby aby budynek dla powodzian  był wybudowany z dotacji  i staraniem gminy ,  co w konsekwencji  zmniejszyłoby zadłużenie miasta o kwotę 2.500,000,00 zł .

                         Pisemna informacja dot. zakupu przez Gminę Polanica Zdrój od Spółdzielni
                           Mieszkaniowej w Kłodzku  budynku nr 6 przy ul. Spółdzielców stanowi
                          załącznik Nr  7 do protokołu .

   Głos zabrał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  , proponując by szczegółową dyskusję  dotyczącą informacji Burmistrza  przenieść na kolejną Sesję Rady Miejskiej , natomiast  pytania  dotyczące przedstawionego w informacji  zagadnienia  Radni mogą aktualnie skierować  do Pana Burmistrza .

  W dyskusji głos zabrali :

  1.  Radny Marek Kornacki  skierował do Burmistrza zapytanie - co zamierza zrobić w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

   - Pan  Burmistrz wyjaśnił , że  będzie przygotowany proces ze Spółdzielnią Mieszkaniową .
        Przewidywane roszczenie gminy  to kwota 250 - 260 tyś. zł  dot.  kabla energetycznego oraz sprzedaży gminie mniejszej  powierzchni  użytkowej , oraz utwardzenia nawierzchni  wokół budynku.
           
   2.  Pani Jolanta Bachry skierowała zapytanie jak się ma kwestia zobowiązań wynikających
  z procesu  jaki  miął miejsce pomiędzy Spółdzielnia Mieszkaniową a gmina w sprawie pokrycia kosztów wodociągu.

   - Pan Burmistrz wyjaśnił , że jest szansa wzruszyć aktualny wyrok sądowy  w procesie kasacyjnym .  Konieczne jest sprawdzenie czy wodociąg nie został kupiony dwukrotnie .
  W sprawie tej  występuje rozbieżność kwot  oraz różne  dane o długościach  wodociągu . 
  W ocenie Pana Burmistrza gmina będzie musiała dokonać ponownego pomiaru  wodociągu . 
        Aktualnie nie ma możliwości  dokonania dokładnej analizy gdyż dokumenty  przekazano do Sądu .
       
  3. Pani Krystyna Gowsz skierowała zapytanie , czy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami  dotyczącymi zakupu budynku dla powodzian  , decydenci  nie powinni ponieść konsekwencji za niegospodarność środkami gminy  a przynajmniej wytłumaczyć się z  takiego  postępowania przed obecną  Radą Miejską.
      
  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyraził obawę , że ówczesna Rada Miejska podejmując  decyzję o zakupie  budynku nie zapoznawała się z dokumentacja dotyczącą  wyceny budynku .  Dokumenty dotyczące  wyceny   były
  w dyspozycji  Zarządu Miejskiego, ale trudno ocenić jak szczegółowo    te  dokumenty były analizowane przez Zarząd przed  zawarciem transakcji.

    4. Pan Henryk Czaja  - Prezes PIG   zadał pytanie - ilu powodzian aktualnie mieszka
  w budynku   zakupionym od Spółdzielni Mieszkaniowej .
   
   - Pan Jacek Tyniec - Dyrektor MZK  wyjaśnił ,że budynek zakupiono dla 17 rodzin, które  utraciły swoje mieszkania w wyniku powodzi.  Na dzień dzisiejszy mieszka 15 rodzin  . Dwie rodziny mieszkają  w innych lokalach mieszkalnych.

  Innych pytań nie zgłoszono.

  Pkt. 6 -  Informacja na temat stanu  bezpieczeństwa  w mieście w roku 2002

  Informację na temat  stanu bezpieczeństwa w mieście w roku 2002  przedstawił Pan  Dariusz Strug - Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju

     Pisemna informacja  stanowi  załącznik Nr 8 do protokołu .

  Informację na temat podejmowanych w roku 2002 działań  na rzecz  ładu i porządku
  w mieście przedstawił  Komendant Straży Miejskiej  Pan Jerzy Kozakiewicz.

