Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół IX/2003
  PROTOKÓŁ Nr  IX/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  odbytej dnia 30 maja 2003 r.


  Sesję 
  rozpoczęto o godz. 14.00
  zakończono o godz. 19.00


  W Sesji uczestniczyło 12 Radnych
  - nieobecni:    1. Krystyna Gowsz
    2. Andrzej Sidorowicz
    3. Józef Szwed


  W Sesji udział wzięli : 
  1. Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta
  2. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  3. Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy
  4. Pan Wiesław Malka - Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  5. Pan Jacek Tyniec  - Dyrektor MZK
  6. Pan Marek Mazurkiewicz - Dyrektor MCK
  7. Pani Maria Zwierzyńska - Dyrektor MBP
  8. Pan Dariusz Kłonowski  - Dyrektor Szkoły Nr 2  , Radny Powiatu Kłodzkiego
  9. Pani Elżbieta Żylińska - Dyrektor Przedszkola nr 1
  10. Pan Dariusz Strug  - Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdr.
  11. Pan Henryk Czaja  - Przezes Polanickiej Izby Gospodarczej
  12. Pan Jan Pisarczyk  - Przezes Oddz. ZNP w Polanicy Zdr.
  oraz kilku  mieszkańców miasta


  Zaproszeni  goście  w związku z tematyką Sesji :
  1. Pan Józef Pinior  - Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Integracji z Unią Europejską
  2. Pan Józef Leśko  - Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Kłodzku   
  3. Pan Jerzy Nidental - Z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku
     oraz Kierownicy  odziałów  w osobach:
     - Pani  Ewa Piotrowska  - Oddział Higieny Komunalnej
     - Pani Alicja Kłapsia      - Oddział Higieny  Żywienia i Żywności
     - Pani Beata Bobowska  - Oddział Higieny Pracy


  Obsługa medialna Sesji :
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz - "Gazeta Gmin"
  2. Pan Konstanty Goleń - "Nieregularnik"  gazeta TMP
   
           Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  po oficjalnym powitaniu  zaproszonych gości  i pozostałych  uczestników  Sesji poinformował, że poza   porządkiem obrad Sesji nastąpi wręczenie  nagród  dla uczniów  , którzy są laureatami  Międzyszkolnego Wieloetapowego Konkursu  Wiedzy o Unii Europejskiej , który odbył się z inicjatywy Pan  Dariusza Kłonowskiego  - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 , jednocześnie  Radnego Powiatu Kłodzkiego.  
  Ponadto Panie obsługujące Miejski Punkt Informacji o Unii Europejskiej przedstawią podsumowanie  kilkumiesięcznej działalności  na terenie miasta , a także Pani Magdalena Ptaszek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, złoży informację na temat  działań pro unijnych  prowadzonych na terenie placówek oświatowych . 


  Pan Przewodniczący  oddał głos Panu Dariuszowi Kłonowskiemu , który  w swym wystąpieniu  omówił  cele i przebieg   Konkursu  oraz przedstawił  listę laureatów   (10 uczniów) .
  Tytuł laureata otrzyłały uczennice :
  Natalia Bukartyk  
  Liwia Woszczyna
  Paula Wojtyła 


  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak  wręczył nagrody i upominki wyróżnionym  uczniom .


                                 Protokół Komisji Konkursowej  stanowi załącznik nr 1  do protokołu.


   Sprawozdanie z działalności  Gminnego Punktu Informacji o Unii Europejskiej  przedstawiła Pani Ewelina Paluch  .


                Treści przedstawionej informacji stanowi załącznik Nr2  do protokołu.


              Informację o pro unijnych działaniach w polanickich szkołach przedstawiła Pani  Magdalena Ptaszek - Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej .


                  Treści przedstawionej informacji stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu.   


                              
            Pan Przewodniczący przystąpił do proceduralnych  czynności  związanych
  z przeprowadzeniem  Sesji  -  dokonując   oficjalnego otwarcia  obrad  IX  Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju . 
  Pan Przewodniczący stwierdził , że liczba obecnych Radnych stanowi quorum  niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i  następnie zapoznał uczestników Sesji z ustalonym porządkiem obrad  jn.:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Unia Europejska przyszłością lokalnych społeczności  -  referuje prof. Józef Pinior 
        Pełnomocnik  Wojewody Dolnośląskiego  d/s Integracji z Unią Europejską.     
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między  Sesjami.
  6. Analiza Raportu o stanie sanitarno-epidemiologicznym w Polanicy Zdroju w roku 2002 
      - referuje Pan Józef Leśko  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku .
  7. Informacja  o  stanie finansów gminy  - referuje  Pani Anna Surowiec  Skarbnik Gminy
  8.  Podjęcie uchwał  w sprawach :
        a) upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisania umowy restrukturyzacji kredytu w
          rachunku  bieżącym ,
        b)  wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
        c)  zmian w budżecie miasta na 2003 r.
        d) zmiany uchwały Nr XLI/224/2001 z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie  obowiązków 
            osób  utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem i
            uciążliwością  dla ludzi.
  9.  Zapytania , wolne wnioski
  10. Zamknięcie  obrad.


       Pan Przewodniczący  zaproponował  by uwzględnić prośbę zaproszonych gości
  z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i przenieść  pkt.  6 - Analiza Raportu o stanie sanitarno-epidemiologicznym w Polanicy Zdroju w roku 2002  do realizacji po pkt. 2  .           Ponadto  Pan Zbigniew Puchniak  poinformował Radę Miejską, że  w dniu 29 maja  br. Pani Skarbnik zgłosiła wniosek o włączenie do  porządku obrad dodatkowego  projektu uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , wnosząc jednocześnie by  uzasadnienie  do tegoż wniosku  Pani Skarbnik  przedstawiła  Radnym.
    
  Głos zabrała Pani Skarbnik  Anna Surowiec informując Radę Miejska , że  na Sesji w dniu
  9 maja br. Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące zaciąganej przez gminę pożyczko-dotacji z WFOŚiGW  we Wrocławiu. 
  Podjęte uchwały przesłano do RIO ,  gdzie stwierdzono  konieczność  podjęcia jeszcze jednej uchwały o zaciągnięciu pożyczki.


  - Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanych zmian w porządku obrad.
  - Rada Miejska   w/w zmiany  zaakceptowała w głosowaniu  - 12 głosami "za".


  Pkt. 2   - Unia Europejska przyszłością lokalnych społeczności .


           Głos zabrał Pan Józef Pinior  - Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Integracji
  z Unią Europejską.


