Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół X/2003
  PROTOKÓŁ Nr X / 2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 r.
   


  Sesje
  rozpoczęto o godz. 14.00
  zakończono o godz. 20.00


  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych 


  Ponadto w Sesji udział wzięli :
  1. Pan  Jerzy Terlecki - Burmistrz Miasta] 
  2. Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  4. Pani Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy
  5. Pan Dariusz Kłonowski         - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  ,
                                                             Radny Pow.Kłodzkiego
  6. Pani Agata Bień-Sadowska - Biuro Promocji Miasta
  7. Pani Elżbieta Żylińska - Dyrektor Przedszkola Nr 1
  8. Pani Gabriela Tyburska - Dyrektor Przedszkola Nr 2
  9. Pan Dariusz Strug - Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju
  10. Pan Henryk Czaj - Prezes PIG
  11. Pan Jan Pisarczyk - Prezes Oddziału ZNP w Polanicy Zdroju
  12. Pan Tomasz Lipiński   - Przew. RM minionej kadencji (uczestniczył w części sesji) .
       oraz kilku mieszkańców miasta


  Obsługę prawną Sesji sprawowali  Radcowie Prawni Gminy :
  1. Pani Jadwiga Skobało
  2. Pan Leszek Woźniak 


  Prasę lokalną reprezentował Pan Bolesław Jaśkiewicz - Redaktor "Gazety Gmin" .  


           Otwarcia  X Sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .
  Pan Przewodniczący przywitał  przybyłych na Sesję   i następnie  przedstawił  porządek obrad  jn  
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .
  3. Informacja o działalności Komisji  w okresie między sesjami
  4. Sprawozdanie Burmistrza z międzysesyjnej działalności.
  5. Kierunki promocji miasta jako strategiczna siła rozwoju Polanicy Zdroju .
  6. Ocena przygotowań placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych  oraz  koordynacja ich działań
      w czasie wakacji .
  7. Ocena działań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz
      promocji  zdrowego stylu życia.
  8. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie ustawowych świadczeń socjalnych na rzecz
    mieszkańców  w okresie I półrocza  2003 r.
  9. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej  realizacji skarg i wniosków mieszkańców  
        składanych do Burmistrza oraz  realizacji wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej .
   10.  Podjęcie uchwał  w sprawach :
   a)   uchwalenia Statutu Miasta Polanicy Zdroju ,
   b)   wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 ,
   c)  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia
  25 marca 2003 r
   d)   ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest   wykorzystywana na cele mieszkaniowe,
   e)   ustalenia  wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkoli
        prowadzonych przez gminę  Polanica Zdrój,
   f)  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
   zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych  dla nauczycieli, którym powierzono 
   stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach , a także określenia tygodniowego
   obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów. 
  11. Rozpatrzenie skargi zgodnie z art.229 ust. 3 k.p.a.
  12.  Zapytania , wolne wnioski.
          1)  informacja o stanie finansów gminy,
          2) informacja o sposobie  realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dot. Towarzystwa
              Sportowego Polanica .
  13.  Zamknięcie  obrad.


  Pan Przewodniczący poinformował Radę Miejską,  że występuje konieczność  wprowadzenia trzech dodatkowych  projektów uchwał do ustalonego wcześniej  porządku obrad  tj.:


  1) w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla
      Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim  -  sprawa
      dotyczy przyjęcia do Związku  gminy  Radków  oraz innych drobnych zmian  w Statucie.
      Wniosek  Prezesa Związku wraz z projektem uchwały wpłynął do Rady Miejskiej 20.06.2003r.


  2)  w sprawi powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na
       Ławników Sądowych - zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
       wybory ławników  przygotowują gminy jako zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej .
          Powołanie Zespołu  jest  jednym z elementów  rozpoczętej przez  Biuro Rady Miejskiej procedury
          wyborczej.


  3)  w sprawie  zmiany Uchwały Nr VII/50/2003  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia
         24.04.3003r       - w/g wniosku Burmistrza Miasta


  W związku z powyższym Pan Przewodniczący zgłosił  W N I O S E K  formalny  o   wprowadzenie  zmiany ;
  w  pkt.  10  porządku obrad " podjęcie uchwał "   polegającej na  dodaniu p.pkt.10 g,10h,10i
  -   p. pkt.  10  g  w brzmieniu :
                       "  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku                        
                          Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami
                          w Powiecie Kłodzkim " 
  -   p. pkt.  10  h  w brzmieniu :
                       " powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na
                            Ławników Sądowych"
  -  p. pkt.  10  i  w brzmieniu :
                       " zmiany Uchwały Nr VII/50/2003  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 
                           24.04.3003r."
   
  - Radni nie wnieśli uwag  do  zaproponowanych przez pana Przewodniczącego zmian w porządku
     obrad Sesji . 


     Rada Miejska w zarządzonym przez Pana Przewodniczącego głosowaniu , jednogłośnie (15'za)
  przyjęła   zmiany   - zgodnie z  wnioskiem Pana Przewodniczącego  .   
  Ad.pkt. 3  - Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między
                        sesjami.


  Informacje przedstawili
    Przewodniczący Komisji  stałych :
  1. Pani Magdalena Ptaszek -  Przewodnicząca Komisji d/s Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu poinformowała, że w okresie między Sesjami  Komisja odbyła  jedno posiedzenie, którego głównym tematem  sprawy  dotyczące  promocji miasta.  Na posiedzenie zaproszono  przedstawicieli  ZUK S.A, FWP, PIG  oraz LOT-  będącej w organizacji .   
      Uczestnicy posiedzenia  zapoznali się z wstępnymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania  Biura Promocji Miasta , które przedstawiła Pani Agata Bień-Sadowska ,   zatrudnia do prowadzenia tegoż Biura.  Uczestnicy  szkolenia z zakresu  pozyskiwania dotacji unijnych  przedstawili informacje
  o możliwości opracowania programu zawierającego tematycznie problematykę turystyki zdrowotnej , na realizację którego będzie można uzyskać  dotacje z funduszy unijnych.
     Ponadto Komisja zaopiniowała  szereg spraw  z zakresu swojego działania przekazanych przez Burmistrza Miasta .


  2. Pni Halina Kostyra - Przewodnicząca Komisji  d/s Uzdrowiskowych , Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej poinformowała , że  w/w Komisja odbyła  w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie. Głównym tematem posiedzenia  była ocena działalności OPS  w  zakresie ustawowych świadczeń  socjalnych na rzecz mieszkańców miasta .
                     Bardziej szczegółowe informacje z prac Komisji zawarte są w  sprawozdaniu stanowiącym                          
                   ZAŁĄCZNIK Nr 1 do protokołu. 
                             
  3.  Pani Krystyna Kuncewicz  - Przewodnicząca  Komisji  d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
       poinformowała, że  w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła posiedzenie w dniu  12.06.2003 r. 
      tematem posiedzenia było :      
        - ocena promocji miasta przed sezonem letnim ' 2003
        - zaopiniowanie planu imprez  przewidzianych na   okres  wakacji .
        - korelacja działań  poszczególnych placówek dotyczących organizacji wakacji dla dzieci i młodzieży
          w mieście.
        - omówienie stanu przygotowań do  40 Festiwalu Szachowego im. A.Rubinsteina  .
      W związku z powyższa tematyką Komisja zapoznała się z problemami  dotyczącymi  ponownego uruchomienia Biura Promocji  Miasta - informację w tym zakresie przekazała Pani Agata Bień-Sadowska .  Najistotniejszym mankamentem  działalności reaktywowanego BPM jest  brak materiałów reklamowych  . Komisja skierowała  wniosek o wygospodarowanie  środków w budżecie miasta na wydanie folderów .
  Informacje na temat  organizacji 40 Festiwalu Szachowego przedstawił  Dyrektor MCK  oraz  Pan Ryszard Więckowski  -Dyrektor Festiwalu . Problemem na jaki napotykają organizatorzy jest  fakt nieprzekazania do tej pory żadnych środków z zaplanowanej  w budżecie miasta kwoty 60.000 zł .
  Komisja negatywnie oceniła powyższy fakt  , gdyż  brak środków ogranicza działania organizatorom Festiwalu  .
  Ponadto Komisja   pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektorów Szkól  dotyczący wyasygnowania pieniędzy na zakup nagród dla uczniów mających szczególne osiągnięcia  w roku szkolnym 2002/3003.   Nagrody , zgodnie z sugestią Dyrektorów Szkół , zostały wręczone przez  przedstawicieli władz samorządowych  na terenie  poszczególnych placówek oświatowych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
  Pani Kuncewicz wyjaśniła, że informację na temat organizacji wakacji w mieście przedstawi  przy  realizacji pkt. 6  porządku obrad. 


        Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odnosząc się do sprawy organizacji 40 Festiwalu
        Szachowego   skierował  w n i o s e k   do Burmistrza Miasta by zobowiązał Dyrektora MCK
        Pana Marka Mazurkiewicza   do podpisania umów  z  Hotelami i  właścicielami  pensjonatów
        dotyczących zakwaterowania uczestników  Festiwalu Szachowego , celem  uzyskania  z tego
        tytułu prowizji , jaka powinna zasilić budżet  tej imprezy. 
        Ponadto  Dyrektor MCK  powinien czynić  intensywne starania o pozyskanie sponsorów ,
        którzy włączą się  finansowo do organizacji  40-go jubileuszowego Festiwalu Szachowego.  4. Pan Józef Szwed  -  Przewodniczący Komisji   d/s Ładu, Porządku oraz Bezpieczeństwa
        Publicznego  poinformował , że Komisja odbyła  w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie  .
        Głównym tematem  tegoż posiedzenia były sprawy  dotyczące zabezpieczenia miasta  przed
        skutkami klęsk żywiołowych .
  W sprawach bieżących  z zakresu działania Komisji  rozpatrzono  petycję mieszkańców  dotyczącą działalności  lokalu gastronomicznego "Underground"  dotycząca zakłócania ciszy nocnej   przez uczestników  dyskotek.
  W tej sprawie Komisja podjęła się mediacji  z  właścicielem Klubu i  mieszkańcami  pobliskich budynków  celem wypracowania odpowiedniego kompromisu  .
   
  - Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki odnosząc się do  problemu funkcjonowania Klubu "Underground"  wyjaśnił, że  Burmistrz Miasta  wydał decyzję o cofnięciu  zgody na sprzedaż napojów alkoholowych, od której właściciel lokalu odwołał  się do Kolegium Samorządowego . 
  W ocenie Pana Wiceburmistrza uzasadnienie  decyzji jest  na tyle  wiążące , że Kolegium nie będzie najprawdopodobniej miało podstaw do  jej  uchylenia. 


  5. Komisja d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spraw Socjalnych i Opieki
        Społecznej  nie zbierała się  w okresie międzysesyjnym . Posiedzenie  zaplanowano na 
        30  czerwca  br.         Pkt. 4   -  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między  Sesjami.


  Sprawozdanie  z międzysesyjnej działalności  przedstawił  Burmistrz Miasta Pan Jerzy Terlecki .
   
       Sprawozdanie stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  2 do protokołu .


  Pan Burmistrz poza  sprawozdaniem  poinformował  Radę Miejską , że  miał zaszczyt przyjmować Pana prof. Zbigniewa Brzezińskiego - Doradcę d/s Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta USA Jimmy'go  Cartera, który gościł  w naszym mieście w dniu  23.06 br.
  Ponadto Pan Burmistrz  powiadomił Radę, że  w dniu 25.06.br  Pani Anna Surowiec - Skarbnik  Gminy złożyła wniosek o przejście na emeryturę z dniem 30 września 2003 r.
  W związku z powyższym  w najbliższym numerze "Gazety Gmin" będzie ogłoszony konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. 


  -    Dyskusja  dotycząca spraw objętych  sprawozdaniem . 


   


  1. Radna Jolanta Bachry  - skierowała  prośbę o rozszerzenie informacji  w czterech sprawach tj: 
   
   1) czego dotyczy umowa z TV Wrocław  i  o jaką chodzi  kwotę  umowną .
         
   -Pan Burmistrz wyjaśnił , że umowa dotyczy  dwóch  audycji  "Dolnośląskie Lato". Będą to emisje  sobotnio-niedzielne .  Koszt  7.000 zł   rozłożony jest na ZUK - 4.100  i gminę 2.900 zł.


   2) czego dotyczyło spotkanie robocze z Bankiem Kredytowym BISE .
   
   - Pan Burmistrz wyjaśnił , że  omawiano problem zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez gminę , który Bank zakwalifikował do kategorii  zagrożonych. Bank domaga się zabezpieczenia tegoż kredytu hipoteką.


   3)  czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielami PZU SA


   - Pan Burmistrz  poinformował , że  gmina  nie rozliczyła  dotacji  w wys. 110.000 zł , przekazanej  przez PZU na remont Teatru i Biblioteki .  Problem ten był tematem spotkania . Najprawdopodobniej gmina będzie musiała  zwrócić  niewykorzystane i nierozliczone pieniądze.


       4) jak wygląda sprawa  lokalizacji  centralnego  wysypiska odpadów komunalnych  w  świetle informacji Prezesa Związku Celowego Pana Pudy  na jednej z wcześniejszych Sesji Rady Miejskiej , gdzie deklarował sfinalizowanie tego tematu  do końca czerwca br.
            Ponadto Pani Bachry zapytała - jak wygląda realizacja zobowiązań gminy wobec
  Związku  i czy  gmina uregulowała stan prawny terenu  w związku z planowaną rekultywacją wysypiska  w Polanicy Zdroju , co wiązało się  z uzyskaniem wymaganego pozwolenia  na budowę. 


             - Pan Burmistrz  odnosząc się do powyższego pytania stwierdził, że ogólnie rzecz biorąc nie można być zadowolonym z 4-letniej działalności Związku Celowego. Przez okres  ten nasza gmina ponosi  wydatki  i nie ma z tego tytułu żadnych efektów.
   Na dzień dzisiejszy  wskazane są dwie lokalizacje dla  wysypiska centralnego i do 30 sierpnia br.  powinna w tej sprawie zapaść ostateczna decyzja.
   Termin  rekultywacji wysypiska w Polanicy  i oddanie  do użytku nowego wysypiska centralnego oddala się coraz bardziej . Zbyt długo wyczekiwanym  problemem jest  przyjęcie  do Związku kolejnych 5-ciu gmin , po przyjęciu których  w skład  będzie wchodzić  10 gmin  i tym samym nastąpi umocnienie  Związku.
   Aktualnie gmina nasza zlega wobec Związku  ok. 6.000 zł   co jednak nie może być argumentem , na opóźnienie działań .
     Podczas Walnego Zgromadzenia Związku  zaproponowano wprowadzenie zmian w Statucie .
  W miejsce odchodzącej na emeryturę sekretarki  będzie powołany Dyrektora Biura Związku
  - będzie to osoba  merytorycznie odpowiedzialna za  realizację  zadań  statutowych  .
   W ocenie Pana Burmistrza  występuje  konieczność  zwiększenia nadzoru gmin członkowskich nad działalnością  Związku. 


  2. Radny Zbigniew Bilan  poprosił o szersze informacje  na temat  analizowanych zasad 
       przekształceń MZK.


   -    Pan Burmistrz wyjaśnił  , że  sprawa przekształceń w MZK musi wiązać się z poszukiwaniem możliwości  obniżenia cen za usługi komunalne  a  także ze znalezieniem  metod  zmniejszenia ciążących na MZK zobowiązań. 
   W miesiącu lipcu  odbędzie się spotkanie z prawnikami specjalizującymi się w Kodeksie Prawa Handlowego.  Przekształcenie  dotyczy   majątku gminy,  stąd  też niezbędna jest szczególna  opieka prawna by nie doszło do  popełnienia  jakiegokolwiek błędu. 
   Idea  przekształceń MZK  przewiduje  sprywatyzowanie w pierwszej kolejności  usług  oddziału ZOM , w drugiej kolejności  zarządu nieruchomościami   i w trzeciej kolejności  przekształcenie  oddziału ZWiK w Spółkę.


          3.  Radny Andrzej Bembnik  skierował  zapytanie  czy znany jest końcowy efekt kontroli RIO .


   - Pan Burmistrz wyjaśnił , że w trakcie kontroli zakwestionowano  sposób rozliczenia dotacji na usuwanie skutków  powodzi , uzyskanych  roku 98 i 99 .  Wnioski pokontrolne nie  zostały  jeszcze  oficjalnie  przekazane.
   Pan Burmistrz wyraził obawę , że  może wystąpić konieczność zwrotu pewnych  kwot  do budżetu państwa .


           4.  Pan Andrzej Sidorowicz  poprosił o informację  jaki jest udział gminy w umowie dot. organizacji
                Targów "Natura Sanat" .


