Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół VIII/2003
  P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  w dniu 09 maja 2003 r.


  Sesję
  rozpoczęto o godzinie   15.00
  zakończono o godzinie 17.00


  W Sesji uczestniczyli radni:

  1. Bembnik Andrzej
  2. Bilan Zbigniew  
  3. Gowsz Krystyna
  4. Jellin Mateusz
  5. Kornacki Marek
  6. Kostyra Halina
  7. Kuncewicz Krystyna 
  8. Ptaszek Magdalena
  9. Sidorowicz Andrzej
  10. Stępek Andrzej
  11. Szwed Józef
  12. Wniarz Mariusz
  13. Bachry Jolanta       od godz. 15.50  Ponadto w Sesji udział wzięli:


  Zastępca Burmistrza       Jacek Nowicki
  Skarbnik Gminy              Anna  Surowiec
  Sekretarz Gminy             Janina Cicha  Ad.1
           Otwarcia Sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Pani Magdalena Ptaszek. Stwierdziła istnienie quorum niezbędnego do podejmowania  uchwał  oraz przedstawiła ustalony porządek Sesji.  1.Otwarcie Sesji
  2.Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. wprowadzenia zmian w  budżecie miasta na rok 2003,
  b. wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 ( wprowadzenie deficytu
      budżetowego)
  3.Zapytania, wolne wnioski radnych.
  4.Zamknięcie obrad.
   
  Po przedstawieniu porządku obrad   Pan Zbigniew Bilan zgłosił  w n i o s e k dotyczący wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003 polegającej na dopisaniu do pkt.53 załącznika lokalu użytkowego przy Zdrojowej 13 zajmowanego przez  Firmę POL-KART.
  Uzasadnieniem do powyższego wniosku jest trudna sytuacja finansowa gminy.
  O sytuacji tej  była mowa na wczorajszej Komisji Oświaty, z udziałem Pana Burmistrza.


  Wniosek  w sprawie rozszerzenia porządku obrad Pani Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie, w wyniku którego : 9 radnych było za  wnioskiem, natomiast 3 osoby wstrzymały się od głosu.


  W związku z tym  wprowadzono do porządku  w pkt. 2 c uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2003
             Ad. 2  a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy przedstawiła Pani Anna Surowiec. Wyjaśniła jednocześnie radnych,że przedmiotowa zmiana budżetu dotyczy pożyczko-dotacji z WFOŚ i GW ( kwota 36.500) o którą ubiega się gmina na zadanie z zakresu ochrony środowiska ( segregacja odpadów komunalnych).
  Do projektu uchwały - nie wniesiono uwag.
  W zarządzonym głosowaniu w powyższej sprawie Rada Miejska jednogłośnie
  ( 12 głosów " za") podjęła Uchwałę Nr VIII/52/2003 o wprowadzeniu zmiany
  w budżecie miasta na rok 2003 ).


  Uchwała stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu  z Sesji.


  b) Kolejny projekt uchwały przedstawiła również Skarbnik Gminy Pani Surowiec, wyjaśniając radnym, że dotyczy on wprowadzenia deficytu budżetowego w wysokości  72.100 zł . Projekt ten wiąże się  z uchwaloną wcześniej uchwałą i określa deficyt budżetowy wysokości:
  - 36.500 z tyt.pożyczkodotacji z WFOŚiGW na segregację oraz
  - 35.600              "                                         na kanalizację sanitarną i deszczową w rej.ulic:staffa,Orkana,Stachury.    


  Przy  projekcie uchwały Pani Kuncewicz poprosiła o przybliżenie realizacji zadania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


  Następnie w zarządzonym głosowaniu ( pod  nieobecność Pani K.Gowsz,która musiała opuścić na chwilę salę obrad) Rada Miejska  jednogłośnie tj. 11 głosów "za" podjęła Uchwałę Nr  VIII/53/2003  o wprowadzeniu zmian do budżetu miasta na rok 2003.


  Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu z Sesji.  c). Nawiązując do przegłosowanego wniosku na początku Sesji- Pan Bilan kontynuował jego uzasadnienie wskazując na trudną sytuację gminy, a w szczególności szkół gminnych. Nawiązał do wniosku Burmistrza  uczestniczącego w posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 08.05. br. o włączenie się radnych w pozyskiwanie środków na rzecz gminy, poprzez inicjowanie różnych działań.Propozycja wytypowania do zbycia w roku 2003 lokalu POL-KARTU jest żródłem uzyskania dochodu w granicach ok.200.0000 zł ( odliczając nakłady na  remont tego lokalu ok.70.000 zł). Poza tym wniosek jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami jakie Burmistrz i Przew.Rady podejmowali z Firmą POL-KART.


