Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół VII/2003
  PROTOKÓŁ Nr VII/2003
  z  Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  24.04.2003r.


  Sesję
  rozpoczęto o godz.  15.00
  zakończono o godz.  20.00


  W Sesji uczestniczyło 14 Radnych
  - nieobecny  Radny Roman Szymański


  Ponadto w Sesji udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki    - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki    - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  -  Sekretarz Gminy
  4. Pani Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy
  5. Pan Jacek Tyniec   - Dyrektor MZK
  6. Pani Teresa Pituła  - Dyrektor Gimnazjum
  7. Pan  Dariusz Kłonowski   - Dyrektor Szk. Podst . Nr 2
  8. Pani Anna Kościelska po. Dyr. Szk. Podst. "Edukator"
  9. Pani Maria Zwierzyńska  - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
  10. Pani GabrielaTyburska   - Dyrektor Przedszkola Nr 2
  11. Pani Elżbieta Żylińska    - Dyrektor Przedszkola Nr 1
  12. Pan Marek Mazurkiewicz    - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
  13. Pan Andrzej Jellin   - Kierownik OPS
  14. Pan Dariusz Strug     - Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju
  15. Pan Jerzy Kozakiewicz   -  Komendant Straży Miejskiej
  16. Pan  Henryk Czaja    - Prezes PIG
  17. Pan Jan Pisarczyk    - Prezes Oddziału ZNP w Polanicy
  18.  Pan  Tomasz Lipiński    - Przewodn. Rady Miejskiej  III Kadencji .
         oraz kilku mieszkańców miasta  .


  Obsługę prawną Sesji sprawowali Radcowie Prawni Gminy :
  1. Pani Jadwiga Skobało
  2. Pan Leszek Wożniak


  Lokalną prasę reprezentowali ":
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz     -  "Gazeta Gmin"
  2. Pan  Konstanty Goleń          -  "Nieregularnik " Gazeta TMP


     Otwarcia  VII Sesji  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju dokonał Pan Zbigniew Puchniak - Przewodniczący Rady Miejskiej.
  Pan Przewodniczący stwierdził, że liczba obecnych radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał .


  W tym  miejscu obrad nastąpiło  uroczyste wręczenie nagród dla  dzieci  biorących udział
  w  Wielkanocnym Konkursie Plastycznym , który to konkurs zorganizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Świetlicach Profilaktyczno -  Wychowawczych  , funkcjonujących przy Szkołach  Podstawowych .
              ( Protokół Komisji Konkursowej  znajduje się w dokumentacji Pełnomocnika d/s Profilaktyki 
              i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ).


        Pan Przewodniczący  przystąpił  do   proceduralnych  czynności  związanych z  przebiegiem sesji   , przestawiając    do wiadomości radnych i  pozostałych uczestników Sesji ustalony porządek obrad jn.:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między  Sesjami.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2002:
       1) przedstawienie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2002,
       2) przedstawienie opinii RIO o  sprawozdaniu z wykonania  budżetu miasta Polanica Zdr.,
       3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  w sprawie wykonania budżetu miasta w roku 2002
           oraz  wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta,
       4) przedstawienie  opinii  RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium .
       5) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi
            Miasta.
  6. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy  o sytuacji bezrobocia w mieście Polanica
       Zdrój oraz podejmowanych formach przeciwdziałania bezrobociu.
  7.  Przedstawienie  Protokołów Komisji Rewizyjnej z kontroli  gospodarki finansowej :
       1) Miejskiego Centrum Kultury -  w zakresie sposobów finansowania imprez zleconych przez
           Zarząd Miejski  w roku 2002 .
       2) Klubu Sportowego "Polanica" i Towarzystwa Sportowego "Polanica"   w zakresie celowości
           wydatkowania dotacji miasta na funkcjonowanie klubów w latach 2001 - 2002 .
  8. Podjęcie uchwał  w sprawie :
      a)  Statutu Miasta Polanica Zdrój,
      b)   wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/ 3 / 2002 z dnia  18 listopada 2002 r w sprawie  powołania
            stałych  Komisji Rady Miejskiej ,ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych
            Komisji
      c) wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy , przeznaczonych do sprzedaży w roku
            2003 .
  9. Zapytania , wolne wnioski .
    10. Zamknięcie obrad .


  Ponadto Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak zgłosił  w n i o s e k  formalny o rozszerzenie   pkt. 8  o dodatkowy projekt uchwały   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok  2003  , w którym , zgodnie z deklaracją Burmistrza Miasta z poprzedniej Sesji skorygowana jest wysokość  dotacji dla  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Edukator".


  Rada Miejska w  zarządzonym głosowaniu   zatwierdziła  wniosek Pana Przewodniczącego  w sprawie  zmiany  w  porządku obrad polegającej na dodaniu w pkt. 8 p.pkt. "d".  - stosunkiem głosów  14"za"
                                                                                                                


  Innych  wniosków do  porządku obrad nie zgłoszono.


  - Pan  Burmistrz  Jerzy Terlecki  zgłosił  auto poprawkę do projektu uchwały w sprawie  planu sprzedaży nieruchomości  na rok 2003  polegającą na wykreśleniu  nieruchomości  przy ul. Zdrojowej  13  z pozycji 28 przedłożonego  wykazu i umieszczenie  tej nieruchomości w  pozycji  53  -  sprzedaż lokali użytkowych.  Pkt. 2 porządku obrad  -  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji .


  Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu Nr VI/2003  z Sesji Rady Miejskiej  odbytej dnia 21 marca 2003r.


  Wobec braku uwag  Pan Przewodniczący  stwierdził , że protokół z poprzedniej  sesji uznaje się za przyjęty.


  Pkt. 3 porządku obrad  - Informacja  o działalności  stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie
                                                 między  sesjami.