   Na wstępie Pan Józef Pinior  podziewał  za zaproszenie  do Polanicy Zdroju  i złożył gratulacje  władzom    za    trafność  wykonanych inwestycji oraz pomysły , które  spowodowały , że Polanica jest  tak  uroczym zakątkiem województwa dolnośląskiego.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pan Józef Pinior  podkreślił , że  Unia Europejska  to przede wszystkim szansa na  polską modernizację,  stąd  tak ważny  jest wynik referendum unijnego.   Bardzo istotny wpływ na efekt prowadzonej kampanii referendalnej  mają  aktualne warunki społeczne  w naszym kraju , które są  konsekwencją  kryzysu gospodarczego.  Bardzo duży  wskaźnik bezrobocia ,   bieda  i niedostatek wielu ludzi  rzutuje na odczucia społeczne , powoduje frustrację  i ujemnie wpływa na nastroje społeczeństwa.  Powyższe fakty wykorzystywane są przez  przeciwników wstąpienia  Polski do Unii Europejskiej w kampanii referendalnej .
  Pan Józef Pinior  stwierdził , że wszystkie  dane ekonomiczne i prowadzone ekspertyzy świadczą o tym, że przystąpienie  do Unii  to szansa dla naszego kraju na  wyjście z kryzysu gospodarczego  , przy czym należy  zdawać sobie sprawę , że  radykalna poprawa nie nastąpi z dnia na dzień .    
   Odnosząc się do kwestii finansów , Pan Józef Pinior   wyjaśnił , że  przyjęty przez Komisje Europejską budżetu unijny na rok 2004  wzrośnie o ponad 3%  w stosunku do budżetu roku 2003 . Ten fakt oznacza , że nadwyżka budżetowa  w latach 2004 - 2006 będzie wynosiła ok. 7 miliardów euro . Są to potencjalne fundusze strukturalne  , z których  będzie  korzystać nasz kraj - np. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na walkę z bezrobociem  i inne  dziedziny gospodarcze.   Po wejściu do struktur unijnych przed polską administracją wszystkich szczebli stanie  bardzo istotne wyzwanie  by  móc ściągnąć po jak największą ilości tych funduszy   , a także  wykorzystać te środki z jak największym pożytkiem dla  narodu.  Zdaniem Pana Józefa Piniora nie będzie to łatwe zadanie .
  ( W tym miejscu Pan Pinior podał pozytywne przykłady wykorzystania środków  przez Hiszpanię i Irlandię  oraz przykłady Grecji , gdzie początkowo kraj nie radził sobie
  z racjonalnym zagospodarowaniem uzyskanych funduszy unijnych).
  W ocenie  Pana Józefa Piniora  w sprawie  podziału  funduszy unijnych  powinna odbyć się
  w naszym kraju narodowa dyskusja  by  uzyskane środki akcesyjne   w jak największym stopniu  przełożyły się  na rozwój i ożywienie polskiej gospodarki .
  Z przeprowadzanych badań i prognoz gospodarczych  wynika, że po  wstąpieniu do UE 
  i prawidłowym zagospodarowaniu środków akcesyjnych  może nastąpić wzrost gospodarczy o  3,5%  rocznie, a będzie to wynikało z podniesienia konkurencyjności naszej gospodarki w  krajach Unii Europejskiej , i w latach  2010 - 2012  bezrobocie  może  spaść do 10-12 % .
  Pan Józef Pinior odniósł się również do rolnictwa  , podając w oparciu o osiągnięcia Hiszpani,   przykłady efektów jakie można będzie osiągnąć w naszym kraju  w ramach wspólnej polityki rolnej - zastosowanie dopłat do rolnictwa spowoduje, że produkty  wytwarzane w naszym kraju będą  tańsze  a tym samym staną się konkurencyjne  na rynku  wewnętrznym
  i zewnętrznym .
   Kontynuując Pan Józef Pinior zaznaczył , że Unia Europejska nie jest  wyłącznie projektem gospodarczym ale jest  także projektem politycznym z czego  zachodni Europejczycy i są dumni .  Unia Europejska jest tworem i  proces jej tworzenia nie jest zakończony,  stąd  Polska  będzie mieć szansę na  kształtowanie  tej struktury europejskiej.
  UE nie jest  federacją tak jak Ameryka i nie jest jednocześnie luźnym związkiem państw.
  Integracja europejska   dotyczy  niektórych sfer gospodarczych  ale  też pozostawia  wiele sfer
  w rękach  każdego  kraju.
  Najbardziej fascynującym procesem politycznym w Europie jest tworzenie Konstytucji  Unii Europejskiej,  która ostatecznie rozstrzygnie kwestie podejmowania najważniejszych decyzji w Europie. Wejście   do UE będzie związane z przyjęciem Konstytucji dla Europy również  głosami  polskich  parlamentarzystów unijnych, przy czym Polska będzie należała do 6 największych państw UE,  mając 50 przedstawicieli w Parlamencie Unii .
  Pan Józef Pinior na koniec stwierdził , że nieprzystąpienie Polski do UE to brak dostępu do funduszy unijnych i jeszcze ważniejsze to brak wpływu na podział funduszy europejskich jak również brak wpływu na  kształt  Konstytucji dla Europy.
   W ocenie Pana Józefa Piniora pozycja polityczna Polski  już na  starcie wejścia  do UE jest bardzo ważna , stąd tak bardzo  istotne jest by o wejściu do struktur unijnych  zdecydował  naród w  mającym się odbyć wkrótce referendum .
   Polacy w związku z pokojowym  przejściem z systemu niedemokratycznego do systemu demokratycznego są wzorem dla całego świata,   dlatego też  negatywny  wynik referendalny byłby bardzo źle oceniony nie tylko przez kraje Europy ale  kraje demokratyczne całego świata.  W dyskusji udział wzięli:


  - Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta  zwrócił uwagę , że wielu  obywateli naszego kraju wyraża obawy , że  przystąpienie do UE będzie mieć wpływ na utratę tożsamości narodowej , czego osobiście nie podziela , ponadto  eurosceptycy mówią , że  Polska stanie się rynkiem zbytu dla krajów unijnych . Pan Wiceburmistrz  skierował prośbę do Pana Józefa Piniora o kilka słów wyjaśnień  dla tych obaw .


  - Pan Józef Pinior odnosząc się do poruszonej przez Pana Wiceburmistrza spraw podkreślił, że żadne państwo członkowskie UE nie utraciło swojej tożsamości narodowej a wręcz przeciwnie ta tożsamość umacnia się w tych krajach .
  Po wejściu Polski do UE  wzmocni naszą kulturę narodową ,  język polski będzie miał oficjalną pozycję w kulturze europejskiej .  Unia Europejska  pomoże nam wzmacniać  naszą kulturę narodową wobec aspektów globalizacji , które uważane są za  negatywne zjawisko
  w całym świecie.


  Odnosząc się do  drugiej kwestii  Pan Józef Pinior  stwierdził, że  Polska już teraz jest rynkiem zbytu , zalewanym przez tańsze  produkty ze względu na stosowane  dopłaty  do ich produkcji.  Aktualnie  polskie produkty nie są w stanie konkurować tak na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym  . Od aktywności Polaków będzie zależała pozycja gospodarki naszego kraju w UE, a wiązać się to będzie z  efektywnym wykorzystaniem funduszy unijnych mogących mieć zasadniczy wpływ na dynamikę  wzrostu gospodarczego . Po wstąpieniu  do UE Polska będzie działać  na rynku europejskim na równych prawach, co  powinno mieć  pozytywny wpływ na wielkość naszego eksportu.


