Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokół XVI/2003  PROTOKÓŁ Nr XVI/2003
  z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30.12.2003 r.


  Sesję 
  rozpoczęto o godz. 14.00
  zakończono o godz. 17.20


  W Sesji uczestniczyło 14 Radnych (w/g listy obecności)
      - nieobecny  Roman Szymański


      - ponadto udział wzięli:
  1. Pan Dariusz Kłonowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2                                                               
  2. Pani Bogumiła Rozwadowska - Z- ca Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 2                                                               
  3. Pani Aurelia Holwek - Przewodnicząca Rady Rodziców Szk. Podst. Nr 2
  4. Pani Marlena Runiewicz - Wac - Dyrektor Szkoły Podstawowej " Edukator"
  5. Pani Magdalena Hudziak - "Gazeta Prowincjonalna".
  6. Pan Konstanty Goleń - "Nieregularnik" Gazeta TMP
  7. Pan Jan Pisarczyk - Prezes Oddz. ZNP w Polanicy Zdroju
  8. Pan Henryk Czaja - Prezes PIG
  9. Pan Henryk Grzybowski - PIG
  10. Pan Jacek Tyniec - Dyrektor MZK
  11. Pan Andrzej Jellin - Kierownik OPS
                                                               


  Przed rozpoczęciem obrad Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak złożył gratulacje  osobom, które miały wpływ na osiągnięcie przez Szkołę Podstawową Nr 2  Certyfikatu "Szkoła z Klasą". Na wstępie Pan Przewodniczący wyjaśnił okoliczności w jakich doszło do ustanowienia  Certyfikatu "Szkoła z Klasą", zaznaczając iż inicjatorem tej akcji społecznej była  Gazeta Wyborcza i Centrum Edukacji Obywatelskiej, natomiast patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski. Celem akcji " Szkoły z Klasą" jest podniesienie jakości pracy polskich szkół i zaktywizowanie ich środowiska, promowanie dobrych, nowoczesnych placówek. Tytuł  "Szkoły z klasą" otrzymały te placówki, które   spełniły  sześć zasad mianowicie: "Szkoła z klasą" musi dobrze uczyć każdego ucznia , oceniać sprawiedliwie, uczyć myśleć i rozumieć świat, rozwijać społecznie, uczyć wrażliwości, pomagać wierzyć w siebie i tworzyć dobry klimat oraz przygotowywać  do przyszłości. W każdej ze szkół  powstały zespoły zadaniowe, które pracowały nad realizacją podjętych zadań. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polanicy Zdroju wybrała i zrealizowała następujące zadania wybrane z pośród 30 proponowanych przez organizatorów akcji : dobrze wyjaśniamy i ciekawie uczymy, poinformujemy jak oceniamy, dobry program - dobry podręcznik, praca dla innych, szkoła bez nałogów, więcej kultury. Szkoły uhonorowane certyfikatem to te, którym zależy na dobrej pracy i opinii o sobie, które  wykazały się pracowitością i umiejętnością pracy zespołowej, to szkoły w których nauczyciele dobrze ze sobą współpracują i podejmują się dodatkowego wysiłku w kierunku rozwiązywania często  trudnych i skomplikowanych problemów. W Polsce jest około 3 000 "Szkół z klasą" w tym 300  w województwie Dolnośląskim, do tego grona zaliczona została Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polanicy Zdroju, co daje powód do dumy.                             
  Pan Przewodniczący podziękował w imieniu swoim oraz Burmistrza Miasta Dyrektorowi Szkoły Panu Dariuszowi Kłonowskiemu, Zastępcy dyrektora Pani Bodumile Rozwadowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aurelii Holwek i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Karolinie Potoczniak, za włożony trud, zaangażowanie i inicjatywę przy realizacji zadań, które doprowadziły do zdobycia przez szkołę tytułu "Szkoły z klasą", za podniesienie poziomu edukacji i jakości szkoły.
  Ponadto Pan Przewodniczący wręczył na ręce Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 Pana Dariusza Kłonowskiego nagrodę pieniężną przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły.
  Głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Dariusz Kłonowski, przywitał uczestników Sesji. Dyrektor Kłonowski podkreślił, że na osiągnięty sukces wpływ miała wieloletnia praca  wielu pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców, którzy tworzyli tą szkołę od roku 1958, której kontynuatorami są obecni zaangażowani, starającymi się służyć jak najlepiej społeczeństwu naszej gminy.