  1. Pani Krystyna Kuncewicz  -Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu poinformowała ,że
      Komisja  w okresie między sesjami odbyła jedno posiedzenie , na którym analizowano zasady
      współpracy z miastami partnerskimi . Oceniono, że współpraca z niemieckim miastem Telgte układa się   
      prawidłowo - szczególnie dotyczy to wymiany młodzieży gimnazjalnej , współpracy Klubów
     Sportowych.     
     Dobrze byłoby aby uaktywnić współpracę młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 2  .
     Ponadto Komisja  odbyła spotkanie z  przewodnikami na temat tras  spacerowych, które planuje się
     wytyczyć na terenie miasta.  


  2. Pani Jolanta Bachry  - Przewodniczą Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spraw Socjalnych i Opieki społecznej  poinformowała ,że  Komisja w okresie między sesjami odbyła jedno posiedzenie  na którym  dokonano weryfikacji list lokali mieszkalnych i lokali socjalnych .
  Zaplanowano , że na kolejnym posiedzeniu Komisja dokona  przeglądu wszystkich wniosków dotyczących spraw mieszkaniowych jakie wpłynęły do Burmistrza Miasta .


  3.  Pan Józef Szwed - Przewodniczący Komisji  d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego wyjaśnił  że  w okresie między sesjami  odbyto jedno posiedzenie  na którym wstępnie  analizowano problemy dotyczące organizacji ruchu drogowego na terenie miasta.
      Postanowiono przeprowadzić  wizję lokalną  w tym temacie   stąd  szczegółowa informacja  o  efektach tegoż posiedzenia będzie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Miejskiej.


       
  Pkt . 4 porządku obrad    - Sprawozdanie  Burmistrza miasta z działalności między Sesjami.


  Treść sprawozdania  , które stanowi załącznik nr 1 do protokołu,  przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki.


  W dyskusji obejmującej tematykę sprawozdania  udział  wzięli :


  1. Radny Mateusz Jellin  skierował prośbę o rozszerzenie informacji na temat  wykonania przejścia dla
      pieszych w obrębie skrzyżowania ulic  Kościuszki i Prusa. 


     Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił  ,że   w/w temat jest negocjowany  z zarządcą  drogi . Występuje trudność ze zlokalizowaniem przejścia  ze względu na  ograniczoną widoczność  w  rejonie tego skrzyżowania.  Należy mieć nadzieje , że  po rozwiązaniu  kwestii technicznych  zarządca drogi  zrealizuje to przedsięwzięcie.


  2. Radna Jolanta Bachry poprosiła Pana Burmistrza o rozwinięcie informacji na temat  spotkania
      z Burmistrzem Miasta Szczytna- co było tematem spotkania  , oraz  na temat  spotkania w dniu 3 kwietnia z Burmistrzami gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska - co stanowiło przedmiot spotkania .
      Ponadto Pani J. Bachry  wystąpiła o  uszczegółowienie informacji  na temat  funkcjonowania  szpitala , w którym to temacie Burmistrz uczestniczył w naradzie w dniu 4.04.br.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki odpowiadając na  wniosek Radnej Jolanty Bachry  przedstawił informację  z narady w sprawie funkcjonowania Szpitala  w Polanicy Zdroju  .
     Pan Burmistrz wyjaśnił , że dla szpitala powstał odpowiedni program . Aktualnie nastąpił wybór wykonawcy do  końcowych prac budowlanych .  Są wstępne deklaracje , że zakończenie inwestycji może nastąpić w bieżącym roku i szpital może być w  jakieś części  oddany do użytku.
     W spotkaniu jakie odbyło się 4 kwietnia uczestniczyli Parlamentarzyści  z Dolnego Śląska  oraz Pani Wiceminister Zdrowia  , która przekazała program medyczny tego szpitala.  Pogram ten  przewiduje  ogółem  308 łóżek szpitalnych , z czego  60 łóżek pozostaje dla chirurgii plastycznej , 30 łóżek chirurgii szczękowej , 20 łóżek interny a pozostałe lóżka byłaby to specjalistka przeniesiona ze szpitala w Kłodzku.  W programie uwzględniono ponadto takie działalności jak rehabilitacja, światło-terapia, hydroterapia , krioterapia .
     Program został  opracowany przez Ministerstwie Zdrowia. Zaskoczenie wzbudził fakt , że o tym programie nic nie  wie Rada  Społeczna Szpitala Chirurgii Plastycznej  i  Dyrektor Szpitala Pan prof. Kobus.  Zaniepokojenie  wzbudza fakt , że  opracowany program nie był  konsultowany z Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich . 
   W ocenie Pana Burmistrza  szpital  w którym powstanie około spora ilość nowych miejsc pracy  jest szansa dla Polanicy  ale zaprezentowany program budzi zastrzeżenia , szczególnie propozycja przeniesienia działalności  leczniczej ze szpitala kłodzkiego oraz fakt  powielania się  działalności rehabilitacyjnej  z  tego typu działalnością prowadzoną przez ZUK.
     Nieprawidłowością również jest fakt , że do harmonogramu zakończenia budowy szpitala nie  dołączono harmonogramu działań medycznych . 
     Zdaniem Pana Burmistrza  szpital wyposażony  w  10 sal operacyjnych  powinien być  wykorzystany do  wysoko specjalistycznych procedur medycznych , czego nie przewiduje program ministerialny.
     Najprawdopodobniej na  ten stan rzeczy ma opór środowiska medycznego Wrocławia i nie jest zrozumiałe dlaczego  wysoka specjalizacja medyczna musi  być  zlokalizowana w szpitalach we Wrocławiu , kiedy obiekt Szpitala w Polanicy jest  wybudowany  na miarę XXI wieku.
      Na spotkaniu  wypłynął też problem  kto ma być organem założycielskim polanickiego szpitala - czy Starostwo Powiatowe , czy Wojewódzki Urząd Marszałkowski czy też ma to być szpital ministerialny.
      W ocenie Pana Burmistrza najbardziej korzystne byłoby aby  szpital  pozostał we władaniu Ministerstwa Zdrowia  .  W sprawie tej nie zapadły żadne decyzje .
      Zdaniem Pana Burmistrza  Rada Miejska powinna włączyć sprawę funkcjonowania Szpitala  do tematyki  Sesji i  podjąć odpowiednie stanowisko w formie uchwały  by  nie zmarnować szansy  dotyczącej  prestiżu  Szpitala w Polanicy Zdroju.
   
