Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół XIII/2003
  PROTOKÓŁ Nr XIII/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  dnia  18.XI.2003 r.


  Sesję
  rozpoczęto o godz.  15.00
  zakończono o godz. 19.30


  W Sesji uczestniczyło  15 Radnych
  Ponadto udział wzięli:
  1. Pan Jerzy Terlecki     - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha - Sekretarz Gminy
  4. Pani Wioletta Książkiewicz    - Skarbnik Gminy
  5. Pani Grażyna Tomaszewska - Inspektor d/s Środowiska Naturalnego
  6. Pani Alina Strzelbicka - Inspektor d/s Budownictwa
  7. Pani Jadwiga Skobało - Radca Prawny Gminy
  8. Pan Leszek Woźniak  - Radca Prawny Gminy
  9. Zaproszeni goście    - zgodnie z listą obecności   - załącznik Nr 1 do protokołu.  Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Miasta  obrady  XIII  Sesji  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju otworzył  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .   


  Pan Przewodniczący stwierdził , że w Sesji uczestniczy  15 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i następnie  przedstawił  porządek obrad jn:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .
  3. Informacja o działalności Rady Miejskiej  w okresie od 18.XI.2002 r. do 18.XI.2003 r.
  4. Informacja o działalności Komisji  w okresie między sesjami .
  5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
  6. Informacja Burmistrza na temat : 
      1)  ustaleń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wydatkowani  i rozliczenia dotacji celowych z  budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi ,
  roku 2003,
      3)  sytuacji finansowej gminy  po upływie  10  miesięcy roku budżetowego  2003 ,
  7.  Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli  w Miejskim Zakładzie Komunalnym .
  8.  Polityka miasta w kształtowaniu elementów środowiskowych Polanicy Zdroju jako zdrojowiska
       i jako  uzdrowiska klimatycznego .
  9. Podjęcie uchwał  w sprawach :
  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
     Polanicy  Zdroju przy ul. Zdrojowej 37   - działki nr 329/1
  b)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 
     Polanicy przy ul. Zdrojowej 16 i 18    - działki Nr 340/3 i 340/4,
      c)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
             dla  obszaru miasta Polanica Zdrój,
      d)    wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 ,
      e)    określenia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
             publicznego na  wybór banku na bankową obsługę budżetu.
       f)   zmiany uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 r.
             w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003
          g)   przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. 
  10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta na temat dokonanej analizy
        oświadczeń majątkowych Radnych  i pracowników samorządowych .       
  11. Interpelacje, zapytania , wolne wnioski .
  12. Zamknięcie  obrad.


   Pan Burmistrz Jerzy Terlecki zgłosił  w n i o s e k  o wycofanie z  pkt.  6  porządku obrad   informacji na temat  ustaleń kontroli RIO dotyczącej wydatkowania i rozliczenia dotacji
  z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Pan Burmistrz  uzasadnił swój wniosek  tym, że postępowanie w w/w  sprawie  jest  w toku  i nie ma  ostatecznej  decyzji  dotyczącej zwrotu
  zakwestionowanej przez RIO  kwoty .
   Rada Miejska w/w wniosek  o zmianę w porządku obrad przyjęła w głosowaniu 15 głosami "za"
                                                                                                 
  Radni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego  porządku obrad,  w związku z czym Pan Przewodniczący przystąpił do  jego realizacji .  Pkt. 2  -  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.


   Pan Przewodniczący wyjaśnił, że  Protokół z II części XI Sesji Rady Miejskiej , kontynuowanej w dniu 16.X. br.   oraz Protokół Nr  12 z XIII Sesji  , były włożone w Biurze Rady Miejskiej .
   Radni mieli możliwość  zapoznania się  z  tymi protokołami  i mogą zgłaszać  swoje  uwagi do ich treści.


     Nie zgłoszono uwag  do  w/w  protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej .
   Pan Przewodniczący stwierdził ,że  uznaje się  protokoły za przyjęte.    Pkt. 3  -  Informacja  o działalności Rady Miejskiej w okresie od 18.XI.2002 do 18.XI.2003r.


     Informację z  rocznego okresu działalności Rady Miejskiej  przedstawił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak . 


                         Treść informacji stanowi  ZAŁĄCZNIK Nr  2 do niniejszego protokołu .


   Pkt. 4 -  Informacja o działalności  Komisji w okresie między sesjami .


    Informację przedstawili:


     1. Pani Magdalena  Ptaszek  - Przewodnicząca Komisji Budżetu, Integracji Europejskiej poinformowała , że  Komisja odbyła  w okresie między sesjami jedno posiedzenie .
   Dokonano analiza  projektów budżetu  MCK, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Promocji Miasta na 200 4 rok.
   Ponadto  omówiono  i zaopiniowano projekty uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również Komisja  rozpatrzyła wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku  w  sprawie  wyrażenia zgody na  przekształcenie  gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni na własność.


  2. Pani Halina Kostyra  - Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej
      poinformowała  , że Komisja  na swym ostatnim posiedzeniu zajmowała się
         przygotowaniem  informacji  do  tematu  uwzględnionego w pkt. 8 porządku  obrad Sesji.
   
  3.Pan Andrzej Sidorowicz  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Komisja
  w okresie między sesjami  spotkała się czterokrotnie . Przeprowadzono w tym czasie kontrolę problemowa przestrzegania zasad procedury przetargowej przy sprzedaży nieruchomości w okresie od stycznia do września 2003 r oraz kontrolę funkcjonowania Straży Miejskiej . Obie kontrole wynikały z planu Pracy Komisji  .  Protokoły z obu kontroli będą przedstawione Radzie Miejskiej na najbliższej Sesji.  Pkt. 5    - Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności  Burmistrza .


   Sprawozdanie Przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Terlecki .


                              Treść sprawozdania stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3 do niniejszego protokołu


  W dyskusji udział wzięli :


  1.   Radny Zbigniew Bilan   skierował wniosek o rozszerzenie informacji  na temat odbytej wizji   lokalnej  i ustaleń dotyczących  dalszego losu basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 . 
   
   - Pan Burmistrz  wyjaśnił , że   podczas wizji lokalnej  dokonano oceny stanu technicznego budowli basenu.   Ustalono , że stan elementów konstrukcyjnych tej  budowli nie jest zły.
   Zastanawiano się również nad innym sposobem zagospodarowania  tego obiektu np.  na urządzenie  krytego  dachem boiska  jednakże wymiary niecki  basenu nie umożliwiają żadnego alternatywnego boiska wymiarowego , nawet boiska do koszykówki.
   Pana Burmistrz zaznaczył żę , budowa basenu w kształcie i architekturze jaka zakładana jest w projekcie,  przy obecnych kosztach ogrzewania nie ma sensu.
   Zdaniem Pana Burmistrza obiekt , którego  budowę rozpoczęto przed 13 laty nie powinien być utrzymywany w  aktualnym stanie .  Do ruin budowli basenu przyzwyczaili się mieszkańcy miasta , jednakże wpływa ona ujemnie na estetykę tego rejonu miasta .
   Pan Burmistrz  zasygnalizował , że  skieruje do Rady Miejskiej wniosek o wydzielenie terenu na którym zlokalizowany jest obiekt basenu i przeznaczenie tej nieruchomości do sprzedaży.
  Z informacji Dyrektora Szkoły Nr 2 wynika jednoznacznie , że wykonane projekty zagospodarowania    terenu  wokół  obiektu Szkoły  są satysfakcjonujące  a także , że teren na którym  posadowiony jest basen jest dla szkoły  niepotrzebny.
    