  Pan Marek Kornacki - zakwestionował stwierdzenie przedmówcy dotyczące wykonania remontu przez spółkę Pol-Kart.Jego Firma wykonywała remont tego obiektu pod potrzeby T M P, które tam miało siedzibę.
  Zdaniem M.Kornackiego ten obiekt powinien być własnością miasta, wyłącznie. Np. w Krakowie nikt nie zamierza sprzedawać Sukiennic.


  Pan Zbigniew Bilan - przyznał przedmówcy częściową rację. Jego zdaniem spółka będzie nadal inwestować.I chyba nie byłoby przeszkód, aby wydzielić ten lokal do sprzedaży, a drugą część pozostawić jako gminną. Przykładem racjonalnego zainwestowania właściciela  jest np. " Zielony domek".


  Pan Jacek Nowicki - podkreślił, że z doświadczenia wiadomo, iż podmioty prywatne z reguły lepiej się opiekują obiektem tego typu niż właściciele społeczni.W tym przypadku należy przeanalizować przesłanki za niesprzedawaniem tego lokalu.W przypadku ich braku uważam,że nie ma przeszkód aby lokal sprzedać.


  Pan Andrzej Stępek - spytał jaki dochód uzyskuje gmina z czynszu za najem tego lokalu.Ustalono,że m-czny czynsz wynosi ok.1200 zł.


  Pani Krystyna Gowsz -  uważa,że sytuacja finansowa szkół oraz rosnące zadłużenie gminy uzasadnia wniosek o sprzedaż tego obiektu.


  Pani Krystyna Kuncewicz - również podkreśliła, że początkowo była przeciwna zbywaniu lokalu natomiast po przemyśleniu jest za wnioskiem o jego sprzedaż.


  Pan Marek Kornacki - zasugrerował: może przeznaczyć do zbycia w przetargu wolną część obiektu ( prawa),gmina mogłaby wówczas uzyskać  dwa razy  więcej.


  Zdaniem Pani Madgaleny Ptaszek - gmina nie posiada innego lokalu tego typu, położonego w tak idealnym miejscu. Musi on zatem funkcjonować jako gminny.


  Pan Bilan - zwrócił uwagę na brak spójności wniosków wśród radnych, przecież docelowo na Biuro Promocji Miasta musi być zabezpieczony ten lokal.


  Pan Andrzej Sidorowicz-  sprzedając lokal trzeba wziąć pod uwagę komu go się sprzedaje.Jego zdaniem POL-KART raczej dba o użytkowany obiekt. Nie ma przesłanek w tym kontekście,że firma mogłaby zaniedbać nieruchomość i generalnie miasto odda lokal w dobre ręce.


  Pan Józef Szwed- mamy  aktualnie 3 warianty  stanowiska wobec omawianej sprawy: sprzedać jedną część, całość lub w ogóle nie sprzedawać.Jestem za niesprzedawaniem lokalu.Społeczeństwo kojarzy sobie obiekt z gminą. Może ze względu na jego szczególny charakter przeprowadzić coś w rodzaju konsultacji społecznych?


  Pan Andrzej Sidorowicz- obiekt przy ul.Zdrojowej 13 mimo iż stanowi architektoniczny " klejnot" jest  w nieszczególnym stanie technicznym.Osobiście stwierdziłem,że w przyziemiu istnienie zgnilizny i wilgoci.Być może te szczytne idee, o których mówimy, mogą doprowadzić do całkowitej dewastacji budynku, a gminę nie będzie stać na przeprowadzenie remontu w tak szerokim zakresie.


  Pani Krystyna Gowsz - jest przeciwna  konsultacjom  znając sytuację w kraju oraz odczucia społeczne. Zasugerowała,żę uzyskane ze sprzedaży środki w 50 % możnaby przeznaczyć na oddłużenie oświaty.


  Pan Marek Kornacki - jeżeli  ujmiemy w planie sprzedaży ten lokal, to w grę wchodzi pytanie czy Polkart zapłaci gotówką.


  Pan Andrzej Stępek - w głosowaniu nad wnioskiem musimy o tym zdecydować.


  Pani Magda Ptaszek - poinformowała,żę szczegóły związane ze sprzedażą określa się w drodze negocjacji i zawarte będą w protokole rokowań. Przedstawiona sugestia  jest realna.


  Natomiast Pan Marek Kornacki - w tym momencie zgłosił   w n i o s e k  o odłożenie sprawy na następną Sesję Rady Miejskiej.Uzasadnił wniosek m.in.  nieobecnością na Sesji Burmistrza  Miasta, którego zdanie chciałby usłyszeć.
  Poza tym przy podejmowaniu uchwały w dniu 24.04. wiedzieliśmy o zadłużeniu gminy.