   Kolejną sprawa jaką wyjaśnił Pan Burmistrz dotyczyła spotkania Burmistrzów gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska , które odbyło się w Jedlinie Zdroju  .
      Spotkanie było reperkusja Forum Samorządowego  w Kudowie .   W obecności Wojewody Dolnośląskiego i 7 Burmistrzów  poruszano problemy miast uzdrowiskowych .  Biorąc pod uwagę brak nowej ustawy o uzdrowiskach i ogólnopolskiego lob bingu dla miast uzdrowiskowych  podjęto inicjatywę stworzenia lob bingu Dolnośląskiego  dla gmin uzdrowiskowych , który zacząłby pracować nad problemem ustawy o  gminach uzdrowiskowych .  Poruszono ponadto  sprawę rozprzestrzeniania się Teatrów ulicznych z Jedliny Zdroju na  inne uzdrowiska,  co jednak uzależnione jest od  możliwości finansowych gmin na działalność kulturalną.


   Spotkanie z Burmistrzem Szczytnej dotyczyło porozumienia w związku ze spłatą zadłużeń z tytułu odprowadzenia ścieków do polanickiej oczyszczalni.  Ustalono harmonogram  kwartalnych płatności . Łączna wartość do zapłaty wynosi ok.148.000 zł.
  Podobną kwotę  gminie Polanica zalegają Duszniki  , jednakże  Burmistrz  Dusznik nie przejawia chęci rozwiązania tegoż problemu.


  3. Radny Andrzej Sidorowicz  poprosił o informację  -  jakie jest stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w związku ze sprawami poruszonymi  na spotkaniu  w dniu 18 kwietnia br.


   - Pan Burmistrz Jerzy  Terlecki wyjaśnił , że  na spotkaniu przedstawiciele SM zapewnili , że zajmą się  sprawą wyjaśnienia  wykazanych przez gminę nieprawidłowości  przy zakupie budynku dla powodzian .
     Aktualnie władze Spółdzielni Mieszkaniowej  analizują dokumenty  i swoje stanowisko przedstawią 
  w najbliższym czasie.


  Pkt. 5 porządku obrad   - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2002.


  Pan Przewodniczący poinformował Radę Miejską, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4  Ustawy o samorządzie gminnym    Rada Miejska    zobowiązana jest do rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok budżetowy  i  udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi  z tego tytułu. 
  Opiniowanie wykonania budżetu  i  występowanie z wnioskiem  do Rady o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium  należy do Komisji Rewizyjnej , który to wniosek podlega zaopiniowaniu  przez RIO.
  Następnie Pan Przewodniczący zarządził kolejność przedstawienia poszczególnych dokumentów związanych z procedurą rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium tj :
  1) przedstawienie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2002,
  2) przedstawienie opinii RIO o  sprawozdaniu z wykonania  budżetu miasta Polanica Zdr.,
   3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  w sprawie wykonania budżetu miasta w roku 2002
       oraz  wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta,
   4) przedstawienie  opinii  RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium .
   5) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta.
           
  ad. pkt. 5 - 1   
  Rada Miejska  ustaliła ,że   nie ma potrzeby odczytywania  treści sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 , które Radni otrzymali w materiałach na sesje i są zapoznani z jego treścią.
   
     Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy w roku 2002 stanowi załacznik nr 2
                             do niniejszego protokołu .


  ad. pkt. 5 - 2 
  Treści  Uchwały Nr III/96/03 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu   z dnia 23 kwietnia 2003 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2003 wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej , przekazanych ustawowo  odczytała Pani Magdalena Ptaszek  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej .


                                                    Uchwała RIO   stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


     ad. pkt. 5 - 3
  Treść  sporządzonej przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2002  przedstawił
  Radny  Andrzej Sidorowicz  - Przewodniczący Komisji  .
  Ponadto Pan Andrzej Sidorowicz zapoznał Radę Miejską z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój absolutorium .
                        
                                              Opinia Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta w roku 2002  stanowi
                                                  załącznik nr 4 do protokołu.
                                                  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
                                                  Miasta  stanowi załącznik Nr  5 do protokołu.
  ad. pkt. 5 - 4
  Treść Uchwały Nr III/97/03  Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu  z dnia 23 kwietnia 2003 o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój odczytał Pan Zbigniew Puchniak - Przewodniczący Rady Miejskiej .
                                    
                                                                      Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu .


  ad. pkt 5 - 5 
  Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak  przedstawił radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta   absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2002 i  następnie zarządził  czas na dyskusję  dotyczącą rozpatrywanego sprawozdania .


  W dyskusji głos zabrali :


  1. Radny Marek Kornacki poinformował uczestników Sesji , że sumienie nie pozwala  mu  głosować za
      udzieleniem absolutorium   gdyż w ten sposób  udzieliłby  akceptacji  ala działań poprzedniego Zarząd,  
      czego nie może uczynić jako radny minionej kadencji.


     - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  w swym wystąpieniu stwierdził , że w procedurze  absolutoryjnej występuje  pewnego rodzaju niespójność prawną . a podstawie przepisów ustawy samorządowej udzielane jest absolutorium  organowi wykonawczemu , który  sprawuje swój urząd  ostatni  w roku budżetowym . W innym akcie prawnym jakim jest Kodeks spółek handlowych , każdy skład Zarządu  powołany w danym roku  otrzymuje odrębne absolutorium  co jest bardziej  sprawiedliwe .
  W aktualnej  sytuacji prawnej, nowo wybrany   Burmistrz Miasta,  otrzymuje absolutorium za 42 dni sprawowania   swojego urzędu.


