Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół XIV/2003


  PROTOKÓŁ Nr XIV/2003
  z Sesji  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26.XI.2003 r

  Sesję
  rozpoczęto o godz. 16.00
  zakończono o godz. 18.20

  W Sesji uczestniczyło 15 Radnych

  Ponadto udział wzięli:
  1. Pan Jerzy Terlecki   - Burmistrz Miasta
  2. Pan Jacek Nowicki   - Wiceburmistrz Miasta
  3. Pani Janina Cicha  -  Sekretarz Gminy
  4. Pani Wioletta Książkiewicz -  Skarbnik Gminy

  oraz zaproszeni goście   - w/g listy obecności   - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Protokołu.

  Obsługę prawną sprawowała Pani Jadwiga Skobało  - Radca Prawny Gminy.

       Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Miasta  obrady  XIII  Sesji  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju otworzył  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .  
  Pan Przewodniczący stwierdził , że w Sesji uczestniczy  15 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał  i następnie  przedstawił  porządek obrad jn:
  1. Otwarcie  Sesji.
  2. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Straży Miejskiej.  
  3. Podjęcie uchwał  w sprawach :
      a)  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003
      b)  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003
  c)  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , 
   d)  uchwalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości ,
   e)  określenia ceny 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego ,
   f)  określenia ceny sprzedaży  1m3 drewna jako podstawy obliczenia
       podatku leśnego,
   g)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
   h)  ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru  
     w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich  wynagrodzenia ,
   i)  ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia  jej pobory w drodze inkasa oraz określenia  inkasentów i ich wynagrodzenia ,
   j)  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej pobory w 
       drodze inkasa  określenia  inkasentów i ich  wynagrodzenia ,
  4. Interpelacje, zapytania , wolne wnioski .
    5. Zamknięcie  obrad.

        Pan Przewodniczący  , na wniosek  Komisji Rewizyjnej , zaproponował  by wycofać z porządku obrad pkt. 2.
     Konieczność ta wynika z tego ,że  nie zdążono  odczytać protokołu z kontroli działalności Straży Miejskiej  i nie jest on podpisany przez Burmistrza  i  Komendanta Straży .

  Radni nie głosili innych uwag do  wyżej przedstawionego porządku obrad .

  Rada Miejska w zarządzonym głosowaniu , przyjęła  zaproponowaną przez Pana Przewodniczącego  zmianę -  15 głosami "za" .

  Pan Przewodniczący przystąpił do  realizacji porządku obrad od pkt. 3.
  tj . podnajmowania uchwał, informując przed tym , że wszystkie projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad były analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji. Na podstawie wypracowanych ustaleń  przygotowane zostały  stawki  podatków i opłat lokalnych , co odzwierciedlone jest w projektach  uchwał .
  Ponadto Pan Przewodniczący  wyjaśnił ,że uchwały o podatkach i opłatach lokalnych  podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzą w życie po 14 dniach od dnia publikacji.
  W związku z  zachowaniem terminu , który pozwoli na wejście w życie uchwał z dniem 1.01.2004 r. Wojewoda Dolnośląski ustalił termin  dostarczenia  uchwał,  zaopiniowanych przez RIO, do dnia 2.12.2003 r. co pozwoli na publikację uchwał w Dzienniku Urzędowym, który  ukaże się dnia  17.12.2003 r.  

  Pkt.  3a  -  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
                       miasta na rok 2003 wraz z uzasadnieniem stanowiącym
                       załącznik  do projektu uchwały  przedstawiła Pani Skarbnik
                       Wioletta Książkiewicz .
                       ( Projekt uchwały dot. zwiększenia dochodów na 2003 r.o kwotę 6.325,00 zł)

  Radni nie zgłosili uwag do  zaproponowanych w projekcie uchwały zmian w budżecie miasta .

              W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska podjęła w w/w sprawie
              UCHWAŁĘ Nr  XIV/91/2003  -  15 głosami "za"

                                          Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 2 do protokołu.

  Pkt.  3b  -  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
                   miasta na rok 2003 wraz z uzasadnieniem stanowiącym
                   załącznik  do projektu uchwały  przedstawiła Pani Skarbnik                      
                   Wiletta Książkiewicz .
                       ( Projekt uchwały dot. zmniejszenia dochodów na 2003 r. o kwotę 145,052 zł)
                       
  Radni nie zgłosili uwag do  zaproponowanych w projekcie uchwały zmian
  w budżecie miasta .

