Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Organizacja wewnętrzna Rady
  Statut Miasta Rozdział III  § 6.


  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.


  § 7.


  1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza, który wykonuje jej uchwały.
  2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.


  § 8.


  Do wewnętrznych organów Rady należą:
  1. Przewodniczący.
  2. Wiceprzewodniczący.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Komisje stałe, wymienione w Statucie.
  5. Doraźne Komisje do określonych zadań.


  § 9.


  1. Rada powołuje następujące stałe Komisje i wybiera ich składy osobowe: 
       1) Komisję Rewizyjną,
       2) Budżetu i Integracji Europejskiej,
       3) Edukacji, Kultury i Turystyki,
       4) Uzdrowiskową, Ekologii i Opieki Społecznej,
       5) Bezpieczeństwa Publicznego,
       6) Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego
  2. Radny może być członkiem najwyżej 3 Komisji stałych.
  3. Zakres działania Komisji określa Rada w odrębnych uchwałach.
  4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne Komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.


  § 10. 


  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują :
       1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
       2) przygotowanie projektu porządku obrad,
       3) dokonanie otwarcia sesji,
       4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
  3. Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust.2 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.


  § 11.


  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
       - zwołuje sesję Rady,
       - przewodniczy obradom,
       - sprawuje policję sesyjną,
       - kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
       - zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
       - podpisuje uchwały rady,
       - czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.


  § 12.


  W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada przed upływem kadencji, na swojej najbliższej sesji, dokona wyboru na wakujące stanowisko.


  § 13.


  Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 11 Statutu, jest upoważniony do  reprezentowania Rady na zewnątrz.


  § 14.


  Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisko Przewodniczącego.


  § 15.


  Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.


  § 16.


  1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
  2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodniczący Rady.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-02-05 (1311 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·