   - Pan Burmistrz poinformował , że gmina  partycypuje w kosztach organizacji Targów  kwotą 10.000 zł.  Ad. pkt. 5  -  Kierunki promocji miasta jako strategiczna siła rozwoju Polanicy Zdroju.


          Pan Burmistrz Jerzy Terlecki , tytułem wstępu do  powyższego tematu , poinformował uczestników Sesji, że  reaktywowane Biuro Promocji Miasta  oprócz  zadań dotyczących promocji miasta
  i świadczenia usług z zakresu  informacji turystycznej będzie zajmować się informacją o Unii Europejskiej.  Informacja  europejska  jest   nową jakością  działalności  i wiązać się będzie   z z poszukiwaniem możliwości pozyskiwania środków  z  funduszy europejskich .  Beneficjantami funduszy europejskich  będą nie tylko gminy  ale organizacje pozarządowe , stowarzyszenia  oraz małe i średnie przedsiębiorstwa . Zadaniem  BPM  będzie  zbieranie informacji  i pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych.   


         Głos zabrała Pani  Agata Bień - Sadowska , która zaprezentowała  Radzie Miejskiej  program  działania Biura Promocji Miasta  w zakresie :
  -  rekonstrukcji punktu informacji turystycznej
  -  działań  na rzecz promocji miasta
  -  działania  Gminnego Punktu Informacji Europejskiej  .
                                     Szczegółowy  program działania BPM stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3  do protokołu .


  W dyskusji udział wzięli :


  1. Radna Magdalena Ptaszek  wyraziła zadowolenie , że w programie funkcjonowania BPM znalazły się  sugestie  i wskazówki  zgłaszane   na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej .
   W ocenie Pani M.Ptaszek  program   funkcjonowania BPM  można uzupełnić o  dodatkowe możliwości  promowania naszego miasta np. poprzez nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP  .  Stowarzyszenie  uczestniczy w wielu Targach Turystycznych  poza granicami naszego kraju  i  bezpłatnie  może kolportować  materiały  reklamowe  naszego miasta podczas Targów.
         Ponadto  Stowarzyszenie  będzie prowadzić  badania  ankietowane na terenie wszystkich uzdrowisk, w tym też na terenie Polanicy, celem wykreowania marki i programu dla turystyki uzdrowiskowej . W celach marketingowych będzie można  wykorzystać bazę danych z  wykonanych  ankiet.


  2.  Pani Jolanta Bachry  zwróciła uwagę , że  Biuro Promocji Miasta powinno podjąć współpracę z Nadleśnictwami  i władzami Parku Narodowego Gór Stołowych , które to instytucje będą realizować  program zagospodarowania terenów leśnych  , również położonych w granicach administracyjnych m.Polanicy Zdroju.


  3. Pan Burmistrz Jerzy Terlecki zwrócił uwagę z  programie  działalności  BPM zabrakło deklaracji
  o współpracy z PIG i OSiR-em.


  4. Pan Andrzej Sidorowicz  stwierdził , że w przedstawionym  programie  brakuje  zapisu o współpracy z  BORT  - Przewodnicy turystyczni  występowali do Komisji RM  z propozycja nawiązania współpracy . 
    Ponadto Pan Sidorowicz zwrócił uwagę , że  badania marketingowe  powinny być prowadzone  nie tylko na terenie Polanicy  ale przede wszystkim w wielu innych miastach Polski  . Badania takie mogą być wykonywane podczas różnych imprez , Targów  Turystycznych itp.


  5.   Pan Andrzej Stępek zwrócił  uwagę , że  w Programie BPM brakuje  odniesienia do współdziałania
  z MCK .  W ocenie radnego A.Stępka współdziałanie tych dwóch instytucji  na rzecz promocji miasta powinno być  bardzo mocno zacieśnione.


  6.  Pan Roman Szymański  podkreślił , że  program działania Biura Promocji Miasta jest bardzo ambitny.  Wiele haseł zawartych w programie nie stanowi nowości , gdyż  podobne zadania były realizowane przez gminę w minionych latach.
   W ocenie Pana R.Szymańskiego należy zdawać sobie sprawę,  że  działalność  na rzecz promocji wymaga określonych  nakładów  i  mogą w tym względzie wystąpić trudności.
   Ponadto Pan R.Szymański poinformował Radę Miejską że uczestniczył w spotkaniu z  Ambasadorem Czech  , który jest skłonny zorganizować spotkanie z władzami Polanicy i  władzami czeskiego uzdrowiska Karlowe Vary  celem nawiązania  partnerstwa  tych miast.  Partnerstwo Polanicy z Karlowymi Varami , które jest znanym i cenionym uzdrowiskiem w Europie i krajach Arabskich ,  w ocenie Pana Szymańskiego może podbudować wizerunek Polanicy.
         Kolejnym  uzdrowiskiem z którym Polanica może nawiązać  kontakty partnerskie jest oddalone o 130 km miasto uzdrowiskowe Ponievraty. 


  7. Radny Mariusz Winiarz skierował  zapytanie do Pani  Agaty Bień - Sadowskiej - czy oprócz planu działania  zrobiła choćby wstępny plan finansowy  na  realizację   przedstawionego programu.
   
   Głos zabrała Pani Agata Bień - Sadowska  informując  uczestników Sesji  , że  programem objęto  główne, długofalowe zadania wytyczające  kierunki działania Biura Promocji Miasta . Program  będzie  uzupełniany  w toku bieżącej działalności  w każdym kierunku , który może przynieść  dobre efekty  promowania naszego miasta.
   Na dzień dzisiejszy nie  wykonano  jeszcze pełnego planu finansowego . Określono wstępne koszty,  ograniczając je do realizacji zadań  nie wymagających większych nakładów finansowych .   Najbliższy i  niezbędny wydatek  to kwota 600 zł na wykonanie  dodruku materiałów reklamowych .   
  Jednym z większych wydatków jaki będzie musiała ponieść gmina  będzie dotyczyć wznowienia nakładu kilkujęzycznych  folderów  , przy czym  dotychczasowy  tekst  foldera wymaga  weryfikacji
  i uaktualnienia danych o  Polanicy.
   
  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak reasumując dyskusję  wyjaśnił, że przedstawiony  przez Panią Agatę Bień -Sadowską program  jest wstępnym zarysem strategii działalności reaktywowanego Biura Promocji Miasta.   Program  będzie przedstawiony do dalszej  analizy
  w  Komisjach Rady Miejskiej  i będzie wiązać się w szczególności z koniecznością znalezienie
  w budżecie 2003 r. środków  choćby na podstawową działalność Biura.
  Uwzględniony w tematyce sesji  problem  miał pokazać w jakim kierunku powinny być  podejmowane działania dotyczące  promocji miasta , że wiele z tych zadań nie wymaga  większych nakładów .  Ponadto bardzo istotne jest by  w mediach  ukazała się informacja , że  Biuro Promocji Miasta i  Informacja Turystyczna  podjęła  ponownie działalność  i należy mieć nadzieję, że do tej  działalności będą włączać się podmioty  działające na terenie  gminy , którym zależy na  promocji naszego uzdrowiska.
  Kontynuując Pan Zbigniew Puchniak zwrócił uwagę na  pkt. 16 przedstawionego programu , gdzie mowa jest o śledzeniu w mediach informacji  o Polanicy  i korygowaniu tychże informacji .
  Potrzebę taką Pan Przewodniczący uzasadnił  przykładem  podanej  informacji  w "Gazecie Wrocławskiej"  z dnia 26 czerwca br.  gdzie  ukazała się wkładka  "Wakacje na Dolnym Śląsku" zawierająca nieprawdziwe informacje  o  imprezach organizowanych w Polanicy Zdroju .
  W  przedstawionym programie   podano  tytuły imprez  jakie odbyły się w roku 2002  tj. "13.07 benefis Wojciecha Hrabiego Dzieduszyckiego , 14  lipca  recital  Ireny Santor .  W informacjach zawartych w omawianej   wkładce  nie ma mowy  o 40 Festiwalu Szachowym , nie ma mowy o terminie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej podczas którego będą wręczane Ordery Uśmiechu dla prof.  Kazimierza Kobusa i  węgierskiej nauczycielki i terminie Targów "Natura Sanat" , które w bieżącym roku będą obchodzić swoje dziesięciolecie.
         Pan Przewodniczący skierował prośbę do  Burmistrza Miasta o  wystąpienie do "Gazety
         Wrocławskiej"  o sprostowanie  tych informacji  z jednoczesnym podaniem  tytułów imprez
         jakie będą organizowane w Polanicy Zdroju w roku 2003 .
   