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zwrócił uwagę  , że w  przedstawionych  materiałach oceniających wykonanie budżetu miasta za rok 2002   jest jednoznacznie stwierdzone , że nastąpiło  przekroczenie zadłużenia  gminy  ponad  ustawowy próg 60 % .  Taki stan rzeczy może być  przyczynkiem do powołania Zarządu Komisarycznego .  Wobec powstałej sytuacji  Burmistrz Miasta  skierował  do RIO  odpowiednie wyjaśnienia  oraz  odpowiednio skonstruowany budżet na 2003 rok  uznano, że gmina Polanica Zdrój ma szansę na  wyjście z zapaści finansowej .
  Kontynuując Pan Przewodniczący zaznaczył ,że  aktualnie funkcjonująca Rada Miejska  nie miała  wpływy na realizację budżetu w roku 2002  ale obowiązuje ciągłość władzy  i w związku z tym  zaistniała konieczność wzięcia na siebie  tych  problemów , które  powstały w minionej kadencji samorządowej .
  Stan prawny dotyczący udzielania absolutorium organowi wykonawczemu może ulec zmianie  wówczas  gdy byłby przeniesiony termin wyborów na okres  wiosenny  tj. po zamknięciu  roku budżetowego.  
  Zdaniem Pana Przewodniczącego , przy zachowaniu rygorystycznych zasad wykonywania budżetu roku 2003 jest szansa na to  by miasto  wyszło z zapaści finansowej , która jest wynikiem zarządzania  w roku 2002 i latach poprzednich.
  Pan Przewodniczący zwrócił uwagę , że  udzielenie absolutorium następuje bezwzględna  ilością głosów ustawowego składu Rady . Jeżeli  wynik głosowania będzie  inny  i Rada nieudzieli absolutorium  Burmistrzowi, w ciągu 14 dni  musi być podjęta inicjatywa referendum w sprawie odwołania Burmistrza .
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie gdy Burmistrz w drodze referendum nie zostanie odwołany  następuje automatyczne rozwiązanie  Rady Miejskiej   i  konieczność przeprowadzenia nowych wyborów .


  - Pan Dariusz Kłonowski - Radny Powiatu Kłodzkiego  w swym wystąpieniu zwrócił uwagę ,  że   zasady dotyczące udzielania absolutorium dla organu wykonawczego  samorządów terytorialnych  świadczą o kuriozum polskiego prawa.   Rada Miejska , która rozpoczęła kadencję  31 października 2002 roku  rozpatruje sprawozdanie  z wykonania budżetu , które realizował Zarząd Miejski , którego już nie  ma i musi udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta  nowej kadencji , który  realizował praktycznie 1/10  budżetu roku 2002.    Podobne dylematy  stojące przed Radą Miejską w Polanicy  dotyczą również innych  gmin  jak również samorządów  powiatowych i wojewódzkich .
  Zdaniem pana Kłonowskiego można zrozumieć dylemat  jaki wyraził Radny Marek Kornacki , jednakże nieudzielenie  absolutorium  Burmistrzowi Miasta  będzie dla niego karą , a Zarząd Minionej kadencji nie poniesie żadnych konsekwencji  z tytułu  nieprawidłowości w wykonaniu budżetu  w roku 2002.
  Ten stan prawny może ulec zmianie  w momencie przeniesienia wyborów samorządowych na okres wiosenny  , kiedy to  ustępująca Rada  będzie mieć czas na ocenę wykonania budżetu  za ostatni rok  swojej kadencji.


  - Radna Jolanta Bachry  jako Radna minionej kadencji stwierdziła , że z przykrością  przyjmuje ocenę  wykonania budżetu gminy za rok 2002 .  W okresie trwania minionej kadencji  występowała w grupie Radnych , którzy niejednokrotnie  sprzeciwiali się prowadzonej polityce finansowej gminy , jednakże  wyrażane oceny nie były respektowane, stąd  nie dziwi się ,że  wydano  taką a nie inną  opinię o wykonaniu budżetu  w roku 2003.  Wielokrotnie zwracano Zarządowi Miasta  uwagę, że gmina nie powinna żyć ponad stan bo taka polityka będzie boleśnie odczuwana w kolejnych latach  .
  Pani Jolanta Bachry stwierdziła ,że stoi przed podobnym dylematem  jak Radny Marek Kornacki .


  Na tym zamknięto  dyskusję.


  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  ponownie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2002 i zarządził  głosowanie w tej sprawie .


  Rada Miejska  podjęła uchwałę  Nr VII/47/2003  w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta  -  stosunkiem głosów  :  12 "za"  , 2 "wstrzymujące się"  .


  Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu .


  pkt. 6  porządku obrad   - Informacja  Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w mieście Polanica Zdrój oraz podejmowanych formach przeciwdziałania bezrobociu .

  Informację w powyższym temacie przedstawiła Pani Jolanta Bachry  - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy .
  Przedstawione  Radzie Miejskiej dane analityczne dotyczące bezrobocia w powiecie kłodzkim w tym w mieście Polanica Zdrój   oraz informacja  o stanie i  ocenie realizacji  zadań powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu    stanowią  załącznik   Nr 8 do niniejszego  protokołu .

  W dyskusji dotyczącej w/w tematyki udział  wzięli :

