Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół VI/2003


  PROTOKÓŁ NR VI/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  dnia  25.03.2003 r.

  Sesję
  rozpoczęto o godz. 15.00
  zakończono o godz. 19.00

  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych

  Ponadto udział wzięli:
  1. Pan Jerzy Terlecki   - Burmistrz Miasta
  2. Pani Janina Cicha   - Sekretarz Gminy
  3. Pani Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy
  4. Pan Jacek Tyniec   - Dyrektor MZK
  5. Pan Marek Mazurkiewicz  - Dyrektor MCK
  6. Pan  Dariusz Kłonowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
  7. Pani Maria Zwierzyńska  - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
  8. Pan Andrzej Jellin  - Kierownik OPS
  9. Pani Elżbieta Żylińska        - Dyrektor Przedszkola Nr 1
  10. Pani Anna Kościelska - Z-ca Dyr. Szkoły Podst. "Edukator"
  11. Pan Henryk Czaja  - Prezes Polanickiej Izby Gospodarczej
  12. Pan Edward Futoma  - Z-ca Komendanta Policji w Polanicy Zdroju
  13. Pan Jerzy Kozakiewicz - Komendant Straży Miejskiej
  14. Pan Jan Pisarczyk   - Prezes  Zarządu Oddziału ZNP w Polanicy
  15. Pan Tadeusz Winiarski - Komitet Osiedlowy Spółdz. Mieszk.

  Obsługę prawną Sesji sprawowali  :
  1. Pani  Jadwiga Skobało
  2. Pan Leszek Woźniak

  Prasę lokalna reprezentowali :
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz   - "Gazeta Gmin"
  2. Pan Konstanty Goleń          - "Nieregularnik" Gazeta TMP

         Otwarcia  VI Sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Zbigniew Puchniak - Przewodniczący Rady Miejskiej .
  Pan przewodniczący stwierdził, że liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne  do podejmowania prawomocnych uchwał i  następnie  przedstawił  ustalony porządek  Sesji jn.:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między  Sesjami.
  4. Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
  5. Uchwalenie  budżetu miasta na rok 2003 .
  6. Dyskusja dotycząca sprawy  zakupu przez Gminę Polanica Zdrój od Spółdzielni 
   Mieszkaniowej w Kłodzku budynku nr 6 przy ul. Spółdzielców w Polanicy Zdroju 
   -w kontekście informacji Burmistrza Miasta przedstawionej na Sesji w dniu 20.02.2003.
  7. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej kontroli gospodarki  
    finansowej gminy za lata 2001-2002 w zakresie celowości wydatkowania środków 
    finansowych  na  usługi hotelarskie i gastronomiczne.


   8. Podjęcie uchwał w sprawach :
      a)   zmiany uchwały  Nr III/26/2002 z dnia 30.12.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia
            miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między
    ulicami : Wł. Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polskiego i granicą
  obrębu Piekielna Góra Miasta Polanica Zdrój.
      b)  ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu .
      c) ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego oraz
  Radnych Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju .
  8.  Rozpatrzenie skargi - zgodnie z art. 229 ust. 3 k.p.a.
     9.  Zapytania, wolne wnioski .
   10.  Zamknięcie  obrad .
   
  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego porządku obrad .

  Pkt.2   -   Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  Radni nie wnieśli uwag do  treści protokołu Nr V/2003 z dwudniowej Sesji  , która odbyła się w dniach 6 i 20 lutego 2003 r. 

  Wobec braku uwag  Przewodniczący stwierdził, że uznaje się  protokół za przyjęty.


  Pkt.3  -  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między  Sesjami.

  Sprawozdanie Przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki .
   
                    Treść sprawozdania stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

  W dyskusji dotyczącej spraw  objętych sprawozdaniem udział wzięli :

  1. Radna Krystyna Kuncewicz  -  skierowała prośbę  o  uszczegółowienie informacji dotyczącej  umowy ze  Starosta Kłodzkim w sprawie współrealizacji projektu "Moja Gmina w Unii Europejskiej "
   
   - Pan Burmistrz  wyjaśnił ,że umowa dotyczy utworzonego na tereniu Urzędu Miejskiego  Punktu Informacji o Unii Europejskiej .  Do obsługi  tegoż Punktu zatrudniono dwie absolwentki , przy czym koszt zatrudnienia pokrywany jest przez Powiatowy Urząd Pracy .
      Założony cel powoływanych punktów informacyjnych to  aktywizacja społeczności lokalnej przed Referendum Unijnym.

  2. Radny Mateusz Jellin  skierował wniosek  do Pana Burmistrza o  rozszerzenie informacji na temat spotkania z Marszałkiem Województwa , na którym omawiano  sprawę patronatu nad Memoriałem Szachowym im. A.Rubinsteina i  budowy Szpitala Chirurgii Plastycznej.

      - Pan Burmistrz wyjaśnił, że  Marszałek Województwa wyraził zgodę na  przejęcie honorowego patronatu nad  Memoriałem Szachowy  A. Rubionsteina.
      Odnosząc się do sprawy Szpitala Chirurgii Plastycznej  Pan Burmistrz wyjaśnił, że  organem założycielskim dla  Szpitala w budowie  jest Urząd Marszałkowski . Inwestycja realizowana jest ze środków Ministerstwa Zdrowia .  W obiekcie zaplanowano 350 łóżek  . Po uruchomieniu  szpitala  może w nim być zatrudnionych  ok. 400 osób.
  Rozpoczęcie działalności  Szpitala wiąże się z zakończeniem budowy  . Na rok 2003 przyznano  na ten cel 35 mln zł  i najprawdopodobniej kwota ta będzie zwiększona o 15 mln. zł z niewykorzystanych środków z roku 2002  i być może 50 mln. zł  wystarczy na uruchomienie szpitala z początkiem  2004 roku.
  Kontynuując Pan  Burmistrz zwrócił uwagę na problemem, jakim jest brak  odpowiedniego programu dla powstałego obiektu co powoduje, że do dziś nie wiadomo jaka  działalność lecznicza  może być  w tym szpitalu prowadzona. Pomysł  uruchomienia na  bazie obiektu
  w Polanicy klasycznego szpitala  miejskiego  napotyka na protesty , gdyż  musiałyby ulec likwidacji inne aktualnie funkcjonujące  na terenie Ziemi Kłodzkiej np. w Dusznikach , Bystrzycy , Nowej Rudzie.  Ponadto z takim  przeznaczeniem  kłóci się fakt  wybudowania w nowym obiekcie  szpitalnym 10 sal zabiegowych .
  Pan Burmistrz zaznaczył, że  wiadomym jest , że na terenie Dolnego Śląska istnieje zapotrzebowanie na kardiochirurgię  ale  trudno ocenić , czy z wrocławskim lobby uda się wygrać  uruchomienie takiej  działalności leczniczej w Polanicy.   Można też analizować wprowadzenie działalności nefrologicznej z przeszczepem nerek  w związku
  z  prowadzonym już punktem dializ . Ponadto  należy liczyć , że  będzie realizowany ustawowy obowiązek  tworzenia  punktów ratownictwa medycznego , i że  tego typu działalność  może być wprowadzona do  tutejszego szpitala, chociażby ze względu na położenie  Polanicy  w  bliskości ważnych przygranicznych połączeń komunikacyjnych .
      Zdaniem Pana  Burmistrza  Szpital w Polanicy , ze względu na swoją kubaturę  nie będzie,
  w stanie  utrzymać się jako  placówka  lecznictwa podstawowego.  Konieczne jest stworzenie na jego bazie, oprócz chirurgii plastycznej innych specjalistycznych dziedzin nowoczesnego, wysoko-specjalistycznego lecznictwa , z którego być może zechcą korzystać Kasy Chorych  z Krajów Europejskich . Należy również dążyć do tego by  połączyć lecznictwo szpitalne z  działalnością uzdrowiskową  w  zakresie rehabilitacji  pacjentów leczonych  w szpitalu .
      Koordynację nad opracowaniem programu  dla Szpitala w Polanicy Zdroju przejął Marszałek Województwa  Dolnośląskiego  , który w ocenie Pana Burmistrza jest  najbardziej  kompetentną  osobą  do prowadzenia uzgodnień z  Ministerstwem Zdrowia i innymi instytucjami , jakie będą mieć głos decyzyjny o  kształcie tej placówki.
     Zdaniem Pana  Burmistrza  uruchomienie działalności Szpitala może przyczynić się do rozwoju naszego miasta  poprzez stworzenie  nowej formy działalności  tj.  turystyki medycznej. Powodzenie tej strategicznej dla naszego miasta działalności  uzależnione jest od  odpowiedniego programu medycznego  dla  tej placówki leczniczej.
    