  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  odnosząc się do pytania Radnego Mariusza Winiarza   wyjaśnił, że w bieżącym roku  zadania Biura Promocji Miasta  będą realizowane w  miarę możliwości finansowych  gminy , ze szczególnym uwzględnieniem tych  dziedzin , które nie wymagają  dużych nakładów.  Na  działalność BPM będą skierowane środki uzyskane z rozwiązania umowy z Biurem "Polkart" oraz dotacja  przyznana dla MCK  na realizację zadań z zakresu promocji - jest to kwota ok. 4.300 zł /m-c.  Pełny zakres  finansowy na działalność Biura Promocji Miasta  będzie  rozpatrywany  przy  konstruowaniu budżetu na rok 2004 . Przykładem działalności która nie wymaga specjalnych nakładów jest  systematyczne  aktualizowanie strony internetowej .
  Od początku 2003 r roku do końca  maja  na stronie internetowej Polanicy  odnotowano 40 tyś.  odwiedzin.  W ocenie Pana Burmistrza   należy dołożyć wszelkich starań by strona internetowa  była żywą  kroniką naszego miasta. 
  Pan Burmistrz zaznaczył , że   niezbyt wygórowane płace osoby zatrudnionej  na umowę zlecenie do prowadzenia BPM  oraz możliwość  zatrudnienia  dwóch osób  w ramach programu "Absolwent" finansowanych z  funduszy PUP  pozwoli na prowadzenie działalności z zakresu  informacji turystycznej  w dni wole od  pracy (soboty i niedziele)  co jest  niezbędne w trakcie  sezonu turystycznego.


  Pani Jolanta Bachry  - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy  wyjaśniła , że  Starostwo Powiatowe będzie kłaść szczególny nacisk na  zatrudnienie absolwentów . 10 lipca  będzie zorganizowana giełda
  pracy i dobrze byłoby aby  Burmistrz Miasta  Polanicy Zdroju wziął w niej udział  celem wynegocjowania  zasad zatrudnienia  określonej liczby stażystów.  
   
  - Pan Henryk Czaja  - Prezes PIG skierował prośbę do Pani Agaty Bień- Sadowskiej  by w  planie działania Biura Promocji Miasta nie pomijać  sprawy estetyki miasta , co ma niebagatelny wpływ na ocenę  naszego  uzdrowiskach w  oczach  gości odwiedzających Polanicę .
  Negatywnym przykładem  wizerunku naszego miasta  jest  zaplecze sklepu "Biedronka"  i okolic,  gdzie  ludzie  przechodzący z parkingu przy ul. Lipowej do deptaka mogą wynieść  nienajlepszą  ocenę o  Polanicy.


   W tym miejscu Pan  Przewodniczący  poinformował  uczestników Sesji  o  atrakcyjnej imprezie jaką  zorganizowała  Polanicka Izba Gospodarcza w  Noc Świętojańską .
  W ocenie Pana  Przewodniczącego   pomysł  PIG  powinien  być  wykorzystany  i  należy
  w  kalendarzu imprez miejskich  na rok 2004 uwzględnić  organizację Nocy Świętojańskiej .  Pkt 6 - Ocena przygotowań placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych  oraz  koordynacja
           ich  działań w czasie wakacji .


  Informację w  powyższym temacie przekazała Pani Krystyna Kuncewicz - Przewodnicząca Komisji Kultury , Oświaty, Sportu i Turystyki .
  Pani K. Kuncewicz  poinformowała uczestników Sesji , że  na terenie Polanicy zamieszkuje 792 dzieci  w wieku podlegającym obowiązkowi szkolnemu .  202 dzieci korzysta z pomocy  OPS  w dożywianiu.
  Pomimo podejmowanych   działań  nie udało się  zorganizować  żywienia  w okresie wakacji  dla dzieci  z rodzin ubogich  w stołówkach szkolnych .   Taki stan rzeczy wynika z  faktu  organizacji  w placówkach szkolnych kolonii letnich, gdzie stawki żywieniowe są  znacznie wyższe niż w stołówkach szkolnych,  oraz  braku wpływu na  uruchomienie  działalności w okresie wakacji przez stołówkę RST będącej we władaniu Starostwa Powiatowego. 
  Dla najbardziej potrzebujących dzieci  przygotowano półkolonie w Szkole Postawnej Nr 2  , która będzie  działać w okresie od 30.06. do 11.07.2003 r.  Ponadto dla dzieci z rodzin najuboższych   zorganizowano dwa 10-ciodnionwe   turnusy kolonijne   w Czechach . Kolonie te finansowane są ze środków Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .  Ośrodek Pomocy uzyskał  8 miejsc na kolonii  organizowanej przez Kuratorium Oświaty  .
  W ramach działalności MCK będą organizowane  zajęcia dla dzieci pozostających  na terenie miasta .
  Pan Dyrektor OSiR-u  zadeklarował  bezpłatny wstęp na basen  dla dzieci pochodzących z  rodzin ubogich.
  Kontynuując , Pani  Krystyna Kuncewicz stwierdziła, że   problem organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacji był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej , która to Komisja stwierdziła , że być może oferta gminy nie zaspokoi w pełni potrzeb  dzieci . W ocenie Komisji  koordynacją zajęć w okresie  wakacji i ferii zimowych  powinna zajmować się osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim  bądź inna osoba wskazana przez  Burmistrza Miasta .  Opracowany  w odpowiednio  wcześniejszym terminie program zajęć na okres  ferii zimowych i wakacji powinien być  przedkładany do oceny i zaopiniowania Komisji.


  W dyskusji udział wzięli :


  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak zwrócił uwagę , że program  zajęć dla dzieci  pozostających w mieście w okresie wakacji jest dość skromny  a  istotnym powodem  takiego stanu rzeczy jest brak środków  finansowych  jakie gmina mogłaby przekazać na  omawiany cel.
  Pewne zaniepokojenie budzi   fakt , że  w miesiącu sierpniu nie zabezpieczono dostatecznej  ilości zajęć   a  skoncentrowano  takie  zajęcia  w miesiącu lipcu.
  W związku z tą sytuacja przeprowadzono rozmowę z Kierownikiem OPS  by w razie  potrzeby zorganizował  w miesiącu sierpniu  dożywianie   dla dzieci z rodzin  najuboższych.  Pan Andrzej Jellin  zadeklarował , że będzie monitorować  powyższy problem i  w razie  potrzeby  zorganizuje  dożywianie dla najuboższych dzieci. 
   
  - Pan Zbigniew Bilan poinformował  uczestników Sesji , że w miesiącu sierpniu w ramach   działalności Klubu Sportowego "Polanica" będą  organizowane zajęcia  sportowe na terenie OSiR-u , w których będą mogły uczestniczyć wszystkie chętne dzieci.


  - Pan Jan Pisarczyk  zadeklarował  zorganizowanie przez LOK  w miesiącu sierpniu  zawodów strzeleckich,   apelując jednocześnie o przekazanie kwoty  200 zł  na  zakup nagród  .  Pkt. 7 -  Ocena działań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
                 na  rzecz promocji  zdrowego stylu życia.            Informację  w powyższym  temacie   odczytał  Pan Mariusz Winiarz  - Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .


                                                       Informacja stanowi ZAŁĄCZNIK  Nr 4 do protokołu .


  W  dyskusji  udział wzięli :


  1. Radny Andrzej Sidorowicz  skierował zapytanie ,  czy Gmina Komisja  d/s Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dokonywała kontroli w placówkach handlowych
  i gastronomicznych  w zakresie  sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz w zakresie nielegalnej sprzedaży alkoholu.


   - Pan Mariusz Winiarz wyjaśnił , że ustawodawca dopuszcza możliwość  przeprowadzania kontroli przez GK PiRPA  pod warunkiem uzyskania  upoważnienia  od Burmistrza.  Działania w tym zakresie wymagają opracowania półrocznego lub rocznego  planu kontroli.  Do tej pory  Komisja nie przeprowadzała na terenie miasta  tego typu kontroli.


   -  Pan Andrzej Sidorowicz wyraził nadzieję  , że  Gminna Komisja  podejmie  działania by móc uruchomić   kontrole  o których wcześniej wspominał .  W  ocenie p. Sidorowicza Polanica jest  małym miastem i być może w ten sposób  wyeliminuje się  przypadki niestosowania  ustawowych zakazów przez  sprzedawców  alkoholu.


