Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XVII/114/2004 - XVII/120/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  Uchwała Nr XVII/ 114 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 z Grupą Żłobkową w Polanicy Zdroju, ul. Matuszewskiego 10.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o     samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm. (oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zm. (Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala, co następuje:

  § 1

  Likwiduje  się  Przedszkole   Publiczne   Nr  2   z   Grupą   Żłobkową   w   Polanicy   Zdroju, ul.  Matuszewskiego  10.

  § 2

  Termin   likwidacji   ustala   się   na   dzień   31   sierpnia   2004   roku.

  § 3

  Wykonanie   uchwały   powierza   się   Burmistrzowi   Miasta.

  § 4

  Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała Nr XVII/ 115 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Planu sprzedaży nieruchomości na rok 2004.
                    

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. " a"  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku § 11 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr V/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 4 kwietnia 2003 roku Nr 34 poz. 880) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1

  Uchwala się plan sprzedaży nieruchomości na rok 2004, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.                                                   

   § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Załącznik nr 1 do uchwały
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XXVII/115/2004
  z dn. 26  lutego 2004  roku

  P L A N
  sprzedaży nieruchomości, na rok 2004

  Lp.  POŁOŻENIE                    NR DZIAŁKI              POWIERZCHNIA

  1.    ul.  Słoneczna                        94/5                               645 m 2
  2.
      ul.  Słoneczna                        94/6                               996 m 2
  3.    ul. Polna                                94/11                              958 m 2
  4.
      ul. Polna                                94/12                              869 m 2
  5.    ul. Polna                                94/13                              876 m 2
  6.
      ul. Polna                                94/14                              876 m 2
  7.    ul. Polna                                94/15                              931 m 2
  8.
      ul. Sikorskiego                       72/3                              9043 m 2
  9.    ul. Zdrojowa                           115/6                            3, 0358 ha
  10.
    ul. Wiejska                                2                                 0,3609 ha
  11.
    ul. Wiejska                               7/3                               1,5891 ha
  12.
    ul. Wojska Polskiego                26                               0,6761 ha
  13.  ul. Wojska Polskiego                29                               0,9901 ha
  14.
    ul. Wojska Polskiego                31                               0,0251 ha
  15.
    ul. Wojska Polskiego                32                               0,8074 ha
  16.
    ul. Wojska Polskiego                36                               0,1515 ha
  17.  ul. Kasprowicza                       339                              0,2749 ha
  18.  ul. Gałczyńskiego                   105/1                             1007 m 2
  19.  ul. Żeromskiego                      110/3                             4904 m 2
  20.
    ul. Zwycięzców                  469/3 i 472/7                       2386 m 2          
  21.  ul. Spółdzielców                      576/2                             2412 m 2
  22.
    ul. Bystrzycka                           113                                   93 m 2
  23.
    ul. Bystrzycka                           91/12                              544 m 2
  24.
    ul. Zdrojowa                              114/1                             172 m 2
  25.
    ul. Tranzytowa                           23                               0,3945 ha
  26.  ul. Tranzytowa                           24                               0,8893 ha
  27.  ul. Matuszewskiego 10             297                                1409 m 2
  28.
    ul. Boczna                                 298                                  906 m 2
  29.
    ul. Boczna                                303/5                                203 m 2

  Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji:

  30. ul. Owcza                                  299/1                                  42 m 2
  31.
  ul. Owcza                                  299/2                                    3 m 2
  32.
  ul. Hutnicza                               383/5                                  81 m 2
  33.
  ul. Hutnicza                               383/6                                  32 m 2
  34.
  ul. Rybna                                     337                                 501 m 2
  35.
  ul. Aleja Róż                             416/13                               238 m 2
  36.
  ul. Aleja Róż                             416/14                               164 m 2
  37. ul. Aleja Róż                             416/15                               129 m 2
  38. ul. Aleja Róż                             416/16                               116 m 2
  39.
  ul. Słowackiego                         102/8                                440 m 2

  40. sprzedaż lokali użytkowych:
       -ul. Bystrzycka 23 (sklep odzieżowy " Regina ")
       -ul. Zdrojowa 21a (Bar Kawowy)
       -ul. Zdrojowa 23 (sklep odzieżowy  "Claudia ")
       -ul. Parkowa 9 (restauracja "Kolorowa")
       -ul. Zdrojowa 40 (sklep spożywczy, bar)

  41. sprzedaż lokali mieszkalnych


  Uchwała Nr XVII/ 116 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w  sprawie: Zmiany   uchwały   Nr   XLIII/242/2001   Rady   Miejskiej   w   Polanicy  Zdroju z  dnia 20.09.2001 r.  w   sprawie  szczegółowych  zasad  ustalania  wysokości i  udzielania dotacji  ma działalność dydaktyczną niepublicznych szkół podstawowych.

  Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o   samorządzie gminnym   /Dz. U. Nr  142  z  2001r., poz. 1591 z późn. zm./,   art. 118  ust. 2  pkt 2  ustawy z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach   publicznych   / Dz. U. Nr  15  z  2003 r.,  poz. 148 z  późn. zm./ oraz  art. 90 ust. 1  i  4  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty /Dz.  U.   Nr   67   z   1996  r.,   poz.  329   z   późn.   zm./  R A D A  M I E J S K A  W  POLANICY  ZDROJU  u c h w a l a,   co   następuje:

  § 1

  W  uchwale  Nr   XLIII/242/2001   Rady  Miejskiej  w  Polanicy  Zdroju  z  dnia  20.09.2001 r.: 

  1. W   § 2   dodaje  się   drugie   zdanie   w   brzmieniu   :   "Z   podstawy   obliczania   dotacji wyłącza    się    środki     finansowe     przeznaczone    na     spłatę     zaległych     zobowiązań oraz   pozyskiwane   przez   szkołę   we   własnym   zakresie".

  2. W   § 1,  § 3,  § 4,  § 5     słowa    "Zarząd   Miejski"    w     poszczególnych     przypadkach zastępuje   się   odpowiednio   słowami    "Burmistrz   Miasta".

  § 2

  Wykonanie   uchwały   powierza   się   Burmistrzowi   Miasta.

  § 3

  Postanowienie   § 1  ust. 1   obowiązuje   do   dnia   31.12.2004  roku.

  § 4

  Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała Nr XVII/ 117 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w  sprawie: Zmiany   uchwały   Nr   III/21/2002   Rady   Miejskiej   w   Polanicy  Zdroju z  dnia  18.12.2002r.  w   sprawie  szczegółowych  zasad  ustalania  wysokości i   udzielania   dotacji   niepublicznym   szkołom   gimnazjalnym.

  Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o   samorządzie gminnym   /Dz. U. Nr  142  z  2001r., poz. 1591 z późn. zm./,   art. 118  ust. 2  pkt 2  ustawy z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach   publicznych   / Dz. U. Nr  15  z  2003r.,  poz. 148 z  późn. zm./ oraz  art. 90 ust. 1  i  4  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty /Dz.  U.   Nr   67   z   1996  r.,   poz.  329   z   późn.   zm./ R A D A         M I E J S K A  W   POLANICY    ZDROJU    u c h w a l a,   co   następuje:

  § 1

  W  uchwale  Nr   III/21/2002   Rady  Miejskiej  w  Polanicy  Zdroju  z  dnia  18.12.2002 r.: 

  1. W   § 2   dodaje  się   drugie   zdanie   w   brzmieniu:   "Z   podstawy   obliczania   dotacji wyłącza    się    środki     finansowe     przeznaczone    na     spłatę     zaległych     zobowiązań  oraz   pozyskiwane   przez   szkołę   we   własnym   zakresie".

  2. W   § 1,  § 3,  § 4,  § 5     słowa    "Zarząd   Miejski"    w     poszczególnych     przypadkach zastępuje   się   odpowiednio   słowami    "Burmistrz   Miasta". 

  § 2

  Wykonanie   uchwały   powierza   się   Burmistrzowi   Miasta.

  § 3

  Postanowienie   § 1  ust. 1   obowiązuje   do   dnia   31.12.2004  roku.

  § 4

  Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała Nr XVII/ 118 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Budżetu gminy na 2004 rok.         
                  