  - Pan Jacek Tyniec  - Dyrektor MZK  skierował  zapytanie  czy wiadomo jest jak będzie  kształtować się  spływ środków  unijnych  do samorządów lokalnych .


  - Pan Józef Pinior  wyjaśnił, że na  powyższy temat nie ma jeszcze żadnych decyzji  . Pan Ferhoigen   skierował apel do polskich parlamentarzystów by środki unijne  przeznaczać na inwestycje  narodowe . Problem podziału  środków akcesyjnych  wymaga  poważnej debaty elit rządzących wszystkich szczebli .  Ostateczna decyzja będzie należeć do  parlamentu .
  Oprócz  środków akcesyjnych,  funkcjonuje i będzie funkcjonować  wiele  funduszy , przeznaczanych na  różnego rodzaju programy . Polacy będą musieli nauczyć się jak sięgać po te pieniądze na poziomie  regionów czy  też samorządów.


  - Pan Dariusz Kłonowski  -  Radny Powiatu Kłodzkiego  , Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
  skierował zapytanie czy w ocenie Pana Piniora elity polityczne mają umiejętność zagospodarowania środków unijnych.
  Taka wątpliwość wynika z faktu  trwających sporów i rozmów  dotyczących umów offsetowych , a także wydarzeń gospodarczych jakie mają ostatnio miejsce w naszym kraju.


  - Pan Józef Pinior stwierdził, że w przypadku  gdy elity   nie poradzą sobie z  w/w sprawą to  zostaną zmiecione ze sceny politycznej naszego kraju. Takiej postawy nie będzie tolerowała Unia Europejska  a także polskie społeczeństwo .
  Wstąpienie  do UE oznacza konieczność  podniesienia  kultury i profesjonalizmu naszych elit politycznych .
  Ponadto zdaniem Pana Józefa Piniora wejście do UE pozwoli  obniżyć poziom korupcji
  w naszym kraju .


  - Pani  Justyna Ziółkowska - skierowała  prośbę do Pana Józefa Piniora by przedstawił informację  co będzie jak Polska nie przystąpi do UE.


  - Pan Józef  Pinior wyjaśnił, że w przypadku negatywnego  wyniku referendum o wejściu Polski do UE zdecyduje Parlament .
  Nieprzystąpienie  do  Unii to  stracona dekada dla pokolenia młodzieży , które może osiągnąć największe korzyści z akcesji unijnej.
  W ocenie Pana Józefa Piniora nieprzystąpienie  do  Unii byłoby katastrofą narodową dla Polski  pod względem  rozwoju  gospodarczego ,  rozwoju rolnictwa , możliwości korzystania z dóbr  europejskich na równych prawach  z innymi krajami.


  - Pan Henryk Czaja - Prezes PIG  stwierdził, że w kampanii referendalnej  głównym argumentem  agitacji  powinno być uświadomienie ludziom , że przegrane referendum  postawi  Polskę   i Polaków w negatywnym świetle w oczach  całego świata .


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odnosząc się do wystąpienia Pana Henryka Czaji stwierdził , że   wykład Pana prof. Józefa Piniora w żadnej mierze nie powinien być  odbierany jako  agitacja  referendalna . Chodziło o to by Pan prof. Józef Pinior , który jest Pełnomocnikiem Wojewody Dolnośląskiego d/s Integracji Europejskiej   w obiektywny sposób omówił  kwestie dotyczące wstąpienia Polski do UE , z którymi Radni  mogą spotykać się w rozmowach z mieszkańcami.
  Chodziło o to by poznać plusy i minusy integracji europejskiej , by pokazać jakie miejsce może zając Polska w Europie , jak może zmienić się życie  Polaków.
  Ponadto Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji , że  Rada Miejska  przedstawi w prasie lokalnej  swoje stanowisko dotyczące  referendum unijnego, w którym  skierowano apel o wzięcie udziału w referendum i  rozstrzygnięcie we własnym sumieniu jakiej udzielić odpowiedzi  na  referendalne pytania.


   Pan Przewodniczący podziękował Panu Józefowi Piniorowi za udział w Sesji Rady Miejskiej , za przybliżenie tematyki unijnej , która pozwala ubogacić wiedzę  w  tym temacie.


   Pan prof. Józef Pinior podziękował za zaproszenie i możliwość uczestniczenia
  w  o debacie   Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju , życząc   władzom miasta  udanych  inwestycji, a mieszkańcom podniesienia poziomu życia  po wstąpieniu do Unii Europejskiej.   Pkt. 6    -    Analiza Raportu o stanie sanitarno-epidemiologicznym w Polanicy Zdroju w 
                      roku  2002.    


   Głos zabrał pan dr Józef Leśko  - Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kłodzku .
   Na wstępie Pan Józef Leśko stwierdził , że  miasto Polanica Zdrój , pod względem sanitarnym oceniono na poziomie zadawalającym .
  Fakt zaproszenia  przedstawicieli  Inspektoratu Sanitarnego na Sesje Rady Miejskiej, w ocenie Pana Józefa Leśko, świadczy o trosce władz miasta o najwyższe dobro jakim jest zdrowie i życie mieszkańców a także gości przyjeżdżających do Polanicy Zdroju na kuracje
  i wypoczynek.
   Pan dr Józef Leśko wyjaśnił , że streszczenie  wydanych  opinii sanitarnych  , zawartych w przesłanym do Rady Miejskiej  Raporcie  przedstawią obecni  Inspektorzy Sanitarni.


  I tak :


  - problematykę  z zakresu higieny komunalnej  omówiła Pani Inspektor Ewa Piotrkowska
  Prowadzone badania wykazały dobrą jakość powietrza atmosferycznego i wody pitnej , jedynym problemem jest  twardość  wody nieodpowiadająca  obowiązującym normom , jednakże  nie stanowi to poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.  Jakość wody mineralnej  nie budzi żadnych zastrzeżeń.  Ogólna ocena jakości wody w basenach kąpielowych  pozytywna - stwierdzone nieprawidłowości  są natychmiast likwidowane.
  Ocena  sanitarna obiektów użyteczności  publicznej,  poza  brakiem WC na dworcu PKP,  nie budzi zastrzeżeń . Inspektorat Sanitarny wystąpił do Dyrekcji DOKP o  poprawę stanu sanitarnego dworca w Polanicy  Zdroju  bez rezultatu.
  Nastąpiła  poprawa  eksploatacji wysypiska komunalnego .
   