     W międzyczasie Pan Jacek Nowicki  telefonicznie skontaktował się z Panem Terleckim  a następnie przekazał radnym informację,że Burmistrz  poddaje się woli Rady,która zgodnie z kompetencją powinna podjąć  stosowną uchwałę w tej sprawie.  Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła p r z e r w ę w obradach. W międzyczasie  ilość radnych zwiększyła się do 13 ( doszła Pani Jolanta Bachry).
  II.cz.Sesji


  Pani Magdalena Ptaszek - poinformowała o dyskusji toczącej się w przerwie na temat zmiany uchwały z 24.04.


  Pan Józef Szwed-  podczas przerwy dowiedział się, że PIG popiera sprzedaż lokalu przy Zdrojowej 13 na rzecz Polkartu. Chciałby usłyszeć zdanie Pani Bachry jako Prezesa TMP w tej sprawie( pytanie  skierowane zostało w kontekście wcześniejszej propozycji konsultacji społecznej).


  Głos zabrała Pani Jolanta Bachry - wnioskodawca Pan Bilan jest członkiem Zarządu TMP i wie, że Towarzystwo podjęło uchwałę na Walnym Zgromadzeniu o zachowaniu na terenie miasta obiektów o znaczeniu historycznym. Nie sądzi, aby ta sprzedaż uratowała gminę przed sytuacją patową. Wyraziła zdziwienie, że znowu temat staje na Sesji. Nie mniej widzi inne możliwości pozyskania dla gminy środków.


  W tym momencie Pani Bachry zgłosiła  w n i o s e k  o zweryfikowanie zasad naliczania opłat adiacenckich stanowiących dochód gminy.


  Kontynuując podkreśliła, że  obiekt przy Zdrojowej 13 powinien zostać w zasobie gminy i być elementem historii miasta.W związku z tym nie możemy pozbywać się tak szczególnego lokalu. Oczywiście Pan Szymański może sobie coś kupić, ale nie
  akurat ten lokal. Kiedyś ktoś będzie miał do nas o to pretensje.


  Pan Andrzej Sidorowicz - podany przykład " Zielonego domku" mógłby świadczyć, że własność prywatna jest lepiej gospodarowana niż społeczna. Jeżeli zachowamy cały budynek w zasobie gminnym być może nie będzie możliwości inwestowania i nakładów ze strony gminy. Generalnie stwierdził,że sprzedaż nie zawsze jest złym wyjściem.


  Pani Jolanta Bachry kontynuowała: czym różni się TMP od PIG ?
  TMP mieściło się kiedyś przy Zdrojowej 13, w tym roku obchodzi 30-lecie.W historii Towarzystwa będzie o tym mowa.
  Przekazuję to co mówią ludzie - jesteśmy kadencję, a nasze decyzje skutkują dalej.
  Były inne lokale np.Zdrojowa 23 po PTTK, która była w pewnym momencie wskazana dla TMP.


  Pan Marek Kornacki - wyraził opinię dot.celu istnienia PIG( osobiście nie przystąpił do organizacji) stwierdzając,że  organizację założono w celu umożliwienia kupna lokali użytkowych przez ich najemców.


           Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła g ł o s o w a n i e nad wcześniej zgłoszonymi wnioskami:


  1. Wniosek o zrewidowanie opłat adiacenckich   - oddano 13 głosów " za"


  2.Wniosek o oddalenie sprawy zmiany uchwały na następną Sesję - oddano:


  - 4 głosy " za"
  - 8 głosów " przeciw"
  - 1 głos " wstrzymujący się"


   


  W związku z powyższym poddała pod głosowanie projekt zmiany uchwały Nr VII/50/2003 z dnia 24.04.br o jej uzupełnienie w poz.53 załącznika przez dopisanie: lokalu użytkowego zajmowanego przez Firme POL-KART przy ul.Zdrojowej 13


  W głosowaniu  :      -  7 głosów  " za"
  - 4 głosy  " przeciw"
  - 2  "        " wstrzymujące się "


  Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VIII/54/2003  stanowiącą załącznik Nr 3 do Protokołu z Sesji.


  Pani Magda Ptaszek poinformowała, że w sytuacji finalizowania sprzedaży Burmistrz Miasta będzie miał na uwadze jak najkorzystniejsze warunki  sprzedaży m.in. proponowaną wcześniej przez radnych zapłatę gotówką.
  Pan Jacek Nowicki potwierdził, że Burmistrz Miasta w każdym przypadku  określając warunki sprzedaży -bierze pod uwagę interes gminy.  Ad. 3


  Wolne wnioski i interpelacje radnych.  1. Pan Marek KORNACKI - zawnioskował o nieodtwarzanie ronda przy ul.Lipowej
       ( przed mostem).