             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.109, art. 110, art. 116 ust.1, ust. 4, art. 122, art.124, art.128 ust.2  ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:         

  § 1 

  1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1A, od uchwały, ogółem na kwotę 15 759 368 zł
  2. Dochody budżetu gminy obejmują:         
     1) DOCHODY WŁASNE 13 025 437 zł
       a) Wpływy z podatków 4 769 300 zł
       b) Wpływy z opłat 847 050 zł
       c) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminny 379 200 zł
       d) Dochody z majątku gminy 4 331 000 zł
       e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 40 000 zł
       f) 5% dochodów uzyskiwanych na rezecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10 008 zł
       g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 563 080 zł
       h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego 2 085 799 zł 
     2) SUBWENCJA OGÓLNA  2 300 948 zł
       a) Część oświatowa subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 156 130 zł
       b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 144 818 zł
     3) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  432 983 zł
       a) zadania administracji publicznej 63 592 zł
       b) zadania naczelnych organów władzy 1191 zł
       c) zadania obrony narodowej 500 zł
       d) zadania bezpieczeństwa publicznego 700 zł
       e) zadania opieki społecznej 367 000 zł 

  § 2 

  1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2A, 2B do uchwały, ogółem na kwotę 14 083 469 zł
  2. Wydatki budżetu gminy obejmują:         
     1) wydatki bieżące 12 006 112 zł
     2) wydatki inwestycyjne 2 077 357 zł
            
  3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują: 12 006 112 zł
     1) wynagrodzenia /wynagrodzenia osobowe, prowizyjne, dod. wyn. roczne/ 3 693 908 zł
     2) pochodne wynagrodzeń 713 727 zł
     3) dotacje 1 261 526 zł
     4) wydatki na obsługę długu gminy 388 960 zł
     5) pozostałe wydatki 5 947 991 zł 

  § 3

  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 432.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 8A do uchwały.          

  § 4

  Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł.          

  § 5

  1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 1.675.899,00 zł z przeznaczaniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.          
  2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 3  do uchwały.          
  3. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wraz z harmonogramem planowanych spłat kredytów, pożyczek i odsetek stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

  § 6         

  1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w następujących kwotach:         
     1) przychody 5 443 500 zł
       a) w tym, dotacje z budżetu gminy - zł
     2) wydatki 5 389 600 zł
            
  2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, w następujących kwotach:         
       1) przychody 40 000 zł
       2) wydatki 40 000 zł

  § 7         

  1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.           
  2. Ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2006, zgodnie z załącznikiem nr 7A do uchwały

  § 8

  Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł do dyspozycji Burmistrza Miasta, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków  w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

  § 9

  Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałalmi i paragrafami w obrębie klsyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień  wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacj dla gospodarki pozbudżetowej.

  § 10 

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł.          
            
  2. Upoważania się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł.

  § 11

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 12          

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załączniki nr 2, 2A do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załączniki od nr 2B do 8 do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Załącznik nr 7A do Uchwały Nr XVII/ 118 /04

  Objaśnienie - dochody do Uchwały Nr XVII/ 118 /2004 

  Objaśnienie - wydatki do Uchwały Nr XVII/ 118 /04


  Uchwała Nr XVII/ 119 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn .zm.) oraz art.4 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 147 poz.1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1

  Uchwala się na rok 2004 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków związanych z realizacją przedmiotowego Programu-stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik do uchwały nr XVII/ 119 /2004


  Uchwała Nr XVII/ 120 /04
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z  dnia 26.02.2004

  w sprawie: Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Polanicy Zdroju.

   Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje: 

  I. Postanowienia ogólne.

  § 1

  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. Firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2. Nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki przejściowo gromadzone w zbiornikach bezodpływowych,
  3. Odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych  pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zbierane do typowych pojemników,
  4. Odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne o dużych rozmiarach,
  5. Właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 3880, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,
  6. Zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych tj.: składowiska, kompostownie, sortownie, punkty zlewne nieczystości ciekłych,
  7. zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia służące do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

  § 2

  1. Uchwała określa:
  szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Polanicy Zdroju, rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób ich usuwania, zasady mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, a także terminy i obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.

  § 3

  2. Uchwała obowiązuje:
       a) właścicieli nieruchomości,
       b) kierowników budów,
       c) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
       d) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

  II. Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego.