  Pisemna informacja  stanowi  załącznik Nr 9 do protokołu .

  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki uzupełniając sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej poinformował  uczestników Sesji , że  ze względu na konieczność  wysłania Funkcjonariuszy Straży Miejskiej na zaległe urlopy ,  Straż Miejska  przez dłuższy okres będzie pracować w osłabionym składzie .

  Radni nie podjęli dyskusji w  w/w temacie.

  Pkt.7 - Podjęcie uchwał w sprawach :

  pkt. 7 a.
  Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z ustaleniami jakie  podjęto na Sesji Rady Miejskiej  w dniu 6.02.2003 r.   przygotowano projekt uchwały w sprawie obniżenia stawki opłaty klimatycznej .
  Rada Miejska  , w formie głosowania,  przyjęła wówczas  wniosek o obniżenie stawki opłaty klimatycznej do  2.00 zł   -   za taką wysokością głosowało 7 Radnych  , 3 było przeciwnych i  4 wstrzymało  się od głosu .
  Nie zaakceptowano   zaproponowanych  stawek w wys. 2,50 zł   i  2,20 zł .

  Pan Przewodniczący skierował do Radnych  zapytanie czy  są  inne propozycje dotyczące obniżenia stawki opłaty klimatycznej , aniżeli te  jakie przyjęto podczas  Sesji w dniu 6.02.2003 r.

  Radni nie zgłosili  nowych propozycji.  

  Pan Przewodniczący Zbigniew  Puchniak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr II//2002 z dnia 4.12.2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek   opłaty miejscowej , zarządzenia jej  poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003 

         Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu podjęła w tej sprawie 
         UCHWAŁĘ Nr  V/ 35/2003  - stosunkiem głosów: 11"za"
                                                                                               1 "przeciwny"
                                                                                               3 " wstrzymujące się"

                                                                   Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
  Pkt. 7b

  Pan Przewodniczący poinformował uczestników sesji, że Rada Miejska  w minionej kadencji   podjęła uchwałę  , w której określiła  zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich   wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , którymi  musiał kierować się ówczesny Zarząd Miejski.
  Burmistrz Miasta Pan Jerzy Terlecki  wystąpił do  Rady Miejskiej o  zajęcie  stanowiska, czy gospodarowanie mieniem gminy może być  oparte o dotychczasowe zasady  określone w  uchwale poprzedniej Rady Miejskiej , czy też Rada  życzy sobie  by dotychczasowe zasady uległy zmianie .
  Wniosek  Pana Burmistrza  trafiła na posiedzenie Komisji d/s Budżetu , Inicjatyw Gospodarczych i  Handlu .
  Komisja  postanowiła utrzymać   dotychczasowe  zasady , pod warunkiem wprowadzenia 
  dodatkowego  unormowania   tj.   zobowiązania  Burmistrza do  przedkładania Radzie
  Miejskiej  planu sprzedaży nieruchomości . Taki plan  będzie zatwierdzany uchwałą Rady Miejskiej   z  możliwością dokonywania  zmian  w tym planie na wniosek  Burmistrza .
    
  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przedstawił  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  .

  W komentarzu do przedstawionego projektu uchwały Pan Burmistrz wyjaśnił ,że obowiązek uchwalenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży , zawarty
   w § 11 , będzie elementem kontroli  Rady Miejskiej w zakresie  gospodarki nieruchomościami gminy .
  Wykaz taki będzie przygotowany przed kolejną Sesja Rady Miejskiej i po zaopiniowaniu  przez stosowne Komisje  będzie uchwalony przez Radę Miejską.
  W kolejnych latach  wykaz  nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży musi być uchwalony  przed konstruowaniem budżetu miasta  - w/g  tego wykazu będą ustalane dochody ze sprzedaży mienia na dany rok budżetowy.