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  stwierdził , że przedstawione przez Panią Kierownik PUP informacji wynika, że sytuacja bezrobocia  w Powiecie Kłodzkim  jest dramatyczna. Przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu 5 mln zł z budżetu państwa   dla  powiatu  kłodzkiego  daje kwotę  ok. 14 zł  na jednego bezrobotnego.  Zdaniem Pana Burmistrza  gminy nie mając  własnych instrumentów walki z bezrobociem  ponoszą  jego skutki - ludzie pozostający bez pracy  nie mają pieniędzy na  opłaty  za wodę , czynsze itp.  Narastająca bieda  powoduje  demoralizację  wśród  osób pozostających bez pracy.
  W ocenie Pana Burmistrza zmiana tej sytuacji może nastąpić  pod warunkiem zmiany polityki Państwa  dotyczącej  zwalczania  bezrobocia  tj. uruchomienia szeroko rozwiniętych robót publicznych w ramach których powinni pracować wszyscy , którzy otrzymują zasiłek. W wielu krajach, w przeszłości  programy robót publicznych  budziły gospodarkę  w wielu krajach w czasach kryzysowych.
  Taki program robót publicznych  nie tylko rozwiązywałby problem finansowy  bezrobotnych ale również pomagałby gminom . W latach 90 tych  gminy zatrudniały w ramach robót publicznych po 10 - 150 osób i były na to środki .  Aktualnie Polanica  z tzw. klucza  ilości bezrobotnych do liczby mieszkańców  otrzymała skierowania   dla 5 osób  przy  935 bezrobotnych i 155 otrzymujących zasiłek .  W ocenie Pana Burmistrza  jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla  naszego miasta , gdzie ze względu na uzdrowiskowy charakter nie można starać się o  wprowadzenia  stref ekonomicznych  dla działalności przemysłowej .
  Ponadto  stan bezrobocia w kraju  przekłada się na  rozwój  turystyki  . Bieda w społeczeństwie nie pozwala ludziom na wyjazdy  co odczuwalne jest  w miastach uzdrowiskowo-turystycznych  czego przykładem jest zmniejszająca się z roku na rok ilość zatrudnionych w ZUK.
  Pan Burmistrz podkreślił , że czynione są zabiegi  w kierunku wprowadzania kapitału do inwestowania w Polanicy  przykładem tego  są ostatnio prowadzone rozmowy  w sprawie uruchomienia  produkcji mleczarskiej .
  W ocenie Pana Burmistrza  sytuacja może ulec poprawie po wejściu Polski do Unii Europejskiej co pozwoli ludziom na  legalne poszukiwanie zatrudnienia  w krajach unijnych , choć należy sobie zdawać sprawę , że barierą może być brak znajomości języków obcych i  poziom wykształcenia .
  Kontynuują Pan Burmistrz podkreślił , że  bardzo istotnym problemem jest  prawidłowa polityka kształcenia dzieci i młodzieży , która będzie przygotowana do podjęcia pracy i życia w innych krajach .

  - Pan Wiceburmistrz  Jacek Nowicki  w swym wystąpieniu  zwrócił uwagę , że   szansą na nowe miejsca pracy jest  uruchomienie nowego szpitala  i w związku z tym powinna nastąpić konsolidacja  wszelkich środowisk Polanicy by spowodować  zakończenie budowy i oddanie  obiektu do użytku.
  Przyznana przez Min. Zdrowia  wysokość środków na 2003 i 2004 rok wskazuje na możliwość zakończenia budowy  ale  bardzo istotne jest jakiego rodzaju działalność lecznicza będzie prowadzona
  w tymże  szpitalu.  Odpowiednio  dobrany profil lecznictwa szpitalnego powinien  wpływać na  rozwój działalności około szpitalnej  co w konsekwencji  będzie wpływać na rozwój miasta,  a tym samym  powstaną nowe miejsca pracy.
  Ponadto Pan Wiceburmistrz  poinformował  Radę Miejską , że w ostatnim czasie  powstało zainteresowanie  inwestorów  chcących w Polanicy  wybudować Domy Spokojnej Starości . Być może  należy  stworzyć  odpowiednie lobby  dla  tego typu inwestorów  bo uruchomienie takich placówek to  kolejne miejsca pracy  dla mieszkańców miasta.

  - Pani Jolanta Bachry  odnosząc się do  problemu uruchomienia szpitala poinformowała , że  na  Sesji 30 kwietnia Rada Powiatu Kłodzkiego będzie  debatować nad  problemami  służby zdrowia w powiecie.
  W  materiałach dostarczonych radnym powiatu polanicki szpital zakwalifikowany jest jako jednostka samorządu województwa dolnośląskiego.  W roku 2001  planowano  uruchomić w tymże szpitalu oddział  ratownictwa medycznego . 
  Ponadto Pani  Jolanta Bachry zwróciła uwagę , że  opracowywany  jest wojewódzki plan zdrowotny , który ma być konsultowany w Starostach Powiatowych  i  występuje  konieczność  odpowiedniego  nacisku  ze strony powiatu i  naszego miasta  by  plan  utworzenia oddziału ratownictwa medycznego w szpitalu był zrealizowany.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pani J. Bachry  poinformowała  uczestników Sesji , że Powiatowy Urząd Pracy  pomimo  nieregularnego  spływu środków  podpisuje umowy na  prace interwencyjne i roboty publiczne.   Do tej pory , w ramach prowizorium budżetowego , PUP zaangażował  już 3.890.000 zł , które rozdzielono w 14 gminach .  PUP upatruje w kierunkach działania realizowanych programów specjalnych  pozyskanie dodatkowych środków . 

  - Pan Przewodniczący odnosząc się do  problemów poruszanych w dyskusji zwrócił uwagę ,że wszyscy upatrują się poprawy sytuacji bezrobocia w uruchomieniu polanickiego szpitala. Sprawa szpitala będzie poruszana na Sesji Rady Powiatu 30 kwietnia br.    Pan Burmistrz   i Pan Przewodniczący prowadzą rozmowy z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego  Panem Gołębiewskim  . W maju odbędzie się Sesja Sejmiku Dolnośląskiego  na temat restrukturyzacji służby zdrowia w  naszym województwie .
  W ramach  podjętych  ustaleń w Powiecie i Województwie powinny  zapaść bardziej konkretne  ustalenia  o losie  polanickiego szpitala i wówczas sprawa   ta będzie włączona do tematyki właściwej Komisji
  i  Sesji Rady Miejskiej .
  Zdaniem Pana Przewodniczącego  zbliżający się sezon turystyczny również wpłynie na sezonowe zmieszenie się bezrobocia  ale niewątpliwie  trzeba poszukiwać rozwiązań strukturalnych  przeciwdziałających temu zjawisku.

