Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół XV/2003


  PROTOKÓŁ Nr XV/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 10.12.2003 r.


  Sesje
  rozpoczęto o godz.  12.00
  zakończono o godz. 12.45

  W Sesji uczestniczyło  12 Radnych
  - nieobecni :  1. Jolanta Bachry
                         2. Andrzej Bembnik
                         3. Andrzej Sidorowicz

  - ponadto udział wzięli :
   
  1.  Pan Jerzy Terlecki                 -  Burmistrz Miasta
  2.  Pani Janina Cicha                  -  Sekretarz Gminy
  3.  Pani Wioletta Książkiewicz   -  Skarbnik Gminy
  4.  Pan Jacek Tyniec                   -  Dyrektor  MZK      
  5.  Pan Adam Talik                     -  przedstawiciel PIG
  6.  Pan Bolesław Jaśkiewicz       -  Redaktor "Gazety Gmin".

  Otwarcia XV Sesji dokonał Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak  .
  Pan Przewodniczący wyjaśnił , że  konieczność zwołania tej nieplanowanej sesji wynikała z  potrzeby  skorygowania  2 uchwał podatkowych  z dnia 26.XI.2003 r.  , które  zostały zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

  Pan Przewodniczący  stwierdził ,że  liczba  obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania praw mocnych uchwał i następnie  przedstawił  porządek obrad jn.:
  1. Otwarcie Sesji .
  2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Sesji .
  3. Podjęcie uchwał :
      a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
      b) zmiany uchwały Nr XIV/100/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada  2003 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłaty targowej zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia .
      c) zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X?60/2003 z dnia 
           26 czerwca 2003 r. w sprawie  Statutu Miasta Polanica Zdrój .
  4. Interpelacje, zapytania , wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad .

      Pan Przewodniczący  poinformował Radę Miejska , że po rozesłaniu zawiadomień o sesji  Pani Skarbnik dostarczyła dodatkowy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 ,  w n i o s k u j a c  jednocześnie o  rozszerzenie  pkt. 3 porządku obrad o  dodatkowy punkt "d"  dot .  przyjęcia   tegoż  projektu uchwąły.
  Radny Roman Szymański  zgłosił  w n i o s e k  o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy  punkt   tj.  rozpatrzenie skargi na  decyzję  Burmistrza Miasta  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej  13. 
  Pan Szymański  rozdał  Radnym  treść skargi , informując  jednocześnie ,że sprawa jest o tyle pilna, gdyż  Burmistrz Miasta ustalił dla dzierżawcy  lokalu termin do podjęcia decyzji o jego nabyciu  na dzień 18.XII.2003 r. 
  Pan Szymański wyjaśnił , że dzierżawcy nie są  w stanie w tym terminie   podjąć  decyzji o nabyciu lokalu przedstawiając uzasadnienie   w treści skargi .

       Pan Przewodniczący  biorąc pod uwagę , że  skarga  została dostarczona do Rady Miejskiej  w ostatniej chwili   zaproponował , by  skierować ją do omówienia na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej , jakie będzie mieć miejsce w dniu dzisiejszym po zakończeniu Sesji.  Natomiast ostateczne  rozpatrzenie  wniesionej skargi może nastąpić  na Sesji dnia 30.XII. 2003 r.

  -  Pan  Szymański wyraził zgodę na  takie rozwiązanie pod warunkiem ,że  Pan Burmistrz  złoży zapewnienie o cofnięciu terminu na podjęcie decyzji o wykupie nieruchomości do czasu rozpatrzenia  wniesionej skargi.

  -  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki  skierował do Pana Szymańskiego zapytanie czy posiada pełnomocnictwo  właściciela Biura Pol -Kart do  występowania w jego imieniu .

  - Pan Szymański wyjaśnił , że  składa  skargę  występując  w tej sprawie jako Radny.