  - Pan Zbigniew Puchniak w uzupełnieniu poinformował Radę Miejska , że  uczestniczył  osobiście w spotkaniu z Wiceministrem Finansów  Panem Ciesielskim , który jednoznacznie podkreślił rangę  polanickiego szpitala jak również  pewne finansowanie  z budżetu centralnego.   Ponadto Pan Przewodniczący odbył rozmowę z Dyrektorem Wydziału Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Kłodzku  Panią Fencenloben,  gdzie  będą opracowywane  projekty i sugestie pod kątem Szpitala.  Podczas  tej rozmowy  Pan Przewodniczący  skierował  prośbę  aby  Starostwo nie  pomijało  w tych ustaleniach  zdania  władz samorządowych  Polanicy Zdroju .

  3. Radny Mariusz Winiarz  skierował wniosek o  rozszerzenie informacji  dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych RIO .

   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił, że sprawa dotyczy kontroli RIO  jaka odbyła się  w na przełomie  styczeń- luty  2002 r. Okazało się , że  na wystąpienie pokontrolne  RIO z dnia 6 marca 2002 r. gmina nie udzieliła odpowiedzi, która powinna być  udzielona w przeciągu  30 dni .
      Ponadto Pan Burmistrz  zaznaczył, że  wystąpienie pokontrolne z dnia 6 marca 2002  nie przeszło  przez Dziennik Podawczy .
      W związku z tym , że  gminę obowiązuje ciągłość władzy , Pan Burmistrz udzielił  odpowiedzi na zalecenia pokontrolne , czego nie uczynili  poprzednicy .
      Pan Burmistrz  poinformował Radę Miejską, że  rozpoczęła się kontrola RIO  , podczas której ponownie będzie kontrolowany sposób  wykorzystania środków na usuwanie skutków powodzi oraz innych  dotacji  uzyskanych  przez gminę w latach 1998-2002.

  4. Radny Marek Kornacki odnosząc się  do informacji w sprawie budowy Szpitala  skierował do Burmistrza Miasta  apel  o zbadanie  w jaki sposób  została  wyłoniona Firma z Opola do realizacji inwestycji  jeżeli w Biuletynie Zamówień Publicznych nie było mowy o przetargu na tę inwestycję.  
      Zdaniem Pana Kornackiego należy wyjaśnić kto był organizatorem przetargu .

      -  Pan Burmistrz  stwierdził , że nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane  pytanie. Decyzje w tej sprawie  podejmowane są na szczeblach ministerialnych  i Burmistrz Miasta nie  ma kompetencji  by  tego typu sprawę wyjaśniać.  Między innymi z  tej przyczyny powierzenie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego koordynacji  spraw  dotyczących budowy Szpitala jest  działaniem uzasadnionym .
     Pan Burmistrz zadeklarował , że skieruje  wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o przetarg , w kontekście  możliwości zatrudnienia  przez  wyłonioną Firmę
      mieszkańców miasta do  prac budowlanych .

  5. Radna Krystyna Gowsz skierowała prośbę by Burmistrz  podzielił się spostrzeżeniami z Konferencji jaka odbyła się w Polanicy Zdroju ,  na temat funkcjonowania oświaty w Województwie Dolnośląskim .

   - Pan Burmistrz wyjaśnił , że był uczestnikiem  pierwszej części konferencji gdzie omawiane były ogólne zadania związane z  funkcjonowaniem oświaty  - wyniki testów kompetencji za 2002 rok , problemy finansowania  oświaty  oraz inne zagadnienia  dotyczące zarządzania
  w oświatą  .

      - Pani Janina Cicha -  Sekretarz Gminy , jako uczestnik drugiej części konferencji wyjaśniła, że uczestnicy Konferencji uzyskali informację  na temat budżetu oświaty w Województwie  Dolnośląskim.  Podano informacje ,że gminy mogą ubiegać się o dodatkowe środki na remonty . Ponadto  przedstawiono informacje  o planowanych zmianach  w ustalani tzw. algorytmu w/g którego wyliczana jest subwencja oświatowa  dla gmin oraz możliwościach ustawicznego kształcenia nauczycieli.

  6. Radna Magdalena Ptaszek  skierowała prośbę by Burmistrz Miasta podał więcej szczegółów dotyczących tematyki Forum Samorządowego , w którym brał udział.

   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  odnosząc się do  prośby Pani M.Ptaszek  wyjaśnił , że  gminy uzdrowiskowe od 13 lat borykają się z problemem braku  unormowań  ustawowych  dotyczących  statusu  tego typu gmin.
      Działalność gmin uzdrowiskowych różni się od działalności  innych gmin, chociażby  ograniczeniami jakie  wymagane są do zachowania statusu uzdrowiska , przeznaczania większości środków na  dbałość o  estetykę miasta , zieleń  , utrzymanie parków zdrojowych, organizacje imprez kulturalnych  itp.
  Gminy uzdrowiskowe mając  rozszerzone obowiązki  otrzymują  subwencje ogólna na  poziomie innych gmin.
  Zdaniem Pana Burmistrza uzdrowiska, podobnie jak Parki Narodowe , Parki Krajobrazowe powinny być uznane za ogólne dobro narodowe i w ślad za tym powinny być traktowane
  w szczególny sposób.
  Od 1990 roku powstało kilka  projektów ustawy uzdrowiskowej . Problem  z zatwierdzeniem nowej ustawy  wynika z  niespójności  interesów  gmin uzdrowiskowych i  przedsiębiorstw   lecznictwa uzdrowiskowego. 
  Kontynuując Pan Burmistrz wyjaśnił, że  efektem Forum Samorządowego jest decyzja
  o zorganizowaniu spotkania  przedstawicieli gmin uzdrowiskowych z terenu Dolnego Śląska celem stworzenia lobby , które  będzie mogło mieć większy wpływ na odpowiednie potraktowanie  gmin uzdrowiskowych  w strategii rozwoju  Województwa Dolnośląskiego. 

