Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół XI/2003  PROTOKÓŁ Nr XI/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju 
  odbytej w dniu 27 sierpnia 2003 r. 


  Sesje rozpoczęto o  godz. 14.00
  i kontynuowano do godz.  20.00


  Miejsce Sesji - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego.


  W Sesji uczestniczyło  13  Radnych 
  - nieobecni   :  1. Radny  Mateusz Jellin
                          2. Radny  Mariusz Winiarz


  W  Sesji udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki  - Burmistrz Miasta 
  2. Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  - Sekretarz Gminy
  4. Pani Anna Surowiec  - Skarbnik Gminy
  5. Zaproszeni goście  - wg.  listy stanowiącej załącznik Nr 1 do Protokołu.
   
  Obsługę prawna Sesji sprawowali  Radcowie  Prawni Gminy
  1. Pani Jadwiga Skobało
  2. Pan Leszek Woźniak


  Lokalne media reprezentowali:
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz      - "Gazeta Gmin "
  2. Pani Magdalena Hudziak      - "Gazeta Prowincjonalna"
  3. Pan Konstanty Goleń            - "Nieregularni"  Gazeta TMP          Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  przywitał  uczestników Sesji , kierując  szczególne  powitanie do Pani  Elżbiety Puchały , która  z ramienia  Urzędu Wojewódzkiego jest opiekunem Gminy Polanica Zdrój  i po raz pierwszy  uczestniczy w obradach Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.
   
          Pan Przewodniczący  w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  - o samorządzie gminnym dokonał otwarcia XI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.
  Zgodnie z  obowiązująca procedurą Pan Przewodniczący stwierdził, że liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i  przedstawił  ustalony porządek obrad  jn.:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .
  3. Informacja o działalności Komisji  w okresie między sesjami .
  4. Sprawozdanie Burmistrza z międzysesyjnej działalności.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na  okres od 1.01.2003 do 30.06.2003 r.
  6. Informacja Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej gminy po upływie  VII miesięcy roku budżetowego  2003 . 
  7. Podjęcie uchwał w sprawach :
      a)   wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2003,
      b) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego , jeżeli nieruchomość jest wykorzystana na cele  mieszkaniowe,
      c) odwołania skarbnika gminy ,
      d) powołania skarbnika gminy ,
      e)   wprowadzenia zmian w Statucie Miasta,
  8.  Informacje Burmistrza Miasta  dotyczące :
         a)  służby zdrowia tj.  szpitala w budowie oraz  Punktu Doraźnej Pomocy Medycznej 
           - podjęcie uchwały w sprawie opinii  o sposobie restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie
   kłodzkim  .
         b)  kierunków restrukturyzacji MZK
         c)  rozliczeń gminy Polanica Zdrój ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kłodzku ,
         d) opinii Biegłego  Sądowego Sadu Okręgowego w Świdnicy  na temat popowodziowej odbudowy 
   i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Polanicy Zdroju.  
  9.  Stan i ocena przygotowań do nowego roku szkolnego 2003/2004  -  w tym  sytuacja finansowa Szkół 
       i  Przedszkoli.
  10.Ocena stanu oznakowań drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych do szkół przed
        rozpoczęciem   roku szkolnego
  11.Ocena efektywności współdziałania Policji i Straży Miejskiej oraz realizacja podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Policją i Strażą Miejską. 
  12. Ocena realizacji zadań  w zakresie segregacji odpadów komunalnych .
  13. Interpelacje, zapytania , wolne wnioski .
  13. Zamknięcie  obrad.


  Radni nie zgłosili uwag do  ustalonego  porządku obrad  .


  Pkt. 2   -  Przyjęcie Protokołu z poprzedniej Sesji . 


  Radni nie zgłosili uwag do Protokołu Nr X/2003  z  Sesji  odbytej dnia 26 czerwca 2003 r.


  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  przyjęła  w/w Protokół  - 12 głosami "za"
  ( Podczas głosowania nieobecna była Radna J.Bachry) .


  Pkt. 3   -   Informacja o działalności  stałych Komisji Rady Miejskiej  w okresie między sesjami .


          W tym miejscu Pan Przewodniczący poinformował Radę Miejską , że nowo uchwalony Statut Miasta został opublikowany  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i jest już obowiązującym aktem prawa miejscowego .
  W związku z wejściem Statutu w życie następuje  zmiana nazewnictwa Komisji Stałych Rady Miejskiej .
  Pan Przewodniczący  dla przypomnienia przytoczył  nazwy  6 stałych Komisji Rady Miejskiej . 


  Informację z działalności Komisji  przedstawili  :
  1. Pan Józef Szwed  - poinformował uczestników Sesji ,że Komisja d/s Bezpieczeństwa Publicznego, w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia  .
   Na pierwszym lipcowym posiedzeniu Komisja analizowała  możliwość powołania Stowarzyszenia "Bezpieczne Miasto" .  Uczestnicy posiedzenia uznali , że należy wykorzystać potencjał mieszkańców miasta , którzy zainteresowani są powołaniem takiego Stowarzyszenia . Głównym celem działalności Stowarzyszenia  byłoby ;  edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, współpraca z władzami samorządowymi, Policją, Strażą Miejską na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w mieście.  Bardzo istotnym jest fakt ,że Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa będzie mieć możliwość pozyskiwania środków , które  przeznaczane będą na ograniczanie zjawisk kryminogennych.
  Ponadto  omówiono  sprawy bieżące z zakresu  ruchu drogowego  . W tej sprawie skierowano stosowne wnioski do Burmistrza Miasta - Pan Józef Szwed  odczytał  treść  podjętych  przez Komisję wniosków.
  Odnosząc się do kolejnego posiedzenia Komisji Pan Józef Szwed wyjaśnił, że  tematem tegoż posiedzenia była ocena współpracy  Policji i Straży Miejskiej .  Zagadnienie to ujęte jest w tematyce odbywanej Sesji  w pkt. 11  - stąd  też informacja  będzie  przedstawiona w toku realizacji  porządku obrad.
  Oprócz spraw związanych z ocena  współpracy Policji i Straży Miejskiej Komisja zajmowała się problematyką  organizacji ruchu drogowego w  strefie "A" i "B" Uzdrowiska.  
  W ocenie Komisji  niezbyt dobre oznakowanie na tych obszarach miasta jest główna przyczyną łamania przepisów ruchu drogowego przez kierowców.  Ponadto stwierdzono, że występuje niewystarczająca kontrola i egzekwowanie  przepisów ruchu drogowego ze strony Policji i Straży  Miejskiej .  Pan Józef Szwed przytoczył treść wniosków  Komisji  , które w w/w sprawie skierowano do Burmistrza Miasta.


  1. Pani Krystyna Kuncewicz  - Przewodnicząca Komisji Edukacji , Kultury i Turystyki  poinformowała 
       uczestników Sesji, że Komisja  w okresie między sesjami odbyła  1 posiedzenie , którego  tematyka
       dotyczyła :
      -  przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego  2003/2004 .
  Informację na temat przygotowania Szkół i Przedszkoli do nowego roku szkolnego przedstawili
  Dyrektorzy tych placówek ze szczególnym uwzględnieniem  informacji o sytuacji finansowej .
  Temat dotyczący sytuacji finansowej Szkół i Przedszkoli będzie szczegółowo omówiony w pkt. 9 obrad  Sesji.
  Pani Kuncewicz podkreśliła , że w ocenie Komisji  sytuacja finansowa placówek oświatowych  budzi zaniepokojenie , szczególnie  dotyczy to narastających zobowiązań wobec ZUS i innych instytucji , co spowodowane jest nieterminowym i niepełnym przekazywaniem przez gminę  subwencji oświatowej oraz dotacji wynikającej z  uchwalonego  dla szkół budżetu.
  W związku z powyższym  Komisja skierowała do Burmistrza Miasta  stosowne wnioski  - Pani Kuncewicz  odczytała treść  przekazanych Burmistrzowi wniosków.
  Oprócz  powyższej tematyki  Komisja  przeanalizowała  sprawy  dotyczące  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej . Zapoznano się z projektem Statutu i  projektem uchwały w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady. Postanowiono  przeprowadzić spotkania z młodzieżą w Regionalnej Szkole Turystycznej i Gimnazjum celem omówienia zasad i celów funkcjonowania  Młodzieżowej Rady oraz  zachęcenia młodzieży do aktywnego włączenia się do działalności w tej Radzie.
  Ponadto Komisja  podjęła stosowne wnioski  w sprawie  likwidowanej Siłowni "Atom"  , która zlokalizowana była na terenie osiedla  Spółdzielni Mieszkaniowej.


  Pkt. 3  -   Sprawozdanie  Burmistrza  z międzysesyjnej działalności.


  Treść sprawozdania odczytał Pan Burmistrz Jerzy Terlecki.


                                                                          Sprawozdanie stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do protokołu .   


  W dyskusji obejmującej tematykę sprawozdania udział wzięli :


  1. Radny Andrzej Sidorowicz  poprosił o  rozszerzenie informacji  odnośnie przyjętych rozwiązań w
       sprawie  załatwiania spraw zgłaszanych  podczas wtorkowych dyżurów  Burmistrza i Radnych  a
      także odnośnie podpisanego aneksu umowy zawartej z Gminą Szczytna i Duszniki .


     - Pani Janina Cicha Sekretarz Gminy wyjaśniła , że Burmistrz Miasta  wydał zarządzenie dotyczące
       trybu załatwiania  skarg i  wniosków mieszkańców, które oparte jest o przepisy k.p.a.  Dokumentacja 
      dotycząca załatwiania skarg i wniosków  bezie prowadzona w Sekretariacie Urzędu . 


   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki odnosząc się do drugiej części pytania wyjaśnił , że  wprowadzony aneks   do umowy w sprawie zrzutu ścieków  z gmin Szczytna i Duszniki  dotyczy form  rozliczania   opłat z tego tytułu.  Pan Burmistrz zaznaczył , że  umowna cena w wys. 1,50 zł nie ulega zmianie  choć  być może po  rozliczeniu  cena ta wzrośnie do 1,80 zł.


  Pkt. 5   -  Sprawozdanie  w wykonania budżetu miasta za okres od 1.01.2003 do 30.06.2003 r.


  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  stwierdził , że  Radni otrzymali w materiałach na Sesję  szczegółową treść sprawozdania z wykonania budżetu miasta w pierwszym półroczu 2003 r. i skierował  wniosek by Pani Skarbnik  przedstawiła  sprawozdanie w formie syntetycznej  by pozostali uczestnicy Sesji również mieli możliwość zapoznać się z danymi dotyczącymi tegoż sprawozdania. 


   Głos zabrała Pani Skarbnik Anna Surowiec, przedstawiając  informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres od 1.01.2003  do 30.06.2003  w układzie  :
  - Pan dochodów i wydatków budżetu miasta   - w/g  uchwały budżetowej .
  - Plan Dochodów i wydatków budżetu miasta  po wprowadzeniu zmian w okresie sprawozdawczym .
  - Wykonanie  planu dochodów gminy  w poszczególnych  działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
  - Wykonanie  planu wydatków budżetowych w  poszczególnych  działach i rozdziałach klasyfikacji
     budżetowej.
               