  Szkoła  została w tym roku wysoko oceniona przez Kuratora  Oświaty we Wrocławiu.  Ponadto Pan Kłonowski poinformował, że Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w akcji, której inicjatorem była Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku "Przygoda z Komisarzem Lwem". Pan Dyrektor zaznaczył, że szkoła traktuje swoją działalność  nie tylko jako edukację, wychowanie ale również jako promocję naszego miasta, właśnie przez taką działalność, której efektem są ostatnie osiągnięcia. Szkoła współtworzy Stowarzyszenie  Klubu Szkół Monte Casino, których grono tworzy 25 szkół z całego kraju.  W przyszłym roku planujemy uczestnictwo w uroczystościach związanych z 60 rocznicą Bitwy pod Monte Casino i w związku z tym przewidujemy wyjazd 16 osobowej delegacji do Włoch w celu uczestnictwa w tych obchodach.  Po raz kolejny Pan Kłonowski podkreślił, że działalność edukacyjno - wychowawcza szkoły polega również na promowaniu Polanicy, Szkoły na zewnątrz. Kończąc swoje wystąpienie Dyrektor Kłonowski życzył Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz zebranym, aby w przyszłym roku nasza gmina uzyskała certyfikat "ISO 2000", co potwierdzi wysoką jakość pracy  naszego urzędu.
  Przewodniczący Pan Zbigniew Puchniak podziękował Panu Dyrektorowi Kłonowskiemu za wystąpienie, reasumując podkreślił, że uzyskanie tytułu "Szkoła z klasą" nobilituje, daje gwarancje bardzo wysokiej jakości dydaktycznej i wychowawczej. Pan Przewodniczący poinformował również uczestników sesji, że posiada informacje o przyznaniu  Społecznej Szkole Podstawowej "Edukator" w Polanicy Zdroju certyfikatu "Szkoła z Klasą", na którego otrzymanie szkoła obecnie  oczekuje.
  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 ponownie zabrał głos, potwierdzając, iż Szkoła Podstawowa "Edukator" w miesiącu grudniu uzyskała certyfikat i oczekuje jedynie na oficjalne potwierdzenie, podkreślił jednocześnie, że w Powiecie Kłodzkim certyfikat posiada 7 placówek, w tym dwie Szkoły Podstawowe w Polanicy Zdroju.
  Pan Przewodniczący poinformował uczestników Sesji, że w połowie bieżącego roku został wytypowany zespół, w składzie: Wiceburmistrz Jacek Nowicki, Wiceprzewodnicząca RM Magdalena Ptaszek, Radny Andrzej Sidorowicz, Radny Mateusz Jellin, Pan Ryszard Lis oraz Pani Jolanta Rudnicka , który został oddelegowany na cykl szkoleń w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej. Zespół w w/w składzie ukończył cykl szkoleń z wyróżnieniem, składając projekt "Stworzenie i promocja produktu markowego - turystyka po zdrowie".
  Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Magdalena Ptaszek, uzupełniając iż ukończone szkolenie było ogólnopolskim "Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich"  realizowanym we wszystkich województwach.
  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak przystąpił do otwarcia obrad XVI  Sesji Rady Miejskiej, przywitał Pana  Burmistrza Jerzego Terleckiego, Pana Wiceburmistrza Jacka Nowickego oraz przybyłych uczestników dzisiejszych obrad.
  Pan Przewodniczący stwierdził, że liczba obecnych Radnych stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał, następnie przedstawił porządek obrad tj.:
  1.  Otwarcie Sesji.
  2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej między sesjami.
  4.  Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
  5. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną  kontroli w zakresie:
     1) przestrzegania zasad procedury przetargowej przy sprzedaży nieruchomości.
          zabudowanych i niezabudowanych w okresie styczeń  - wrzesień 2003 r.,  
      2) funkcjonowania Straży Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie  miasta na rok 2003 uchwałą 
        Nr XVI/105/2003,
  b)   wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 uchwałą
        Nr XVI/106/2003,
  c)  zatwierdzenia wysokości taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i         zbiorowego odprowadzania ścieków uchwałą Nr  XVI/107/2003,
  d)   zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i
        gimnazjów w Polanicy Zdroju uchwałą  Nr XVI/108/2003,
      e)   zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych uchwałą
            Nr XVI/109/2003,
       f)   ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy i Radnych
            Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju uchwałą  Nr XVI/110/2003,
  7. Rozpatrzenie skargi - zgodnie z art. 229 pkt. 3 k.p.a.
      - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi.
  8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
    
  Pan Przewodniczący przedłożył  w n i o s e k  o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie do pkt. 6 dodatkowych projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wynagrodzenia dla Naczelnego Lekarza Uzdrowiska  - jako pkt. 6 g,  uchwałą  Nr XVI/110/2003,
  2. wyrażenia opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego   dotyczących zmian organizacyjno - prawnych SP ZOZ - jako pkt. 6 h, uchwałą  Nr XVI/112/2003.
  Wyżej zaproponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta w głosowaniu bezwzględną liczbą głosów ustawowego składu Rady tj. 12 głosów "za".
  Radni nie wnieśli uwag i wniosków do  przedstawionego  porządku obrad.