  7. Radny Mariusz Winiarz  poprosił   o informację na temat   możliwości korzystania  przez młodzież szkolną z basenu w Hotelu "Sana" .

      - Pan Burmistrz wyjaśnił , że młodzież szkolna będzie mieć umożliwione korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego . Za 1 godzinę wypożyczenia basenu
  w godzinach przedpołudniowych wynegocjowano stawkę 50 zł . Opłata dla  dzieci wyniesie  1,50 zł  za  1 godzinę  co daje ok. 6 zł  miesięcznie.
      Z basenu korzysta już młodzież Gimnazjum . Pozostaje do rozwiązania problem dowozu dzieci ze Szkoły Nr 2.

  Pkt 4. Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między
               sesjami.

  1.   Pan Andrzej Sidorowicz  poinformował , że Komisja Rewizyjna  w okresie miedzy sesjami 
        odbyła  siedem  posiedzeń podczas których przeprowadziła kontrolę  Miejskiego Centrum
        Kultury i Klubów sportowych  w zakresie  wydatkowania środków przekazywanych
  z budżetu gminy   w  latach 2001 - 2002.   Protokoły z kontroli będą przedstawione Radzie Miejskiej na kolejnej Sesji.

  2.  Pani Halina Kostyra  poinformowała, że Komisja d/s Uzdrowiskowych, Zdrowia , Ochrony Środowiska  i Gospodarki Przestrzennej w  czasie od ostatniej Sesji miała dwa posiedzenia .
  Jedno z posiedzeń poświęcone było sprawom świadczenia usług medycznych na rzecz
  mieszkańców .  Na drugim posiedzeniu  Komisja zajmowała się  problemem utrzymania zieleni miejskiej .

  3. Pani Magdalena Ptaszek poinformowała ,że Komisja d/s budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu  w okresie  między Sesjami spotkała się  dwukrotnie .  Na posiedzeniach tych omawiano  projekt budżetu na rok 2003.  Ze względu na tematykę poświęcona budżetowi na  obydwa  posiedzenia zaproszono  pozostałe Komisje Rady Miejskiej .

  4.  Pani Jolanta Bachry  przedstawiła informacje z  prac Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  oraz Spraw Socjalnych i Opieki społecznej , która w okresie między sesjami odbyła jedno posiedzenie.  Tematem  tegoż posiedzenia była  analiza kosztów oczyszczania miasta ,  wyrażono opinię dotyczącej  stawek czynszowych za lokale mieszkalne i lokale socjalne oraz w sprawie  stosowania  przez MZK stawek za dodatkowe czynności  dotyczące gospodarki  wodno -ściekowej . Ponadto Komisja zajmowała się sprawami bieżącymi z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz  zbadała zasadność roszczeń Pani Heleny Jurek , wynikających ze skargi  wniesionej do Rady Miejskiej.

  5.  Pani Krystyna Kuncewicz   przedstawiła informacje o działalności Komisji d/s Oświaty,  Kultury, Sportu i Turystyki , która  w okresie między sesjami  odbyła jedno posiedzenie.
        W  posiedzeniu uczestniczyli  przedstawiciele  tworzącej się Lokalnej Organizacji Turystycznej  oraz  zaproszone podmioty gospodarcze  branży turystycznej .
        Celem spotkania było wypracowanie wspólnego planu  działań na rzecz promocji miasta. W tym temacie  Komisja podjęła  wnioski  o  nawiązanie współpracy  z  Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego  oraz reaktywowanie  Biura Promocji Miasta w Polanicy.
   
  6.  Pan Józef Szwed  poinformował, że Komisja d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego  w  okresie od ostatniej Sesji  miała jedno posiedzenie podczas którego odbyto wizję lokalną w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej . Komisja zapoznała się
  z problemami  służby  p.pożarowej, z wyposażeniem, oraz niezbędnymi potrzebami  jednostki.  W ocenie Komisji  niezbędnymi inwestycjami  jakie powinny być zrealizowane w najbliższym czasie to zakup nowego samochodu  ratownictwa drogowego ( aktualnie używany jest  mocno wyeksploatowany)  oraz  przeprowadzenie  niezbędnych remontów
  w siedzibie OSP w tym wymiana okien .  
        Ponadto  na posiedzeniu  rozpatrzono bieżące wnioski dotyczące  zmiany organizacji Ruchu  drogowego .

  Pkt 5 -   Uchwalenie  budżetu miasta na rok 2003 .

  Pan Przewodniczący  poinformował uczestników Sesji , że głównym tematem  odbywanej Sesji jest  uchwaleni Budżetu miasta na rok 2003 .  Projekt budżetu był analizowany  przez kilka miesięcy  a  powodem nie przedstawienia  budżetu do uchwalenia we wcześniejszym terminie  była konieczność w prowadzenia  kilku istotnych zmian , wynikających przede wszystkim
  z  potrzeby przeprowadzenia renegocjacji z Bankami  odnośnie sposobu spłat zadłużenia. Ostateczna wersja projektu budżetu  była  omawiana  na dwóch wspólnych posiedzeniach  wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej .  Budżet uwzględniający  korekty tak po stronie dochodów jak i  wydatków budżetowych   uzyskał pozytywną opinię  i przedstawiony  jest do uchwalenia przez Radę Miejską.

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 przedstawiła Pani Anna Surowiec Skarbnik Gminy   .

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Marek Kornacki  skierował zapytanie do Pani Skarbnik Gminy  na czym oparła  bardzo optymistyczne  założenia  do budżetu  2003 r. jeżeli chodzi o planowane dochody  od środków transportowych . .

  - Pani Skarbnik wyjaśniła , że  po zmianie przepisów dot. podatku od środków transportowych niektóre rodzaje samochodów , które  były dotychczas zwolnione z podatku będą w 2003 roku opodatkowane . Ponadto gmina systematycznie będzie otrzymywać ze Starostwa  Powiatowego wykaz  zarejestrowanych  pojazdów, co pozwoli na  prowadzenie  prawidłowej windykacji .

  - Pan Marek Kornacki  odnosząc się do planowanej dotacji dla  Szkoły Podstawowej
  i Gimnazjum "Edukator " zwrócił uwagę , że podczas  dyskusji  nad projektem budżetu była mowa o  dotacji  w wys. 355.135, 00 zł ,  a w przedstawionym  budżecie do uchwalenia jest  kwota 291.000,00 zł .  Pan Kornacki stwierdził, że  dotacja dla Szkoły Podstawowej "Edukator"  miała być wyliczona, zgodnie z  obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w/g średniej przypadającej na jednego ucznia w Szkole Podstawowej nr 2 i podobnie miała być wyliczona dotacja dla Gimnazjum.
  Pan Marek Kornacki przypomniał , że na posiedzeniu Komisji ,podczas omawiania projektu budżetu,  wnioskował by skorygować planowaną wysokość  dotacji dla "Edukatora"  do kwoty ok. 355.000  - wynikającej z  ustalonych zasad  wyliczania dotacji .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  odnosząc się do uwagi Radnego Marka Kornackiego stwierdził, że  faktycznie  na posiedzeniu Komisji  była mowa o  ustaleniu dla "Edukatora"  dotacji w wys. ok. 355.000 zł .  Pan Burmistrz  zadeklarował , że  po przeliczeniu wysokości dotacji przypadającej na ucznia w szkole Podstawowej Nr 2  i Gimnazjum  powstała różnica  dla "Edukatora" będzie  wprowadzona  do budżetu miasta na najbliższej Sesji.