  W/g przedstawionej informacji  budżet miasta po wprowadzonych zmianach  wynosi :
  -  dochody  16.010.187,-        wykonanie w I półroczu   7.501.843,-   co stanowi 46,85 %
  -  wydatki    14.368.788,-        wykonanie w I półroczu   6.631.660,-   co stanowi  46,15 %
  -  stan zobowiązań  gminy za I półrocze 2003 r   wynosi ogółem 9.434.686 zł na co składają się :
     - kredyty długoterminowe   w wys. 5.930.394 zł   
     - pożyczki z WFOŚiGW        w wys.    249.200 zł
    - wymagalne zobowiązania
      jednostek budżetowych     w wys. 3.255.092 zł         
  W ciągu I półrocza z  nadwyżki budżetowej w wys. 1.641.399 zł   spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  1.156.908 zł  


                                    Pełna treść  informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 3003 r.
                                                stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 2   do protokołu .


  Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik  informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze   Pan Przewodniczący zaproponował przejście do  pkt. 6  tj. informacji o sytuacji finansowej gminy po upływie VII miesięcy  roku 2003  poczym  zarządzi  dyskusje w obu przedstawionych  sprawach. 


  Radni nie wnieśli sprzeciwu do  propozycji Pana Przewodniczącego .


  Pkt. 6    -  Informacja Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej gminy po upływie VII miesięcy roku
                  budżetowego  '2003.


  Informację, przedstawiła Pani Anna Surowiec , która tematycznie obejmuje :
  -  zobowiązania  gminy  na koniec roku 2002    w tym z tytułu kredytów i zobowiązań wymagalnych ,
  -  wysokość   spłat kredytów i pożyczek  zaciągniętych w Bankach i WFOŚiGW  do końca lipca br.
  -   wysokość zobowiązań wymagalnych i poziom spłaty tych zobowiązań,
  - wykonanie   dochodów  do końca lipca 2003 r.  w tym wpływy w/g najistotniejszych  działów klasyfikacji
    budżetowej
  - informacja ogólna  o  planowanych i zrealizowanych wydatkach za VII miesięcy br.
  - informacja, o  wskaźniku zadłużenia gminy  w stosunku do planowanych  dochodów  -  50,95 %
  - zadłużenie gminy na dzień 31.07.2003  wobec jednostek budżetowych , instytucji kultury i zakładu
     budżetowego
                                               Pełna treść  informacji o stanie finansów gminy na dzień 31.07.2003
                                                stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3   do protokołu
          


  Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem Pan Przewodniczący zarządził dyskusję obejmująca tematykę  pkt. 5 i pkt. 6 porządku obrad  oddając na wstępie głos Pany Burmistrzowi jerzemu Terleckiemu .


   Pan Burmistrz  odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2003 r. stwierdził , że największe zaniepokojenie budzi niski poziom dochodów  z podatku od osób fizycznych. Świadczy to o ubożeniu społeczeństwa a główną przyczyną tego  jest  brak pracy  czy też niezbyt wysokie zarobki.
  Pana Burmistrza kontynuując odniósł się do niewykonania  w 50 % planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, twierdząc jednocześnie, że plan tych dochodów nie powinien być zagrożony . Zakończyły się procedury przygotowywania  nieruchomości ujętych w planie sprzedaży  na 2003 rok  kwietniową uchwałą Rady Miejskiej,  co  powinno  zwiększyć sprzedaże w II półroczu br. 
  Ponadto Pan Burmistrz  zwrócił uwagę , że zobowiązania bieżące i zobowiązania wymagalne gminy praktycznie zwiększyły się o ok. 200.000 zł , jednakże realizowane w I półroczu  spłaty kredytów
   pożyczek spowodowały obniżenie ustawowego progu  zadłużenia gminy  z 66 %  na koniec 2002 r  do 51 % na koniec  lipca 2003 r.  Tak znacznie obniżony wskaźnik zobowiązań  odsuwa groźbę zarządu komisarycznego, czego obawiano się na początku bieżącego roku. 
  Pan Burmistrz wyraził nadzieje, że uchwalony na rok 2003  budżet zostanie zrealizowany  co spowoduje
  obniżenie wskaźnika zobowiązań na koniec roku do ok. 36 %.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pan Burmistrz zaapelował do Radnych by  zarówno  sprawozdanie
  z wykonania budżetu za I półrocze jak i informacje o stanie finansów gminy za 7 miesięcy 2003 r.  traktowali jako wstęp do planowania budżetu  na 2004 r. Zgodnie z obowiązującą procedurą  prace nad konstruowaniem budżetu  powinny rozpocząć się w miesiącu wrześniu.  Przy budowaniu budżetu  Radni powinni pamiętać , że w roku 2004  gmina  będzie zobowiązana  zabezpieczyć  ok. 1, 5 ml zł  na spłaty kredytów .  Ponadto Pan Burmistrz zwrócił uwagę , że w oparciu o wyniki finansowe za I półrocze, przy  konstruowaniu budżetu należy  zastanawiać się  gdzie można będzie poczynać oszczędności .  Taka potrzeba wynika z faktu , że dochody gminy bez sprzedaży nieruchomości są niewystarczające na bieżące wydatki miasta. 
  Pan Burmistrz poinformował Radę Miejska, że  zobowiązania gminy jakie wykazywano na koniec  roku 2002  powiększyły się o ok. 600.000  z tytułu przegranego procesu z WPRI EKO. 
  Odnosząc się do  informacji  o stanie finansów gminy a konkretnie  do informacji o stanie zobowiązań gminy  wobec jednostek  budżetowych , instytucji kultury , i zakładu budżetowego w/g stanu na dzień 31.07.2003 r. Pan Burmistrz stwierdził , że informacja ta nie zawiera  uzgodnienia sald  z tymi jednostkami .  Okazuje się , że podpisy  księgowych  tychże jednostek dotyczą  jedynie wysokości przekazanych dotacji .
           Pan Burmistrz  zwrócił uwagę , że zarówno  służby finansowe gminy jak i  księgowi  jednostek budżetowych powinni zwracać uwagę na to co podpisują . 
  W ocenie Pana Burmistrza tak przygotowana informacja jest wprowadzaniem w błąd   Rady Miejskiej
  jak również Burmistrza.
          Pan Burmistrz  polecił  Pani Skarbnik Gminy i Dyrektorom jednostek budżetowych  przygotowanie  rzetelnej  informacji dotyczącej zobowiązań gminy  w/g stanu na dzień 
  31 sierpnia br. Dane  powinny być uzgodnione  i potwierdzone przez każdą jednostkę budżetową.


  - Radny Marek Kornacki  skierował  zapytanie  czy przekazywana  dotacja gminy dla szkół np.  na koniec lipca powinna być zaliczona  do miesiąca lipca  czy do  kolejnego miesiąca  w tym wypadku sierpnia.
  Pan Kornacki  stwierdził,  że  subwencja  oświatowa wpływa    do dnia 25 każdego miesiąca  i Jego zdaniem dotacja  przekazana w  lipcu powinna  dotyczyć tego miesiąca.
  Pan Kornacki  poprosił  również o wyjaśnienie  jak się ma spłata  gminy wobec Spółdzielni Mieszkaniowej  realizowana  w ramach umowy z Firmą Pana Skurskiego  do  orzeczenia Sądu Najwyższego  odnośnie  tego zobowiązania.


        Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyraził ubolewanie, że kolejny raz  Rada Miejska nie może dysponować  prawdziwymi danymi  odnośnie sytuacji finansowej  jednostek budżetowych .   
  W związku z zaistniałą sytuacją Pan Przewodniczący  skierował  prośbę do  Pani Krystyny Kuncewicz, Przewodniczącej Komisji Edukacji , Kultury i Sportu, o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia , którego tematyka będzie dotyczyć stanu finansów Szkół,  Przedszkoli , MCK 
  i Miejskiej Biblioteki Publicznej .
  Na  posiedzeniu tym  powinno być wypracowane jednolite stanowisko  dotyczące  zobowiązań gminy wobec tych jednostek. 


       Pani Skarbnik Anna Surowiec odnosząc się do pierwszej części pytania Radnego Marka Kornackiego wyjaśniła ,  że okres sprawozdawczy dotyczący księgowania  liczy się od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wpływy przekazywanych dotacji w danym miesiącu muszą być zgodnie zaksięgowane zarówno w  księgowości gminnej jak i księgowości jednostek budżetowych gminy.
  Ponadto Pani Skarbnik stwierdziła, że informację  dotyczącą   zobowiązań gminy wobec jednostek budżetowych  oparto o  dane  zawarte w sprawozdaniach   składanych  co miesiąc przez  te jednostki stąd też  w jej ocenie informacja odzwierciedla  prawdziwe dane  dotyczące  zobowiązań za 2003 r.


  - Radna  Krystyna Gowsz  skierowała  zapytanie  jak wyglądają rozliczenia  pomiędzy Gmina
  a Starostwem Powiatu  z tytułu dzierżawy  obiektu  Schroniska Młodzieżowego , które użytkowane jest przez RST.
  W ocenie Pani K.Gowsz  nie może mieć miejsca taka sytuacja , że  gmina inwestuje w ten obiekt  a inna  jednostka czerpie z niego korzyści.


  - W tej sprawie Pani Gowsz nie uzyskała  wiążącej odpowiedzi. 


  Pan Przewodniczący  zaproponował  by Pani Skarbnik na  najbliższym posiedzeniu  Komisji Edukacji , Kultury i Sportu  przedstawiła  wyjaśnienie  na temat  rozliczeń gminy i Starostwa Powiatowego wynikające z umowy dzierżawy tego obiektu. 


  - Radny Zbigniew Bilan   odnosząc się do  informacji  w sprawie zobowiązań gminy wobec szkół
  i przedszkoli  stwierdził , że  wykazywane zobowiązania  przez Dyrektorów i Panią Skarbnik  różnią się  gdyż  Pani Skarbnik nie  wykazuje  zobowiązań  wobec  tych jednostek  za rok 2002. 
  Ponadto Pan Z.Bilan   poprosił o wyjaśnienie czego dotyczy kwota  715.000  wykazana w dziale
  " utrzymanie zieleni w miastach"  - str. 21  sprawozdania  .
  -   Pani Skarbnik wyjaśniła , że są to wydatki związane  z utrzymaniem terenów zielonych , Akcją "Sprzątanie Świata" , likwidację barszczu Sosnowskiego  i  rewaloryzację Parku Szachowego  -
  Rozbicie kwotowe  wydatków na te zadania jest uwzględnione  w sprawozdaniu. 


  Pan Bilan  skierował kolejne pytanie czy  w kwocie zadłużenia gminy  , wykazanej w informacji o stanie finansów gminy w wys.  8.158.517,00  zł   w tym  zobowiązania wymagalne w wys. 2.005.290,00   uwzględnione są  zobowiązania gminy wobec szkół, przedszkoli ,MZK i pozostałych jednostek budżetowych .  Jeżeli tak to jakiej wysokości zobowiązania wobec MZK ciążą na gminie.


  Pani Skarbnik wyjaśniła , że gmina  wobec MZK  zalega  :
  z tytułu faktur  - 511.167,70 zł i  z tytułu dodatków mieszkaniowych  - 211.295,35 zł
  daje to kwotę  722.463,05 zł .
  Ponadto pozostaje do rozliczenia sporna kwota w wys.  126.578,00 zł  dot. należności za zrzut  ścieków z gminy  Duszniki ,  wykupionych   przez firmę Pana Skórskiego.