  -  Pan Burmistrz  wniósł by odnotować  w protokole , że zgodnie z  prośbą Radnego Romana Szymańskiego przekłada termin na podjęcie decyzji o  wykupie lokalu  użytkowego przy ul. Zdrojowej 13  do czasu rozpatrzenia skargi przez Radę Miejską.
  Ponadto Pan Burmistrz oświadczył, że jako Zarząd Miejski uważa skargę  jako bezzasadną, nie będącą w gestii Rady Miejskiej.

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie  w sprawie wniosku o  rozszerzenia  pkt. 3 porządku obrad  o pkt. "d"  tj. podjęcie uchwały   w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie miasta na rok 2003 . 

  Rada Miejska   przyjęła   wniosek  12 głosami "za"

           Oświadczenie Pana Burmistrza dot.  wniosku  Radnego Romana Szymańskiego uznano jako  wiążące i tym samym  nie wprowadzono  do porządku obrad  procedury  rozpatrzenia  wniesionej skargi.

  Pkt.  2   - Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Sesji. 

   Pan Przewodniczący  wyjaśnił , Że Protokoły  Nr  XIII /2003  z  dnia  18.XI. 2003 r.
    i  Nr  XIV/2003   z dnia   26.XI. 2003 r  były wyłożone w Biurze Rady Miejskiej. 
  Radni mieli możliwość zapoznania się z  treścią tych protokołów  i przed ich zatwierdzeniem mogą  wnosić swoje  uwagi.

  - Radni nie  zgłosili zastrzeżeń  do   treści  w/w Protokołów .

              Wobec braku  uwag , Pan Przewodniczący stwierdził ,że  protokoły z Sesji w odbytych w dniu   18.XI.2003  i   26.XI. 2003   uznaje się za przyjęte. 


  Pkt. 3   - Podjęcie uchwał

  Pkt. 5 a -   Projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od
                      środków transportowych przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz  -
                      Skarbnik Gminy .
  W uzasadnieniu do  przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła, że podjętą  w dniu 26.XI. uchwałę  w sprawie stawek podatku od środków transportowych zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa . Powodem  tej  decyzji  była  niezgodna  z Rozporządzeniem Ministra Finansów  klasyfikacja  poszczególnych  przedziałów dla pojazdów.
  Poprzedni projekt uchwały  przygotowano  na podstawie  uchwały obowiązującej w roku 2003   , gdzie dokonano rozszerzonego podziału  pojazdów  . W ubiegłym roku  RIO nie zakwestionowało   takiego  sposobu  klasyfikacji pojazdów, jednakże w roku bieżącym  stwierdzono  niezgodność z  obowiązującymi  przepisami.

  W dyskusji udział wzięli :

  - Radny Zbigniew Bilan skierował zapytanie czy w nowo przedstawionym  projekcie 
     uchwały  zastosowane stawki  różnią się w znaczący sposób od poprzednich .

  - Pani Skarbnik wyjaśniła ,że w nowej uchwale  nastąpiły zmiany przedziałów dotyczących  tonażu pojazdów .  Zastosowane stawki są  minimalne i nie różnią się
  w znaczący sposób od poprzednich  a w niektórych  przedziałach  uległy nawet pomniejszeniu.

  - Radny Marek Kornacki przypomniał ,  że na poprzedniej Sesji  zwracał uwagę na  niezbyt  dokładny  podział  pojazdów w/g tonażu  dot. to ciągników siodłowych . Aktualnie przygotowany projekt uchwały w bardziej przejrzysty sposób  pokazuje  klasyfikację pojazdów.

  - Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak przypomniał , że w minionych latach Rada Miejska  wprowadziła  rozszerzone   przedziały  tonażu pojazdów  i ten podział utrzymano w roku 2003 . Podział ten  nie był zakwestionowany przez RIO w uchwałach  na lata  2002 i 2003  , a w tym  roku  RIO  taki  podział zakwestionowało wnosząc o  zastosowanie  klasyfikacji  zgodnej z Rozporządzeniem  Ministra Finansów .
  Innych uwag do projektu uchwąły nie zgłoszono.  