  - Radna Jolanta Bachry  poprosiła o wyjaśnienie , czy zgodnie z  wnioskiem Komisji GKiM ,
  w planie zadań rzeczowych   uwzględniono wydatki na budowę  budynku socjalnego.

  - Pani Skarbnik wyjaśniła , że  wniosek Komisji został uwzględniony  i  zaplanowano wydatki  na budowę budynku socjalnego w dziale 700  w wys. 40.000 zł.

  - Radny Andrzej Sidorowicz  skierował pytanie do Pani Skarbnik - czy w związku z obniżeniem  stawki opłaty klimatycznej do 2 zł  istnieje nadal szansa na zrealizowanie zaplanowanych  z tego tytułu dochodów  w wys. 400.000 zł .

  - Pni Skarbnik wyjaśniła ,że w pierwszej wersji projektu budżetu zakładano dochody z opłaty klimatycznej  w wys. 450.000 zł.  Po zmianie stawki obniżono plan do  400.000 zł . W ocenie Pani Skarbnik  realizacja planowanego dochodu  może być  zagrożona  jeżeli  w tegorocznym sezonie turystycznym  do Polanicy przyjedzie mniej  gości .

  - Pan Henryk Czaja - Prezes PIG  poprosił o informacje  , czy w budżecie 2003 roku są zaplanowane środki na uruchomienie segregacji  odpadów komunalnych . 

  - Pani Anna Surowiec  wyjaśniła ,że na gospodarkę odpadami w budżecie przeznaczono 205.000 zł.

  - Pan Jacek Tyniec - Dyrektor MZK   dodatkowo poinformował  wnoszącego zapytanie ,że  dobiega końca adaptacja byłej szklarni na  pomieszczenia do segregacji odpadów komunalnych. Gmina w  zeszłym roku zakupiła pojemniki do segregacji odpadów , które będą rozstawione w wyznaczonych miejscach miasta , zakupiono też prasę  hydrauliczną  i  2 taśmociągi.  Ponadto w ramach programu  dotyczącego segregacji odpadów zakupiono nową śmieciarkę przystosowaną do  wywozu  segregowanych  w pojemnikach  odpadów.
  Zdaniem Pana Jacka Tyńca , zaplanowane w budżecie miasta środki powinny wystarczyć na fizyczne uruchomienie  segregacji w bieżącym roku.  
  Pan Tyniec podkreślił , że  na terenie gminy  powinna być uruchomiona akcja edukacji  społeczeństwa  na temat  konieczności  segregowania odpadów w miejscu ich wytworzenia  tj. w domach , miejscach pracy  .  Edukacją  powinny być  objęte dzieci w szkołach .  W ocenie Pana Jacka Tyńca   czas do fizycznego uruchomienia segregacji powinien być  wykorzystany do prowadzenia  szeroko pojętej edukacji  społeczności lokalnej .

  Innych uwag do projektu  budżetu miasta nie zgłoszono.

   

   

  Rada Miejska , w zarządzonym przez P. Przewodniczącego głosowaniu , podjęła jednogłośnie ( 15 głosów "za" ) UCHWAŁĘ Nr VI/ 42/ 2003  w sprawie  budżetu gminy na rok 2003.
                            
                                                     Uchwała budżetowa stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

  Pan  Przewodniczący w tym miejscu  obrad  skierował apel do Radnych  i  mieszkańców 
  o  udzielenie pomocy finansowej dla  ciężko chorego  Artura Szostaka  - mieszkańca naszego miasta. Wpłaty na zakup bardzo drogiego leku , ratującego życie Arturowi , mogą być  dokonywane na specjalne konto  . Numer konta  będzie udostępniony w Biurze Rady Miejskiej
  lub Sekretariacie Urzędu Miejskiego. 
  Ponadto Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji , że za pośrednictwem  Pana Posła Czesława Pogodę  podjęto  działania o sfinansowanie  kosztów zakupu  leku dla Artura przez Ministerstwo Zdrowia. 

  Pkt. 6 -  Dyskusja dotycząca sprawy  zakupu przez Gminę Polanica Zdrój od Spółdzielni 
  Mieszkaniowej w Kłodzku budynku Nr 6 przy ul. Spółdzielców w Polanicy Zdroju  - w kontekście informacji Burmistrza Miasta przedstawionej na Sesji
  w dniu 20.02.2003.

  Pan Przewodniczący przypomniał, że na Sesji w dniu 20 lutego 2003 r. Wiceburmistrz Miasta Pan Jacek Nowicki  przedstawił informację  na temat  zakupu budynku od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku . Szerokiego komentarza do tej sprawy udzielił pan Burmistrz Jerzy Terlecki .  Ustalono,  że dyskusja odbędzie się na kolejnej Sesji , dając w ten sposób czas Radnym na  szczegółowe zapoznanie się z opracowanym materiałem .
  Ponadto Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji , że Radni otrzymali pismo, które polemizuje z  informacją Burmistrza . Pismo  to nie jest podpisane stąd   trudno ustalić kto jest autorem  tegoż pisma. Informację skąd powchodzi pismo  powinien przedstawić Pan Zbigniew Bilan , który  rozdał ten materiał Radnym .

                                              Pismo dostarczone Radnym stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

       Głos zabrał Pan Zbigniew Bilan , informując Radnych ,że  dostarczone im pismo jest odpowiedzią  byłego Burmistrza Grzegorza Junga oraz Pana Tomasza Koczota
  i byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej  Pana Tomasza Lipińskiego  na informację dotyczącą  zakupu budynku od Spółdzielni Mieszkaniowej .

       Zdecydowano ,że  treści dostarczonego pisma  odczyta Pan Burmistrz Jerzy Terlecki
  i  ustosunkuje  się do poszczególnych  spraw  poruszonych w piśmie .

       Burmistrz Miasta  odczytując treść  dostarczonego pisma odniósł się do  przytoczonych w piśmie stwierdzeń , dotyczących : 
  1) włączenia w koszty  transakcji  uzysku dodatkowych 4 lokali   (3 na poddaszu i 1 w 
  przyziemiu ;
     Zdaniem Pana Burmistrza  przy zakupie budynku , zgodnie z prawem budowlanym,  powierzchnia strychu i przyziemia nie mogła być  liczone  tak jak powierzchnia mieszkalna.   Przystosowanie  tych pomieszczeń na cele mieszkalne wiązało się
  z  nakładami  osób , które wykonywały  adaptację.  
   