  Pkt. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.


  Pan  Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad od pkt. 2, tj. przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji, wyjaśniając jednocześnie, że Protokół Nr XV/2003 z dnia 10.12.2003 r. był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej, Radni mieli możliwość  zapoznania się z jego treścią i przed jego zatwierdzeniem mogą wnieść uwagi.
  Radni nie wnieśli zastrzeżeń do treści w/w Protokołu.
  Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego Protokół z poprzedniej Sesji przyjęty został 11 głosami "za", 1 "wstrzymujący  się ".


   Pkt. 3.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskie między sesjami.


  Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia, mianowicie:
  1. wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 10. 12.2003 r
  2. posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 29. 12.2003 r.
  Radna Pani Magdalena Ptaszek - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej  przedstawiła  informacje dotyczące wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej z dnia 10. 12. 2003 r.


  1. Omówienie i zaopiniowanie wniosku MZK w sprawie wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2004.
  Uczestnicy posiedzenia pozytywnie zaopiniowali przedstawioną przez MZK propozycję wysokości taryf  za wodą i ścieki na 2004 rok. Ustalone stawki odzwierciedlone są w projekcie uchwały jaką Rada Miejska podejmie na dzisiejszej Sesji.
  2. Omówienie propozycji zmian strukturalnych i organizacji usług komunalnych w Polanicy Zdroju.
  Dyskusja w w/w sprawie oparta była o dostarczoną przez Burmistrza Miasta propozycję przekształceń  MZK oraz analizę przedstawioną przez Dyrektora MZK Pana Jacka Tyńca.
  Komisje ustaliły, że w miesiącu styczniu odbędzie się kolejne wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej z udziałem Pana Burmistrza Miasta, Dyrekcji MZK oraz przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" celem ostatecznego ustalenia kierunku zmian strukturalnych MZK.
  3. Ustosunkowanie się do skargi  Dyrektora Biura Usług Turystycznych
  Pol -Kart sp. z o. o. w Polanicy zdroju na decyzję Burmistrza Miasta, dotyczącą ustalenia terminu przystąpienia do oferty nabycia nieruchomości.
  Po rozpatrzeniu skargi skierowano wniosek do Burmistrza Miasta o wstrzymanie procedury sprzedaży w roku 2003 części nieruchomości przy ul. Zdrojowej 13, dzierżawionej przez BUT Pol - Kart, do czasu uchwalenia planu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy na rok 2004.


  Informacja z prac Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego zostanie przedstawiona  na kojejnej Sesji.


  Pkt. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.


  Sprawozdanie za okres działalności między Sesjami Rady Miejskiej przedstawił Pan Burmistrz Jerzy Telecki.


  Treść sprawozdania stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  2 do niniejszego protokołu


  W dyskusji udział wzięli:


  1. Radny Pan Mariusz Winiarz odnosząc się do części przedłożonego przez Pana   Burmistrza sprawozdania dotyczącej odbytych spotkań  związanych z funkcjonowaniem POZ -ów, wystąpił z  zapytaniem jak wyglądać będzie od miesiąca stycznia opieka zdrowotna na terenie miasta.