  Radni nie zgłosili uwag  do przedstawionego projektu uchwały.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

             Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/36/2003
              - jednogłośnie  ( 15 głosami "za" )

                                                                  Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


     pkt. 7 c
       
  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak poinformował uczestników Sesji, że kolejny projekt uchwały  dotyczący  ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta  Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości
  w drodze przetargu  został  przygotowany na wniosek  Komisji d/s Budżetu , Inicjatyw Gospodarczych i Handlu  i dotyczy w szczególności   zmiany  dotychczas stosowanej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych .
  Komisja  zaproponowała by odstąpić od  zasady udzielania 90 % bonifikaty 
  w przypadku gdy zostają wykupione jednocześnie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku. Komisja przyjęła  wniosek by  90 % bonifikatę  przyznać wszystkim najemcom, wykupującym swój lokal mieszkalny za gotówkę  .
  Pozostałe  wysokości bonifikat  oraz inne warunki  dotychczas obowiązującej  uchwały
  pozostają   bez zmian . 

  W tym miejscu o głos poprosił Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy .
  W swym wystąpieniu Pan Woźniak  zwrócił uwagę , że w § 2 projektu uchwały  znajduje się  zapis mówiący o przyznaniu pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych  ich najemcom lub dzierżawcom, jeżeli weszli w stosunek najmu lub dzierżawy w wyniku przetargu.
  W ocenie Pana L. Woźniaka  zapis § 2  powoduje podział  dzierżawców na dwie kategorie - to znaczy tych , którzy nabyli swoje lokale użytkowe w drodze przetargu
  i tych którzy dzierżawią takie lokale przez tzw. zasiedzenie.
  Zdaniem  Pana Leszka Woźniaka,  Rada Miejska  powinna  przeanalizować , czy unormowanie to , z przyczyn moralnych,  nie powinno ulec zmianie w stosunku do dzierżawców , którzy nie z własnej winy zostają pozbawieniu możliwości  kupna dzierżawionego lokalu na tych samych zasadach jakie dotyczą osób , które weszły
  w najem  w drodze przetargu.

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Zbigniew Bilan  zwrócił uwagę , że Nadzór Prawny Wojewody nie wniósł zastrzeżeń do uchwały podjętej w minionej kadencji . Przedstawiony  Radnym projekt uchwały  podpisała  Pani Radca Jadwiga Skobało ,  stąd osobiście  nie rozumie w czym  leży problem zgłoszony przez Radcę Prawnego  Pana L. Woźniaka.

  - Pani Jadwiga Skobało  wyjaśniła , że  podpisując się pod przedstawionym projektem uchwały  nie analizowała  względów moralnych  . Unormowania zawarte w projekcie uchwały są zgodne z prawem  i  ewentualne rozszerzenie  unormowań  o których wspomina  Pan Leszek Woźniak należy  wyłącznie do właściwości Rady.

  -  Pan Leszek Woźniak  odpowiadając Radnemu Zbigniewowi Bilanowi  wyjaśnił ,że nie  odnosił się do tego czy  przedstawiony projekt uchwały jest zgodny , czy niezgodny
  z prawem . Chodziło o to, że zapis  § 2  dzieli najemców na dwie kategorie  w efekcie czego  długoletni najemcy lokali użytkowych  nie mogli nabyć swoich lokali  na zasadzie pierwszeństwa .  W przypadku takich najemców  wypowiadano umowy najmu i lokal przeznaczano do przetargu. W ocenie Pana Leszka Woźniaka  tego typu najemcy nie powinni stać na słabszej pozycji niż ci , którzy weszli w najem w drodze przetargu.

