Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XVII/121/2004 - XVII/131/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  Uchwała nr XVII/  121 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Ustalania opłat pobieranych przez Gminę Polanica w przypadku przejęcia przez Gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych, bądź podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem odpadów oraz nie wywiązują się z obowiązku usuwania odpadów.  

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 i 6 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1

  1. Ustala się następujące stawki opłat pobieranych przez Gminę Polanica  Zdrój, w przypadku przejęcia przez Gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych, bądź podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem odpadów poprzez okazanie umowy i dowodów wpłaty za usługi lub okazanie dowodów wpłaty za składowanie odpadów, a nadto  nie wywiązują się z obowiązku usuwania odpadów:

     1) 80 zł za przejęcie obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych luzem,

     2) 24 zł za przejęcie obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 litrów (0,11 m3),

     3) 800 zł za przejęcie obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z kontenera,

     4) 32 zł za przejęcie obowiązku usuwania i unieszkodliwiania 1 m3 ciekłych odpadów komunalnych.
   
  2. Dla ustalenia zakresu obowiązków przejmowanych przez Gminę w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przyjmuje się wielkości podane w  załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/ 120/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Polanicy Zdroju.
  3. W imieniu Gminy usługę usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonuje firma wywozowa na pisemne polecenie Straży Miejskiej.
  4. Podstawą do żądania uiszczenia opłaty określonej w ust. 1 jest faktura wystawiona właścicielowi lub zarządcy nieruchomości uchylającemu się od obowiązku usuwania opadów komunalnych. 

  § 2

  1. Stawki określone w § 1 ust. 1 nie zawierają podatku Vat.
  2. Stawki określone w § 1 ust. 1 ulegają zmianie proporcjonalnie do zmian stawek opłat stosowanych przez firmę wywozową.

  § 3

  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XXVII/162/2000 z dnia 5.06.2000 r.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/122/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 r.

  w sprawie: Uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2004.

  Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) Rada Miejska w Polanicy Zdroju   u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  Uchwala się Plan Pracy Rady Miejskiej na 2004 r w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej .

  § 3

  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/ 123 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 r.

  w sprawie: uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2004.

  Na podstawie art. 21. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz § 61 Statutu Miasta ( Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 26 czerwca 2003 r. ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju   u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  Uchwala się Plany Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na  2004 rok: tj:
  1. Komisji Rewizyjnej  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały.  
  2. Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej - w brzmieniu stanowiącym                 
  załącznik nr 2 do  uchwały. 
  3. Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej - w brzmieniu .  stanowiącym  załącznik nr 3 do  uchwały.
  4. Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do  uchwały.
  5. Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do  uchwały.
  6. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do  uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały  powierza się Przewodniczącym w/w Komisji  Rady Miejskiej .

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/ 124/ 2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 r.


  w sprawie: Zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

  Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 10080 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz  § 73  Statutu Miasta  (Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 26 czerwca 2003 r.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju   u c h w a l a , co następuje:

  § 1

  Na skutek złożonej rezygnacji odwołuje się Radnego Andrzeja Sidorowicza   ze składu  Komisji Rewizyjnej. 

  § 2

  Stwierdza się, że w skład Komisji Rewizyjnej został wybrany  Radny  Zbigniew Bilan.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała  nr  XVII / 125 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego   2004 r.

  w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/ 3 / 2002 z dnia  18 listopada 2002 r w sprawie  powołania stałych  Komisji Rady Miejskiej ,ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )  oraz § 9 kpt. 1 i 2  Statutu Miasta (Uchwała Nr X/60/2003 z dnia  26 czerwca 2003 r)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju UCHWALA, co następuje:

  § 1

  W wyżej cytowanej uchwale wprowadza się  następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt. 3  dopisuje się do składu Komisji  Edukacji, Kultury i Turystyki Radnego Andrzeja Sidorowicza 

  2. w § 1 pkt 1  wykreśla się  ze składu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej  Radnego Zbigniewa Bilana 

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/ 126 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 roku
  .

  w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Polanicy Zdroju

  Na podstawie art.5b ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) RADA MIEJSKA w POLANICY ZDROJU  U C H W A L A, co następuje:

  § 1

  1. Pragnąć stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki umożliwiające czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej  wyraża się zgodę na utworzenie
  Młodzieżowej Rady Miasta

  2. Statut Młodzieżowej Radzie Miasta nadaje odrębna uchwała.

  § 2

  1. Młodzieżowa Rada Miasta składająca się z przedstawicieli młodzieży, mieszkańców Polanicy Zdroju, ma charakter konsultacyjny (opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy) wobec działań organów gminy w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć  istotne dla niej znaczenie.