  2. Burmistrz Miasta Pan Jerzy Terlecki wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym sytuacja     na dzień 2 stycznia przedstawia się następująco:
  - na Terenie Ziemi Kłodzkiej, na 72 tysiące mieszkańców ok. 30 tysięcy ma        zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną,
  - na terenie Polanicy Zdroju podstawowa opieka zdrowotna nie została   zapewniona,
  - w wyniku prowadzonych  działań wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi     Kłodzkiej na przełomie listopada i grudnia zostało wystosowane pismo do Wojewody Dolnośląskiego, do Marszałka oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pismo zostało podpisane przez 14 Burmistrzów i Wójtów Ziemi Kłodzkiej. Ponadto apelowaliśmy ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Glacensis" wraz z innymi 30 gminami, w których także nie została zapewniona podstawowa opieka zdrowotna. Z powyższego wynika, że na 3 miliony dolnoślązaków ponad 2 miliony od dnia 2 stycznia nie będzie miało zapewnionej opieki zdrowotnej. Pan Burmistrz poruszył również kwestię braku medycznej opieki specjalistycznej, będącej skutkiem przystąpienia lekarzy specjalistów do "Porozumienia Zielonogórskiego".
  Pan Burmistrz poinformował, że w umowie Szpitala Chirurgii Plastycznej z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2004, nie została zakontraktowana izba przyjęć. 
  W dniu 29.12. 2003 Gmina Polanica Zdrój wystosowała  pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia z propozycją przejęcia działalności POZ - ów na określonych warunkach finansowych. Pan Burmistrz zaznaczył, że środki finansowe na realizację w/w zadania nie będą pochodzić z zasobów gminnych, podkreślił, że statutowym celem Narodowego Funduszu Zdrowia jest opłacanie procedur medycznych, a konstytucyjny obowiązek zapewnienia opieki medycznej spoczywa na Państwie. W związku z powyższym gmina stawia określone warunki  finansowe związane z przejęciem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Polanicy Zdroju.
  Reasumując, Pan Burmistrz podkreślił, że Gmina od miesiąca listopada, tj. od momentu ukazania się realnego zagrożenia związanego z brakiem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy, zarówno indywidualnie jaki i w sposób zbiorowy poprzez  stowarzyszenia  aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach dotyczących funkcjonowania POZ -ów od miesiąca  stycznia 2004 roku.  Informację o stanie finansów Gminy na dzień 31grudnia 2003 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz.


  Treść sprawozdania stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3  do niniejszego protokołu  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak w uzupełnieniu poinformował, że przedstawiona informacja nie zawiera pełnych danych, ponieważ większość z nich  jest na dzień 30 listopada, natomiast informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego podana została w aktualnym stanie.  Pełne dane będą znane po dokonaniu podsumowania miesiąca grudnia.


   


  W dyskusji udział wzięli:


  1. Radny Pan Zbigniew Bilan odnosząc się do informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik, zwrócił się z zapytaniem czy zaległości Gminy w przekazywaniu dotacji MZK w wysokości 313.576,00 zł, są jedynymi zobowiązaniami Gminy wobec Zakładu.
  2. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pozostałe zobowiązania Gminy wobec MZK opiewają na kwotę 2.752.000,00 zł. Nie zostały one wyszczególnione w sprawozdaniu o stanie finansów Gminy na dzień 31 grudnia, ponieważ stanowi ono prognozę zobowiązań na grudzień 2003 roku.
  3. Radny Pan Zbigniew Bilan odnosząc się do projektu budżetu na rok 2004, zwrócił się z zapytaniem czy w planowanej dotacji dla szkół podstawowych ujęte zostały zaległości Gminy wobec tych placówek za rok 2003.
  4. Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie dotacji dla szkół podstawowych na rok 2004 nie zostały środki zaległej dotacji z roku 2003.
  5. Pan Przewodniczący w uzupełnieniu wyjaśnił, że szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące projektu budżetu na 2004 rok będą miały miejsce na  posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, podczas opracowywania w/w projektu.


  Pkt. 5. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych przez Komisję       Rewizyjną  kontroli w zakresie:
  1) przestrzegania zasad procedury przetargowej przy sprzedaży    nieruchomości.
         zabudowanych i niezabudowanych w okresie styczeń - wrzesień 2003 r.,  2)    funkcjonowania Straży Miejskiej.


  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Sidorowicz przedstawił :


  1) Treść protokołu z problemowej kontroli  Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej na Samodzielnym stanowisku ds. Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju w zakresie przestrzegania zasad procedury przetargowej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz gospodarowanie nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki w okresie styczeń - wrzesień 2003 r.


  Pełny tekst Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 4  do niniejszego protokołu  


  Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie.


  2) Treść Protokołu z kompleksowej kontroli  Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Straży Miejskiej za okres 01. 01. 2003 r. do 30. 10. 2003 r. 
  W uzupełnieniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Sidorowicz poinformował Radę Miejską, że w ramach wyżej przeprowadzonej kontroli stwierdzono 86 zaległości urlopowych  u jednego funkcjonariusza, dotyczących  okresu działalności poprzedniej kadencji, który na dzień przeprowadzonej kontroli obowiązywał.


  Pełny tekst Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli stanowi
  ZAŁĄCZNIK Nr  5 do niniejszego protokołu  


  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył podziękowania dla Radnego Józefa Szweda za udział, wkład   i zaangażowanie w pracach Komisji Rewizyjnej przy przeprowadzaniu  kompleksowej kontroli w Straży Miejskiej.
  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak odczytał treść pism, które otrzymał w związku z przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną  kompleksową kontrolą w Straży Miejskiej, mianowicie:
  - Uwagi do Protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczące w/w kontroli, złożone
    przez Pana Burmistrza,


  Treść pisma stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  6 do niniejszego protokołu


  - Wyjaśnienia złożone przez Komendanta Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju    Jerzego Kozakiewicza.  