     
  Spółdzielnia mieszkaniowa w swoich budynkach  sprzedawała  powierzchnie strychowe  do adaptacji na cele mieszkalne  najwyżej po 500 zł/m2  a nie po 2ok. 2.000,  co wynika z przytoczonych  w piśmie cyfr.
  2)  rozliczenia w cenie zakupu budynku  przekazanej  dla Spółdzielni Mieszkaniowej działki pod budowę garaży;
       W ocenie Pana Burmistrza Spółdzielnia Mieszkaniowa była bardzo zainteresowana gruntem pod budowę  garaży . Z  przeprowadzonych ankiet wynikało ,że w łatwy sposób nastąpi ich sprzedaż  a tym samym  zarobek dla Spółdzielni Mieszkaniowej.
     Faktycznie wybudowane garaże  zostały sprzedane,  w związku z czym należy stwierdzić ,że  działanie Spółdzielni było związane z interesem biznesowym a nie interesem społecznym .
  3)  problem 2,5 % rozbieżności  pomiędzy wartością projektową obiektu a pomiarem
  z natury ;
       Pan Jerzy Terlecki zauważył  , że obowiązuje odpowiednia procedura  przekazywania środków trwałych,   gdzie powinien się znaleźć  faktyczny obmiar  przejmowanego  budynku .
       Po zakwaterowaniu powodzianie zgłaszali zastrzeżenia co do pomiaru lokali mieszkalnych i wówczas  należało  dokonać weryfikacji  i wystąpić o korektę do Spółdzielni Mieszkaniowej .  Przytoczona  w piśmie sugestia , że  różnica w pomiarach może wynikać z pomiarów po nałożeniu tynków,  w ocenie Pana Burmistrza jest również  nieprecyzyjna gdyż  aktualnie  nie robi się tynków 5 cm
  a najwyżej 2,5 cm.
       Pouczenie autora pisma,  o  możliwości wystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej
  o zwrot części ceny  sprzedaży wynikającej z  faktycznego obmiaru może budzić  jedynie  zdziwienie  dlaczego  nie zrobione togo w chwili , kiedy obiekt był przekazywany do eksploatacji.
  4) stwierdzenie , że nieuczciwe było  porównywanie ceny pozostałości parterowych mieszkań oferowanych przez Spółdzielnie w 2002 r   z ceną najdroższych mieszkań   z roku 1999  pan Burmistrz skwitował wyjaśnieniem , że w roku 1999 Spółdzielnia nie miała nabywców na  budynek , który kupiła gmina  , zwłaszcza ,że do  roku 2002 dysponowała wolnymi lokalami  w pozostałych  budynkach  przy ul. Spółdzielców.
       W ocenienie Pana  Burmistrza dobrze byłoby aby ktoś  podpisał się pod  tego typu zarzutem .
  5)  argument , że  Zarząd Miejski nabył nieruchomość od Spółdzielni Mieszkaniowej za optymalną  cenę mieszcząca się w granicach określonych operatem szacunkowym i dalsza  treść tegoż wyjaśnienia ,  zdaniem Pana Burmistrza świadczy  o tym ,że Zarząd minionej kadencji  w wyjątkowy sposób zadbał o interes Spółdzielni Mieszkaniowej a nie o interes gminy.
       
       Reasumując  komentarz do  przekazanego pisma , Pan Burmistrz zwrócił uwagę ,że w  informacji  , która opracował Wiceburmistrz Pan Jacek Nowicki była mowa o innych sprawach  tj.  kablu energetycznym , który znalazł się w wycenie , wodociągu, nakładach na utwardzenie  nawierzchni wokół budynku , do których to spraw  autor  dostarczonego pisma  nie odniósł się .
     
   Pan Burmistrz poinformował uczestników Sesji , że  gmina przygotowała  wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej o zwrot  środków wliczonych do  wartości  budynku , a wynikających z zawyżonej powierzchni użytkowej , wliczenia wartości sieci energetycznych  oraz  skorygowania wartości  robót  dot. dróg i placów o wielkości 122m 2  gdzie maksymalny koszt mógł wynosić 10 -12 tyś. zł , a nie 120.000 zł. a także za dwukrotnie zapłaconą sieć wodociągową - raz przy zakupie budynku , drugi raz  na podstawie wyroku sądowego . 

   - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak w uzupełnieniu poinformował  uczestników Sesji, że w ślad za propozycją  jaką przedstawił na łamach prasy lokalnej, z inspiracji  byłych Burmistrzów i  Przewodniczącego Rady minionej kadencji , za pośrednictwem Radnego Z.Bilana doszło do takiego spotkania.
  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele  władz minionej kadencji ;  Pan Grzegorz Jung, Pan Tomasz Koczot , Pan Tomasz Lipiński .  Aktualnie funkcjonujące władze reprezentowali Pan Przewodniczący , Pan Burmistrz Jerzy Terlecki, Wiceburmistrz Pan Jacek Nowicki , Pani Magdalena Ptaszek  oraz  Radni  Pan Zbigniew Bila  i Pan Roman Szymański - Członkowie  Zarządu minionej kadencji .  Na spotkaniu dyskutowano o wszystkich problemach , które były przedmiotem  Raportu o Stanie Gminy. W dyskusji tej strony podtrzymywały własne stanowiska odnośnie spraw poruszanych w Raporcie.   Na spotkaniu zdecydowano o odstąpieniu od publicznej debaty  z władzami  minionej  kadencji , na rzecz  udziału  tychże osób w  Sesjach Rady Miejskiej. Zgodnie z  tym ustaleniem  na Sesję zaproszono Pana Grzegorz Junga i Pana Tomasza Lipińskiego  , którzy niestety nie skorzystali z zaproszenia  . Przedstawione Radzie Miejskiej pismo ,niepodpisane, ale wiadomo już kto był jego autorem ,  należy uznać jako kolejny element polemiki , jednakże inaczej  wyglądałyby  osobiste wyjaśnienia  do  poruszonych podczas Sesji spraw.
       Pan  Przewodniczący  stwierdził ,że nadal będzie podtrzymywać formułę zapraszania byłego Burmistrza i byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej na kolejne Sesje.
   
  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Andrzej Sidorowicz , odnosząc się do informacji Pana Burmistrza , mówiącej
  o skierowaniu  pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku o zwrot  niesłusznie zawyżonych  kosztów zakupu budynku   , skierował zapytanie  o  jaka kwotę łącznie  wystąpiła gmina.

  - Pan Burmistrz  wyjaśnił , że łączne roszczenie gminy  wynosi ok. 450.000 zł .

  - Pozostali uczestnicy Sesji nie  podjęli  dyskusji  w sprawach dotyczących  pkt. 6 porządku obrad.

  Pan Przewodniczący  skierował prośbę do  Burmistrz Miasta by na bieżąco  informował Radę Miejską o  efektach podjętych działań wobec Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Kłodzku.

   

   

  Pkt. 7 - Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej gminy za lata 2001-2002 w zakresie
  celowości wydatkowania środków finansowych  na  usługi hotelarskie
  i gastronomiczne.

  Treść Protokołu  odczytał  Pan  Andrzej Sidorowicz  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej .
                                    Kopia protokołu Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik Nr.4
                                    do niniejszego protokołu.