      -  Radna Krystyna Gowsz  wyraziła pozytywna ocenę dla  działań Gminnej Komisji dotyczących obejmowania szczególną opieka dzieci z rodzin patologicznych .  Działające na terenie Szkół Świetlice  Profilaktyczno - Wychowawcze  odnoszą  pozytywne efekty  a przykładem na to jest fakt,  że wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach uzyskały promocję do  następnych klas.  W ramach działalności Świetlic  organizowanych jest dużo ciekawych imprez  , dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach  i tym samym mają  wypełniony  czas  pozalekcyjny .
        W ocenie Pani K.Gowsz  działalność  Pana Winiarza przynosi pozytywne efekty .  Pkt. 8 - Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie ustawowych świadczeń socjalnych  na  rzecz mieszkańców  w okresie I półrocza  2003 r. 


   Informację  w powyższym  temacie   odczytał  Pan Andrzej Jellin  - Kierownik Ośrodka Pomocy 
   Społecznej .


  Informacja stanowi ZAŁĄCZNIK  Nr 5 do protokołu .


  Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.


  Pkt. 9 -  Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej  realizacji skarg i wniosków mieszkańców  składanych do Burmistrza oraz  realizacji wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej .  


  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Sidorowicz odczytał treść  protokołu sporządzonego na okoliczność  kontroli    dotyczącej  realizacji skarg i wniosków mieszkańców  składanych do Burmistrza oraz  realizacji wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej .

                        Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi ZAŁĄCZNIK Nr6  do niniejszego protokołu.

  W dyskusji udział wzięli :

  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki, odnosząc się do uwag zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej, a dotyczących braku informowania petentów o sposobie załatwienia  wnoszonej podczas dyżuru sprawy, stwierdził że konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli  realizacji  wydanych podczas  dyżurów zaleceń  i poleceń co do sposobu  załatwienia zgłaszanych spraw.  W najbliższym czasie zostanie  opracowana przez Panią Sekretarz odpowiednia instrukcja, co powinno zapobiec stwierdzonym przez Komisję Rewizyjną nieprawidłowościom.

  - Radna Jolanta Bachry  skierowała  zapytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , czy w trakcie kontroli  dokonano rozgraniczenia do sposobu załatwiania spraw mających charakter  skargowy 
  i spraw,   które  zgodnie z klasyfikacją k.p.a.  należy traktować  jako wnioski.
  W ocenie Pani Bachry  zasady  rozpatrywania zarówno spraw skargowych jak i  mających  charakter wniosków  powinny być uregulowane w Regulaminie Urzędu , w którym również  powinny być określone zasady kontroli wewnętrznej.

  - Pani  Sekretarz Gminy  w odpowiedzi na powyższe  zapytania wyjaśniła, że  kontrola Komisji Rewizyjnej zbiegła się z kontrolą Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego,  która dotyczyła  sposobu  rozpatrywania skarg i wniosków jakie wpływają do Burmistrza i Rady Miejskiej oraz w zakresie dostępu do informacji  publicznej .    Wynik  kontroli  jest  pozytywny . Nie  zgłoszono żadnych zastrzeżeń we wnioskach pokontrolnych.
   
   
  Pkt.  10 -   Podjęcie uchwał  .
   
  Pkt. 10 a   -  Uchwalenie Statutu Miasta Polanicy Zdroju .

  Pan Przewodniczący poinformował Radę Miejską, że konieczność   ponownego uchwalenia Statutu Miasta   wynika z  rozstrzygnięcia nadzorczego  Wojewody Dolnośląskiego  z dnia  2 czerwca 2003 r.
  Nadzór prawny podczas badania uchwalonego  w dniu 24 kwietnia 2003 r  Statutu   stwierdził  uchybienia prawne  w niektórych  paragrafach.  
  Pan  Przewodniczący  odczytał  treść   rozstrzygnięcia nadzorczego . 
  Ponadto Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w porozumieniu z Radcą Prawnym  p. Jadwigą Skobało  dokonano w treści statutu  zmian,  w wyniku których  zlikwidowano błędy  wykazane  w uzasadnieniu   rozstrzygnięcia  nadzorczego  i poprawiony Statut przesłano Radnym  .
  Wprowadzone zmiany dotyczą :
  1.   w § 13   - wykreślono  pkt. 1, 2. 3      - § 13  otrzymał nowe brzmienie 
  2.   § 17      - wykreślono w całości
  3.   § 44 pkt. 1  - wykreślono
  4.   § 48     - wykreślono w całości
  5.   § 98    - wykreślono w całości  
  6.   § 24    -  otrzymał  nowe brzmienie   i stanowi  aktualnie §  23
  7.   § 68 pkt. 2   - wykreślono
  8.   § 71   -   wykreślono w całości
  9.   §  96   -  wykreślono w całości
  10. w §  108  -   który aktualnie jest § 104   dokonano  prawidłowego odniesienia do  § 101-103

  Radni nie  wnieśli uwag do  nowej wersji Statutu. 

  Pan Przewodniczący   przedstawił   projekt uchwały  w sprawie  Statutu Miasta Polanicy Zdroju
  i zarządził głosowanie w sprawie  jego przyjęcia .

   Rada Miejska podjęła w tej sprawie UCHWAŁĘ  Nr  X/ 60/2003  -stosunkiem głosów  15 "za" 
   
                                                Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 7 do protokołu.

     
  Pkt. 10 b -  Projekt uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003  wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Surowiec Skarbnik Gminy .
                      ( Wprowadzona zmiana w budżecie miasta dotyczy zwiększenia  dochodów i wydatków 
                  budżetowych  o kwotę  33.287,00 zł).

  Radny Marek Kornacki  odnosząc się do  zwiększenia wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego  
  o kwotę 13.287,00 zł   stwierdził , że  zaplanowane  na ten cel wydatki  w budżecie roku 2003  były  stosunkowo duże i nie rozumie dlaczego na  naprawę  kserokopiarki  trzeba   przeznaczać dodatkową kwotę  w takiej wysokości  , za którą można  kupić nowe urządzenie.
   
  - Pani Skarbnik  wyjaśniła , że kserokopiarka  jest  bardzo wyeksploatowana . Często ulega  awariom.  Naprawa  jest kosztowna stąd  zaplanowano dodatkowe środki  na pokrycie  ponoszonych przez Urząd wydatków na utrzymanie  tegoż urządzenia.

  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono .

  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła UCHWAŁĘ NR X/61/2003  w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2003  - stosunkiem głosów :  12 "za", 3"wstrzymujące się"

                                                            Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr8  do protokołu. 

                    
   pkt. 10 c - Projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/42/2003 Rady 
                       Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 r  wraz z uzasadnieniem
                       stanowiącym  załącznik do  projektu uchwały  przedstawiła Pani Anna Surowiec
                       - Skarbnik Gminy .
   ( Wprowadzane  do uchwały budżetowej  zmiany  wynikają z opinii RIO i dotyczą usunięcia błędnej
     klasyfikacji budżetowej ).

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .

  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  w powyższej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr X/62/ 2003 stosunkiem głosów :  14 "za", 1 "wstrzymujące się"

                                                            Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 9   do protokołu. 

     
  Pkt. 10 d -   Projekt uchwały  w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
                       gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest
                       wykorzystywana na cele mieszkaniowe   zakwestionował  Radca Prawny Gminy 
                       Pan Leszek Woźniak .
                      
  Pan Przewodniczący zarządził przerwę  celem  przeprowadzenia  konsultacji  prawnej  odnośnie  w/w projektu uchwały .

  Po przerwie, Pan Przewodniczący biorąc pod uwagę,  brak zgodności  w interpretacji prawnej 
                        zgłosił   W N I O S E K  formalny  o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad .

  Rada Miejska  w zarządzonym głosowaniu   przyjął  wniosek Pana Przewodniczącego
  - 13 głosami "za"  
  ( Podczas głosowania nieobecni byli : radny Z.Bilan, Radny R.Szymański) .

                                                      Wycofany projekt uchwały  pozostaje w załączeniu do protokołu .


  pkt.10 e - Projekt uchwały w sprawie  ustalenia  wartości punktu i najniższego wynagrodzenia
                    zasadniczego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę  Polanica Zdrój wraz
                    z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna
                    Hadała - Inspektor d/s  Oświaty .   

  W dyskusji głos zabrali :

  1. Radna Jolanta Bachry skierowała zapytanie , czy  ustalenia zawarte w projekcie uchwały     
        dotyczące  wynagrodzeń pracowniczych  uwzględniają możliwości finansowe pracodawców.
       
