Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół XII/2003
  PROTOKÓŁ Nr XII/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju 
  z dnia  16.X.2003 r.
   


  Obrady  rozpoczęto o godz. 14.00  
  zakończono o godz. 20.30


  W Sesji uczestniczyło 13 Radnych
  Nieobecni  :  1. Radny Marek Kornacki
                        2.Radny Roman Szymański
   
  Ponadto udział wzięli :
  1. Pan Jerzy Terlecki          - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki         - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha           - Sekretarz Gminy
  4. Pani Wioletta Książkiewicz  - Skarbnik Gminy
  5. Pani Jadwiga Skobało     -Radca Prawny Gminy
  6. Zaproszeni goście  w/g listy obecności  - załącznik nr 1 do protokołu.


  Lokalne media reprezentowali :
  1. Pan Bolesław Jaśkiewicz           - "Gazeta Gmin"  
  2. Pan Konstanty Goleń                 - "Nieregularnik" Gazeta TMP


     
           XII Sesję Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju otworzył i  przewodniczył obradom Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .


   Pan Przewodniczący , przed przystąpieniem do proceduralnych  czynności związanych z prowadzeniem obrad,  podkreślił , że  termin  odbywanej Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju zbiegł się z wielką uroczystością  25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II . 
  Pan Przewodniczący , żywiąc nadzieję, że będzie wyrazicielem  Radnych i wszystkich uczestników Sesji przekazał Ojcu Świętemu  życzenia- zdrowia , radości i sił ,  by mógł jeszcze długo panować na Stolicy Piotrowej.
  Pan Przewodniczący  wyraził nadzieję , że  życzenia dla  Jana Pawła II płyną z głębi serc wszystkich  uczestników Sesji gdyż jest On  niewątpliwie jednym z największych Polaków
  w historii naszego pięknego kraju.


    Pan Przewodniczący  kontynuując uroczysty nastrój ,  przekazał w imieniu Rady Miejskiej życzenia i symboliczne kwiaty  Dyrektorom  Szkół , Przedszkoli oraz  Radnym Nauczycielom  z okazji Święta Edukacji Narodowej .


            Ponadto Pan Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej  przekazał  wiązankę kwiatów i podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz gminy  Pani Annie Surowiec pełniącej  funkcję Skarbnika Gminy , która z dniem 10 października br. odeszła na emeryturę.


          Głos zabrała Pani Anna Surowic dziękując Radnym  wszystkich kadencji , Członkom Zarządu minionych kadencji i  aktualnie funkcjonującym władzom miasta oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy za współpracę .  Pan Przewodniczący przystąpił do proceduralnych czynności obrad Sesji .


           Pan Przewodniczący stwierdził, że liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i następnie  zapoznał uczestników Sesji z ustalonym porządkiem obrad jn:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .
  3. Informacja o działalności Komisji  w okresie między sesjami .
  4.  Przeprowadzenie procedury wyboru Ławników Sądowych. 
  5. Sprawozdanie Burmistrza z międzysesyjnej działalności.
  6.  Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli  w Ośrodku Pomocy Społecznej .
  7. Informacja Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej gminy:
      - po upływie  9  miesięcy roku budżetowego  2003 ,
      - prognoza realizacji budżetu do końca roku 2003,
      - sytuacja finansowa Szkół, Przedszkoli i Instytucji Kultury , w tym prognoza spłat
      zaległości gminy  wobec  w/w jednostek .
  8. Podsumowanie  i ocena imprez wakacyjnych i promocji miasta .
  9. Ocena przygotowań Miejskiego  Zakładu Komunalnego   oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
      do sezonu zimowego . 
  10. Podjęcie uchwał w sprawach :
        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
        Polanicy Zdroju :
        a) przy ul. Leśnej 10  - działki nr 228/1, 223. 308/1
        b) przy ul. Zakopiańskiej 1 - działki nr 124/3 i 124/3
        c) przy ul. Krasińskiego - działki nr 125, 126
        d) przy ul. Wiejskiej  - działki Nr 11/1, 11/2, 11/3
        e) przy ul. Zwycięzców - działki nr 496/1, 496/2, 496/3
        f)  planu sprzedaży nieruchomości na 2004 rok,
        g) uchwalenia wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-
             kanalizacyjnych,
        h) określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych ,
        i)  wyrażenia opinii dla projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie 
   przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu  opieki zdrowotnej pod nazwą
   Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Przychodni Rejonowej w
   Polanicy Zdroju,
        j)  wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej nr V/32/2003 z dnia 6 lutego 2003 w
            sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej
  11. Interpelacje, zapytania , wolne wnioski .
  12. Zamknięcie  obrad.


  Radni nie wnieśli  uwag do tak przedstawionego porządku obrad .


  Pkt. 2 - Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.


  Pan Przewodniczący  zakomunikował , że Protokół  z XI  Sesji Rady Miejskiej obejmujący  tematykę  od pkt. 1  do pkt.  10, zrealizowaną podczas  I części Sesji  w dniu  27 sierpnia 2003 r.,   był  wyłożony w Biurze Rady Miejskiej .  Radni mieli możliwość zapoznania się
  z jego treścią  i mogą zgłaszać uwagi  i wnioski do jego treści.


  Nie zgłoszono uwag do protokołu .


  W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska , jednogłośnie, przyjęła  protokół  Nr XI/2003
  z I części Sesji odbytej w dniu  27.VIII.2003 r.  Pkt. 3  - Informacja o działalności stałych Komisji  Rady Miejskiej w okresie między
                   sesjami.


  Informacje przedstawili  Przewodniczący Komisji :


  1. Pani Magdalena Ptaszek  - Przewodn. Komisji  Budżetu i Integracji Europejskiej
  2. Pani Krystyna Kuncewicz -  Przewodn .Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki   
  3. Pani Halina Kostyra  - Przewodn. Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej
  4. Pani Jolanta Bachry  - Przewodn. Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania
                                           Przestrzennego
  5. Pan Józef Szwed  - Przewodn.  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  
   
                         Informacje  stanowią załączniki od Nr 2  do Nr 6 do niniejszego protokołu .
   


  Pkt. 4 -   Przeprowadzenie procedury wyboru Ławników Sądowych. 


  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że zgodnie z art. 160 § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r  Prawo o ustroju sądów powszechnych  Rada Miejska dokonuje wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2004 - 2007  w głosowaniu tajnym . 
  Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy ustaliło, że Rada Miejska w Polanicy Zdroju dokona wyboru  15 ławników  w tym  :    8 do Wydziału Pracy     i   7 do  pozostałych Wydziałów-  Karnego i Rodzinnego .
  Pan Przewodniczący  ustalił następującą procedurę wyboru ławników  :
  1. Powołanie  Komisji  Skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania .
  2. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Zespół opiniujący  opinii o  zgłoszonych
      kandydatach na ławników .
  3. Akt głosowania .
  4. Przedstawienie  przez Komisję Skrutacyjną   Protokołu z wynikami głosowania .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku .


  Pkt. 4 ,  1     -  Wybór Komisji Skrutacyjnej


  Radni zgłosili kandydatury  w skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
  1. Andrzej Sidorowicz
  2. Halina Kostyra
  3. Krystyna Gowsz
  4. Józef Szwed


   Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto w głosowaniu się w głosowaniu : 9  głosami "za" 
                                                                                                                    4"wstrzymujące się"


  pkt. 4 , 2    -   Opinię o  zgłoszonych kandydatach na ławników przedstawił 
                          Przewodniczący  Zespołu Opiniującego   Pan Andrzej Sidorowicz .
   