  2. W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą przedstawiciele młodzieży zainteresowanej pracami  w samorządzie lokalnym i działalnością publiczną gminy.

  § 3

  Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

  § 4

  Rada Miejska w Polanicy Zdroju deklaruje wsparcie finansowe konkretnych działań
  Młodzieżowej Rady Miasta- w ramach uchwalonego budżetu  gminy.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta , a  w szczególności zapewnienie warunków administracyjno-technicznych niezbędnych do funkcjonowania  Młodzieżowej Rady.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/ 127 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 r.

  w sprawie: nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta.

  Na podstawie art.  5b ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) , w związku z uchwałą Nr XVII/126/2004  z dnia 26 lutego 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na  utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta  - Rada Miejska w Polanicy Zdroju   n a d a j e  jej  Statut, o treści:

  Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

  § 1

  1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta zwanej dalej "Radą".
  2. Siedzibą  Młodzieżowej rady jest Miasto Polanica Zdrój .
  3. Rada jest reprezentacją młodzieży Miasta Polanica Zdrój   w wieku 14-23 lat i składa się z 15 Radnych
  4. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych wybieranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Rady określoną w Rozdziale 9 Statutu. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.
  5. Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Wszelkie próby politycznego oddziaływania przez któregokolwiek z Radnych, będzie, po zbadaniu sprawy przez Prezydium i przegłosowaniu wniosku zgodnie z § 18, ust 1 Statutu. karane usunięciem z Rady,
  6. Kadencja Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczona jest od daty wyborów.
  7. Młodzieżowa Rada Miasta nie posiada osobowości prawnej.

  Rozdział 2 Cele i środki działania.

  § 2

  Celem działania Rady jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w Mieście

  § 3

  Rada realizuje swoje cele poprzez:
     1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia;
     2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście;
     3) podejmowanie działań propagujących cele Rady,
     4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
     5) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej.
     6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady

  § 4

  Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Młodzieżowej Rady Miasta, części budżetu miasta  . Rada może również starać się pozyskiwać środki  na te cele z  innych źródeł.

  Rozdział 3 Organy Rady.

  § 5

  1. Rada wybiera następujące organy:
     1) Prezydium Rady;
     2) Komisję Rewizyjną;
     3) zespoły problemowe.
  2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.

  § 6

  1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane drogą uchwały Rady na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika. W skład Prezydium nie mogą wchodzić osoby, które nie posiadają mandatu Radnego.
  2. Rada wybiera Prezydium bezwzględną większością składu rady, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym. Prezydium wybierane jest w okresie nie krótszym  niż 14 dni, a nie dłuższym niż 30 dni od daty wejścia w życie wyników wyborów do Rady.
  3. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu Rady lub przewodniczącego.
  4. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na następnej Sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od Sesji, na której zgłoszono wniosek,
  nie później jednak niż przed upływem miesiąca.
  5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 3-4.
  6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.
  7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.
  8. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji. Nowe Prezydium rozpoczyna swoją pracę po przygotowaniu przez Komisję Rewizyjną, raportu zamknięcia poprzedniej kadencji. Raport, zatwierdzony przez Radę, powinien zawierać informacje o stanie budżetu Rady, jej majątku oraz dokumentacji. Podobny raport sporządza się w sytuacji rezygnacji lub odwołania w czasie kadencji Prezydium Rady, oraz w przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego Rady.

  § 7

  1. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie. Realizacja przez Prezydium polityki finansowej podlega corocznie zaaprobowaniu sprawozdania finansowego przedstawionego przez Prezydium, w okresie nie mniejszym niż 1 miesiąc, a nie dłuższym niż 2 miesiące od zakończenia roku budżetowego.
  2. Uchwała Rady w sprawie nie przyjęcia sprawozdania finansowego Prezydium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Prezydium, chyba, że po zakończeniu roku budżetowego Prezydium zostało odwołane z innej przyczyny.
  3. Rada rozpatruje sprawę odwołania Prezydium z przyczyny określonej w ust. 2 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie przyjęcia sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie uchwały Rady o nie przyjęciu sprawozdania finansowego i po wysłuchaniu wyjaśnień Prezydium, Rada może odwołać Prezydium zgodnie z § 6, ust. 3-4.