  Ponadto Pan Andrzej Sidorowicz odczytał  odpowiedź na wnioski Komisji Rewizyjnej dostarczoną przez  Panią Skarbnik Gminy Annę Surowiec.

                                          Pismo  Pani Skarbnik  stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu.

  W dyskusji  dotyczące  spraw  objętych Protokołem Komisji Rewizyjnej  udział wzięli:

  1. Radny Marek Kornacki , odnosząc się do stwierdzonego podczas kontroli faktu  wypłacenia należności z  nieopisanych rachunków stwierdził , że  nie wyobraża sobie tego ,że w Urzędzie Miejskim rachunek bez opisu mógł być zaakceptowany przez Burmistrza do wypłaty.  W ocenie Pana Marka Kornackiego kwoty z tego typy rachunków powinny podlegać zwrotowi.
  Pan Marek Kornacki  zwrócił uwagę ,że w prywatnej firmie , gospodarka finansowa nie dopuszcza takiej możliwości , to tym bardziej  przy gospodarowaniu środkami  samorządowymi nie może mieć miejsca taka  sytuacja.
  Ponadto  w protokole Komisji Rewizyjnej jest mowa o nierozliczeniu  zaliczki . Fakt ten zdaniem Pana Marka Kornackiego jest  zupełnie niezrozumiały.

  - Pan Andrzej Sidorowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odpowiadając na wątpliwości  Radnego Marka Kornackiego  stwierdził ,że Komisja Rewizyjna uzyskała wyjaśnienie , że forma zaliczki była mylnie zastosowana  a de facto  jest to zaliczka.
  W ocenie Pana Andrzeja Sidorowicza należy się spodziewać , że rozliczenie  wykazanej  w protokole kwoty już nie będzie.

  - Pan Marek Kornacki w swym kolejnym wystąpieniu  zgłosił wniosek o opublikowanie na łamach "Gazety Gmin"  rachunku za nocleg Burmistrza w Holetu "Victoria" w Warszawie  . Zdaniem Pana Kornackiego mieszkańcy powinni  wiedzieć jak wydaje się lekką ręką społeczne pieniądze , wydając 2.100 zł za jeden nocleg. 
  W ocenie Pana Kornackiego gmina Polanica Zdrój  nie jest  tak bogatym miastem by można było beztrosko wydawać pieniądze , być może stąd wynika 11 mil długu .

  Reasumując Pan Marek Kornacki zgłosił wniosek formalny  by za   nieopisane rachunki  żądać zwrotu  od osoby , która te rachunki akceptowała.

  2. Radna Jolanta Bachry - skierowała zapytanie , czy podczas odbytych kontroli RIO,
  w minionej kadencji,  omawianie wydatki nie podlegały tym  kontrolom .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił ,że kompleksowa kontrola RIO odbyła się
  w roku 1999 . Późniejsze kontrole RIO były  tematyczne , stąd omawiane wydatki nie podlegały tym kontrolom.

  3. Radny Andrzej Stępek  - skierował pytanie  do Radnych , byłych Członków Zarządu  - czy wyjazd do Telgte  odbywał się na zaproszenie władz  tego miasta .
  W ocenie Pana  Stępka  jeżeli  wyjazd odbywała się na zaproszenie to strona zapraszająca pokrywa  zazwyczaj koszty  takiej wizyty.
  W trakcie Kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Gmina  Polanica pokrywała koszty delegacji  partnerskiego miasta Telgte. 

  4. Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  stwierdził , że wątpliwości o których mówi  radny A. Stępek , rodzą się z faktu braku opisu na rachunkach .
  W II kadencji Rady podpisano układ partnerski z miastem Telgte. Odbyły się wówczas dwie wizyty  tamtejszych władz w Telgte  w tym  uczestnictwo  całej Rady Miejskiej .
  Koszty zakwaterowania i wyżywienia  pokryte były przez miasto Telgte  a przy rewizycie  koszt pokrywała nasza gmina.  Przy tych wyjazdach  nikt nie pobierał diet
  i żadnego kieszonkowego . 
  Zdaniem Pana Przewodniczącego , jeżeli w aktualnej kadencji będą organizowane wizyty do miast partnerskich przejrzysta reguła z lat minionych będzie podtrzymana .

  Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami pokontrolnymi Komisji .

  Rada Miejska   , stosunkiem głosów  12'za" , 3 wstrzymujące się"  zatwierdziła Protokół Komisji Rewizyjnej .

   Pan Przewodniczący  przypomniał ,że Radny Marek Kornacki zgłosił wniosek  w sprawie opublikowania w prasie lokalnej rachunku za nocleg b.Burmistrza  w Hotelu "Victoria" na kwotę 2.100 zł .

  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Sidorowicz  wyjaśnił , że w/g specyfikacji na omawianym  rachunku  wyszególniona jest kwota 2.132,20 zł  za dwa noclegi  w terminie 27-29 wrzesień.
  Ponadto Pan A.Sidorowicz  zgłosił wątpliwość , czy w świetle ustawy o ochronie danych można  opublikować  omawiany rachunek .

  - Pan Przewodniczący zauważył , że w omawianej sprawie  brakuje  szczegółowych danych  bo być może z noclegu korzystały dwie osoby i  w takim przypadku koszt rozkładałby się  zupełnie inaczej.
  W ocenie Pana Przewodniczącego decyzja o opublikowaniu rachunku musiałaby być poddana  szczegółowym wyjaśnieniom .

  W świetle  wyjaśnień Pana Przewodniczącego, Radny Marek Kornacki wycofał swój wniosek .


  Odnosząc się do drugiego wniosku  Radnego Marka Kornackiego, dotyczącego zwrotu  kwot  przez osobę  akceptującą Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak skierował zapytanie do Pani Skarbnik na jakiej podstawie zostały rozliczone rachunki  przez służby finansowo- księgowe Urzędu Miejskiego , jeżeli niespełniały wszystkich kryteriów do rozliczenia. 
  Pan Przewodniczący  podkreślił,  że być może  odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą służby Urzędu, a nie osoba  akceptująca  rachunek .

  - Radna Krystyna Gowsz  stwierdziła , że jej zdaniem   pracownicy Urzędu zajmujący się rozliczeniem faktur  wiedzą jak  powinny być one opisane . Takie szczegółowe wymagania  stosowane są wobec innych osób , które przedstawiają do Urzędu rachunki do rozliczenia . W ocenie Pani Krystyny Gowsz  w omawianych sytuacjach najprawdopodobniej pracownicy nie mieli nic do powiedzenia.

  - Radna Jolanta Bachry skierowała  zapytanie do pani Skarbnik ,czy w Urzędzie jest  instrukcja  dotycząca obiegu dokumentów księgowych  w tym  ustalone zasady rozliczania faktur  . Jeśli jest,  to kto podpisał tę instrukcję i czy osoby podpisane pod tym dokumentem łamały ustalone  przepisy.

  -Pani Skarbnik  wyjaśniła , że w Urzędzie jest instrukcja obiegu dokumentów księgowych .