              W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska podjęła w w/w sprawie
              UCHWAŁĘ Nr  XIV/92/2003  -  14 głosami "za"
                                                                      1 "wstrzymujący się"

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3 do protokołu.

  Pkt.3b - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek               
                podatku od nieruchomości przedstawiła Pani Magdalena
                Ptaszek  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej . 

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zwrócił uwagę  , że  w § 3  przedstawionego  projektu uchwały  zaproponowało  zwolnienie w całości
  z podatku od nieruchomości  budowli, stanowiących własność gminy, wykorzystywanych  do celów  wodociągowo-kanalizacyjnych .
  W oparciu o dostarczoną  przez Dyrektora MZK analizę  ekonomiczną,  dotycząca wpływu podatku od nieruchomości należnego Gminie Polanica Zdrój za rok 2004  na stawki taryfowe opłaty za wodę i ścieki  Pan Przewodniczący  wyjaśnił ,że przy wprowadzeniu 50 % stawki podatku od budowli  dla MZK  daje  dochód  dla gminy w wys. ok. 80.000 zł.
  Ustalenie  50 %  podatku d budowli  powoduje konieczność  wkalkulowania  jego wysokości  w cenę wody i ścieków. 
  W/g przedstawionej przez MZK analizy  wynika ,że po obciążeniu zakładu podatkiem od budowli w wys. 50 % nie spowoduje  wzrostu ceny wody (pozostaje na poziomie roku 2003 ) , natomiast cena ścieków wzrośnie
  o 0,12 zł za m3  tj 2,5 %  w stosunku do ceny obowiązującej w roku 2003.
  W ocenie Pana Przewodniczącego tak  niewielki wzrost ceny za ścieki jest do przyjęcia . Zastosowana podwyżka pozwoli w planowy sposób zrealizować  uchwalony przez Radę Miejską plan remontów inwestycji  w roku 2004.
  Pan Przewodniczący przypomniał ,że w chwili  kiedy uchwalany był plan remontów i inwestycji  wodno-kanalizacyjnych  planowano wzrost  ceny wody  wynosił 10 groszy  i ścieków o 31 groszy  .
  Bardziej korzystna  propozycja  cen za wodę i ścieki  wynika z oszczędności poczynionych przez MZK w roku 2003 .

         Pan Przewodniczący oddał głos  Dyrektorowi MZK  Panu Jackowi Tyńcowi, który  na wstępie przypomniał  , że w cenach wody i ścieków 
  w roku 2002 nie  uwzględniono  podatku od nieruchomości  i opłaty z tytułu środowiska . 
  To spowodowało , że  MZK zostało zwolnione z wniesienia należnego podatku do budżetu gminy  i konieczność podniesienia cen wody i ścieków w roku 2003  do wysokości  5,08 zł  łącznie ze względu na wkalkulowanie opłaty za środowisko.
  Kontynuując Pan Tyniec  wyjaśnił ,że w momencie  zwolnienia MZK
  z podatku od budowli  w całości  nominalnie  cena wody i ścieków  mogłaby  ulec obniżeniu o kilkanaście groszy.
  Zdaniem Pana Tyńca  nie ma potrzeby  aby gmina rezygnowała  w 100 % 
  z należnego podatku od budowli . Zastosowanie  50 % tegoż podatku spowoduje niewielki (2,5%)  wzrost ceny ścieków  .
  Ponadto Pan Tyniec  wyjaśnił, że  mniejsza oszczędność na ściekach wynika z faktu zaniżonej ilości  zrzutu w stosunku do zadeklarowanej ilości przez gminę Duszniki Zdrój. Różnica ta oscyluje w granicach 20 % .
  W przypadku gdyby Duszniki nie zaniżyły ilości zrzutu ścieków prawdopodobnie nie byłoby potrzeby zwalniania  MZK z podatku od budowli w  50 %.
  Aktualnie toczą się negocjacje z Burmistrzem Dusznik w/w materii i należy mieć nadzieje , że  problem zostanie ostatecznie rozwiązany.
  Pan Dyrektor Tyniec stwierdził , że będzie zadowolony gdy Rada Miejska  zwolni  MZK  w 50 % podatku od budowli  co z jednej strony  spowoduje śladowy wzrost  ceny ścieków a  z drugiej strony finanse publiczne gminy nie ucierpią  jak w roku 2002.