                                                        Opinia stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.


  pkt.  4  , 3    -  Pan Przewodniczący zarządził rozdanie kart do tajnego głosowania
     1) w sprawie wyboru ławników  do Wydziału Pracy
                       2) w sprawie wyboru ławników  do Wydziału Karnego i Rodzinnego
                i ogłosił  czas  na dokonanie tajnego głosowania .
        
  pkt. 4 ,  4   -  Protokół  o wynikach głosowania   Przedstawiła  Przewodnicząca  Komisji
                         Skrutacyjnej Pani Halina Kostyra , w którym poinformowano Radę  Miejska ,               
                         że  w obu przypadkach  wyboru ławników  wystąpiła równa liczba głosów  przy
                         kandydaturach, i tak :
                         1) w przypadku  wyboru ławników  do sądu pracy  należy wyłonić  dwie
                              osoby spośród trzech które otrzymały  6 głosów :
                        2)  w przypadku  wyboru ławników  do wydziału Karnego i Rodzinnego
                             należy wyłonić  jedną osobę spośród pięciu które otrzymały  3 głosy :


  W związku z powyższą sytuacją ustalono by analogicznie do ordynacji wyborczej do Rad Gmin  wyłonić  kandydatury  w losowaniu .


  Komisja Skrutacyjna przygotowała  kartki do losowania .
  Nastąpił moment losowania  ( losowania dokonała Pani Gabriela Tyburska ,uczestnik sesji)
  - do wydziału Pracy  spośród trzech  kandydatur zostali wylosowani :
  1.Pani  Jolanta Błaszczyk
  2.Pana Tadeusz   Maślak
  - do wydziału Karnego i Rodzinnego została wylosowana :
  1. Pani Grodzicka Anna Barbara


   Dokumentacja z wyboru ławników stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu
              i zawiera :  1. Protokół  Komisji Skrutacyjnej wraz z 2 załącznikami o wynikach
                                     wyborów
                                 2. Karty do głosowania
                                 3. Karty z losowania 


  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani  Halina Kostyra  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego w Kłodzku  zawierający ;
  - w § 1  nazwiska wybranych ławników do  Wydziały Pracy
  - w § 2  nazwiska  wybranych ławników do Wydziału Karnego i Rodzinnego


  Rada Miejska w  w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/ 75/2003 - 13 głosami "za"


                                            Uchwała stanowi  załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
             
   
  Pkt. 5 - Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miasta w okresie między sesjami . 


  Teść sprawozdania , które stanowi  załącznik Nr 10 do protokołu, przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki.


  W dyskusji udział wzięli :


  1. Radna Jolanta Bachry poprosiła o rozszerzenie informacji  do spraw  :
      1) dlaczego zrezygnowano z prawa pierwokupu  działki Nr 135/2  przy ul. Szmaragdowej 3
      2) czego dotyczy  umowa 3-letniej dzierżawy  części działki nr 101 przy ul. Polnej
      3)  ogłoszono na 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży  w tym
           lokal przy ul. Zdrojowej 13/2  , 7/8,  22/6, 22/7, 22/8 -  jakie to są lokale użytkowe.
      4) wytypowano działkę nr 306/1 przy ul. Owczej pod stację elektroenergetyczna - czy Zakład Energetyczny nie występował do gminy o kompleksowe uregulowanie  stanu pranego nieruchomości na których zlokalizowane są urządzenia energetyczne.
      5) aneksem  do umowy z Agencją Ochrony Mienia K2 planuje się  objęcie monitorowaniem Muszli Koncertowej  . Komisja uzdrowiskowa skierowała wniosek o wykonanie  kraty zabezpieczającej w muszli - czy wniosek Komisji  w świetle  podpisanego aneksu będzie przyjęty do realizacji .
      6) czy zapadły  wiążące decyzje w sprawie wykonania  instalacji gazowej do celów
           grzewczych na terenie Sokołówki.
      7)  jaki uzyskano efekt ze spotkania mieszkańców i właściciela lokalu Underground.


  Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki wyjaśnił :
  ad 1 -   cena sprzedaży działki nabytej wcześniej od gminy nie była na tyle atrakcyjna by 
              skorzystać z prawa pierwokupu  i ponownie przeznaczyć działkę do zbycia.
  ad. 2 -  część działki nr 101 przy ul.  Polnej wydzierżawiono na ogród przydomowy .
               W/ w działka stanowi grunt rolny bez funkcji w planie ogólnym ,nie jest
               przewidziany w najbliższym czasie  do sprzedaży . 
  ad. 2 -  wytypowane lokale to; Biuro "Pol-Kart,  Bar "Jubilat" , oraz lokale  gdzie znajduje
               się m.innymi sklep Pana Bastai.
  Pani Jolanta Bachry odnosząc się do lokalu przy ul. Zdrojowej 13/2  zadała kolejne pytanie jak  będzie wyglądać sprzedaż  innych lokali w  tym budynku - czy po sprzedaży  budynek będzie stanowić wspólnotę.


  - Pan Burmistrz wyjaśnił ,że sprzedaż lokali użytkowych w w/w budynku nasąpi w/g udziałów procentowych  dzierżawionych lokali.


  - Pani Jolanta Bachry zaproponowała , by temat sprzedaży lokali użytkowych w budynku przy ul. Zdrojowej 13  wrócił do Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego , gdyż w Jej ocenie cząstkowa sprzedaż  lokali w tym budynku będzie mieć ujemny wpływ na sposób eksploatacji tej nieruchomości .


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki wyjaśnił , że większość nieruchomości zabudowanych    w tym też lokali użytkowych  sprzedawana jest w formie udziałów procentowych danej nieruchomości  - sprzedaż taka  dotyczy lokalu mieszkalnych  i użytkowych , które przeważnie stanowią część wspólną  .
  W przypadku lokalu przy ul. Zdrojowej 13  biegły rzeczoznawca w  bardzo ścisły sposób dokonał podziału tej nieruchomości.
  ad- 4 -   Pan Burmistrz wyjaśnił , że stan prawy nieruchomości użytkowanych przez Zakład
                 Energetyczny  jest  regulowany systematycznie w/g wniosków ZE.
  ad- 5  - Komisja wnioskowała by kratę wykonać w ramach reklamy firmy - oferta taka
                  zostanie przekazana  instytucjom , które  specjalizują się w wykonywaniu
                 elementów  metalowych  bądź drewnianych .
  ad -6  -  Na terenie  Sokołówki  będzie wykonana ankieta wśród mieszkańców miasta,   która
                 da odpowiedź czy Zakład  Gazowniczy  będzie realizować  tę inwestycję  .
                 Pan Burmistrz zaapelował do Radnych z rejonu Sokołówki o  uwzględnienie tematu
                gazyfikacji  na  spotkaniu z wyborcami , które odbędzie się w najbliższym czasie.  
  ad - 7 -   Na spotkaniu  mieszkańcy i właściciel lokalu Underground  przedstawili swoje racje.
                 Właściciel  lokalu Pan Sowula zadeklarował  wykonanie  śluzy akustycznej  oraz 
                  zadeklarował  odpowiednią  dotację  do wykonania monitoringu na ul.
                 Dąbrowskiego. 
                 Pan Burmistrz wyraził  nadzieje ,że po wyważeniu racji obu stron , spotkanie
                 wpłynie na załagodzenie  problemu  zakłócania ciszy nocnej przez
                 przemieszczających się uczestników  dyskotek w Kolombinie i Underground.


  2.  Radna  Krystyna Kuncewicz  poprosiła o  uszczegółowienie informacji  na temat  spotkania Pana Burmistrza z Sejmowa Komisją Ochrony Środowiska i Zasobów naturalnych i Panią Senator Berny.