  Na tym zamknięto dyskusję .


  pkt. 7 porządku obrad   - Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej  z kontroli  gospodarki
                                                     finansowej :
                                                     1) Miejskiego Centrum Kultury w zakresie  sposobu finansowania imprez
                                                         zleconych przez Zarząd Miasta w roku 2002 .
                                                      2) Klubu Sportowego "Polanica " i Towarzystwa Sportowego "Polanica"
                                                          w zakresie celowości wydatkowania dotacji miasta na działalność
                                                          sportową w latach 2001 - 2002.

  pkt. 7 - 1
  Treść  protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli  gospodarki  finansowej   Miejskiego Centrum Kultury w zakresie  sposobu finansowania imprez zleconych przez Zarząd Miasta w roku 2002 .
  odczytał Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Sidorowicz .

                                            Protokół Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik Nr  8 do niniejszego protokołu.

  Radni nie podjęli dyskusji w temacie przedstawionego protokołu

  pkt. 7- 2  
  Treść  protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli   Klubu Sportowego "Polanica " i Towarzystwa Sportowego "Polanica" w zakresie celowości wydatkowania dotacji miasta na działalność sportową w latach 2001 - 2002  odczytał Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Sidorowicz .
  Ponadto Pan Andrzej Sidorowicz odczytał  treść  pisemnych wyjaśnień  do stwierdzonych nieprawidłowości   dostarczonych przez  Prezesa Towarzystwa Sportowego "Polanica "

                                                     Protokół  Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik Nr 9 do  protokołu .


  W dyskusji w temacie przedstawionego protokołu  udział  wzięli :

  1.  Radna Krystyna Gowsz skierowała zapytanie  czy Prezes Towarzystwa Sportowego mógł być
          jednocześnie  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (dot. minionej kadencji) .

  - Pani Jadwiga Skobało - Radca Prawny Gminy wyjaśniła , że  nie było przeszkód  gdyż  Towarzystwo Sportowe   jest samodzielnym podmiotem prawnym .

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak w uzupełniając powyższe wyjaśnienie stwierdził , że gdyby zarządzono  kontrole wydatków  przekazanej przez gminę dotacji  Prezes Towarzystwa i jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  powinien być  wyłączony ze składu kontrolnego.

  2.    Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  zaznaczył , że stwierdzone przez Komisję Rewizyjną nieprawidłowości
         dotyczące  usług transportowych   budzą wiele zastrzeżeń , termin ich wystawienia  jest niezgodny z 
         Ustawą Skarbową .  Ponadto zastrzeżenia budzi fakt , że nieletni zawodnicy klubu  przewożeni  byli 
         środkami transportu bez stosownej koncesji na przewóz osób. 
         Pan Burmistrz zwrócił uwagę ,że  stwierdzone nieprawidłowości  dotyczą osób zarządzających
         Towarzystwem  ale trudno jest za ten stan karać dzieci i młodzież  będących zawodnikami w sekcjach
         sportowych tego Towarzystwa.
         Pan Burmistrz zadeklarował, że  dokona szczegółowej analizy protokołu Komisji Rewizyjnej i w
  przypadkach  faktycznie stwierdzonych nieprawidłowości środki z dotacji gminy  będą musiały być zwrócone.   Należy zdawać sobie sprawę , że  będzie trudność  fizycznego wyegzekwowania zwrotu  pieniędzy , stąd  zostaną potrącone w   wysokości przyznanej dotacji na rok 2003 . 
         Ponadto Pan Burmistrz zwrócił uwagę , że  Towarzystwo w ogólnych rozliczeniach nie odzwierciedla środków pozyskanych od sponsorów o czym mowa jest w piśmie wyjaśniającym .  W tej sytuacji rodzi się pytanie czy Towarzystwo działa  jedynie w oparciu o dotację gminy  czy  też budżet powiększony jest o środki  sponsorów.
   Zdaniem Pana Burmistrza  występuje konieczność zmiany sposobu rozliczania  przekazywanych dotacji  na działalność Towarzystwa  z rocznego  na kwartalne rozliczanie się z poniesionych wydatków.

  3.    Radny Marek Kornacki  stwierdził , że źle wydatkowana dotacja powinna być zwrócona w całości.
         Wobec stwierdzonych  faktów przez Komisję Rewizyjną  można  uznać ,że  dotacja  przekazana Towarzystwa Sportowego  została  wydana niezgodnie z jej przeznaczeniem ,  stąd też Pan Marek Kornacki  postawił wniosek   o  wezwanie  Towarzystwa do zwrotu dotacji przekazanej przez gminę
  w całości.

  4.  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zwrócił uwagę ,że w Protokole Komisji Rewizyjnej  jest zakreślony termin szczegółowego rozliczenia się Towarzystwa z  przyznanych  dotacji  do 31 maja br. 
         stąd  należy  dotrzymać  tego terminu.
         Jeżeli to rozliczenie nie nastąpi w tym terminie  i nadal pozostaną wątpliwości  trzeba będzie  ponownie  powrócić do dyskusji   i   wniosku radnego Marka Kornackiego.

  5.   Pan Dariusz Kłonowski   - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2   w swym wystąpieniu  poinformował  Radę Miejska, że Klub Sportowy "Polanica"  jak i Towarzystwo Sportowe "Polanica"  od kilku lat korzystają z urządzeń sportowych  szkoły  i nie pokrywają kosztów z  tego tytułu.
   Zdaniem Pana Kłonowskiego gmina winna zwiększyć dotację na działalność sportową tych podmiotów o kilkanaście tysięcy złotych , które zasilą budżet Szkoły Podstawowej Nr 2.  Na przestrzeni 5 lat  korzystania z urządzeń  sportowych przez kluby  do szkoły wpłynęła kwota 500 zł za styczeń 2003 r.  Wydatki szkoły z tego tytułu  corocznie  sięgają kilkunastu tysięcy złotych.