  Pan Bilan  stwierdził , że z podanego wyliczenia wynika , że gmina wobec MZK  zalega na dzień 31 lipca br.  kwotę ok. 800.000 zł. 


  -   Radny Andrzej Sidorowicz , biorąc pod uwagę fakt , że niektóre dochody gminy nie zostały wykonane w I półroczu w dostatecznym stopniu - poprosił  o  podanie konkretnych kroków jakie wykonała gmina by poprawić bilans budżetowy   tak po stronie dochodów jak i wydatków .
  W ocenie Pana  Sidorowicza  przyczyna niewykonania niektórych dochodów  np. z tytułu opłaty klimatycznej  może wynikać z braku kontroli  dotyczącej  windykacji  tych opłat.
  W planie wydatków są pozycje gdzie w I półroczu wystąpiło przekroczenie 50 % planu lub  też  wykonanie z nadwyżką zaplanowanych wydatków na  dane zadanie np.  zakup energii , pozostała działalność  w gospodarce komunalnej  -  z  czego wynikają tego typu przekroczenia .


  -  Pani Skarbnik  Anna Surowiec w odpowiedzi  na  wyżej zgłoszone pytania  wyjaśniła, że są podejmowane  ustawowe  kroki  wobec podatników uchylających się od  płacenia podatków , łącznie z kierowaniem wniosków do komorników czy też wejścia na hipotekę. Działania te uwidocznione są  w spadku zaległości podatkowych  która na koniec 2002 r. wynosiły 2.070.000 z ł. 
  Jeżeli chodzi o  realizację wydatków , przekroczenia za I półrocze występują w tych pozycjach , których realizacja  dotyczy  I półrocza.   W wielu  przypadkach   plan wydatków  nie przekracza 40 %  a spowodowane to jest oszczędnym gospodarowaniem jeżeli chodzi o zaplanowane wydatki, na co Burmistrz Miasta zwraca  dużą uwagę przy podpisywaniu przelewów bankowych.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki   w uzupełnieniu wyjaśnił , że przytoczone w sprawozdaniu z międzysesyjnej działalności Jego  spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i firm  w większości dotyczyły   osób  prawnych , które  zalęgają gminie  należne podatki  np. z przedstawicielem Dolnośląskich Zakładów Drzewnych  ,  Syndykiem  firmy TRAPO Radków , Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej  w Kłodzku .   Działania dot. windykacji należnych podatków podejmowane są na bieżąco .  Z przeprowadzonej analizy wynika , że w roku 2002 działania  dotyczące windykacji podatków nie istniały  i z takiej to przyczyny   gmina utraciła dochody od firm , które ogłosiły upadłość  - przykładem jest  Ośrodek wypoczynkowy "Cichy Kącik"  będący w zarządzie Fadromy.
  W wyniku podejmowanych działań gmina założyła hipotekę  Zakładom Drzewnym ,  Hucie Szkła w Szczytnej , sprawy kierowane są do komorników podatkowych .
  W przypadku  zaległości podatkowych gmina nie ma możliwości sprzedania wierzytelności .Egzekucja komorników podatkowych nie jest tak skuteczna jak  komorników prywatnych .
  Odnosząc się do  kwestii wydatków  Pan Burmistrz wyjaśnił , że  generalnie stosowana jest zasada zapytania o ceny  mimo , że  zadanie oszacowane jest na niższą kwotę  niż 3.000 EURO. Zasada ta pokazuje , że można zaoszczędzić również na mniejszych zadaniach .
  W  przetargach   na wykonanie ul. Matuszewskiego i  na budowę parkingu przy Szkole Nr 2  uzyskano niższe kwoty niż  szacowano wartość tych zadań a dzieje się to dlatego , że  stosowane jest kryterium cenowe  zadania. 


  - Radna Jolanta Bachry w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę ,że zobowiązania gminy  na koniec 2002 r  wynosiły 9.107.000 zł  .  Z informacji  o stanie finansów gminy wynika , że zobowiązania wymagalne  do końca lipca 2003 r. uległy pomniejszeniu  . Jak szacuje się  wysokość zobowiązań wymagalnych gminy na koniec lipca 2003 r.


  -  Pani Skarbnik  wyjaśniła ,że  zobowiązania wymagalne  gminy w stosunku do  stanu na dzień 31.XII.2003 r zmniejszyły się o  ok. 1.000.000 zł.


  Na tym zamknięto dyskusję  dot. pkt. 5 i 6 porządku obrad .


  Pkt. 7  -   Podejmowanie uchwał .


  Pkt. 7 a   - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 
                    wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani
                    Anna Surowiec -  skarbnik gminy .
                    
  - Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały .
  - Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  projektu uchwały w przedstawionym
    przez Panią Skarbnik brzmieniu .


                  Rada Miejska  podjęła w powyższej sprawie UCHWAŁĘ Nr XI/ 69/2003
                  stosunkiem głosów :   12 "za"   , 1 "wstrzymujący się"


                                                               Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 4 do niniejszego protokołu.
                     


  Pkt. 7 b-  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego , jeżeli nieruchomość  jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe. 


  W komentarzu do  w/w  projektu uchwały  Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy  wyjaśnił , że pierwotny zapis § 1 projektu uchwały  jaki dostarczono Radnym został  zmieniony . W nowym projekcie uchwały , który dostarczono Radnym przed Sesją w treści tegoż  §  przytoczono literalny zapis ustawy o gospodarce nieruchomościami  . 
  Ponadto Pan Woźniak zaproponował  by do tekstu § 1 dopisać  słowa "pod warunkiem jednorazowej zapłaty".


  Pan Przewodniczący odczytał pierwotny tekst  § 1  i treść § 1  po dokonanej  zmianie.


  Pani Jadwiga Skobało  - Radca Prawny Gminy wyjaśniła , że  pierwsza wersja  projektu uchwały  dotyczyła  bonifikaty dla tych użytkowników wieczystych , którzy mają nieruchomość zabudowaną .
  Projekt  tej uchwały był omawiany z ekspertem  w zakresie gospodarki nieruchomościami  -Panem dr Ciskiem .


  Druga wersja projektu uchwały  jest również zgodna z ustawą o gospodarce nieruchomościami  ale dopuszcza  bonifikatę  dla wszystkich gruntów , które są w użytkowaniu wieczystym  i są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe bez względu na to kiedy  zostały nabyte 
  W ocenie Pani  Jadwigi Skobało  gmina jako właściciel  nieruchomości  może   zastosować  bonifikatę  z tytułu przekształcenia zawężając bonifikatę  do nieruchomości już zabudowanych na cele mieszkaniowe  ale może  też  rozszerzyć  tą ulgę  do wszystkich nieruchomości  , które przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. 


  - Pan Jacek Nowicki  poinformował Radę Miejską , że  przeprowadził konsultacje z Inspektorem d/s Gospodarki Nieruchomościami  i wiadomo jest , że na terenie Polanicy nie ma  nieruchomości niezabudowanych  , które pozostawałyby w użytkowaniu wieczystym .
  W związku z tą sytuacją  nie  wystąpią  przypadki przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  niezabudowanych  obiektami mieszkalnymi , mających takie przeznaczenie w m.p.o.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki zgłosił  w n i o s e k  o przedstawienie do uchwalenia  drugiej wersji projektu  uchwały   i o uzupełnienie treści § 1  o słowa "pod warunkiem jednorazowej zapłaty"  .


  - Radny Marek Kornacki  skierował zapytanie jak będą traktowane nieruchomości , które mają dwie funkcje  - mieszkalną i  użytkową. 


  - Pan Leszek Woźniak - Radca Prawny Gminy  wyjaśnił , że użytkowanie wieczyste jest instytucją ,która wymaga unormowania formalno-prawnego i cel na które zostało ustanowione użytkowanie wieczyste dokładnie określa  akt notarialny . Jeżeli w umowie użytkowania wieczystego nie ma przeznaczenia  pod budownictwo mieszkaniowe   to nie ma też możliwości skorzystania z bonifikaty.  Jeżeli  użytkowanie wieczyste dotyczy celu mieszanego  to można zastosować bonifikatę odpowiednio do powierzchni mieszkalnej.


  Po  wyżej przedstawionej dyskusji  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego , jeżeli nieruchomość  jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe  przedstawił Pan  Wiceburmistrz  Jacek Nowicki.


    Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  projektu uchwały w przedstawionym
    przez Pana Wiceburmistrza brzmieniu. 


                  Rada Miejska  podjęła w powyższej sprawie UCHWAŁĘ Nr XI/ 70/2003
                  stosunkiem głosów : 11"za",  1 "przeciwny" ,  1 "wstrzymujący się"


   Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 5 do niniejszego protokołu.
                     


  Pkt. 7 c    -  Przeprowadzenie procedury odwołania skarbnika gminy .
  Pkt. 7 d  -   Przeprowadzenia procedury powołania skarbnika gminy.


  Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki  przedstawił do Rady Miejskiej wniosek w sprawie odwołania Pani Anny Surowiec ze stanowiska Skarbnika gminy   i powołania na to stanowisko  Pani  Wioletty Książkiewicz.


  Wniosek Burmistrza stanowi ZAŁĄCZNIK  Nr 6 do niniejszego protokołu.


   Pan Przewodniczący  zaproponował , by przed głosowaniem w sprawie odwołania  Pani Anny Surowiec ze stanowiska Skarbnika Gminy  Radni  mogli zadać pytania  kandydatce na to stanowisko Pani Wiolecie Książkiewicz .
  Ponadto Pan Przewodniczący  wyjaśnił , że głosowanie w sprawie odwołania i powołania skarbnika  jest jawne i nie ma  prawnych możliwości dokonania zmiany  tej formy głosowania.

  Pan Przewodniczący oddał  głos  Pani Wiolecie Książkiewicz , wnosząc by osobiście  zaprezentowała swoje C.V.

   Pani Wioletta Książkiewicz poinformowała uczestników Sesji , że  jest mieszkanką Polanicy od urodzenia .  Jest absolwentka  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - kierunek finanse i bankowość.
  W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych  uzyskała  certyfikat księgowej nadawany przez    Ministra Finansów z uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz studia podyplomowe w kierunek  o  kierunku  rachunkowości budżetowej i kontroli wewnętrznej 
  Kontynuując Pani Wioletta Książkiewicz omówiła  przebieg swojej pracy zawodowej -  2 lata pracowała na terenie Wrocławia  na samodzielnym stanowisku w księgowości w dużej firmie prywatnej.  Od 98 roku  pracuje  na stanowisku Głównej Księgowej w Szpitalu Chirurgii Plastycznej .
  Posiada   dostateczną znajomość języka angielskiego i bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego jak również posiada umiejętności obsługi  programów  komputerowych  z zakresu księgowości.

   Pan Burmistrz Jerzy Terlecki poinformował Radę Miejską , że z Panią Książkiewicz miał styczność podczas prac w  Radzie Społecznej Szpitala Chirurgii Plastycznej .  W chwili omawiania kwestii finansowych  Pani Książkiewicz zawsze była przygotowana do  odpowiedzi  i nie było takiego momentu by nie potrafiła udzielić wyjaśnień  w kwestiach finansów szpitala.

   Radny Zbigniew Bilan skierował do Pani Książkiewicz pytanie - co jest powodem  jej rezygnacji z  pracy w szpitali Chirurgii Plastycznej .