  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił , że szczegółowa informacja na temat  w/w spotkań jest podana w "Gazecie Gmin". 
  Wynikiem spotkania z Sejmowa Komisja będzie  skierowanie do Premiera dezyderatu na temat stanu gmin uzdrowiskowych , w którym będą  przedstawione problemy wskazane  przez gminy,  a przede wszystkim w sprawie zintensyfikowania działań nad ustawa o gminach uzdrowiskowych ,  stworzenia ustawowych  mechanizmów dla gmin uzdrowiskowych w zakresie  pozyskiwania większych dotacji z budżetu centralnego.
  Ponadto poruszono problem  uzyskania przez gminy uzdrowiskowe  koncesji na wykonanie odwiertów geotermalnych i wydobywanie  kopalin .  Sprawą tą zainteresowano Panią Senator  Ewę Simonides.
  Na spotkaniu z Sejmową Komisją Ochrony Środowiska, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Piotr Borys zadeklarował  ujęcie w Strategii Rozwoju Dolnego Śląska uzdrowisk  jako takich  w tym też problematykę geotermii i przemysłu , który może być rozwijany w  gminach uzdrowiskowych .  
  Premier ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na dezyderat  Komisji Sejmowej .
       Spotkanie z Panią Senator Marią Berny dotyczyło interwencji w sprawie nieujęci w budżecie  państwa na 2004 rok pełnej kwoty  niezbędnej na zakończenie budowy Szpitala Chirurgii Plastycznej  w Polanicy Zdroju . Pierwotna kwotę w wys. 35 mln zł pomniejszono do 15 mln zł , która nie gwarantuje zakończenia   inwestycji  realizowana  przez  20 lat.
  Pani Senator Berny  zapewniła, że  na forum Senatu zada kilka oficjalnych pytań Ministrowi Zdrowia  odnośnie realizacji  tejże inwestycji.


  -  Radna Jolanta Bachry  skierowała zapytanie ,czy na  spotkaniach  o których mowa wyżej , poruszono sprawę restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim  w tym programu zagospodarowania  średniego  personelu medycznego .
  Problem wiąże się z tym , że nieuruchomienie szpitala w Polanicy Zdroju spowoduje , że wyszkolone pielęgniarki w ramach  programu "Pielęgniarka" organizowanego przez PUP wyjadą  do pracy za granicę.
  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił , że  wystąpi za pośrednictwem Członka Zarządu Powiatu Pana Surówki do Rady Miejskiej o podjęcie  uchwały , w której będzie wyrażony protest  dla  projektu Budżetu Państwa , gdyż  założenia  projektu budżetu państwa na 2004 r, kłócą się z  założeniami restrukturyzacji  ochrony zdrowia na terenie Powiatu Kłodzkiego.


  Na tym zamknięto dyskusje dot. pkt.  5.


  Pkt. 6  - Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli  Komisji Rewizyjnej
                z kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej .


  Treść protokołu , który stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu  odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Andrzej Sidorowicz.


  Głos zabrał Pan Andrzej Jellin - Kierownik OPS  poinformował Radę Miejska  ,  że realizując zalecenia pokontrolne  dokonał weryfikacji  sytuacji finansowej rodzin  dzieci dla których udzielano  dofinansowania do  opłacenia obiadów w szkołach.  W wyniku tej weryfikacji  zmniejszono  ilość dożywianych dzieci do  150  .


  Radni nie podjęli dyskusji w temacie przedstawionego  protokołu Komisji rewizyjnej .


  Pkt.  7 - Informacja Skarbnika Gminy  o sytuacji  finansowej gminy  :
                 - po upływie 9 miesięcy roku budżetowego 2003,
                 - prognoza realizacji budżetu do końca 2003 r.
                 - sytuacja finansowa Szkół, Przedszkoli i Instytucji Kultury  w tym prognoza
                    spłat  zaległości gminy wobec  w/w  jednostek .


  W/w  informacje  przedstawiła Pani  Skarbnik Wioletta Książkiewicz .
  - Informację o stanie finansów gminy na dzień 30 września 2003 r , która stanowi załącznik
     Nr 12 do niniejszego protokołu.
  - prognozę realizacji budżetu do końca 2003 r, która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego
      protokołu.
  - Informację o sytuacji finansowej Szkół, Przedszkoli i Instytucji Kultury  w tym prognoza
      spłat  zaległości gminy wobec  w/w  jednostek, która  stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego
      protokołu.


  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki w uzupełnieniu wyjaśnił, że pokazywany Radzie Miejskiej wynik  finansowy  gminy na koniec sierpnia 2003 r. nie był  pełny gdyż nie uwzględniał zobowiązań wobec jednostek budżetowych .
  Przedstawiona przez Panią Skarbnik informacja o stanie finansów gminy  na koniec września br. minimalnie wskazuje na  poprawę sytuacji finansowej gminy, jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań tak zewnętrznych  jak i  wobec jednostek budżetowych .
  Na  poziom spłaty zobowiązań  niebagatelny wpływ ma obciążenie budżetu nieplanowanymi wydatkami  - jest to kwota  ok. 640.000 zł   z tytułu przegranych spraw  z WPRI EKO .
  W ocenie Pana Burmistrza ,  aktualny popyt na  nieruchomości  rokuje nadzieje ,że  gmina wykona zaplanowane na 2003 rok dochody ze sprzedaży mienia . Aktualnie uzyskiwane  dochody z tego tytułu pozwalają na  spłatę najbardziej pilnych zobowiązań ciążących na gminie.
  Ponadto Pan Burmistrz zwrócił uwagę , że  nie ma gwarancji na wykonanie dochodów  z tytułu podatków od osób prawnych .  Sytuacja ta jest niezależna od gminy  a wynika  z korekty wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów .
  - Radna Jolanta Bachry skierowała do Burmistrza Miasta zapytanie  - czy jest przygotowany na ewentualność  zwrotu pieniędzy  zakwestionowanych w  rozliczeniu  dotacji popowodziowych  -  dot. kwoty ok. 1.200.000 zł .


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  zaproponował by  nie omawiać  zgłoszonego przez Radną Jolantę Bachry problemu  , gdyż poruszona  sprawa  nie ma ostatecznego finału .
  W powyższym temacie Pan Burmistrz przedstawi informację  na najbliższej Sesji.


  Na tym zamknięto dyskusję  dot. pkt.  7.


  Pkt. 8  -  Podsumowanie i ocena imprez wakacyjnych i promocji miasta .


  1. Pan Marek Mazurkiewicz  - Dyrektor  Miejskiego Centrum Kultury przedstawił informację  na
      temat podsumowania sezonu kulturalnego 2003
                                                   Informacja stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu .


  2. Pan Mariusz Winiarz          - Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania                             
      Problemów Alkoholowych przedstawił informację na temat organizacji zajęć dla dzieci w 
      okresie wakacji w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych.
                                                   Informacja stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu


  3. Sprawozdanie z działalności Biura Promocji Miasta  przedstawiła  Pani  Agata Bień-Sadowska
                                                   Informacja stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.


           Przewodnicząca Komisji Edukacji , Kultury i Turystyki Pani Krystyna Kuncewicz  poinformowała uczestników Sesji , że Komisja  dokonała oceny  organizacji imprez w okresie sezonu letniego  2003.
  W ocenie Komisji  zorganizowane imprezy cechowała duża różnorodność  tym samym powinny  one zaspakajać gusty przebywających w naszym mieście  gości .
  Zwrócono uwagę , że wiele imprez  wykorzystano do promocji miasta  poprzez  przekaz informacji o wielu  imprezach  w mediach  ogólnopolskich.
  Ponadto Komisja  pozytywnie oceniła działania  Instytucji Kultury , Klubów Sportowych , LOK
  oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na rzecz organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 


  W dyskusji udział wzięli :


  - Radny Andrzej Sidorowicz  skierował zapytanie do Pani Agaty  Bień -Sadowskiej , jakie działania podejmowało Biuro Promocji Miasta  w zakresie sanacji i rozbudowy urządzeń rekreacyjnych  np. ścieżek zdrowia, place zabaw , wytyczenie i oznakowanie ścieżek turystycznych  itp.
   