  § 4

  1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości, dbałości o estetyczny wygląd budynków oraz ich otoczenia poprzez:
       a) Wyposażenie nieruchomości w zakupioną, odpowiednią ilość urządzeń (pojemników) na odpady komunalne, wykluczającą gromadzenie odpadów poza nimi,
       b) utrzymanie miejsc i urządzeń do gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
       c) zawarcie umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości i udokumentowanie korzystania z tych usług (okazanie umowy i dowodów wpłaty funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji),
       d) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów: szkło białe i kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, aluminium, baterie,
       e) niezwłoczne oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota, opadających liści i innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
       f) likwidację śliskości chodnika położonego przy granicy nieruchomości poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi,
       g) usuwanie z dachu sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, niezwłocznie po ich pojawieniu się.
       h) wykaszanie traw.
  2. Zgarnianie z chodników na jezdnię śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń jest zakazane.
  3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie posesji stanowiącej własność pod warunkiem, że ścieki odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.
  4.Wprowadza się zakaz mycia pojazdów samochodowych w miejscach innych niż myjnie                           i tereny wymienione w pkt. 3.
  5. Dopuszcza się naprawy własnych pojazdów samochodowych na terenie posesji stanowiącej własność za wyjątkiem napraw blacharsko-lakierniczych.
  6. Zabrania się wypalania na posesjach traw oraz spalania wszelkiego rodzaju odpadów i pozostałości roślinnych.
  7. Wykonanie obowiązków o których mowa w pkt. 1-6 na terenie budowy należy do kierownika budowy.

  § 5

  1. Obowiązek uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
  2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi. Zarząd drogi zobowiązany jest również do:
       a) zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
       b) pozbycia się śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości  z chodników przyległych do drogi publicznej.
  3. Powożący zaprzęgiem konnym obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez konie na drodze.

  III. Zasady rozmieszczania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, ich rodzaje oraz częstotliwość usuwania odpadów.

  § 6

  1. Urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być ustawione w obrębie nieruchomości w miejscu umożliwiającym dojazd i łatwe opróżnianie.
  2. Rodzaj urządzeń:
       a) dla nieruchomości zabudowanych z wyjątkiem budynków wielolokalowych - ogólnie dostępne w handlu, pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów (0,11 m3),     
       b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz przeznaczonymi na czasowy lub stały pobyt ludzi - pojemniki o pojemności co najmniej 240 litrów (0,24 m3),
       c) dla osiedli mieszkaniowych - kontenery o pojemności od 7 do 20 m3,
       d) w miejscach o intensywnym ruchu pieszym, wzdłuż dróg publicznych oraz parkach - pojemniki trwale przymocowane do podłoża o pojemności co najmniej 50 litrów (0,05 m3),
       e) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się odpowiednio oznakowane, kolorowe pojemniki, rozmieszczone na terenie miasta lub nieruchomości i tak:
             · pojemnik niebieski przeznaczony jest na makulaturę,
             · pojemnik zielony na szkło kolorowe,
             · pojemnik brązowy na szkło białe,
             · pojemnik żółty na plastik i aluminium,
             · pojemnik czerwony na baterie,
             · pojemniki siatkowe na plastikowe butelki.
  3. W sytuacjach wyjątkowo krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest ich gromadzenie w szczelnych i zawiązanych workach z tworzywa dostarczanych przez firmę wywozową.
  4. Wywóz odpadów powstających na terenie nieruchomości takich jak gruz, szlaka itp.  będzie się odbywał przez firmę wywozową na dodatkowe zlecenie.
  5. Niedopuszczalne jest wystawianie worków poza teren nieruchomości.
  6. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne gorącego popiołu i żużlu, gruzu, a także odpadów niebezpiecznych (toksycznych, żrących, wybuchowych itp).
  7. Odpady komunalne powinny być wywożone z następującą częstotliwością:
       a) z budynków sanatoryjnych, domów wypoczynkowych, pensjonatów, szkół, przedszkoli, żłobków oraz punktów zbiorowego żywienia - jeden raz w tygodniu,
       b) z osiedli mieszkaniowych w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie
       c) z budynków jednorodzinnych i pozostałych - jeden raz w tygodniu,
       d) z koszy ulicznych w miejscach intensywnego ruchu pieszego w okresie maj-wrzesień - codziennie (oprócz niedzieli i świąt), w pozostałych miesiącach i z innych miejsc co drugi dzień,
       e) z tzw. wystawek odpadów wielkogabarytowych - jeden raz w roku (wiosną) zgodnie z podanym do publicznej wiadomości terminem przeprowadzenia akcji,
  8. Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych ustalają właściciele nieruchomości i firma wywozowa w zawartej umowie.
  9. Wywóz odpadów z miejskich punktów segregacji do sortowni prowadzony jest w sposób regularny, z częstotliwością wywozu - od maja do września jeden raz w tygodniu, a od października do kwietnia jeden raz na dwa tygodnie.
  10. W przypadku organizowania imprez masowych na wolnym powietrzu, teren na którym odbywa się impreza należy wyposażyć w przenośne pojemniki na odpady. Za ustawienie pojemników i ich wywóz odpowiedzialny jest organizator imprezy.
  11. Za usuwanie odpadów komunalnych nagromadzonych w koszach ulicznych usytuowanych na terenach gminy odpowiada gmina, w pasie drogowym - zarządzający drogą publiczną, a w odniesieniu do przystanków komunikacji zbiorowej przedsiębiorcy, którzy korzystają z takich przystanków.
  12. Za miejsca o intensywnym ruchu pieszym, o których mowa w pkt. 7 uważa się: deptak, Park Zdrojowy oraz ulice Warszawska, Kłodzka (do skrzyżowania z ul. Tranzytową), Al. Wojska Polskiego, Parkowa, Cicha, Zdrojowa (do skrzyżowania z ul. Górską).
  13. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów udostępnia właścicielom nieruchomości przedsiębiorca uprawniony, prowadzący działalność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, z którym gmina zawarła umowę. Właściciel ponosi koszt odtworzenia pojemnika, jeżeli jego zniszczenie zostało spowodowane przyczynami innymi niż normalne zużycie.
  14. Miejsca ustawienia pojemników do segregacji udostępnionych przez gminę, ustala firma wywozowa w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.