  - problematykę  z zakresu higieny  żywienia i żywności omówiła Pani Inspektor Alicja 
    Kłapsia. 
  Ogólna  ocena  stanu sanitarnego zakładów  żywienia i żywności  na terenie Polanicy Zdroju  jest pozytywna .
  W momencie wejścia Polski do UE  nastąpi zmiana  prawa żywieniowego niosącego za sobą  pakiet przepisów wykonawczych jakie będą musiały być stosowane w zakładach  żywienia
  i produkcji żywności.
  Kontrolą sanitarna będą objęte  produkty żywnościowe od momentu ich  wytworzenia przez producentów  aż do  finalnego  produktu spożywczego.
  Sukces i  powodzenie  zależeć będzie od  kwalifikacji ludzi wytwarzających żywność .
  Nowelizacja przepisów wprowadzi obowiązek  samokontroli i przeciwdziałania zagrożeniom sanitarnym  dla producentów żywności  i  żywienia .


  - problematykę  z zakresu higieny pracy omówiła  Pani Inspektor Beata Bobowska.   
  Przeprowadzone kontrole na terenie zakładów pracy  w Polanicy Zdroju w tym  zakładach budżetowych  nie stwierdziły poważnych uchybień.  Ogólnie warunki pracy we wszystkich zakładach ulegają  poprawie.  Szczególnemu nadzorowi podawane są zakłady , gdzie do produkcji wprowadzane są  substancje i preparaty chemiczne.


    
  W dyskusji udział wzięli :


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odnosząc się do  informacji o  braku  toalet na dworcu PKP, z którego dziennie korzysta  100 osób ,  zgłosił  w n i o s e k   formalny  by Burmistrz Miasta skierował do Dyrekcji DOKP   wystąpienie w sprawie natychmiastowego  wykonania zalecenia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
  w Kłodzku   oraz  w sprawie  ogólnego poprawienia  stanu  estetycznego dworca PKP
  w Polanicy Zdroju .


  Pan Przewodniczący   stwierdził , że nasze  uzdrowisko jest w przededniu szczytu sezonu  turystycznego  i  dworzec PKP nie może  być  przyczyną  negatywnej oceny  dotyczącej estetyki naszego miasta .


  - Pani Jolanta Bachry  zwróciła uwagę , że  gmina w omawianej sprawie może jedynie wesprzeć działania  Sanepidu .  W ocenie Pani Jolanty Bachry  Instytucja Sanitarna powinna wobec  zarządcy  stacji PKP wyciągnąć odpowiednie konsekwencje , wykorzystując  swoje ustawowe uprawnienia .


  Innych  uwag i pytań do  przedstawionych informacji  nie wniesiono.


   Pan Przewodniczący podziękował Panu  dr. Józefowi Leśko Inspektorowi Powiatowej Stacji Sanitarnej oraz  pozostałym osobom uczestniczącym w Sesji  za przyjęcie zaproszenia  i  osobiste  omówienie  raportu o stanie sanitarnym Polanicy Zdroju.
  Pan Przewodniczący zapewnił   przedstawicieli  Sanepidu , że władzom miasta nie jest  obojętne  by  ocena sanitarna miasta, żyjącego z turystyki, była  coraz lepsza. Dlatego też samorząd lokalny dokładać będzie  wszelkich starań  by Polanica  była  ekologicznie przyjazna  dla  przyjezdnych gości a także  społeczności lokalnej.


  Pkt. 3  - Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji 

  Pan Przewodniczący  wyjaśnił , że Biuro Rady Miejskiej  przedkłada do  zatwierdzenia   2 protokoły  z Sesji Rady Miejskiej   tj.
  1) Protokół Nr  VII / 2003  z  Sesji   z dnia  24 kwietnia 2003 r.
  2) Protokół Nr VIII / 2003  z  Sesji  z dnia   9 maja  2003 r.

  Obydwa  Protokoły były wyłożone w Biurze Rady Miejskiej  .
  Radni mieli możliwość zapoznania się z nimi  i mogą zgłaszać  swoje uwagi
  do treści tych że protokołów.

  - Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołów .
  - Pan Przewodniczący stwierdził ,że  protokoły uznaje się za przyjęte.


  Pkt. 4  - Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między
                   sesjami.

  Informacje przedstawili  Przewodniczący Komisji  stałych :
  1.  Pani Magdalena Ptaszek -  Komisja d/s Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu
  2. Pni Halina Kostyra - Komisja d/s Uzdrowiskowych , Zdrowia, Ochrony Środowiska
                                                  i Gospodarki Przestrzennej
  3.  Pani Krystyna Kuncewicz  - Komisja d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  4. Pani Jolanta Bachry   - Komisja d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz    
                                                     Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej
  5.  Pan Mateusz Jellin  w zastępstwie za Przewod.  - Komisji d/s Ładu, Porządku oraz
                                                                                                   Bezpieczeństwa Publicznego 
       
                                                 Informację  stanowią załącznik nr 4  do protokołu .               


  Pkt. 5   -  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między  Sesjami.

  -  Sprawozdanie  przedstawił Pan Jacek Nowicki . Wiceburmistrz 

                                                     Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

  W dyskusji udział wzięli :

  1. Radna Magdalena Ptaszek  skierowała zapytanie  -  jaką formę zastosował Burmistrz
      Miasta w zakresie zbierania ofert na stanowisko obsługi Biura Promocji Miasta .

  -  Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki  wyjaśnił , że Burmistrz Miasta  postanowił zweryfikować  oferty o pracę  jakie napływały  do Urzędu Miejskiego a także oferty jakie wpłynęły w związku z  poszukiwaniem  osoby na stanowisko Wiceburmistrza .
        Jeśli okaże się, że  pośród tych ofert  nie będzie osoby o odpowiednich kwalifikacjach  Burmistrz  poda  do publicznej wiadomości  informacje o możliwości zatrudnienia na w/w stanowisku.

  2.  Radna Jolanta Bachry  wystąpiła o rozwinięcie informacji w sprawie  rozliczenia zobowiązań gminy Duszniki Zdrój z tytułu zrzutu ścieków z Panem Skurskim - czy nie było możliwości bardziej racjonalnego wykorzystania środków  , które  Duszniki zalegały  wobec MZK.

    - Pan Wiceburmistrz wyjaśnił, że gmina przeznaczając należności do rozliczenia z Panem Skurskim pozbyła się części zobowiązań   wobec niego . Duża cześć należności (ok.270.000zł)  wobec Pana Skurskiego pozostaje niezrealizowana w związku z czym  wyraża on swój niepokój .    Przyjęty przez gminę sposób zagospodarowania  odzyskanych  pieniędzy od gminy Duszniki jest  wynikiem sytuacji finansowej gminy .

       - Pani Jolanta Bachry  zadała następne  pytanie  - czy spotkanie Burmistrza Miasta
  z Międzygminnym Związkiem Celowym  nie ma coś wspólnego z podejmowaniem  gości z partnerskiego miasta powiatu Gross Gerau  w zakresie  gospodarki odpadami.

   - Pan Jacek Nowicki wyjaśnił, że  nie uczestniczył w  w/w spotkaniach , stąd nie może  udzielić odpowiedzi. 
    