   - Pani Anna Hadała wyjaśniła, że  ewentualne  podwyżki płac wynikające z ustaleń zawartych w
         projekcie uchwały były konsultowane z Dyrektorami Szkół  i mieszczą się  w budżetach  każdej
         placówki oświatowej.
    
        - Pan Dariusz Kłonowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  poinformował uczestników Sesji, że
        unormowania zawarte w projekcie uchwały  wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów  wydanego
        w roku 2002 . Brak  stosownej uchwały  nie pozwalał na zastosowanie jakiejkolwiek podwyżki dla
        pracowników  administracyjnych szkół.   Po  podjęciu  powyższej uchwały  zaistnieje możliwość
        zrekompensowania  płac  dla pracowników  administracyjnych  z zastosowanie 4 %  wskaźnika 
        zwyżki płac.
   
       - Pan Jan Pisarczyk - Prezes Oddziału ZNP  w Polanicy Zdroju wyraził zadowolenie, że wreszcie 
       zostaje uregulowana  sprawa  płac  pracowników administracyjnych szkół .  Ustalenia zawarte w
       projekcie uchwały uzyskały akceptację Związku .

        Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono .
   
         Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła UCHWAŁĘ Nr X/63/ 2003 w sprawie  ustalenia  wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę  Polanica Zdrój  - stosunkiem głosów :  15 "za",  

                                                                          Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 10   do protokołu. 

  pkt. 10 f - Projekt uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru   zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych  dla nauczycieli, którym powierzono  stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach , a także określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Hadała - Inspektor d/s  Oświaty .   
   
  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .

         Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła w w/w sprawie  UCHWAŁĘ Nr X/64/ 2003          
                                                                                                             - stosunkiem głosów :  15 "za",  

                                                                          Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11 do protokołu. 


  Pkt. 10g - Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku
     Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w
     Powiecie Kłodzkim  przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek - Wiceprzewodnicząca
     Rady Miejskiej .

  W dyskusji udział wzięli:

  1. Radna Jolanta Bachry poprosiła o wyjaśnienie jak wygląda kwestia ponoszenia opłat   w stosunku do gmin , które  wstępują  sukcesywnie  w skład  Członków Związku  i czy Polanica Zdrój  ma zagwarantowane środki na rekultywacje wysypiska. 

     - Pan Leszek Woźniak  Radca Prawny Gminy  wyjaśnił, że  gminy, które zdecydowały się przystąpić do Związku podejmują stosowną uchwałę , w której zawarte są  warunki wnoszenia opłat członkowskich. Obowiązek wnoszenia opłat następuje od daty prawomocnego wstąpienia do Związku.
     Dotychczas zgromadzone pieniądze są przeznaczane wyłącznie na  inwestycje związane z wysypiskami a także na  inwestycję związaną z tworzeniem zbiorczego  wysypiska .
    Wszelkie dobrodziejstwa Związku  nie będą sięgały wstecz gdyż byłoby to nierówno prawne w stosunku do gmin założycielskich.
   Jeżeli chodzi o rekultywację wysypiska w Polanicy, wszczęto postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę .  W tym temacie występuje problem  związany z koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntu  należącego do gminy Szczytna . W tej sprawie Burmistrz Miasta  Pan Jerzy Terlecki podjął rozmowy z Burmistrzem  Gminy Szczytna .
   Aktualnie rozpatrywane są dwie lokalizacje  wysypiska  zbiorczego  - w gminie Radków i Gminie Wiejskiej Kłodzko  w miejscu dotychczasowego wysypiska.
     
     Innych uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
   
    Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła w w/w sprawie  UCHWAŁĘ Nr X/65/ 2003          
                                                                            - stosunkiem głosów :  14 "za", 1"wstrzymujący się"  

                                                                          Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 12   do protokołu. 


   


  pkt. 10 g-  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii  o zgłoszonych
                   kandydatach na Ławników Sądowych

  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że wybory ławników sądowych , zgodnie z ustawą  muszą się odbyć  do  końca  października bieżącego roku.
  Zgłoszenie kandydatów   na ławników   powinno nastąpić do  31 lipca  2003 r.
  Biuro Rady Miejskiej  uruchomiło  procedurę związaną z wyborem ławników .  Wystosowano odpowiednie pisma do  instytucji mających uprawnienie do  zgłoszenia kandydatów .  Będzie też podana informacja w "Gazecie Gmin"  o  możliwości zgłaszania  kandydatów   przez  grupę  25 obywateli  zamieszkujących stale na terenie miasta .
  Zgodnie z art. 163 § 1  ustawy   z dnia 27  lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  przed przystąpieniem do  wyborów ławników sądowych  Rada powołuje zespół , który przedstawia Radzie  na sesji    opinię  o zgłoszonych kandydatach .

  Pan Przewodniczący  zgłosił  niżej  wyszególnione   kandydatury   do  powoływanego zespołu :
  1.  Pani  Elżbieta Rytel -Czerwenka    -  Kandydatura wysunięta przez Sąd Rejonowy w Kłodzku
  2.  Pani Janina Cicha
  3.  Pani Krystyna Kuncewicz
  4.  Pani Magdalena Ptaszek
  5. Pan Andrzej Sidorowicz

  -   W/w kandydaci  wyrazili zgodę  na pracę w  Zespole . 
  -   Z sali nie podano innych zgłoszeń.

  Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii  o zgłoszonych   kandydatach na Ławników Sądowych uwzględniający w/w  skład Zespołu przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

         Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła w w/w sprawie  UCHWAŁĘ Nr X/66/ 2003          
                                                                         - stosunkiem głosów :  13 "za",   2 wstrzymujące się "

                                                                          Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 13  do protokołu. 


  pkt. 10 h  - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy
                     Zdroju z dnia 24 .05.2003  przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek -Wiceprzewodnicząca
                     Rady Miejskiej.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały .
        
        Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła w w/w sprawie  UCHWAŁĘ Nr X/67/ 2003          
                                                                                                        - stosunkiem głosów :  15 "za"
                                                                       
                                                                                    Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 14  do protokołu. 


  Pkt. 11 - Rozpatrzenie skargi zgodnie z art.229 ust. 3 k.p.a.

  Pan Przewodniczący poinformował  Radę Miejską , że Pani Helena Gazda zam. Pionkach   skierowała do Wojewody Dolnośląskiego skargę na opieszałość Burmistrza Miasta  dot. załatwienia jej wniosku  z dnia 27.12.2002 r. w sprawie  nabycia  działki  nr 113 przy ul. Bystrzyckiej .
  Wojewoda  Dolnośląski , zgodnie z art. 65 § 1  w związku z art. 229 pkt. 4 i art. 227 k. p. a.  przesłał  przedmiotową skargę do rozpatrzenia  przez Radę Miejską.
  W  toku postępowania skargowego  Biuro Rady Miejskiej  wystąpiło do Burmistrza Miasta o ustosunkowanie się  do  postawionego zarzutu .
  Pan Przewodniczący odczytał  treść skargi Pani Heleny Gazdy oraz treść pisemnego wyjaśnienia Burmistrza Miasta .

   Głos zabrał Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy  informując Radę , że tryb skargowy jest trybem  k.p.a.  Sprawa  będąca przedmiotem skargi  , dotycząca sprzedaży  gruntu  nie podlega pod przepisy k.p.a.  stąd Rada powinna uznać się jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
  W/g posiadanego  wyrku Sądowego będącego w posiadaniu gminy,  Pani Gazda ma przysądzone nakłady  poniesione na  budowę budynku  zlokalizowanego na działce nr 113 przy ul. Bystrzyckiej.  
  Pani Helena Gazda żąda czynności  zmuszającej  Burmistrzu Miasta do przeznaczenie  działki będącej własnością gminy  do sprzedaży. Aktualnie nieruchomość  nie może być sprzedana  gdyż położona jest na terenie zalewowy. Aktualnie prowadzone jest  postępowanie  dotyczące sposobu zagospodarowania terenów zalewowych   i do czasu  podjęcia stosownych ustaleń  tereny te nie powinny być sprzedawane. 
   
   Radna Jolanta Bachry zwróciła uwagę, że Rada nie powinna odnosić się do sprawy sprzedaży nieruchomości a  jedynie  do  tego czy  Burmistrz był zobowiązany udzielić Pani Gaździe odpowiedzi  na jej pismo  . W ocenie Pani Bachry  odpowiedź powinna być udzielona zgodnie z k.p.a.