  § 8

  Do zadań Prezydium należy w szczególności:
     1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
     2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
     3) wykonywanie budżetu,
     4) realizacja uchwał Rady.

  § 9

  1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy:
     1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,
     2) podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach nagłych, po konsultacji
  z właściwym ze względu na zakres kompetencji Członkiem Prezydium, za wyjątkiem decyzji finansowych;
     3) zwoływanie Sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,
     4) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,
     5) składanie Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej.
  2. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium, Przewodniczący ma decydujący głos

  § 10

  Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących Rady należy:
     1) koordynacja działań zespołów problemowych Rady,
     2) w razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami Rady; kierownictwo obejmuje wiceprzewodniczący starszy wiekiem, chyba, że Przewodniczący wskaże innego.

  § 11

  Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy:
     1) prowadzenie dokumentacji Rady,
     2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
     3) składanie Radzie sprawozdań z działalności Prezydium,
     4) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

  § 12

  Do kompetencji i zadań Skarbnika Rady należy:
     1) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem działalności finansowej Rady,
     2) składanie sprawozdań finansowych Radzie raz na trzy miesiące.

  § 13

  1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 3 Radnych.
  3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium.
  4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Rady i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia sprawozdania finansowego Prezydium Rady.
  5. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski 1/4 składu Rady o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium.
  6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
  7. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodniczącego o odwołanie poszczególnych członków Prezydium.
  8. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie Radnego.
  9. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji. Wybór Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu przez Radę.
  10. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub 5 członków Rady
  w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

  § 14

  1. Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie zadań wynikających z uchwały Rady.
  2. Skład osobowy zespołu, zakres jego zadania i termin realizacji określa uchwała Rady.
  3. W toku prac zespołów problemowych Rada może, na wniosek zgłoszony przez Radnego dokonać zmian w składach liczbowych i osobowych zespołów.
  4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 - 3 Rada podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  5. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia celu, chyba, że uchwała stanowi inaczej.
  6. Zespół ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Radą za realizację zadania.
  7. Zespół może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

  Rozdział 4 Radni Młodzieżowej Rady Miasta.

  § 15

  1. Radnym może być każdy mieszkaniec Miasta Polanicy Zdroju w wieku od 14 do 23 lat
  2. Kadencja Radnych kończy się wraz z końcem kadencji Rady.
  3. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu, na I sesji, uroczystego ślubowania o następującej treści: "Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży miasta Polanica Zdroju, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady". Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo "ślubuję". Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

  § 16

  Radny ma prawo:
     1) wybierać i być wybieranym do organów Rady,
     2) zgłaszać postulaty i inicjatywy,
     3) składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,
     4) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych,
     5) uzyskać każde  informacje dotyczącej prac Rady,
     6) domagać się wniesienia pod obrady Sesji, spraw które uważa za społecznie pilne
  i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców;
     7) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju oraz jej Komisji.

  § 17

  Radny ma obowiązek:
     1) przestrzegać Statutu i uchwał Rady,
     2) uczestniczyć w realizacji celów Rady,
     3) uczestniczyć w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach zespołów problemowych do których został wybrany,
     4) informować swoich wyborców o działalności Rady,
     5) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Rady,
     6) przedłożyć usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
     7) powiadomić o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodniczącego Rady.

  § 18

  1. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwołuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub minimum 5 Radnych większością 2/3 głosów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

  2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji.

  Rozdział 5 Sesje Rady

  § 19

  Rada odbywa Sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

  § 20

  1. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Prezydium lub co najmniej 5 liczby Radnych w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Przewodniczący Rady ma prawo do zwołania Sesji nadzwyczajnej Rady.
  3. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji Rady, obecnych Radnych uważa się za powiadomionych.
  4. Sesja nadzwyczajna Rady może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii państwa lub Miasta. W czasie uroczystej Sesji można pominąć w porządku obrad niektóre punkty określone w § 27, a wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.

  § 21

  1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i godzinę.
  2. O Sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem Sesji.
  3. O Sesji powiadamia się Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w trybie przewidzianym w ust. 2.
  4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu Sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.
  5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą Sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym.