  - Pani Agata Bień-Sadowska wyjaśniła , że  Biuro Promocji Miasta w okresie sezonu letniego skoncentrowało swoje działania na informację turystyczną .
  Zadania  o których wspomniał Radny A.Sidorowicz są  ujęte w planie  działania BPM  i aktualnie Biuro zajmie się przygotowaniem  ich do realizacji .


  - Radny Andrzej Sidorowicz  zwrócił uwagę , że  wydana przez BPM  mapka pn: "Dla błądzących turystów"  zawiera błędne informacje  co  źle świadczy o  osobie która  ten materiał przygotowywała.


  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  odnosząc się do powyższej uwagi  stwierdził ,że wszelkie materiały  i informacje powinny być konsultowane przed ich  wydaniem by unikać pomyłek . Zdaniem Pana Przewodniczącego wydany przez BPM plan powinien być skorygowany.  Pkt. 9 - Ocena przygotowań Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz Ośrodka Pomocy
                    Społecznej do sezonu zimowego .


         Dyrektor MZK Pan Jacek Tyniec przedstawił informację na temat przygotowania zakładu do  zimowego utrzymania dróg i chodników .
  MZK  już w miesiącu sierpniu zgromadził niezbędne  środki do posypywania  ulic i chodników .
  Zgromadzone materiały to piasek , grys, szlaka oraz niewielka ilość soli do posypywania  stromych podjazdów.
  MZK  dysponuje  niezbędnym sprzętem  są to piaskarka, 2 ciągniki z posypywarką . Pojazdy te są sprawne technicznie . 
  Od listopada będą pełnione dyżury pracowników Oddziału Oczyszczania Miasta .
  Zakład zatrudnia w ramach prac interwencyjnych  pracowników, którzy w chwili opadów  śniegu będą skierowani do odśnieżania . Aktualnie pracownicy ci zajmują się jesiennym porządkowaniem   terenów gminnych.   
  Ponadto Pan Tyniec przedstawił informację dotyczącą  ogrzewania mieszkań w budynkach komunalnych gdzie prowadzona jest przez MZK obsługa kotłowni lokalnych . 
  Dokonano przeglądów  i konserwacji urządzeń grzewczych . Zawarto umowę  ze specjalistyczną firmą do serwisowania pieców gazowych i olejowych . W ocenie Pana Tyńca w okresie grzewczym nie powinno być kłopotów z dostawą ciepła do mieszkań.


       Pani Jolanta Bachry - Kierownik PUP przedstawiła informacje  na temat  możliwości  zatrudnienia w gminach  osoby bezrobotne do prac interwencyjnych .  Z początkiem nowego roku mogą wystąpić trudności  ponieważ PUP do czasu fizycznego pozyskania środków na w/w cel nie będzie mógł udzielać skierowań  .
  Ponadto Pani J.Bachry zwróciła uwagę , że zaplanowane prace w ramach programu "Moja Gmina" na co PUP przyznał określone środki, będą szczegółowo oceniane i   odbierane  przez służby PUP.
   
       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  Pan Andrzej Jellin przedstawił informację o przygotowaniach  Ośrodka do zimy .
  Na wstępie Pan Jellin  zaznaczył, że poczynania OPS determinowane są ilością posiadanych środków.    Podejmowane są starania by złagodzić niedobór środków . Planuje się wzorem roku ubiegłego zapewnić gorące  zupy dla osób samotnych , bezdomnych , rodzin wielodzietnych pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialnej. OPS na bieżąco współpracuje ze służbami gminy w zakresie  pozyskiwania drewna z cieć sanitarnych  , które przekazywane jest najuboższym. Czynione są starania  pozyskania  węgla od sponsorów .
  Ośrodek  otrzyma z Agencji Rynku Rolnego  pokaźną ilość konserw mięsnych , które będą rozdane podopiecznym .
  Pan A.Jellin  podkreślił , że  wyszególnione wyżej  propozycje są działaniem doraźnym , które nie zabezpieczy w pełni potrzeb  OPS .  Na terenie gminy są rodziny dla których  zakup opału jest niezbędny  do przetrwania okresu zimowego, co będzie możliwe w momencie wywiązania się gminy z należnych dla OPS dotacji.
  Ze względu na trudności finansowe  OPS dokonał weryfikacji opłat za dożywienie dzieci . 
  Dotychczasowo opłacano obiady dla 200 dzieci i liczba ta zmniejsza się do 150. Podejmowane są działania  pozyskania sponsorów , którzy przekażą środki na dożywianie dzieci w szkołach .


  -  Radny  Andrzej Sidorowicz  poprosił o informację na temat bezdomności na terenie miasta.


     Pan Andrzej Jellin wyjaśnił , że na terenie  Polanicy Zdroju są   osoby bezdomne , ale nie są one mieszkańcami naszego miasta .  Jeżeli zaistnieje  taka potrzeba OSP  udzieli im pomocy w załatwieniu  miejsc w Przytulisku na okres  zimowy.


  Radni nie podjęli dyskusji  w  w/w  tematach.


  Pkt. 10  -  Podejmowanie uchwał .

  pkt. 10 a   do pkt . 10 e   dotyczące miejscowych planów zagospodarowania terenów położonych w Polanicy Zdroju .
   Na wstępie głos zabrała Pani Paulina Skarbowska  - przedstawiciel Biura Planowania w Kłodzku , które na zlecenie gminy  dokonało  opracowania miejscowych planów  .
  Pani Paulina Skarbowska poinformowała uczestników Sesji , że przedmiotem opracowania miejscowych planów zagospodarowania były tereny położone w Polanicy Zdroju :
  - przy ul. Leśnej 10  - dz. nr 232, 228/1, 308/1 
  - przy ul. Zakopiańskiej  - dz. nr 124/1 i 124/3  
  - przy ul. Krasińskiego 5 - dz. nr  125 i 126
  - przy ul. Wiejskiej  - dz. nr 11/1, 11/2 i 11/3
  - przy ul.  Zwycięzców 2   - dz. nr 496/1, 496/2 i 496/3  
  Ustalenia  poszczególnych projektów planów  miejscowych były zaprezentowane na połączonym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju gdzie uzyskały pozytywna opinię  uczestników posiedzenia.
  Kontynuując Pani Skarbowska wyjaśniła ,że prace nad  planami przedłożonymi do uchwalenia rozpoczęły się  rok temu  zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej .
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zebrano materiały wyjściowe  do każdego planu .
  Projekty wraz z prognozą skutków ustaleń  tychże  planów na środowisko były opiniowane i uzgadniane z wszystkimi jednostkami w/g  przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym .  Plany miejscowe były wyłożone do wglądu publicznego na okres 21 dni.
  W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne protesty i zarzuty do żadnego tematu.
  Przebieg formalno prawny  opracowania  5 prezentowanych planów miejscowych został wyczerpany  i to daje  podstawę do  przyjęcia tych planów uchwałami Rady Miejskiej.
  Plany zostały wyłożone przed 11 lipca 2003 r  stąd oparte są one o przepisy starej ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym .

  Burmistrz Miasta  Pan Jerzy Terlecki poinformował Radę Miejską , że zgodnie  z art. 18 ust. 1 pkt. 2a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  przeprowadził  badania dotyczące spójności rozwiązań , przedkładanych do uchwalenia projektów  planów z polityką przestrzenną  miasta Polanica Zdrój  i  stwierdził , że  ustalenia  zawarte  w projektach miejscowych planów zagospodarowania terenów położonych w Polanicy Zdroju tj:
  - przy ul. Leśnej 10  - dz. nr 232, 228/1, 308/1 
  - przy ul. Zakopiańskiej  - dz. nr 124/1 i 124/3  
  - przy ul. Krasińskiego 5 - dz. nr  125 i 126
  - przy ul. Wiejskiej  - dz. nr 11/1, 11/2 i 11/3
  - przy ul.  Zwycięzców 2   - dz. nr 496/1, 496/2 i 496/3 
  są  spójne z polityką przestrzenną miasta określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój.
  Stwierdzenie o spójności w/w planów  zostało określone przez Burmistrza Miasta Polanica Zdrój  w pismach , które stanowią  załączniki do  dokumentacji projektowej.

  Radni nie wnieśli uwag  do   żadnego projektu uchwały w sprawie  planu miejscowego .

  Pan Przewodniczący   Zbigniew Puchniak  przedstawił  do uchwalenia  miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego  w  niżej wymienionej kolejności :

  pkt. 10a-     Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
                      przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Leśnej 10 - działki
                      Nr 228/1, 231, 308/1 .
   
                 W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XII/ 76/ 2003    -   stosunkiem głosów  : 13 "za"

                                                                                  Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu .

  pkt. 10 b -  Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
    przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Zakopiańskiej 
                       - dz. nr 124/1 i 124/3


  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XII/ 77/2003    -   stosunkiem głosów  : 13 "za"
                                                                                 
                                                                Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu .

  pkt. 10  c -  Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
             przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. ul. Krasińskiego 5
                      - dz. nr  125 i 126

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XII/ 78/2003    -   stosunkiem głosów  : 13 "za"
   
                                                               Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu .


  pkt. 10  d -  Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
                      przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej 
                      - dz. nr 11/1, 11/2 i 11/3

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XII/ 79/2003    -   stosunkiem głosów  : 13 "za"
   
                                                                                 Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu .

   

  pkt. 10 e -  Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
                     przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Zwycięzców 2
                    - dz. nr 496/1, 496/2, 496/3 

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XII/ 80/2003    -   stosunkiem głosów  : 13 "za"

                                                                       Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu .
   

  pkt. 10 f -    Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości  na 2004 r .
   
   Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak wyjaśnił,  że każdy  Radny otrzymał projekt uchwały, w którym wyszególnione są działki położone w obrębie tzw. "Małego Rynku", wytypowane do sprzedaży na 2004 rok . Do projektu uchwały załączone jest uzasadnienie  i załączniki  mapowy .
  Kontynuując Pan Przewodniczący poinformował  , że w dniu  16.X.2003r.  do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Polanickiej Izby Gospodarczej  dotyczące  nieruchomości  będących przedmiotem planu sprzedaży . 

  W tym miejscu Pan Przewodniczący odczytał treść pisma PIG  - Załącznik Nr 23 do niniejszego
  protokołu.
  (W swym piśmie PIG sugeruje, że sprzedaż działek w obrębie tzw. "Małego Rynku" winna być poprzedzona konsultacją  społeczną).

  Po odczytaniu pisma PIG  Pan Przewodniczący  przypomniał , że  problem "Małego Rynku " nie jest  sprawą nową .  W minionej kadencji  była prowadzona debata publiczna na temat sposobu zagospodarowania  omawianego terenu. Zarząd Miasta minionej kadencji przedstawił koncepcję zagospodarowania  tego obszaru   w/g koncepcji upublicznionej w formie w makiety. Finansowanie tego zadania  miało być pokryte z budżetu gminy.
  W ostatnim czasie  sprawa zagospodarowania tzw. Małego Rynku" była przedmiotem analizy
  w Komisjach Rady  gdzie  uznano, że w aktualnej sytuacji finansowej  miasto nie będzie miało szans na  zabezpieczenie w najbliższych latach pieniędzy na realizację inwestycji w/g wykonanego  projektu.    Zdaniem uczestników posiedzenia Komisji  teren  położony jest w  bardzo atrakcyjnym  miejscu miasta  , powinien on przysparzać dochodów gminie  i  być wykorzystany do stworzenia  nowych miejsc pracy dla mieszkańców co jest niebagatelne w  aktualnym stanie bezrobocia
  w Polanicy.
  Mając na uwadze powyższe argumenty, oraz  stan tego niezagospodarowanego terenu,Radni zdecydowaną większością opowiedzieli się by działki w obrębie tzw. "Małego Rynku" przeznaczyć do sprzedaży na 2004 rok.

   Głos  zabrał Pan Burmistrz Jerzy Terlecki   informując na wstępie, że  decyzja
  o przeznaczeniu nieruchomości wymienionych w projekcie uchwały jest  bardzo ważnym elementem budowania budżetu miasta na 2004 r.
  Kontynuując swoje wystąpienie Pan Burmistrz  odczytał treść uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały. 
             Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.
  Ponadto Pan Burmistrz przypomniał, że przedstawiona przez Zarząd Miejski minionej kadencji  koncepcja zagospodarowania  "Małego Rynku"  nie jest jedyną koncepcją . Była  w minionych latach opracowana inna koncepcja , w/g której teren miał być  zabudowany obiektami handlowymi w kształcie podkowy wokół istniejącego placu .  Wówczas teren ten  był ograniczony  budynkiem  starej mleczarni , który  uległ zniszczeniu w czasie powodzi i obszar ten stał się jeszce  bardziej atrakcyjny bo łączy się bezpośrednio z deptakiem .
  W ocenie Pana Burmistrza  tworzenie przez gminę koncepcji zagospodarowania terenu nie  jest  prawidłowym działaniem  .  Sposób zagospodarowania powinien pozostawać  po stronie  inwestora.
  W przypadku zagospodarowania "Małego Rynku" bardzo istotnym elementem jest uzyskanie pozytywnej opinii  od Konserwatora  Zabytków  dla każdej planowanej inwestycji  na tym terenie.
  Zdaniem Pana Burmistrza  w aktualnej sytuacji finansowej oraz  przez najbliższe lata gmina nie będzie mieć szans na  wygospodarowanie 2.000.000 zł na wybudowanie (placu) miejsca masowych spotkań . W ocenie Pana Burmistrza  lokalizacja takiego placu nie jest  korzystna ze względu na gęstą zabudowę mieszkaniową .  Mieszkańcy  okolic deptaka  od lat wnoszą skargi na hałas , bardzo często  interweniują na Policji i Straży Miejskiej.  Taki plac  spotęgowałby uciążliwości dla mieszkańców  rejonu deptaka.
  Obszar Małego Rynku  to ok. 5.000 m2 powierzchni , ze sprzedaży którego gmina może  osiągnąć pokaźne pieniądze i dochody  z podatków  oraz korzyści z utworzenia nowych miejsc pracy.
  Odnosząc się do pisma PIG Pan Burmistrz  stwierdził , że  zrzeszone  w Izbie podmioty nie chciałyby  aby powstawały  nowe usługi , ale zdaniem Pana Burmistrza  Polanica nie może pozostawać skansenem .  Każda nowa paleta usług może  być  atrakcją przyciągającą turystów
  i być elementem  miastotwórczym.
  Przykładem miastotwórczego rozwoju  są  obiekty jakie powstały przy ul. Bystrzyckiej , w których pojawił się  Oddział  Banku Zachodniego oraz szereg punktów handlowych i z tej przyczyny żaden inny  sklep nie został zlikwidowany, a nowouruchomione działalności to nowe miejsca pracy
  i podatki dla gminy .

   Pan Przewodniczący oddał głos  Panu Henrykowi Czaji - Prezesowi Polanickiej Izby Gospodarczej .