  - Radna Jolanta Bachry  stwierdziła , że uwaga Radcy Prawnego Pana Leszka Woźniaka jest zasadna , gdyż  zapis § 2 tworzy dwie kategorie najemców .  W ocenie Pani Bachry należy zastanowić się czy  taki podział  ma swoje uzasadnienie.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki zwrócił uwagę , że być może intencją  Zarządu Miejskiego  przy  wprowadzeniu  omawianego unormowania  był fakt  ,wnoszenia przez osoby biorące udział w przetargu do kasy miejskiej,   dodatkowej opłaty poza  stawką przetargową  czynszu . W późniejszym czasie  okazało się , że  wnoszenie takiej opłaty nie  było  prawnie uzasadnione. Zdaniem Pana Burmistrza  zapis § 2 nie jest sprawiedliwy , bo stwarza możliwość kupna lokalu wydzierżawionego w drodze przetargu,   niezależnie od  długości trwania takiej umowy i dotyczy osób , które nie wstąpiły w stosunek najmu w drodze przetargu  po 1996 roku,  kiedy zaprzestano  wnoszenia dodatkowej opłaty do kasy gminy.
  W ocenie Pana Burmistrza  nie zawsze  dzierżawca  , który wszedł w stosunek najmu na zasadzie przetargu jest lepszym od tego , który dzierżawił lokal   od wielu lat  na tzw. zasadzie zasiedzenia.  Przykładem  jest Pan Pilizga , który funkcjonował w lokalu 27 lat
  i nie mógł skorzystać z preferencji przy kupnie lokalu i tym sposobem jego lokal został sprzedany w przetargu innej osobie.

  Pan Burmistrz  zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji
  i  o przekazanie  sprawy do  ponownej analizy w Komisjach  Rady,  by wypracować odpowiednie stanowisko  w omawianej kwestii.

  Radny Marek Kornacki  zgłosił  wniosek o wykreślenie w przedstawiony projekcie uchwały  § 2 w całości .
   
  - Pan  Przewodniczący  odnosząc się do wniosku Radnego Marka Kornackiego stwierdził , że po wykreśleniu § 2  wszyscy dotychczasowi dzierżawcy i najemcy lokali użytkowych będą mogli nabyć swój lokal  wyłącznie w drodze przetargu otwartego , do którego będą mogły  przystąpić  inne zainteresowane osoby.

  - Radna Jolanta Bachry  poparła wniosek Pana Burmistrza by wycofać projekt uchwały z porządku odbywanej sesji i przekazać problem do omówienia
  w  odpowiednich Komisjach Rady.

  -Radny Marek Kornacki  wycofał  swój wniosek  .

  - Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie  przyjęcia wniosku jaki
     zgłosił Burmistrz Miasta i poparty został przez Radną Jolantę Bachry .

  Rada Miejska , jednogłośnie ( 15 głosami "za" ) zdecydowała o wycofaniu
  z porządku obrad  projektu uchwały  w  sprawie  ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta  Polanica Zdrój
  z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu .
   
  pkt. 7 d

  Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Polanica Zdrój  był omawiany na posiedzeniu Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  .
  Komisja pozytywnie zaopiniowała  możliwość przystąpienia do opracowania
  miejscowego planu  dla  terenu będącego własnością prywatną .
  Interesy gminy związane z  opracowaniem planu miejscowego dla  tej nieruchomości został  zabezpieczone w stosownej umowie jaką zawarł  Burmistrz Miasta 
  z  właścicielem  gruntu ,  w szczególności dotyczy  to  pokrycia kosztów opracowania oraz wykonania na  własny koszt niezbędnej infrastruktury.

     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego części miasta  Polanica Zdrój   wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki .

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia w/w projektu  uchwały .

             Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/37/2003
              - jednogłośnie  ( 15 głosami "za" )
                                                              Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
      Pkt. 7e  

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyjaśnił , że Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok  wraz
  z preliminarzem wydatków był  omawiany na posiedzeniu Komisji d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego  przy udziale Kierowników Świetlic Profilaktyczno -Wychowawczych   , które funkcjonują przy  tutejszych Szkołach  i są finansowane ze środków  uzyskiwanych  z koncesji alkoholowych .Projekt gminnego programu oraz preliminarz wydatków  zaplanowanych na 2003 rok  uzyskał pozytywną opinie  Komisji  .
   