  IV. Zasady postępowania z nieczystościami ciekłymi.

  § 7

  Jedynym miejscem pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości nie skanalizowanych jest stacja zlewcza na terenie oczyszczalni ścieków.

  § 8

  1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamba:
       a) w ciągu roku od daty wejścia w życie niniejszej uchwały  -  w odniesieniu do nieruchomości położonych przy ulicach wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej,
       b) w ciągu roku od dnia przekazania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej - w odniesieniu do pozostałych nieruchomości,
       c) sposób przyłączenia musi być uzgodniony z właścicielem sieci.
  2. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego dopuszczalne jest stosowanie szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe bądź instalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
  3. Gnojowniki w gospodarstwach rolnych muszą posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany oraz spełniać wymogi przepisów prawa budowlanego.

  § 9

  Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością co najmniej jeden razy w kwartale. Nie może nastąpić przepełnienie i wypływ ścieków ze zbiornika i skażenie środowiska.

  V. Szczegółowe zasady rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

  § 10

  Ustala się normatywy nagromadzenia odpadów komunalnych określone w  Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Ustala się normatywy ilości nieczystości ciekłych w przypadku braku przyłącza kanalizacyjnego do budynku:
       a) dla nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej - 80% zużytej wody wg stanu licznika lub ryczałtu,
       b) dla nieruchomości nie podłączonych do sieci wodociągowej 0,70 m3/osobę/m-c.

  § 12

  Do weryfikacji i uaktualniania norm o których mowa w § 10 i § 11 upoważniony jest Burmistrz Miasta.

  § 13

  1. Opłatę za wywóz odpadów ustala się przyjmując za podstawę obliczeń liczbę osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych, liczbę uczniów i pracowników w szkołach, przedszkolach i żłobkach, normatyw nagromadzenia odpadów oraz cenę jednostkową.
  2. Liczbę osób, o której mowa w pkt. 1 ustala się na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok naliczania opłaty. Dopuszcza się weryfikację liczby osób w trakcie roku tylko w przypadku istotnych zmian mających wpływ na wysokość opłaty.
  3. Opłatę za wywóz odpadów ze szpitali, sanatoriów, domów wczasowych, hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych ustala się na podstawie rzeczywistej ilości wywiezionych odpadów lub ilości wynikającej z zawartej umowy oraz ceny jednostkowej.
  4. Opłatę za wywóz odpadów z lokali gastronomicznych, handlowych, usługowych itp. ustala się na podstawie powierzchni użytkowej lokalu, normatywu nagromadzenia odpadów oraz ceny jednostkowej.