   - Pani Jolanta Bachry  w kolejnym zapytaniu poprosiła o informację , czy  propozycja  Burmistrza Jerzego Terleckiego  w sprawie Szpitala  , którą  podchwyciły media  i jest nośna w powiecie  kłodzkim,  nie wywołała  jakichś reperkusji  w organach , które mają uprawnienia decyzyjne o losach szpitala.

   - Pan Wiceburmistrz uznał, że propozycja Burmistrza Miasta powinna zmobilizować decydentów  do poważnego zajęcia się uruchomieniem szpitala.  Sprawa ta przekładana jest "z ręki do ręki" stąd  szum  wywołany propozycją Pana Terleckiego powinien dać pozytywny efekt  .

  3.  Radny Zbigniew Bilan  powracając do  sprawy rozliczenia z Panem Skórskim  skierował  zapytanie - czy  gmina będzie zobowiązana oddać  kwotę 65.000 zł dla MZK  , wobec  którego  występowały zaległości m. Dusznik.

   - Pan Jacek Nowicki  stwierdził , że  najprawdopodobniej  gmina będzie  musiała oddać te środki do MZK .  Porozumienie dotyczące  w/w transakcji jest obarczone pewną wadą prawną , stąd  wymaga ono stosownego  sprostowania .
   
       - Pan Z.Bilan poprosił o wyjaśnienie kolejnej kwestii  - tj. czego dotyczyło spotkanie z
         WPRI EKO z udziałem biegłych sądowych .
   
      - Pan Wiceburmistrz wyjaśnił , że w toku procesu jaki toczy się pomiędzy gminą i WPRI   
     EKO   Sąd polecił biegłemu sądowemu udzielenie odpowiedzi na  2 pytania tj:
   1) czy 8 stycznia 2001 r.  obiekt nadawał się do odbioru  ( W tym dniu WPIR EKO  
               dokonał jednostronnego odbioru).
   2) czy ewentualne roboty dodatkowe mogły mieć wpływ na niedotrzymanie przez 
       WPIR EKO  mownego terminu  .
   Spotkanie,  o którym mowa  w sprawozdaniu,  dotyczyło wyjaśnienia w/w zagadnień.

       - Pan Zbigniew Bilan  wracając do kwestii  Szpitala poprosił o wyjaśnienie - czy propozycja Burmistrza mówiąca o przekazaniu obiektu dla wojsk amerykańskich , oprócz medialnego oddźwięku  jest przedmiotem  zainteresowania  np. władz wojewódzkich bądź Ministerstwa Zdrowia.

       - Pan Wiceburmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie Burmistrz skierował wystąpienie do Ministra Obrony Pana Szmajdzińskiego , ale do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi.

   - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak uzupełniając wypowiedź Wiceburmistrza stwierdził, że w budżecie na 2003 rok  zaplanowano kwotę 33 mln zł  na budowę Szpitala w Polanicy Zdroju . Zaistniała sytuacja  dotycząca zmian personalnych na  stanowisku pełnomocnika  d/s budowy szpitala  nie powinna zaburzyć cyklu budowlanego . Procedury przetargowe zostały zakończone . Dokonano wyboru firmy do realizacji inwestycji . Proces  budowlany  jest mocno zaawansowany . Problemem szpitala jest brak decyzji kto ma tym obiektem zarządzać,  choć wszystko wskazuje na to, że decyzje w tej sprawie zapadną w ciągu najbliższych dni i zarządcą zostanie Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
   Ponadto Pan Przewodniczący  wyjaśnił , że gen. Johons, który jest szefem wojsk natowskich w Europie , ma przedstawić raport Sekretarzowi Stanu Panu Rumsfeldowi na temat lokalizacji baz w Europie.  Gen. Johns jest zwolennikiem zlokalizowania  takich baz na terenie  Polski, Czech , Węgier , Bułgarii i Rumunii . Które  z tych państw będzie wybrane jeszcze nie wiadomo.  Gdyby  w rachubę weszła Polska i Czechy to być może polanicki szpital byłby  przedmiotem zainteresowania .
   Na dzień dzisiejszy   propozycja Pana Burmistrza wyzwoliła efekt w postaci przyspieszenia działań dotyczących szpitala i  mówi się o jego całkowitym uruchomieniu w terminie  1 czerwca 2004 r.

  - Pani Jolanta Bachry  nawiązując do  problematyki szpitala wyjaśniła ,że  w programie  polanickiego szpitala była  propozycja uruchomienia na jego bazie Stacji Ratownictwa Medycznego. Na ten cel  w budżecie  szpitala w roku 2002 zagwarantowano kwotę
  18 mln. zł, która wykazywana jest w budżecie  roku 2003 .   W  ocenie Pani J. Bachry  w/w środki nie powinny być wykorzystana na inne cele szpitala, a wszystko na to wskazuje, że tak może być.


   Pkt. 7 - Informacja  o  stanie finansów gminy.  

  Informację o stanie finansów  gminy na dzień  30 maja 2003 r. przedstawiła Pani Anna Surowiec - Skarbnik Gminy .

                         Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radna Krystyna Kuncewicz  poinformowała uczestników sesji, że Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki  odbyła dwa spotkania  na których omawiano  sytuację finansową szkół. W jednym z tych spotkań oprócz dyrektorów szkół uczestniczył Pan Burmistrz Jerzy Terlecki i Pani Skarbnik .  Pani Kuncewicz postawiła pytanie  jakie podjęto działania po tym spotkaniu  by naprawić sytuację  finansową szkół.

  - Pani Skarbnik wyjaśniła , że w miesiącu czerwcu  powinny zwiększyć się wpływy do budżetu  gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych   co pozwoli na systematyczne niwelowanie różnicy , jeżeli chodzi o przekazywanie dotacji dla szkół.  Ponadto  sytuacja finansowa gminy ulegnie poprawie  gdyż  do spłaty pozostało tylko dwie raty  kredytu zaciągniętego w minionych latach dla MZK. Problem finansowy szkół nie wynika ze złej woli, jest on wynikiem ogólnej bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy .
   

  - Pani Kuncewicz zaapelowała , by szkoły przy niwelacji zobowiązań gminy były priorytetowo traktowane . Dobrze byłoby aby duża część spłaty zadłużeń wobec szkół nastąpiła do końca wakacji co pozwoli szkołom  przystąpić  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w lepszej kondycji finansowej. 

  - Radny Zbigniew Bilan skierował  do Pani Skarbnik prośbę ,  by  przy spłacie zadłużenia traktować szkoły i przedszkola jednakowo .  Wykazane w informacji kwoty zobowiązań wobec szkół i przedszkoli są szokujące  ponadto  widać , że  zobowiązania wobec Szkoły Nr 2 pomniejszyły się w ciągu miesiąca o 50.000 zł  a zadłużenie wobec Gimnazjum wzrosło o prawie 15.000 zł.
  Pan Z. Bilan zwrócił uwagę , że obie  w/w jednostki płacą takie same odsetki z tytułu zobowiązań  wobec ZUS i innych nieuregulowanych należności.
  Ponadto Pan Bilan  poprosił o wyjaśnienie skąd biorą się różnice w wysokościach zobowiązań podawanych przez Dyrektorów Szkól i wykazanych w informacji Pani Skarbnik .