  Innych pytań  do sprawozdania nie zgłoszono.


  Pkt. 6   -  Informacje  Burmistrza  na temat  :


  1. Realizacji inwestycji  miejskich wynikających z zadań rzeczowych przyjętych do 
        realizacji w roku 2003 .


  2.   Sytuacji finansowej Gminy po upływie 10 miesięcy  roku budżetowego 2003.
   
  Ad. pkt. 6-1 Pan Wiceburmistrz  Jacek Nowicki  poinformował uczestników sesji, że zadania inwestycyjne na rok 2003  ze względu na  sytuacje finansową  gminy były w oczywisty sposób ograniczone .
  W roku 2003  przeprowadzono  realizację  3 zadań inwestycyjnych  tj;
  1)   rewaloryzacje zabytkowego parku zdrojowego w ramach kontraktu wojewódzkiego , która polegała na przebudowie ulicy  Matuszewskiego na odcinku  od ul. Marii Konopnickiej do  ul. Parkowej . Zadanie to zrealizowano za kwotę 260.000 zł
  2)   budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2  za kwotę 82.000 zł
  3)   uzbrojenie ul. Stachury i ul. Staffa za kwotę 81.000 zł 
  4)   przystosowanie pomieszczeń szklarni na sortownię odpad ów stałych za kwotę 150.000 zł.
   
  Ad. pkt. 6-2    Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy przedstawiła  informacje :
  1) o stanie finansów  gminy na dzień  30 października 2003    - ZAŁĄCZNIK Nr 4 do protokołu.
  2) o wysokości przekazanych dotacji  jednostkom budżetowym  wg. stanu na 30.10.2003 r
                                                                                                     - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do protokołu.
  Ponadto  Pani Skarbnik wyjaśniła ,że  dostarczono Radnym  szczegółowe informacje  na temat zobowiązań wymagalnych Urzędu Miejskiego  na dzień 31.10.2003 - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do               
                                                                                                                        protokołu.
  oraz informację o wysokości zrealizowanych zobowiązań wymagalnych  wg stanu na dz. 31.XII.2002 i  w/g stanu na dzień  31.10.2003 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 7 do protokołu.  


  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  w uzupełnieni poinformował Radę Miejską ,że podczas prowadzonej kontroli RIO  wykazano, że zadłużenie gminy na koniec 2002 r nie wynosiło
  66,15% %  - było większe.
  Kompleksowa kontrola  działalności finansowej  RIO jest w toku  i  pełna informacja w tej sprawie będzie przedstawiona Radnym  po  jej zakończeniu.


  W dyskusji  udział wzięli :


  - Radny Zbigniew Bilan skierował  zapytanie do Pani Skarbnik  czy  dotacje dla Szkół  realizowane są zgodnie z harmonogramem , który był prezentowany na posiedzeniu Komisji Edukacji , Kultury i Sportu.


  - Pani Skarbnik  wyjaśniła ,że w miesiącu wrześniu przekazano  szkołom dotacje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  W miesiącu październiku gmina stanęła przed koniecznością spłaty  kredytu  w wys. powyżej 300.000 zł  z odsetkami ok.40.000 zł  przez co  nie wystarczyło środków na przekazanie  szkołom dotacji w pełnej wysokości .
  Planuje się wyrównanie nie przekazanych  dotacji z miesiąca października w  kolejnych miesiącach tj. w listopadzie i grudniu.


  - Radny Andrzej Sidorowicz  skierował zapytanie skąd bierze się różnica w podawanych informacjach na temat zadłużenia gminy  - we wcześniejszej informacji  jaką  otrzymali radni zadłużenie na koniec września  w stosunku do uzyskanych dochodów wynosiło ok.58% a aktualnie  podawane jest  w wys. 60,4 % .


  - Pani Skarbnik wyjaśniła  , że różnica ta  powstała  w wyniku uzgodnienia sald z Bankami
  i okazało sie że  wartości  spłaty 2 kredytów inwestycyjnych były w znaczący sposób zaniżone. Być może w pewnym momencie ujęto spłatę kredytu wraz z odsetkami , które nie wpływają na zmniejszenie zobowiązań gminy z tytułu kredytów .


  - Radny Mariusz Winiarz  odnosząc się do informacji  na temat  wysokości przekazywanych dotacji dla  jednostek budżetowych zwrócił uwagę , że w najgorszej sytuacji znajduje się MZK i Ośrodek Pomocy Społecznej wobec którego nie są przekazywane zaległe różnice należnych dotacji.
  Pan Winiarz zaapelował by OPS  był traktowany  podobnie jak inne jednostki budżetowe .


  -  Pani Skarbnik  odnosząc się do powyższego wystąpienia  wyjaśniła , że Miejski Zakład Komunalny   i Ośrodek Pomocy Społecznej  mają dodatkowe środki  - MZK ma dochody własne,  a OPS  dotacje na zadania zlecone otrzymywane z budżetu państwa  stąd też priorytetowo  traktuje się  tej jednostki , które nie mają żadnych dochodów.
  Pani Skarbnik zadeklarowała ,że  podejmie starania by  wymienione przez radnego Winiarza jednostki  były traktowane na równi z innymi.


  Pkt. 7 -    Protokół  Komisji Rewizyjnej z kontroli w Miejskim Zakładzie Komunalnym .


  Treść protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w MZK  pod kątem zakresu i jakości świadczonych sług oraz skuteczności windykacji zaległych należności za  okres  7 miesięcy 2003 r.
      
                  Pełny tekst Protokołu Komisji Rewizyjnej  stanowi - ZAŁĄCZNIK Nr 8 do protokołu do niniejszego protokołu.


  Radni nie podjęli dyskusji w  w/w temacie.


  Pkt. 8   -  Polityka miasta w kształtowaniu elementów środowiskowych Polanicy Zdroju
                     jako zdrojowiska i jako uzdrowiska klimatycznego .


  Informację  w powyższym temacie przedstawiła Pani Halina Kostyra - Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej ,Ekologii i Opieki Społecznej .
                                  Pełny tekst informacji stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 9 do niniejszego protokołu.


  ( W informacji przygotowanej przez  Komisję Uzdrowiskową, Ekologii i Opieki Społecznej  wskazane są elementy  ,  które  przemawiają za koniecznością globalnego zajęcia się  likwidacją zagrożeń ekologicznych w naszym  uzdrowisku . 
  Polityka  mająca na celu systematyczne zapobieganie i usuwanie  nieprawidłowości  winna być  zdaniem Komisji  elementem strategii rozwoju miasta  o wykonanie której  skierowano wniosek  do Burmistrza Miasta) .