  6.  Radny Zbigniew Bilan wyjaśnił ,że  fakt nie uiszczania przez Kluby Sportowe należności za korzystanie z hali  sportowej  w Szkole Nr 2  wynika z  uchwały  Zarządu Miejskiego  o zwolnieniu  Klubów z tego typu opłat.
   Zgodnie z przepisami prawa  osoba  , której przyznawana jest dotacja powinna wykazać się posiadaniem równowartości  własnych środków.  W przypadku Klubu Sportowego "Polanica"  dodatkowe środki stanowi dotacja dzierżawcy OSiR  .

  7.  Radny Andrzej Sidorowicz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił ,że podczas Kontroli zwracano się do władz TS o informację na temat  wysokości pozyskanych środków  od sponsorów  ale takiej informacji nie udzielono Komisji .
        Zdaniem Pana Sidorowicza wyciągnięcie konsekwencji wobec  Towarzystwa Sportowego  uderzyć może w  dzieci , które zrzeszone są w sekcjach sportowych ale nie może  tak być , że publiczne środki  wydawane są niezgodnie z ich przeznaczeniem  , nie można również tolerować takiej sytuacji, że  podmiot , który otrzymał  dotację  próbuje  oszukiwać  , czego przykładem jest  sprawa licencji na funkcję instruktora sportowego.

  -  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak reasumując dyskusję skierował  prośbę do Przewodniczącego    
      Komisji Rewizyjnej  by po  wyznaczonym terminie  na szczegółowe rozliczenie się TS "Polanica" z 
      dotacji gminy przedstawił  Radzie Miejskiej  informację  jak wygląda  omawiana sprawa.

  pkt.  8 porządku obrad    - Podejmowanie uchwał .

  pkt. 8 a    -   uchwalenie Statutu Miasta .

  Pan Przewodniczący Przypomniał ,że projekt Statutu był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji 
  w dniu 8 kwietnia br.   Zgłoszone na tym posiedzeniu  uwagi do treści statutu zostały uwzględnione i są odzwierciedlone w treści  Statutu , który przedstawiony jest do uchwalenia .
  Pan Przewodniczący zarządził dyskusje nad   Statutem  z możliwością zgłaszania przez Radnych  dodatkowych  poprawek  w jego  treści.

  - Głos zabrała Pani Jolanta Bachry - Przewodnicząca Komisji Statutowej , informując Radę , że  Komisja Statutowa w składzie trzech osób  oraz Pana Przewodniczącego oraz   Radnych  którzy  wspierali działania Komisji a także  Radcy Prawnego w osobie Pani Jadwigi Skobało   opracowano projekt Statutu Miasta .  W  swojej pracy Komisji koncentrowała się na  obowiązujących regulacjach  prawnych oraz różnego rodzaju wytycznych co do konstruowania  tego typu aktu prawnego.
  W ostateczności  zdecydowano , że  w treści Statutu  odstąpiono od powielania zapisów ustawy o samorządzie gminnym  i innych ustaw  i  w ostatecznej wersji  został  przekazany Radnym  do  oceny .

  - Pan Zbigniew Puchniak  poinformował Radę Miejską o zmianach dokonanych w § 9 projektu Statutu polegających na  odstąpieniu  od  zapisu   dotyczącego  szczegółowego zakresu działania Komisji  tworząc  takie unormowanie , które  pozwoli na  odrębne uchwalenie tych że zakresów działania Komisji .  W § 62  dodano punkt dot. reasumpcji głosowania. 
  Ponadto  dokonano zmian :
  po § 101  w[prowadzono dwa  kolejne rozdziały tj ; Rozdział VI  pt. "Burmistrz Miasta " zawierający  dwa paragrafy  - 102 i 103    oraz Rozdział VII   pt. "Pracownicy Urzędu "  zawierający § 104 .
  Tekst w/w poprawek  dostarczono Radnym  w materiałach na Sesję.
  Powyższe poprawki powodują  zmianę numeracji Rozdziałów i paragrafów  w projekcie Statutu .
  Pan Przewodniczący podał  w/w  zmiany.
  Kontynuując  Pan Zbigniew Puchniak zgłosił kolejne uwagi  tj :
  do § 38 pkt. 1   - zmienić słowo "ustawy " na słowo "uchwały" ,
  w § 42 pkt. 1   -  pod tekście tego punktu dopisać " o ile przepisy prawne nie stanowią inaczej" ,
  w § 80   -  poprawić pisownie słowa "wskazanych "
  w § 86 pkt. 6   zmienić  numeracje ust. 6   na  ust. 5 ,  dalej  w tym tekście zmienić numeracje ust. 8 na             
  ust. 7
  w § 95 pkt. 2 p. pkt. 5  wykreślić w całości  gdyż  takie same unormowanie znajduje się w pkt. 4.
  w § 99 pkt. 2  zamiast słów  " środków komunalnych " zastosować słowa "środków gminnych".  
  w § 107  pkt.  1  skrócić zapis  poprzez skreślenie słów "poza siedzibą Urzędu Miasta".
  w §  104  pkt 3   powinno być "w ust. 2 a nie " w ust. 3 "

  - Radny Józef Szwed  zaproponował  by w § 15  dodać dodatkowy punkt o trybie zwoływania sesji nadzwyczajnych .

  - Pan Przewodniczący wyjaśnił , że uregulowanie to znajduje się w ustawie samorządowej.
   
  -  Pan Józef Szwed zgłosił kolejne poprawki tj :
  -  w § 17  słowa "pracownik gminy"   zamienić na  "pracownik Urzędu Miejskiego"
  -  w § 48   dokonać podobnej zmiany 

  Radni zgłosili  jeszcze kilka poprawek  dotyczących  błędów w tekście .  

  Powyższe zmiany naniesiono  w tekście Statutu .

  Pan Przewodniczący Zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu  Miasta Polanica Zdrój .

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr VII/48/2003   -  14 głosami "za"

                                      Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu  .


  pkt. 8b     -   Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/3/2002  z dnia 18 listopada 2002 r . w sprawie powołania  stałych Komisji Rady Miejskiej , ustalenia składów osobowych oraz wyboru przewodniczących tych Komisji przedstawił  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .
  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że zmiany w składach osobowych   następują na  wnioseki  Radnych   tj. Zbigniewa Bilana ,  Józefa Szweda  i  Radnej Magdaleny Ptaszek .