  Wniosek wywołał dyskusję:


  - Pan Jacek Nowicki - zaobserwował  na ulicy Lipowej  organizowanie przez młodych kierowców " wyścigów samochodowych".Z uwagi na niebezpieczeństwo ruchu na tej ulicy należałoby zastanowić się nad innym rozwiązaniem np. dodatkowe progi.
  - Zdaniem Pana Kornackiego wystarczyłoby przesunąć jeden z progów koło Banku.
  Generalnie na tym odcinku jest teraz bezpiecznie- nie ma możliwości wyjazdu z boku ( ul.Bystrzycka jest jednokierunkową).  Pani Wiceprzewodnicząca  przedstawiła wniosek o skierowanie tej sprawy pod obrady Komisji Ładu Rady Miejskiej. Wniosek poparło 13 radnych
  ( przegłosowano jednogłośnie).


   


  2.Pan Zbigniew Bilan  - podniósł sprawę prowadzenia działalności na terenie deptaka.


  Chodzi o prowadzenie konkurencyjnej wobec naszych podmiotów gospodarczych działalności, nieraz lokalizowanej na prywatnym terenie np.przy Hotelu " Europa".
  Pani Jolanta Bachry - spytała czy była sytuacja, kiedy Burmistrz Miasta odmówił wydania zgody na prowadzenie działalności na deptaku ? Czy  istnieje zasada dot.ograniczania działalności na deptaku,czy też podmioty są traktowane " równą
  miarą" ?


  Pan Jacek Nowicki wyjaśnił nawiązując do pytania,że był jeden przypadek odmowy
  handlu na deptaku ( kamienie szlachetne), generalnie nie odmawia się.
  Podstawowym kryterium  wydawania zgody na działalność okazjonalną na deptaku jest zasięg proponowanego wyjścia na deptak. Nie może być utrudnień w ruchu pieszych jak również dla transportu specjalistycznego w wyniku prowadzonej działalności. Na bieżąco  Straż Miejska będzie prowadzić weryfikację lokalizacji takich punktów na deptaku.


  3.W tym miejscu Pani Bachry zawnioskowała, aby Straż Miejska ( czy inne służy gminy) zainteresowały się stanem porządków na tyłach " Blissa", za " Biedronką i budynkiem Kłodzka 1.


  Kontynuując poprzedni temat- Pani Krystyna Kuncewicz zwróciła uwagę, że  przy wydawaniu zgody na działalność na deptaku musimy zabezpieczać interesy naszych mieszkańców i nie ograniczać możliwości zarobkowania przez nich.


  Janina Cicha  w tym temacie poinformowała,że istnieją " Zasady prowadzenia działalności na deptaku" ustalone przez b.Zarząd Miejski. Zasady te były skierowane do Rady Miejskiej w celu zajęcia stanowiska i zostały okresowo utrzymane do stosowania ( Komisja Budżetu z 17.03.).Zasady te w całej rozciągłości uwzględniają
  Interesy naszych mieszkańców oraz regulują  szczegóły związane z wydawaniem zezwoleń  na okazjonalny handel na deptaku.


  4.Pani Halina Kostyra - wnioskuje do służb Straży i Policji o wprowadzenie nadzoru nad częścią Parku Zdrojowego( Park "Józefa"), który systematycznie jest zaśmiecany przez młodzież gimnazjalną, która w krzewach pali papierosy. Młodzież ta zachowuje się  wulgarnie i jest to zły obraz miasta w oczach przyjezdnych.


  Pan Bilan zwrócił uwagę ,że Park to teren pozaszkolny i trudno jest wyegzekwować właściwe zachowanie młodzieży.Generalnie chodzi o  kontrolowanie tego terenu w godz. ok.7.45


  Pani Wiceprzewodnicząca oświadczyła, że Komisja Ładu Rady Miejskiej zajmie się tą sprawą.
  5.Inne wnioski złożone przez Panią Jolantę Bachry:


  a. Czy Straż Miejska współpracuje z Policją ?. Do kogo mieć pretensje o jazdę samochodów np.ul.Warszawska z niedozwoloną prędkością jak również z "dyskoteką" ( głośna muzyka ) słyszalną  nawet na dalej położonych ulicach.
  b. Proszę o wyjaśnienie- czy to prawda,że teren stanowiący zejście z ul.Kilińskiego do Mariańskiej został sprzedany osobie prywatnej ?. Pan Marek Kornacki odpowiedział, że tak- sprzedano Panu Kaince.
  Pani Bachry uważa,że nie mogło do tego dojść, gdyż jest to pas drogi publicznej.


  Po sprawdzeniu Pani Bachry otrzyma odpowiedź na piśmie.


  Ad.4


  Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Pani Wiceprzewodnicząca ogłosiła zamknięcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.


  Protokołowała: Janina Cicha
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (2296 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·