Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2004 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju


  Uchwały Nr XVII/ 114 /2004 - XVII/ 120 /2004 

  Uchwały Nr XVII/ 121 /2004 - XVII/ 131 /2004 

  Uchwały Nr XVIII/ 132 /2004 - XVIII/ 133 /2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XIX/ 134 /2004 - XIX/ 141 /2004

  Uchwały Nr XX/142/2004 - XX/144/2004

  Uchwały Nr XXI/145/2004 - XXI/153/2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XXII/154/2004 - XXII/156/2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XXIII/157/2004 - XXIII/163/2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XXIV/164/2004 - XXIV/166/2004

  Uchwały Nr XXIV/167/2004 - XXIV/181/2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XXV/182/2004 - XXV/199/2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XXVI/200/2004 - XXVI/206/2004 (format PDF)

  Uchwały Nr XXVII/207/2004 - XXVII/211/2004 (format PDF)


  Aby móc przeglądać uchwały  w formacie PDF należy mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Można go pobrać klikając tutaj >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 114 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 z Grupą Żłobkową.  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 115 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2004 >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 116 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Zmiany uchwały Nr XLIII/ 242 /2001 z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną niepublicznych szkół podstawowych>>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 117 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Zmiany uchwały Nr III/ 21 /2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność niepublicznych szkół gimnazjalnych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 118 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Uchwalenia budżetu Miasta na 2004 rok >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 119 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 120 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 121 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Ustalenia opłat pobieranych przez gminę Polanica Zdrój w przypadku przejęcia obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieeli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych bądź podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem odpadów oraz nie wywiązują się z obowiązku usuwania odpadów.  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 122 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 123 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Uchwalenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 124 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 125 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian do uchwały Nr I/ 3 /2002 z dnia 18 listopada 2002 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 126 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Polanicy Zdroju >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 127 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 128 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 129 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Zmiany uchwały Nr XVI/ 109 /2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 130 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Wyrażenia opinii odnośnie projektowanego obszaru specjalnej ochrony "Natura 2000" położonego na terenie Polanicy Zdroju.  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 131 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Smoły na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego  w Polanicy Zdroju. >>>>   U C H W A Ł A   Nr XVIII/ 132 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 marca 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>> 


  U C H W A Ł A   Nr XVIII/ 133 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnosląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 134 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Przystapienia Gminy Polanica Zdrój do Stowarzyszenia Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach". >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 135 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanica Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. >>>>


   U C H W A Ł A   Nr XIX/ 136 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Zmiany uchwały nr XVII/ 115 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 137 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004 >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 138 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 139 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Zaciągnięcia kredytu długoterminowego >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 140 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIX/ 141 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  W sprawie: Określenia zasad korzystania z samochodu niebędącego własnością gminy, do celów związanych z wykonywaniem mandatu radnego. >>>>


  UCHWAŁA  NR  XX/ 142/ 2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29 kwietnia   2004 r.

  W sprawie: Udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta >>>>


  UCHWAŁA Nr XX/143/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29 kwietnia 2004 r 

  W sprawie: Nnadania imienia publicznemu Gimnazjum w Polanicy Zdroju
  . >>>>


  UCHWAŁA Nr XX/144/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  29 kwietnia 2004 r.

  W sprawie:  ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. >>>> 


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 145 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.>>>>


   UCHWAŁA  Nr XXI/ 146 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

   W sprawie: przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Polanica Zdrój. >>>>

  Załącznik do Uchwały nr XXI/ 146 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 czerwca 2004 roku.>>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 147 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004 >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 148 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 149 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w  Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 150 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia  prowadzonych   przez  Gminę Polanica  Zdrój   przedszkoli   publicznych   i   oddziałów   przedszkolnych w  szkołach  podstawowych. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 151 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego. >>>>

  Załącznik od Uchwały Rady Miejskiejw Polanicy Zdroju z dnia 18.06.2004 Nr XXI/151/2004 >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 152 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W sprawie:  wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośłąskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 153 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  W sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich. >>>>  UCHWAŁA  Nr XXII/ 154 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6 lipca 2004 r.