  W powyższym temacie głos zabrał Pan Wiesław Malka - Naczelny Lekarz Uzdrowiska .
  Pan Wiesław  Malka na wstępie swojego wystąpienia stwierdził , że    na obraz uzdrowiska składa się kilka elementów  o których  była mowa w wystąpieniu Komisji Uzdrowiskowej i są one najważniejsze dla  miejscowości uzdrowiskowej . 
  Zdaniem Naczelnego Lekarza Uzdrowiska  na politykę w zakresie ochrony środowiska składa się przede wszystkim  :
  - Ochrona wód mineralnych .  W naszym uzdrowisku występuje dwa rodzaje wód ;  woda mineralne i woda pitna.   Zlewnia  wody mineralnej znajduje się w Górach Stołowych . Tak się szczęśliwie składa , że  obszar Gór Stołowych  objęty jest granicami  Parku Narodowego przez co obszar ten  chroniony jest pod każdym względem  i to daje pewność , że  woda mineralna będzie czysta i dobrej jakości
  - Jakość wody pitnej .  W Polanicy w minionych latach  wystąpiły problemy  z  pozyskiwaniem dostatecznej ilości wody pitnej .  Trudności te zostały  rozwiązane poprzez  budowę nowych ujęć  .  Ta  aktualnie  dobra sytuacja  pozyskiwania wody  pitnej powoduje  pewne uśpienie władz miasta .
  Zdaniem  NLU  w trakcie opracowywania nowego planu miejscowego dla obszaru miasta Polanica Zdrój  należy dokonać  pewnego bilansu wodnego dla Polanicy  - ile  miasto posiada ujęć wodnych , na jak długo wystarczy eksploatacja  z aktualnych ujęć  itp.
  Proces poszukiwania  nowych ujęć wody pitnej  jest zawsze procesem długoletnim dlatego też bilans wodny jest bardzo  ważnym  problemem  , który pozwoli ocenić  potrzeby gminy  w tymże zakresie.
  - Czystość powietrza .   W latach 70-tych norma zanieczyszczenia powietrza  dla miast w Polsce wynosiła120t/km2 opadów rocznie    dla uzdrowisk 80t/km2  . W tym czasie  w Polanicy zanieczyszczenie sięgało  do ok. 200 t/km2  opadów .  Obecnie  badania wykazują, że  zanieczyszczenie w naszym mieście  kształtuje się poniżej  normy 80 t/km2 .    Na ten  dobry wynik składa się  zmiana ogrzewania z tradycyjnego na ogrzewanie ekologiczne. Zaniepokojenie budzi fakt  zatrzymania  się  w naszym mieście  tempa przechodzenia na ogrzewanie ekologiczne a powodem tego najprawdopodobniej koszty ekologicznego ogrzewania .   Kolejnym elementem mającym wpływ na czystość powietrza jest  ruch kołowy .
  ukształtowanie miasta nie pozwala na  całkowite  zlikwidowanie ruchu kołowego w strefie uzdrowiskowej ale  można wprowadzać znaczne ograniczenia .


  -  Utrzymanie lasów  .  Uzdrowisko Polanica Zdrój otoczone jest lasami państwowymi , które pozostają w zarządzie Nadleśnictwa "Zdroje" w Dusznikach Zdr. i Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej .  Wszystkie  te lasy należą do tzw. lasów uzdrowiskowych  gdzie nie prowadzi się gospodarki handlowej  a jedynie  zabiegi pielęgnacyjne.  W zakresie gospodarki w tych lasach  nasza gmina  osiągnęła całkowite porozumienie  na temat  ochrony  lasów stanowiących otuline naszego uzdrowiska .
  -  Wysypisko śmieci .  Problem wysypiska  jest nieszczęściem dla Polanicy  i jedynym wyjściem jest nadanie odpowiedniego tempa  pracom  mającym na celu tworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim .


       Reasumując  swoje  wystąpienie Pan Wiesław Malka podkreślił , że najważniejszym  elementem  który  ma zasadniczy wpływ na ochronę środowiska jest odpowiednie planowanie przestrzenne i konsekwentne przestrzeganie  ustaleń  tego planu. 


     Głos zabrała Pani Grażyna Tomaszewska - Inspektor d/s Ochrony Środowiska .
     Pani  Tomaszewska poinformowała uczestników Sesji , że gmina przystąpiła do opracowania uproszonego planu urządzenia lasów komunalnych , który będzie uwzględniał  uwagi i wnioski zgłaszane przez Komisje Rady Miejskiej . W planie tym będzie wyraźnie podkreślona funkcja lasów ochronnych  jak również  będzie uwzględniał  sposób zagospodarowania "Wzgórza Marii"  jako terenów rekreacyjnych , spacerowych  jak również  zagospodarowanie na cele rekreacyjne lasu  w okolicy niedźwiedzia .  Przed zatwierdzeniem projekt planu urządzenia lasów będzie przedłożony do zaopiniowania właściwych Komisji Rady Miejskiej.
     Ponadto Pani Tomaszewska wyjaśniła, że w najbliższym czasie gmina przystąpi do opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska , który będzie musiał  współgrać
  z wszystkimi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz  nowym planem miejscowym dla obszaru  całego miasta jak również  planem urządzania lasów ,  planami  budowy sieci wodno- kanalizacyjnych itp.
  W momencie posiadania Gminnego Planu Ochrony środowiska , gmina będzie mieć ustawowy obowiązek  sporządzania, co dwa lata, sprawozdanie z jego realizacji . 


  W dyskusji udział wzięli :


  - Radny Marek Kornacki  zwrócił uwagę , że  gmina ma wpływ na ustalenia  planu zagospodarowania  jedynie w obrębie swojego miasta . Nie ma natomiast  mechanizmów  likwidowania zagrożeń ekologicznych  powodowanych przez gminy sąsiednie.
  Przykładem jest fakt ,że obszar górniczy wód mineralnych znajduje się na terenie gminy Szczytna  i  miasto nasze nie ma  wpływu na to ,że ścieki z 45 budynków  Wolan idą prosto do źródeł wód mineralnych .
  Pan Kornacki zdał pytanie - jaka jest polityka naszego miasta by zobowiązać gminę Szczytna do skanalizowania tego terenu. 
  Gmina Polanica  do omawianych budynków dostarcza wodę a nie odbiera ścieków  . Prowadząc przez dość długi okres roboty w  tym rejonie Pan Kornacki nie widział by  kiedykolwiek  pojawił się tam sprzęt do opróżniania szamb.


  -  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  wyjaśnił , że miast nasze nie ma mechanizmów , którymi może zmusi gminę Szczytna do wykonania kanalizacji .  W sprawie jaką poruszył Pan Kornacki są prowadzone rozmowy z Burmistrzem  Szczytnej .  W ostatnim czasie przesłano informację ,że w wyniku prowadzonych prac drogowych  wykonano przepust  kanalizacyjny  co umożliwia włączenie  ścieków ze wsi Wolan i Słoszowa.   Z wyjaśnień Burmistrza Szczytnej wiadomo ,że będzie tworzony program  dla tych miejscowości  celem sfinansowania w/w zadania ze środków unijnych .  Być może w ramach tego programu  uda się zaprojektować przepompownię ścieków co da możliwość włączenia do kanalizacji ściekowej  większej części Wolan a nie tylko  45 budynków , które mogą odprowadzać ścieki grawitacyjnie.


  - Radna Krystyna Kuncewicz   stwierdziła , że obserwuje się ,że w strefie "A" gdzie najwięcej ludzi  wykonało  zmianę ogrzewania tradycyjnego i ponownie do tego rodzaju ogrzewania powraca.
  W ocenie Pani Kuncewicz  należy zastanowić się nad  stworzeniem  takiej polityki  w gminie , która będzie propagować ogrzewanie ekologiczne i będzie też zapobiegać  wycofywaniu się
  z  już stosowanego ogrzewania ekologicznego. 