  § 22

  Listę gości zaproszonych na Sesję ustala Przewodniczący Rady.

  § 23

  Posiedzenia Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 24

  1. Rada podejmuje uchwały w obecności kworum - co najmniej połowy składu Rady.
  2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad, Przewodniczący Rady podejmuje decyzje o przerwaniu Sesji, wyznaczając jej nowy termin.

  § 25

  1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach jeden z Wiceprzewodniczących.
  2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Polanicy Zdroju"

  § 26

  1. Na początku Sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności Radnych stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin Sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku, z którymi Sesja się nie odbyła.
  2. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski w tej sprawie
  i wnioski o charakterze formalnym.
  3. Przedmiotem wniosków o charakterze formalnym mogą być w szczególności sprawy, o których mowa w § 21, ust.  2. W każdym momencie Sesji Przewodniczący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być ponadto sprawy:
     1) odroczenie dyskusji i skreślenie danego tematu z porządku obrad - zakończenie dyskusji i przystąpienie do podjęcia uchwały,
     2) zamknięcie listy mówców,
     3) stwierdzenie kworum,
     4) naruszenia w toku prac Rady Statutu Rady.
  4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada podejmuje uchwałę w tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

  § 27

  1. W przypadku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych, przewiduje możliwość zgłaszania interpelacji przez Radnych.
  2. Radni składają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Rady lub zespoły problemowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające pytania.
  3. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie Sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni, w zależności od charakteru interpelacji.
  4. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać władzom miasta pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.
  5. W porządku obrad każdej Sesji, z wyjątkiem uroczystych, przewiduje się również wolne głosy i zapytania, składane przez młodzież miasta Polanicy Zdroju w formie trybuny obywatelskiej. Przez wolne głosy należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Radę.

  § 28

  1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może, za zgodą Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.
  2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
  3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom nie będącym Radnymi po uprzednim zgłoszeniu się tych osób do listy mówców.
  4. Listę mówców prowadzi Sekretarz Rady.

  § 29

  1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad w tym odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na Sesji.
  2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na Sesji. Ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole Sesji.
  3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze Sesji Rady.

  § 30

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy Sesję wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Polanicy Zdroju"

  § 31

  1. Z każdej Sesji, Sekretarz Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji. Protokoły z Sesji są wykładane do wglądu w Biurze Rady Miasta w terminie 14 dni od zakończenia Sesji.
  2. Protokół z każdej Sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na następnej Sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na Sesji do rozstrzygnięcia Rady.

  § 32

  1. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
  2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Rady, które mogą być odnotowane w protokole Sesji.

  § 33

  1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Rady, zespoły problemowe, co najmniej 5 Radnych lub Prezydium Rady.
  2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie polanickich szkół.

  § 34

  1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady.
  2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad Sesji, Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium.
  3. Projekt uchwały powinien zawierać przede wszystkim:
     1) datę i tytuł uchwały,
     2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
     3) merytoryczną treść;
     4) motywację podjęcia uchwały,
     5) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad ich wykonaniem,
     6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,
     7) uzasadnienie.

  § 35

  1. Uchwały opatruje się numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę Sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.
  2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.
  3. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem Sesji Sekretarz.

  § 36

  1. W sytuacjach kiedy nie ma określonego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w trybie określonym w § 24 Statutu.
  2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych tj. wyboru bądź odwołania Członków Prezydium, zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  3. Rada może w każdej sytuacji postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

  § 37

  1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej Radnych niż "przeciw" projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.
  2. Bezwzględna większość głosów oznacza, że na prawomocnie obradującej Sesji więcej niż połowa Radnych opowiedziała się "za" projektem uchwały.

  § 38

  1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się".
  2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się kartki, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
  3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na Sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.
  4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole Sesji.

  Rozdział 6 Działalność konsultacyjna Rady

  § 39

  1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie miasta, oraz Burmistrzowi opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.
  2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Radę stanowiska.
  3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
  4. Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miasta projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał.

  Rozdział 7 Praca w radzie osób spoza jej składu

  § 40

  1. Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu.
  2. Zasady współpracy między radą a chętnymi osobami określa uchwała rady.