  W sprawie: rozpatrzenia skargi  Pani Anieli Czarnej dotyczącej budowy drogi w obrębie budynku przy ul. Owczej 12. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 155 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6 lipca 2004 r.

  W sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie  w formie darowizny nieruchomości będącej własnością gminy i oddanej w użytkowanie wieczyste >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXII/ 156 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6 lipca 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie  w formie darowizny nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIII/ 157 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 158 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  zmiany Uchwały Nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 roku.
  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 159 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  ustalenia strefy płatnego parkowania i stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych. >>>>, załącznik Nr 3 >>>> (załączniki Nr 1 i 2 pod tekstem uchwały)


  UCHWAŁA  Nr XXIII/ 160 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie  Kłodzkim. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 161 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 162 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 163 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XLVII/271/2002 z dnia 31.01.2002 r. w sprawie dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości.  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 164 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul. Spacerowej 2 oraz utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy.  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 165 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój.  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 166 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpieniu do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru miasta Polanica Zdrój.  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 167 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY WIELISŁAW - POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 168 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY WIELISŁAW - PÓŁNOC miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 169 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP SOKOŁÓWKA - POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 170 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWA SOKOŁÓWKA miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 171 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP SOKOŁÓWKA -LASY miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 172 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP CENTRUM miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 173 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 174 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY ZDRÓJ miasta Polanica Zdrój. >>>> 


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 175 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 176 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP STARY ZDRÓJ - PÓŁNOC miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 177 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 178 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 179 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WIEJSKA miasta Polanica Zdrój
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 180 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLSKIEGO miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 181 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 182 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój>>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 183 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 184 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 185 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 186 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004 Rady Miejskiej w Polanicy
  Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 187 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców
  nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku
  zbywania nieruchomości w drodze przetargu. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 188 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 189 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 190 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 191 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 192 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 193 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 194 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 195 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 18.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości
  i udzielania dotacji niepublicznym szkołom gimnazjalnym. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 196 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/242/2001 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20.09.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną niepublicznych szkół podstawowych. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 197 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: realizacji zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w zakresie odpowiadającym potrzebom Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 198 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: uchylenia Uchwały Nr 225/XXXVI/96 z dnia 25 listopada 1996 roku. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXV/ 199 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16  listopada 2004 r.

  W sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>>

  Załaczniki do powyższej uchwały:
  1.DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  2.DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY >>>>
  3.DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY >>>>
  4.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  5.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO >>>>
  6.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 200 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 201 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Zapewnienia środków finansowych na realizacjęzadania pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska" w zakresie odpowiadającym potrzebom Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 202 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Uchwalenia Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego i Zapobiegania Przestępczości "Bezpieczna Polanica". >>>>

  Program "Bezpieczna Polanica" >>>> (156 KB)


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 203 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 204 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 205 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVI/ 206 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Rozpatrzenia skargi na Sekretarza Gminy dotyczącej nieudostępnienia indywidualnych arkuszy ocen kandydatów konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 207 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 208 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 209 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 210 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Budżetu gminy na 2005 rok >>>>

  Załączzniki do powyższej uchwały:
  załaczniki nr 1 oraz nr 1A >>>>
  załączniki nr 2 oraz nr 2A >>>>
  załącznik nr 2B >>>>
  załącznik nr 3   >>>>
  załącznik nr 4   >>>>
  załącznik nr 5   >>>>
  załącznik nr 6   >>>>
  załącznik nr 7   >>>>
  załącznik nr 7A >>>>
  załącznik nr 8   >>>>
  załącznik nr 8A >>>>

  Objaśnienia do powyższej uchwały:
  wydatki  >>>>
  dochody >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XXVII/ 211 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r.

  W sprawie: Zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-02-27 (3111 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·