  W dyskusji  dotyczącej  ustaleń zawartych w  projekcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości udział wzięli :

  - Radny Marek Kornacki odnosząc się do  ustaleń § 2 pkt. c  skierował zapytanie czy  do tradycyjnej formy ogrzewania będzie zaliczany kominek  oraz  poprosił o wyjaśnienie na jakiej podstawie będzie  udzielane 25% zwolnienie z podatku od nieruchomości wobec osób posiadających  2 źródła ogrzewania - tradycyjne i ekologiczne.

   - Pan Przewodniczący wyjaśnił , że kominek nie  będzie mieć wpływu na możliwość uzyskania bonifikaty.  Natomiast  udzielenie bonifikaty z tytułu zachowań ekologicznych oparte będzie jak dotychczas o oświadczenie podatnika.
  Wprowadzony w § 2  projektu uchwały pkt. c  dotyczący 25 % bonifikaty  dotyczy osób , które  mają  dwufunkcyjne piece grzewcze i coraz częściej przechodzą na ogrzewanie tradycyjne ze względu na wysokie koszty ogrzewania ekologicznego . 
  Obniżenie  bonifikaty będzie  swego rodzaju restrykcją, mobilizującą ludzi do  stosowania wyłącznie ogrzewania ekologicznego  .

  - Pan Burmistrz Jerzy Terlecki stwierdził ,że w  przyszłości trzeba będzie  dokładnie zając się tematem bonifikat z tytułu ogrzewania ponieważ coraz więcej ludzi przechodzi na ogrzewanie kominkowe z rozprowadzaniem ciepła  jak również stosowane jest ogrzewanie solaryczne. 
  Konieczne jest zastanowienie się nad utrzymywaniem bonifikat z tytułu zachowań ekologicznych  ponieważ  zwolnienia podatkowe  z tego tytułu dotyczą przede wszystkim  osób dobrze sytuowanych natomiast ludzie  biedni nie mają pieniędzy na  zmianę ogrzewania  i ponoszą koszty podatku od nieruchomości w 100 % .

  -  Radny Roman Szymański  zwrócił uwagę ,że Polanica jest miastem uzdrowiskowym i należy przywiązywać szczególną uwagę  do ochrony  czystości  powietrza.  
  Ponadto Pan Szymański stwierdził, że nadal trwają pracę nad   rodzącą się od wielu lat  ustawą uzdrowiskowa i warto byłoby poprzez posłów
  i senatorów  przeforsować  propozycję zastosowania dla gmin uzdrowis-
  kowych niższe ceny  energii i gazu .  Uzdrowiska są dobrem ogólnonarodowym i  Państwo powinno dbać o  to dobro .

  - Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji ,że w minionej kadencji był inicjatorem  podjęcia uchwały  będącej protestem kierowanym do Ministra Gospodarki w sprawie podniesienia o 40 % ceny za gaz dla dużych odbiorców. W Polanicy  ta podwyżka dotknęła  dużych obiektów branży hotelowej i sanatoryjnej .
  Wychodząc z założenia ,że uzdrowiska polskie są dobrem ogólnonarodowym
  powinny być dla nich stosowane pewne korzystne względy  ustawowe.
  Projekt nowej ustawy uzdrowiskowej przewiduje  rygorystyczne kryteria dla miast uzdrowiskowych , stąd  zdaniem Pana Przewodniczącego należy dokładać maksymalnych starań i zewsząd  powinny iść apele o
  odpowiednią, ustawową ochronę miast  mających statut uzdrowiska.
  Na ostatnio odbywającej się w Polanicy Zdroju konferencji  na temat uzdrowisk uzyskano deklaracje lobowania uzdrowisk dolnośląskich przez Władze Wojewódzkie , ma powstać stowarzyszenie dolnośląskich gmin uzdrowiskowych (11 gmin) . Należy mięć nadzieję ,że  naciski na parlamentarzystów i wszystkich innych decydentów  spowodują ,że uzdrowiska będą traktowane  priorytetowo przez władze państwa.

  - Radna Jolanta Bachry odnosząc się do pierwszej części dyskusji
  i wystąpienia Dyrektora MZK Pana J. Tyńca skierowała zapytanie  jak wygląda rozwiązanie  problemu zrzutu ścieków z gminy Szczytna .