  -  Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak  przypomniał ,że gmina nasza stosuje  ulgi w podatku od nieruchomości za zachowania ekologiczne . W ocenie Pana Przewodniczącego przy konstruowaniu budżetu na 2004 r. można będzie zastanowić się nad  określoną formuła z wiązaną z tym problemem gdyż nie można dopuścić do tego by Polanica stała się miastem cuchnących kominów.
  Zasadniczy problem wynika z sytuacji materialnej mieszkańców , którzy mając ogrzewanie ekologiczne  poszukują tańszych metod  ogrzewania .  Być może  poprzez określony system dodatkowych ulg  gmina wpłynie mobilizująco na  zmianę tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne.
  W ocenie Pana Przewodniczącego Polanica jako miasto uzdrowiskowe musi robić wszystko aby Polanica miała czyste wody i  dobre powietrze.


  - Pan Jacek Tyniec -Dyrektor MZK  poinformował  uczestników Sesji ,że po wykonaniu przepustów  pod drogą  E-8  skontaktował się z zakładem budżetowym w Szczytnej  w temacie
  przyłączenia Wolan do kanalizacji ściekowej  jak również  uporządkowania  sieci wodnej .


  Na tym zamknięto dyskusję dot. pkt. 8.


  Pkt. 9    - Podejmowanie uchwał .


  Pan Przewodniczący  zaproponował by  dwa pierwsze projektu uchwał   dotyczące  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego omówiła projektantka Pani  Paulina Skarbowska  , informując jednocześnie , że przedstawione do uchwalenia plany miejscowe były omawiane na  posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej  i uzyskału pozytywna opinie tej Komisji.


           Głos zabrała Pani Paulina Skarbowska , informując na wstępie , że  przedmiotem opracowania  były dwa tereny  położone w Polanicy Zdroju  -  przy ul. Zdrojowej 37  i Zdrojowej 16 i 18.   Obydwa  tematy  zostały opracowane na wniosek ZUK S.A w Polanicy Zdroju .
  Nieruchomości  dla których  sporządzano plany miejscowe  położone są w strefie "A" uzdrowiska  i  miały  w planie miejscowym zapis  terenów  przeznaczonych pod zabudowę uzdrowiskową.  Faktycznie  obiekty  wykorzystywane są na cele mieszkalne  i aktualna funkcja nie pozwala na sprzedaż  mieszkań .   Opracowane plany miejscowe zagospodarowania wprowadzają  funkcję mieszkalną wielorodzinną dla nieruchomości przy ul. Zdrojowej 37 i  mieszkalno- uzdrowiskową dla  nieruchomości przy ul. 16 i 18. 
         Projektu miejscowych planów maja  pozytywne opinie NLU,  Ministra Zdrowia i  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .
  Pani Paulina Skarbowska  odczytała z tekstu projektów  uchwał zasady  zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy   dla :
  1) nieruchomości przy ul. Zdrojowej 16 i 18 
  2) nieruchomości przy ul.  Zdrojowej 37
   Ponadto Pani Paulina Skarbowska  przedstawiła informację na temat przebiegu procedury formalno-prawnej  dotyczącej  opracowania  miejscowych  planów , stwierdzając, że cykl formalno prawny został wyczerpany, nie wpłynęły w obu tematach żadne protesty stron. Projekty miejscowych planów uzyskały pozytywną opinię właściwej Komisji Rady Miejskiej stąd też projekty planów miejscowych  mogą być  uchwalone  przez Radę Miejską.
   


  Burmistrz Miasta  Pan Jerzy Terlecki poinformował Radę Miejską , że zgodnie  z art. 18 ust. 1 pkt. 2a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  przeprowadził  badania dotyczące spójności rozwiązań , przedkładanych do uchwalenia, projektów  planów z polityką przestrzenną  miasta Polanica Zdrój  i  stwierdził , że  ustalenia  zawarte  w projektach miejscowych planów zagospodarowania terenów położonych w Polanicy Zdroju tj:
  - przy ul.  Zdrojowej 37  - działka Nr 329/1 
  - przy ul.  Zdrojowej 16 i 18  - działki Nr 340/3 i 340/4
  są  spójne z polityką przestrzenną miasta określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój.
  Stwierdzenie o spójności w/w planów  zostało określone przez Burmistrza Miasta Polanica Zdrój  w pismach , które stanowią  załączniki do  dokumentacji projektowej.


  pkt. 9 a - Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania          przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul.  Zdrojowej 37  - działka
  Nr 329/1  przedstawiła  Pani Magdalena Ptaszek  -Wiceprzewodnicząca Rady  Miejskiej


  Radni nie wnieśli uwag  do przedstawionego  projektu uchwały.                  
              
               W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła 
               UCHWAŁĘ Nr XIII/ 84/ 2003    -   stosunkiem głosów  : 15 "za"
                                    
                                                              Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 10 do protokołu.


   pkt. 9 b -  Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        
  przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy  ul.  Zdrojowej 16 i 18  - działki Nr   340/3 i 340/4  przedstawiła  Pani Magdalena Ptaszek  -Wiceprzewodnicząca Rady  Miejskiej


  Radni nie wnieśli uwag  do przedstawionego  projektu uchwały


  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XIII/ 85/2003    -   stosunkiem głosów  : 15 "za" 
                                                           
  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11 do protokołu.


   


  pkt. 9  c -    Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru miasta Polanica Zdrój  wraz z uzasadnieniem  przedstawił Pan Jacek Nowicki -Wiceburmistrz Miasta .

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

   
  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XIII/ 86/2003    -   stosunkiem głosów  : 15"za"
   
                                                                                Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 12 do protokołu.


  pkt. 9d -Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2003  wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały  przedstawiła Pani  Wioletta Książkiewicz  - Skarbnik Gminy

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XIII/ 87/2003    -   stosunkiem głosów  : 15 "za"
   
                                                                              Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 13 do protokołu.

  pkt. 9e - Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku na bankową obsługę budżetu   wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały przedstawiła Pani  Wioletta Książkiewicz  - Skarbnik Gminy

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym  głosowaniu Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XIII/ 88/2003    -   stosunkiem głosów  : 15 "za"

                                                                              Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 14 do protokołu.


  pkt. 9f  -   Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia  2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rok 2003 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik  do projektu uchwały przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek . 

  W dyskusji udział wzięli:

  - Radna Jolanta Bachry  odnosząc się do  wykazanych w projekcie uchwały nieruchomości  przy ul.  Mariańskiej  -dz. nr 513/5 i 168/1  zapytała  - czy droga , która jest przedłużeniem schodów na dzień dzisiejszy  jest drogą ogólnie dostępną , czy  też w dalszym ciągu chodzi o teren , który miąłby być częścią działki przy budynku na Mariańskiej  25.
  Ponadto Pani Bachry zapytała o wycenę nieruchomości przy ul. Mariańskiej  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  stwierdził ,że na temat  nieruchomości przy ul. Mariańskiej , wykazanych w projekcie uchwały  była mowa na Sesjach Rady Miejskiej w dniach 9 i 30 maja br.  Sprawa dotyczy wydzielenia 10 m2 gruntu z działki  w celu uregulowania stanu prawnego  terenu na którym zlokalizowane są schody prowadzące do osiedla przy ul. Kilińskiego.  Schody  zbudowane są na terenie prywatnym . Proponowana forma uregulowania zaistniałego problemu  to zamiana gruntów  bez skutków finansowych .