  - Radny Roman Szymański stwierdził, że  omawiana sprawę  najprawdopodobniej regulują odpowiednie przepisy  i  kompetencje  dotyczące  zwrotu  pieniędzy za nieopisane faktury  pozostają w gestii Burmistrza Miasta  . Sprawa nie powinna być  rozstrzygana w formie głosowania przez Radę.

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zaproponował ,by odstąpić od zajmowania stanowiska  w sprawie , w której nie ma pełnej  jasności formalno-  prawnej.  .
  W ocenie Pana Przewodniczącego Rada Miejska  powinna zobowiązać  Burmistrza Miasta do przedstawienia na następnej sesji informacji w jakiej formie mogą być rozliczone  lub nierozliczone  faktury , które nie zostały opisane, a o których mowa Protokole Komisji Rewizyjnej .

  Pan Przewodniczący  zaproponował by  Jego powyższą propozycję potraktować jako  w n i o s e k  formalny  .
  Zdaniem Pana Przewodniczącego przegłosowanie wniosku Radnego Marka Kornackiego stawia Burmistrza w niejednoznacznej sytuacji , bo być może nie będzie mieć podstaw  prawnych by wezwać  osoby akceptujących faktury bez opisu  do zwrotu pieniędzy .

  - Pan Andrzej Sidorowicz  poinformował uczestników Sesji , że stwierdzone uchybiane przez Komisję Rewizyjna  są raczej natury moralnej  aniżeli formalno - prawnej. Osoba  biorąca udział w delegacji ma prawo  do noclegu . Wykazane wydatki  w Protokole
  Komisji Rewizyjnej  , ze względu na  ich wysokość budzą  emocje , ale nie można do końca stwierdzić w większości przypadków naruszenia prawa.
   
  Pan Przewodniczący zamknął dyskusję  i zarządził głosowanie nad  własnym wnioskiem  mówiącym o zobowiązaniu Burmistrza Miasta  do przedstawienia na następnej sesji informacji o  prawnych możliwościach dotyczących  omawianej wyżej kwestii.

  Rada Miejska , stosunkiem głosów  10'za" , 5 "wstrzymujących się", zaakceptowała  wniosek  Przewodniczącego Rady Miejskiej.


  Pkt. 8 -  Podjęcie uchwał w sprawach :

  Pkt. 8a   - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2002 z dnia 30.12.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami : Wł. Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polskiego i granicą obrębu Piekielna Góra Miasta Polanica Zdrój, wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do  tegoż projektu uchwały.
   
  - Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

      Rada Miejska , w zarządzonym głosowaniu,  pojęła w powyższej sprawie 
      UCHWAŁĘ  Nr VI/43/2002  - stosunkiem głosów : 14"za"
                                                                                              1 "wstrzymujący się"
                  
   
                                                                       Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu .


   
  Pkt. 8 b -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości
           oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia
           nieruchomości w drodze przetargu  - przedstawiła Pani  Magdalena Ptaszek -
           Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej .

  Zgłoszone uwagi do projektu uchwały :

  - Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy,  zgłosił  potrzebę  skreślenia z projektu
  uchwały  treści § 1  uzasadniając powyższe  tym , że sprawę  zasad nabycia lokali mieszkalnych reguluje znowelizowana ustawa  o ochronie praw lokatorów  gdzie został zniesiony  przepis o  terminie  zawarcia umowy najmu  lub dzierżawy  "po 12 listopada 1994 r."

  - Pan  Marek Kornacki zgłosił wątpliwość  do treści § 3  gdzie po słowach  "..... zwalnia Burmistrza Miasta z obowiązku zbycia w drodze przetargu"  zastosowano  znak interpunkcyjny (przecinek) .

   - Radna Jolanta Bachry zwróciła uwagę , że zastosowany w §  5  pkt. 4   powinien stanowić odrębny paragraf . W związku z tą zmiana  musi nastąpić zmiana numeracji paragrafu 6 i 7 .

   - Radca Prawny Pan Leszek Woźniak  odnosząc się do wątpliwości zgłoszonej przez Radnego Marka Kornackiego , stwierdził , że   dalsza treść § 3 w sposób wyraźny mówi , że zwolnienie  z obowiązku  zbycia w drodze  przetargu  dotyczy  dzierżawionych nieruchomości co najmniej 10 lat , jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

   - Pan Przewodniczący zarządził  wykreślenie  przecinka  - zgodnie z uwagą Radnego Kornackiego.

     Pan Marek Kornacki , biorąc pod uwagę  stwierdzone błędy w projekcie uchwały zgłosił wniosek formalny o zdjęcie jej z porządku obrad.

    - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  skierował wniosek do Pana Przewodniczącego o zarządzenie przerwy na wniesienie  przez Radcę Prawnego  poprawek do projektu uchwały .
      W ocenie Pana Burmistrza  oddalenie projektu uchwały  jest niekorzystne dla gminy , gdyż wstrzymuje  możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych z  90%  bonifikatą . Wielu mieszkańców czeka na nowe warunki kupna lokali mieszkalnych .

      Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  wniosku radnego Marka Kornackiego .

    Rada Miejska stosunkiem głosów : 11"za" , 2"wstrzymujące się", 2"przeciwne"
       zdecydowała o przyjęciu wniosku i tym samym zdjęciu projektu uchwały z porządku 
   Sesji.

   

  pkt.8 c - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju  przedstawił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  informując , że  wysokość diet Przewodniczącego i Radnych  pozostaje  w tej samej wysokości  jedyna zmiana dotyczy ustalenie  wysokości  miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w wys. 400 zł .
                    Dotychczas diety naliczane były w oparciu o  trzy  uchwały z minionej kadencji stąd tez decyzja o zebraniu  ustaleń o wysokości diet w jednym akcie prawnym.

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .


      Rada Miejska , w zarządzonym głosowaniu,  pojęła w powyższej sprawie 
      UCHWAŁĘ  Nr VI/45/2002  - stosunkiem głosów : 15"za"
                                                                                              
   
                                                                       Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu .

   

   


  Pkt. 9  -  Rozpatrzenie skargi - zgodnie z art. 229 ust. 3 k.p.a

  Pan Przewodniczący poinformował radę Miejską, że w dniu  13.01.2003 r  do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pani Heleny Jurek dotycząca zwrotu nakładów  poniesionych na remont mieszkania po powodzi. 
  Pani Helena Jurek  zwróciła się do Burmistrza Miasta o gotówkowy zwrot nakładów  jakie poniosła na remont  mieszkania po powodzi w roku 1998  .
  Zarząd Miasta minionej kadencji   zdecydował , że zwrot nakładów  dla pani Jurek nastąpi w zwolnieniu jej z opłat czynszowych  aż do wyczerpania  uznanej przez gminę kwoty.
  Pani Helena Jurek  zaskarżyła  taki sposób rozliczenia do Sądu .
  W wyniku postępowania Sądowego zapadł prawomocny wyrok  niekorzystny dla Pani Jurek .
  Skargą zajmowała się Komisja d/s  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , która miała za zadanie wyjaśnić  przedstawiony  przez Panią Jurek problem .W tej sprawie  Komisja skierowała do Burmistrza  wnioski dotyczące sprawy Pani Heleny Jurek  , w związku z czym Pan Przewodniczący  skierował prośbę do Burmistrza o  przedstawienie stosownych wyjaśnień.