  - Pani Wioletta Książkiewicz  wyjaśniła , że  jest osobą młodą i chce podjąć nowe wyzwanie dotyczące jej pracy zawodowej. Nie ukrywa też tego, że jej decyzja o zmianie pracy wiąże się z ofertą finansową jaką przedstawił  Pan Burmistrz . Ponadto  ceni sobie prestiż  jaki niesie za sobą praca w Urzędzie Miasta.

   Pan Dariusz Kłonowski  - Radny Powiatowy , Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy skierował zapytanie do Pani Książkiewicz , czy  biorąc pod uwagę , że stanowisko skarbnika  wiąże się z kreowaniem polityki finansów gminy, podczas której być może wystąpi potrzeba  powiedzenia stanowczego "Nie" Burmistrzowi jak również wiążę się z koniecznością  poszukiwania   pozabudżetowych źródeł dochodu   oraz pozyskiwaniem  przedakcesyjnych  środków Unijnych,  czuje się na siłach by sprostać tym zadaniom .

  - Pani Wioletta Książkiewicz w odpowiedzi  stwierdziła , że Szpital jest jednostką budżetową  stąd znana jest jej księgowość budżetowa. Praca Głównego Księgowego w Szpitalu wymaga również kreatywności jeżeli chodzi o pozyskiwanie  dodatkowych funduszy  i prawidłowego gospodarowania  tymi  środkami , które szpital otrzymuje z budżetu państwa .
  W okresie pracy w  Szpitalu  odbyło się  wiele kontroli  z zakresu finansów  i  nie było zastrzeżeń do działalności  służb  finansowych tej jednostki.
  Ponadto Pani  Książkiewicz  zaznaczyła , że  zdaje sobie sprawę z zadań jakie  ciążą na Skarbniku Gminy i nie boi się  podjąć tego wyzwania.  Będąc osobą bezwzględnie uczciwą   nie będzie mieć problemu by zakwestionować  działania,  w tym teź Burmistrza Miasta, które mogą przynieść szkodę finansom gminy.

  Innych pytań do Pani Wioletty Książkiewicz nie zgłoszono .

  Radni nie podjęli dyskusji w sprawie wniosku o odwołanie Pani Anny Surowiec  ze stanowiska Skarbnika Gminy.

   Pan  Przewodniczący  zarządził  czas na przedstawienie projektów uchwał   :

  Pkt. 7 c - Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy  przedstawiła Pani Magdalena
                  Ptaszek  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


                  Rada Miejska  podjęła w powyższej sprawie UCHWAŁĘ Nr XI/ 71/2003
                  stosunkiem głosów : 11"za",   2 "wstrzymujące się"

                                                               Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 7 do niniejszego protokołu

   

  Pkt. 7 d - Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy  przedstawiła Pani Magdalena
                  Ptaszek  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


                 Rada Miejska  podjęła w powyższej sprawie UCHWAŁĘ Nr XI/ 72/2003
                  stosunkiem głosów : 13"za".

                                                               Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 8 do niniejszego protokołu

   

  Pkt. 7 e - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/602003 z dnia 26 czerwca
                   2003 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy Zdroju  przedstawiła Pan  Zbigniew Puchniak
                   - Przewodniczący Rady Miejskiej.

  W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący wyjaśnił ,że  wprowadzana zmiana  wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody , w którym stwierdzono niezgodność z prawem  zastosowanego zapisu  punktu 2 w § 95 .

  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały

    Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  projektu uchwały w przedstawionym
    przez niego brzmieniu.

                  Rada Miejska  podjęła w powyższej sprawie UCHWAŁĘ Nr XI/ 73/2003
                  stosunkiem głosów : 13"za"
   
                                                               Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 9 do niniejszego protokołu.

   

   

  Pkt. 8  -  Informacje Burmistrza Miasta .

  Pkt. 8a  -  Informacja dotycząca służby zdrowia tj.  szpitala w budowie, Punktu Doraźnej Pomocy
                   Medycznej oraz  planowanej restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie kłodzkim .

   Pan Burmistrz Jerzy Terlecki poinformował  uczestników Sesji , że w miesiącu czerwcu   na spotkaniu z przedstawicielami ZOZ Kłodzko  pozyskał wiadomość o likwidacji z dniem 1 września 2003r. Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Polanicy Zdroju  .  Decyzje tą argumentowano przepisami
  o  wyposażeniu karetek pogotowia  oraz sytuacją finansową ZOZ Kłodzko.
  Pan Burmistrz podkreślił, że  ZOZ Kłodzko praktycznie nie ma już  swoich jednostek podstawowej opieki zdrowotnej  na terenie Polanicy Zdroju   gdyż  działalność  Ośrodka Zdrowia  przy ul. Warszawskiej została sprywatyzowana .
  Mając powyższe na uwadze zostało zwołane spotkanie z przedstawicielami  POZ-ów działających na terenie miasta oraz  Praktyki Lekarza Rodzinnego, Szpitala Chirurgii Plastycznej i ZUK  celem omówienia zasad świadczenia usług medycznych  w godzinach zamknięcia   placówek leczniczych  tj. po godz. 18.00.
  Na spotkaniu  nie padły deklaracje dotyczące zabezpieczenia opieki doraźnej  po godz. 18.00 i dni wolne od pracy .
  W przypadku likwidacji Karetki Pogotowia  mieszkańcy miasta  praktycznie pozostają bez możliwości konsultacji lekarskiej po godzinach urzędowania placówek leczniczych.
  W ocenie Pana Burmistrza  bardziej korzystne  byłoby zagwarantowanie pod godz. 18.00 pomocy doraźnej lekarza aniżeli  funkcjonowanie karetki , która wykonywała zadania również poza  obszarem Polanicy  i w tej sytuacji  bardzo często nie było w mieście ani karetki ani lekarza.
  Uruchomienie  pomocy doraźnej wiąże się z koniecznością  zatrudnienia 3 lekarzy oraz  odpłatnością za dyżury.  Dodatkowym problemem jest to , że nie ma żadnej komunikacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Podejmowane telefoniczne próby nawiązania kontaktu z władzami tej jednostki  nie powiodły się.  W związku z tą sytuacją o pomoc w rozwiązaniu problemu poproszono Starostwo Powiatowe.
  Na dzień dzisiejszy jest zapewnienie Wicestarosty Pana Andrzeja Surówki , że Karetka Pogotowia będzie utrzymana w Polanicy do 31.XII.2003r.  Okres do końca roku daje szansę , że w nowych kontraktach  POZ-ów , czy też w Szpitala Chirurgii Plastycznej będzie  zagwarantowana  pomoc doraźna w godzinach nie funkcjonowania podstawowej opieki medycznej w Polanicy Zdroju.
  Jeżeli   pomoc doraźną  będzie świadczyć Szpital Chirurgii Plastycznej może wystąpić problem  zatrudnienia pediatry,  gdyż tego typu specjalista nie ma dyżurów całodobowych w Szpitalu.
   Pan Burmistrz wyraził  nadzieje, że przedstawiony przez niego problem będzie rozwiązany i od 1 stycznia 2004 roku  mieszkańcy miasta będą mieć zapewnioną właściwą opiekę medyczną przez całą dobę.
   Kontynuując swoje wystąpienie Pan Burmistrz przeszedł do problematyki szpitala w budowie,
  wokół którego od maja br. zaczęło się  coś dziać  . Być może podjęte przez media pomysły  były zbyt śmiałe ale  spowodowały  zainteresowanie  sprawą  szpitala.
  Szpital w Polanicy Zdroju jest w dużej części gotowy i nadal stoi niewykorzystany.
  Obiekt ten dysponuje 318 łóżkami . Uwzględniając przeniesienie do nowego szpitala oddziału chirurgii plastycznej i stacji dializ może on dysponować 300 miejscami na inne formy lecznictwa szpitalnego.
   W chwili uruchomienia  szpitala może  w nim powstać ok. 300 nowych miejsc pracy, choć nie należy się spodziewać , że będą to miejsca pracy wyłącznie dla Polaniczan . Ponadto rozpoczęcie działalności  szpitala to dodatkowe podatki dla gminy to też dodatkowe zarobki dla  handlu , usług  itd.
  Budowa szpitala trwa 19 lat  i podawany jest już 9 termin jego uruchomienia. Nie można spokojnie  odnosić się do tego ,że przyznawane w ostatnich kilku latach dotacje na budowę  były wykorzystywane  w kilkunastu procentach  bądź w całości  oddawano przyznane środki do Ministerstwa Zdrowia. Podstawowym problemem  szpitala jest to , że do tej pory nie ma podmiotu prowadzącego. Zarówno Ministerstwo Zdrowia , które finansowało budowę jak i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie przejawiały do tej pory chęci przejęcia szpitala . W Warszawie funkcjonują pewne programy medyczne . Zdaniem Pana Burmistrza  nie można się  zgodzić by  program medyczny był narzucony  odgórnie . Program taki powinien być  stworzony przez organ , który będzie  ten szpital prowadzić. 
  W miesiącu lipcu w "Rzeczypospolitej" ukazały się informacje, że  szpitalem w Polanicy zainteresowana jest jakaś prywatna spółka do leczenia Szkotów. 
  Opublikowany Raport NIK podaje, że za niewykorzystane dotacje  na budowę szpitala Ministerstwo Zdrowia zakupiło  wysokiej klasy  samochody  .
  Takie informacje w mediach świadczą , że nie najlepiej  dzieje się wokół tej placówki.
    Pan Burmistrz Jerzy Terlecki w dalszej części swojego wystąpienia poinformował  uczestników Sesji , że  w Starostwie Powiatu    został powołany  zespół  d/s  opracowania programu  restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim .   Program ten przed tygodniem został przyjęty przez Radę Powiatu . Jednym z elementów  programu restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim jest przejęcie przez Powiat Szpitala w Polanicy Zdroju.
  Starostwo Powiatowe  wystąpiło do naszej gminy o zajęcie stanowiska w tej sprawie . Ze względu na  wakacyjny okres działalności Rady nie było możliwości wcześniejszego skonsultowania  tego tematu
  z Komisjami i Radą Miejską, stąd  Pan Burmistrz wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady  przesłali do Starostwa  własną opinie  odnośnie przejęcia szpitala , a Rada Miejska w tym temacie  powinna podjąć uchwałę na dzisiejszej Sesji.
              Pan Burmistrz w tym miejscu odczytał  treść przesłanego  pisma do Starostwa Powiatowego.
  Ponadto Pan Burmistrz stwierdził , że dla  polanickiego szpitala,   dotychczasowa formuła funkcjonowania jako SP ZOZ  nie jest  korzystna . W ocenie Pana Burmistrza  lepszą formą byłoby  utworzenie spółki prawa handlowego  co gwarantuje bardziej bezpieczne  zarządzanie  finansami tej jednostki.   Założycielami spółki mogą być samorządy np.  Polanicy , Powiatu i Województwa, względnie spółka złożona z samorządów gminnych powiatu kłodzkiego.
  Biorąc pod uwagę możliwość uruchomienia szpitala z początkiem 2004 roku , Zarząd Powiatu  podjął temat przygotowania kadry. Prowadzenie odpowiednich szkoleń powinno być powierzone  dla Powiatowego Urzędu Pracy.