  - Pani Skarbnik wyjaśniła , że  w przedstawionej  Radzie informacji wykazano tegoroczne zadłużenia  gminy wobec szkół . Zeszłoroczne zadłużenia każda jednostka budżetowa ma w swoim budżecie.

  - Pan Zbigniew Bilan  w ponownym wystąpieniu  zapytał ,czy należy rozumieć , że w budżecie 1.195.873 zł  Szkoła nr 2  ma  uwzględnione zadłużenie zeszłoroczne w wys. 168.000 zł .

  - Pani Skarbnik  potwierdziła, że tak jest , wyjaśniając jednocześnie, że w czasie omawiania projektu budżetu gminy i budżetów jednostek organizacyjnych  na rok 2003 była mowa o tym  że jednostki  będą zobowiązane  spłacać  zobowiązania roku 2002 z  ustalonego budżetu roku 2003.  Takie stanowisko wyraził  jednoznacznie Burmistrz Miasta  na posiedzeniu Komisji Budżetowej z udziałem Kierowników  jednostek .   

  - Pan Dariusz Kłonowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  na wstępie swojego wystąpienia stwierdził, że przy ustalaniu budżetu dla jednostek organizacyjnych w naszej gminie praktykowana jest zasada wpisywania  zobowiązań  roku minionego i być może jest to zgodne z ustawą o finansach gminy.
  Każda szkoła  weszła w rok 2003 z niezawinionymi zadłużeniami  - Szkoła Nr 2  do chwili obecnej  spłaca zobowiązania roku 2002 , które wyniosły 168.000 zł.  W chwili obecnej  zadłużenie Szkoły Nr 2  wynosi 260.000 zł.  Przekazywane środki  dla szkół wystarczają na płace netto - w związku z tym  brakuje pieniędzy na spłatę zadłużeń i  regulowanie bieżących należności wobec ZUS i innych  wierzycieli.

  - Pan Zbigniew Bilan  biorąc pod uwagę  wysokość zobowiązań polanickich szkół, stwierdził, że jednostki te nie poradzą sobie same w  spłacie  i najprawdopodobniej trzeba będzie w miesiącu październiku zwiększyć budżety szkół  , wykładając pieniądze z budżetu gminy.

  - Pani Anna Surowiec  wyjaśniła , że być może po półrocznej analizie budżetu będzie możliwość dokonania przesunięć środków i wówczas  Rada Miejska zdecyduje 
  o ewentualnym zwiększeniu budżetów szkół.
   
  - Pan Zbigniew Bilan odnosząc się do  danych  przedstawionych w informacji o stanie finansów gminy , skierował pytanie do Pani Skarbnik - czy w  kwocie 8.921.000 wykazane jest zadłużenie gminy wobec MZK .

  - Pani Skarbnik wyjaśniła , że  nie są w w/w kwocie wykazane zobowiązania wobec MZK .
  Ze sporządzonych wyliczeń wynika , że  gmina wobec MZK, po dokonanych kompensatach  ma  zadłużenie w wys. 160.000 zł.

  - Pan Marek Mazurkiewicz - Dyrektor MCK   poinformował uczestników Sesji ,że zadłużenie gminy  z tytułu dotacji  wynosi 103.900 zł na dzień 30 kwietnia br. . Do tej kwoty należy dodać ponad 10.000 zł  za usługi wykonane na rzecz  gminy .  Ponadto Pan Marek Mazurkiewicz  skierował zapytanie  , gdzie w budżecie miasta  jest zapisana kwota  zadłużenia gminy wobec MCK za rok 2002  w wys. 111.072, 42 zł . Pan Mazurkiewicz  podkreślił, że o wysokości  tegoż zadłużenia wielokrotnie  mówił na posiedzeniach Komisji  także na Sesjach RM. 
  Pan Marek Mazurkiewicz  zaapelował o  stworzenia  dla MCK  możliwości prawnych , które pozwolą na zaciągnięcie kredytu , którego oprocentowanie  wynosić może 12 %  na  spłatę zobowiązań , gdzie odsetki  wynoszą  36 % .  W ocenie Pana Mazurkiewicza należy zastanowić się jak uniknąć  nieuzasadnionych wydatków  z tytułu przeterminowanych należności - przykładem  jest  opłata w wys. 700 zł za zajęcie konta bankowego .
  Pan  Dyrektor M.Mazurkiewicz  zaznaczył, że nie przyjmuje do wiadomości  takiej  informacji , że  w budżecie MCK na rok 2003  znajduje się kwota 111.072,42 zł  , która jest  zaległością  gminy  wobec  tej instytucji kultury.  Poradzenie  sobie ze spłatą  tej kwoty  przez MCK jest niemożliwe . Jeżeli  sprawa ta nie  zostanie uregulowana  MCK wystąpi do Rady Miejskiej o skreślenie  prawie wszystkich  planowanych na 2003 r. imprez.
  Pan M. Mazurkiewicz  stwierdził , że w aktualnej sytuacji finansowej nie ma możliwości podejmowania  jakichkolwiek  decyzji  gdyż  boi się wchodzić w nowe zobowiązania. 
  Uchwalony dla MCK budżet 2002 roku  nie  został przez MCK przekroczony i trudno pogodzić się z  tym , że na MCK ciążą  niezawinione zobowiązania .
  Reasumując swoje wystąpienia  Pan Dyrektor Mazurkiewicz zaapelował  do władz miasta
  o rozwiązanie krytycznej  sytuacji finansowej , tak by MCK  mógł  w miarę normalnie funkcjonować , a także o  kompleksowe zajęcie się  sprawą  uregulowania stanu  prawnego   pozwalającego  Miejskiemu Centrum Kultury  praktycznie posługiwać się osobowością prawną .