  Treść pisma stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 7 do niniejszego protokołu


  Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie.  6.  Podjęcie uchwał


  Pkt. 6 a - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003  przedstawiła  Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz.
  W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła, że dokonano zwiększenia dochodów w poszczególnych działach z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie oraz na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 255. 752, 00 zł.
  Zmniejszono wydatki w poszczególnych działach z uwagi na przewidywane niższe wykonanie o kwotę 610 090.00 zł.
  Zwiększono wydatki w poszczególnych działach z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie i na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego oraz wniosków Dyrektora Przedszkola i Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o kwotę 865 842,00 zł.
  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.


  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/105/2003, stosunkiem głosów 13 "za", 1 "wstrzymujący się"


  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 8  do niniejszego protokołu.  Pkt. 6 b - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do projektu uchwały, przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz.


  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.


  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/106/2003, stosunkiem głosów 12 "za", 2 "wstrzymujące się".
  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  9 do niniejszego protokołu.  Pkt. 6 c - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i  zbiorowego odprowadzania ścieków.


  Przewodniczący Pan Zbigniew Puchniak przypomniał, że wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 10. 12. 2003 r.
  Zaproponowane przez MZK wysokości taryf uzyskały pozytywną opinię.


  Projekt w/w uchwały  przedstawiła  Pani Magdalena Ptaszek -Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.


  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.


  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/107/2003, jednogłośnie 14 głosami "za".


  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 10  do niniejszego protokołu.


  Pkt. 6 d - Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polanicy Zdroju.

  Pan Przewodniczący przypomniał, że projekty uchwał w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów sportowych i naukowych były omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki, zaznaczył ponadto, iż ustalone w projektach uchwał  zasady uzyskały pozytywną opinię  Komisji.

  Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/108/2003, jednogłośnie 14 głosami  "za".

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 11 do niniejszego protokołu.


  Pkt. 6 e - Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania  stypendiów sportowych przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Magdalena Ptaszek.

  W dyskusji udział wzięli:

  1. Radny Pan Andrzej Sidorowicz wystąpił z zapytaniem, czy nie byłoby właściwym dokonanie zapisu w § 2 przedstawionego projektu uchwały, umożliwiającego zawodnikowi  samodzielne wystąpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie stypendium sportowego.
  2. Pan Przewodniczący odpowiadając na pytanie Pana Andrzeja Sidorowicza wyjaśnił, że  każdy wniosek winien zostać umotywowany i poświadczony przez instytucję jaką jest klub lub związek. W poświadczeniu, o którym mowa powinny zostać zawarte informacje o uzyskanych wynikach i osiągnięciach zawodnika. Ponadto Pan Przewodniczący podkreślił, że wnioski składane przez instytucję są wiarygodnymi w przeciwieństwie do   indywidualnych zgłoszeń.
  3. Radny Pan Zbigniew Bilan wyjaśnił, że każdy klub sportowy posiada dokumentację odzwierciedlającą wyniki i potwierdzającą osiągnięcia zawodnika, w związku z tym poświadczenie  wniosku tymi informacjami nie stanowi problemu. 

  Przewodniczący  Pan Zbigniew Puchniak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.
  Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/109/2003, stosunkiem głosów 13 "za", 1 " wstrzymujący się".

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  12 do niniejszego protokołu.


  Pkt. 6 f -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  Projekt w/w  uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak, przypominając na wstępie, że zgodnie z wcześniejszymi uchwałami diety  Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej były rewaloryzowane o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny. Pan Przewodniczący mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy, zaproponował by  została podjęta uchwała stanowiąca wysokość w/w diet na poziomie roku 2003, wykluczająca jednocześnie możliwość ich rewaloryzacji.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/110/2003, stosunkiem głosów 10 "za", 4 "wstrzymujące się".

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr  13 do niniejszego protokołu.


  Pkt. 6 g -  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla       Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

  Projekt w/w uchwały przedstawił Przewodniczący Pan Zbigniew Puchniak, przypominając iż wynagrodzenie Naczelnego Lekarza Uzdrowiska powiększone było o ryczałt samochodowy, natomiast projekt uchwały ustalający wysokość wynagrodzenia dla NLU na rok 2004,  zakłada miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 122 % minimalnego wynagrodzenia za pracą brutto, ogłaszanego Rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok, bez ryczałtu samochodowego.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/111/2003 jednogłośnie 14 głosami" za".