  - Radny Marek Kornacki zwrócił uwagę , że proponowana zamiana dotyczy działki nr 166/2 o pow. 42m2 na działkę 513/6 o pow. 501m2 .
  W ocenie  Pana Kornackiego niezrozumiałym jest fakt  zamiany  działki 166/2 na której zlokalizowane są schody na  działkę  513/6  , która jest terenem lasu.  Dlaczego nie rozważano możliwości z  działki nr 168  wydzielić  terenu o powierzchni takiej samej  jak działka 166/2 .

  -  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki w kolejnym wystąpieniu  stwierdził ,że gmina zamierza nabyć w drodze zamiany działkę nr  166/ 2  na której zlokalizowane są schody . W ramach  tejże zamiany będzie  zbywana działka 168/1  to teren o pow. 10m2  oraz  działka nr 513/6 .
  Po  wycenie  tych nieruchomości przez biegłego nastąpi  zamiana  nieruchomości .
  W ocenie Pana Burmistrza nic nie stoi na przeszkodzie by dokonać zbycia działki , która ma funkcję lasu.  Działka Nr  513/6 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej , nic na niej nie można wybudować .

  -  Radna Jolanta Bachry   stwierdziła ,że działka 513/6  jest lasem , który użytkowany jest przez mieszkańców  rejonu ul. Mariańskiej - dlaczego zamierza się uszczuplić tereny , które będą objęte planem urządzenia lasów . Być może  inni ludzie z tego rejonu również chcieliby nabyć tereny leśne , dlaczego rozpatruje sie taką możliwość wobec jednej  osoby - być może dlatego, że osoba ta wiedziała  o takiej możliwości.

  - Pan Burmistrz Terlecki  wyjaśnił , że działka nr  513/6  graniczy bezpośrednio z działką 167 i działką 166 , które to działki należą do jednego właściciela.  Zbycie działki nr 513/6  stanowić będzie klasyczną dosprzedaż . Działka ta nie stanowi  samodzielnej działki , jest to teren lasu bez możliwości zabudowy.

  - Radna Jolanta Bachry  uznała ,że tak samo jak o działce nr 513/6 można rozmawiać o działce nr  168 , która przylega do działki nr 168 z drugiej strony .  Działka 513/6 stanowi  las. Zdaniem Pani Bachry jest to sprzedaż  wiązana , gdzie oprócz załatwienia problemu schodów załatwia się  interesy właściciela  jednej nieruchomości . Jeżeli gmina jest zainteresowana sprzedażą lasów  to w ocenie Pani Bachry należy dać oficjalne ogłoszenie i  wszyscy ludzie mieszkający przy ul. Mariańskiej  będą  mogli zakupić  takie tereny.

  - Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki  wniósł o  przerwę w obradach celem  odszukania w dokumentach Rady Miejskiej  i dostarczenia pisma  z dnia  23 czerwca 2003 ,kierowanego do Rady Miejskiej  w  omawianej sprawie.

                Po  wznowieniu obrad Pan Burmistrz odczytał treść pisma  z dnia  28.V.2003 r.  , które zawiera odpowiedź na wniosek  Radnej Jolanty Bachry zgłoszony na Sesji RM w dniu 9.V.2003  dotyczący  stanu prawnego działki na której zlokalizowane są schody  stanowiące dojście do osiedla przy ul. Kilińskiego  oraz treść pisma z dnia 23 czerwca 2003 r. , w którym   zawarta jest odpowiedź na wnioski zgłoszone na Sesji RM w dniu 30.V.2003 r.  dotyczące omawianej sprawy .

  - Pan  Marek Kornacki  uznał , że gmina została oszukana gdyż biegły sądowy wyrysowując podział  działki widział , że są na niej schody  tym bardziej, że schody te widział z okna swojego domu   zrobił  ten podział z premedytacją i z premedytacją  kupił od gminy tą działkę .
  Mając  na uwadze  taką sytuację  gmina nie powinna robić  ukłonu  przeznaczając do  zamiany
  wytypowana nieruchomość.

  -  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki stwierdził ,że sprzedaż  tereniu ze schodami jest błędem jaki popełniono w roku 2001  .  Może dojść do tego , że  właściciel ogrodzi  nabytą nieruchomość .
  W ocenia Pana Burmistrza należy zastanowić się czy lepiej będzie naprawić ten błąd  w formie ugodowej  zamiany gruntów  w tym terenu , który był dzierżawiony przez Pana Kainkę.
  Pan Burmistrz ponownie zaznaczył , że nie ma przeszkód prawnych odnośnie sprzedaży  lasu gminnego .

  - Radna Bachry w swym kolejnym wystąpieniu  wyjaśniła ,że podziału terenu dokonał Pan Joachim Kainka, będący biegłym geodeta , na rzecz  syna . Podział ten zaakceptowała gmina .
  Zdaniem Pani Bachry jeżeli ktoś kupuje schody, które są elementem ciągu komunikacyjnego  z którego korzysta  duża liczba mieszkańców osiedla  przy ul. Kilińskiego winien zdawać sobie sprawę , że  wystąpią  w tym względzie określone problemy.
  W chwili , kiedy  będzie opracowywany planu urządzania lasów nie jest obojętne, że Pan Kainka wyciął drzewa i legalizuje fakt urządzenia tego terenu w/g własnego planu .
  Zdaniem Pani Bachry wyprzedaż po kawałku terenów zielonych , które stanowią otulinę uzdrowiska spowoduje , że z tych kawałków stworzy się jedna wielka całość i nie będzie lasu na odcinku  od ul. Mariańskiego do osiedla przy ul. Kilińskiego.
  Pani Bachry  poinformowała ,że wszyscy ludzie z ulicy Mariańskiej  upoważnili Ją do tego ażeby temat  dostał  blasku świetlanej informacji  .
  W ocenie Pani Bachry  proponowana  naprawa zaistniałego błędu odbędzie się kosztem społeczności nie kosztem osoby, która bezpośrednio swój zamysł kontynuowała od lat  tj. od czasu  budowy ul. Mariańskiej .  Wówczas Pan Joachim Kainka  , wykonując rozgraniczenia wydzieli sobie działkę .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  stwierdził ,że nie może  poczuwać się całkiem do błędów jakie powstały w minionej kadencji  . Podejmuje aktualnie próbę naprawy  tych błędów .
  Można  mówić o tym co zrobił śp. Joachim Kainka  ale jest to płacz po rozlanym mleku .
  Pan Burmistrz  zauważył , że w trakcie sprzedaży  terenu ze schodami Pani Bachry była radną
  i miała możliwość protestowania  przeciwko tej sprzedaży.
  - Pan Burmistrz wyraził obawę , czy nie zaistnieje taka sytuacja ,że właściciel  nie postawi gminy przed  koniecznością rozbiórki schodów , które  posadowione są na jego gruncie.
  Pan Burmistrz  stwierdził ,że nie chciałby  dopuścić do takiej sytuacji ,że teren ze schodami zostanie wygrodzony i alternatywą będzie wybudowanie nowych schodów .

  - Pan Henryk Czaja  - Prezes PIG   na wstępie swojego wystąpienia stwierdził ,że nie należy błędami  i postępowaniem Pana Kainki obarczać  jego syna . 
  Zdaniem Pana Czaji należy zwrócić uwagę na to , że  nieruchomość  Pana Rafała Kainki 
  w momencie dostrzedaży  działki nr 513/6  nabierze zdecydowanie większej wartości. 
  Zdaniem Pana Czaji  można zgodzić się na taką dosprzedaż , ale należy założyć odpowiednio wysoką wartość  gruntu przeznaczonego na dosprzedaż .