             Wystąpienie Pana Burmistrza uzupełnił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak.

             Pan Przewodniczący na wstępie podkreślił, że  uczestniczył w dwóch Sesjach Rady Powiatu , gdzie były omawiane problemy  funkcjonowania służby zdrowia  tj. 30 lipca i 30 sierpnia br.
  Na Sesji 30 sierpnia Rada Powiatu podjęła uchwalę  w sprawie programu restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim .
  W tym miejscu  Pan Przewodniczący  przedstawił główne założenia  wynikające z  w/w programu.
                                    Pełny tekst programu stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 10 do niniejszego protokołu.
  Kontynuując Pan Przewodniczący wyjaśnił, że potrzebna przygotowania programu restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie wynika m.innymi z faktu wygenerowania przez placówki służby zdrowia  długu w wys. ok. 20 mln zł.  Przy tak wysokim zadłużeniu  nie ma możliwości by  służba zdrowia w samodzielny sposób  wyszła  ze swoich  zobowiązań. 
  Mając powyższe na uwadze Starostwo Powiatowe powołało  odpowiedni Zespół , którego zadaniem było wypracowanie programu , który mógłby pozwolić aby służba zdrowia w powiecie kłodzkim  w miarę stanęła na nogach .
  Przygotowany  program dzieli się na trzy etapy   . Pierwszy  etap dotyczy restrukturyzacji wewnętrznej, drugi przewiduje restrukturyzację struktury wewnętrznej służby zdrowia i trzeci, docelowy etap zmierza do nowego modelu służby zdrowia w powiecie.
  W trzecim etapie program  zakłada  przejęcie Szpitala w Polanicy Zdroju .
  Zgodnie z programem  medycznym  dla polanickiego szpitala planowane jest 322 łóżka  na oddziałach ;
  interna - 34, chirurgia urazowo-ortopedyczna, -45, chirurgia ogólna - 34, chirurgia plastyczna i rekonstrukcja - 59, rehabilitacja -34, intensywna terapia - 15, otolaryngologia z chirurgią szczękowa
  - 24, urologia - 26, oraz reumatopedia lub onkologia , okulistyka , ratownictwo medyczne .
  Z przytoczonych specjalizacji  widać , że  dla szpitala polanickiego przewiduje się wysoko-specjalistyczne procedury medyczne , które dają szansę aby szpital ten mógł  funkcjonować na dobrych i zdrowych zasadach.
  Szpital w Polanicy Zdroju jest niezmiernie ważnym elementem w  programie restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie gdyż będzie on  stanowić 50 %  wszystkich "ostrych" łóżek w  całym Powiecie Kłodzkim .
  Zaproponowana przez Powiat restrukturyzacja niesie za sobą zwolnienia  ok. 150 osób .  Na łagodzenie skutków tych zwolnień  przewidziana jest kwota ok. 550.000 zł  z puli ministerialnej
             Reasumując Pan Przewodniczący wyraził nadzieje, że  Rada Miejska  , zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia , zajmie  stanowisko w sprawie restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie , które w formie uchwały zostanie przekazane władzom Powiatu.

  W dyskusji  udział wzięli :

  - Radny Roman Szymański  odnosząc się do treści projektu uchwały , jaki przesłano Radnym,  w sprawie wyrażenia opinii  o sposobie restrukturyzacji  ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim  uznał , że  w tekście  podjętej uchwały powinna znaleźć się opinia Rady Miejskiej  wyrażająca dezaprobatę dla  dotychczasowych poczynań  decydentów  odpowiedzialnych za  realizację budowy  i uruchomienie szpitala.
  Pan  Szymański  propozycję takiego stanowiska  przedstawił na piśmie , co stanowi załącznik do protokołu. 

  - Radna Jolanta Bachry  na wstępie swojego wystąpienia  stwierdziła , że  w podjętej przez Radę Miejska uchwale  w w/w sprawie powinien znaleźć się też zapis  dotyczący potrzeby zagospodarowania 
  zasobów ludzkich , co jest bardzo istotnym elementem  planowanej restrukturyzacji  ochrony zdrowia
  w powiecie. W ramach  restrukturyzacji  musi nastąpić przemieszczenie dotychczasowej kadry  jak również konieczność przeprowadzenia szkoleń dla  potrzeb  doskonalenia  kadry dla nowego szpitala.
  Ponadto Pani Jolanta Bachry  przytoczyła treść z  protokołu pokontrolnego NIK z którego wynika  , że niektóre elementy Szpitala w Polanicy Zdroju  mogłyby być uruchomione pod koniec  bieżącego roku.
  Na okoliczność planowanej restrukturyzacji  ochrony zdrowia  pojawił się Wojewódzki Program wspierania zatrudnienia pracowników zwalnianych w  wyniku restrukturyzacji dolnośląskiej  służby zdrowia.  Program ten obejmuje 1.800 osób , które mogą podlegać procesowi restrukturyzacji , w tym też osoby zatrudnione w  służbie zdrowia w powiecie kłodzkim .
  W ocenie  Pani Jolanty Bachry  prowadzenie szkoleń w powiecie kłodzkim   powinno  nastąpić wyprzedzająco  co pozwoli przygotować kadrę do nowego szpitala w Polanicy, szczególnie jeżeli chodzi o średni personel medyczny.
     Pani Jolanta Bachry zgłosiła  wniosek by  projekt uchwały uzupełnić o dodatkowy zapis w brzmieniu :
  " Podjęcie działań zmierzających do objęcia programem szkoleń średniego personelu medycznego (czynnego zawodowo oraz osób zarejestrowanych w PUP) stosownie wyprzedzająco do faktu otwarcia szpitala"

  - Radna Krystyna Kuncewicz wyraziła obawę , czy w momencie przejęcia szpitala przez Powiat Ministerstwo Zdrowia nadal będzie finansowało dokończenie budowy i wyposażenia jej placówki.

  -  Pan Przewodniczący wyjaśnił, że  władze powiatu również maja ten problem na uwadze .
  W  programie   znajduje się  zastrzeżenie , że warunkiem przejęcia  prowadzenia szpitala  będzie dokończenie i wyposażenie obiektu przez Min.Zdrowia.

  - Radny Marek Kornacki  uznał , że działania dotyczące przejęcia szpitala są  przedwczesne. Wiadomo jest, że  pion żywienia będzie oddany nie wcześniej niż pod koniec 2004 r.  Bez tego pionu , zdaniem Pana Kornackiego szpital nie może być uruchomiony.
  Ponadto Pan Kornacki wyraził obawę , że  w chwili przejęcia  szpitala przez Powiat Ministerstwo Zdrowia ograniczy program budowy i nie będą zrealizowane takie  elementy jak ;  budowa  lądowiska 
  i drogi dojazdowej , omijającej  uzdrowiskową część naszego miasta. 

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  odnosząc się do uwag Pana M.Kornackiego stwierdził , że błędem zaniechania jest to , że władze  naszego miasta nie wyrażały  w minionych latach swojego stanowiska odnośnie  budowanego  szpitala.
  W ocenie Pana Burmistrza, w chwili kiedy  władze Powiatu posunęły się  tak daleko by przejąć  szpital w Polanicy Zdroju  niezabieranie głosu przez tutejszy samorząd jest wysoce niebezpieczne, świadczyłoby o tym , że  nie interesują nas miejsca pracy dla bezrobotnych , podatki jakie wpłyną do kasy miasta  itp. korzyści z uruchomienia  tego obiektu.
  Odnosząc się do problemu bloku żywienia Pan Burmistrz  wyjaśnił , że jest na to rozwiązanie poprzez tzw. katering.
  Powracając do sprawy budowy drogi , Pan Burmistrz  poparł stanowisko Radnego M. Kornackiego , że jest to bardzo ważny element  tej inwestycji .  Problem ten  może być rozwiązany  poprzez pozyskanie przedakcesyjnych środków  unijnych .  Rozwiązanie dla  przeprowadzenia dojazdu do szpitala z pominięciem  naszego uzdrowiska istnieje  -  wytyczony trakt przez Bukową  wymaga przebudowy , co nie  będzie nieść za sobą  ogromnych kosztów.
  Generalnie budowa  drogi powinna znaleźć się w kosztach budowy szpitala. Zdaniem Pana Burmistrza   nie może być mowy o tym by  ruch  samochodów obsługujących szpital odbywał się przez nasze uzdrowisko.
  Pan Burmistrz zapewnił Radę Miejską , że  prowadził  w temacie drogi , rozmowy z Zarządem Starostwa Powiatowego .

  - Pan Dariusz Kłonowski - Radny Powiatu Kłodzkiego  poinformował Radę Miejską , że w uchwalonym przez Radę Powiatu Kłodzkiego programie restrukturyzacji ochrony zdrowia  jest mowa, że w trzecim etapie realizacji  tego programu Powiat przewiduje przejęcie szpitala w Polanicy Zdroju.
  Właściwa uchwała  została przyjęta   w dniu 30 lipca br. w której  Rada Powiatu wyraźnie opowiedziała się za podjęciem działań  w kierunku  przejęcia szpitala w Polanicy . 
  W ocenie Pana  Dariusza Kłonowskiego  Rada Miasta w Polanicy Zdroju powinna  wyrazić swoje  stanowisko do tejże uchwały  z jednoczesnym zaakcentowaniem warunków  jakie zawarte są w  piśmie  Pana Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta.
  Kontynuując Pan Dariusz Kłonowski stwierdził,  że  do tej pory ani  Ministerstwo Zdrowia  ani Urząd Marszałkowski nie były zainteresowane przejęciem Szpitala  , dopiero oddolne działania  spowodowały, że coś drgnęło  wokół   tego obiektu.
  Zgodnie z ustawa o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały w sprawie   program restrukturyzacji ochrony zdrowia  w powiecie powinien być konsultowany z wszystkimi gminami powiatu.
  Do dnia 20 sierpnia  , żadna gmina  nie  przedstawiła swojej oceny  do  tegoż programu  stąd też  Radni Powiatowi nie  byli jednomyślni przy podejmowaniu  uchwały.
  Reasumując Pan  D.Kłonowski  stwierdził , że  zarówno władze Powiatu  jak i Rada Miejska w Polanicy Zdroju powinny stać na stanowisku , że nie ma odwrotu  od działań w  sprawie uruchomienia  szpitala w Polanicy Zdroju.  Nikomu  nie powinno na tym bardziej zależeć niż  samorządom na których terenie  obiekt został  wybudowany  i może  służyć  tutejszej społeczności lokalnej.
  Pan Kłonowski skierował apel do Rady Miejskiej  o  podjęcie uchwały , która będzie popierać  działania Powiatu w sprawie przyjęcia Szpitala w Polanicy Zdroju , jaką Rada Powiatu podjęła w dniu 30 lipca br.