  -  Pan Jacek Tyniec - Dyrektor MZK   zwrócił uwagę , że w przedstawionej przez Panią Skarbnik informacji   całkowicie umknęły zobowiązania gminy wobec MZK. 
  Pan J.Tyniec  poinformował  Radę Miejską , że na dzień 31 maja br. gmina zalega dla MZK 708.340 zł .  Na kwotę tę składają się niezapłacone faktury za oczyszczanie miasta -w tym zaległości z tego tytułu za 2002 rok ,  nieprzekazane środki  z dodatków mieszkaniowych , różnego rodzaju  usługi zlecone na kwotę 34.000 zł  -dot. roku 2002  oraz  przejęcie przez gminę należności za 2002 r i I kwartał 2003 r.  w wys. 125.000 zł  z  tytułu zrzutu ścieków od gminy Duszniki Zdrój.
  Największy problem MZK , wynikający z powyższych zaległości płatniczych gminy  to nieuregulowane  zobowiązania wobec ZUS .  Ostatnia  wpłacona należność do ZUS dotyczyła m-ca sierpnia 2002 r.  Należne odsetki za nieterminowe  wpłaty  to kwota ok. 60.000 zł.
  Pan Dyrektor J. Tyniec poinformował  Radę Miejską , że  zostały podjęte działania by zminimalizować należności z tytułu opłaty za środowisko . Należy mieć nadzieję , że kwota 265.000 zł  będzie umorzona .
  Kontynuując Pan Jacek Tyniec  poinformował uczestników Sesji, że  MZK mimo braku płynności finansowej  jest  sponsorem wielu imprez gminnych  poprzez  oddelegowanie pracowników do obsługi technicznej  np. wyścigu Grand- Prix MTB , Wyścig Pokoju , wyremontowanie pomieszczeń Biura Promocji Miasta .
  Odnosząc się do informacji Pani Skarbnik o  kompensacie  wzajemnych należności , Pan Dyrektor J. Tyniec  zaznaczył , że w  tej sprawie  MZK  wystąpił do Burmistrza  w marcu br.
  wykazując kwotę  120.000 zł  , która  może  podlegać temu rozliczeniu .

  -  Ponownie głos zabrał Pan Dariusz Kłonowski , podkreślając , że  nie ma w naszej gminie jednostki organizacyjnej , która nie miałaby zajętego konta z tytułu zaległości wobec ZUS. Zdaniem Pana D.Kłonowskiego  ta sytuacja  jest przyczyną kosztów rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł  jakie mogą powstać  do końca bieżącego roku. W przypadku Szkoły Nr 2  na koniec kwietnia  wspomniany koszt wynosi 10.000 zł. 
  Biorąc pod uwagę  sytuację finansową Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy z jednej strony  czynią maksymalne oszczędności w wydatkach  bieżących , a z drugiej strony lekką ręko wydawane są dziesiątki tysięcy złotych na odsetki  za nieterminowe  płatności .
  Pan D.Kłonowski wyraził obawę , że w pewnym momencie pracownicy będą mieć odmówione  świadczenia zdrowotne  i  świadczenia  emerytalne .
  Przy konstruowaniu budżetu na 2003 rok   było powiedziane , że  jednostki budżetowe będą zobowiązane  spłacać  zadłużenia roku 2002   i teraz okazuje się , że nie tylko nie mogą spłacać zeszłorocznych zadłużeń ale też nie mają z czego regulować  tegorocznych  zobowiązań  wobec ZUS i innych wierzycieli. 

      Głos zabrał  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak , informując Radę Miejską , że biorąc pod uwagę konieczność monitorowania  sytuacji finansowej gminy  wystąpił do Burmistrza o przygotowanie stosownej informacji  dla  Rady Miejskiej. 
  Od  tego momentu  informacja o stanie finansów gminy będzie  Radzie przedstawiana  na każdej kolejnej Sesji .
  W ocenie Pana Przewodniczącego, mimo wszystko,   zadłużenie gminy nie maleje . To że proporcje zadłużenia do dochodów  uległy niewielkiej poprawie nie znaczny że gmina schodzi z zadłużenia w zadawalającym  stopniu. W ocenie Pana Przewodniczącego  Przedstawiane informacje są nie jasne , dokładnie nie wiadomo  jakiej wysokości gmina ma zobowiązania i wobec kogo.
  Pan Przewodniczący  skierował apel do Pani Skarbnik , by w przyszłości kolejne informacje  o stanie finansów gminy były szczegółowo ustalane z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy .  Zdaniem Pana Przewodniczącego nie może mieć miejsca taka sytuacja, że Pani Skarbnik  przedstawia inne dane  a inne  dane przedstawiają Kierownicy tych jednostek. 
  Ponadto Pan Przewodniczący wyraził zaniepokojenie , że do tej pory Miejskie Centrum  Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna nie mają  osobowości prawnej , przez co nie mogą zaciągać  kredytów .
  W związku z powyższym  Pan Przewodniczący skierował prośbę do  Pana Wiceburmistrza Jacka Nowickiego o jak najszybsze uregulowanie tejże kwestii.

  - Radna Jolanta Bachry  , odnosząc się do  sytuacji finansowej gminy  , stwierdziła , że należy zastanowić się nad tym  czy gminę stać jest na to co utrzymuje . Komisje Rady Miejskiej , które są merytorycznie właściwe dla  danej jednostki  organizacyjnej  powinny zając się problemem  i wypracowane stanowiska  przedstawić dla Komisji Budżetowej lub na Sesji Rady Miejskiej .  Jako przykład ponoszenia kosztów Pani J.Bachry podała przejęcie obiektu Teatru po to chyba by w nim ogrzewać powietrze  oraz utrzymanie  budynku MCK  gdzie prowadzona jest działalność , która mogłaby z powodzeniem funkcjonować w Teatrze.

   - Pan Marek Mazurkiewicz odnosząc się do uwag Radnej J. Bachry nie zgodził się z jej stanowiskiem  apelując by Pani Bachry zapoznała się z działalnością Miejskiego Centrum Kultury, o której dużo mówi a jednocześnie  chyba mało wie co MCK  robi  a  przyczyną tego może być nieuczestniczenie  w imprezach , mimo kierowanych  zaproszeń .

  W tym miejscu Pan Przewodniczący zamknął dyskusję  dot. pkt. 7

  Pkt.8 -   Podjęcie uchwał  .

  Pkt. 8 a- Projekt uchwały w sprawie  upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisania umowy
              restrukturyzacji zaciągniętego kredytu w rachunku  bieżącym w banku PKO BP S.A.
              w Polanicy Zdroju przedstawiła  Pani Skarbnik  Gminy Anna Surowiec.

  W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła , że restukturycja zaciągniętego kredytu w rachunku  bieżącym w banku PKO BP S.A.
  w Polanicy Zdroju będzie polegała na podpisania ugody dotyczącej przedłużenia terminu spłaty tegoż kredytu  do końca maja 2004 roku.
  Bank zażyczył sobie Uchwały Rady Miejskiej , upoważniającej  Burmistrza do podpisania ugody i stąd wynika konieczność podjęcia uchwały w przedstawionym brzmieniu.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego Projektu uchwały.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR IX/55/2003 - 12 głosami "za"

                                         Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu .

   


  Pkt.8b -Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości zabudowanej  w obrębie Nowy Zdrój - dz. nr 112 i 114/2 przedstawiła  Pani Skarbnik  Gminy Anna Surowiec.

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Mateusz Jellin  poprosił o informację  o jakie konkretnie chodzi nieruchomości .

  - Pani Skarbnik wyjaśniła , że chodzi o nieruchomości  OSiR-u.
   