   W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska  podjęła UCHWAŁĘ Nr XV/101/2003
   w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -     
   stosunkiem głosów   11 "za" , 1"wstrzymujący się " 

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  1 do niniejszego protokołu .

  pkt. 3  b - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/2003 Rady
                       Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada  2003 r. w sprawie 
                       ustalenia wysokości opłaty targowej zarządzenia jej poboru w
                       drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 
                       przedstawiła Pani Skarbnik  Wioletta Książkiewicz .

  Pan Przewodniczący wyjaśnił  , że  RIO  zakwestionowała w  uchwale o opłacie targowej z dnia 26.XI br.  brak  wskazania inkasenta z imienia i nazwiska  .
  W  przedstawionym projekcie uchwały  błąd ten został usunięty .

  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały .
   
  W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska  podjęła w w/w sprawie
  UCHWAŁĘ Nr XV/102 /2003  -   stosunkiem głosów   12 "za" .

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  2 do niniejszego protokołu .

  Pkt. 3c - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie  Statutu Miasta Polanica Zdrój przedstawił Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak .

  Pan Przewodniczący wyjaśnił, że wczytując się w treść Statutu zauważył błędnie zastosowane odnośniki  w poszczególnych paragrafach do innych  przepisów  Statutu .
  W przedstawionym projekcie uchwały  zastosowane są zmiany , które  naprawiają te błędy.

  Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały .
   
  W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska  w w/w sprawie podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XV/103 /2003  -   stosunkiem głosów   12 "za" .

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  3 do niniejszego protokołu .

  Pkt. 3 d  -Projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003  wraz z uzasadnieniem  stanowiącym  załącznik do projektu uchwały,  przedstawiła Pani  Skarbnik Wioletta Książkiewicz .

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego  projektu uchwały .

  W zarządzonym głosowaniu  Rada Miejska  w w/w sprawie podjęła
  UCHWAŁĘ Nr XV/104 /2003  -   stosunkiem głosów   12 "za" .

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  4 do niniejszego protokołu .

  Pkt 4  -  Interpelacje, zapytania , wolne wnioski.

  Pan Przewodniczący poinformował Radę Miejską  , że zgodnie z ustaleniami  podjętymi na Sesji  w dniu 18.XI.br  wystosował pismo do Pana  Antoniego Janiuka   informując go ,że Rada Miejska nie posiada kompetencji  podważania prawomocnego wyroku sądowego.
  W piśmie tym   została złożona  oferta przekazania rzeczowej pomocy dla  jego syna , który uległ wypadkowi na basenie OSiR-u.
  Taka  rzeczowa pomoc mogłaby być udzielona przez Radnych z dobrowolnej składki pieniędzy .
  Do dnia dzisiejszego  nie wpłynęła odpowiedź  na złożoną ofertę .

  Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał , że Radny Andrzej Sidorowicz  apelował do Radnych o pomoc  finansową  dla  chorego dziecka Państwa Bakowskich .
  Do dnia dzisiejszego  w Biurze Rady Miejskiej  tylko dwóch Radnych  przekazało środki na ten cel  .

  - Radny Zbigniew Bilan  poruszył  problem  wypłaty dla  nauczycieli szkół i przedszkoli pieniędzy z funduszu socjalnego. Na dzień dzisiejszy  fundusz ten nie został wykorzystany  w ok. 1/3.
  Pan Bilan zaapelował do Pana Burmistrza o ewentualne uruchomienie w ramach funduszu socjalnego bonów świątecznych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

  Pan Bilan podkreślił ,że  w społeczności nauczycielskiej są  rodziny  gdzie sytuacja materialna jest nienajlepsza i  bony świąteczne byłyby  dużą pomocą dla  tych  osób.

  Radna Krystyna Kuncewicz poparła  apel Radnego Z.Bilana  wnosząc prośbę do Pana Burmistrza o  wygospodarowanie w budżecie miasta środków na przekazanie  należnej szkołom dotacji ,co pozwoli  Dyrektorom  na uruchomienie świątecznych bonów dla nauczycieli.

  Protokołowała  Anna Błoch  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-30 (2292 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·