  -   Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  nie w pełni zgodził się z tym by tutejsza Rada odnosiła sie wyłącznie do sprawy przejęcia  Szpitala  i pominęła  ocenę  planowanej restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie.
  Biorąc pod uwagę, że  polanicki szpital ma być kluczowym zakładem opieki zdrowotnej w ramach  całego powiatu i ma  stanowić 50 % łóżek  całej  służby zdrowia w powiecie kłodzkim  , wobec którego  opracowywany jest  program restrukturyzacji , zdaniem Pana Przewodniczącego tutejszy samorząd  nie  powinien  przemilczeć również i  tej sprawy .
  W ocenie Pana Przewodniczącego tutejsza rada Miejska nie może kierować się tym, że inne gminy nie wypowiedziały się w temacie planowanej restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie.
  Kontynuując Pan Przewodniczący podkreślił , że podjęta przez Radę Miejską uchwała  nie przesądza  tego , że  szpital przejmie powiat.  Uchwała tutejszej Rady będzie jedynie wpierać działania  Zarządu Powiatu  w podjęciu negocjacji z Ministerstwem Zdrowia  odnośnie  przejęcia  szpitala, który będzie stanowić kluczową role  w restrukturyzacji ochrony zdrowia w całym powiecie kłodzkim .
  W ocenie Pana Przewodniczącego nie można  oddzielić jednego elementu od drugiego  gdyż w przeciwnym razie  nie uda się przeprowadzić  restrukturyzacji zgodnie z planowanymi założeniami powiatu.

  Na tym zakończono dyskusję .

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak przypomniał   treść wniosków  jakie zgłosili Radna Jolanta Bachry i Radny Roman Szymański,  proponując by Rada Miejska podjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym w  projekcie uchwały  .
  Ponadto Pan Przewodniczący zgłosił wniosek  by do uchwały dołączyć uzasadnienie, w którym będą uwzględnione  sprawy  poruszone  we wnioskach Radnego Szymańskiego i Radnej Jolanty Bachry jak również  uwarunkowania , które zawarte są w piśmie z dnia  25 lipca 2003 r , które  skierowano do  Przewodniczącego Rady Powiatu  Kłodzkiego i Starosty Kłodzkiego .

  - Radni nie zgłosili sprzeciwu do  propozycji Pana Przewodniczącego.

  - Pan Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie opinii o sposobie
      restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim .

      Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  podjęła w w/w sprawie UCHWAŁĘ Nr XI/74/2003
  - stosunkiem głosów :  12 "za" ,  1 "wstrzymujący sie "
                     
                                                              Uchwała  stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11 do protokołu .
  Ponadto do protokołu  załącza się :
  1.  Wystąpienie Przewodniczącego rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 lipca 2003 r. wraz z załącznikami, które stanowią :  - Uchwała Nr 150/2003 Zarządu  Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 lipca
                                                       2003 r. 
                                    -Projekt Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie
                                                              restrukturyzacji ochrony   zdrowia w powiecie kłodzkim .


  2.  Pismo  Burmistrza Miasta  i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju dnia 25 lipca 2003r.
       kierowane do  Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Kłodzkiego.


  Pkt. 8 b   -  Informacja Burmistrza  dotycząca kierunków restrukturyzacji Miejskiego Zakładu
                    komunalnego .


   Na wstępie głos zabrał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  informując Radę Miejską ,że w powyższym temacie nie przewiduje  dyskusji .  Sprawa  restrukturyzacji MZK będzie przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich stałych Komisji  Rady.
  Przedstawioną przez Pana Burmistrza informację o kierunkach restrukturyzacji MZK należy traktować jako temat do przemyślenia  przed  dalszą szczegółową dyskusją w Komisjach.

   Głos zabrał Pan Burmistrz Jerzy Terlecki , przypominając na wstępie , że na mocy decyzji poprzedniej Rady Miejskiej   trzy samodzielne  zakłady budżetowe  tj ZGM , ZWiK i ZOM  zostały  połączone w jedne zakład budżetowy .   Działanie poprzedników miało się wiązać z obniżeniem kosztów  zakładu  szczególnie wynikających ze zmniejszeniem zatrudnienia .   Okazało się , że  działanie to nie może być docelowym rozwiązaniem  o czym świadczą podejmowane , w minionej kadencji,  starania o przekształcenie tego zakładu  w dwie odrębne spółki prawa handlowego .
  Kontynuując Pan  Burmistrz stwierdził , że zakład budżetowy jest niepełnym partnerem gospodarczym ponieważ  może świadczyć swoje usługi wyłącznie na rzecz gminy , nie posiada osobowości prawnej , nie ma możliwości świadczenia usług na zewnatrz .
  Aktualnie MZK  prowadzi usługi  komunalne w sektorach ;  zarządzania nieruchomościami, oczyszczania  miasta oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odbioru ścieków.
  Ustawowe ograniczenia  w zakresie funkcjonowania zakładu budżetowego  powodują pilną potrzebę dokonania zmian w sposobie realizowania zadań w sferze gospodarki komunalnej  stąd należy  dokonać  przekształceń polegających na :
  1. Sprywatyzowaniu  usług z zakresu oczyszczania miasta .
  2. Sprywatyzowaniu zarządu nieruchomościami .
  3. Utworzeniu spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy  na  bazie majątku byłego ZWiK.
   Pan Burmistrz odnosząc się do przykładów innych miast  w bardzo syntetyczny sposób uzasadnił  korzyści  wynikające z  w/w form przekształceń działalności usług  sfery gospodarki komunalnej.

                                      Pisemna forma  w/w informacji stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 12 do protokołu .
             

  Pkt. 8d -  Informacja  na   temat rozliczeń gminy Polanica Zdrój ze Spółdzielnią Mieszkaniową w
                   Kłodzku .

   Pani Jadwiga Skobało - Radca Prawny Gminy  poinformowała uczestników Sesji , że od kilku lat trwa proces sądowy pomiędzy gminą Polanica Zdrój i Spółdzielnią Mieszkaniową w Kłodzku dotyczący  obciążenia gminy za wykonanie sieci wod-kan w obrębie gruntów przy ul. Spółdzielców,  które Spółdzielnia wykupiła od gminy  pod budowę obiektów mieszkalnych .
  Pierwsza instancja sądu oddaliła powództwo przeciwko gminie. Druga spraw  jaka odbyła się w wyniku apelacji SM . Sąd  Apelacyjny uznał , że po stronie gminy nastąpiło wzbogacenie kosztem SM. 
  Gmina  wniosła do Sądu Najwyższego  wniosek o kasację wyroku.  25 lipca br. odbyła się  sprawa  w Sądzie Najwyższym . Na dzień dzisiejszy  gmina nie dysponuje jeszcze pisemnym  uzasadnienia wyroku , niemniej jednak  skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia obu instancji Sądu.
  W uzasadnieniu ustnym Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska  Sądu Apelacyjnego . Stwierdzono , że po stronie gminy nie wystąpiło bezpodstawne wzbogacenie jak również Spółdzielnia nie wykazała ,że  nastąpiło przekazanie sieci dla gminy.
  W związku z powyższym  Pan Burmistrz  odbył  rozmowę z Prezesem, Spółdzielni Mieszkaniowej (w obecności Pani Skobało)   której tematem  było rozliczenie  kwoty ok. 800.000 zł , którą gmina wpłaciła do Spółdzielni Mieszkaniowej .
  Być może  uda  się dokonać rozliczenia bez kolejnych spraw sądowych -  na drodze ugodowej .
  Jednym z przedmiotów tegoż rozliczenia jest kwota 95.000 zł , która znalazła się w opinii biegłego rzeczoznawcy  przy zakupie budynku dla powodzian jako obciążenie za sieci wod-kan.  Sytuacja ta spowodowała, że gmina  dwukrotnie zapłaciła  za sieci  tj. z wyroku sądowego i przy zakupie budynku.

   Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  w uzupełnieniu  stwierdził , że  do rzadkości należy taka sytuacja, że  zostaje zmieniony wyrok Sądu Apelacyjnego , co nastąpiło w przypadku naszej gminy.  Być może uzasadnienie  do wyroku, wydane przez Sąd Najwyższy będzie pewnego rodzaju instrukcją obsługi dla Sądu  Apelacyjnego.
  W momencie kiedy gmina uzyska pisemne uzasadnienie  wyroku , nastąpi możłiwość domagać się od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zwrotu pieniędzy  - jest to ponad 1 mln zł. 
  W ocenie Pana Burmistrza obciążenie budżetu miasta tym procesem w roku 2002 było jedną z przyczyn  tracenia płynności finansowej .  Dużym nieszczęściem  było również to, że przy tworzeniu porozumienia  wekslowego z firmą Pana Skórskiego nominowano walor 850.000 zł  kiedy wartość EURO  wynosiła 3,65 zł.   a faktyczna spłata  nastąpiła  kiedy kurs EURO  wynosił 4.35 zł . Różnice te  dodatkowo powiększyły koszty obsługi  zobowiązania o co najmniej kilkanaście  procent.
   Zdaniem Pana Burmistrza  kuriozalnym  momentem było to , że gmina dwukrotnie płaciła  za  te same sieci   tj. za uzbrojenie terenu zgodnie z wyrokiem Sądu i  przy zakupie budynku dla powodzian .  Przy zakupie budynku zapłacono  72.000 zł  ale po uwzględnieniu kosztów sądowych i odsetek kwota ta wzrasta do ok.150.000 zł.
  Pan Burmistrz podkreślił, że tego błędu nikt nie zauważył  , choć w Jego ocenie na etapie sporu ze Spółdzielnią Mieszkaniową  należało wnioskować o zmniejszenie przedmiotu sporu.
   Po uzyskaniu informacji o wyroku Sądu Najwyższego  odbyła się rozmowa z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej  . Wiadomo jest w jakiej kondycji  finansowej znajduje się Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku  i stanowisko gminy o natychmiastowy zwrot niesłusznie  przekazanych pieniędzy  mogłoby  doprowadzić do upadłości  Spółdzielni.
  Pan Burmistrz zadeklarował, że  w momencie uzyskania pisemnego uzasadnienia do  wyroku Sądu Najwyższego niezwłocznie przystąpi do rozmów w sprawach wątpliwych i niewątpliwych rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej z naszą gminą .  Jeżeli zajdzie   potrzeba , że sprawa ponownie będzie musiała trafić do Sądu  to  z pewnością wartość sporu pomniejszona będzie o  wysokość  niewątpliwych rozliczeń , szczególnie dotyczy to kwoty  zapłaconej za sieci wod-kan. przy zakupie budynku dla powodzian.

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Zbigniew Bilan  wyraził zadowolenie , że sprawa ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kłodzku  przechyliła się  korzystnie dla gminy .  W roku 2002 po uzyskanym wyroku Sądu gmina była bez wyjścia i musiała wpłacić  do SM  ok. 900.000 zł  co  ujemnie wpłynęło na stan finansów  miasta a ponadto ponieść koszty wniesienia apelacji .
  Pan Bilan skierował zapytanie , czy w przypadku  pozytywnego wyroku dla miasta  również będzie zasądzony   wobec Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot kosztów apelacji. 

  - Pan Burmistrz wyjaśnił , że wszystkie koszty , również koszty apelacji   będą zasądzone do zwrotu.