  § 14

  1. Dowody wpłaty za wykonane usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości obowiązany jest przechowywać przez okres dwóch lat od daty wystawienia.
  2.W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług firmy wywozowej, gmina może przejąć ten obowiązek pobierając od właściciela opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/ 121 /2004 z dnia 26lutego 2004 r.

  VI. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zasady postępowania z  padłymi zwierzętami  bezdomnymi.

  § 15

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe powinny zapewniać ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi, a w szczególności:
       a) oznakować i rejestrować w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie,
       b) uzyskać odpowiednie zezwolenia na utrzymanie lub hodowlę psów ras uznanych za agresywne,
       c) w przypadku zbycia lub padnięcia psa osoba utrzymująca ma obowiązek jego wyrejestrowania,
       d) poddawać zwierzęta wymaganym szczepieniom ochronnym,
       e) przestrzegać obowiązku wyprowadzania  psów na smyczy i w kagańcu,
       f) zwalniać psy ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,
       g) niezwłocznie usuwać odchody zwierzęcia powstałe podczas jego przebywania na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (klatkach schodowych, chodnikach, trawnikach itp.),
       h) sprawować dozór nad zwierzętami i nie dopuszczać zakłóceń ciszy i spokoju przez te zwierzęta.
  2. Właściciel psa przebywającego poza mieszkaniem (pilnującego zabudowania lub terenu) zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia posesji, aby uniemożliwić zwierzęciu samowolne wydostanie się na zewnątrz, oraz umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z oznaczeniem "Uwaga pies".
  3. Zabrania się wprowadzania psów i kotów na place zabaw dziecięcych.


  4. Zwierzęta domowe przebywające w miejscach publicznych bez opieki ich właścicieli uważane są za bezdomne, będą wyłapywane a następnie umieszczane w schronisku dla zwiarząt.

  § 16


  1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie obszarów "A" i "B" ochrony uzdrowiskowej okreslonych w statucie uzdrowiska.
  2. Na pozostałych terenach miasta dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich z zachowaniem właściwego stanu sanitarnego i ochrony srodowiska.
  3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może byc uciążliwe dla otoczenia.
  4. Prowadzący chodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiazany do:
  a) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów w sposób zgodny z wymogami niniejszej uchwały,
  b) zgłaszania padłych zwierząt do zakładu utylizacji wskazanego przez Urząd Miejski w Polanicy Zdroju.

  § 17


  1. Za usunięcie zwłok bezdomnych zwierząt z nieruchomosci gminy lub nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego odpowiedzialne jest firma świadcząca usługi wywozu odpadów.
  2. Z pozostałych terenów właściciel nieruchomości.

  VII. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania


  § 18


  1. Wprowadza się obowiązek corocznej deratyzacji nieruchomości przez właścicieli nieruchomości a w szczególności: piwnic, strychów, węzłów cieplnych, magazynów i budynków gospodarczych, kolektorów sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych oraz sąsiedztwa pojemników na odpady komunalne w terminach od 1 października do 15 listopada.
  2. Podmioty zlecające i wykonujace deratyzację w terminie dwóch tygodni od jej zakończenia zobowiązane są złożyć pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej akcji Burmistrzowi.

  VIII. Postanowienia końcowe.


  § 19


  1. Funkcję kontrolną i egzekucyjną nad przestrzeganiem przepisów niniejszej uchwały sprawować będzie Straż Miejska.


  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa stosowane będą środki przewidziane prawem o wykroczeniach.


  § 20


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 21


  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr 240/XXXIX/97 z dnia 29.01.1997r
  (z późn. zmianami) w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Polanicy Zdroju.

  § 22


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  *****************************************************************************

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-02-27 (1378 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·