  -  Pan  Dyrektor Jacek Tyniec wyjaśnił,  że  aneks do umowy z gminą Szczytna różni się od  aneksu  gminy Duszniki . Aktualnie nie ma potrzeby renegocjowania  tej umowy .  Gmina Szczytna od roku 2003 w miarę regularnie wywiązuje się z wpłaty należności za zrzut  ścieków  i  w ratach reguluje zaległości za 2002 rok w/g podpisanej ugody.
  Ponadto Pan Tyniec na wniosek Radnego Andrzeja Bembnika  przedstawił informacje  dotyczącą  opomiarowania ścieków, wyjaśniając ,że  opomiarowanie ilości ścieków z gminy  Szczytna i Duszniki  będzie zrealizowane do końca  br.

  - Radny Zbigniew Bilan  odnosząc się do ustaleń  § 1 pkt. c zgłosił wniosek o odstąpienie od udzielania  zniżki w podatku od nieruchomości dla usług hotelarskich  prowadzonych w obrębie Sokołówki a uzyskane dochody 
  z tytułu podatku od  obiektów hotelarskich zainwestować w infrastrukturę  rejonu Sokołówki.
  W ocenie Pana Bilana  wszystkie  obiekty hotelarskie powinny płacić jednakowy podatek .

  Radny Marek Kornacki i Radna Halina Kostyra  wyrazili negatywne stanowisko  odnośnie  wniosku Radnego Z.Bilana .
  Zdaniem  w/w Radnych  działalność usługowa branży hotelarskiej  jest 
  w o wiele gorszej sytuacji niż w centrum miasta  .  Baza  hotelowa w tym rejonie miasta wykorzystywana jest  wówczas gdy  brakuje miejsc w obiektach  położonych w mieście.

  Na tym zakończono dyskusję  dotycząca  projektu uchwały.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowania wniosków dotyczących  wprowadzenia zmian do  projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości  podatku od nieruchomości  tj :

  1.  Głosowanie  dotyczące  wniosku Radnego  Zbigniewa Bilana o  
           wykreślenie  w § 1  pkt.  c .

          Rada Miejska odrzuciła  wniosek -  stosunkiem głosów :
                                                                     3"za"
                                                                     8 "przeciwnych"
                                                                     4 " wstrzymujące się"

  2.    Głosowanie dotyczące wniosku  Pana Przewodniczącego  o  zmianę
         w § 3 polegającą na   wprowadzeniu  50 % zwolnienia  z podatku od nieruchomości  w 2004 r.  budowli wykorzystywanych do celów wodociągowo - kanalizacyjnych , stanowiących własność gminy Polanica Zdrój .

    Rada Miejska  jednogłośnie zaakceptowała  w/w wniosek  - 15 głosów "za" 

   Pan Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia projektu uchwały  projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości  podatku od nieruchomości ze zmianą  w §  3  w/g przyjętego wyżej wniosku.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/93/2003                  
                                            stosunkiem głosów : 11"za" , 4 "wstrzymujące się" 
          
                                                       Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 4 do protokołu.

    Pkt. 3 d     - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wzorów formularzy do
                        podatku od nieruchomości wraz z uzasadnieniem
                        przedstawiła  Pani Wioletta Książkiewicz  - Skarbnik Gminy

  Radni nie wnieśli uwag do tegoż projektu uchwały.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/94/2003                  
                                            stosunkiem głosów : 15 "za"   .

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 5 do protokołu.
      
   Pkt. 3 e  - Projekt uchwały w sprawie określenia ceny 1q żyta jako
                         podstawy obliczenia podatku rolnego  przedstawiła Pani
                         Magdalena Ptaszek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej .

  Radni nie wnieśli uwag do tegoż projektu uchwały.


  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/95/2003                  
                                            stosunkiem głosów : 15 "za"   .

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 6 do protokołu.
      
  Pkt. 3 f - Projekt uchwały w sprawie określenia ceny sprzedaży 1m3
                      drewna jako podstawy obliczenia  podatku leśnego przedstawił
                      Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak.

  Radni nie wnieśli uwag do tegoż projektu uchwały.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/96/2003                  
                                            stosunkiem głosów : 14 "za"   .
                                                                               1 "przeciwny" (Jolanta Bachry)
                                         
                                           Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 7 do protokołu. 

  Pkt.3g- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
  podatku od środków transportowych Przedstawił Pan
  Przewodniczący Zbigniew Puchniak .

  Pan Przewodniczący odczytał treść pisma  Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych  - apel o niestosowanie  maksymalnych stawek  podatku.

  Pismo stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 8a do protokołu .

  Pani Skarbnik Wioletta Książkiewicz przedstawiła  informację porównawczą  stawek  maksymalnych  i zaproponowanych  w projekcie uchwały .