  - Pani Jolanta Bachry  przedstawiła  w n i o s e k , by rozważyć możliwość  wydzielenia z działki Nr  513/6   takiej ilości terenu , która zagwarantuje zachowanie warunków zabudowy 
  i przeznaczenie tego  terenu na dosprzedaż do posesji  Pana Kainki.
  Ponadto Pani Bachry skierowała zapytanie do Pana Burmistrza na jakiej zasadzie  dokonano w ( miesiącach   /wrzesień br. ) wycinki drzew z terenu , który użytkował Pan Kainka. 

  - Pan Burmistrz nie  udzieli odpowiedzi na  powyższe  pytanie, stwierdzając , że informację o wycince drzew przyjmuje  jako zgłoszenie szkody  i  sprawę tę  zbada Inspektor  d/s Ochrony Środowiska .

  - Radny Marek  Kornacki  w swym kolejnym wystąpieniu  wyraził zaniepokojenie ,że po dostrzedaży działki  Nr  513/6  właściciel tej nieruchomości  będzie miał możliwość  wydzielenia kolejnej działki .

      Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak, biorąc pod uwagę wyżej przedstawioną dyskusję  z której wynika ,że nie wszyscy Radni są przekonania  do  przedstawionej propozycji  dosprzedaży  nieruchomości   przy ul.  Mariańskiej   złożył w n i o s e k  formalny o  wykreślenie w § 1 projektu uchwały    pozycji  nr 63 i 64   stanowiących działki Nr  513/6 i 168/1  przy ul. Mariańskiej .
  Celem   wypracowania  jednoznacznego stanowiska należy omawianą sprawę skierować  do właściwych Komisji  Rady Miejskiej . 

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska  , 15 głosami "za"  przyjęła wniosek Pana Przewodniczącego. 

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  przedstawionego projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia  2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rok 2003  z  wyłączeniem   w § 1   poz. 63 i 64.

  Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XIII/ 89/2003    -   stosunkiem głosów  : 14 "za"  , 1 "wstrzymujący się"
                 
   
                                                                              Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 15 do protokołu.
   

  pkt. 10g

  Pan Przewodniczący  poinformował  uczestników Sesji ,że  projekt uchwały  w sprawie  przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego   został przygotowany  na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku  .
  Pan Przewodniczący odczytał treść pism  Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 15 lipca  2003 r. 
  i z dnia 27 października 2003r. 
                                                              Pisma  stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 16a do protokołu .
   
   Projekt uchwały w sprawie  przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika  wieczystego   przedstawił Pan Jerzy Terlecki    w n o s z ą c  jednocześnie o  wprowadzenie  w  §  2   zmiany polegającej na  zakwalifikowaniu  treści  tegoż paragrafu jako pkt. 1  i  dodanie  pkt. 2 w brzmieniu   :
  " Udzielenie bonifikaty uzależnia się od nieodpłatnego przekazania na rzecz  gminy Polanica Zdrój działek Nr 265/35, 265/42, 473/3 i 467/7 będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

  Pan Burmistrz wyjaśnił ,że :
  -  działka Nr 265/35 stanowi teren wołków budynku komunalnego  przy ul. Łąkowej 1  
  -  działka Nr 265/42 stanowi dojazd  do placu na którym, znajdują się garaże komunalne z tyłu
      budynku przy ul. Łąkowej 11
  -  działka Nr 473/3 stanowi trener na którym  znajduje się ul. Spółdzielców
  - działka Nr 467/7  jest terenem, na którym zlokalizowany jest pawilon handlowy przy ul.
      Fabrycznej Państwa  Danielenko. Pawilon ten stoi częściowo na gruncie gminy  i częściowo
      na gruncie Spółdzielni Mieszkaniowej .
  W ocenie Pana Burmistrza zastosowanie  90 % bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego na własność  gmina ma prawo wystąpić o nieodpłatne przekazanie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej , co  unormuje  stosunki własnościowe związane ze Spółdzielnią i zabezpieczy  interes  gminy.

  - Radny Andrzej Sidorowicz  poprosił o wyjaśnienie - czy w świetle zapisu w § 1 pkt. 1 nie będzie kolizji przy sprzedaży działki Nr 265/1 gdzie znajdują się lokale użytkowe .

  - Pan Burmistrz wyjaśnił ,że sprzedaż nastąpi w/g procentowego udziału lokali mieszkalnych . 

  Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu uchwały przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika  wieczystego z poprawką  w § 1  wniesiona przez Pana Burmistrza  Miasta j.w.

  Rada Miejska w powyższej sprawie  podjęła  UCHWAŁĘ Nr XIII/ 90/2003    -   stosunkiem głosów  : 15 "za"  
                                                             Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 16  do protokołu .

   Pkt.10 - Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta na temat
                     dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych  i pracowników
                     samorządowych . 

  1. Informację  dotyczącą  analizy oświadczeń majątkowych  Radnych Rady Miejskiej 
     przedstawił Pan  Przewodniczący Zbigniew Puchniak    
                                                  Informacja stanowi ZAŁĄCZNIK NR 17 do niniejszego protokołu .


  2. Informację  dotyczącą  analizy oświadczeń majątkowych  pracowników samorządowych
       przedstawił Pan Wiceburmistrz Jacek Nowicki
                                                   Informacja stanowi ZAŁĄCZNIK NR 18 do niniejszego protokołu .

   Pkt.11  -   Interpelacje, zapytania , wolne wnioski .

  1. Pan Przewodniczący Zbigniew  Puchniak zapoznał Radę Miejską z pismem Pana Antoniego Janiuka  z dnia 12.10.2003 r.    - dot. zaistniałego wypadku  dziecka na terenie basenu OSiR .  
                                                         Pismo stanowi ZAŁĄCZNIK NR 19 do niniejszego protokołu .
   
  Po odczytaniu  treści pisma Pan Przewodniczący  skierował wniosek do Radcy Prawnego Gminy  Pani Jadwigi Skobało  o  przedstawienie informacji  na temat zaistniałego wypadku 
  i późniejszego  postępowania Sądowego w tej sprawie.

   Pani Jadwiga Skobało wyjaśniła, że wypadek na basenie OSiR  miał miejsce w roku 1995.
  Matka wraz z małym dzieckiem  przebywała na basenie  w miejscu gdzie  jest największa głębokości wody . Na wskutek niedopilnowania  dziecko wpadło do wody  i    w wyniku tego wypadku  doznało trwałego kalectwa.
  W tej materii toczyło się postępowanie prokuratorskie z wniosku ojca dziecka Pana  Antoniego Janiuka  przeciwko władzom Miasta.  
  Prokurator Rejonowy jak Również Prokuratura Apelacyjna nie znaleźli  żadnych podstaw aby wszcząć dochodzenie.
  Pan Janiuk złożył zażalenie na stanowisko Prokuratury  do  Sądu  i wytoczył przeciwko gminie powództwo żądając  zasądzenia odszkodowania w wys. 100.000 zł  i uznania w całości  winy gminy za powstały wypadek.
  Sąd podzielił stanowisko Pana Janiuka w 50 %.   Uznając  winę gminy  w  50 % zasądził  50.000 odszkodowania  i miesięczna rentę  w  kwocie 400 zł.
  Pan Janiuk  złożył apelacje od   w/w wyroku sądowego , która została oddalona  poza jednym punktem  gdzie  Sąd Apelacyjny ustalił  inny termin płacenia odsetek.
  Od wyroku  Sądu Apelacyjnego  Pan Janiuk złożył kasację do Sądu Najwyższego, w której domagał się odpowiedzialności gminy  w wys. 75 % . Sąd Najwyższy  oddalił  kasację .
  Po  około pół roku Pan Janiuk  ponownie wystąpił do Sądu  Apelacyjnego domagając się  odszkodowania w wys. 80.000 zł  z odsetkami od  roku 1996.
  Rozprawa apelacyjna odbyła się w roku 2003 . Sąd   w całości oddalił apelację Pana Janiuka.
   Od  czasu rozprawy apelacyjnej Pan Janiuk nie zgadzając się z wyrokiem  Sądowym  kieruje  wiele pism,  w których  stawia  zarzuty Burmistrzowi , urzędnikom ,  prowadzącym procesy sądowe .

   Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  wyjaśnił ,że  nie przewiduje dyskusji  w  przedmiotowej sprawie.  Przedstawiając pismo chciał aby Rada Miejska zapoznała się ze sprawą  toczącą się  przeciwko gminie od wielu lat.
  Gmina zobligowana jest prawomocnym wyrokiem sądowym , którego strony nie mogą kwestionować.
  Ponadto Pan Przewodniczący wyjaśnił ,że podczas  spotkania z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Miejskiej , które miało miejsce w dniu  25.XI.br.   zaproponował  by Radni, w/g swojego uznania, przekazali  pieniądze.
  Z zebranych środków , po uzgodnieniu z ojcem dziecka , zakupiono by  potrzebne dziecku rzeczy .      
      Pani Jadwiga Skobało wyjaśniła , że  Burmistrz Miasta skierował do Pana Janiuka  pismo w którym zaproponowano pomoc rzeczową dziecku  z okazji Mikołaja , Dnia Dziecka   itp.
  Na to pismo były wręcz obelgi  pod adresem władz miasta .

          Pan Przewodniczący  wyjaśnił , że na początku bieżącego roku odbył  z Panem Janiukem dwugodzinną rozmowę,   podczas której  Pan Janiuk  przedstawił swoje problemy  i  troski . 
  W  poruszonych i  przedstawionych  sprawach    Pan Przewodniczący nie zajmował żadnego stanowiska przyjmując  je wyłącznie do  wiadomości. 
  Jeżeli Radni  przekażą pieniądze skontaktuje się  z Panem Janiukiem  telefonicznie  by uzgodnić  co  można kupić dziecku. Jeżeli Pan Janiuk nie przyjmie takiej formy pomocy, pieniądze będą oddane Radnym.

   2.  Radny Andrzej Sidorowicz   - poinformował Radę Miejska , że  na terenie Polanicy Zdroju czteroletnie dziecko Państwa Bakowskich przygotowywane jest do przeszczepu szpiku .
         Rodzice dziecka gromadzą środki na  pokrycie kosztów tej operacji  . W "Gazecie Gmin" ukazał się apel o wsparcie finansowe. 
        Pan Sidorowicz  wyjaśnił  , że  osobiści  przekazał  do Biura Rady Miejskiej pieniądze na ten cel  i zaapelował do radnych  by również  wsparli finansowo  tą akcję charytatywną.

  3.  Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak zapoznał Radę Miejską z treścią pisma Pana Burmistrza z dnia  5.11.2003  w sprawie  wycofania Jego wniosku  dotyczącego sprzedaży  terenu "Małego Rynku" i prywatyzacji MZK.
                      Pismo stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  20  do protokołu .

        Pan Przewodniczący wyjaśnił , że przedstawił treść  tegoż pisma  dlatego by  Radni nie
        podejmowali,   podczas  odbywanej sesji ,  dyskusji  w  w/w sprawach.
        Zarówno sprawa sprzedaży "Małego Rynku" jak i prywatyzacji MZK  będzie  przedmiotem dyskusji  na   wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej.
        Ponadto Pan Przewodniczący  poinformował Radę Miejska , że  kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 26.XI br.  na której będą  uchwalone podatki i opłaty lokalne. 


        Potrzeba  tak szybkiego zwołania Sesji wynika z  terminu w jakim powinien być opublikowany Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego , pozwalający na wejście w życie uchwał podatkowych od 1.01.2004r.
   
  4.  Radny Józef  Szwed  - poinformował , że  uzyskał informację , że na spotkaniu Radnych z wyborcami Okręgu Nr 3, które odbyło się w dniu  4.XI.2003 r. w gimnazjum   padły zarzuty pod adresem Komisji Przetargowej, której pan Szwed jest członkiem, o nieprawidłowym przeprowadzaniu  przetargów na sprzedaż  nieruchomości . 
  W dniu  17. XI. br.  Pan Szwed dowiedział się , że zarzuty te przedstawił jego kolega , Radny Andrzej Sidorowicz.  Pan Szwed stwierdził ,że chciałby  wyjaśnić  ten problem gdyż nie zgadza się  z  taką krzywdzącą  opinią  .
  Pan Szwed podkreślił, że  mógłby  omówić tę sprawę z Panem Sidorowiczem osobiście, ale  w związku z tym, że   zarzuty  były  przedstawione na forum publicznym,  chciałby  aby Pan Sidorowicz  wobec uczestników Sesji skonkretyzował te zarzuty .
  Jeżeli Pan Sidorowicz nie  uczyni tego  powinien on przeprosić Członków  Komisji Przetargowej w osobach ;  Pani Ptaszek , Pana Bembnika, Pana Grzybowski  i Jego osoby.

          Głos zabrał Pan Andrzej Sidorowicz  stwierdzając, że subiektywny odbiór czyjejś wypowiedzi prowadzi do pewnych nieporozumień , co uczy na przyszłość by nie wyrażać  takich wypowiedzi , które budzą kontrowersje.
  Pan Sidorowicz  wyjaśnił ,że nie pamięta dokładnie swojej wypowiedzi , ale  nie sądzi, że użył sformułowania " ujawniono nieprawidłowości". 
  Wiedza na temat pracy i efektów pracy Komisji Przetargowej  wynika z  prowadzonej przez Komisję Rewizyjną  kontroli   w zakresie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości  .
  Pan Sidorowicz  podkreślił , że  gdyby miał  cokolwiek  do powiedzenia na ten temat to w pierwszej kolejności  poinformowałby w formie protokołu Radę Miejską na Sesji.   
    Osobiście ma pewne uwagi co do efektów  sprzedaży nieruchomości  ale są to narazie  Jego uwagi własne.   O  tych odczuciach będzie można rozmawiać  w chwili kiedy Komisja Rewizyjna przedstawi  protokół pokontrolny  na Sesji .
    Pan Sidorowicz  stwierdził , że nie przekazał publicznie negatywnej oceny  , przez co należy rozumieć , że nie  wykazywał uchybień w pracy Komisji Przetargowej .