  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały .
  Pan Przewodniczący zarządził  głosowanie  nad  każdą zmiana    tj .
  1) w sprawie włączenia Radnego Z. Bilana do składu Komisji Budżetu , Inicjatyw Gospodarczych i Handlu
      - Rada Miejska w/w zmianę  przyjęła 13 głosami "za" - Radny Z. Bilan nie brał udziału w głosowaniu.
  2) w sprawie włączenia Radnej Magdaleny Ptaszek do składu Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia, Ochrony 
       Środowiska  .
      - Rada Miejska w/w zmianę  przyjęła 13 głosami "za" - Radna M. Ptaszek brała udziału w głosowaniu   3) w sprawie skreślenia Radnego Z.Bilana ze składu Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia, Ochrony 
       Środowiska  .
      - Rada Miejska w/w zmianę  przyjęła 13 głosami "za" - Radny Z. Bilan nie brał udziału w głosowaniu.
  4)  w sprawie włączenia radnego J. Szweda  do składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
       oraz Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej .
      - Rada Miejska w/w zmianę  przyjęła 13 głosami "za" - Radny J.Szwed nie brał udziału w głosowaniu.

   Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  projektu uchwały w sprawie
  zmiany Uchwały Nr I/3/2002  z dnia 18 listopada 2002 r . w sprawie powołania  stałych Komisji Rady Miejskiej , ustalenia składów osobowych oraz wyboru przewodniczących tych Komisji
  - Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr VII/49/2003  - 11 głosami "za"
                                                                                                                  2"wstrzymujące się 
                                                                                         Radny Z. Bilan nie wziął udziału w głosowaniu .

                                                                                            Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu .


  pkt. 8c   - projekt uchwały w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003 wraz z wcześniej
                  zgłoszoną autopoprawką dotyczącą  lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej 13 
                  przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki .

  W dyskusji udział wzięli :

  1.  Radna Jolanta Bachry stwierdziła , że w przypadku budynku przy ul. Zdrojowej 13 była negatywna
         opinia o  sprzedaży  tej nieruchomości . Dlaczego  ta nieruchomość znalazła się w wykazie.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił , że  wykaz nieruchomości  był przedstawiony na posiedzeniu połączonych Komisji RM  i  nie było propozycji skreślenia  jej z wykazu.

  - Pani Jolanta Bachry  wyjaśniła , że nie jest przeciwnikiem sprzedaży lokali użytkowych ale  budynek  przy ul. Zdrojowej 13 jest  taką nieruchomością , która w całości powinna pozostawać do dyspozycji gminy .

  - Radny Józef Szwed zgłosił  w n i o s e k  formalny o  skreślenie nieruchomość przy ul.  
     Zdrojowej 13 z wykazu .

  2. Pan  Przewodniczący  zapoznał Radę Miejska z pismem Pani Katarzyny Englert w sprawie
       wycofania  ze sprzedaży dzierżawionego przez nią lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej  23 .
                                                        Wniosek Pani Englert stanowi załącznik nr 13 do protokołu .

  3. Radny  Marek  Kornacki  wobec barku  szczegółowego wyjaśnienia  dotyczącego
  lokalizacji nieruchomości przy ul.  Piastowskiej (dz. o pow. 1177m2)  zaplanowanej  na dosprzedaż  o co zwrócił się do Pana Burmistrza ,  zgłosił  w n i o s e k   formalny  o skreślenie tej nieruchomości z wykazu .
     W ocenie Pana Kornackiego  być może  działka może stanowić samodzielną nieruchomość   
  pod zabudowę.
      
  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  nad wyżej zgłoszonymi wnioskami :                                                

  1) w sprawie skreślenia  z wykazu nieruchomość przy ul. Zdrojowej 13 dzierżawionej przez firmę
   Pol-Kart.

      Rada Miejska , stosunkiem głosów  :   8"za" , 2 "przeciwne ", 4 "wstrzymujące się"  zdecydowała
      o skreśleniu w/w nieruchomości z wykazu .

  2) w sprawie skreślenia z wykazu sprzedaży nieruchomość przy ul. Zdrojowej 23  - zgodnie z wnioskiem dzierżawcy Pani Katarzyny Englert.
     
      Rada Miejska , stosunkiem głosów  : 14"za" ,    zdecydowała  o skreśleniu w/w nieruchomości z wykazu.

  3) w sprawie skreślenia z wykazu sprzedaży nieruchomość przy ul. Piastowskiej wykazanej pod. poz. 44
   
     Rada Miejska , stosunkiem głosów  : 14"za" ,    zdecydowała  o skreśleniu w/w nieruchomości z wykazu.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003  z naniesionymi poprawkami w/g przyjętych wyżej wniosków .
   
  Rada Miejska w tej sprawie  podjęła Uchwałę Nr VII/50/2003   -  stosunkiem głosów :
                                                                                                            12 głosami "za
                                                                                                              2 "wstrzymujące się"

                                                                                         Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu .

  pkt. 8d  - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie miasta na rok 2003 -  
                     częściowe rozdysponowanie rezerwy budżetowej przedstawił  Pan Burmistrz Jerzy
                     Terlecki .

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .

  Rada Miejska w tej sprawie  podjęła Uchwałę Nr VII/51/2003   -  stosunkiem głosów :   14"za"
                                                                               
                                                                                          Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

  Pkt. 9 porządku obrad  -  Zapytania wolne wnioski  .

  1. Radny Andrzej Stępek - zgłosił wniosek o skierowanie odpowiedniego wystąpienia do właściciela sklepu "Biedronka" o naprawę zdewastowanych schodów .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił ,że  takie pismo już zostało wystosowane .

  Pkt. 10 porządku obrad  - Zamknięcie  obrad.

      Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził ,.że wszystkie punktu porządku obrad zostały zrealizowane i ogłosił zamknięcie VII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .

  Protokołowała Anna Błoch
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (3189 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·