Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2003 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  Uchwały Nr IV/28/2003 - V/32/2003

  Uchwały Nr V/33/2003 - V/36/2003

  Uchwały Nr V/37/2003 - V/41/2003

  Uchwały Nr VI/42/2003 - VI/46/2003

  Uchwały Nr VII/47/2003 - VII/51/2003

  Uchwały Nr VIII/52/2003 - VIII/54/2003

  Uchwały Nr IX/55/2003 - IX/59/2003

  Uchwały Nr X/60/2003 - Statut Miasta

  Uchwały Nr X/61/2003 - X/64/2003

  Uchwały Nr X/65/2003 - X/68/2003

  Uchwały Nr XI/69/2003 - XI/74/2003

  Uchwały Nr XII/75/2003 - XII/83/2003

  Uchwały Nr XIII/84/2003 - XIII/90/2003

  Uchwały Nr XIV/91/2003 - XIV/100/2003

  Uchwały Nr XV/101/2003 - XV/104/2003

  Uchwały Nr XVI/105/2003 - XVI/113/2003 


  U C H W A Ł A   Nr IV/ 28 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 stycznia 2003 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04.12.2002 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. >>>> 


  U C H W A Ł A   Nr IV/ 29 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 stycznia 2003 roku

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr IV/ 30 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 stycznia 2003 roku

  W sprawie: wytypowania przedstawiciela miasta Polanica Zdrój do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 31 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 lutego 2003 roku

  W sprawie: określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Polanica Zdrój może samodzielnie zaciągać zobowiązania. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 32 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 lutego 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 33 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 lutego 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 34 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 35 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej  poboru w  drodze inkasa  oraz  określenia  inkasentów i  ich wynagrodzenia na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 36 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania   nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 37 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta Polanica Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 38 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 39 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: powierzenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej uprawnień pracodawcy samorządowego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 40 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: rozpatrzenia skargi  na Uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6.01.2003 r Nr IV/29/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi wodno-kanalizacyjne. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr V/ 41 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Edwarda  Szatkowskiego  na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego  w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 42 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku

   W sprawie: budżetu gminy na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 43 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku.

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami:  Wł. Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polskiego i granicą obrębu Piekielna Góra  Miasta Polanica Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 44 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku

  W sprawie: ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 45 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku

   W sprawie: sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz  Radnych  Rady Miejskiej w  Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 46 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku

   W sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Heleny Jurek  dotyczącej zwrotu nakładów  poniesionych  na  remont lokalu mieszkalnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 47 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 48 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  S T A T U T    M I A S T A >>>> 


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 49 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/ 3 /2002 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wybory Przewodniczących tych Komisji. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 50 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  W sprawie: planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 51 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 - częściowe rozdysponowanie rezerwy budżetowej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 52 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 09 maja 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 53 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 09 maja 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 54 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 09 maja 2003 roku

  W sprawie: zmiany uchwały Nr VII/ 50 /2003 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2003 roku. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 55 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku

  W sprawie: upoważnienie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój do podpisania umowy o restrukturyzacji kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 56 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku

  W sprawie: wyrażenia   zgody   na   ustanowienie   hipoteki  na   nieruchomości zabudowanej w obrębie Nowy Zdrój -  działka nr 112 i 114/2. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 57 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 58 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/224/2001 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 59 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku

  W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 72.100,00 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. >>>>


  U C H W A Ł A  Nr X/ 60 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: Statutu Miasta Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A  Nr X/ 61 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 62 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 63 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polanica Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 64 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, a także określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 65 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 66 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: powołania zespołu do  przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników sądowych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 67 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju z dnia 24.04.2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr X/ 68 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: rozpatrzenia skargi  Pani Heleny  Gazdy  na bezczynność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój w sprawie nabycia gruntu. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 69 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 70 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie:  wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe. >>>>

   


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 71 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie: odwołania Skarbnika Gminy. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 72 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie: powołania Skarbnika Gminy. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 73 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie: zmian w uchwale nr X/60/2003 z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie  Statutu  Miasta Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XI/ 74 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie: opinii  o sposobie restrukturyzacji ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 75 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 76 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Leśnej 10 - działki nr: 228/1,  231,   308/1. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 77 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej 1. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 78 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Z. Krasińskiego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 79 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej działki nr 11/1, 11/2 i 11/3. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 80 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zwycięzców 2. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 81 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 82 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie:  wyrażenia opinii  dla projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego 
  w sprawie  przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Przychodni Rejonowej w Polanicy Zdroju. 
  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 83 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie:  wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr V/32/2003  z dnia 6 lutego 2003 r . w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 84 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 37 - działka nr 329/1. obręb Stary Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 85 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 16 i 18 - działki nr:  340/3  i  340/4, obręb Stary Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 86 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 87 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 88 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  określenia trybu i warunków przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 89 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  zmiany Uchwały nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 90 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  przeniesienia własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 91 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 92 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 93 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 94 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 95 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 96 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna  jako podstawy obliczenia podatku leśnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 97 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 98 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 99 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w  drodze inkasa  oraz  określenia  inkasentów i  ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 100 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XV/ 101 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XV/ 102 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/100/2003  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek opłaty targowej zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i  ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XV/ 103 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zmian w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr X/60/2003
  z dnia 26 czerwca 2003 r  w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój. 
  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XV/ 104 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 105 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 106 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 107 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 108 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 109 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 110 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 111 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Naczelnego Lekarza Uzdrowiska. >>>> 


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 112 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wyrażenia opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczących  zmian organizacyjno - prawnych SP ZOZ.  >>>> 


  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 113 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka dotyczącej niewłaściwego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-02-27 (1954 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·