  - Głos zabrał Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki  informując Radę Miejską , że Pani Jurek domaga się zwrotu  42.000 zł  z odsetkami.   Zgodnie z ustaleniami Komisji doszło do spotkania z Panią Heleną Jurek, na którym  zaproponowano Jej zwrot w gotówce połowy  w/w kwoty.  Pani Jurek  nie zajęła stanowiska  na zgłoszona propozycję.
  Na okoliczność spotkania i stanowiska  Pani Jurek spisano odpowiednią notatkę  .
  Ponadto Pan Burmistrz stwierdził , że  w sprawie zwrotu nakładów dla Pani Heleny Jurek jest orzeczony wyrok Sądowy  i  praktycznie gmina nie ma podstaw prawnych do gotówkowego rozliczenia poniesionych nakładów na remont mieszkania .
  Pan Burmistrz zaznaczył , że sprawa będąca przedmiotem skargi  ma charakter cywilno-prany i nie podlega pod k.p.a. stąd tez  Rada Miejska nie może być właściwym organem do jej rozstrzygnięcia.

  - Radna Jolanta Bachry - Przewodnicząca Komisji d/s Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej  zgodziła się z uzasadnieniem Pana Burmistrza , że sytuacja  zwroty nakładów poniesionych przez Panią Jurek , w świetle  istniejącego wyroku sądowego, jest czytelna dla gminy.
  Komisja  po spotkaniu z Panią Jurek , swoje wnioski  oparła  o fakt ,że budynek  w którym zamieszkuje Pani Jurek znajdował się na terenie gminy  gdzie były regulowane sprawy remontów lokali mieszkalnych  wobec  wszystkich  osób , którym powódź wyrządziła szkody. Ponadto wzięto pod uwagę to , że  regulacje stanu prawnego dotyczące przejęcia budynku od FWP  były w toku i ich finał nastąpił bezpośrednio po powodzi. 
  Stanowisko Komisji dotyczyło  ewentualnego zwrotu  kwoty podstawowej poniesionych nakładów, bez odsetek , pozostawiając  tę propozycję do  ostatecznej decyzji Burmistrzowi Miasta.

  Zdanie Pani Jolanty Bachry , patrząc na aspekt społeczny sprawy Komisja podjęła słuszne stanowisko , które w  jakiś sposób zrekompensowałoby  nakłady dla Pani Heleny Jurek  poszkodowanej przez  powódź.

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  w swym wystąpieniu  podkreślił , że z moralnego  czy też społecznego punktu  widzenia  sprawa Pani Heleny Jurek jest bolesna.  Patrząc na sprawę  pod względem prawnym Burmistrz Miasta, mając prawomocny wyrok Sądowy  nie ma podstaw prawnych  do uwzględnienia roszczenia Pani  Jurek .

    Radni nie podjęli dalszej dyskusji w przedmiocie  skargi  wniesionej do Rady Miejskiej.

  Projekt uchwały w sprawi rozpatrzenia skargi Pani Heleny Jurek dotyczącej zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego   przedstawiła Pan  Magdalena Ptaszek  - Wiceprzewodnicząca rady Miejskiej .


   Rada Miejska , w zarządzonym głosowaniu,  pojęła w powyższej sprawie 
  UCHWAŁĘ  Nr VI/46/2002  - stosunkiem głosów : 11"za"
                                                                                          1 "przeciwny"
                                                                                          2 "wstrzymujące się"
   
                                                                       Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu .

  Pkt. 10 - Zapytania, wolne wnioski .

  Radny Roman Szymański  zgłosił w n i o s e k formalny   o przegłosowanie  projektu uchwały w sprawie ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości
  oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia
  nieruchomości w drodze przetargu.
  Pan Szymański  wyjaśnił , że podczas przerwy  w obradach , niektórzy Radni  uznali , że  dość pochopnie głosowali za wnioskiem Radnego Marka Kornackiego , beż  wnikliwego  przeanalizowania  możliwości wniesienia poprawki do projektu uchwały.
  Wycofanie projektu uchwały z obrad  wiąże się  z wstrzymaniem procedury sprzedaży mieszkań .  Po Sesji z 20 lutego br.  rozeszła się w mieście  informacja o  90 % bonifikacie  przy kupnie lokali mieszkalnych , w związku z czym istnieje duże zainteresowanie nabywaniem przez najemców mieszkań .

  - Pan Przewodniczący  wyjaśnił ,że  w przerwie zapoznał się z ustaleniami Statutu i nie ma przeciwwskazań  by powrócić  do wycofanego  z porządku obrad  projektu uchwały.
  Ponadto pan Przewodniczący  skierował prośbę do  wnioskodawcy o przedstawienie projektu uchwały  z wniesionymi poprawkami.

  - Pan Roman Szymański wyjaśnił ,że zmiany w projekcie uchwały polegać będą na : 
  1) skreśleniu w całości §  1.
  2) wprowadzeniu po § 5 kolejnego   § nr  6  który otrzyma brzmienie pkt.  5 w § 5.
  3) zmianie numeracji  paragrafów  po wykreśleniu § 1 i po dodaniu § 5 .
   Pozostałe  ustalenia w projekcie uchwały pozostają bez zmian.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Romana
  Szymańskiego.

  Rada Miejska  przyjęła  wniosek stosunkiem głosów:  12"za" , 1"przeciwny", 2 "wstrzymujące się"

  Wobec powyższego rozstrzygnięcia,  Pan Przewodniczący zarządził kolejne głosowanie w dotyczące przyjęcia projektu uchwały  w sprawie w sprawie ustalenia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr VI/44/2003 - stosunkiem głosów :
  11 "za"
                                                                                                                     1"przeciwny"
                                                                                                                     3"wstrzymujące się
                            
    Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.


  Pkt. 10. C.d


  1. Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji , że w dniu 28.03.2003 r. o godz. 16.30,    odbędzie się spotkanie wyborców z Radnymi  Okręgu Wyborczego Nr 1 . 
      Natomiast spotkanie Radnych Okręgu Wyborczego Nr 3 odbędzie się  3.04.2003 o godz. 16.00 w siedzibie Gimnazjum .


  2. Radna Jolanta Bachry nawiązując do wcześniejszej dyskusji  w sprawie zakupu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku  budynku dla powodzian  , skierowała do  Pana Burmistrza zapytanie  -czy nie ma możliwości  rozliczenia  niesłusznie  naliczonych kosztów  przy zakupie budynku  w ramach  spłat zasądzonych  gminie  z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych .


      Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił , że  zasądzonej kwoty w wys. ok. 800.000 zł, z odsetkami,   pozostały do spłaty dwie raty tj. ok. 100.000 zł.  Dług gminy wobec Spółdzielni Mieszkaniowej  przejęła  Firma  Pana Skurskiego,  stąd  nie ma żadnych możliwości negocjowania ze SM  takiej formy rozliczenia.   Pkt. 11. Zamknięcie obrad .


   Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził , że   zrealizowano wszystkie  tematy objęte porządkiem obrad i ogłosił zamknięcie  VI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .  Protokołowała Anna Błoch


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (3598 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·