    Radna Magdalena Ptaszek  wyjaśniła , że jest radną okręgu , w którym padło  omawiane stwierdzenie  o czym  poinformowała Pana Józefa Szweda.
   Czując się osobą  kompetentną , Pani Ptaszek  chciałaby złożyć wyjaśnienia .
   Osobiście  nie przypomina sobie by Pan Sidorowicz użył określenia "stwierdzenia nieprawidłowości" , aczkolwiek  wygłaszanie na forum  publicznym  wypowiedzi sugerujących pewne, zawoalowane tajemnice  są nie na miejscu. 
   Zdaniem Pani Ptaszek należy powstrzymywać się od opinii , które mogą być kontrowersyjne .
   Jeżeli  informacje są  podane  powinny być opierane o fakty , do których  można się ustosunkować  i  podawane argumenty  odeprzeć argumentem .

       Pan Józef Szwed  wyjaśnił , że osobiście nie uczestniczył w  omawianym spotkaniu  jednakże wie , że ludzie słyszą zazwyczaj to co chcą usłyszeć .  Osobiście nie  wie jaka konkretnie wypowiedział się Pan Sidorowicz  ale  wie , że do  ludzi  dotarła informacja o  jakichś nieprawidłowościach .

        Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki    stwierdził , że  w części spotkania z wyborcami gdzie miał miejsce omawiany przypadek  już nie uczestniczył , ale wcześniej  podczas tegoż spotkania była mowa  o tym , że Burmistrz deklarował  w kampanii wyborczej  "Przyjazny Urząd" a obecnie taki nie jest.  Była mowa o tym , że nie wszyscy pracowniczy Urzędu  przyjmują w odpowiedni sposób interesantów .  Stwierdzenia te wyrażał Radny Andrzej Sidorowicz nie podając przy tym  konkretów.
        Chcąc wyjaśnić  podawane publicznie  zarzuty Pan Burmistrz  poprosił Pana Sidorowicza o podanie  kto i kiedy niewłaściwie potraktował interesantów  ,  kto  z takimi informacjami zwrócił się do  radnego.  Na te pytania  Pan Andrzej Sidorowicz nie odpowiedział na zebraniu, deklarując , że przekaże  Burmistrzowi taką informację  w dniu następnym . 
        Ponieważ w kolejnym dniu Pan Sidorowicz nie przekazał  zadeklarowanej informacji Pan Burmistrz   wystąpił   o to  pisemnie  i w dniu 18.XI.br otrzymał pisemną odpowiedź od radnego Sidorowicza   -   Pan Burmistrz odczytał  treść tegoż pisma  - stanowi ono ZAŁĄCZNIK  Nr 21 do niniejszego protokołu.
            Kontynuując Pan Burmistrz stwierdził ,że Pan Andrzej Sidorowicz jest Radnym i jednocześnie funkcjonariuszem Policji  i  prawnikiem z wykształcenia  stąd powinien zdawać sobie sprawę ,że w pewnych materiach obowiązują takie rzeczy jak dowody a chociażby poszlaki.
        W ocenie Pana Burmistrza  osoby publiczne  powinny brać odpowiedzialność  za  słowa  i nie usprawiedliwia Pana Sidorowicza  to ,że na zebraniu występował jako  mieszkaniec tego okręgu wyborczego .
        Polanica Zdrój ,  dodał Pan Burmistrz, jest małym miastem  i bardzo często jest tak ,że plotka zastępuje fakty .  Pomaganie w kreowaniu plotek staje się rzeczą bardzo niedobrą , stąd tak ważnie  by  w każdej wypowiedzi , informacji  opierać się na faktach (dowodach) .
         Pan Burmistrz  stwierdził ,że zarówno On jak i Radni jako osoby publiczne musza ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i wypowiadane słowa.
    Reasumując  Pan Burmistrz  stwierdził ,że  zdaje sobie sprawę z tego, że  mogą wystąpić uchybienia w pracy Urzędu , że można w nim wiele poprawiać , ale nie można tworzyć o  nim  negatywnych opinii bez podawania  konkretnych faktów .
   
     Głos zabrał Pan Andrzej Sidorowicz  zauważając , że w piśmie , które odczytał  Pan Burmistrz  ustosunkował się do  swojej  wypowiedzi  .
         W ocenie Pana Sidorowicza radni  są reprezentantami wszystkich wyborców , również tych , którzy negatywnie oceniają  działalność  samorządu.  Niektóre osoby nie chcą bezpośrednio  zwracać się  ze  zastrzeżeniami do Burmistrza , szukają pomocy , sposobu obrony  u radnych .
        Osobiści Pan Sidorowicz miał taki przypadek  , lecz na prośbę by ludzie ci wystąpili jako strona nie  wyrazili oni  zgody .
        Pan Sidorowicz  wyjaśnił , że rozumnie  to , że z punktu widzenia Kierownika Urzędu  lepiej jest  znać  konkrety   , ale  wszystkie  sygnały powinny budzić  moment zastanowienie  i jeżeli taki moment nastąpił  w całej omawianej sytuacji  to  osobiście osiągnął jakiś  sukces.
        Pan Sidorowicz  stwierdził , że  przeprasza  urzędników , jeżeli  któryś z nich z  omawianego powodu   doznał  jakiejkolwiek  przykrości.

        Pan Burmistrz  Jerzy Terlecki odnosząc się do powyższej wypowiedzi  ponownie  podkreślił, że  funkcjonariusz publiczny  nie może  pozwalać  sobie na  podawanie niesprawdzonych informacji .  Takie postępowanie nie może mieć przyzwolenia , bo  każdy mógłby mówić źle o  innym  nie podając   , kto  takich informacji udziela.

         Radny Marek Kornacki   odnosząc się do informacji  ze spotkania z wyborcami w okręgu
  Nr 1 jaka ukazała się w "Gazecie Gmin"  wyraził protest  do Redaktora  Bolesława Jaśkiewicza przeciwko  zakwalifikowaniu Jego i  Jego  ojca do  elity Sokołówki.
   Pan Marek Kornacki  wyjaśnił , że  takie porównanie  stawia go w złym świetle wobec wyborców i nie powinno mieć miejsca . Osobiście czuje się tym faktem dotknięty.

        Radna Jolanta Bachry  wyraziła  uznanie dla Pana Przewodniczącego, że   są organizowane  spotkania z wyborcami w okręgach wyborczych .Odwołując się do  uwag mieszkańców jakie  skierowano do Niej po odbytych  spotkaniach  Pani  Bachry  stwierdziła ,że były one zdominowane  problemami   poruszonymi przez  Burmistrza i Radnych,  a zbyt mało  uwagi i czasu poświęcono na to by wysłuchać  uwag  i postulatów  wyborów.
  Pani Bachry  zaapelowała , by na kolejnych  spotkaniach  poświęcić więcej uwagi  sprawom zgłaszanym przez  wyborców.

        Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  poinformował, że organizatorami kolejnych spotkań z wyborcami  będą  Radni   wybrani w  danym okręgu wyborczym .  Każdy wybrany   Radny  będzie odpowiedzialny za  ustalenie tematyki i prowadzenie takiego spotkania .
  W każdym roku  przewidywane są  dwa spotkania   : wiosenne i jesienne  i za  ich organizację będą odpowiedzialni radni  z każdego okręgu.  Pan Przewodniczący  zaznaczył , że osobiście podporządkuje się każdej konwencji tych  spotkań.

  Pkt. 12   -  Zamknięcie obrad .

  Pan Przewodniczący stwierdził , że  wszystkie punkty porządku obrad zostały zrealizowane i ogłosił zamkniecie XIII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju .

  Protokołowała  Anna Błoch  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-30 (3289 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·