  - Pan Tomasz Koczot  - Wiceburmistrz poprzedniej kadencji  podobnie jak  Radny Zbigniew Bilan  wyraził zadowolenie , że  kasacja sporu ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która  została rozpoczęta  przez  Zarząd II kadencji,  a którą w ramach ciągłości władzy przejął  Zarząd III Kadencj, i została uwzględniona przez Sąd Najwyższy.
  Ponadto Pan T. Koczot  stwierdził , że  słowa podziękowania należą się  zespołowi Radców Prawnych Gminy   tj. Pani Jadwidze Skobało  , która od początku  zajmowała się prowadzeniem  tej sprawy oraz Panu Leszkowi Woźniakowi , który również uczestniczył w rozwiązywaniu  tegoż problemu .  W ocenie Pana T.Koczota nie może umknąć uwadze  fakt , że kasację , na zlecenie poprzedniego Zarządu Miasta pisał Pan dr Cisek,   pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego .    .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  potwierdził ,że   spór ze Spółdzielnią Mieszkaniową rozpoczął się w roku 1998 , jednakże cały proces sądowy prowadzony był   od 1999 roku. 
  Zdaniem Pana Burmistrza  zdziwienie budzi fakt , że  nikt nie zwrócił uwagi  na to, że przy zakupie budynku dla powodzian gmina  dwukrotnie  płaci za sieci  wodnokanalizacyjne.  Nieprawidłowość tę  wychwycił Pan Burmistrz Terlecki  w momencie  zapoznawania się z dokumentami dotyczącymi omawianej spraw.

  -  Ponownie głos zabrał Pan Tomasz Koczot   i wyjaśnił , że  wyrok sądowy w sprawie zapłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej  zapadł później  niż nastąpił  zakup budynku dla powodzian . Stąd nie można powiedzieć , że poprzedni Zarząd płacił  podwójnie za  to samo uzbrojenie.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki odnosząc się  do powyższej uwagi stwierdził , że w odwołaniu Pana Doktora Ciska nie ma mowy o sprawie podwójnej zapłaty za tą samą czynność . Sprawa podwójnej zapłaty oraz  wyłączenia  odpowiedniej sumy  z przedmiotu sporu  nie odbyła się w roku 2002 lecz w roku 2003 w momencie kiedy Pan Burmistrz zauważył  tę nieprawidłowość.

  Na tym zakończono dyskusję dotycząca tematyki pkt.  8c


  Pkt. 8 d  -  Informacja dotyczącą opinii  Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Świdnicy na temat popowodziowej odbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Polanicy Zdroju

  Informacje w powyższej sprawie przedstawił Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki .

                   Pisemne opracowanie przedstawionej informacji stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 13 do protokołu.

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak opierając się o informację , jaka została dostarczona Radnym
  i dotyczy umów z Firmą Pana Zbigniew Skurskiego  , stwierdził , że gmina w wyniku przegranych procesów z firmą WPRI EKO kosztowały gminę 670.000 zł .


  Pkt. 9  -   Stan i ocena przygotowań do nowego roku szkolnego 2003/2004 w  tym sytuacja finansowa Szkół i Przedszkoli .

  Pan Przewodniczący, odnosząc się do wcześniejszego ustalenia , że  sprawa sytuacji finansowej Szkół i Przedszkoli została  skierowana do  omówienia na  posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, zaproponował by  Dyrektorzy poszczególnych placówek  przedstawili informację w części pomijającej  kwestie  finansów.
   
  - Pani Krystyna Kuncewicz  - Przewodnicząca Komisji Edukacji , Kultury i Sportu nie  wyraziła akceptacji dla wyłączenia z informacji dyrektorów szkół kwestii  dotyczących finansów .  Sprawa była  omawiana na posiedzeniu Komisji i wiadomo , że  placówki oświatowe , w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego borykają się z ogromnymi problemami , które  powinny być jak najszybciej  rozwiązane  przez gminę.

  - Pan  Przewodniczący  odnosząc się do  wystąpienia Pani Krystyny Kuncewicz  stwierdził , że przedstawienie informacji o stanie finansów  placówek oświatowych  nic nie zmieni . Dane opracowane przez Dyrektorów i Panią Skarbnik  nie są zgodne .  Problem  wymaga  szczegółowych uzgodnień , stąd też posiedzenie Komisji  powinno odbyć się w jak najkrótszym terminie , na którym to posiedzeniu   należy precyzyjnie ustalić wysokość  zadłużeń  gminy wobec placówek oświatowych i kulturalnych oraz  wypracować  sposoby wychodzenia z tego zadłużenia.
  W ocenie Pana Przewodniczącego nie może mieć miejsca taka sytuacja , że zadłużenie będzie  rosło, że Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy nie maja możliwości podejmowania negocjacji z ZUS odnośnie  oddłużenia przynajmniej części składki pracodawcy , że nie będzie  gwarancji  bieżącego przekazywania pieniędzy  itp.

  Informacje  na temat  przygotowania placówek  oświatowych do nowego roku szkolnego przedstawili :

  1.    Pani  Gabriela Tyburska  -  poinformowała uczestników Sesji , że  w Przedszkole Nr 2 dysponuje
      85 miejscami , które na dzień dzisiejszy  są w pełni zajęte.  W roku szkolnym 2003/2004 będą uruchomione  trzy oddziały przedszkolne  i jeden oddział żłobkowy do którego zapisano 12 dzieci.
   W  okresie wakacji   celem podniesienia estetyki  wykonano  drobne remontu -  pomalowano niektóre pomieszczenia  przy czym prace zostały wykonane przez pracowników  przedszkola.
   Ponadto  za zarobione pieniądze przez Radę Rodziców będzie dokonana wymiana krzesełek odpowiadających  normom  dzieci przedszkolnych ( 4-latków) .

  2.  Pani  Teresa Pituła  przedstawiła informację  na temat przygotowania Gimnazjum do
  rozpoczęcia nowego roku .

                         Pisemne opracowanie informacji  stanowi załącznik Nr 14 do protokołu .

  3.   Pani Elżbieta Żylińska - Dyrektor Przedszkola Nr 2 poinformowała , że organizacja pracy Przedszkola nr 1 w roku szkolnym 2003/2004  jest  taka sama jak w poprzednim roku szkolnym .
   Będzie funkcjonować 4 oddziały  do których uczęszczać będzie 54 dzieci .
      Jedyną inwestycja jaka wykonano w przedszkolu był remont toalet , które to zadanie  prawie w całości było sponsorowane.
   Ze środków budżetowych wykonano jedynie malowanie  kilku pomieszczeń - koszt tego remontu wyniósł  600 zł.

  4.  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Pan Dariusz Kłonowski na wstępie wyjaśnił , że  podobnie jak w gminie zadłużenie szkoły za 2002 rok zostało zredukowane prawie w całości  gdyż  do pełnej spłaty pozostała kwota ok. 30.000 zł.  zadłużenie szkoły za 2003 rok jest znaczące a wynika to z konieczności  spłat zobowiązań roku 2002.
   Kontynuując Pan D.Kłonowski  wyjaśnił , że  w okresie wakacji na terenie szkoły odbywały się imprezy o charakterze miejskim . Aktualnie trwają imprezy  organizowane w ramach 40 Festiwalu Szachowego . Pan Kłonowski zwrócił uwagę , że  w związku z  organizacją tegoż Festiwalu Szkoła nie miała pełnych możliwości wynajęcia sali sportowej w celach zarobkowych, a wręcz była sponsorem Festiwalu,   ponosząc koszty. 
        Ponadto  Pan Kłonowski  zwrócił uwagę na to, że z obiektu szkoły oraz jej urządzeń  , które powstają wyłącznie ze środków gminy korzysta RST  , gdzie organ prowadzący tę szkołę od 6 lat nie  dołożył ani jednej złotówki do prowadzonych inwestycji  i bieżących napraw i remontów mimo , że RST  wykorzystując mienie gminy, jakim jest internat i stołówka,   rok rocznie  osiąga olbrzymie dochody , które są odprowadzane do budżetu Starostwa Powiatowego.  Zdaniem Pana Kłonowskiego problem ten  wymaga uregulowania ponieważ pieniądze,  które mogłyby zasilać budżet  gminy, nie całkiem zgodnie z prawem,   przechodzą do budżetu Starostwa .
   Pan Dyrektor szczególną uwagę zwrócił na fakt wykonania  w obrębie szkoły  wybiegu dla dzieci
  o pow. 800 m 2 , gdzie wreszcie dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać wolny czas między lekcjami a także poinformował , że przy pomocy MZK   uporządkowano teren  przy basenie , który był całkowicie osłonięty  krzakami  i samosiejkami drzew.   Teren ten stanowił  wysypisko śmieci  .
     W  ocenie Pana Kłonowskiego  gmina nie będzie mieć możliwości powrotu do realizacji tej inwestycji , dlatego też należy podjąć decyzję  o sprzedaży obiektu , względnie  całkowitej rozbiórce.
                                   Dodatkowe informacje jakie przedstawił Pan Dyrektor Dariusz Kłonowski zawarte    
                            są  w opracowaniu pisemnym , które stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 15 do protokołu.


   5. Informację na temat przygotowań do  roku  szkolnego 2003/2004 w Szkole Podstawowej
   i Gimnazjum Edukator odczytała Pani Krystyna Kuncewicz .
   
       
                   Informacja stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 16 do protokołu .
   

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  skierował słowa podziękowania do Dyrektorów  placówek oświatowych za to , że mimo trudnej sytuacji finansowej  , dzięki ich kreatywności szkoły mogą przetrwać najtrudniejszy  okres  jaki ma miejsce w I półroczu roku budżetowego.
  Ponadto Pan Przewodniczący  wyraził nadzieje, że na posiedzeniu Komisji Edukacji  zostaną wypracowane  takie rozwiązania , które   pozwolą na sukcesywną spłatę zadłużeń  , tak by do końca roku w znaczący sposób zostały one pomniejszone.
  Zdaniem Pana Przewodniczącego wypracowanie odpowiednich rozwiązań dla zaistniałej sytuacji powinno być wspólnym zadaniem  władz miasta i Dyrektorów  placówek oświatowych .    
   

  Pkt. 10   - Ocena stanu oznakowań  drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych do szkól
                     przed rozpoczęciem roku szkolnego.
   

  Informację opracowaną  przez Pana Tadeusza Putka  -Inspektora d/s Infrastruktury Technicznej  odczytał Pan Józef Szwed - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

                                               Informacja stanowi ZAŁĄCZNIK  Nr 17 do protokołu

  W dyskusji głos zabrali :

  - Radna Krystyna Gowsz zwróciła uwagę , że przy  Szkole Podstawowej nr 2  lokalizacja przejścia dla pieszych jest  nietrafna .   Większość dzieci nie dochodzi  do  wyznaczonego przejścia przekraczając  jezdnie w miejscu  gdzie jest najkrótsze dojście do budynku szkoły.
  W ocenie Pani Gowsz  należy  podjąć stosowne działania by zmienić lokalizację przejścia  co poprawi bezpieczeństwo dzieci  uczęszczających do  tej szkoły.

  -  Pan Józef Szwed wyjaśnił , że sprawa lokalizacji przejścia przy Szkole Nr 2 był a analizowana z zarządca  ul. Wojska Polskiego .  Zarządca twierdzi , że jest to najlepsza lokalizacja gdyż przejście to jest widoczne dla pojazdów jadących od strony Szczytnej jak i od strony miasta.

  -  Pan Przewodniczący  stwierdził ,że  jest to ocena teoretyków  , którzy nie biorą pod uwagę , że dzieci przekraczają ulicę  w zupełnie innym miejscu .  Nie jest brane pod uwagę , że wejście do Szkoły 
  i lokalizacja przejścia nie współgra na tyle by  stworzyć bezpieczeństwo dla dzieci.