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok  wraz z uzasadnieniem przedstawi   Pan Mariusz Winiarz  - Pełnomocnik  Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych    
                             
  Radni nie podjęli dyskusji w  sprawach  dotyczących  w/w  projektu uchwały.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia w/w projektu  uchwały .

             Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/38/2003
              - jednogłośnie  ( 15 głosami "za" )
                            
         Uchwała wraz z uzasadnieniem Pełnomocnika stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


  pkt.  7 f   

  Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji,  że w dniu  5.02.2003r.  do Rady Miejskiej wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego  stwierdzające nieważność  uchwały Rady Miejskiej Nr IV/29/2003  w sprawie zatwierdzenia tary za usługi  wodno-kanalizacyjne , jako sprzecznej z prawem .
  Uzasadnieniem   do  stwierdzenia nieważności  jest fakt nieuchwalenia przez Radę Miejską planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych .
  Pan Przewodniczący zaproponował by szczegółowe wyjaśnienie w tej sprawie przedstawiła Pani Jadwiga Skobało  -Radca Prawny Gminy  oraz Pan Jacek Tyniec Dyrektor MZK .

  -  Pani Jadwiga Skobało  w swym wystąpieniu  wyjaśniła ,że Nadzór Prawny Wojewody Dolnośląskiego opierając się na  fakcie nieuchwalenia przez Radę Miejską  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stwierdził nieważność  uchwały w sprawie  ustalenia taryf za wodę i ścieki .
  Zgłoszono propozycję zaskarżenia  tegoż rozstrzygnięcia do Naczelnego Sądu Administracyjnego  .
  W  ocenie Pani J. Skobało  skierowanie skargi do NSA będzie bezpodstawne gdyż faktycznie  Rada Miejska  takowego planu nie uchwaliła .
  Ponadto  Pani J. Skobało  wyjaśniła , że  pomimo stwierdzenia  nieważności uchwały Rady Miejskiej  taryfy , zgodnie z art. 24 ust. 8  ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  obowiązują i  będą stosowane przez Miejski Zakład Komunalny.

  -  Pan  Przewodniczący  Zbigniew Puchniak stwierdził , że uchylenie uchwały  Rady Miejskiej było związane z tym , że integralną częścią  tej uchwały powinien być zatwierdzony  plan  inwestycyjny.  Podczas omawiania   projektu planu  w Komisja stwierdzono , że jest on nie do przyjęcia  ze względu na to , że  wkalkulowanie  kosztów inwestycji zaplanowanych na 2003 rok  znacznie zwiększyłoby  wysokość  taryf za wodę ścieki. 
  W ocenie Pana Przewodniczącego  celem zachowania  rozsądnych  relacji między  planem inwestycyjnym i  wpływem tego planu na wysokość taryf  występuje konieczność weryfikacji  zaproponowanych przez MZK zadań inwestycyjnych . Po dokonanej weryfikacji  Rada będzie mogła  zatwierdzić ten plan uchwałą  łącznie z uchwaleniem wysokości taryf.
  Nieuchwalenie planu  w krótkim czasie nie zmienia faktu ,że taryfy  ustalone przez MZK
  są obowiązujące.

  - Pan Jacek Tyniec  poinformował uczestników Sesji , że MZK skierował wniosek o zatwierdzenie taryf za pobór wody i zrzut ścieków w terminie 70 dni  od planowanego wprowadzenia  tychże taryf  .  Zgodnie z przepisami , niezależnie   od tego czy Rada te taryfy uchwali czy też nie Miejski Zakład Komunalny ma prawo  do  stosowania  ustalonych przez siebie taryf .  W ocenie Pana Tyńca taka sytuacja jest  swojego rodzaju niekonsekwencją ustawodawcy .
  Ponadto P. Jacek Tyniec  wyjaśnił, że wkalkulowanie w wysokość taryf  kosztów inwestycyjnych zaplanowanych na 2003 rok  w kwocie 855.000 zł   spowodowałoby wzrost  cen za wodę i ścieki  w roku 2003 o ok. 2zł na 1 m3  .