   Pani Jadwiga Skobało - Radca Prawny Gminy  poinformowała Radę Miejska , że z podobnym pismem Pani Gazda występowała w roku  2002  . Wówczas  została ona poinformowana , że sprawa jest w toku .  Pani Gazda nie czkając na wynik sprawy  wystąpiła  ponownie w grudniu 2002 r. Być może nastąpiło opóźnienie w udzieleniem odpowiedzi  na to pismo , ale przyczyna tego opóźnienia był  autentyczny  fakt przetrzymania dokumentów  przez Sąd.  O  zwrot dokumentów  gmina występowała dwukrotnie  i ostatecznie zostały przesłane do gminy  w wyniku osobistej interwencji Pani Skobało.

   Radna Krystyna Gowsz  stwierdziła , że  Radni rozpatrując przedmiotową skarg powinni bazować na opinii  Radców  Prawnych ,  i tym samym uznać , że skarga jest bezzasadna  .

  Pan  Przewodniczący przedstawił  I wersję projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Gazdy na bezczynność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój   w sprawie nabycia gruntu
  gdzie w § 1  zastosowano zapis , że uznaje się skargę za bezzasadną.

  Rada Miejska  w wyniku zarządzonego głosowania  przyjęła  w/w  projekt uchwały - stosunkiem głosów  :  8 "za" , 1 "przeciwny" ,  6 "wstrzymujących się" .

   Pan Przewodniczący  biorąc pod uwagę wynik powyższego głosowania  stwierdził , że Rada uznała, że skarga Pani Heleny Gazdy jest bezzasadna i tym samym II  wersja   projektu uchwały stała się bezprzedmiotowa.

   Przyjęta przez Radę Miejską UCHWAŁA Nr X/68/2003  stanowi ZAŁĄCZNIK  Nr 15 do protokołu.

  (Całość akt  dotyczących  skargi znajduje się w  odrębnej  dokumentacji - teczka " Rozpatrywanie  skarg")

  Pkt. 12  -   Zapytania , wolne wnioski.
         
  Pan Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z ustalonym  porządkiem obrad w  pkt. 12 przewidziano informację o stanie finansów gminy  oraz  informację Komisji Rewizyjnej o sposobie  realizacji zaleceń pokontrolnych  wydanych  po kontroli wykorzystania dotacji gminy przez Towarzystwo Sportowe "Polanica".  

  W związku z powyższym  Pan Przewodniczący  skierował prośbę  do Pani Skarbnik Anny Surowiec o zabranie głosu.

  Pani Anna Surowiec odczytała treść  informacji  , która stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 16  do niniejszego protokołu.  

  Ponadto Pani Skarbnik  poinformowała Radę Miejską , że  zgodnie z zaleceniem  jakie miało miejsce na poprzedniej Sesji  wszystkie jednostki organizacyjne gminy potwierdziły salda  stąd nie powinno być rozbieżności  co do  zobowiązań gminy  wobec tychże jednostek.

        Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  w uzupełnieniu  stwierdził , że przedstawione w informacji wyniki finansowe są mało pocieszające gdyż z jednej strony zmniejsza się nieco  wskaźnik zadłużenia a z drugiej strony   uzyskane wyroki Sądowe na kwotę 400.000 zł  dodatkowo obciążają budżet gminy.
  W ocenie Pana  Burmistrza  cieszy jedynie fakt , że  wskaźnik zadłużenia gminy zmalał do 53 % jednakże  ogólnie biorąc stan finansowy gminy nie jest dobry . W bieżącym miesiącu wystąpią trudności w wygospodarowaniu środków na płace dla pracowników Urzędu.
  Ponadto Pan Burmistrz  zwróciła uwagę , że realizacja odchów ze sprzedaży mienia nie jest zadawalająca i należy nad tym  tematem  nieco więcej  popracować. Aktualnie kończy się procedura  wycen  niektórych nieruchomości objętych planem sprzedaży na 2003 r.  Będzie też dokonywany podział nieruchomości OSiR-u  i  sprawa  sprzedaży wydzielonych nieruchomości będzie przedstawiona  Radzie Miejskiej  do oceny.

      Radna Jolanta Bachry poprosiła o  wyjaśnienie jak wygląda sprawa  rozliczenia środków na usuwanie skutków powodzi.  W minionej kadencji Radni dysponowali dokumentem , w którym  zakwestionowano  kwotę 1.300,000, 00  zł  . Ówczesny Zarząd Miejski zapewniał , Radnych że sprawa  rozliczenia tej kwoty  została  wyjaśniona.
   
      Pani Skarbnik Anna Surowiec  wyjaśniła ,że  ostatnia kontrola RIO  ponownie analizowała sposób  wydatkowania dotacji na usuwanie skutków powodzi.  Sprawa o której wspomina Pani J. Bachry 
  została jakby zawieszona . Wynik aktualnej kontroli nie jest ostatecznie znany gdyż nie wpłynęły jeszcze do gminy zalecenia pokontrolne. 

     Radny Marek Kornacki stwierdził, że to właśnie on   na Sesji w minionej kadencji  przedstawiał  pismo, w którym zakwestionowano sposób rozliczenia  kwoty 1.300.000 zł . W związku z tym , że nie ma jeszcze protokołu  z  ostatniej kontroli  wstrzymuje się od składania wniosków w omawianej sprawie.

   Pan Przewodniczący zarządził  przystąpienie do  kolejnego  tematu  tj.   informacji Komisji Rewizyjnej o sposobie  realizacji zaleceń pokontrolnych  wydanych  po kontroli wykorzystania dotacji gminy przez Towarzystwo Sportowe "Polanica", przypominając , że  dnia 31 maja br. minął wyznaczony termin na złożenie  stosownych wyjaśnień przez Towarzystwo Sportowe .

   Głos zabrał Pan Andrzej Sidorowicz - Przewodniczący KR   informując  uczestników Sesji , że
  Komisja Rewizyjna  w dniu 26.05.03 otrzymała  wyjaśnienia od  Prezesa  Towarzystwa Sportowego Pana Krystiana Jacenko .
  Komisja Rewizyjna zakwestionowała  trzy rzeczy  tj :  sposób rozliczenia wyjazdu  po odbiór sprzętu sportowego gdzie podwojono koszty  tego samego wyjazdu ,  przewozu  zawodników  do Wrocławia na co przedłożono rachunek od osoby prawnej  oraz  rachunek od osoby fizycznej i  zapłaty dla osoby fizycznej  nie mającej uprawnień trenerskich  za usługi świadczone na rzecz Towarzystwa.

  Pan A.Sidorowicz odczytał  treść  wyjaśnień  do powyższych kwestii  zawartych w piśmie Towarzystwa Sportowego.
  Pan A. Sidorowicz stwierdził , że Komisja Rewizyjna nie może uznać , że kontrola została zakończona .
  W ocenie Pana Sidorowicza Towarzystwo Sportowe powinno przedłożyć uzupełnione rozliczenie wydatków za rok 2002  , które będzie uwzględniać   rozliczenie zakwestionowanych przez Komisję Rewizyjną kwot .
  Ponadto Pan Sidorowicz  skierował  wniosek by Rada Miejska ustosunkowała się do ustaleń Komisji  oraz  przedłożonych wyjaśnień Prezesa Towarzystwa Sportowego .

  - Radny Marek  Kornacki  przypomniał , że na  poprzedniej Sesji wnioskował o zwrot nieprawidłowo zagospodarowanej  dotacji przez Towarzystwo Sportowe "Polanica" . Ustalono wówczas ,że należy poczekać do końca maja   tj. do czasu wyznaczonego przez Komisję Rewizyjna na przedłożenie wyjaśnień . Przedłożone przez Prezesa Towarzystwa   Sportowego wyjaśnienia nie są na tyle precyzyjne by móc uznać  sprawę za zamkniętą , w związku z tym  Pan Kornacki  podtrzymał swój  w n i o s e k   o zwrot dotacji w całości .

  -  Pan Roman Szymański   podkreślił, że trzeba mieć na względzie to, że wezwanie Towarzystwa Sportowego do zwrotu  dotacji  odbije się przede wszystkim na zawodnikach.  Być może  lepszym rozwiązaniem byłoby przenieść sekcję kolarzy do Klubu Sportowego "Polanica"  z jednoczesnym  przeniesieniem  przyznanej przez gminę dotacji  dla Towarzystwa Sportowego, co sugerował Prezes tegoż Towarzystwa. 

