Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 10


  S P R A W O Z D A N I E
  z działalności Burmistrza Miasta za okres między sesjami Rady Miejskiej

  Ostatnie sprawozdanie przedstawiłem na Sesji Rady w dniu 30 grudnia 2003 r.
  Obejmowało ono okres działalności od 31 listopada do 17 grudnia 2003 roku.

  Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności jako organu wykonawczego gminy przedstawiają się następująco (od 17 grudnia 2003 r.).

  I. CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  BIEŻĄCEJ  REALIZACJI  ZADAŃ.

  1. Określiłem sposób wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 30 grudnia 2003 r. oraz wniosków z bieżących posiedzeń Komisji Rady.

  2. Wydałem w tym okresie 167 decyzji administracyjnych w ramach realizacji zadań publicznych gminy i Urzędu.

  3. Podpisałem umowy notarialne w sprawie przetargowego zbycia oraz
  w drodze rokowań nieruchomości: 9 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytko-wych, 4 działek i 4 dosprzedaży gruntu.

  4. Podejmowałem szereg czynności związanych z zapewnieniem usług me-dycznych mieszkańcom miasta po 1 stycznia 2004 r. (spotkania z publicz-nymi i niepublicznymi ZOZ - ami, wystąpienia do NFZ).

  5. Współorganizowałem spotkania robocze w sprawie rozwiązywania proble-mów pogorzelców z terenu miasta: Państwa Tasiorów i Panów Ryszka.

  II. WYDAŁEM  ZARZĄDZENIA  W  SPRAWACH:

  1. Wprowadzenia bieżących zmian (porządkujących) w budżecie gminy na rok 2003 r. (23 i 31 grudnia 2003 r.).

  2. Przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 przy
  ul. Parkowej 9 (23 grudnia 2003 r.).

  3. Powołania Komisji mającej na celu zobowiązanie właścicieli nieruchomości do wykonania podłączenia budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej (29 grudnia 2003 r.).

  4. Rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 13/4 o pow. 855 m2 w obrębie So-kołówka (5 stycznia 2004 r.).

  5. Powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania i okresowej inwentary-zacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na 31 grudnia 2003 r. (12 stycznia 2004 r.).

  6. Rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 78/2 o pow. 1142 m2 w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Orkana (12 stycznia 2004 r.).

  7. Wdrożenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum za-kładowego w Urzędzie Miejskim (13 stycznia 2004 r.).

  8. Przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 przy
  ul. Polnej 2b (17 stycznia 2004 r.).

  9. Określenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 2 działki przy ul. Wiejskiej, 5 działek przy al. Wojska Polskie-go (30 stycznia 2004 r.).

  10. Odstąpienia od dalszych przetargów i przeznaczania do zbycia w drodze ro-kowań nieruchomości: 2 działki przy ul. Tranzytowej, 2 działki przy ul. Sło-necznej, 5 działek przy ul. Polnej (30 stycznia 2004 r.).

  11. Przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych położo-nych w budynkach przy ul. Bystrzyckiej 3/5 i al. Wojska Polskiego 26/4 (9 lu-tego 2004 r.).

  12. Przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów stanowiących dz. Nr 511 przy ul. Kilińskiego i dz. Nr 481/1 przy ul. Zwycięzców - na cele ogrodów przy-domowych (9 lutego 2004 r.).

  13. Ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych (9 lutego 2004 r.).

  14. Ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia: lo-kal mieszkalny nr 3 przy ul. Polnej 2b, działka nr 113 przy ul. Bystrzyckiej (12 lutego 2004 r.).

  III. PODPISAŁEM  UMOWY  O  CHARAKTERZE  CYWILNO  -  PRAWNYM:

  1. Z wydawnictwem Promocyjnym "FOLKAT" na opracowanie i wydanie folderu (20 grudnia 2003 r.). 

  2. Z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Marszałka,
  w sprawie udostępnienia linków internetowych do strony internetowej gminy (22 grudnia 2003 r.).

  3. Z NZOZ "ESKULAP" na najem lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej na potrzeby lekarzy specjalistów pracujących na rzecz gminy (Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi) - 29 grudnia 2003 r.

  4. Z Wydawnictwem Tygodnika "Euroregio Glacensis" w sprawie publikacji in-formacji samorządowych na łamach tygodnika (20 stycznia 2004 r.).

  5. Z Pracownią Projektową "R. S. Studio Rafał Schmidt" na opracowanie in-wentaryzacji urbanistycznej miasta (w formach: opisowej, mapowej i fotogra-ficznej) - 23 stycznia 2004 r.

  6. Aneks do umowy z 25 listopada 2003 r. z "Instalatorstwem Elektrycznym
  P. Ptaszka" na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 - ul. Sikorskiego" - określenie terminu zakończenia ro-bót na 31 marca 2004 r. (31 stycznia 2004 r.).

  7. Z Wydawnictwem Dolnośląskim Spółka z o. o. w sprawie subskrypcji "Ency-klopedii Dolnego Śląska" (2 lutego 2004 r.).

  8. Z "Instalatorstwem Elektrycznym M. Łuczaka" na konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2004 (2 lutego 2004 r.).

  9. Z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie: przedłużenia stażu (dla stażystki w Radzie Miejskiej) oraz skierowania bezrobotnego absolwenta na staż do Biura Promocji Miasta (16 lutego 2004 r.).

  IV. W  ZWIĄZKU  Z  REALIZACJĄ  ZADAŃ  GMINY  UCZESTNICZYŁEM 
  W  WIELU NARADACH  I  SPOTKANIACH  ROBOCZYCH.  WAŻNIEJSZE  TO:

  1. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Polskich "Eurore-gionu Glacensis" (19 grudnia 2003 r.).

  2. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku -
  w związku z trwającym procesem sądowym (9 stycznia 2004 r.).

  3. Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Gabinetu Wojewody w sprawie rozliczenia dotacji "powodziowych" (12 stycznia 2004 r.).

  4. Narada w ZUK S. A. w sprawie docelowej organizacji targów "Natura Sanat" (13 stycznia 2004 r.).

  5. Spotkanie z przedst. Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  w sprawie współorganizacji imprezy "Spotkania Tradycji Wielkanocnych" (19 stycznia 2004 r.).

  6. Spotkanie z przedst. Kopalni Piaskowca "Radków" Spółka z o. o. w sprawie funkcjonowania kopalni w kontekście wprowadzenia funkcji do nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (30 stycznia 2004 r.).

  7. Udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej (7 lutego 2004 r.).

  8. Udział w konferencji organizowanej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie możliwości pozyskiwania środków z U. E. (11 lutego 2004 r.).

  9. Spotkanie w ZUK S. A. w sprawie ewentualnego partycypowania w kosztach organizacji imprez miejskich (12 lutego 2004 r.).

  10. Na 19 lutego 2004 r. zaplanowane zostały spotkania z Marszałkiem Woje-wództwa oraz z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału PFRON.

  Informuję, że w okresie od 2 do 6 lutego przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

  W kwestiach szczegółowych interesujących radnych, w przedstawionych w sprawozdaniu tematach, informacji udzielać będę na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


   


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-09 (1645 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·