  Pan Przewodniczący  zgłosił wniosek  by w świetle  wyjaśnień Radcy Prawnego
  i  Dyrektora MZK  odstąpić od składania skargi do NSA,  gdyż  skarga Rada Miejskiej w  tym względzie  będzie bezpodstawna.

  Rada Miejska  w zarządzonym głosowaniu  , jednogłośnie (14 głosami "za") zdecydowała o odstąpieniu od wniesienia skargi do NSA na  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.

  ( Od pkt. 7f w Sesji uczestniczyło 14 Radnych - nieobecny Pan R. Szymański) .

  pkt. 7 g

  Projekt uchwały  w sprawie powierzenia  Przewodniczącemu Rady Miejskiej uprawnień  pracodawcy samorządowego , wraz z uzasadnieniem  stanowiącym załącznik do projektu uchwały  przedstawi  Pani Sekretarz Janina Cicha.

  - Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia w/w projektu  uchwały .

             Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr V/39/2003
              - jednogłośnie  ( 15 głosami "za" )
                            
                                                              Uchwała   stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

   


  Pkt. 8- Rozpatrzenie skargi na Uchwałę Rady Miejskiej  z dnia  6.01.2003 r  
              Nr IV/29/2003 w sprawie  zatwierdzenia taryf za usługi  wodno-
              kanalizacyjne .

  Pan Przewodniczący  poinformował  uczestników Sesji, że w dniu 22.01.2003 r  do  Rady  Miejskiej wpłynęła skarga  Pana Ryszarda Wąska   na Uchwałę Rady Miejskiej  z dnia  6.01.2003 r Nr IV/29/2003  w sprawie  zatwierdzenia taryf za usługi  wodno-kanalizacyjne. W ocenie  skarżącego Rada Miejska podejmując  w/w uchwałę naruszyła prawo .
  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odczytał treść skargi , która stanowi załącznik Nr 15 do  protokołu .

  Wyjaśnienie  do zarzutów , związanych  merytorycznie z  ustaleniem wysokości taryf za wodę i ścieki na 2003 rok,  przedstawił Pan Jacek Tyniec Dyrektor MZK .

                  Pisemne wyjaśnienie Dyrektora MZK stanowi załącznik  Nr 16 do protokołu.

  Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

  Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi  na  Uchwałę Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju z dnia 6.01.2003 r. Nr IV/29/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi wodno kanalizacyjne przedstawiła Pani  Magdalena Ptaszek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej . 
   
  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  przedstawionego projektu uchwały.

             Rada Miejska  w tej sprawie  podjęła UCHWAŁĘ Nr  V/40/2003 
              - jednogłośnie (15 głosami "za" )

                                                                      Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu .

  Pkt. 9 -  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora MZK - zgodnie z art. 229 ust.
                3 k.p.a.

  Pan Przewodniczący  poinformował uczestników Sesji, że w  dniu 28.01.2003 r  do Burmistrza Miasta  wpłynęła  skarga  Pana Edwarda Szatkowskiego na działalność  Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego  , którą Burmistrz skierował do Rady  Miejskiej celem rozpatrzenia w/g trybu k.p.a.
  Pan Przewodniczący  odczytał treść skargi oraz opinię Radcy Prawnego Gminy z której jednoznacznie wynika , że Rada Miejska nie jest  organem właściwym do rozstrzygania sporów  wspólnoty mieszkaniowej ani też nie ma umocowania do uchylania uchwał podjętych przez wspólnotę.

                  Skarga Pana E. Szatkowskiego stanowi załącznik Nr  18 do protokołu .
                            Opinia Radcy Prawnego stanowi załącznik Nr 19 do protokołu .

  Pan Jacek Tyniec-  Dyrektor MZK przedstawił wyjaśnienie do zarzutów skierowanych pod adresem zarządcy wspólnoty mieszkaniowej .

                     Pisemne wyjaśnienie Dyrektora MZK  stanowi załącznik Nr  20 do protokołu

  Radni nie podjęli dyskusji  w przedmiotowej sprawie .