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 14 do niniejszego protokołu.


  Pkt. 6 h - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczących zmian organizacyjno - prawnych SP ZOZ, przedstawił Burmistrz Pan Jerzy Terlecki.

  Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska w w/w sprawie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVI/112/2003, stosunkiem głosów 9 "za", 5 "wstrzymujących się".

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 15 do niniejszego protokołu.


  Pkt. 7 Rozpatrzenie skargi - zgodnie z art. 229 pkt. 3 k.p.a.

   Pan Przewodniczący poinformował, że Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 19 listopada 2003 r. przekazał skargę Pana Włodzimierza Plebanka do Rady Miejskiej celem rozpatrzenia w/g właściwości.
  Treść skargi w sprawie niewłaściwego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz bardzo dokładne wyjaśnienia Pana Burmistrza dotyczące zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Bystrzyckiej 20, będącego przedmiotem skargi, zostały przesłane Radnym.
  Pan Burmistrz w swoim piśmie, skierowanym do Rady Miejskiej wnioskuje o uznanie skargi jako bezzasadnej.
  Radni nie podjęli dyskusji dotyczącej zarzutów zawartych w skardze.
  Pan Przewodniczący, zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza sprecyzował  w § 1 projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej.

  W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska uznała przedmiotową skargę za bezzasadną, podejmując Uchwałę Nr XVI/113/2003,  stosunkiem głosów 12 "za", 2 "wstrzymujących się".

  Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 16 do niniejszego protokołu.


  Pkt. 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
   
  1. Radny Pan Zbigniew Bilan wystąpił z zapytaniem do Pana Burmistrza, czy nie było możliwości przekazania  nauczycielom przed okresem Świąt Bożego Narodzenia  bonów w ramach  Zakładowego Funduszu Socjalnego  .

  2. Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz, wyjaśniła  iż w miesiącu grudniu zostało zablokowane konto Gminy  przez komornika, w związku z czym dotacja dla szkoły nie została przekazana w terminie.  Pani Skarbnik podkreśliła, że w świetle przepisów  gospodarka Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych leży w kompetencji dyrektora szkoły, który w ramach otrzymywanych dotacji powinien Fundusz Socjalny tworzyć w swoich jednostkach.

  3. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Pan Dariusz Kłonowski, wyjaśnił iż nie miał możliwości  przeznaczenia z budżetu szkoły środków na bony świąteczne dla nauczycieli i pracowników administracji szkoły z powodu  nieterminowego przekazywania przez Gminę należnej szkole dotacji.

  4. Pan Burmistrz zaznaczył, że zgodnie z obowiązującym prawem do września na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinno zostać skomasowane 100 % środków. Pan Burmistrz podkreślił, że  trudna sytuacja finansowa Gminy oraz okoliczności tj. zablokowanie konta Gminy przez Komornika były przyczyną opóźnienia terminów wypłat dotacji. Ponadto Pan Burmistrz odpowiadając Radnemu Panu Bilanowi stwierdził, że  blokada konta bankowego Gminy wynikała z wyroku Sądowego, jaki zapadł w minionej kadencji i niezrozumiałym jest fakt, że ówczesny Zarząd Miasta, którego członkiem był Pan Bilan, nie wywiązał się z wydanego wyroku Sądu w terminie. Aktualnie komornik oprócz zasądzonego odszkodowania egzekwuje należne odsetki za nieterminowe wykonanie wyroku przez Gminę.
  Pan Burmistrz mając na uwadze gospodarkę finansową szkół w roku 2003  stwierdził, że istnieje potrzeba przeanalizowania wydatków Gminy na utrzymanie  szkół w roku 2004. Problem dotyczący placówek oświatowych powinien być bardzo dokładnie omówiony w Komisach Rady w chwili opiniowania budżetu na 2004 rok.


  Dyrektor MCK Pan Marek Mazurkiewicz podczas omawiania pkt. 6 obrad w bardzo zdecydowany sposób wyraził protest w związku z wprowadzoną zmiana w budżecie miasta na 2003 rok, w wyniku której obniżono planowana dotację dla MCK o kwotę 120.000 zł. Pan Mazurkiewicz stwierdził, że nie został wcześniej poinformowany o wprowadzeniu powyższych zmian. W ocenie Pana Mazurkiewicza taka operacja finansowa spowoduje, że MCK nie będzie w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań na realizację imprez. Kontynuując swoje wystąpienie Dyrektor MCK przypomniał, że w odpowiednio wcześniejszym terminie, mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy występował z wnioskiem o przeanalizowanie kalendarza imprez uzyskując od władz miasta przyzwolenie na realizację zaplanowanych imprez na rok 2003. Zdaniem Pana Mazurkiewicza obniżenie dotacji o tak znaczną kwotę stawia MCK w krytycznej sytuacji finansowej.      