  Rozdział 8 Opieka merytoryczna

  § 41

  1. Burmistrz Polanicy Zdroju powołuje Opiekuna Młodzieżowej Rady, zwanego dalej Opiekunem.

  Rozdział 9 Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta

  § 42

  Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta

  § 43

  1. Do Rady może kandydować osoba, która jest mieszkańcem Polanicy Zdroju w wieku od 14  do  23 lat

  § 44

  Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

  § 45

  1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca Młodzieżowa Rada Miasta powołuje Miejską Komisję Wyborczą składającą się z 3 do 5 osób.
  2. Jeśli powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Radę nie będzie możliwe, zadanie to wykonuje Przewodniczący Rady Miasta .Zapis ten ma także zastosowanie przy wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta I kadencji.
  3. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.
  4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć kandydat na radnego.
  5. Wybory zarządza Miejska Komisja Wyborcza w terminie 1 miesiąca przed upływem kadencji Rady.
  6. Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej 45 dni od ich zarządzenia. 

  § 46

  1. Siedzibami obwodów głosowania, które są jednocześnie okręgami wyborczymi są :
       1) Gimnazjum Publiczne
       2) Gimnazjum Niepubliczne "Edukator"
       3) Miejskie Centrum Kultury
  2. Uprawnieni do głosowania uczniowie Gimnazjum głosują w w/w okręgach
        wyborczych w szkołach gimnazjalnych .
  3. Wyborcy niebędący uczniami lokalnych gimnazjów głosują wyłącznie w siedzibie okręgu wyborczego  w Miejskim Centrum Kultury. 

  § 47

  1. Za organizację wyborów odpowiedzialna jest Okręgowa Komisja Wyborcza, której skład osobowy określa Miejska Komisja Wyborcza. Kandydaci na radnych  przedstawiają proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z zaznaczeniem osoby, która będzie pełniła funkcję Przewodniczącego Komisji.
       1) Powyższy wniosek należy złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od daty poinformowania.
  2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 lub 5 osób w zależności od potrzeb okręgu.
  3. W pracach komisji nie może brać udziału kandydat na radnego.
  4. Okręgowe Komisje Wyborcze w poszczególnych okręgach ustalają godzinę rozpoczęcia
  i zakończenia wyborów w ramach ustalonego czasu przez Miejską Komisję Wyborczą oraz informują ją o swojej decyzji.

  § 48

  Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 25 osób w wieku od 14 do 23 lat zamieszkujących na terenie miasta Polanica Zdrój.

  § 49

  1. Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię, nazwisko, adres, rok urodzenia  numer legitymacji szkolnej lub PESEL osoby popierającej i własnoręczny podpis. Wzór listy osób popierających kandydaturę stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
  2. Listy te powinny zostać złożone przez Okręgową Komisję Wyborczą w Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 14 dni od daty poinformowania pisemnie o wyborach.
  3. Na podstawie list osób popierających Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

  § 50

  1. W przypadku, kiedy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyborów do Rady, w danym Okręgu Wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub liczba kandydatów jest mniejsza lub równa ilości mandatów przypadających na dany okręg, wówczas Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie informuje wyborców oraz Miejską Komisję Wyborczą o zaistniałej sytuacji i przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów o 5 dni .
  2. Jeżeli w danym okręgu wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców danego okręgu wyborczego w drodze obwieszczenia.
  3. Jeżeli w danym okręgu wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nadal liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany okręg, wówczas danych kandydatów uważa się za wybranych, jeżeli w głosowaniu uzyskają więcej głosów "za" niż "przeciw".

  § 51

  Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem jej ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą.

  § 52

  Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

  § 53

  1. Głosujący otrzymuje od Okręgowej Komisji Wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczątką Miejskiej Komisji Wyborczej.
  2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
  3. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera
  znak "X ".
  4. Liczba nazwisk zaznaczonych na karcie (znaków " X ") nie może być większa niż liczba mandatów w danym okręgu, która pozostaje do obsadzenia.
  5. Karty puste należy uznać za ważne, ale bez dokonania wyboru.
  6. W przypadku głosowania w Okręgu, o którym mowa w § 50 ust. 3, wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" przy nazwisku kandydata. Postawienie znaku "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" przy nazwisku kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na radnego. 

  § 54

  1. Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
  2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej ilości głosów, Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni przeprowadza kolejne wybory. Na kartach do głosowania umieszcza się jedynie nazwiska tych kandydatów.