  Pan Przewodniczący  stwierdził  ,że  stawki  wykazane w projekcie uchwały są  mniejsze od maksymalnych średnio od  20- 40 %.

  Radni nie wnieśli uwag  do   stawek podatku od środków transportowych,  zaproponowanych w projekcie uchwały.


  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/97/2003                  
                                            stosunkiem głosów : 12 "za" , 2"wstrzymujący się" 
                                              (w trakcie głosowania nieobecna była Radna J. Bachry)                                                                            
                                          
                                                   Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 8 do protokołu.
      
  Pkt.3h - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich  wynagrodzenia przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej .

  Radni  nie podjęli dyskusji  dotyczącej ustaleń w/w projektu uchwały.

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/98/2003                  
                                            stosunkiem głosów : 11 "za" , 2"wstrzymujący się" 
                        (w trakcie głosowania nieobecna była Radna J. Bachry i Radny Marek Kornacki)                                                                             
                                           
  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 9 do protokołu.

  Pkt. 3 i - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia  jej pobory w drodze inkasa oraz określenia  inkasentów i ich wynagrodzenia  przedstawił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  .
   
    W dyskusji udział wzięli :

  - Radna Krystyna Kuncewicz  zgłosiła  w n i o s e k formalny o  utrzymania
    stawki  klimatycznej na poziomie roku 2003  tj. 2zł .
    W ocenie Pani Kuncewicz  taka decyzja miałaby  korzystne znaczenie   
    promocyjne.

  - Radna Halina Kostyra poparła  wniosek Pani Kuncewicz  twierdząc ,że 
    wiele gmin uzdrowiskowych  postanowiło utrzymać stawki na poziomie
    roku 2003  i stawki te były niższe niż w naszej gminie.

  - Pan Przewodniczący  Zbigniew Puchniak zwrócił uwagę ,że  podwyższenie stawki opłaty pobytowej o 0,20 zł  daje gminie dodatkowe dochody w granicach  ok. 40.000 zł.

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  nad wnioskiem Pani Krystyny Kuncewicz .

  Rada Miejska wniosek odrzuciła - stosunkiem głosów :
                                                             2 "za"
                                                             8 "przeciwnych "                         
                                                             3 "wstrzymujące  się"

  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia  jej pobory w drodze inkasa oraz określenia  inkasentów i ich wynagrodzenia  .

    Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/99/2003                  
                         stosunkiem głosów : 8 "za" , 3'przeciwne"  2"wstrzymującesię" 
                        (w trakcie głosowania nieobecna była Radna J. Bachry i Radny Marek Kornacki)                                                                             
                                          
  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 10 do protokołu.

  Pkt. 3 j-  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa  określenia inkasentów i ich  wynagrodzenia  przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek  -Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej .
     
     Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionego projektu uchwały

  Rada Miejska w tej sprawie podjęła UCHWAŁĘ NR  XIV/99/2003                  
                                                                               stosunkiem głosów : 13 "za" ,   
                  (w trakcie głosowania nieobecna była Radna J.Bachry i Radny Marek Kornacki)                                                                            

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11do protokołu.                                         

  Pkt. 4   -   Interpelacje , zapytania, wolne wnioski.

  1. Radny Zbigniew Bilan skierował zapytanie do Burmistrza Miasta  - jak wygląda  sprawa wykonania oświetlenia na ul. Sikorskiego , czy zadanie to będzie realizowane w bieżącym roku.

       Odpowiedzi udzielił Wiceburmistrz Miasta Pan Jacek Nowicki , informując, że w wyniku przeprowadzonego przez gminę przetargu, do którego  przystąpiło 3 firmy , wybrano  najtańszą ofertę Firmy Instalatorstwo Piotr Ptaszek . Z urzędu Wojewódzkiego na to zadanie gmina otrzymała 58.000 zł . W dniu 25.XI.br podpisano umowę a dnia  26.XI.br  nastąpiło przekazanie placu budowy.

  2. Radny Andrzej Sidorowicz  -  poinformował uczestników Sesji ,że podczas pełnionego dyżuru z Burmistrzem został zobligowany przez mieszkańców do zgłoszenia  wniosku w sprawie  podjęcia  działań  dotyczących wywiezienia  worków z odpadami  , jakie  mieszkańcy  wystawili po jesiennym uporządkowaniu posesji.
   Mieszkańcy miasta  prośbę o  wywóz  worków nieoznaczonych przez MZK argumentują  tym , że informacja o konieczności  wykupienia worków dotarła  do nich zbyt późno.