   Pan Henryk  Czaja na wstępie wyjaśnił, że Polanica Izba Gospodarcza informację o przeznaczeniu "Małego Rynku"  do sprzedaży powzięła przez przypadek i bardzo krótko przed odbywaną sesją stąd wniosek  do Rady Miejskiej o  niepodejmowanie uchwały uwzględnionej w porządku obrad Sesji.
  Kontynuując Pan H. Czają  podkreślił, że  w momencie sprzedaży omawianego terenu  jego właścicielem stanie sie osoba prywatna  i należy mieć na względzie , że prawo własności jest prawem zbójeckim . Demagogią i nieprawdę jest , że właściciel terenu będzie realizował to co gmina zaproponuje , że na sposób zagospodarowania będzie mieć wpływ Konserwator Zabytków .
  Zdaniem Pana Czaji można  mnożyć przykłady niewłaściwej  architektury wykonanej  przez właścicieli  terenu  w miejscach miast, gdzie  architektura ta kłóci się z istniejącym charakterem zabudowy tworząc chaos architektoniczny,  jak również przykłady bezwzględnego postępowania właścicieli terenu  wobec innych osób fizycznych i prawnych .
  Pan H.Czaja stwierdził , że  projekt zagospodarowania  "Małego Rynku" opracowała bardzo dobra
  wrocławska pracownia , która była autorem projektu  Rynku  we Wrocławiu.   Wykonany projekt został przyjęty przez gminę polanicką . Była powołana Komisja  w skład które wchodzili ; architekt wojewódzki Pan Włodzimierz  Szostak , Prof.Biesiadziński , Konserwator Zabytków Pan Kubik , Pan Czesław Malinowski z Biura Planowania . Powyższe świadczy ,że o projekcie wypowiedzieli się ludzie , którzy są fachowcami w dziedzinie urbanistyki miasta, na którą składają się ulice, place, miejsca  gdzie  przebywają ludzie. 
  Pan H. Czaja skierował pytanie do Radnych , czy  mając na uwadze to, że będą podejmować decyzję  o sprzedaży tak ważnego dla miasta terenu  podjęli próbę skonsultowania tej sprawy z wyborcami.
  Pan Czaja zakomunikował, że od momentu powzięcia informacji  o sprzedaży "Małego Rynku" wykonał szereg telefonów pytając ludzi  - jesteś za  czy przeciw  i  mając wynik tego sondażu z pełna świadomością  mógł  złożyć podpis  na piśmie skierowanym do Rady Miejskiej. 
  Wszystkie uzyskane odpowiedzi były  na "nie" -  jeżeli chodzi o sprzedaż tego terenu . Nikt sie nie opowiedział na "tak" .
  Zdaniem Pana Czaji nikt nie decyduje pochopnie o sprzedaży najlepszych klejnotów rodzinnych . Może się to zdarzyć w sytuacji tragicznej  a takiej sytuacji nie ma w naszej gminie . W ocenie Pana Czaji nie sprzedaję się ziemi bo  ziemia nie niszczeje i może czekać na moment kiedy będzie 
  o wiele więcej warta.
  O sprzedaży  tego cennego dla miasta terenu nie powiadomiono gminnych organizacji społecznych,  nie wie  o tym Naczelny Lekarz Uzdrowiska i nie wiedzą wyborcy. Nie zasięgnięto opinii miejscowych architektów i urbanistów.
    
   - Pan Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Pana Czaji   wyraził zdziwienie na stwierdzenia ,że to co prywatne jest złe .  Biorąc taka ocenę pod uwagę należałoby negować  również  przyjętą wcześniej zmianę w planie miejscowym przy ul. Wiejskiej .  W ocenie Pana Burmistrza manipulacja jest to , że PIG dowiedział się o sprzedaży "Małego Rynku" 48 godzin przed Sesją  ponieważ w  posiedzeniu Komisji 12 września br. , gdzie omawiano  ten problem, uczestniczył przedstawiciel PIG Pan Adam Talik. 
  W uzasadnieniu do projektu uchwały  wyraźnie jest napisane , że koncepcja zagospodarowania terenu musi być  uzgodniona z Konserwatorem Zabytków  , którym jest wspomniany  Pan Kubik.
  Koncepcja zagospodarowania , którą będzie  warunkiem sprzedaży może być oceniana przez te same osoby , które  oceniały poprzedni projekt zagospodarowania "Małego Rynku" .
  W ocenie  Pana Burmistrza krytyka  tego co prywatne  nie jest na miejscu . Można mnożyć przykłady nieudanych inwestycji gmin i  doskonałych inwestycji prywatnych .
  Nie można narzucić inwestorowi koncepcji zagospodarowania  terenu  , to on sam powinien  zdecydować co będzie dla niego najlepsze bo będzie inwestycję realizować za swoje pieniądze.
  W ocenie Pana Burmistrza nie należy bać się prywatyzacji i trzeba przyjąć zasadę najmniej gminy w gminie.
  Kontynuując Pan Burmistrz  podkreślił , że  PIG proponuje kolejne sondaże  społeczne a zapomina sie o tym , że  Rada Miejska wybrana w demokratycznych wyborach  ma za zadanie podejmować decyzje za mieszkańców  i w ich imieniu .   Nic nie będzie stało na przeszkodzie  by  powołać odpowiedni zespół fachowców  do oceny przedstawionej  koncepcji  i na  podstawie  tej oceny zostanie wyłoniony nabywca omawianego terenu  i za jego pieniądze , a nie gminy, powstanie coś co będzie  przynosić gminie  dochody  , da nowe miejsca pracy  dla mieszkańców  i podniesie estetykę  aktualnie zaniedbanego terenu.

  - Radny Andrzej Sidorowicz  zakreślając na załączniku mapowym obszar przeznaczony do sprzedaży  skierował zapytanie czy celowe będzie sprzedawanie  terenu stanowiącego np. dojście do restauracji "Bllis" od ul. Lipowej .

  Pan Burmistrz wyjaśnił , że wskazany przez P. Sidorowicza dojazd  nie jest potrzebny dla gminy .
  Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że  w momencie podjęcia decyzji o przeznaczeniu terenu "Małego Rynku" do sprzedaży  będzie zlecony podział geodezyjny , w którym będą uwzględnione niezbędne ciągi komunikacyjne  dla istniejących w tym rejonie obiektów.

  - Pan Stanisław Kornacki , mieszkaniec miasta,   zaproponował by Radni na spotkaniach z wyborcami  przeprowadzali konsultację  na temat planowanej sprzedaży "Małego Rynku" i to pozwoli na uniknięcie  krytyki jaka może być  skierowana pod adresem władz miasta .

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak odnosząc się do   wystąpienia P.H.Czaji  wyjaśnił ,że  decyzja o przeznaczeniu omawianego terenu do sprzedaży  nie wiąże się  aktualnie ze sprawą  dotyczącą sposobu jego zagospodarowania . Architekci , urbaniści, o których wspomina Pan Czaja będą potrzebni na etapie oceny projektu zagospodarowania , na podstawie którego  będzie wyłoniony nabywca .
  Nikt nie mówi o tym , że gmina chce sprzedać  obszar "Małego Rynku" z dnia na dzień . Podjęcie uchwały o sprzedaży będzie momentem uruchomienia całej procedury,  w wyniku której okaże się co potencjalni inwestorzy zaproponują .
  Pan Przewodniczący zaapelował by nie tworzyć barier dla podejmowanych działań , które mają na celu zagospodarowanie  terenu  z korzyścią  tak dla miasta jak i mieszkańców  bez  angażowania  środków gminnych .

  - Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki  poparł stanowisko Pana Przewodniczącego mówiące o tym ,że nie będzie przeszkód powołania  zespołu fachowców do Komisji Przetargowej .
  Ponadto Pan Burmistrz  wyjaśnił , że w każdej chwili przetarg ofertowy może być unieważniony bez podania przyczyn.
  W ocenie Pana Burmistrza  należy stworzyć szansę  by móc zapoznać się z koncepcjami dla tego terenu , przedstawienie których będzie podstawowym  warunkiem przetargu .

  - Pan Henryk Grzybowski - Wiceprezes PIG  w swym wystąpieniu  podkreślił, że Zarząd minionej kadencji przeprowadził bardzo szerokie konsultacje  dotyczące zagospodarowania  terenu tzw. "Małego Rynku" . W ocenie Pana Grzybowskiego nic nie stoi na przeszkodzie by  zapoznać się z opinią  polanickiego środowiska  na temat zmiany sposobu zagospodarowania  omawianego terenu.
  Pan Henryk Grzybowski poparł stanowisko Pana Henryka Czaji, że w momencie kiedy teren stanie sie prywatną własnością nikt nie będzie w stanie zmusić  właściciela by zagospodarował teren w/g koncepcji wybranej w przetargu ofertowym . Właściciel nie musi przystąpić natychmiast do realizacji inwestycji , może zatrzymać  teren w takim stanie jaki jest obecnie przez dłuższy czas czekając na czasy gdy   grunt nabierze większej wartości.
  W/g aktualnej koncepcji  teren ma mieć  społeczne przeznaczenie , które nie stanowi  uciążliwości stąd nie należy  opierać argumentacji o zmianie sposobu zagospodarowania  na tej podstawie.

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki odnosząc się do  powyższego wystąpienia  stwierdził , że dalsza dyskusja  nad sposobem zagospodarowania omawianego terenu  toczy się  od  czasu II kadencji Rady Miejskiej  i  nie chciałby aby  sprawa ta  została ostatecznie rozwiązana w obecnej kadencji Rady.  Podobnie  nie można pozostawić biegowi czasu innych  istniejących na terenie miasta "pomników"  przykładem czego są ruiny basenu przy Szkole Nr 2.

  - Radna Halina Kostyra  wyraziła dezaprobatę dla stanowiska Polanickiej Izby Gospodarczej  , gdzie wyrażana jest  obawa do działań  inwestorów prywatnych . 
  Pani Halina Kostyra podała przykłady  działań prywatnych inwestorów , którzy  wprowadzając nowe formy lecznictwa  podnieśli w bardzo pozytywny sposób  poziom  usług leczniczych - są to  np. gabinet  laserowy , Jaskinia  "Galos" .  Atrakcje te  przyciągają kuracjusza i ZUK  ma 100 % obłożenie komercyjnego na 2004 rok.
  -  Radna Jolanta Bachry stwierdziła , że  podziela zdania które mówią ,że  teren należy sprzedać  ale osobiście jest za tym  żeby sprzedać dobrze . 
  Zdaniem Pani Jolanty Bachry niezrozumiałe jest przyspieszenie działań dotyczących  sprzedaży omawianego terenu , jak również niezrozumiałe jest przedstawienie planu sprzedaży na 2004 rok  obejmującego  5 działek w obrębię "Małego Rynku".
  Odnosząc się do załącznika mapowego , dołączonego do projektu uchwały,  Pani Bachry stwierdziła , że  temat załatwiany jest cząstkowo  gdyż  brak  jest  tam  odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych .  5 działek wytypowanych do sprzedaży  aktualnie tworzy dziwną  bryłę terenu i nie ma jasności jak  mają być traktowane  obiekty mieszkalne , które posadowione są w obrębie tej nieruchomości.
  Odnosząc się do ochrony konserwatorskiej Pani Bachry przypomniała , że  obiekt byłego PTTK również znajdował się w wykazie zabytków  i  powinien być chroniony nadzorem konserwatorskim , a okazało się , że nie został uchroniony jego pierwotny charakter architektoniczny.
  Zdaniem Pani Jolanty Bachry należy zastanowić się nad tym czy gmina jest w stanie tak obwarować zasady zagospodarowania omawianego terenu , by mieć z tego oczekiwany pożytek.
  W ocenie Pani Bachry z  projektu oferty do przetargu, jaka podana jest w uzasadnieniu do uchwały nie wynika  to, że koncepcją  zagospodarowania ma być objęty kompleksowo cały obszar znajdujący się w granicach  tzw. "Małego Rynku".
  Ponadto Pani Jolanta Bachry podała przykłady sprzedaży nieruchomości na terenie miasta , gdzie nabywcy nieruchomości  od lat  nie zrobili nic z kupionymi obiektami  i do dziś straszą one swoim wyglądem i popadają w coraz większa ruinę  ( Dawne DW "Gryf", "Maria" i inne) gdzie gmina nie  ma żadnego wpływu na istniejący stan oraz przykład "Korsa" o której to inwestycji mówi się dłużej niż o zagospodarowaniu  terenu "Małego Rynku"  i do tej pory nic nie zrobiono by  tetat ten został w końcu zrealizowany.
  Pani Jolanta Bachry zadała pytanie - czy  nie stać  władz miasta na to by określić co gmina chciałaby widzieć  na  omawianym gruncie.
  Zdaniem Pani J.Bachry w przypadku  zagospodarowania  tak atrakcyjnego terenu nie można iść na skróty  jak również  nie można  dawać tak daleko idącego kredytu zaufania dla przyszłego nabywcy.
  Reasumując  Radna Jolanta Bachry stwierdziła , że  nie można podtrzymywać  takiej zasady  jaka miała miejsce w minionych latach  tj. kierowania się wyłącznie pieniądzem .

  - Pan  Burmistrz J.Terlecki  odnosząc się do powyższego wystąpienia  wyjaśnił , że teren wymaga podziału geodezyjnego, o czym mowa jest w uzasadnieniu do uchwały.  W wyniku tego podziału będą wyznaczone  drogi  do obiektów położonych w obrębie tej nieruchomości a ponadto podział ten  nada odpowiedni  kształt  terenowi jaki będzie przeznaczony  do sprzedaży.
  Decyzja o zleceniu podziału , który będzie kosztować  kilka tysięcy złotych , może  być podjęta
  w chwili kiedy będzie wiadomo , czy teren będzie  przeznaczony do sprzedaży. W innym przypadku nie ma sensu wydawać pieniędzy na ten cel.
  Odnosząc się do uwagi , że plan sprzedaży na 2004 rok zawiera 5 działek , Pan Burmistrz wyjaśnił że nie jest to cały plan , będzie on rozwijany po ocenie realizacji planu sprzedaży za 2003 rok.
  Do planu sprzedaży na rok 2004 przejdą niesprzedane nieruchomości w roku 2003  oraz inne jakie zostaną wytypowane.

  - Radny Andrzej Stępek biorąc pod uwagę , że  w omawianej sprawie  wystąpiło tyle kontrowersji  , zgłosił  w n i o s e k  formalny  by  odłożyć podejmowanie ostatecznej decyzji do kolejnej Sesji Rady Miejskiej .
  Zdaniem Pana A.Stępka , Radni którzy nie mają wyrobionego zdania będą mieć czas na zastanowienie się by móc wyrazić swoje zdanie.


  - Radny  Zbigniew Bilan poparł wniosek  Pana Andrzeja Stępka  wnosząc jednocześnie by
  sprawę  ponownie skierować do właściwych Komisji Rady Miejskiej . 
  Ponadto Pan Bilan wyjaśnił , że osobiście akceptuje sprzedaż omawianego terenu, ale  trzeba go sprzedać dobrze .
  Zdaniem Pana Bilana sposób zagospodarowania winien stanowić atrakcję miasta i na dzień dzisiejszy niewiadomo co może być tą atrakcją . Ponadto Pan Bilan zwrócił uwagę , że  aktualnie  dla omawianego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , plan ten będzie  aktualnie opracowywany. W chwili kiedy  plan miejscowy powstanie, osoba która wygra przetarg będzie  zobligowana do przestrzegania ustaleń  tegoż planu.