  Pan Przewodniczący  przedstawił  treść projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia   skargi na działalność Dyrektora MZK  i zarządził głosowanie  w sprawie  przyjęcia tegoż projektu uchwały .

             Rada Miejska  w tej sprawie  podjęła UCHWAŁĘ Nr  V/41/2003 
              - jednogłośnie (15 głosami "za" )
  Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu .
   


  Pkt. 10 -  Zapytania , wolne wnioski .


  1. Radny Marek Kornacki  poprosił o  informację, czy pracownicy Urzędu
  Miejskiego  otrzymali wynagrodzenie za miesiąc styczeń br. , uzasadniając to pytanie  tym , że Burmistrz Miasta  na jednej z poprzednich sesji składał zobowiązanie ,że wynagrodzenia pracowników  Urzędu nie będą zrealizowane  jeżeli w pierwszej kolejności  nie zostaną  przekazane  środki dla szkół.
       W przypadku Szkoły Społecznej "Edykator " nie są przekazane w pełni środki za miesiąc grudzień 2002 r. 


       Pani Skarbnik wyjaśniła, że  zaległości za 2002 rok nie dotyczą wyłącznie Szkoły "Eduklator" ale pozostałych dwóch szkół  działających na terenie gminy . Powstałe zaległości nie miał wpływu na wynagrodzenia  , gdyż takowe zostały wobec nauczycieli zrealizowane.


  2.  Radna Jolanta Bachry  poinformowała uczestników Sesji  , że  na Sesji Rady Powiatu był omawiany problem szpitala w Polanicy Zdroju .  Temat został wprowadzony na Sesje  Rady Powiatu z pominięciem  stosownych Komisji Rady Powiatu oraz Rady Społecznej Szpitala .
       Z przekazanej informacji  wynika, że  Powiat dokonał rozdysponowania funkcji łóżek  szpitalnych  dla okulistyki , kardiochirurgii , chirurgii infuzyjnej i anestezjologii .
       W ocenie Pani Jolanty Bachry  Gmina  Polanica Zdrój powinna być zainteresowana losem  szpitala  , dlatego też  Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powinien wystąpić do Starostwa Powiatowego o  przekazanie  informacji w tej sprawie do tutejszej Rady.
       Ponadto Pani Jolanta Bachry  przekazała informację ,że Starostwo Powiatowe będzie reaktywować funkcjonowanie schroniska dla zwierząt . W związku z tym będzie kierować wystąpienia do poszczególnych gmin w sprawie partycypacji w tym przedsięwzięciu , stąd  konieczne będzie  zagwarantowanie w budżecie miasta odpowiedniej  kwoty na ten cel.


  3 . Pani Zofia Janiszewska - mieszkanka  miasta,  podziękowała Radzie Miejskiej za decyzję o zmniejszeniu  stawki opłaty klimatycznej .
   Ponadto  Pani Janiszewska poruszyła problem dotyczący sytuacji na cmentarzu komunalnym . W ocenie Pani Janiszewskiej  występuje konieczność  wykonania  dróg na terenie cmentarza. Aktualny stan  dróg sprawia ogromne trudności  dla   ludzi  odwiedzających swoje groby .
       Odnosząc się do uzyskanych informacji  o trudnej sytuacji finansowej gminy Pani Janiszewska podała pod rozwagę możliwość  częściowego wyłączania lamp  na deptaku co da gminie oszczędności  .


   Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odnosząc się do ostatniej części wystąpienia Pani Janiszewskiej wyjaśnił ,że po godz. 23.30  wyłącza się część lamp oświetleniowych  na terenie parku i deptaku.
       
  Pkt. 11 -   Zamknięcie  obrad II części  V Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.


  Pan Przewodniczący stwierdził ,że zrealizowano wszystkie punkty porządku   II części V Sesji Rady Miejskiej i ogłosił  zamknięcie obrad .


  Protokołowała Anna Błoch
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-27 (4273 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·