  - Pan Dyrektor Dariusz Kłonowski  wyjaśnił , że z obserwacji bieżących  wiadomo jest , że dzieci najczęściej przekraczają ul. Wojska Polskiego na  wysokości skrzyżowania z ul. Rybną .
  W ocenie Pana  Dyrektora  należy  doprowadzić  do spotkania z zarządcą drogi  , w którym to spotkaniu  chciałby uczestniczyć osobiści ,  celem znalezienia  odpowiedniego rozwiązania  podnoszącego bezpieczeństwo dzieci  uczęszczających do Szkoły Nr 2.

  Pan Przewodniczący , biorąc pod uwagę , późną porę  i zmęczenie uczestników Sesji zgłosił  w n i o s e k   formalny o przerwanie obrad  XI Sesji  i przeniesienie realizacji pkt.  11 - 13 na kolejną Sesję Rady Miejskiej .

  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu  zaakceptowała wniosek Pana Przewodniczącego
  - stosunkiem głosów  - 11 "za"  (podczas głosowania nieobecni byli  - Radny Marek Kornacki i  Radny Roman Szymański)

  Wobec powyższego rozstrzygnięcia  kontynuacje XI Sesji Rady Miejskiej przeniesiono na inny termin , który wyznaczy Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak . 


  PROTOKÓŁ Nr XI/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju 
  z dnia  16.X.2003 r.
   


  Niniejszy protokół  dotyczy kontynuacji Sesji Rady Miejskiej
   z dnia 27 sierpnia 2003 r.


  Obrady  rozpoczęto o godz. 13.00


  W Sesji uczestniczyło 12 Radnych
  Nieobecni  :  1. Radna Jolanta Bachry
                        2. Radny Marek Kornacki
                        3. Radny Roman Szymański


  Ponadto udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki          - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki         - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha           - Sekretarz Gminy
  4. Pan Jacek Tyniec   - Dyrektor MZK
  5. Pan Ryszard Lis            - Z-ca Dyrektora MZK
  6. Pan Dariusz Strug - Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju
  7. Pan Jerzy Kozakiewicz   - Komendant Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju
  8. Pani Grażyna Tomaszewska  - Inspektor d/s Ochrony Środowiska UM.


  Lokalne media reprezentowali :
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz           - "Gazeta Gmin"  
  2. Pan Konstanty Goleń                 - "Nieregularnik" Gazeta TMP


     
           Otwarcia II części obrad XI Sesji Rady Miejskiej  dokonał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .


          Pan Przewodniczący  przypomniał , że  w dniu  27.VIII.2003 r za  zgodą Rady Miejskiej,   przerwano obrady   XI Sesji Rady Miejskiej  i  zdecydowano, że  pozostałe punktu porządku obrad będą kontynuowane w  dniu  kolejnej Sesji. 
  Niezrealizowane tematy porządku obrad  dotyczyły :
  pkt. 11. Ocena efektywności  współdziałania Policji i Straży Miejskiej oraz realizacja
                 podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy  pomiędzy Policją i Strażą
                 Miejską     .
  pkt. 12.   Ocena realizacji zadań w zakresie  segregacji odpadów komunalnych .
  pkt. 13.   Interpelacje, zapytania, wolne wnioski .
  pkt. 12.   Zamknięcie obrad . 


   Pan Przewodniczący zaproponował by odstąpić od realizacji pkt.13  tj. Interpelacje ,
   zapytania ,wolne wnioski i przenieść realizacje  tegoż  punktu na XII Sesje , której obrady rozpoczną się od godz. 14.00  .  Pkt. 11    Ocena efektywności  współdziałania Policji i Straży Miejskiej oraz realizacja
                 podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy  pomiędzy Policją i Strażą
                 Miejską    
   
  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak oddał głos  Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Panu Józefowi Szwedowi . 


  Pan Józef Szwed  przedstawił  informację  na temat oceny efektywności  współdziałania Policji i Straży Miejskiej oraz realizacja podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy  pomiędzy Policją i Strażą Miejską , wynikającą z  analizy powyższego  tematu na posiedzeniu  Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego. 
    
                Pełna treść informacji  stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu .


  W przedstawionej informacji  Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  zawarła 
  w n i o s e k, który   podlega akceptacji  Rady Miejskiej i winien być rozpatrzony 
  w trakcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej  .
  Wniosek dotyczy przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kompleksowej kontroli sposobu realizacji ustawowych i regulaminowych zadań Straży Miejskiej. 


  Pan Józef Szwed  wyjaśnił, że  usankcjonowanie  w/w wniosku może  nastąpić poprzez rozszerzenia treści  projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Planie Pracy Komisji Rewizyjnej , który to projekt przewidziany jest do realizacji  w pkt.  10 f  
  XII Sesji  Rady Miejskiej .


  Realizując pkt. 11   dodatkową informację na temat  podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Policją i Strażą Miejską   przedstawili :


  - Pan Dariusz Strug,  Komendant  Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju.


   Informacja Komendanta Policji  stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu .


  - Pan Jerzy Kozakiewicz, Komendant  Straży Miejskiej  poinformował uczestników Sesji, że
  realizowane zadania w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Policją i Strażą Miejską    miały  wpływ na podniesienie efektów działalności Straży Miejskiej w zakresie  poprawy bezpieczeństwa na terenie  miasta.


  W dyskusji udział wzięli :


   - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  stwierdził, że  sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego na temat efektów  działalności Straży Miejskiej nie napawa optymizmem .
  W ocenie Pana Burmistrza  bardzo ważkim elementem , który pozwoli  obiektywnie ocenić  działalność Straży Miejskiej, będzie  kompleksowa kontrola, którą przeprowadzi Komisja Rewizyjna .
  Pan Burmistrz skierował apel do Rady Miejskiej o uwzględnienie  wniosku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie  rozszerzenia Planu Pracy  Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli  funkcjonowania Straży Miejskiej , wnosząc jednocześnie by  kontrola odbyła się w pierwszych dniach listopada 2003 r.  Wnioski pokontrolne  stanowić będą dla Pana Burmistrza podstawę do poczynienia odpowiednich  kroków  mających na celu poprawę efektów pracy Straży Miejskiej w roku 2004.
   
  - Radny Andrzej Sidorowicz  na wstępie swojego wystąpienia  zwrócił uwagę , że przedstawiona informacja Komisji  nie stanowi oceny stanu bezpieczeństwa w mieście.
  Podczas   dyskusji  w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  na temat  współpracy Straży Miejskiej i Policji  w ramach  realizacji zawartego porozumienia  trudno było oprzeć się o elementy , które pozwoliłyby na sprawiedliwą ocenę  tejże współpracy . 
  Komisja  chcąc dokonać merytorycznej weryfikacji efektów pracy Straży Miejskiej  podjęła  wniosek w sprawie  przeprowadzenia Kontroli przez Komisję Rewizyjną . 
  Kontynuując Pan Andrzej Sidorowicz podkreślił , że opierając się o własne doświadczenia może  stwierdzić , że  Polanica Zdrój  nie jest  miastem  zagrożonym  pod względem przestępczości , można powiedzieć, że jest miastem bezpiecznym .  O takim stanie świadczy przedstawiona informacja  Pana Komendanta Policji , gdzie pokazywana jest malejąca tendencja przestępczości jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne.


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  poinformował uczestników Sesji , że na terenie naszego miasta w dniach 15-16 października  odbywa się Międzynarodowa Konferencja na temat bezpieczeństwa pod hasłem "Bezpieczna Gmina". W Konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele naszej gminy w osobach Pana Burmistrza Terleckiego , Pana Józefa Szweda i Pana Przewodniczącego .
         Odnosząc się do informacji  Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Pan Przewodniczący stwierdzi, że  padło w tej informacji wiele krytycznych uwag pod adresem Straży Miejskiej . Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał, że krytyczne uwagi na temat funkcjonowania Straży Miejskiej  były  wyrażane w  chwili omawiania  sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze  2003 r.  gdzie  zwracano uwagę na wysokość udzielonych mandatów  - była to kwota 650 zł. 
  Zdaniem  Pana Przewodniczącego ilość udzielonych mandatów przez Straż Miejską w porównaniu z  ilością udzielonych, w setkach,  mandatów przez Policję  jest swego rodzaju anomalią.
  Kontynuując Pan Przewodniczący  podkreślił , że  podczas odbywanych  spotkań Radnych z mieszkańcami padało wiele krytycznych uwag pod adresem służb porządkowych , a przede wszystkim pod adresem Straży Miejskiej.  W ocenie Pana Przewodniczącego  krytyka mieszkańców musi mieć jakieś podłoże .    Mieszkańcy  zwracali uwagę na  to , że  Straż Miejska pracuje na nieznanych zasadach - niewiadomo jak mają wyglądać patrole Straży, na czym  ma polegać służebna  rola straży dla mieszkańców , jakie powinna podejmować działania w zakresie  dbania o porządek  i bezpieczeństwo publiczne.
  Straż Miejska  jest służbą podległa Burmistrzowi , pośredni wpływ na jej działalność ma Rada Miejska  stąd  może podlegać ocenie  Rady  i mieszkańców gminy.
          Pan Przewodniczący  wyraził  nadzieję , że Rada Miejska przyjmie wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie rozszerzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej o  kontrolę  działalności Straży Miejskiej,  co  przyczyni się do wydania  stosownej oceny tej jednostki,  a także do  podjęcia  odpowiednich decyzji dotyczących   funkcjonowania Straży Miejskiej w roku 2004 .


  Na tym zamknięto dyskusję dot. pkt. 11


     Pkt. 12  - Ocena realizacji zadań w zakresie  segregacji odpadów komunalnych .


  Informację  dotycząca  działań gminy w  zakresie  segregacji odpadów komunalnych  a  także na temat  tworzenia wspólnego systemu  gospodarki  odpadami w powiecie kłodzkim
  w ramach zadań Międzygminnego Związku Celowego przedstawiła Pani Grażyna Tomaszewska  - Instektor d/s Ochrony Środowiska.


        Informacje w formie pisemnej  stanowią  załącznik Nr 1 i Nr 2  do niniejszego protokołu.


  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  uzupełniając  przedstawione informacje  zwrócił uwagę na  potrzebę stworzenia odpowiedniego programu  edukacji  społeczności lokalnej w zakresie zachowań ekologicznych . W ocenie Pana Burmistrza  szczególny nacisk należy położyć na edukację młodzieży .  Dobrym przykładem  jest miasto Kudowa Zdrój, które zajmuje pierwsze miejsce  na Dolnym  Śląsku  pod względem  ilości  segregowanych odpadów komunalnych  na 1 mieszkańca .  Osiągnięcie to uzyskano dzięki  dobrze przeprowadzonej edukacji młodzieży w Szkołach .
  Pan Burmistrz  zadeklarował,  opracowanie  odpowiednich programów , które będą  funkcjonować w naszej gminie  do realizacji których muszą włączyć się  Szkoły , MZK  oraz Radni poprzez  edukowanie społeczności w swoich okręgach wyborczych  do czego można wykorzystać  spotkania z wyborcami.


  Radni nie podjęli dyskusji w  temacie pkt. 12.


  Pkt. 14  - Zamknięcie obrad .


     Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził , że  porządek obrad   Sesji z dnia  27.VIII. 2003 r     został wyczerpany  i ogłosił zamknięcie  XI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju


  Protokołowała  Anna Błoch


   
   
   


   


   
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (4346 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·