  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak zaproponował, by Rada Miejska nie podejmowała dyskusji dotyczącej wystąpienia Pana Mazurkiewicza w trakcie realizacji pkt. 6 porządku obrad, proponując by do tematu powrócić przy realizacji pkt. 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem podjęto dyskusję dotyczącą zgłoszonego przez Pana Mazurkiewicza problemu.

  Uzupełniając wcześniejsze wystąpienie Pan Marek Mazurkiewicz  skierował zapytanie jaka wysokość dotacji dla MCK będzie zaplanowana w budżecie 2004 roku, a wynikająca z przyjętej przez Radę Miejską uchwały  w myśl której obniżono dotacje Gminy na 2003 rok.

  Pani Skarbnik Wioletta Książkiewicz odnosząc się do wystąpień Dyrektora MCK, wyjaśniła, że Pan Mazurkiewcz w dniu 30. 12 . 2003 uczestniczył w spotkaniu z udziałem Burmistrza Miasta, na którym został poinformowany o tym, że dotacja Gminy w kwocie 120.000 zł nie będzie zrealizowana w roku 2003, ze względu na trudną sytuację finansową Gminy. Zaproponowane zmiany w budżecie miasta na rok 2003 są konsekwencją nadwykonania wydatków w innych działach budżetu. Ponadto Pan Mazurkiewicz został poinformowany, że zaległa dotacja z roku 2003 na pokrycie kosztów organizowanych imprez powinna  zostać uwzględniona w wysokości dotacji na  rok 2004.
   
  Pan Burmistrz Jerzy Terlecki potwierdził informacje Pani Skarbnik o spotkaniu z Dyrektorem Panem Mazurkiewiczem, wyjaśniając jednocześnie, że MCK nie jest jedynym przypadkiem gdzie przeniesiono koszty wykonania zadań do realizacji w roku 2004.    Po dokonanej zmianie wykonanie budżetu MCK zamyka się kwotą 320.000 zł i nie ma możliwości pozostawienia dotacji w wysokości 440.000 zł - byłaby to fikcja ekonomiczna.

  Ponownie głos zabrał Pan Mazurkiewicz, informując że spotkanie z Burmistrzem i Panią Skarbnik odbyło się z jego inicjatywy. Ponadto Dyrektor MCK wyraził obawę, by nie zaistniała podobna sytuacja jaka miała miejsce w roku 2002, gdzie za powierzone zadania z zakresu promocji miasta, Gmina do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z pokrycia kosztów w wysokości 50.000 zł. 
  W ocenie Pana Mazurkiewicza nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której dnia 30 grudnia informuje się dyrektora własnej jednostki o  przesunięciu dotacji.

  Burmistrz Pan Jerzy Terlecki raz jeszcze podkreślił, że podczas spotkania  , które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 30. 12. o godz. 12,  Pan Mazurkiewicz został  poinformowany, że budżet MCK nie zostanie zrealizowany na kwotę 120.000 zł, jednakże o  tą  kwotę zostanie powiększona dotacja na rok 2004. Pan Burmistrz zaapelował do Pana Mazurkiewicza o zapoznanie się procedurą konstruowania budżetu gminy, ponieważ są to niezbędne wiadomości jakie Pan Dyrektor powinien mieć. Ponadto Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że informacja o dzisiejszej  Sesji i jej tematyce była znana od dawna i każdy zainteresowany mógł zapoznać się  z projektami uchwał.
   
  Dyskusję przerwał Przewodniczący Rady Miejskiej, uznając że temat został wyczerpany.

  Radna Pani Jolanta Bachry wystąpiła z zapytaniem do Pana Burmistrza, jakich nieruchomości dotyczyły podpisywane ostatnio akty notarialne - dosprzedaż gruntów.

  Pan Burmistrz wyjaśnił, że dosprzedaż dotyczyła terenu przeznaczonego na rozbudowę kawiarni "Krokus", przy ul. Zdrojowej.
  Kolejne pytanie skierowane do Pana Burmistrza dotyczyło sprawy przeniesienia środków zaplanowanych na budowę budynku socjalnego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w byłym barze "Turysta" przy ul. Dąbrowskiego - z kim Burmistrz uzgadniał taką decyzję.