  - Pan Wiceburmistrz Jacek  Nowicki  w uzupełnieniu poinformował, że  hipoteka  będzie obowiązywać do momentu spłaty kredytu. Gdyby zaistniała potrzeba sprzedaży nieruchomości OSiR-u  istnieje możliwość pomniejszenia wartości  sprzedaży o wartość hipoteki , bądź oddania w hipotekę innej nieruchomości.

  -  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyjaśnił, że w przypadku gdy Rada Miejska zdecyduje o sprzedaży OSiR-u , sprzedaż  nastąpić musi w formie przetargu . Osoba zainteresowana  może  kupić tą nieruchomość z tzw. hipoteką . W takim przypadku gmina  otrzyma mniej pieniędzy a nabywca spłaci  zobowiązanie gminy.

   Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono .

  Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła UCHWAŁĘ N IX/56/2003 
                                                          Stosunkiem głosów :  9"za"
                                                                                              3 "wstrzymujące się" tj.
                                                                                              Z.Bilan, J.Bachry, R.Szymański
                                                                                              
                                 Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu .


  Pkt. 8 c - Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2003 r. przedstawiła Pani
                   Skarbnik Anna Surowiec .
              
  Pani Skarbnik wyjaśniła , że   wprowadzana zmiana dotyczy zaległego  rozliczenia  gminy
  i ZUK za zaległy podatek od nieruchomości , w ramach którego to rozliczenia gmina przejęła obiekt Teatru  i działkę przy ul. Bystrzyckiej na której zlokalizowany jest parking.

   
  Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła UCHWAŁĘ N IX/57/2003 
                                                                           Stosunkiem głosów :  11"za"
                                                                                                                 1"wstrzymujący się"  tj:
                                                                                                                     Radna J. Bachry
               Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu .
   


  Pkt. 8 d - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/224/2001 z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie  obowiązków  osób  utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem i  uciążliwością  dla ludzi przedstawił wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały Pan Jacek Nowicki  -Wiceburmistrz Miasta.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .


               Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła UCHWAŁĘ N IX/58/2003
                                                                                        Stosunkiem głosów :  12"za"

               Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu .


  Pkt. 8e  - Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 72.100,00 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  Przedstawiła Pani Skarbnik Anna Surowiec. 

  W uzasadnieniu Pani Skarbnik wyjaśniła ,że  na poprzedniej Sesji w dniu 9 maja br. Rada Miejska podjęła uchwałę, która wprowadzono do budżetu miasta deficytu na pożyczko- datację w wys. 72.100,00 , z przeznaczeniem na  wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, Staffa , Hłaski i Styachury oraz na budowę  obiektu do segregacji surowców wtórnych . W/g wytycznych RIO niezbędna jest jeszcze uchwała , którą Rada Miejska wyrazi wolę zaciągnięcia pożyczki  stąd tez  wynika  potrzeba podjęcia uchwały w przedstawionej treści.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .


               Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła UCHWAŁĘ N IX/59/2003 
                                                                                        Stosunkiem głosów :  12"za"

               Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu .

   

              
  Pkt. 9 - Zapytania wolne wnioski .

  1. Radna Jolanta Bachry  odnosząc się do odpowiedzi jaką otrzymała od Burmistrza
  w sprawie ciągu komunikacyjnego - zejście z ul. Kilińskiego do ul. Mariańskiej  stwierdziła , że nie jest zadowolona  z tejże odpowiedzi ponieważ nie rozumie  dlaczego ciąg komunikacji miejskiej był przedmiotem sprzedaży , co było wiadome Urzędowi Miejskiemu i właścicielowi.
  Pani Jolanta Bachry  stwierdziła, że  nie jest radną od dziś ,  była też pracownikiem  Urzędu , znane są jej plany zagospodarowania i  wie , że  ciąg o którym mowa , był ogólnodostępnym ciągiem komunikacyjnym  i  nierozumnie  z jakiej przyczyny  robi się prezenty dla Pana Joachima Kainki  i jego spadkobiercy .
  Ponadto Pani Jolanta Bachry  podkreśliła , że nie  rozumie jak to się stało ,że gmina  wybudowała schody na obcym trenie. 

      - Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki wyjaśnił , że proponowana zamiana gruntów jest
       jedynym wyjściem  z tej sytuacji . Zaistniały fakt  budowy schodów  był
       najprawdopodobniej jakimś niedopatrzeniem ze strony gminy  . W ocenie Pana
       Wiceburmistrza  sprzedaż gruntów  na których zlokalizowane są ciągi komunikacyjne nie
       powinny mieć miejsca.

  - Radny Zbigniew Bilan , jako Członek Zarządu minionej kadencji wyjaśnił , że 
   przypomina  sobie moment sprzedaży  omawianego terenu  ale nie jest pewny , że
   ciąg komunikacyjny o którym mówi Pani Jolanta Bachry  był  wrysowany w mapkę
   terenu.
   W ocenie Pana Z.Bilana należy sprawdzić jak faktycznie wygląda stan prawny dotyczący
   tegoż ciągu komunikacyjnego.
   
        
       Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak , biorąc pod uwagę  brak   odpowiedzi , czy 
       w momencie sprzedaży ciąg  komunikacyjny  znajdował się  na mapie ewidencji
       gruntów oraz fakt  niezadowolenia Radnej z udzielonej jej odpowiedzi  skierował
       w n i o s e k  by  Burmistrz Miasta na kolejną Sesję przygotował  szczegółowe
       wyjaśnienie  , które powinno zawierać  termin  sprzedaży , istniejący stan  prawny
       ciągu komunikacyjnego przed sprzedażą itp. 


  W kolejnym wystąpieniu Pani Jolanta Bachry  odnosząc się do wypowiedzi Pana Marka Mazurniewicz w dyskusji  dotyczącej  stanu finansów gminy  złożyła na ręce pana Przewodniczącego skargę na sposób zachowania się Pana Mazurkiewicza. 
  Zdaniem Pani Jolanty Bachry Pan Mazurkiewicz nie może pozwalać sobie na łajanie
  Radnego przed Radą Miejską  i nie ma  on upoważnienia do tego  by rozliczać
  Radnego z jego postępowania.

  2. Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  zapoznał Radę Miejską z podziękowaniem 
    Państwa Szostak  za udzieloną pomoc finansową na leczenie syna Artura.
    Ponadto Pan Przewodniczący odczytał treść pisma  jakie wpłynęło od Pana Posła Pogody 
    w sprawie podejmowanych działań w Ministerstwie Zdrowia  o sfinansowanie  leczenia
    Artura Szostaka oraz  treść stanowiska Ministerstwa Zdrowia  w powyższej sprawie ,
    którego wynika , że Ministerstwo nie ma podstaw prawnych do  sfinansowania zakupu
    leku.
   W/w pisma stanowią załącznik do protokołu.

     Pkt. 9 -  Zamknięcie  obrad.

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził , że  wyczerpano  wszystkie tematy objęte porządkiem obrad i ogłosił zamknięcie IX Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .

  Protokołowała Anna Błoch  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (3370 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·