  § 55

  1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania jego wyników.
  2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
       - liczbę osób uprawnionych do głosowania,
       - liczbę wydanych kart do głosowania,
       - liczbę oddanych głosów,
       - liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
       - liczbę głosów nieważnych,
       - liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,
       - nazwiska i imiona osób wybranych Radnych.
  3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej i podają wyniki głosowania do wiadomości wyborcom, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym okręgu.
  4. Powyższy protokół wraz z kartami do głosowania powinien być przekazany Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów.

  § 56

  W przypadku gdy okręg wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w Statucie Rady liczbę radnych, Młodzieżowa Rada Miasta może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej do Rady. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

  § 57

  1. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady następuje wskutek zrzeczenia się mandatu lub po wymeldowaniu się z Polanicy Zdroju.
  2. Radny, który nie przestrzega Statutu Rady i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może zostać pozbawiony mandatu na podstawie uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Zasady i tryb podejmowania niniejszej uchwały określa Statut Rady.

  § 58

  Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane.

  § 59

  Miejska Komisja Wyborcza 9 dni po wyborach na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza w formie zwyczajowo przyjętej wyniki wyborów. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w życie po upływie 45 dni od daty jej ogłoszenia. W przypadku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w trybie § 56 Ordynacji, wyniki wyborów wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

  § 60

  I Sesję nowowybranej Młodzieżowej Rady Miasta zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady ustępującej kadencji. Sesja ta zwoływana jest w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady. Jeśli zwołanie Sesji przez Przewodniczącego ustępującej kadencji nie będzie możliwe, wówczas Sesja zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady Miasta

  § 61

  Zmiany ordynacji wyborczej dokonywane są w trybie jej nadania. Młodzieżowa Rada Miasta może wnioskować o dokonanie zmian w ordynacji.

  Rozdział 10 Postanowienia końcowe

  § 62

  Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane w następnej kadencji.

  § 63

  Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.

  § 64

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/ 128 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 lutego 2004 roku

  w sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( D.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz
  § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U.Nr 33 poz.264 )   Rada Miejska w Polanicy Zdroju
  u c h w a l a , co następuje:

  § 1

  1. Ustala się  dla Burmistrza Miasta Pana Jerzego TERLECKIEGO dodatek specjalny w wysokości 20 % ( łącznego wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego) tj.1.132.00 zł  brutto miesięcznie.
  2. Przyznanie dodatku związane jest z pełnioną funkcją i wyznaczeniem dla Burmistrza zadania zmniejszenia w roku 2004 zadłużenia gminy powstałego w latach 1998 - 2002, w stopniu zapewniającym płynność  finansową oraz stabilność funkcjonowania gminy.

  § 2

  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony - od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 r.i stanowić będzie dodatkowy składnik wynagrodzenia ustalonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/16/2002 z dnia 04.12.2002 r.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A  Nr XVII/ 129 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia  26 lutego 2004 r.

  w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr XVI/ 109 /2003 z 30 grudnia 2003 roku.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz
  art.22 ust.4a i 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.U.z 2001 Nr 81 poz.889 z późn.zm.) RADA MIEJSKA   w  POLANICY ZDROJU  u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  W uchwale Rady Miejskiej  Nr XVI/109/2003 z dnia  30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

  "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego".

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała Nr  XVII/130/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26.02.2004


  w sprawie: Wyrażenia opinii odnośnie projektowanego obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 położonego na terenie Polanicy Zdroju.


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 127 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. nr 62 poz. 627) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1

  1. Wyraża się negatywną opinię do projektu utworzenia obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 o nazwie "Piekielna Dolina" na obszarze Polanicy Zdroju.

  2. Założenia przedstawione w projekcie Ministra Środowiska dotyczące części obszaru gminy Polanica Zdrój kolidują z zamierzeniami władz powiatu kłodzkiego oraz gminy w zakresie ochrony przed powodzią miasta Polanicy Zdroju.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Uchwała nr XVII/ 131 /2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 lutego 2004 r

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Smoły na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego  w Polanicy Zdroju.

  Na  podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr  142, poz.1591 z późn.zm) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r) Rada Miejska  w  Polanicy Zdroju  UCHWALA , co następuje:

  § 1

  Rada Miejska po uwzględnieniu wyjaśnień  Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju  stwierdza , że  skarga Pana Edwarda Smoły dotycząca odmowy zatrudnienia w ramach robót  publicznych  jest  bezzasadna.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miejskiej .

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-02-27 (1292 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·