  W ocenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego, zastrzeżenia budzi zakres zaplanowanych prac na koszt Gminy w tym lokalu.  Ponadto Radna Pani Bachry poprosiła o wyjaśnienie z czego wynikają zmiany w budżecie miasta dotyczące zmniejszenia wydatków na promocję miasta i zwiększenia wydatków na imprezy organizowane przez Urząd Miasta, dotyczy kwoty 65,600zł.

  Pan Burmistrz odnosząc się do pierwszej części pytania wyjaśnił, że pismem z dnia 30 września wystąpił do Rady Miejskiej o zmianę w budżecie miasta dotyczącą przeniesienia wydatków zaplanowanych na budowę budynku socjalnego na adaptację pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego. Opinia w tej sprawie nie została wydana przez stosowne Komisje. Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że  zgodnie z ustaleniami Komisji zorganizowano spotkanie z projektantem Panem Czają i wskazanymi  przez Komisję osobami, wyrażającymi chęć adaptacji. Na spotkaniu tym, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji został uzgodniony zakres prac, która wykona Gmina, tj. wydzielenie mieszkań, doprowadzenie instalacji technicznych do zabezpieczeń głównych przedlicznikowych. Przedstawiony przez projektanta kosztorys na wykonanie  robót instalacyjno - budowlanych, nie może być przyjęty, ponieważ uwzględnia  elementy prac wykończeniowych w adaptowanych mieszkaniach. Pan Burmistrz zadeklarował, że zakres robót jakie wykona Gmina będzie zweryfikowany do pierwotnych ustaleń.

  Odnosząc się do drugiej części pytania, Pni Skarbnik Wioletta Książkiewicz wyjaśniła, że zaplanowane w budżecie wydatki na Biuro Promocji Miasta nie zostały wykorzystane, ponieważ zadania wykonywane były na zasadzie referatu Urzędu Miasta a nie samodzielnej jednostki. Wydatki związane z promocją miasta są rozpisane w różnych działach klasyfikacji budżetowej.

  Pani Bachry domagała się bardziej szczegółowego wyjaśnienia na co przeznaczono kwotę 4 000 zł stanowiących różnicę między wyżej omawianymi pozycjami.

  Pani Skarbnik wyjaśniła, że dokonane zmiany dotyczą tego samego działu, rozdziału i paragrafu budżetu i  są to przesunięcia między zadaniami., które były finansowane przez Gminę w ramach posiadanych umów.

  Pan Przewodniczący Zbigniew Puchniak zamknął powyższa dyskusję twierdząc, że dokonane zmiany w budżecie są zgodne z zasadami rachunkowości.

  Radna Pani Jolanta Bachry odnosząc się do sprawy przeniesienia środków z budynku socjalnego na inne cele stwierdziła, że kwota 40. 000 zł była zbyt mała na realizację  tego zadania ale nie znaczyło to, że może być ona wykorzystana na inne cele.   
   
  Radny Pan Zbigniew Bilan zaproponował by przerwać dyskusję i przenieść ją na posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Puchniak:
  1. poinformował Radnych że, w  miesiącu styczniu powinny odbyć się posiedzenia Komisji w temacie:
     - zaopiniowanie projektu budżetu ( projekt budżetu dostarczono Radnym
        przed Sesją),
     - stanowisko Komisji dotyczące restrukturyzacji MZK.
     - poinformował, że w miesiącu lutym odbędzie się Sesja  budżetowa.

  2. odczytał pismo Wydziału Prawnego Wojewody Dolnośląskiego dotyczące zachowania techniki przy podejmowaniu uchwał.

  Pismo stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 17 niniejszego protokołu

  3. przedstawił stanowisko Konwentu Burmistrzów Gmin Uzdrowiskowych Dolnego Ślaska  dotyczące rozwoju i funkcjonowania miast uzdrowiskowych.

  Pismo stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 18 niniejszego protokołu

  Mieszkaniec miasta Pan Zygmunt Cupek, przedstawił informacje na temat swojej sytuacji mieszkaniowej. Od 2 lat jest na pierwszym miejscu listy lokali socjalnych i do dnia dzisiejszego Gmina nie zapewniła mu odpowiedniego lokalu. Pan Cupek zaapelował  o jak najszybsze załatwienie jego sprawy mieszkaniowej.

  Przewodniczący Pan Zbigniew Puchniak stwierdził, że sprawa  wniesiona przez Pana Cupka nie leży w gestii Rady Miejskiej, proponując by zaprosić Pana Cupka na posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego celem szczegółowego omówienia problemu.

  Pkt. 9. Przewodniczący Pan Zbigniew Puchniak stwierdził, że porządek     obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  Protokołowała
  Elżbieta Potocka  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-30 (3321 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·