   W powyższej sprawie głos zabrała  Pani Zofia Janiszewska
  - mieszkanka miasta . W swym wystąpieniu Pani Janiszewska stwierdziła ,że cena jednego  worka  ( 5,20 zł )  jest szokująca.  Zdaniem Pani Janiszewskiej  stawka ta jest nie do przyjęcia gdyż  w przypadku jej syna większość posesji  sprzątana jest jesienią z opadłych liści drzew, które należą do gminy .
       Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej właściciel  posesji płaci za  sprzątanie chodnika  i  będzie obciążony  zakupem  worków sprzątając  posesję zaśmieconą  opadłymi liśćmi z drzew należących do gminy.  W przypadku  syna  Pani Janiszewskiej  z trzykrotnie sprzątaj posesji zebrano ok. 50 worków  liści.
   
        Głos zabrał  Pan Jacek Tyniec Dyrektor MZK  wyjaśniając na wstępie,  że  w cenę  jednego worka  wliczona jest opłata za wywóz .
       Cena wywozu jednego worka o poj. 110 litrów  jest taka sama  jak  wywóz  jednego kubła na śmieci  o tej samej pojemności.
       Kontynuując Pan Tyniec stwierdził ,że gmina na przestrzeni lat , poprzez zakład komunalny , przyzwyczaiła mieszkańców  do wywozu nieczystości zgromadzonych poza kubłami , nie pobierając z tego tytułu dodatkowej opłaty.
     Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  Zakład Komunalny  ma obowiązek wywieźć nieczystości nagromadzone w kubłach , w/g zawartej  umowy 
  z poszczególnymi właścicielami posesji .
   Nieczystości zgromadzone poza kubłami MZK może wywozić na  dodatkowe zlecenie i  za dodatkową opłatą.
        Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości w gminach właściciel posesji zobowiązany jest do utrzymania  pasa zieleni i chodnika przylegającego  do  danej posesji, natomiast gmina  ma obowiązek wywieźć   nieczystości
       nagromadzone na tym terenie. 
       
       - Radny Andrzej Bembnik zwrócił uwagę ,że cena  jednego worka na dodatkowe odpady jest stosunkowo wysoka  - We Wrocławiu  taka usługa jest świadczona  za  niższą cenę - 4 zł.
        W ocenie Pana  Bembnika  Dyrekcja MZK  powinna przeanalizować czy obniżenie  ceny nie będzie bardziej korzystne  dla zakładu ponieważ  znikną  odpady z porządkowania jesiennego gromadzone  luzem  - przykładem tego jest ulica Dworcowa  gdzie leżą hałdy śmieci.

   - Pan Tyniec wyjaśnił, że MZK  sprząta ciągi jezdne w/g harmonogramu
   ustalonego w umowie zawartej z gminą. 
   W ocenie Pana Tyńca  nie można  całą winą za  istniejący bałagan obciążać MZK  .  Bardzo często  na stan czystości ulic  wpływają  nie uprzątnięte z opadłych liści tereny  zielone .  Na wysprzątany w/g harmonogramu  ciąg uliczny  nawiewane są  liście  i  nie widać efektów pracy MZK często w przedziale  2-3 godzin.
   Sprzątanie terenów zielonych nie należy do MZK - pozostaje to po stronie właścicieli posesji i firmy , której gmina zleciła utrzymanie terenów zielonych.
   Odnosząc się do  uwagi Pana Bembnika  dot. ceny zakupu i wywozu worków na odpady  Pan Tyniec stwierdził ,że  cena ta oparta jest o  kalkulację  kosztów ponoszonych  za tą usługę . Przywołany Wrocław jest   dużą aglomeracja , gdzie istnieje konkurencja  i być może  za taką cenę  wywóz odpadów  jest  korzystny dla firmy świadczącej tam usługi.


            Pan Przewodniczący  poinformował Radnych , że w miesiącu grudniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji , na którym będzie omawiana sprawa restrukturyzacji MZK  oraz  wniosek dotyczący taryf za wodę i ścieki na rok 2004.
       Sesja odbędzie się w ostatnich dniach grudnia .

  Pkt. 5   - Zamknięcie obrad .

            Pan Przewodniczący stwierdził ,że porządek obrad  został zrealizowany  i ogłosił zamknięcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.  

  Protokołowała  Anna Błoch  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-30 (2574 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·