  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak  zwrócił uwagę , że  w 2002 r. przyznano  dla Towarzystwa Sportowego dotację  w wys. 25.000 zł . Komisja Rewizyjna zakwestionowała  rozliczenie wydatków na kwotę ok. 5.000 zł . 
  Pana Przewodniczącego zgłosił  w n i o s e k  by Komisja Rewizyjna
  jak najszybciej dokonała ponownej analizy zakwestionowanych podczas kontroli wydatków by ostatecznie ustalić jakie elementy  wydatków Towarzystwa Sportowego powinny podlegać  ewentualnemu  zwrotowi .

  1.  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie  przyjęcia wniosku jaki zgłosił Rady
        Marek Kornacki  .

  Rada Miejska stosunkiem głosów : 2 "za" , 7"przeciwnych" , 5"wstrzymujących się"
  odrzuciła wniosek dot.  zobowiązania Towarzystwa Sportowego do zwrotu dotacji w całości.

  2.   Pan  Przewodniczący zarządził kolejne głosowanie nad własnym wnioskiem .

  Rada Miejska  stosunkiem głosów :  10"za" , 1"przeciwny" , 3 "wstrzymujące się"   przyjęła wniosek  Pana Zbigniewa Puchniaka   w powyższym brzmieniu.

  Ponadto ustalono , by Burmistrz Miasta poinformował Towarzystwo Sportowe "Polanica ,że do czasu  ostatecznego  wyjaśnienia i rozliczenia dotacji z roku 2002  wstrzymuje się  przekazywanie dotacji przyznanej na rok 2003 .

  Zapytania wolne wnioski  c.d.

  Głos zabrali :

  1.  Radny Marek Kornacki  poruszył  sprawę oznakowania  ulicy Prusa i Sokołowskiego .
       W projekcie  zmiany organizacji ruchu w rejonie Sokołówki nie było przewidziane , że ulica Prusa
      będzie  drogą główną. Te role miała spełniać ul.  Sokołowskiego.
   Oznakowanie  tych ulic zostało odwrócone i ul. Sokołowskiego jest droga podporządkowaną .
   Pan M.Kornacki  zgłosił  w n i o s e k   by ze względu na bezpieczeństwo  wrócić do poprzedniego oznakowania  w/w ulic.

  2.  Pan Roman Szymański  poruszył  sprawę  artykułu jaki ukazał się w gazecie "Euroregio Glacensis"
       który zawiera  wywiad z Burmistrzem Miasta z którego  jasno wynika , że firma  "Pol-Kart" 
   nierzetelnie wywiązywała się z obowiązku prowadzenia punktu informacji turystycznej  w związku z
   czym Rada Miejska podjęła decyzję  o rozwiązaniu umowy z  tą firmą.   
      Pan Szymański stwierdził, że informacja jest nieprawdziwa, ponieważ o rozwiązanie umowy
      z gminą  wystąpiła  Firma "Pol-Kart .  
      W ocenie Pana Szymańskiego  informacja  podana w prasie powinna być sprostowana.
    
      - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki odnosząc się do powyższego wystąpienia  odczytał fragment  artykułu
      i stwierdził , że  ocena Pana Szymańskiego  dotyczy  wyrwanego z kontekstu zdania.  Mówiąc o
     nierzetelnym  prowadzeniu informacji turystycznej  zastosowane jest stwierdzenie "może być 
     nierzetelna" a nie , że była  nierzetelna . Nierzetelność informacji może potwierdzić Prezes Hotelu
    "Nasz Dom"  gdyż  były przypadki , że Hotel ten nie był polecany przez Biuro Informacji Turystycznej.


  3. Radna Jolanta Bachry  odnosząc się do  pisma  Dyrektora MCK Pana Marka Mazurkiewicza , które  otrzymała w  związku z  incydentem  jaki miał miejsce na poprzedniej Sesji  , stwierdziła , że  nigdy nie wypowiadała się  przeciwko temu by  Teatr był jednostka miejską    , a chodziło  jedynie o to by    przenieść szkolenie dzieci z obiektu MCK  do  obiektu Teatru.
      
    Ponadto Pani  Jolanta Bachry ,  odnosząc się do  uzyskanego wyjaśnienia  otrzymanego od Burmistrza Miasta  w sprawie  dotyczącej   sprzedaży  terenu  na którym wybudowano schody łączące ul. Mariańska i  osiedle przy ul. Kilińskiego ,  wyjaśniła , że  poruszyła tą sprawę nie  z własnych pobudek  bo wspomniane schody nie służą  wyłącznie Jej  .
      Zdaniem Pani Jolanty Bachry  stwierdzenie zawarte w pisie,  że sprzedaż  nieruchomości na której zlokalizowane są schody nie były prezentem  dla nabywcy  jest  niewłaściwe.  Gmina w minionych latach  płaciła za każdy rok podatek z tytułu dzierżawy  za teren które był  lasem . Z chwilą kiedy Pan Kaika  wybudował się dano mu część lasu  jako działkę  i do tego areału  odsprzedano dodatkowo teren na którym zlokalizowane są schody.
     W ocenie Pani Jolanty Bachry odsprzedaż terenu jaka miała miejsce w minionej kadencji jest  prezentem dla  Pana Kainki.

    - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki odnosząc się do wystąpienia Pani Jolanty Bachry  podkreślił ,że poruszana przez nią sprawa  dotyczy zaszłości , która przypadła Mu do rozwiązania. Jedyne co  aktualnie można  zrobić to zbilansować  obszary gruntu  celem przejęcia fragmentu terenu ze schodami a w zamian oddać  teren w innym punkcie działki.

   
  4. Radny Marek Kornacki  poruszył sprawę  dotyczącą  sprzedaży  dzierżawionego przez Pana Janusza Hroboniego  terenu   przy ul. Bystrzyckiej .
   Dzierżawiona przez Pana Hroboniego działka jest terenem niewymiarowym , nie może stanowić działki budowlanej , położona jest  przy samej rzece w terenie zalewowym . 
     Pan Hroboni chciałby  kupić ten teren na zasadzie dostrzedaży  co w ocenie Pana M.Kornackiego powinno  być uwzględnione przez gminę.

   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił , że działka o której mówi Radny Marek Kornacki  użyutkowana jest  wspólnie przez P. Hroboniego i Panią Paszkiewicz.
   Działka ta nie graniczy bezpośrednio z nieruchomością Pana Hroboniego  stąd nie ma podstaw prawnych  by  mogła być dosprzedana .  Sprzedaż tej działki może nastąpić na ogólnych zasadach.

    - Radna Jolanta Bachry  skierowała  apel do Burmistrza Miasta by  w prowadzonej polityce  sprzedaży  nieruchomości kierował się nie tylko  względami ekonomicznymi ale także by miał na uwadze dobro  mieszkańców  tej gminy.  W minionej kadencji  dokonano  sprzedaży  wielu nieruchomości  , które to  sprzedaże  budziły kontrowersje w społeczności lokalnej . Mieszkańcy mają odczucie , że nie liczą się zbytnio w gminie.  Zdaniem Pani J.Bachry  , w niektórych przypadkach nie można pomijać względów społecznych  i dobra mieszkańców gminy .

    - Pan Przewodniczący odnosząc się do powyższej dyskusji  stwierdził  autorytatywnie , że w każdym przypadku, bez względu kogo dotyczy sprawa ,  powinno być przestrzegane prawo.  Zasady sprzedaży nieruchomości uregulowane są odpowiednimi przepisami  i   nie ma możliwości  zbycia gruntu na zasadzie  dosprzedaży jeżeli  prawo na to nie pozwala .  Ominięcie prawa  w jakimkolwiek przypadku  nie powinno mieć  miejsca,   nawet wtedy  gdy wydaje się , że  jest ono niezgodne z względami społecznymi .
   
  5. Pan Zbigniew Bilan skierował  zapytanie do Pana Przewodniczącego  - czy prawda jest , że nadzór Prawny uchylił Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania planu ogólnego zagospodarowania miasta .

     - Pan Przewodniczący wyjaśnił , że uchwała o której mówi P. Z.Bilan została zaskarżona przez Wojewodę Dolnośląskiego do NSA .   Sprawa  została przekazana do analizy  Radców Prawnych .
   Do czasu  orzeczenia  NSA uchwała jest obowiązująca.

  Pkt. 13 - Zamknięcie obrad .

  Pan Przewodniczący stwierdził, że zrealizowano  wszystkie  zagadnienia objęte porządkiem obrad
  i ogłosił  zamknięcie X  Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  Protokołowała Anna Błoch 


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (3775 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·