  -  Radna Krystyna Kuncewicz wyraziła aprobatę dla propozycji Pana Burmistrza o przeznaczeniu  terenu "Małego Rynku" do sprzedaży , ale w Jej ocenie  z decyzją należy wstrzymać się do czasu we jścia Polski do Unii Europejskiej . 
  Pani Kuncewicz wyraziła obawę , że  ktoś może aktualnie kupić ten atrakcyjny grunt i  sprzedać go w późniejszym czasie za podwójne pieniądze.

  - Radny Andrzej Sidorowicz  poparł  wniosek  o odłożenie decyzji do kolejne Sesji Rady Miejskiej, podkreślając , że  temat "Małego Rynku" obrósł już w mieście legendami .
  W najbliższym czasie odbędą się spotkania Radnych z mieszkańcami i będzie to okazja by dać szansę ludziom do poznania nowej idei zagospodarowania "Małego Rynku" .

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził , że dalsza dyskusja nie wniesie nic nowego do omawianego tematu  i zarządził głosowanie w sprawie  wniosku  Radnego Andrzeja Stępka .

  Rada Miejska  przyjęła  wniosek - stosunkiem głosów : 9 "za" , 4"wstrzymujące się".  


  pkt. 10 f   - uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo
                      kanalizacyjnych 

  Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji, że  opracowany przez MZK projekt wieloletniego planu  rozwoju i modernizacji   urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji  Budżetu i Integracji Europejskiej z udziałem Przewodniczących  stałych Komisji Rady Miejskiej  w dniu  19.09.2003 r.
  Przedstawiony przez MZK  plan  uzyskał pozytywną opinię  uczestników  posiedzenia .
                  
  Radna Jolanta Bachry wyjaśniła , że  projekt wieloletniego planu był analizowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania przestrzennego . Zgłoszone przez Komisję uwagi i wnioski zostały uwzględnione w ostatecznej wersji  wieloletniego planu , który aktualnie przedłożony jest do uchwalenia.

  Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
  urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych  przedstawił  Pan  Przewodniczący  Zbigniew
  Puchniak.

   W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
   UCHWAŁĘ Nr XII/ 81/2003    -   stosunkiem głosów  : 12 "za"  
                         (od pkt. 7 c w Sesji uczestniczyło 12 Radnych - nieobecna  P. Magdalena Ptaszek )
                                                                                            Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
   Pkt. 10 g  -  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeznaczenia stypendiów
                       sportowych .

  Pani Jolanta Bachry skierowała  zapytanie czy  nie należy również uwzględnić zasad przyznawania stypendiów dla osób osiągających wybitne osiągnięcia naukowe.

  Pan Przewodniczący  wyjaśnił, że stypendia sportowe oparte są o inne przepisy prawa  aniżeli  stypendia w innych kategoriach .
  W ocenie Pana Przewodniczącego nic nie stoi na przeszkodzie by również taki projekt uchwały był  przygotowany i przedstawiony Radzie Miejskiej do uchwalenia.

  Radny Andrzej Sidorowicz  zgłosił szereg poprawek do przedstawionego projektu uchwały .

  W trakcie dyskusji nad zgłaszanymi poprawkami Radny Mariusz Winiarz zgłosił
  w n i o s e k  formalny by Rada Miejska odstąpiła od uchwalania tej uchwały i skierowała ją do ponownego omówienia  przez właściwą Komisję Rady Miejskiej . 

  Pan Przewodniczący zarządził  głosowanie w sprawie w/w wniosku .

  Rada Miejska  przyjęła wniosek stosunkiem głosów: 10 głosami " za" , 2 "wstrzymujące się"
                                                     Wycofany projekt uchwały stanowi załącznik nr  26  do protokołu .
   
    pkt. 10h  -  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod  nazwą  Zespól Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Przychodni Rejonowej w  Polanicy Zdroju  przedstawił Wiceburmistrz Miasta Pana  Jacek Nowicki .

  W komentarzu do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący wyjaśnił , że zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 r  o zakładach opieki zdrowotnej  Zarząd  Starostwa Kłodzkiego  przesłał do  Burmistrza Miasta  projekt uchwały w sprawie  wydania opinii przez  tutejszą Radę Miejska  dla projektu uchwały  w sprawie likwidacji  Przychodni Rejonowej w Polanicy Zdroju  funkcjonującej w strukturach ZOZ Kłodzko  . 
  Wniosek Zarządu Starostwa Powiatowego i przekazany  projekt  uchwały  był omawiany na posiedzeniu Komisji  Uzdrowiskowej , Ekologii i Opieki Społecznej .
  Komisja mając na uwadze  aktualny stan prawny obiektu  przy ul. Warszawskiej 20 , gdzie zlokalizowana była Przychodnia  Rejonowa ZOZ Kłodzko,  a gdzie aktualnie funkcjonuje Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej "Eskulap"  wydała pozytywna opinię dla   projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego.

  Radni nie podjęli dyskusji  w temacie w/w projektu uchwały.

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
   UCHWAŁĘ Nr XII/ 82/2003    -   stosunkiem głosów  : 12 "za"  
   
                                        Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.


  pkt. 10 i -  Projekt uchwały w sprawie   wprowadzenia zmian do  Uchwały Rady Miejskiej
                        Nr V/32/2003  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Planów Pracy
                       Komisji  Rady przedstawił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak.

  W komentarzu do  przedstawionego projektu uchwały  Pan Przewodniczący  wyjaśnił , że
  zaproponowana zmiana w planie pracy Komisji Rewizyjnej wynika z tego ,że  Komisja Rewizyjna nie powinna  przeprowadzać kontroli  za okres minionej kadencji .
  Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał , że w trakcie kontynuacji obrad XI  Sesji Rady Miejskiej Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  złożyła wniosek o wniesienie poprawki do w/w projektu uchwały, polegającej na  dopisaniu do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  przeprowadzenie kompleksowej kontroli działalności Straży Miejskiej.

  Mając powyższe na uwadze  Pan Przewodniczący sprecyzował nowe brzmienie § 1 tj :

  W Planie Pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/32/2003  z dnia 6 lutego 2003 r. wprowadza się  zmianę następujące zmiany:
  1.  W pkt. 9 słowa "za lata 2001 - 2002"  zastępuje się słowami  "za pierwsze III kwartały  roku 2003".
  2.  punkt 11 otrzymuje brzmienie  " listopad 2003  - kompleksowa kontrola sposobu realizacji ustawowych i regulaminowych zadań Straży  Miejskiej".
  3.  Dotychczasowy pkt. 11  otrzymuje nr 12 .

  Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego brzemienia § 1 .

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła UCHWAŁĘ 
  Nr XII / 73 /2003    - stosunkiem głosów  - 12 "za"

                                                                                 Uchwała stanowi załącznik Nr28 do protokołu


  Pkt.  11  -  Interpelacje zapytania , wolne wnioski .

  Radny Andrzej Sidorowicz  zgłosił  wniosek do Burmistrza Miasta o  przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów naukowych  .

  Rada Miejska  w/w wniosek  przyjęła w głosowaniu - 12 głosami "za" .


  Pkt. 12    -  Zamknięcie  obrad .

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak stwierdził ,że zrealizowano wszystkie punkty porządku obrad  i ogłosił zamknięcie XII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  Protokołowała Anna Błoch


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (3092 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·